Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny "Dlatego"
 

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 6-8 (210-212) 2 czerwca 2009

 Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. 

Rz 1,22-28
Rok św. Pawła 29 VI 2008 - 29 VI 2009

Rok Kapłański 19 VI 2009 - 19 VI 2010
150. rocznica śmierci św. Jana Marii Vianney'a, proboszcza z Ars - 4 sierpnia 1859 r.

30. rocznica I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny; 2 do 10 VI 1979 
10. rocznica VII pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny; 5 do 17 VI 1999 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków

"Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach Kościół w Polsce obchodzi 30-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Jednoczę się w dziękczynieniu za wszystko to, co w Polsce i w Europie dokonało się dzięki tej wizycie. Pozdrawiam członków ruchu Światło-Życie, którzy spotykają się w Warszawie. Proszę Boga, aby rozwijał się ten ruch, któremu Kościół w Polsce tak dużo zawdzięcza. Szczególne pozdrowienie kieruję do młodych z Polski i z innych krajów, gromadzących się w Lednicy. Przez Chrzest jesteście włączeni w Chrystusa. Wybierzcie Go świadomie, jako drogę i cel Waszej życiowej wędrówki. Niech wszystkim Bóg błogosławi". 

Źródło, 14 VI 2009 str. 3, http://www.opoka.org.pl
 (...) I wołam, ja, Syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z Wami wszystkimi:
 Niech zstąpi Duch Twój!
 Niech zstąpi Duch Twój!
 I odnowi oblicze ziemi.
 Tej ziemi! Amen. 2 czerwca 1979 r.

Modlitwa Pawła VI za kapłanów

 O Panie, daj sługom Twoim serce czyste, 
zdolne kochać tylko Ciebie. Serce, które
by nie znało zła, zdolne do zachwytu
i do bojaźni. Daj im serce wielkie,
otwarte na Twoje zamysły i zamknięte
na wszelkie ciasne ambicje, na małostkowe
współzawodnictwo międzyludzkie.
Serce zdolne równać się z Twoim i zdolne
wszystkich kochać i wszystkim służyć.

 O Panie, daj im serce mocne, chętne
i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom,
pokusom, słabościom, znudzeniu, zmęczeniu,
serce potrafiące wytrwale, cierpliwie
i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty
powierzasz tym synom Twoim, których
utożsamiłeś z sobą. Daj im, Panie, serce zdolne
do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne
rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się,
zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi
uczuciami i Twoimi myślami.

Gość Niedzielny, 21 VI 2009
.
Kluby Inteligencji Katolickiej na Jasnej Górze
 XXIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 6 czerwca rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną w Kaplicy Matki Bożej. Mszy św. przewodniczył Arcybiskup Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak. Współkoncelebrowali księża kapelani KIK. Wygłoszoną homilię ksiądz Arcybiskup oparł na przypadającej na ten dzień Ewangelii (znalezienie Jezusa w świątyni) oraz przypadającej tego właśnie dnia 30 rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski i spotkania z wiernymi na Jasnej Górze. Homilia, głęboko teologiczna, została wygłoszona prostym językiem, za co szczególnie podziękował przewodniczący Rady Porozumienia Klubów dr Antoni Winiarski, gdyż we Mszy św. uczestniczyły także z pielgrzymką dzieci pierwszokomunijne z parafii Szyk w diecezji tarnowskiej.

Abp. Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak przewodniczy Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu
 Po Mszy św. w auli im. Jana Pawła II odbyły się 2 wykłady.

Uczestnicy pielgrzymki w Auli Jana Pawła II
 Pierwszy wykład wygłosił Pan Senator Czesław Ryszka na temat rodziny w prawie polskim i Unii Europejskiej, poruszając problem rodzin niepełnych, konflikty w rodzinach i ich oddziaływanie na dzieci, problem deprecjonowania rodziny poprzez możliwość małżeństw homoseksualnych, m.in. zadał pytanie o wizję rodziny wg Unii Europejskiej. Podkreślił, że rozwój lub upadek rodziny (zmniejszający się aktualnie drastycznie przyrost naturalny) zadecyduje o kształcie Europy. Prezes dr Antoni Winiarski dziękując za ten wykład określił go jako wstrząsający w swej wymowie. 
 Drugi wykład wygłosił Ojciec dr Kleofas Gródek OFM "Relacja Bóg - Świat. Co można powiedzieć o Bogu w kontekście rozważań rzeczywistości". Przedstawił następujące aspekty: rzeczywistość boską człowiek bardzo często sobie przesłania swoimi wyobrażeniami (antropomorfizm). Wykład został oparty na przedstawieniu pokrótce poglądów m.in. Zenona z Elei, Ksenofanesa, kwestie wiary i rozumu w filozofii św. Anzelma. 

Prezesi Klubów - Krystyna Bodnar (Szczecin) i Włodzimierz Wysoczański (Wrocław) składają kwiaty pod pomnikiem Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
 Następnie przed pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego została odmówiona modlitwa i złożone kwiaty.

Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach
 Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich (jej czternaście stacji monumentalnych rozmiarów realistycznych grup rzeźbiarskich, złożonych każda z kilku plastycznie oddanych postaci zrealizowane zostały przez wybitnego rzeźbiarza Piusa Welońskiego przy współpracy architekta Stefana Szyllera) poprowadził KIK w Tarnobrzegu. Poruszające w swej treści rozważania opracowane zostały w oparciu o przedstawienie realistycznych grup rzeźbiarskich jasnogórskiej Drogi Krzyżowej, a przeniesione we współczesny nam czas, pobudzały nas pielgrzymów do refleksji i modlitwy. Zwłaszcza, że stacje te stwarzają klimat uczestnictwa w ściśle historycznym, rozgrywającym się niegdyś wydarzeniu. 

Stanisław Latek (sekretarz Rady Porozumienia) i Kazimierz Świtalski (prezes KIK Częstochowa) składają kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II
 Na zakończenie Drogi Krzyżowej została odmówiona modlitwa oraz złożone kwiaty pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II. Błogosławieństwa uczestnikom pielgrzymki udzielił ks. prał. Edward Skotnicki, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach. 

Podczas obrad głos zabrała prof. Cecylia Iwaniszewska - prezes KIK w Toruniu
 Po przerwie obiadowej odbyło się spotkanie Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej. Poszczególne Kluby przedstawiały swoje przedsięwzięcia już zrealizowane, jak i plany. Problemem nurtującym Kluby jest zwiększający się średni wiek ich członków (wielu powyżej 50 lat). Jedynym Klubem, jaki z tym problemem się nie boryka, to Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Zaprocentowały tu dziesięciolecia niesłychanie aktywnej pracy klubowej Sekcji Rodzin. Około godziny 19-tej spotkanie zakończyło się. Pełni niezapomnianych doznań powróciliśmy do swoich rodzin i domów. 
Zdjęcia Antoni Winiarski. Tekst Robert Prorok
.
RODZINA W POLSKIM I EUROPEJSKIM PARLAMENCIE
Czesław Wincenty Ryszka
Konferencja wygłoszona podczas ogólnopolskiej XXIX Pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasnej Górze, 6 czerwca 2009

