Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 1-2 (181-182) 25 lutego 2007

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł u wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek".

Łk 4, 1-4
List pasterski Biskupa gliwickiego na I niedzielę Wielkiego Postu 2007 r.
Przypatrzmy się naszej wielkopostnej postawie (fragment)
Drodzy Bracia!
Drogie Siostry! Umiłowani Diecezjanie!
 (...) Pouczenie płynące z niedzielnej Liturgii Słowa każe nam być czujnymi wobec ataków najbardziej bezwzględnego wroga człowieka - ojca kłamstwa, diabła kusiciela. Pierwsi rodzice sprzeniewierzyli się swojemu Stwórcy.
Z własnego wyboru odtrącili Bożą miłość i przyjaźń. Gdy Chrystus udał się na pustynię, aby tam przez czterdziestodniowy post i modlitwę przygotować się do swojej zbawczej misji, również do Niego przystąpił szatan, aby Go kusić i nad Nim zapanować. Został jednak zdecydowanie odtrącony i w konsekwencji odstępuje od Chrystusa.
 Szatan jednakże nie odchodzi od ludzi. Kłamiąc i oszukując, obiecuje bezgraniczną wolność, władzę, rozkosze i raj na ziemi. Kusi mężczyzn i kobiety, młodych i starych, duchownych i świeckich, zdrowych i chorych, biednych i bogatych. Robi wszystko, by zdeprawować - zwłaszcza młode pokolenie. Szuka młodych, szczególnie przez różne media, artystów i polityków; podsyca ich pychę i próżność. Aby zapanować nad światem, podpowiada przez niektórych ludzi, że nie potrzeba Boga. Podpowiada, że to nie objawione przez Boga przykazania - Ewangelia, lecz nie liczące się z Bogiem prawa stanowione przez człowieka, mają kształtować jego moralność, mają decydować o życiu i śmierci nienarodzonych, niepełnosprawnych, jak ma wyglądać rodzina, małżeństwo itd.
 Czy zauważamy owoce takiego kuszenia? W miejsce ładu moralnego wkrada się chaos, w miejsce miłości - nienawiść, w miejsce czystości - rozpusta, w miejsce wybaczenia - zemsta, w miejsce uczciwości - korupcja i złodziejstwo, w miejsce pięknego języka - język rynsztokowy, pełen wulgaryzmów, nawet wobec wielomilionowej widowni. Jaką mamy przyjąć postawę wobec atakujących nas pokus i zagrożeń tego świata?
 Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, czas, w którym Kościół chce nam wskazać środki szczególnej czujności i odporności na atakujące nas pokusy. Jak nas naucza Ewangelia i Kościół - potrzebujemy więcej modlitwy, potrzebujemy umartwienia naszego ciała przez post, potrzebujemy wyrzeczenia się nałogów, hucznych rozrywek, dyskotek, zbędnych przyjemności. Potrzebujemy wyrzeczenia się tego wszystkiego, co przeszkadza nam myśleć o sensie naszego istnienia, a także o tym, że nasze życie jest bardzo kruche i że nasza droga życia ma prowadzić do spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, ma prowadzić do radości życia wiecznego.
 Wielki Post to czas, w którym mamy się: przez udział w rekolekcjach, przez spowiedź i pokutę, przez pojednanie z bliźnim, przez zmianę swojego życia, a także przez uczynki miłosierdzia wobec bliźnich, potrzebujących naszego wsparcia moralnego i materialnego, dobrze przygotować na to spotkanie z Bogiem.
 Chrystus tłumaczy Apostołom, którzy nie mogli wyrzucić szatana z człowieka opętanego, że tego czynu można dokonać jedynie przez post i jałmużnę. Nie wolno nam więc zapominać o dobrych uczynkach względem biednych, to znaczy o aktach jałmużny względem nich. Nie bądźmy głusi na wielkopostne wołanie o jałmużnę. (...)
+ Jan Wieczorek, biskup gliwicki
.
Inteligentny procent
 W listopadzie 2006 roku Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach otrzymał status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, że każdy z nas może przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszego Klubu.
 KIK utrzymuje się ze składek członków, a do poważniejszych inicjatyw i działań na rzecz regionu "dokładają" się sponsorzy. Dodatkowe pieniądze, jakie zbierzemy z "jednego procenta" pozwolą nam rozszerzyć zarówno zakres działalności jak i objąć nią większą grupę mieszkańców naszego miasta, parafii i archidiecezji.
 Cele statutowe KIK to przede wszystkim działalność na rzecz naszego najbliższego środowiska; parafii i archidiecezji. Wspieramy i inicjujemy działania, które mają na celu budowanie społeczeństwa przez człowieka dobrego i mądrego, świadomego obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych. "Podejmujemy działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regionalnej Śląska" /par. 8 Statutu KIK/.
 Znane są i dostrzegane nasze publicznie wyrażane stanowiska, a nawet protesty w sprawach moralnych, kulturalnych, gospodarczych czy politycznych, jakie wymagają pilnego rozwiązania.
 Jest wiele organizacji, które zwracają się do Państwa o przekazanie 1%. KIK nie jest organizacją polityczną, ani nie kieruje się "partyjnymi interesami czy punktami widzenia" a swoją działalność opiera na chrześcijańskich wartościach i nauczaniu Kościoła katolickiego. Potrafimy służyć społeczeństwu dzięki naszej wiedzy i bezinteresownemu zaangażowaniu.
 KIK jest klubem elitarnym. Należą do niego ludzie, którzy potrafią łączyć ze sobą naukę i wiarę. Nie działamy na skalę masową, a nasze poglądy nie należą do najbardziej popularnych w świecie kolorowych reklam, konsumpcji i bezwartościowej rozrywki. KIK może liczyć tylko na swoich członków i sympatyków!
 Mądre budowanie społeczeństwa obywatelskiego wyraża się przede wszystkim w odpowiedzialnym zaangażowaniu w sprawy społeczności lokalnej. Niech nie zabraknie w nim wsparcia dla inicjatyw podejmowanych z inspiracji religijnej.
Podzielmy się naszym procentem inteligentnie, podzielmy się nim z Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
1% na KIK to inteligentnie wydany procent.

