Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Program KIK

Sobota 13 kwietnia 2024 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Klubu obradować będzie w siedzibie Klubu (Katowice, plac ks. Emila Szramka 2) według następującego programu:

godz. 10.00 Msza św. w kaplicy Domu Parafialnego,

godz. 11.00 rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego – I termin,

godz. 11.15 – II termin.

Regulamin wyborczy WZD KIK Katowice

Orientacyjny czas trwania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego – ok. 3 godziny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Klubu
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
4. Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Wyborczego
5. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Wnioskowej
7. Ogłoszenie prawomocności Zebrania przez Komisją Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczą
8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2023
9. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy 2023
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2020
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziękowania pani Krystynie Partuś za długoletnie przewodniczenie Sekcji w Zabrzu
15. Sprawozdanie Zarządu za kadencję 2021 - 2024
16. Sprawozdanie finansowe za kadencję 2021-2024
17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za kadencję 2021 - 2024
18. Dyskusja nad sprawozdaniami
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
20. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Klubu
21. Prezentacja kandydatów
22. Wybory Prezesa Klubu
23. Dyskusja programowa
24. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa
25. Podjęcie uchwały o liczebności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
26. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu
27. Prezentacja kandydatów
28. Wybory Zarządu
29. Ogłoszenie wyników wyborów
30. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
31. Prezentacja kandydatów
32. Wybory Komisji Rewizyjnej
33. Ogłoszenie wyników wyborów
34. Przedstawienie projektów uchwał oraz wniosków zgłoszonych podczas zebrania przez Komisję Wnioskową
35. Głosowanie nad projektem uchwał Walnego Zebrania.
36. Komunikaty
37. Zamknięcie Zebrania

Ze sprawozdaniami Zarządu oraz Regulaminem Wyborczym można się zapoznać w siedzibie Klubu w dniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Sprawozdania dostępne będą od 7 kwietnia br. na stronie internetowej KIK:
https://www.kik.katowice.opoka.org.pl/sprawozdania-merytoryczne-i-finan-kik-opp

*************************************

Czwartek 11 kwietnia 2024 godz.18.00 Sekcja Nauka-Wiara
Wykład "Prorok żywego Kościoła - Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki" wygłosi Biskup Archidiecezji Katowickiej Ks. Adam Wodarczyk
Miejsce spotkania: Dom parafialny oo. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, sala na parterze.

*************************************

13-15 września 2024 Rekolekcje KIK w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach
Rekolekcje zaczynamy kolacją w piątek, a kończymy obiadem w niedzielę.
Bliższe informacji wkrótce.

 *************************************

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!