 Kiedy dowiadujemy się o jakiejś tragedii, o tym, że jakiś nastolatek zamordował matkę, kolegę, kogoś zgwałcił itp., pytamy od razu o rodzinę. Okazuje się, że w większości przypadków ten negatywny bohater żył w niedobrej rodzinie, często niepełnej, głównie bez ojca. Nie chcę wyciągać zbyt dalekich wniosków, ale kiedy rodzina nie składa się już z dwojga rodziców, kiedy ojciec jest nieobecny nie tylko fizycznie, ale i moralnie, jest prawdopodobne, że zwłaszcza chłopcy, potem młodzi mężczyźni są skłonni do gwałtownych, aspołecznych zachowań. Porzucenie ze strony ojców uważają jako skutek niesprawiedliwości panującej na świecie. I bardzo często, ze złości mszczą się, zachowują agresywnie, powodują się namiętnościami, zostają przestępcami. Jednym słowem, we wszystkich państwach dobrobytu zachowania przestępcze i destrukcyjne mnożą się pośród młodych mężczyzn wychowanych bez ojców. Nie lepiej jest także z dziewczętami wychowywanymi w rozbitych rodzinach.
 To chyba w naszym kraju jeszcze oczywiste, że rodzina składa się z ojca, matki i dzieci. Nawet marksiści podkreślali, że takiego "składu" rodziny nie zastąpi żadna inna komórka społeczna, żaden inny związek międzyludzki. Taki też jest model rodziny chrześcijańskiej, w którym dochodzi ponadto element stałości, wsparty na sakramentalnym związku mężczyzny i kobiety, związany z realizacją powołania Bożego, zapisanego w biblijnej Księdze Rodzaju i wielokrotnie ukazanego w nauczaniu Chrystusa i Kościoła. Pierwsze słowa, jakie Bóg wypowiedział do mężczyzny i kobiety, brzmiały: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię" (Rdz 1, 28). Inaczej mówiąc, słowa te znaczą: dorastajcie do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Pewne jest to, że od wypełnienia tego pierwszego polecenia Stwórca uzależnił los ludzkości. 
 Chociaż więc w ciągu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa powstawały różne prądy filozoficzne i teologiczne, zmieniały się trendy w modzie i obyczajach, żadna z tendencji nie zaatakowała wprost wartości rodziny, uważając, że rodzina jest jedną z najważniejszych instytucji w każdym społeczeństwie: wychowuje dzieci, wpaja wartości następnym pokoleniom, pomaga stawić czoła zagrożeniom, troszczy się o starszych, o chorych...
 Na przestrzeni wieków model rodziny ulegał oczywiście zmianom. Dzisiejsza typowa rodzina pod wieloma względami bardzo się różni od tej sprzed kilku stuleci. Dawniej były to rodziny wielopokoleniowe, dzisiaj mamy rodziny żyjące w większości samodzielnie, zatomizowane. Generalnie jednak, prawidłowe relacje między mężczyzną a kobietą w rodzinie leżą u podstaw społecznego spokoju, a indywidualnie są gwarancją dobrze przeżytego życia. Zaburzenie tych relacji, co potwierdzają liczne badania, skutkuje nienawiścią, przemocą, utratą sensu życia, targnięciem się na własne życie. Właśnie kiedy relacje między małżonkami są złe i rozwojowi młodego człowieka nie towarzyszy harmonijna relacja między kobietą i mężczyzną, jego dalsze życie emocjonalne zostaje zaburzone. Nieprawidłowość relacji uczuciowych w rodzinie jest najczęstszą przyczyną patologii osobowości, co skutkuje w dalszej konsekwencji różnymi rodzajami społecznych deprawacji.
 Dlatego trwały związek mężczyzny i kobiety, oparty na miłości, mający na celu zrodzenie i wychowanie potomstwa, podniesiony do godności sakramentu, powinien być celem każdego prawodawstwa i opieki państwa. Czy tak jest? Pytanie wcale nie jest bezzasadne w obliczu tego, co obserwujemy w Unii Europejskiej. 
Wizja rodziny w Unii Europejskiej
 Zastanówmy się jaka jest wizja rodziny w Unii Europejskiej, w której jak wiadomo Polska jest od 1 maja 2004 roku. Zastanówmy się, w jaki model rodziny weszliśmy, jak problem rodziny jest traktowany w państwach zjednoczonej Europy, a przede wszystkim w Parlamencie Europejskim?
 Warto tu bodaj jednym słowem wspomnieć, że w Traktacie z Maastricht, który dał prawne i gospodarcze podwaliny Unii Europejskiej, nie ma słowa na temat rodziny. Nie używa się w ogóle takiego pojęcia. Z tego przemilczenia wcale nie wynika wniosek, że każde państwo może prowadzić własną politykę prorodzinną.
 Najpierw przykład, który daje dużo do myślenia. Kiedy ONZ ogłosiła rok 1994 Międzynarodowym Rokiem Rodziny, Jan Paweł II witając tę inicjatywę z radością, napisał List do Rodzin, w którym podkreślał dziejową rolę rodziny złożonej z ojca, matki i dzieci. Niemal natychmiast w odpowiedzi na papieski dokument Parlament Europejski ogłosił własną rezolucję o rodzinie, legalizując związki homoseksualne oraz występując dla nich o prawo do adopcji dzieci. Co o tym sądzić? Najdelikatniej mówiąc, Parlament Europejski prawnie potwierdził, że odtąd małżeństwo tradycyjne nie będzie chronione jako jedyne mogące tworzyć rodzinę. 
 Jako dowód niech posłuży jedna z rezolucji Parlamentu Europejskiego, przyjęta pod koniec 2008 roku. Chodzi konkretnie o sprawozdanie nt. przestrzegania praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004-2008. Dokument zawiera postulaty wzajemnego uznania związków homoseksualnych we wszystkich krajach UE oraz przyjęcia takich rozwiązań w prawie państw członkowskich. 
 Wspomniany dokument w innej części broni tzw. praw reprodukcyjnych, co w języku prawa międzynarodowego oznacza m.in. swobodny dostęp do aborcji. Parlament Europejski postuluje ponadto wprowadzenie zakazu wypowiadania przez przywódców religijnych tzw. uwag dyskryminacyjnych, głównie krytyki zachowań homoseksualnych. Krótko mówiąc, cytowane sprawozdanie o prawach podstawowych w UE zostało wykorzystane przez europejską lewicę, konkretnie socjalistów oraz komunistów do promocji postulatów aborcyjnych i homoseksualnych, które nie mają nic wspólnego z prawami podstawowymi. Nie istnieją bowiem żadne akty prawa międzynarodowego, czy europejskiego, które potwierdzałyby istnienie takich "praw". 
 W przyjętej przez zgromadzenie Parlamentu Europejskiego rezolucji nie tylko utrzymano dotychczasowe zapisy odnoszące się do zabijania dzieci poczętych jako "lekarstwa" na wszystkie bolączki Trzeciego Świata, ale wpisano również dodatkowe poprawki grupy liberalnej, które wprost krytykują Kościoły, w tym Kościół katolicki za głoszenie poglądów przeciwnych używaniu środków antykoncepcyjnych (pkt 20a).
 Wprawdzie dokument nie jest obligatoryjny, ale polityczna atmosfera czy polityczny kontekst wytwarzany przez takie rezolucje skutkuje tym, że Komisja Europejska współfinansuje takie programy, czyli m.in. polski podatnik, wierzący katolik, przekazuje pieniądze na zabijanie dzieci nienarodzonych w państwach UE, na promowanie związków partnerskich, na środki antykoncepcyjne itd. 
 Trzeba również dodać, że w tym dokumencie znalazł się skandaliczny, precedensowy zapis krytykujący Kościół katolicki za jego stosunek względem zabijania dzieci poczętych oraz stosowania środków antykoncepcyjnych, w tym także wczesnoporonnych. To już nie jest atak na jakiś szczegół nauczania czy na jakąś instytucję, czy nawet konkretną osobę, ale uderzenie w samą istotę Kościoła, w jego nauczanie od wieków.
 Jakie są konsekwencje tej - należy wprost powiedzieć - walki w UE z życiem i rodziną?
 Oto w drugim raporcie hiszpańskiego Instytutu Polityki Rodzinnej (Evoluzione della Famiglia in Europa, 2008), przedstawionym unijnym władzom w Brukseli (Zenit, 15 maja 2008 r.), rysuje się porażający obraz rodziny w Europie: państwa Unii wymierają, przyrost naturalny jest ujemny, ludność Europy wzrasta tylko dzięki imigrantom. Gwałtownie zmienia się proporcja między procentem młodzieży i ludności po 65. roku życia. Włochy, Niemcy i Grecja stają się krajami ludzi starych.
 I jeszcze jedna tragiczna liczba: z powodu aborcji ginie każdego roku w Europie jedno na każde pięcioro poczętych dzieci. Konkretnie, co 25 sekund dokonuje się w Europie zabiegu aborcji. W roku 2006 na ok. 6,4 milionów możliwych urodzeń, 1,2 milionów dzieci zamordowano przez aborcję.
 Podam może drastyczny przykład, do czego prowadzi rozwód medycyny z etyką. Pewnemu lekarzowi na Zachodzie cofnięto pozwolenie na prowadzenie praktyki lekarskiej po tym, jak wyrzucił na śmietnik dziecko, które przeżyło aborcję i było zdolne samodzielnie oddychać. Niestety, ten lekarz nie został ukarany za to, że wykonał aborcję, tylko za to, że nie zabił dziecka do końca, czyli że spartaczył "zabieg". 
 Dalej: w UE spada gwałtownie liczba zawieranych małżeństw, oraz konsekwentnie wzrasta procentowo liczba dzieci urodzonych poza małżeństwem (33,9%). W Belgii, Luksemburgu i Hiszpanii częstość rozwodów jest największa: jeden na dwa zawarte małżeństwa. 
 Wspomniany Raport zwraca uwagę, że instytucje europejskie niemal zupełnie nie interesują się trwałością rodziny i pomocą dla niej, natomiast cały czas promuje się różne programy antyrodzinne, a nawet uchwala ustawy antyrodzinne, jak ta zrównująca wobec prawa pary homoseksualne z naturalną rodziną.
 Ten zamierzony atak na rodzinę ze strony różnych środowisk w UE, a także brak opieki ze strony państwa nad rodziną, jest także przyczyną kryzysu gospodarczego. Dość wspomnieć, że małżeństwa wypracowują o 42% większe dochody, niż osoby lub pary żyjące osobno. Mężczyźni żonaci zarabiają o 27% więcej niż samotni. Aż 2/3 dzieci z rodzin rozbitych żyje w ubóstwie. 
 Jeśli Europa nie przestanie walczyć z rodziną, nie przyjdzie rodzinie z pomocą, jeśli rodziny nie zwiększą swej dzietności, to w ślad za kryzysem demograficznym doświadczy jeszcze większego kryzysu gospodarczego i kulturowego. 
 Rodzi się podstawowe pytanie: czy któryś z parlamentów ma prawo dyktować nowe normy moralne, tworzyć sztuczne rodziny złożone z osób tej samej płci? A co z prawami dziecka? Czy parlamenty mają prawo uchwalać ustawy krzywdzące dzieci? Przecież każde dziecko ma prawo urodzić się i żyć w rodzinie złożonej z matki i ojca - mężczyzny i kobiety? Nikt nie może ich tego prawa pozbawić. Jeśli więc np. w Danii dwóch homoseksualistów czy dwie lesbijki zostają nie tylko uznani przez prawo za małżeństwo, ale mogą jeszcze zaadoptować dziecko - należałoby raczej mówić nie o kryzysie rodziny, ale o kryzysie prawa i moralności. Pamiętając jednak o tym, że prawo ustanawiają ludzie, można widzieć w tym "zaplanowanym" kryzysie świadomą akcję zniszczenia tradycyjnej rodziny. Dlatego Jan Paweł II w polskim Parlamencie powiedział wyraźnie, że wizja zjednoczonej Europy została sztucznie zredukowana do aspektów ekonomicznych. Tymczasem "nową jedność Europy, jeżeli chcemy by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały (...) Ma to być bowiem wielka Europejska Wspólnota Ducha". 