W jaki sposób przekazać 1% swojego podatku na rzecz KIK w Katowicach?
KROK 1 - ustalamy wysokość podatku należnego za rok podatkowy 2006 lub mówiąc inaczej wypełniamy formularz zeznania rocznego PIT 36 lub PIT 37.
KROK 2 - obliczamy 1 % podatku od kwoty podatku należnego (PIT36 - poz. 178, PIT37 - poz. 110) zaokrąglając otrzymaną kwotę w dół do pełnych dziesiątek groszy (np. w przypadku otrzymania kwoty 35.57 zaokrąglamy do 35.50) .
KROK 3 - wpisujemy otrzymana kwotę w PIT-36 w poz. 179, a w PIT-37 w poz. 111 i wypełniamy zeznanie do końca.
KROK 4 - wpłacamy 1% w terminie składania zeznania na rachunek bankowy KIK, ale przed dniem złożenia zeznania podatkowego. Przelew - formularz wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko, adres wpłacającego i kwotę wpłaty. Tytuł przelewu powinien brzmieć: "dla KIK Katowice - 1% podatku zgodnie z art. 27 ustawy"
Klub Inteligencji Katolickiej
pl. Ks. Emila Szramka 2 m. 13 40-014 Katowice
Nr rachunku odbiorcy:
PKO BP SA Oddział w Katowicach 29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
UWAGA !!!. Formularz wpłaty WARTO WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI i KONIECZNIE ZACHOWAĆ, najlepiej z kopią swojego zeznania.
KROK 5 - wypełniony formularz wysyłamy lub zanosimy do Urzędu Skarbowego. Formularz przelewu można również wydrukować ze strony internetowej: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=41289

