Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

 Nr 11-12 (155-156) 8 grudnia 2004

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.   Rdz 3,15

150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi PannySzopka w parafii Narodzenia NMP w  Bielsku-Białej Lipniku
"Matko Boża z Betlejemu
nad Dzieciątkiem pochylona,
każde dziecko polskiej ziemi
w swe matczyne weź ramiona"
Ks. Józef Majkowski SJ
.
.
Drogim Członkom Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach i wszystkim Czytelnikom "Dlatego" z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy pogody ducha, zdrowia i przede wszystkim nieustannego błogosławieństwa Bożego.
 Zarząd KIK w Katowicach

Rok Eucharystii
październik 2004 - październik 2005

Jan Paweł II
ECCLESIA DE EUCHARYSTIA

   12. Ten wymiar powszechnej miłości, zawarty w sakramencie Eucharystii, znajduje swój fundament w słowach samego Zbawiciela. Ustanawiając Eucharystię, nie ograniczył się On jedynie do powiedzenia: "To jest Ciało moje", "to jest Krew moja", lecz dodał: "które za was będzie wydane..., która za was będzie wylana" (Mt 26, 26.28; Łk 22, 19-20). Nie potwierdził jedynie, że to, co im dawał do jedzenia i picia, było Jego Ciałem i Jego Krwią, lecz jasno wyraził, że ma to wartość ofiarniczą, czyniąc obecną w sposób sakramentalny swoją ofiarę, która potem miała dokonać się na krzyżu dla zbawienia wszystkich. "Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą komunii w Ciele i Krwi Pana". (...)

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego!

    Ze względu na 4,5 krotny wzrost opłaty stałej w ciągu ostatnich dwóch lat, rezygnujemy z konta w Górnośląskim Banku Gospodarczym S.A. w Katowicach. O ile to możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca.
   Podczas dyżuru skarbnik będzie udzielał informacji o zaległościach w płaceniu składek. Można też poinformować się telefonicznie: Jan Mikos, tel. 2544060 - wieczorem.
Nowy numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2
40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP S.A.
Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Rok 2004 - Rokiem ks. Jerzego Popiełuszki
Cytaty z homilii

   W ten wieczór Bożego Narodzenia wystarczyłoby, zamiast kazania, podać sobie nawzajem dłonie, spojrzeć głęboko w oczy, ogarnąć uczuciem miłości siebie nawzajem. Zobaczyć łzy cierpiących. W myśli przytulić do serca niewinnie więzionych, ich rodziny. Przytulić do serca dzieci osierocone, żony owdowiałe przedwcześnie. Zaśpiewać kolędę. I to by wystarczyło.
   Jednak dzień Bożego Narodzenia rozbrzmiewa orędziem anioła: "Chwała na wysokości Bogu, a ziemi pokój ludziom dobrej woli". Bo pokój Bóg powierzył ludziom w noc Bożego Narodzenia. Pokój na ziemi. Pokój ludzkich serc i sumień. Pokój to dobro, za którym dziś najbardziej tęskni ludzkość.
   Na Mszach świętych za Ojczyznę i tych, którzy dla niej cierpią najbardziej, nigdy nie głosiłem własnej mądrości, ale kierowałem się Ewangelią oraz nauczaniem Prymasa Tysiąclecia Księdza Stefana Wyszyńskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II. (...)
Grudzień 1983
Módlmy się o beatyfikację ks. Jerzego

WARTO PRZECZYTAĆ

   Ks. Jerzy Popiełuszko: "Dobrego dnia!... Myśli na każdy dzień roku", Edycja Świętego Pawła, Częstochowa, 2002.  http://www.paulus.pl/
   Książkę można wypożyczyć w naszej bibliotece Klubowej.
Stanisław Waluś


Stanowisko
Walnego Zebrania Delegatów KIK
w Katowicach w sprawie działań godzących w przykazania Boże oraz Kościół Katolicki
z dnia 10 października 200 4 r.