Jak na tym tle wygląda Polska
 Polska widziana jest jako jeden z ostatnich przyczółków normalnej rodziny. Od 1993 roku mamy dość dobre prawo chroniące życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie ma przyzwolenia na ustawy o eutanazji czy związkach homoseksualnych. Ale, niestety, co trzecia rodzina rozpada się, a ponadto już 2 mln rodzin w Polsce są bezdzietne. Takich zaś, które wychowują więcej niż troje dzieci, jest tylko 800 tys. Średnio na jedno małżeństwo "przypada u nas 1,2 dziecka". Zeszliśmy poniżej granicznego wskaźnika - 2,1 dziecka przypadającego na jedną rodzinę, który warunkuje zastępowalność pokoleń. Podobnie jak inne kraje europejskie stajemy się społeczeństwem wymierającym.
 Niestety, także polska rodzina nie może liczyć na pomoc państwa. Np. kobieta zajmująca się wychowaniem dzieci i prowadząca dom ma status osoby niepracującej, a niekorzystny system podatkowy sprawia, że rodziny muszą zwracać państwu większość wypracowanego dochodu. W państwach starej Unii sytuacja wygląda korzystniej - zasiłki na dziecko są wysokie, także becikowe wielokrotnie przekracza kwotę, jaką otrzymuje się u nas. Gdyby nie wspomniany rozpad rodzin, nie byłoby tak źle.
 Ale i w Polsce zaczyna dzisiaj zwyciężać model rodziny liberalnej i konsumpcyjnej. Niepokój budzą ostatnie zmiany w reformie oświaty, a konkretnie obowiązek szkolny dla sześciolatków i przedszkolny dla pięciolatków. Powstaje pytanie: czy aby państwu nie przeszkadza silna naturalna rodzina, silny związek uczuciowy rodziców i dzieci? Ta ustawa nie liczy się z rodziną, odbiera dzieci rodzinie. Obowiązek nauki szkolnej od szóstego roku życia i zerówki od piątego - to rodzaj ataku na rodzinę. Dzisiaj istnieje prawo, że rodzice mogą posłać dziecko wcześniej do szkoły, po co wprowadzać obowiązek dla wszystkich. Poza tym, czy obecnie w dobie kryzysu szkoła jest przygotowana, aby zająć się tak małymi dziećmi?
 Nie wolno zapominać, że to rodzice mają niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa. Są pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci. Czynią to zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka. Tymczasem nikt ich nie pytał ani o sprawę obniżenia wieku pójścia do szkoły, ani np. o wprowadzane do szkół programy edukacyjne, które mogą być niezgodne z ich własnymi przekonaniami. Myślę tu o edukacji seksualnej, która nierzadko w szkołach ma charakter instruktażu seksualnego. Prawda jest taka, że w szczególności wychowanie seksualne stanowiące podstawowe prawo rodziców, winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem, zarówno w domu, jak i w wybranych kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych. 
 Jeżeli jednak Polska chce realizować politykę godności człowieka, szacunku dla osoby ludzkiej, musi postawić na tradycyjną rodzinę. Rodzina nie może zostać zdegradowana do pary partnerów, którzy tylko chcą żyć razem. Podobnie też nie można pozwolić, aby jakakolwiek instytucja zastępowała rodziców w wychowaniu dzieci.
 Należy wspomnieć, że rodzina zawsze stanowiła pokusę dla rządzących, którzy chcieli ją sobie podporządkować, wpływać na jej kształt i znaczenie. Ileż zakusów na swoją niezależność przeszła polska rodzina w okresie panowania marksizmu i leninizmu w Polsce. Najlepszym przykładem podporządkowania rodziny państwu stała się fałszywie rozumiana emancypacja kobiet. Przez lata nagłaśniano i gloryfikowano awans społeczny kobiety i matki, dzięki możliwości wykonywania przez nią pracy zawodowej. Głosząc, słuszną zresztą, równą godność i odpowiedzialność mężczyzny i kobiety, prowadzono intensywną akcję na rzecz równego udziału kobiet w pracy zawodowej, a także ich zaangażowania w życie polityczne i społeczne. Oczywiście, godność ludzka domaga się, aby uznano pełną wartość kobiety we wszystkich działaniach publicznych i wszystkich zawodach. Co innego jednak uznać pełne prawa, a co innego nakłaniać, a właściwie zmuszać kobiety do pracy wyniszczającej zdrowie i siły, nie pozwalającej na spełnienie macierzyństwa, dezorganizującej życie rodziny i domu. 
 W rzeczywistości chodziło o wpływanie poprzez pracę na przeobrażenia rodziny, odciągnięcie kobiet od zajęć domowych, od macierzyństwa i Kościoła. Propagandowe kłamstwo było znacznie bardziej perfidne: praca kobiet nie była żadną emancypacją, wyzwoleniem - stała się koniecznością dla samych rodzin, ponieważ podstawowym motywem jej podjęcia były względy materialne. Wiemy, że ogromny, niemal niewolniczy wysiłek obojga małżonków nie przynosił i do dzisiaj nie przynosi proporcjonalnego wynagrodzenia. 
 I przechodząc do konkretów ustawodawczych, niestety, obecny polski parlament nadal nie wie, co to jest polityka rodzinna. Realizuje co najwyżej politykę socjalną wobec rodziny. Tymczasem rodzina nie potrzebuje zapomóg i opiekuńczości. To jest zadanie pomocy społecznej wobec osób w celu złagodzenia jakichś dramatów, np. bezrobocia, choroby, nędzy. A rodzina nie jest żadnym złem. W związku z powyższym polityka rodzinna ma polegać na promocji rodziny, przyczyniać się do bogactwa narodu, jakim są dzieci. Tymczasem u nas zamieniono urząd pełnomocnika ds. rodziny, zastępując go pełnomocnikiem ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Nie ma dodatków dla rodzin wielodzietnych, co najwyżej jest tylko tzw. becikowe uchwalone przez koalicyjny poprzedni rząd PIS-u, oraz niedawno wydłużono o 2 tygodnie urlopy macierzyńskie. 
 Ale i tu z powodu niedopracowanych regulacji dotyczących urlopu rodzicielskiego zaledwie 45% małżeństw może realnie skorzystać z urlopu macierzyńskiego, a tylko 30% z urlopu wychowawczego. Po części wynika to z obaw kobiet przed utratą pracy.
Co trzeba uczynić u nas, aby prowadzić politykę rodzinną?
 Za priorytetowe należy uznać następujące zagadnienia:
1. Pilne i stopniowe zwiększenie nakładów z budżetu państwa na rodzinę, tak, by osiągnęły średni poziom krajów Unii Europejskiej.
2. Umożliwić rodzicom połączenie ról rodzinnych i zawodowych. Szczególnie cenne są działania zmierzające do stworzenia im realnej możliwości wyboru pomiędzy wychowywaniem swoich dzieci w domu, a możliwością korzystania z opieki nad dziećmi poza domem.
3. Wesprzeć materialnie rodziny wielodzietne, w których wychowuje się jedna trzecia polskich dzieci, a których sytuacja jest najtrudniejsza.
4. Wesprzeć rodziny najsłabsze poprzez rozwój systemu świadczeń rodzinnych. Rząd powinien kontynuować działania zmierzające do utrzymania 7% stawki VAT na artykuły dziecięce oraz przywrócić pomoc dla ubogich kobiet w ciąży.
5. Rozwinąć system pozwalający rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne na wsparcie dochodowe rodziców rezygnujących z pracy w celu opieki nad swoimi dziećmi oraz zapewnienie im odpowiedniego zabezpieczenia emerytalnego.
6. Przeciwdziałać kryzysom i rozpadowi rodzin. Niepokoi rosnąca liczba rozwodów i separacji. Niezbędne jest wsparcie małżeństwa, również poprzez rozwój poradnictwa rodzinnego i przygotowanie młodzieży do założenia rodziny. Ważne jest także poprawienie prawa rodzinnego, m.in. poprzez zwiększenie roli mediacji pomiędzy małżonkami, co ma przyczynić się do rozwiązania problemów w małżeństwie.
7. Wzmocnić ochronę dziecka i rodziny przed przemocą w środowisku pracy, szkoły i w mediach.
8. Rozwijać rodzinne formy opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych, przy jednoczesnym ograniczaniu instytucjonalnych form opieki.
9. Przy formułowaniu nowych rozwiązań prawnych należy wprowadzić obowiązek przedstawienia skutków tych regulacji dla funkcjonowania rodzin.
 To tylko kilka kierunkowych działań, aby wspomóc polską rodzinę. Nie wystarczy powtarzać, że rodzina jest podstawową komórka społeczeństwa. Trzeba z tego wyciągać konsekwencje praktyczne. Skoro człowiek rodzi się w rodzinie, konsumuje i oszczędza w rodzinie, zakłada rodzinę, to prawdziwym celem działalności gospodarczej państwa powinno być zapewnienie pokoju i pomyślności rodzinie. Zawsze dobra rodzina była fundamentem dobrego społeczeństwa i ekonomicznego sukcesu. 
 Dlatego też państwo powinno wzmacniać rodzinę i jej trwałość, zarówno poprzez działania wzmacniające instytucję małżeństwa, jak i poprzez politykę rodzinną, przez konkretne ustawy inwestujące w rodzinę.
Słowo na zakończenie
 Polska jest od 5 lat w Unii Europejskiej. Mamy swoich posłów w Parlamencie Europejskim. Jutro wybierzemy nowych. Oby to nie byli politycy ślepo zakochani w Brukseli, ponieważ należy pamiętać, że Zachód w swej polityce nie jest ani altruistyczny, ani moralny. Na obecną rocznicę lądowania w Normandii Francuzi nie zaprosili nikogo z Polski. Przypomina się rok 1945 w Londynie, kiedy nikogo z 2. Korpusu Polskiego na Zachodzie, tak strasznie wykrwawionego pod Monte Cassino i w innych bitwach, nie dopuszczono do defilady zwycięstwa - a chodziło o to, żeby nie urazić naszego okupanta sowieckiego i krwawego Stalina. A i dzisiaj film Komisji Europejskiej na 20-lecie upadku komunizmu początkowo nie wspomniał ani o "Solidarności", ani o Wałęsie, ani o Janie Pawle II.
 Dlatego należy być w Brukseli, nieobecni nie mają racji. Co jednak należy uczynić na forum Europy? Potrzebna jest mobilizacja ludzi wierzących, aby ocalić rodzinę. Ci, którzy dopuszczają się nadużyć wobec rodziny, muszą zrozumieć, że przesadzili, że wojna z Bogiem oraz rodziną jest podcinaniem sensu życia człowieka oraz dalszego trwania ludzkości. 
 Jak kiedyś powiedział kard. Joseph Ratzinger, Europa, która odrzuca chrześcijaństwo, zaczyna nienawidzić siebie samej i dąży do zniszczenia własnego ludzkiego oblicza. Wykluczenie odwołania się do Boga w Konstytucji europejskiej nie wynika z przypadkowych okoliczności, lecz jest aktem antychrześcijańskim, jest wyparciem się Boga, aby można było narzucić z Brukseli wszystkim państwom członkowskim uznanie małżeństwa między osobami tej samej płci oraz tzw. aktywną promocję ze strony państwa homoseksualnego stylu życia, oddzielenia seksu od miłości. Europa potrzebuje takiego klimatu kulturowego, który zachęci młodych ludzi do otworzenia się na niezwykłą przygodę, jaką jest bycie rodzicami. Potrzebujemy polityki rodzinnej w każdym państwie UE, ponieważ największym zagrożeniem dla Europy jest nihilizm, pseudowolność. Europa bez rodzin, bez dzieci, zmierza do łagodnego samobójstwa, zniknie z dziejów. Należy walczyć o chrześcijańską duszę Europy, ponieważ to jest nasze dziedzictwo i bogactwo. O kształcie i przyszłości Europy zadecyduje rozwój rodzin lub ich upadek.