.
Adwentowe rekolekcje akademickie
 W zeszłym roku nauki rekolekcyjne od 19 do 21 grudnia głosił w katedrze św. Piotra i Pawła w Gliwicach Franciszek Kucharczak felietonista "Gościa Niedzielnego". Dwie osoby (Irena Waluś, Marek Smolik) zdecydowały się na napisanie do "Dlatego" swoich refleksji. Dla mnie były to dobre rekolekcje, gdyż mogłem uświadomić sobie moje grzechy, zaniedbania i utwierdzić się w tym, co jest we mnie dobre. Szczególnie wtorkowa nauka była dla mnie wartościowa, pomogła mi zbliżyć się do Jezusa, który powiedział o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem.
Stanisław Waluś
 Uczestniczyłam w grudniu 2006 r. w rekolekcjach akademickich w Gliwicach. Prowadził je pan Franciszek Kucharczak - dziennikarz z "Gościa Niedzielnego". Jego artykuły czytam regularnie i z zainteresowaniem. Spotkania rekolekcyjne w Katedrze p.w. św. Piotra i Pawła były dla mnie również ciekawe. Mogłam jeszcze raz usłyszeć, że "białe jest białe" - "czarne jest czarne". W dzisiejszych czasach najmodniejszy jest kolor szary. Dobrze, że młodym ludziom, studentom ukazuje się prawdziwe wartości oraz ich znaczenie w życiu każdego człowieka.
Irena Waluś
Rekolekcje akademickie głoszone przez Franciszka Kucharczaka
I dzień: "Czy katolik musi być nieudacznikiem?"
 Kiedy katolik jest nieudacznikiem? Kiedy nie ufa Panu Jezusowi. Kiedy tylko oczekuje od Boga profitów, za to, że jest katolikiem.
 Pan Jezus mówi: "Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane" Mt 6,33. My bez przerwy się zabezpieczamy, chcemy o wszystko po swojemu zadbać, czasami łamiąc Prawo Boże. Czynimy wiele w sprawach nieistotnych zapominając zupełnie o sprawach ważnych.
 Jako chrześcijanie mamy najlepszą ze wszystkich rzeczy do "rozprowadzenia" - zbawienie. Zawodzi jednak reklama i marketing.
 Czy my sami "zakosztowaliśmy" jak dobry jest Bóg? Czy odkryliśmy głębokie prawdy o Nim? Obłędem jest głosić prawdę przez siebie nie odkrytą? Wezwani jesteśmy do uzasadnienia Nadziei, ale czy ona jest w nas?
 Zawstydzić nas mogą ludzie, którzy potrafią wiele zrobić dla zysku, kariery, pieniędzy. Czy stać nas zrobić więcej od nich dla Pana Boga? Czy potrafimy Mu zaufać i po prostu robić swoje, tj. wykonywać nasze codzienne obowiązki najlepiej dla Niego?
II dzień: "Czy katolik musi być tolerancyjny?"
 Wszystko "ocieka" tolerancją. Nawet Pan Jezus wyrzucając przekupniów ze świątyni jerozolimskiej w gruncie rzeczy ujął się za więzionymi przez handlarzy zwierzętami (gołębie, owce, ...). Każąc uczniom zarzucić sieci z drugiej strony łodzi chciał prawdopodobnie przyczynić się do obfitego połowu jakichś "sojowych" ryb. A tak w ogóle to nie wiadomo czy chrześcijaństwo, czy buddyzm, czy hinduizm są prawdziwe. Nie ma bowiem jednej prawdy, każdy może wybierać sobie to, co chce. Przecież wszystko jest prawdą. Na naszych oczach tworzy się nowa religia - tolerancja. Ludzie mają potrzebę tworzenia czegoś, czym odróżniają się od innych (np. "wyznawcy" Świętowida). Przyszły czasy, kiedy trzeba tolerować wszystko, co sobie człowiek wymyśli.
 Wpływa to na katolików w sposób fatalny (np. uczniowie uważający się za katolików przegłosowujący w referendum zdjęcie krzyża, na wniosek jednego kolegi, któremu on przeszkadza). Puste miejsce na ścianie po zdjęciu krzyża też jest manifestem. Człowiek nie może sobie pozwolić na neutralność. Gdy człowiek usunie ze swojej orbity Pana Boga, diabeł się o człowieka upomni.
 Niektórym ludziom wydaje się, że tolerancja nas ocali. Sądzą, że wszystkie poglądy są równocenne i istnieje prawo do wolności ich głoszenia, nawet bez uzasadnienia, (T - shirty dla wolności). Gdy spotkają się z wartościowaniem tych poglądów twierdzą, że są dyskryminowani, domagają się tolerancji i dialogu. Dla osób o tym sposobie myślenia dialog jest celem, a nie drogą. Jeśli wszystkie poglądy są tak samo słuszne, to o czym dialogować.
 Wobec rozpowszechnionych kłamstw w sprawach moralnych trzeba mówić prawdę i często ją powtarzać. Katolik wobec zła moralnego nie może być tolerancyjny, nie może nie mówić prawdy. Nie może zrównywać grzechu z cnotą. Można tę sytuację porównać do choroby, która wymaga bolesnej operacji, a ktoś będzie usiłował ją "leczyć" zwiększając dawkę środków znieczulających. Katolik może wyrządzić krzywdę swoim rzekomym miłosierdziem i tolerancją. Tolerancja w takich warunkach to zimna obojętność, z której mogą wypływać cynizm lub fanatyzm. Chodzi o takie miłosierdzie okazywane grzesznikowi, abyśmy razem z nim dostali się do nieba.
III dzień: "Czy katolik musi wszystkich lubić?"
 Miłość jest powszechnie uznawana za wielkie uczucie. Może ona usprawiedliwiać wszystkie poczynania. Ale wg niektórych znawców przedmiotu (red. czasopisma "Pani") wystarcza tylko na 4 lata małżeństwa.
 Istotą miłości w ujęciu chrześcijańskim jest chcieć dobra dla drugiej osoby. Ale co to jest dobro? Jedną z odpowiedzi na to pytanie może być wydarzenie, które miało miejsce na oazie młodzieżowej (jedna z młodych uczestniczek oazy powiedziała księdzu, że go kocha, na co uzyskała jednoznaczną odpowiedź: jeśli naprawdę mnie kochasz, postaraj się abyśmy się już nigdy nie spotkali).
 Człowiekowi trudno jest opanować uczucia, ale czasem musi sobie powiedzieć - nie. Jest to obecnie bardzo trudne, gdy miesza się miłość z uczuciem (jeśli jest uczucie, to seks przed ślubem jest dozwolony, nawet dla nastolatka - zwłaszcza jeśli rodzice na to wyrażą zgodę; we współczesnej bajce książę pocałował żabę, która stała się księżniczką i nie poślubił jej, tylko zamieszkali razem).
 W kontaktach ludzi ze sobą coraz częściej położony jest akcent, aby znajomość nic nie kosztowała; aby wszystko było na próbę i nic nie było traktowane poważnie.
 Tymczasem dla dobra innej osoby należy za sobą spalić mosty, a nie stać stale na moście. Trzeba być mężnym wybierając jakąś drogę życia, ryzykując niewiedzą, co nas spotka i gdy nie wszystko od nas zależy. Pan Bóg może nas czasami nie lubić (doświadczając nas), ale zawsze nas kocha...
Marek Smolik
.
Chrystus idzie zawsze w stronę człowieka
 Nie odkrywam Ameryki, jeśli powiem, że człowiek jest też i taką istotą, która stale na nowo czyni dobrze i źle. Jako chrześcijanie nade wszystko należymy do Boga i Kościoła. Toteż pragniemy spojrzeć na nasze szare codzienne życie i postępowanie przede wszystkim w świetle nauki Bożej, a więc po Bożemu, a nie tylko po swojemu, po Chrystusowemu, a nie tylko po telewizyjnemu albo też li tylko według własnego widzimisię. Tym bardziej, że dzisiaj słyszy się czasem takie rozumowanie: Chrystus Pan - tak, ale Kościół i kapłani? - co oni mają nam do powiedzenia? Otóż chcę powiedzieć, że Kościół i kapłani mają nam dużo do zaoferowania, więcej aniżeli nam się często wydaje. Przecież Kościół - jak mało kto - ma ponad dwa tysiące lat doświadczenia i "po drodze" wydał całe mnóstwo wielkich ludzi, a wśród nich również wielu świętych, którzy dla rodziny człowieczej zrobili o wiele więcej dobrego niż tysiące innych ludzi.
 Jeśliby ktoś chciał myśleć inaczej, to chcąc być konsekwentny, musiałby powiedzieć też: dla mnie wiedza - tak, jest ona niewątpliwie przydatna, ale szkoła, nauczyciele - nie! Czy też: owszem zdrowie jest wartością, lecz szpitale, lekarze - po co? Nikt prawdziwie rozumny nie może podpisać się pod taką koncepcją.
 Każde zło, które popełniamy, w języku religijnym nazywamy grzechem. A grzech to jakby bolesny kij, który jednym końcem godzi w samego Boga, a drugim uderza także prawie zawsze i w człowieka. Życie grzeszne deprawuje człowieka, czyniąc go niewolnikiem własnego "ja". W swoim stosunkowo już długim życiu kapłańskim nie spotkałem jeszcze nigdy osoby, która tuż przed swoją śmiercią czułaby się zadowolona, że była grzeszna i bezbożna, natomiast wielu służących Panu uzyskiwało pokój wewnętrzny, otwierając swe serc dla Pana Boga na zawsze. Bo każdy grzech (zło popełnione przez nas) jest nie tylko obrazą Boga, ale jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego, "jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem Boga i bliźniego z powo-du niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Jest buntem przeciw Bogu spowodowanym wolą stania się <jak Bóg> w poznaniu i określaniu zła".
 Grzechy są bardzo zróżnicowane i należy je oceniać według ich gatunkowego ciężaru. "Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy sprawy (materii) poważnej i który ponadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Powoduje on utratę łaski uświęcającej, utratę Królestwa Chrystusowego i potępienie wieczne". A więc grzech to zguba i przegrana sprawa.
cdn. Ks. Herbert Jeziorski
.
Rekolekcje KIK w Czechowicach
 23 - 25 marca 2007. Wielkopostne rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach. Koszt 100 zł. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.
.
WARTO SKORZYSTAĆ
Ks. Krzysztof Kóska: "Pod Krzyż Twój pójdę. Drogi krzyżowe", Wydawnictwo WAM, Kraków 1999. Spis treści: Droga krzyżowa dla dorosłych - Dekalog i przykazania miłości, Droga krzyżowa z księgą psalmów, Droga Krzyżowa - Na pierwszy piątek w Wielkim Poście, Droga Krzyżowa - Przygotowanie do Mszy świętej, Droga Krzyżowa z Maryją, Droga Krzyżowa z polskimi świętymi, Droga Krzyżowa dla młodzieży, Droga Krzyżowa z maturzystami.
.
Brońmy życia
Gość Niedzielny, 11 II 2007, str. 16
.
Oświadczenie Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny
w sprawie konstytucyjnej ochrony życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci (fragmenty)
(...) Chodzi o nowelizację 38. artykułu Konstytucji RP, który brzmi: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia". (...) aby do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono zapis chroniący życie każdego człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. (...)
Bp Kazimierz Górny
Przewodniczący Rady ds. Rodziny
Warszawa, 12 stycznia 2007 r.
Niedziela, 21 I 2007, str. 9
.
Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w sprawie poparcia inicjatywy zmierzającej do poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci (661/III/1)
 Senat (...) w pełni popiera inicjatywę poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Nasz Dziennik, 24 I 2007, str. 4,  Źródło,11 II 2007, str. 26
.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej
na posiedzeniu w dniu 5.02.2007 zachęcił członków do składania podpisów pod wnioskiem do Sejmu RP w sprawie zmian w Konstytucji dotyczących ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Piotr Gawor - prezes SRK DG
.
Zmuś posła
 Dzwońmy do naszych posłów i prośmy ich żeby zagłosowali za ochroną życia nienarodzonych w konstytucji - apeluje grupa świeckich katolików. "Gość" włącza się w ich akcję.
 (...) Bo obowiązująca teraz ustawa "o planowaniu rodziny" ma bardzo chwiejne podstawy. Jeśli któreś z kolejnych wyborów wygra lewica, może ją z łatwością obalić. I wprowadzić w Polsce nawet aborcję na życzenie. Wystarczy, że zbierze ponad 50 procent głosów i mianuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego o lewicowych poglądach. (...)
 Warszawiacy z Fundacji Pro prowadzą m.in. internetową stronę www.nieaborcji.pl . Robią coś, co człowiekowi nie zawsze przychodzi z łatwością: nazywają rzeczy po imieniu. Wożą do różnych miast w Polsce wystawę "Wybierz życie", przygotowaną przez 26-letniego Łukasza Wróbla. (...) Druga grupa pomysłodawców to Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z Krakowa. (...)
 Obecnie obowiązująca ustawa "o planowaniu rodziny" jest kompromisem. (...) Obrońcy życia komentują jednak: wychodzi na to, że prawo jest o wiele łagodniejsze dla gwałciciela, który może iść do więzienia. Tymczasem poczęte dziecko jest skazywane na śmierć. (...)
 ZADZWOŃ DO POSŁA. Telefonów do posłów z Twojego regionu szukaj w środku tego numeru "Gościa" (na stronach dodatku diecezjalnego) lub w internecie na stronie:  www.nienarodzeni.org.pl
Przemysław Kucharczak, Gość Niedzielny, 11 II 2007, str. 17-19
.
SOLIDARNI Z NIENARODZONYMI!
 Pomóż posłom z Twojej diecezji podjąć właściwą decyzję!
Aleksander Chłopek / PiS, Giwice, (32) 335-42-83, Jędrzej Jędrych / PiS, Tarnowskie Góry, (32) 285-39-46, Lucjan Karasiewicz / PiS, Lubliniec, (34) 353-78-94, Wojciech Piotr Szarama / PiS, Bytom, (32) 282-77-58, Tadeusz Wita / PiS, Zabrze, (32) 376-20-80, Andrzej Gałażewski / PO, Gliwice, (32) 231-24-95, Tomasz Głogowski / PO, Tarnowskie Góry, (32) 768-86-11, Krystyna Szumilas / PO, Gliwice, (32) 332-48-15, Ewa Więckowska /PO, Gliwice, (32) 333-22-50, Wacław Martyniuk / SLD, Gliwice, (32) 231-50-68, Andrzej Grzesik / Samoobrona RP, Lubliniec, (34) 353-01-09, Rajmund Moric / Samoobrona RP, Gliwice, (32) 335-38-05.
 Dzwoniąc pod podane numery telefonów dodzwonisz się do biur poselskich wybranych posłów. Masz prawo wymagać:
Jako chrześcijanin i obywatel masz prawo domagać się od Twoich reprezentantów w Sejmie aby opowiedzieli się za prawem każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zadzwoń już dziś! Od Twojego telefonu zależy życie ludzi!  www.nienarodzeni.org.pl
Gość Gliwicki, 11 II 2007, str. V
.
Zadzwoń / napisz do posła
 (...) Jedna z czytelniczek narzekała, że posła w jego biurze nie jest łatwo zastać. (...) Opracowaną przez na listę e-maili posłów również zamieściliśmy na stronie  www.wiara.pl .
 Trwa też akcja wysyłania listów do Marszałka Sejmu. Do 12 lutego wpłynęły listy z 108 590 podpisami pod apelem o zmianę konstytucji. Przeciw takiemu zapisowi podpisy złożyły tylko 1803 osoby. (...)
Przemysław Kucharczak, Gość Niedzielny, 25 II 2007, str. 6
......................................
miejscowość i data
Apel do Marszałka Sejmu RP
Pana Marka Jurka
ul. Wiejska 4/6
00-902 Warszawa
 Kierują się ogólnoludzkim nakazem etycznym głoszącym bezwarunkowy szacunek dla życia każdego człowieka, a w szczególności nauczaniem największego z rodu Polaków sługi Bożego Jana Pawła II - wielkiego obrońcy życia, świadomi potęgujących się zamachów na życie niewinnych ludzi: terroryzmu, aborcji, eutanazji, postulujemy wzmocnienie prawnej ochrony życia człowieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez przeprowadzenie takiej nowelizacji jej 38 artykułu, by przyjął on brzmienie: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawna ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci".
Lp. Nazwisko i imię Adres Podpis
1.
2.
3.
 Czytelników, którzy osiągnęli pełnoletniość - 18. rok życia, prosimy o wysyłanie listów, faksów, e-maili ze swym poparciem dla proponowanej przez 155 posłów nowelizacji Konstytucji - dopisanie słów: "od momentu poczęcia do naturalnej śmierci".
 Prezydent RP prof. Lech Kaczyńki
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa,
faks (22) 695 22 38
e-mail: listy@prezydent.pl
 Marszałek Sejmu RP, poseł Marek Jurek
Gabinet Marszałka Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
faks (22) 694 22 13
e-mail: marek.jurek@sejm.pl
 Marszałek Senatu RP,
senator Bogdan Borusewicz
Sekretariat Marszałka Senatu
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
faks (22) 694 97 01
e- mail: borusewicz@nw.senat.gov.pl
Źródło, 4 II 2007, str. 24
 Będą głosowania w Sejmie i w Senacie. Warto zapamiętać, jak głosowali poszczególni posłowie i senatorzy. Kara śmierci dla zbrodniarzy w państwach Unii Europejskiej jest niedopuszczalna. Czy wobec tego jest logiczne pozwolenie na bezkarne zabijanie niewinnych i niewygodnych (dzieci, które się nie urodziły i osób, które są chore lub w podeszłym wieku)? A dla nas - chrześcijan jest przede wszystkim obowiązujące V przykazanie: "Nie zabijaj".
Stanisław Waluś