Czesław Wincenty Ryszka - dziennikarz, pisarz katolicki, polityk, poseł na Sejm RP III kadencji, senator RP VI i VII kadencji; http://www.ryszka.com/
DROGA KRZYŻOWA
 Jesteśmy na Jasnej Górze po to, aby głębiej i z wiarą spojrzeć na sens naszego życia, sens naszego posługiwania drugiemu człowiekowi, człowiekowi cierpiącemu, który przez chorobę, przez cierpienie jest najbliższy Chrystusa. Mamy tu zaczerpnąć ze zdroju Bożej łaski, ze zdroju, który przepływa przez ręce Maryi. Aby ten strumień Bożej łaski i Bożej siły spłynął na nas i nas umocnił, musimy ustawić fale naszego serca na Boże wyzwanie. Musimy wyciszyć się i pozwolić Bogu mówić, musimy, choć na krótki czas odsunąć od siebie zakłócenia z szarej codzienności, aby móc z Bogiem rozmawiać. To jest bardzo ważne. Ks. Jerzy Popiełuszko
(...)
STACJA XII - JEZUS UMIERA NA KRZYŻU
Rozważanie: Przy krzyżu Matka, pragnąca być jak najbliżej swego ukochanego Syna. Pochylony święty Jan. "Niewiasto, oto Syn Twój, Synu oto Matka Twoja." Zostaną razem. Orzeł - symbol Ewangelisty Jana - z piórem w dziobie. Znak; że wszystkie wydarzenia z Golgoty będą spisane i przekazane potomnym, Orzeł - bliski nam symbol - tuż przy krzyżu. Orzeł i Krzyż, Krzyż i Orzeł. "Ojczyzna Bogiem silna". W nas, w którym z nas ta moc ma się narodzić. Wtedy to się stanie, gdy Krzyż nie będzie przedmiotem łatwego przyzwyczajenia. Krzyż - jako Znak. Krzyż, na którym Jezus Chrystus cierpi. Krzyż czyniony ręką na piersi. Nie może być pustym przedmiotem, łatwym gestem. Musi byś - według słów poety - BRAMĄ, prowadzącą do nowej drogi, drogi trudnej, wymagającej wysiłku. Żebyśmy nie byli wierzącymi z nazwy, z tradycji, z okazji, od czasu do czasu. Apostołowie byli tak blisko Chrystusa, a gdy Go pojmano, rozpierzchli się. Pamiętamy koguta z pierwszej stacji? Oby czwarty raz nie zapiał dla ciebie.
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ (...)
 STACJA XIV - JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE
Rozważanie: Napis na krzyżu: WSZYSTKIE NARODY PRZYJDĄ A POKŁONIĄ SIĘ PRZED TOBĄ PANIE. Płaskorzeźba z postaciami obok martwego JEZUSA CHRYSTUSA. Przyjrzyj się. Jest tam Matka na półomdlała, Maria Magdalena klęcząca, Józef z Arymatei i w pełnej rzeźbie - zapewne pasterz owczarni - Piotr. Wszystkiego strzegą rycerze, ogromni i mocno uzbrojeni. Grób. Choćby był najwspanialszy, jest tylko grobem. Ten nim już nie jest. Stoi pusty, bo PAN ZMARTWYCHWSTAŁ. (...)
Modlitwa: ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
"Pomiędzy Środą Popielcową i Zmartwychwstaniem są jeszcze dwie tajemnice, których nie można pominąć. To spotkanie z Chrystusem, który dotyka człowieka i mówi: "Odpuszczają ci się grzechy", i spotkanie z tajemnicą Ciała i Krwi Chrystusa, albowiem było to jedyna Ciało, które nie rozsypało się w proch. Dlatego my z tym Chrystusowym Ciałem [Eucharystią] musimy zawrzeć nierozerwalne przymierze, gdyż Ono jest, jak mówi święty Paweł, ziarnem naszej nieśmiertelności i zarazem naszego zmartwychwstania". 

Teksty rozważań: Kazimierz Wiszniowski
Modlitwy: ks. Jerzy Popiełuszko
Zdjęcia: Antoni Winiarski
 Cały tekst tej Drogi Krzyżowej znajduje się na stronie internetowej naszego KIK:
 dr-krz2009.html
 W Niedzieli z 21 VI 2009, na str. 8 została zamieszczona kilkuzdaniowa relacja z naszej pielgrzymki podpisana przez o. Stanisława Tomonia OSPPE, rzecznika Jasnej Góry.

Pierwsza pielgrzymka, 2-10 czerwca 1979

GAUDE MATER POLONIA
 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski miała miejsce 2-10 VI 1979 r. Jej celem było uczczenie św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, jednego z głównych patronów Polski w 1000. rocznicę jego śmierci. Papież nawiedził: Warszawę, Gębarzewo, Gniezno, Jasną Górę, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim, Brzezinkę, Nowy Targ, Mogiłę, Nową Hutę.
 http://portalwiedzy.onet.pl/130314,,,,pielgrzymki_jana_pawla_ii_do_polski,haslo.html#70


Teksty dołączone do Gościa Niedzielnego *****  Film dołączony do Niedzieli 

Dzienniki z 2 czerwca 2009 r. o pierwszej pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski

Nazwa % pierwszej strony stron w całej gazecie % w całej gazecie
Dziennik 0%  0 0%
Dziennik Zachodni  3,2% 0,86  2,2%
Fakt  11%  1,8 6,2%
Gazeta Wyborcza 0%  0%
Nasz Dziennik 6,7% 8,07 33,6%
Rzeczpospolita  11%  0,94 1,1%
Super Ekspress 44% 0,84 3,5%
Trybuna 0%  0%
 Stanisław Waluś
Siódma pielgrzymka, 5-17 czerwca 1999 r.
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ (1 J 4, 8)
 Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski w 1999 roku stanowiła najdłuższą z dotychczasowych jego podróży apostolskich do ojczyzny. Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedził następujące miejscowości: Gdańsk, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Leszczewo, Augustów, Studzienniczna, Mikaszówka, Sejny, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomierz, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa. 
http://portalwiedzy.onet.pl/130314,,,,pielgrzymki_jana_pawla_ii_do_polski,haslo.html#70
 W Gliwicach 15 VI podczas nieszporów słuchaliśmy słów Ojca Świętego, a 17 VI Jan Paweł II przybył osobiście, aby z nami porozmawiać. 

Zdjęcie: Stanisław Franiel 

 10 lat potem został odsłonięty pomnik, nawiązujący do słów Ojca Świętego wypowiedzianych na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 VI 1979 r. "Pierwowzorem" pomnika, który stanął w Gliwicach była niewielka statuetka, prezent dla Papieża, którą prof. Bolesław Pochopień, ówczesny rektor Politechniki Śląskiej, w imieniu uczelni wręczył Janowi Pawłowi II w 2001 roku podczas spotkania Papieża z rektorami polskich szkół akademickich w Castel Gandolfo. Uczestnicy tego spotkania do dziś wspominają reakcję Ojca Świętego, który wyraził zdumienie, że jego słowa mogły stać się inspiracją do stworzenia rzeźby.
 Twórcą statuetki i pomnika jest prof. Stanisław Słodowy.  http://www.jp2gliwice.pl
Stanisław Waluś
Płytka wydana z okazji 25-lecia KIK w Katowicach

Opracowanie: Wojciech Sala, Jan Sala

Otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Sejmu

Z Biura Korespondencji i Informacji otrzymaliśmy pismo BKI-151-5059/07 z 6 maja 2009 r.

 Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu potwierdza wpływ listu zawierającego Apele Walnego Zebrani Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 28.03.2009 roku, który przekazany został z Gabinetu Marszałka Sejmu do naszego Biura w dniu 22 kwietnia 2009 roku. 
 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z przyjętym trybem postępowania zgłaszane uwagi i wnioski wykorzystywane są w informacjach sporządzanych przez nasze Biuro dla potrzeb organów Sejmu.
 Tym samym mogą zostać, w miarę możliwości, wykorzystane w procesie ustawodawczym i pracach parlamentarnych. SPECJALISTA
Anna Roczkowska

Apel Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 14.05.2009 r. 
do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Apelujemy o eliminację z programów telewizyjnych filmów ze scenami agresji, przemocy i okrucieństwa w czasie największej oglądalności.
Uzasadnienie:
 Świadomi oddziaływania programów telewizyjnych na kształtowanie postaw moralnych społeczeństwa pragniemy zwrócić uwagę na ten ich obszar, jakim jest szacunek i ochrona życia ludzkiego. Wpływ oglądanych, sugestywnych obrazów podsuwa, a mało krytycznym widzom wręcz narzuca, sposób wartościowania życia ludzkiego. Rozbudza bądź stępia wrażliwość moralną, co ma ogromną wagę zwłaszcza w stosunku do młodzieży. W związku z tym, niepokój budzi częste emitowanie w godzinach największej oglądalności filmów z licznymi scenami agresji, przemocy i okrucieństwa. 

Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 14.05.2009 r.

 Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża rozczarowanie brakiem realizacji obietnic wyborczych i dezaprobatę wobec następujących działań: 
- zamykania stoczni,
- ograniczania przemysłu zbrojeniowego,
- niczym nie uzasadnionego wycofania się z dofinansowania prac naukowo-badawczych 
w zakresie geotermii, a prowadzonych przez fundację "Lux Veritatis",
- posyłania dzieci o rok wcześniej do szkoły,
- niedofinansowania szkolnictwa wyższego i nauki,
- zwiększania obciążeń obywateli poprzez drastyczny wzrost cen energii,
- podpisania 12 grudnia 2008 r. szkodliwego dla Polski "pakietu klimatycznego" opartego na wątpliwych przesłankach naukowych.