III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Kongres Tematyczny poświęcony mediom
"Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka"

Sobota 31 marca 2007 roku, Dom Pielgrzyma AMICUS, ul. Hozjusza 2, Warszawa
 Celem Kongresu poświęconego mediom jest zwrócenie uwagi na rosnące znaczenie środków społecznego przekazu w życiu społecznym i w życiu Kościoła.
Program Kongresu
 9.30 - Recepcja
10.00 - Otwarcie Kongresu: Powitanie i słowo wstępne - O. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK, Stanisław Latek, koordynator Kongresu Tematycznego
10.20 - Zadania środków społecznego przekazu w świetle nauczania Kościoła - ks. dr Krzysztof Marcyński, Zakład Dydaktyki Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, UKSW
10.50 - Świadectwa przedstawicieli ruchów katolickich prowadzących działalność w dziedzinie mediów na temat: Jak skutecznie i atrakcyjnie przedstawiać w mediach ruchy katolickie i ich działalność?
12.00 - Przerwa na kawę
12.40 - Panel I: Jak pisać o wierze, religii i Kościele, aby być czytanym? - Zbigniew Nosowski - red. naczelny "Więzi", Marek Zając - "Tygodnik Powszechny", Szymon Hołownia - "Newsweek" i inni dziennikarze
13.40 - Panel II: Jak poszerzać i ulepszać przekaz treści religijnych w mediach elektronicznych? - Marcin Przeciszewski - szef Katolickiej Agencji Informacyjnej, Piotr Marciniak - TVN, ks. Artur Stopka - portal http://www.wiara.pl/, Maciej Łętowski - szef Informacyjnej Agencji Radiowej i inni dziennikarze
14.50 - Podsumowanie Kongresu
15.00 - Obiad dla uczestników, którzy zgłosili chęć skorzystania z posiłku
 Zgłoszenia udziału w Kongresie Tematycznym prosimy kierować do Sekretariatu Kongresu Ruchów z wyraźnym podkreśleniem, czy pragną Państwo po spotkaniu zjeść obiad.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 marca 2007 roku.
 Nasz adres: Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kongresruchow.pl
lub: orrk@poczta.opoka.org.pl
 Koszt udziału w Kongresie wynosi 15 zł (bez obiadu). Dla tych, którzy pragną zjeść obiad - 35 zł. Opłaty będą przyjmowane w recepcji, w dniu, w którym odbywać się będzie Kongres Tematyczny.
 Sesja Podsumowująca III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17 czerwca 2007 r.

Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej
"Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce"
Sługa Boży Ks. Kard. Stefan Wyszyński
(Rozwiń tę myśl na przykładzie życia Twojego lub Twoich bliskich)
pod Honorowym Patronatem
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski

 Organizator konkursu: Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
 Regulamin znajduje się na stronie internetowej Akcji Katolickiej www.ak.org.pl
Celem Konkursu jest:
- zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, językiem, religią, tradycją i obyczajami,
- uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka,
- włączenie wartości narodowo-patriotycznych we własną hierarchię wartości,
- ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców.
 Etap pierwszy - szkolny - należy zakończyć i przesłać wybrane prace w terminie do 30 kwietnia 2007 r., na adres właściwego Kuratorium Oświaty.
 Rajmund Rał
Światowe Dni Młodzieży Sydney 2008
 Organizatorem najbliższego Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze międzynarodowym (15-20 lipca 2008) będzie archidiecezja Sydney w Australii. (...) Aktualne i bieżące informacje można uzyskać: ks. Artur Pytel DDM i koordynator diecezji gliwickiej: artpyt@poczta.onet.pl, GG 1622595, tel. 509 399 583 oraz www.sdm.org.pl

W sobotę 2 czerwca 2007 roku spotykamy się nad brzegami jeziora Lednica na
XI Ogólnopolskim Apelu Tysiąclecia.
 Organizacją wyjazdu i zgłoszeniem grup zajmą się dekanalni duszpasterze młodzieży.

Metropolitalne spotkanie młodzieży
Kamień Śląski 17 czerwca 2007 roku

 17 czerwca, na zakończenie posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski, odbędą się młodzieżowe uroczystości upamiętniające 750-lecie śmierci św. Jacka.
ks. Jarosław Buchenfeld
.
Film "Wielka cisza"
Szanowni Państwo,
bardzo chciałabym zainteresować Państwa filmem, który 2 marca wejdzie na ekrany kina Światowid w Katowicach. To dwu i pół godzinny unikalny dokument nakręcony w zakonie Kartuzów w Grande Chartreuse. Film jest szczególny, dlatego zależy nam, żeby dotarł do wszystkich, dla których stanie się wartością.
 Zwracam się też z pytaniem, czy w Państwa siedzibie można będzie wywiesić plakat tego filmu i rozłożyć ulotki. Łączę ukłony, proszę o kontakt,
 Paulina Iwińska, Gutek Film (508 85 00 58)
.
Wychowanie dzieci i młodzieży
 Nie trzeba poddać się idealizowaniu i ideologizowaniu. Pierwsze: nie wszystkich da się wychować, ale wszystkich można akceptować w pewnych granicach prawa. Dzieci i młodzież muszą mieć świadomość, że podlegają prawu, są odpowiedzialni sami i przez swoich rodziców.
 Trzeba ich tej prawdy uczyć choćby przez mundurki w szkołach, świadomość przynależności i odpowiedzialności za grupę. Rodzina nie jest idealna, ale jest najlepszym miejscem dojrzewania dziecka i młodzieży. Rodzice muszą czuć się bezpieczni w relacji ze swymi dziećmi.
 Tylko przekroczenie prawa zagrażające zdrowiu dziecka powinno być karane. Jest to trudno wymierzalne, dlatego trzeba bardzo delikatnych ale czasami stanowczych interwencji prawa. Większą szkodą dla dziecka jest zniszczenie słabej komórki rodzinnej niż danie mu dobrego opiekuna.
cdn. O. Krzysztof Homa SJ - duszpasterz w Chicago
.
20. rocznica odejścia do Pana Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego
27 lutego 1987 r. w Carlsbergu odszedł do Pana kapłan, którego zawsze kojarzyliśmy z Ruchem Oazowym. W "Gościu Niedzielnym" z 25 II 2007 (str. 30-32) został zamieszczony artykuł ks. Tomasza Jaklewicza "Prorok żywego Kościoła", natomiast w "Niedzieli" z 25 II 2007 (str. 16 - 19) ukazał się wywiad z ks. Adamem Wodarczykiem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Od przyszłego numeru będziemy w naszym biuletynie udostępniać fragmenty wykładu ks. Stanisława Sierli "Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 -1987". Ks. Stanisław Sierla jest członkiem honorowym naszego KIK, był kapelanem sekcji KIK w Siemianowicach Śl., jest członkiem Komisji historycznej przygotowującej proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego powołanym do jej składu przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia w 1996 r.

Nasza ankieta

 W 6-8 numerze "Dlatego" z 28 czerwca 2006 r. podaliśmy wyniki ankiety dotyczącej czytelnictwa prasy i naszego biuletynu. Teraz prezentuję uwagę z ankiety 29, w której respondent wypowiedział się szerzej tylko w punkcie "Inne uwagi, wnioski": "uważam, że biuletyn zawiera dobre wiadomości, wiem, że chętnie jest czytany w całości, interesujące są opinie na różne zagadnienia znajdowane w innych czasopismach itp."
Stanisław Waluś