Zmarł prof. dr hab. inż. Jan Darlewski

 Prof. Jan Darlewski odszedł do Pana 24 VI 2009 r. w wieku 84 lat. Był żołnierzem AK. W 1950 roku ukończył Politechnikę Gdańską. W 1954 roku rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej. Tytuł profesora uzyskał w 1983 r., był wychowawcą wielu pokoleń studentów, doktorantów i habilitantów. Był członkiem NSZZ "Solidarność" od 1980 r. i na etapie konstytuowana się Związku wchodził w skład doradców Komisji Zakładowej. Z okazji 25-lecia Solidarności został uhonorowany brązowym medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". Oprócz nekrologu od rodziny na drzwiach Wydziału Mechanicznego Technologicznego wisiały nekrologii od Rektora i Senatu Politechniki Śląskiej i od Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej.
 Był członkiem KIK od maja 2000 r. - regularnie uczęszczał z żoną na spotkania sekcji gliwickiej KIK i był jej aktywnym członkiem.
 Stanisław Waluś
Zmarł prof. dr hab. Jan Rychły 
W wieku 85 lat zmarł prof. Jan Rychły, członek honorowy KIK w Katowicach. Był członkiem KIK-u od maja 1987 r.

 Urodził się 12 czerwca 124 roku w Marklowicach Górnych w powiecie cieszyńskim jako najstarsze dziecko Józefa i Anny Rychłych. Miał 2 siostry i jednego brata. Od dzieciństwa interesowała go wiedza o świecie, dlatego krótko po maturze wyjechał do Wrocławia, aby na tamtejszym Uniwersytecie studiować chemię. W roku 1952 osiedla się w Zabrzu, z którym pozostanie związany do końca życia. Podejmuje pracę jako asystent w Zakładzie Chemicznej Przeróbki Węgla w Biskupicach. W sierpniu 1953 żeni się z Elżbietą Kroczek, a rok później przychodzi na świat ich córka Anna. 

 W życiu zawodowym poświęca się pracy badawczej nad uzyskaniem koksu z węgli niekoksujących. Praca ta przynosi wiele sukcesów, co pozwala mu na zdobywanie kolejnych szczebli naukowych: doktora nauk technicznych w 1962, doktora habilitowanego i tytuł profesora w 1971. Instytutowi Chemicznej Przeróbki Węgla pozostał wierny do 1992 roku, czyli do końca pracy zawodowej.

 W roku 1959 przychodzi na świat jego syn Tomasz, któremu imię takie nadał z racji swojego szczególnego zainteresowania nauką św. Tomasza z Akwinu. Filozofią i teologią pasjonował się od młodości, a będąc z racji wykształcenia i wykonywanej pracy reprezentantem nauk ścisłych, a z przekonania chrześcijaninem, zawsze poszukiwał pełnego i syntetycznego obrazu świata. Nigdy nie pogodził się z rozpowszechnianą w czasach komunistycznych tezą, że w opartym na naukowych podstawach światopoglądzie nie ma miejsca na Pana Boga. Poszukiwał zawsze wspólnych odniesień dla nauki i wiary. Dopiero na emeryturze mógł w pełni poświęcić się tym rozważaniom, które przyniosły wielorakie owoce. Będąc aktywnym członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej prowadził wykłady na tematy skoncentrowane wokół relacji nauki i wiary.
...
 W KIK-u w Zabrzu prowadził sekcję: Nauka i Wiara. W czasie dyskusji z członkami sekcji wykuwał się ostateczny kształt przygotowywanych do druku książek. Dał się poznać społecznościom katolickim w Zabrzu, Katowicach, Bytomiu, Tychach, Cieszynie i na Zaolziu. Pod literackim pseudonimem Leon Jar opublikował 2 książki: "Wierzyć czy wątpić" (podtytuł "Nauka w poszukiwaniu Boga") oraz "Antropologia dla agnostyków" (podtytuł "Człowiek wobec niepewności").

 Z pisma "Posłaniec św. Anny", Nr 4/112, czerwiec 2009. Zdjęcia z pogrzebu: Antoni Winiarski
Sprawozdanie ze spotkania z dziećmi z Nowej Wsi

 W roku 2009 mija 80 lat od powstania pierwszych szkół polskich po przegranym na Warmii plebiscycie. Rok szkolny w tamtych latach rozpoczynał się 10 kwietnia. 
 W latach 1929-1934 powstało na Warmii 15 szkół polskich, 11 z nich przetrwało do 1939 roku. Tylko jedna z nich powstała w Olsztynie, pozostałe działały w środowiskach wiejskich. Były to szkoły niżej zorganizowane, z jednym nauczycielem i niewielką liczbą uczniów. Ich działalność koncentrowała się na kształtowaniu postaw patriotycznych. Oprócz szkół organizowano na Warmii także przedszkola, zwane ochronkami. W roku szkolnym 1930/31 działało tu 8 polskich przedszkoli.
 1 sierpnia 1939 roku szkoły polskie na Warmii zamknięto, a nauczycieli aresztowano i osadzono w obozach koncentracyjnych. Tylko nieliczni przetrwali, ogromna zaś większość zginęła.

Konkurs wiedzy religijnej - w tle szkoła
 Od roku 1993 Warmiński Klub Katolików organizuje konkursy z wiedzy religijnej dla dzieci w miejscowościach małych, zaniedbanych. Celem tego działania jest ożywienie miejscowej społeczności. Scenariusz jest zwykle taki sam: Msza św. lub inna modlitwa, konkurs według grup wiekowych, rozdanie nagród: za I i II miejsce w poszczególnych grupach - Biblia, za kolejne - paczka ze słodyczami i upominkami. Imprezę kończy pieczenie kiełbasek przy ognisku i wspólny śpiew.

Ks. Proboszcz Jan Pietrzyk podpisuje swoją książkę, która jest jedną z nagród 
 W roku bieżącym wybór padł na Nową Wieś. Miejscowość leży w gminie i parafii, gdzie powstały pierwsze polskie szkoły: Nowa Kaletka i Chaberkowo.
 Wiedza dzieci z tematyki biblijnej jest na średnim poziomie, boleśniejsza jednak jest ignorancja historii własnej gminy. Żadne dziecko nie miało bladego pojęcia, w jakich miejscowościach powstały pierwsze szkoły polskie ani kim był Ks. Wacław Osiński. Pomimo tych mankamentów dzieci były bardzo aktywne, przedstawiły scenkę rodzajową, mówiły wierszyki. Atmosfera była cudownie rodzinna. Zostaliśmy zaproszeni na następny rok.

Scenka rodzajowa w wykonaniu dzieci z klasy 2-5

Wanda Czerwińska
Zmarł Jerzy Wocial

 Wczesnym rankiem 31 maja 2009 roku, w Niedzielę Zesłania Ducha Św. Pan powołał do siebie śp. Jerzego Wociala. Odszedł nasz bliski przyjaciel, członek Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, twórca wielu cennych inicjatyw, szczególnie w klubowej Sekcji Rodzin. Inspirowała nas jego wiara, prostota i mądrość, urzekał szacunek dla innych ludzi a w ostatnich miesiącach podziwialiśmy jego pokorę i determinację w walce ze straszna chorobą. Żyjemy pewnością, że w tę niedzielę Jurek narodził się dla nieba. Z Różą i ich Córkami łączymy się w żałobie. Zarząd i Przyjaciele z Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

 W Tygodniku Solidarność nr 24 z 12 czerwca 2009 r. ukazał się jednostronicowy artykuł Konstantego Juliańskiego pt. "Relacje z Bogiem", z którego przytaczam jeden fragment:
 Zawsze interesował się sprawami publicznymi. W czasie komuny był członkiem opozycji demokratycznej, działaczem KOR, współpracownikiem wydawnictw podziemnych. Bywał w nich zecerem, łącznikiem, kolporterem, autorem i redaktorem.
 W stanie wojennym przez osiem miesięcy był internowany, działał w uniwersyteckiej Solidarności. W ostatnich latach uczestniczył w seminariach organizowanych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Lucieniu.
 Przez wiele lat był związany z miesięcznikiem "Więź". W latach 80. pracował w tym piśmie, później został członkiem rady redakcyjnej. Przez lata działał w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej, gdzie ostatnio był członkiem zarządu. Był w nim bardzo aktywny, zwłaszcza w sekcji rodzin.
 Żonaty, dzieciaty (pięć córek), przez ponad 20 lat należał z żoną do katolickiej wspólnoty Droga Neokatechumenalna. 
Stanisław Waluś
List otwarty Marii Fieldorf-Czarskiej 
do dr Aliny Całej z Żydowskiego Instytutu Historycznego

 Obejrzałam przypadkiem telewizyjny program redaktora Tomasza Lisa z Pani udziałem. Program dotyczył podłego artykułu "Europejscy pomocnicy Hitlera w mordowaniu Żydów", opublikowanego niedawno w niemieckim "Spieglu". Ze zdumieniem stwierdziłam, że jedyna różnica między spieglowskimi specjalistami od zamazywania odpowiedzialności Niemców za zbrodnie na obywatelach Polski narodowości żydowskiej a Panią polega na tym, że Pani robi to z większą złością wobec Polaków i jeszcze bardziej niesprawiedliwie niż Niemcy. Aż trudno uwierzyć, że jest Pani obywatelką RP i pracownikiem instytutu naukowego (?), dotowanego zapewne z budżetu państwa polskiego.
 Sprawa jest tym bardziej bolesna, że niemieccy redaktorzy "Spiegla" zaatakowali tym razem polskich chłopów. Oni mogą o tym nie wiedzieć, ale Pani jako historyk musi wiedzieć, że aktualnie trwa w Kościele katolickim proces beatyfikacyjny, w którym jest m.in. chłopska rodzina Ulmów. (...) 
Maria Fieldorf-Czarska
córka gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
Gdańsk, 28 maja 2009 roku 
Całość listu na stronie:
 http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2544&It

KIK w samo południe. Klub Inteligencji Katolickiej w wyborach 1989 roku

 Gdy dzisiaj myślimy o wyborach czerwcowych w roku 1989, natychmiast pamięć przywołuje słoneczną niedzielę 4 czerwca, kiedy tysiące Polaków skreślały "listę krajową" i oddawały swe głosy na kandydatów "Solidarności". Wraca poczucie ówczesnej radości z odniesionego sukcesu, którego nie umniejszała nawet świadomość, że były to wybory tylko częściowo wolne, a niepodległość Polski nawet w marzeniach rysowała się jeszcze bardzo mgliście. (...) 

Inka Słodkowska
Więź, Numer: 5-6(607)/2009 maj-czerwiec
całość artykułu na stronie:
 http://www.wiez.com.pl/index.php?s=miesiecznik_opis&id=462&t=15018
.
Inicjatywa 21:38

 "Inicjatywa 21:38" działająca przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Tarnobrzegu przyczyniła się do wydania książeczki pt. "Jestem z wami". Na treść książeczki składają się cytaty z nauczania papieskiego w Polsce, słowa wypowiedziane podczas pielgrzymek do Polski. Cytaty te zostały wybrane przez maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu z roku 2008. Cytatów wybrano przeszło tysiąc, po redakcji dokonanej przez samą młodzież, w książeczce znalazło się 213 cytatów, podzielonych na 17 rozdziałów tematycznych. Książeczka została pięknie wydana przez Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, z unikalnymi barwnymi zdjęciami. Idealnie nadaje się na nagrody w konkursach dotyczących nauczania Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, oraz jako pamiątka wręczana przy różnych okazjach. Cena jednego egzemplarza w detalu wynosi 14 zł, a przy zakupie za pośrednictwem "Inicjatywy 21:38" dla celów niehandlowych cena za jeden egzemplarz tylko 7 zł. Przy zamówieniu powyżej 15 szt. wydawnictwo przesyła egzemplarze nie pobierając opłat za przesyłkę. Równocześnie za pośrednictwem "Inicjatywy 21:38" można zamówić kalendarze na rok 2009 z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Cena: wolne datki. Wydawnictwa te prosimy traktować nie tylko jako kalendarz, ale jako słowa Sługi Bożego Jana Pawła II i o Nim w kalendarzu zamieszczone do nieustannego czytania przeznaczone.

 List podpisał w imieniu "Inicjatywy 21:38"
 Kazimierz Wiszniowski
 Prezes KIK w Tarnobrzegu


"Zadaniem tak nazwanego dzieła będzie popularyzacja nauczania Ojca Św. Jana Pawła II, a także koordynacja i dokumentacja związanych z terenem diecezji sandomierskiej działań duszpasterskich, kulturowych i społeczno-politycznych, prowadzonych zarówno przez pojedynczych wiernych, jak też przez różne wspólnoty, stowarzyszenia, a nawet instytucje, działań wypływających z ducha nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II - naszego Papieża. Jako działania szczególnie oczekiwane można wskazać m. in. potrzebę gromadzenia Biblioteki papieskich dzieł, prowadzenie czytelni, promocję nauczania Ojca Świętego skierowanego przede wszystkim do Narodu Polskiego, wsparcie organizacyjne "Dnia Papieskiego" w Diecezji oraz koordynację współpracy ze szkołami, hospicjami, innymi instytucjami i dziełami, szczególnie noszącymi Imię Jana Pawła II ..."

Fragment dekretu Biskupa Sandomierskiego Andrzeja Dzięgi z dn. 19.11.2005 powołującego diecezjalne dzieło: Inicjatywa 21:38
Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnobrzegu
ul. Kościuszki 2, OO. Dominikanie
39-400 Tarnobrzeg
.
Moim zdaniem absurdy

 13 maja 2009 r. otrzymałem, jako pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej e-mail następującej treści:
Szanowni Państwo
Dnia 12 maja 2009 w GIGu odbyło się spotkanie informacyjne dot. Funduszu Badawczego Węgla i Stali.
Na spotkaniu przedstawiciele FBWS zachęcali naukowców do rejestrowania się w bazie ekspertów oceniających projekty. Ze względu na politykę "gender balance" szczególnie poszukiwane są kobiety do oceny projektów w sektorze Stal. (...)
 W ramach zebrania Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, które odbyło się 19 VI 2009 r. zwiedzaliśmy laboratoria Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych. Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu. Pracownica laboratorium powiedziała nam o wymaganiu stawianym przy przyznawaniu pieniędzy na projekty, aby wśród wykonawców był odpowiedni stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn. Problem w tym, że w laboratoriach chemicznych pracuje raczej płeć piękna. 
 Jak powiedziałem o tym mojej Żonie, odpowiedziała: "Tylko czekać, aż izby porodowe przestaną przyjmować kobiety, bo dla równowagi nie zgłosiła się odpowiednia liczba mężczyzn".

Stanisław Waluś
.
Te filmy warto obejrzeć

31. "Sybiracy do przyjaciół Moskali" - syberyjskie wspomnienia Andrzeja Gwiazdy i artysty malarza Stefana Centomirskiego.
32. "Nowe spojrzenie na Jedwabne" - opowieść o Żydówce z okolic Jedwabnego, która uratowała od wywózki na Syberię teścia reżysera.
33. "Więzienia okresu stalinowskiego we Wrocławiu".
34. "Rabunek" - film o konfiskacie majątków akowców przez działaczy komunistycznych.
35. "Rycerz Anna" - opowieść o Annie Walentynowicz i jej niedoszłej trucicielce Ewie Soból- TW "Karol".
36. "Szary komendant" - Antoniego Hedy opowieść o rozbiciu wiezienia w Kielcach i uwolnieniu 700 akowców.
37. "Poeta nie umiera" - film o księdzu Janie Twardowskim w pierwszą rocznicę śmierci poety.
cd. w następnym numerze "Dlatego" 