Sesja w Brennej

 W dn. 17. - 19 XI 2006 r. odbyła się w Brennej kolejna sesja Wojewódzkiego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej "Civitas Christiana" wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej i Archidiecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej w Katowicach.
 Spotkanie rozpoczęło się od reminiscencji nt. wyborów samorządowych. Następnie ks. dr Marek Pyka - asystent kościelny Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Gliwicach przedstawił opracowanie "Udział chrześcijan (świeckich) w życiu publicznym (społecznym) w świetle nauczania Soboru". Kolejny wykład wygłosił dyr. Jacek Stróżyński z Warszawy, a jego tematem był "Wpływ demografii na losy narodu". Każdy punkt programu inspirował do ożywionej dyskusji, w której uczestnicy przedstawiali zróżnicowane opinie. Omówiono też sprawy organizacyjne dotyczące działalności w roku 2007.
Rajmund Rał, Sekcja Nauki Społecznej Kościoła
.
Spotkanie z przewodniczącymi sekcji KIK w Katowicach - 7 grudnia 2006 r.
 Spotkanie odbyło się w siedzibie KIK w Katowicach i wzięli w nim udział przedstawiciele następujących sekcji: w Bytomiu, w Bytomiu - Suchej Górze, w Gliwicach, w Katowicach - Janowie, w Katowicach - Osiedle Tysiąclecie Dolne, w Katowicach - Osiedle Tysiąclecie Górne, w Katowicach Śródmieściu, w Łaziskach Górnych, w Siemianowicach Śląskich, w Tychach i w Zabrzu. Jak wynika z relacji przedstawicieli poszczególnych sekcji, jest w nich uprawiana różnorodna działalność:
1. Sprawowanie Mszy św. z homilią i wykłady (jest to podstawowa forma aktywności),
2. Aktywność w parafii - posługa liturgiczna w niedziele i w Wielkim Poście, z Apostolstwem Modlitwy przygotowywanie jednego z ołtarzy na Boże Ciało, w pierwszą niedzielę miesiąca prowadzenie godzinnej adoracji w kościele, prowadzenie w Wielkim Poście Drogi Krzyżowej na zewnątrz kościoła, wraz z innymi grupami przygotowywanie czuwania nocnego przed świętem Chrystusa Króla.
3. Krąg biblijny.
4. Pielgrzymki, wyjazdy (pielgrzymki do sanktuariów w Polsce i za granicą, wyjazdy rodzinne do Brennej, Czernej i innych miejsc).
5. Spotkania towarzyskie (spotkania opłatkowe i wielkanocne we własnym gronie lub np. ze Strażą Honorową, spotkanie sylwestrowe, andrzejkowe we własnym zakresie, w maju członkowie sekcji spotykają się na ogródkach działkowych, spotkania przy kawie i herbacie jako okazja do porozmawiania).
6. Wyrażanie opinii (np. w sprawie propozycji zmiany konstytucji, aby wprowadzić ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci).
7. Odwiedzanie grobów zmarłych.
8. Uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych (3 Maja i 11 listopada - uczestnictwo we Mszach św., składanie kwiatów).
9. Spotkania dyskusyjne (przyswajanie sobie nauczania Jana Pawła II, spotkania dyskusyjne dotyczące życia Kościoła, dyskusje na przygotowany uprzednio temat, omawianie biuletynu KIK "Dlatego").
10. Praca charytatywna (przygotowywanie z Oazą spotkania wigilijnego i wielkanocnego dla osób samotnych, współudział w organizowaniu festynu dla dzieci z domu dziecka, branie przez poszczególnych członków KIK do swoich domów dzieci z domu dziecka na święta i z innych okazji).
11. Działalność kulturalna (wieczory autorskie członka KIK, prowadzenie kroniki (sekcji, chóru), konkurs historyczny, kiermasz książki katolickiej - przed uroczystościami pierwszej komunii świętej).
Stanisław Waluś


Spotkanie opłatkowe KIK

 Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków KIK w Katowicach z Księdzem Arcybiskupem Damianem Zimoniem odbyło się w domu katechetycznym przy parafii p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Katowicach 4 stycznia 2007 r. Spotkanie zaczęło się Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył Ks. Arcybiskup.
 W homilii nawiązał do hasła duszpasterskiego w tym roku: "Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu". Zachęcił wiernych, aby czasem byli niedowiarkami, aby nie zawsze wierzyli w to, co podawane jest w telewizji i w prasie - nawiązując do tego, co dzieje się w Warszawie. "Bądźcie czasem niewierzącymi" - powiedział Arcybiskup Damian Zimoń. Po Mszy św. wysłuchaliśmy kolęd dziecięcego zespołu YCHTIS.

 Prezes KIK i nasi Goście złożyli zebranym serdeczne życzenia noworoczne. Była też okazja do podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie życzeń oraz porozmawiania przy stole posilając się herbatą, kawą i ciastkami.

 Na zdjęciu od prawej: dr hab. Maciej Sablik - felietonista "Gościa Niedzielnego", ks. prof. dr hab. Józef Kozyra - kapelan KIK w Katowicach, dr Antoni Winiarski - prezes KIK w Katowicach, Ks. Arcybiskup Damian Zimoń - metropolita Katowicki, Piotr Uszok - prezydent Katowic, ...
 Stanisław Waluś
.
17 stycznia: X Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce
18-25 stycznia: Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
26 stycznia: VII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
 W sekcji KIK w Gliwicach w środę 17 stycznia odbyło się cotygodniowe spotkanie. Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. Herbert Hlubek. Nawiązując do Dnia Judaizmu przypomniał, że Sobór Watykański II uchwalił dekret o ekumenizmie i deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Jan Paweł II pracował nad tymi dokumentami, jako pierwszy Papież wstąpił do syna-gogi w Rzymie, stanął w Jerozolimie pod Murem Płaczu, wsunął karteczkę między kamienie. Dalej ks. Hlubek przypomniał, że od Mojżesza przejęliśmy Dekalog, że wszelkie formy antyjudaizmu są sprzeczne z Ewangelią i mamy modlić się o pokonanie uprzedzeń wobec wyznawców innych religii monoteistycznych.
 Po Mszy św. ks. Herbert wygłosił wykład na temat: "Ekumenizm - dialog - prawda". Zaczął od wspomnienia ze szkoły, w której był katechetą. Na religię chodziła protestantka, która poprosiła Go, aby jako ksiądz przyszedł do ich zboru. Od 1998 roku są przygotowane przez Kościół katolicki i kościoły protestanckie teksty modlitw na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ekumenizm to szansa i zadanie, ale i możliwość zdrady. My jako katolicy od prawdy nie możemy odstąpić, ale musimy pamiętać, że Bóg dla każdego znajdzie drogę zbawienia. Dalej ks. Hlubek powiedział, że dialog to rozmowa z drugim człowiekiem na równych prawach. Dialog wymaga szacunku dla drugiego człowieka i poznania jego poglądów. Mówiąc o tolerancji zwrócił uwagę na to, że nie można się zgodzić na wszystko - bo dobro jest obiektywne. Prawda jest jedna, prawda jest obiektywna, ale poznając prawdę wnosimy siebie do poznania; swoje uprzedzenia, egoizm. Pod koniec wykładu ks. Herbert zwrócił uwagę, że sfera prawa nie pokrywa się z etyką.