NASZE ROCZNICE

Czerwiec
575 lat temu (1 VI 1434 r.) w Gródku Jagiellońskim (koło Lwowa) zmarł król Polski i wielki książę litewski Władysław Jagiełło.
440 lat temu (28 VI 1569 r.) w Lublinie zawarto akt unii polsko-litewskiej.
215 lat temu (15 VI 1794 r.) wojska pruskie zajęły Kraków. Prusacy zrabowali ze skarbca na Wawelu insygnia koronacyjne polskich monarchów
65 lat temu (4 VI 1944 r.) w obozie koncentracyjnym Auschwitz zmarł Bronisław Czech, słynny zawodnik narciarski, olimpijczyk, uzdolniony artysta (rzeźbił i malował).
35 lat temu (2 VI 1974 r.) dekretem Kongregacji do spraw Nauczania Katolickiego został ustanowiony Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie.
30 lat temu (2 VI 1979 r.) rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Papieża Polaka do Ojczyzny.
30 lat temu (30 VI 1979 r.) ks. bp Władysław Rubin otrzymał kapelusz kardynalski z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. W czasie okupacji aresztowany przez NKWD, został zesłany do łagru na dalekiej północy. Związek Sowiecki opuścił wraz z armią gen. Andersa.
10 lat temu (5 VI 1999 r.) rozpoczęła się siódma pielgrzymka Papieża Polaka do Ojczyzny.
Lipiec
440 lat temu (1 VII 1569 r.) w Lublinie przedstawiciele stanów Polski i Litwy podpisali akt Unii, jednoczącej oba kraje w jedno państwo.
145 lat temu (5 VIII 1864 r.) został stracony na stokach Cytadeli warszawskiej Romuald Traugutt, ostatni dyktator powstania styczniowego.
65 lat temu (1 VIII 1944 r.) wybuchło Powstanie Warszawskie.
65 lat temu (2 VIII 1944 r.) płk Monter zwrócił się do Rządu RP w Londynie z prośbą o interwencję aliantów u Stalina, aby wojska radzieckie udzieliły pomocy walczącej Warszawie.
65 lat temu (4 VIII 1944 r.) w czwartym dniu walk powstańczych w Warszawie zginął młody, utalentowany poeta Krzysztof Kamil Baczyński.
55 lat temu (19 VII 1954 r.) ks. Franciszek Blachnicki zainaugurował rekolekcje oazowe. 
40 lat temu (21 VII 1969 r.) amerykański statek Apollo 11 wylądował na powierzchni Księżyca. Astronauci Neil Armstrong i Edwin Aldrin, jako pierwsi ludzie stanęli na Srebrnym Globie.
Sierpień
105 lat temu (10 VIII 1904 r.) władze niemieckie wydały ustawę, na mocy której na terenach zamieszkałych głównie przez ludność polską nie wolno było wznosić budynków mieszkalnych. Polski chłop z Podgardowic, Michał Drzymała nie otrzymawszy zgody na budowę domu zamieszkał w cyrkowym wozie, który ustawił na gruncie do niego należącym.
70 lat temu (17 VIII 1939 r.) w Warszawie zmarł Wojciech Korfanty (ur. 1873), chrześcijański działacz polityczny, zasłużony w walce o przyłączenie Śląska do Polski. Stał na czele III Powstania Śląskiego.
70 lat temu (23 VIII 1939 r.) Związek Sowiecki i Niemcy hitlerowskie podpisały pakt o nieagresji, który w tajnej klauzuli zawierał plan przyszłego podziału ziem polskich przez obu agresorów.
45 lat temu (21 VIII 1964 r.) zmarł ks. Władysław Findysz - pierwszy polski męczennik komunizmu. Beatyfikowany 19 czerwca 2005 r. podczas III Kongresu Eucharystycznego w Warszawie. 
wybrała Barbara Kwaśnik
.
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2009
Czerwiec: Ogólna: Aby troska wspólnoty międzynarodowej o kraje najuboższe zaowocowała konkretną pomocą, w tym uwolnieniem ich od ogromnego długu. Misyjna: Aby Kościoły partykularne, działające w regionach, gdzie panuje przemoc, były wspierane życzliwością i konkretna pomocą przez katolików z całego świata.
Lipiec: Ogólna: Aby chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mogli wyznawać swoją wiarę w pełni wolności oraz być narzędziem pojednania i pokoju. Misyjna: Aby Kościół był zalążkiem i sercem pojednanej i tworzącej jedną rodzinę Bożą ludzkości, dzięki świadectwu wszystkich wiernych na cały świecie.
Sierpień: Ogólna: Aby opinia publiczna zauważała problem milionów wypędzonych i uciekinierów i by znaleziono rozwiązania dla ich, często tragicznej, sytuacji. Misyjna: Aby w krajach, gdzie chrześcijanie są dyskryminowani i prześladowani, nie odmawiano im praw należnych każdemu człowiekowi, w tym prawa do wyznawania swojej wiary.
Wrzesień: Ogólna: Aby Słowo Boże było lepiej poznawane, bardziej słuchane i przeżywane jako źródło wolności i radości. Misyjna: Aby chrześcijanie w Laosie, w Kambodży i Myanmarze wobec wielkich trudności, z jakimi się zmagają, nie przestawali głosić swym braciom Ewangelii, pokładając ufność w mocy Ducha Świętego.

Odpusty w Roku Kapłańskim

Każdy wierny może uzyskać odpust zupełny
- 19 czerwca 2009 r. (początek Roku Kapłańskiego)
- 4 sierpnia 2009 r. (150. rocznica śmierci św. Jana Vianneya)
- 19 czerwca 2010 r. (zakończenie Roku Kapłańskiego)
- w pierwszy czwartek każdego miesiąca Roku Kapłańskiego.
Warunki zyskania odpustu:
- spowiedź sakramentalna
- udział we Mszy św.
- przyjęcie Komunii św.
- ofiarowanie modlitw i dobrych uczynków w intencji kapłanów - aby Pan Jezus kształtował ich serca według serca swego
- odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Gość Niedzielny, 21 VI 2009
Pielgrzymki w 2009 roku

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
 Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 
 Zapisy i informacje: zapisać się i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 4060 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 2547400, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka 2/13. Na listę pielgrzymów może być zapisana osoba, która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne osoby stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie poniżej miesiąca do wyjazdu, jeżeli zostały już dokonane wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszta. 
 Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - zagraniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju. 
14-24.09.2009 Włochy, Chorwacja, Medżiugorje. Padwa, Asyż, Rzym, Watykan, Manopello, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Bari, Dubrownik, Medżiugorje, Kriżewacz, Makarska, Nagykanizsa - Węgry. 
3.10.2009 Leśniów, Częstochowa. 

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego
Zapisy i informacje: tel. kom. 0508 290199, tel. dom. 032 2557112. E-mail: awini55@yahoo.com 
 W przypadku pielgrzymek organizowanych przy pomocy Biura Podróży (np. AVE z Katowic) uczestników pielgrzymki obowiązują zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach a Biurem Podróży. 
 W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszty. 
9-23.07.2009 Peru i Boliwia. Lima, Paracas (kandelabr), wyspy Ballestas (pingwiny), Nazca (dla chętnych możliwość przelotu kilkuosobowym samolotem nad słynnymi reliefami), Arequipa, Chivay, kanion Colca, Puno, Cuzco, Machu Picchu, Sillustani, jez. Titicaca, Copacabana, La Paz, Księżycowa Dolina. Dla grupy 31-35 os. - 5499zł + 1900 USD + opł. lotniskowe ok. 1300 zł + 100 USD

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca, godz. 17.00. Spotkania w siedzibie KIK w Katowicach (pl. Ks. E. Szramka 2/13 - Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP) w 2009 r.: 10.06., 14.10. i 9.12.2009. 
Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz.18.00. Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w 2009 r.: 10.11. i 8.12.2009. 
Rekolekcje w Kokoszycach
18-20.09.2009. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: Ks. Herbert Hlubek. Zapisuje Zofia Adamska, tel. 032 7482643. Koszt. 100 zł.
Msze św. pierwszopiątkowe
Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim: 5.06., 2.10., 6.11., 4.12.2009. 
Dyżury w siedzibie KIK
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Plac Ks. Emila Szramka 2/13. Prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca. W lipcu i sierpniu nie będzie dyżurów.
Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 - 18.00. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyżurujących jest Rajmund Rał - członek KIK w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).
Składki:
 Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice Rachunek Bankowy w PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Biblioteka KIK
Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.
Informacja o Radzie Porozumienia KIKw Internecie:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl

Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl). 
Nakład: 450. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
 


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html