WARTO PRZECZYTAĆ


Marc Stern: "Co to jest judaizm? Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2003. Spis treści: Wiara, Etapy życia, Żydowski rok, Święta, Życie codzienne, Varia, Słowniczek terminów hebrajskich.
Jerzy Robert Nowak: "Przemilczani obrońcy Polski", Wydawnictwo MaRoN, Warszawa. Ze str. 4: "W tomiku tym chciałbym - ze względów objętościowych - skupić się szczególnie mocno na obrazie stosunkowo najmniej popularyzowanych postaci patriotów polskich żydowskiego pochodzenia od Lena Hollenderskiego po Dorę Kacnelson".
Encyklika "Ut unum sint" Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej. W Rzymie, u Św. Piotra, dnia 25 maja 1995, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w siedemnastym roku mego Pontyfikatu. Jan Paweł II, papież.
Giorgio Paolucci, Camille Eid: "Islam. Sto pytań."
 Odpowiada Samir Khalil Samir, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2004. Spis treści: Podstawy, Czy islam może się zmieniać?, Wyzwania ze strony prawa, Islam pośród nas, Islam a chrześcijaństwo: nieuniknione spotkanie i możliwy dialog, Chronologia islamu, Słowniczek.

 Tematy Dnia Judaizmu w ostatnich latach:
IV "Dlatego przygarnijcie siebie nawzajem" - 2001 r.
V "Jeden drugiego brzemiona noście" - 2002 r.
VI "Bóg zawarł z Izraelem przymierze miłosierdzia" - 2003 r.
VII "Stańcie się błogosławieństwem" - 2004 r.
VIII "Zgłębiając tajemnicę Kościoła - Jesteśmy dziećmi Abrahama" - 2005 r.
IX "Na drodze ku Temu, który nadchodzi" - 2006 r.
X "Wiara daje zrozumienie" - 2007 r.

 Temat Dnia Islamu w 2007 roku:
"Abraham ojcem wiary".
 Podczas audiencji ogólnej 17 stycznia 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział do Polaków: "Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj zachęcam wszystkich do szczególnej modlitwy o jedność chrześcijan. Niech Duch Święty sprawi, abyśmy umocnieni darem Jego miłości, z odwagą podejmowali dzieła prowadzące ku pełni pojednania. Niech nasze pragnienia wspiera Maryja, Matka Kościoła. Wam tu obecnym i waszym bliskim z serca błogosławię".

Nasz Dziennik, 17 I 2007, str. 8
 W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że ekumenizm dotyczy tylko relacji między chrześcijanami, natomiast relacje z przedstawicielami innych religii (judaizm, islam, ...) to dialog międzyreligijny.
Stanisław Waluś
.
Spotkanie Rady Porozumienia Klubów 3.03.2007
 Ola Brochocka przedstawiła powstanie i działalność Sekcji Rodzin KIK w Warszawie. W ciągu roku z wypoczynku organizowanego przez sekcję bierze udział ok. 20 grup dzieci i młodzieży pod opieką 80 wychowawców i pomocników. Ponadto odbywają się spotkania rodziców, kursy i rekolekcje dla wychowawców i członków sekcji. Działalność sekcji tworzy środowisko ludzi uformowanych zgodnie ze Statutem KIK, a zawarte przyjaźnie owocują przez długie lata.
 Omówiono sprawy związane z pielgrzymką Klubów na Jasną Górę, jesiennym zebraniem prezesów w Poznaniu i udziałem Klubów w III Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Przedstawiciele Klubów przedstawili ważniejsze inicjatywy programowe i duszpasterskie.
Antoni Winiarski
.
Wydarzenia 7 I 2007 r. w relacjach prasowych
Tekst Ewy Winiarskiej o niedoszłym ingresie ks. abp. Stanisława Wielgusa dostępny jest w internecie:
 ewawielg.html

Piąta rocznica śmierci dr. inż. Andrzeja Sobańskiego

 27 lutego 2007 r. minęła piąta rocznica śmierci dr. inż. Andrzeja Sobańskiego, którego działalność społeczna i zawodowa pozostawiła liczne ślady w różnych okresach i obszarach Jego zaangażowania. Był członkiem NSZZ Solidarność od listopada 1980 r., przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Śląskiej, członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegatem na WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów. Był członkiem Rady Regionalnej Akcji Wyborczej Solidarność w Województwie Śląskim. Należąc do Ruchu Społecznego AWS był członkiem Rady Politycznej RS AWS, członkiem Zarządu Regionu Katowickiego RS AWS a następnie członkiem Zarządu Regionalnego RS AWS Województwa Śląskiego. Należał do Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach i Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. W stanie wojennym był inicjatorem powstania i przewodniczącym Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym. W piątek 2 marca 2007 r. o godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) Mszę św. za duszę Zmarłego odprawił ks. dr hab. Józef Kozyra.
Antoni Winiarski
.
NASZE ROCZNICE
620 lat temu (17 lutego 1387 r.) w Wilnie zostało założone biskupstwo podległe w tym czasie arcybiskupowi gnieźnieńskiemu.
610 lat temu (11 stycznia 1397 r.) Papież Bonifacy IX na prośbę królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły powołał do życia wydział teologiczny na Akademii Krakowskiej.
385 lat temu (14 stycznia 1622 r.) Papież Grzegorz XV powołał do życia Kongregację Rozkrzewiania Wiary (Congregation de Propaganda Fide), dzisiaj Kongregacja Ewangelizacji Narodów.
300 lat temu (Wielki Post 1707 r.) po raz pierwszy zostały zaśpiewane Gorzkie Żale w kościele św. Krzyża w Warszawie.
210 lat temu (9 stycznia 1797 r.) w Mediolanie została podpisana umowa z rządem Lombardii o powołaniu do życia oddziałów wojska polskiego pod nazwą Legionów.
165 lat temu (17 stycznia 1842 r.) urodził się w Korczynie koło Krosna ks. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, ogłoszony błogosławionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II drugiego czerwca 1991 r. w Rzeszowie i kanonizowany 18 maja 2003 r. w Rzymie.
145 lat temu (18 lutego 1862 r.) zmarł ks. Jan Alojzy Ficek, proboszcz w Piekarach Śląskich, wybitny działacz ruchu trzeźwościowego, obrońca śląskiego ludu przed germanizacją.
95 lat temu (29 stycznia 1912 r.) zmarł ks. Bronisław Markiewicz, założyciel Księży Michaelitów.
85 lat temu (pod koniec stycznia 1922 r.) ukazał się pierwszy numer "Rycerza Niepokalanej".
80 lat temu (15 lutego 1927 r.) w Krakowie uruchomiono radiostację, skąd wkrótce na całą Polskę zaczęto nadawać hejnał z wieży mariackiej o godz. 12. Przerwany w latach okupacji powrócił na fale radiowe po zakończeniu II wojny światowej.
65 lat temu (20 lutego 1942 r.) w obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł Juliusz Bursche, superintendent Kościoła ewangelickiego-augsburskiego w Polsce.
65 lat temu (14 lutego 1942 r.) Gen. Władysław Sikorski, naczelny wódz polskiej armii na Zachodzie specjalnym rozkazem przekształcił podziemny Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową.
Wybrała Barbara Kwaśnik
.
SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.
ŚWIĘTA ANNA koło Przyrowa
 Wieś położona 35 km na wschód od Częstochowy. Kult Świętej Anny występuje w tym miejscu od końca XV w. Obecny kościół zbudowano w latach 1609 - 1617. Po likwidacji klasztoru przez władze rosyjskie, w 1869 r. kościół przejęty został przez siostry dominikanki klauzurowe. W kaplicy bocznej, w ołtarzu rokokowym, gotycka rzeźba św. Anny. Klasztor Święta Anna, 42-248 Przyrów tel. (34) 395 40 42.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2007

Styczeń: Ogólna: Aby w naszych czasach, naznaczonych, niestety, wieloma aktami przemocy, pasterze Kościoła wytrwale wskazywali sercu każdego człowieka drogę pokoju i zgody między narodami. Misyjna: Aby Kościół w Afryce stawał się coraz bardziej wiarygodnym świadkiem Dobrej Nowiny Chrystusa i angażował się w każdym kraju w dzieło pojednania i pokoju.
Luty: Ogólna: Aby dobra ziemi darowane przez Boga wszystkim ludziom, były wykorzystywane roztropnie i zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności. Misyjna: Aby rządy wszystkich krajów w duchu solidarności coraz ofiarniej włączały się do walki z chorobami i wielkimi epidemiami w Trzecim Świecie.
Marzec: Ogólna: Aby słowo Boże było coraz bardziej słuchane, kontemplowane, miłowane i wprowadzane w życie. Misyjna: Aby odpowiedzialni za młode Kościoły nieustannie troszczyli się o formację katechistów, animatorów i świeckich zaangażowanych w służbę Ewangelii.

Pielgrzymki - 2007 Rok

Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Organizator: Jan Mikos
14.04.2007 - w I sobotę po Wielkanocy: Kraków-Mogiła - Sanktuarium Krzyża Świętego i Kraków-Łagiewniki - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - koszt 25 zł.
28.04.2007 - Leśniów-Żarki, Częstochowa - koszt 25 zł.
4 - 6.05.2007 - Kalisz - Sanktuarium Św. Rodziny, Katedra, Rynek Starego miasta, Licheń - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Koszt 190 zł.
12 - 23.05.2007 - Słowacja: Trencin, Trnawa, Bratysława - nocleg. Włochy: Florencja, Pisa, Chianciano, Watykan, Monte Cassino, Neapol, Pompeje, Monte San Angelo, San Giovanni Rotondo, Loreto, Rimini, Rawenna, Padwa, Wenecja, Tarvisio. Koszt pielgrzymki - 600 zł + 325 Euro.
15 - 18.06.2007 - Miechów, Zielenice, Wiślica, Pacanów, Sandomierz, Radomyśl, Nisko, Janów Lubelski, Zamość, Krasnobród, Leżajsk, Tarnowiec, Dębowiec, Dukla, Szczepanów, Bochnia ze zjazdem do sanatorium i zwiedzaniem Muzeum Kopalni Soli, Kraków Łagiewniki. Koszt 340 zł.
19 - 23.09.2007 - Czechy, Niemcy - Bawaria - szlakiem Benedykta XVI. Koszt 440 zł + 85 Euro.
29.09.2007 - Jędrzejów, Kielce. Koszt 60 zł.
6.10.2007 - na zakończenie roku pielgrzymkowego - Gidle, Częstochowa. Koszt 25 zł.
 Wpisać i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka 2/13.

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego
Zgłoszenia: tel. kom. 0508 290199, tel. służb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112.
9 - 10.06.2007. Ziemia Sądecka (św. Świerad, św. Kinga) i Bobowa (grób śp. Marty Łabno). Dębno, Podole, Tropie, Stary Sącz, Pasierbiec (Sanktuarium Maryjne, nocleg), Limanowa, Bobowa, Ciężkowice, Gromnik, Tuchów, Tarnów, Szczepanów. Autokar. Obiadokolacja, śniadanie, nocleg. Koszt 100 zł.
Lipiec 2007, 19 dni. Ameryka Południowa - Peru, Boliwia. Św. Róża z Limy.
Lima, Pariacoto, Nazca, Kanion Colca, Cuzco, Machu Picchu, Jezioro Titicaca, La Paz. Samolot. Wylot między 6 a 10 lipca.
11-15.08.2007. Kaszuby. Łęczyca, Grudziądz, Gdańsk, Kartuzy, Wieżyca, Kościerzyna, Swarzewo, Władysławowo, Hel, Wejherowo, Lębork, Pelplin, Toruń. Autokar. Obiadokolacje, śniadania, noclegi. Koszt: ok. 400 zł.

Piesza pielgrzymka KIK do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej

Niedziela 20. maja 2007, godz. 15.30 wyjście sprzed siedziby KIK. Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Boguckiej o godz. 17.00.

Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

Sobota 2 VI 2007 r. Autokar. Wyjazd z Katowic o 7.30. Koszt 25 zł. Godz. 9.30 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, 11.00 wykłady w Auli Pawła VI (zaproszeni: Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, JE ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski), 13.45 złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, 14.00 Droga Krzyżowa na Wałach. 16.00 Powrót do Katowic. Zapisy Antoni Winiarski.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - spotkania w siedzibie KIK w Katowicach w drugą środa miesiąca o godz. 17.00: 14.03, 11.04, 9.05, 13.06, 10.10, 14.11 i 12.12.2007.
Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w drugi wtorek miesiąca, godz.18.00: 13.03, 10.04, 8.05, 12.06, 13.11 i 11.12.2007.
Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - prowadzona przez prof. dr hab. Wojciecha Świątkiewicza i Rajmunda Rała wspólnie z "Civitas Christiana" - spotkania w siedzibie "Civitas Christiana", Katowice, ul. 3 Maja 26 (II piętro).

Rekolekcje

Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.
23 - 25 marca 2007. Wielkopostne rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach. Koszt 100 zł.
28 - 30 września 2007. Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. 2 noclegi, całodzienne wyżywienie. Koszt ok. 80 zł.

Msze św. pierwszopiątkowe

o godz. 19.00 w kościele akademickim - krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach: 4.05, 1.06, 5.10, 2.11 i 7.12.2007

Dyżury w siedzibie KIK

w piątki od godz. 17.00 do 18.00: prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca.

Składki

od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem).
Nowy numer konta KIK (od 2004 r.):
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP S.A.
XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK

Biblioteka czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIKw Internecie:  http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacja o KIK w Internecie: 
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl

Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl).
Nakład: 500.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html