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża zdecydowany protest wobec działań godzących w przykazania Boże oraz Kościół katolicki, a w szczególności:
1. próby przywrócenia ustawodawstwa pozwalającego na przerywanie ciąży, to jest zabijanie człowieka poczętego,
2. próby legalizacji związków homoseksualnych,
3. wprowadzenie do szkół edukacji seksualnej niezgodnej z etyką chrześcijańską w miejsce obowiązującej już w programach nauczania wychowania prorodzinnego i nierozerwalnie z nim związanego wychowania seksualnego,
4. ataków medialnych na księży przez rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości, mających zdyskredytować ich w poczuciu czytelników i słuchaczy,
5. żądań zlikwidowania Funduszu Kościelnego. Fundusz Kościelny został utworzony po drugiej wojnie światowej w zamian za majątki kościelne przejęte przez Państwo. Majątki te zapewniały w znacznym stopniu samofinansowanie Kościoła katolickiego.

Apel
Walnego Zebrania Delegatów KIK
w Katowicach w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta
z dnia 10 października 2004 r.

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach kolejny raz apeluje o ograniczenie handlu w niedziele i święta.
Apelujemy także do chrześcijan, którym drogi jest Dekalog, aby sami dali przykład poszanowania Dnia Pańskiego.

Uchwała
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 10 października 2004 r.

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera Apel Polskiej Federacji Obrońców Życia z dnia 29.09.2004 w sprawie odrzucenia przez Sejm RP ustawy "O świadomym rodzicielstwie", która uderza w fundamentalne prawa człowieka i rodziny.

Uchwała
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 10 października 2004 r.

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach nadaje godność Członka Honorowego ks. kanonikowi Janowi Klemensowi.
Dr hab. Stanisław Waluś
Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Dr Antoni Winiarski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Treść stanowiska, apelu i pierwszej uchwały zostały przesłane do mediów i ukazały się w:
Niedzieli z 7 listopada 2004 r., str. 14, Źródle z 21 listopada 2004 r., str. 24.
.
Śp. mec. MARTA ŁABNO
   W niedzielę 14 listopada 2004 roku Pani Marta zakończyła swą ziemską wędrówkę i odeszła do Pana. Urodziła się 21.09.1929 we Lwowie, zmarła 14.11.2004 w Gorlicach. 52 lata pozostawała w związku małżeńskim (Mąż Zbigniew, córka Anna, wnuczka Maria). Pogrzeb odbył się w środę 17 listopada 2004 w Bobowej koło Gorlic.
   Pani Marta identyfikowała się ze swoją imienniczką, biblijną Martą. Nieraz to podkreślała. Nie szukała zaszczytów, lecz realizowała się w pracy organicznej. Podejmowała trudne wyzwania, które stawiało przed nią życie, służąc innym dobrą radą, swoją wiedzą i pomocą. Odeszła tak szybko, zbyt szybko.
Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach od stycznia 1981 r.
Członek Honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach od 10.05.2003 r.
Od trzech kadencji wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, wcześniej członek Zarządu KIK (od 1988 r.).
Przez wiele lat uczestniczyła w spotkaniach Rady Porozumienia KIK reprezentując katowicki KIK.
Długoletnia przewodnicząca Sekcji Kultury KIK.
Współredaktorka biuletynu katowickiego KIK "Dlatego".
Główna organizatorka Dni Kultury Chrześcijańskiej, Adwentowych Dni Skupienia, pielgrzymek na dawne Kresy oraz imprez kulturalnych.
Organizatorka pomocy Polakom zamieszkałym na Wschodzie (Ukraina, Litwa, Białoruś). Organizatorka wypoczynku polskich dzieci z terenu dzisiejszej Ukrainy.
Pomagała Polakom represjonowanym w czasie stanu wojennego - zaangażowana w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym.
Adwokat, radca prawny.
Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Jej staraniem Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich odnowiło jedną z kaplic na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Zawsze uczynna, koleżeńska, uśmiechnięta, człowiek głębokiej wiary.
Pełni nadziei zmartwychwstania nie ustajemy w modlitwie za Jej duszę.
Antoni Winiarski
Prezes KIK w Katowicach


Ogólnopolska narada prezesów i przedstawicieli KIK

Obrady w Przemyślu. Przemawia prezes KIK w Przemyślu Jerzy Hayder
   12 listopada 2004 w Przemyślu spotkali się prezesi i przedstawiciele 50 Klubów z całej Polski.
   W części roboczej przedstawiono relacje z warszawskiej konferencji PAX Romana, obchodów Dnia Papieskiego, przygotowań do Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz stanu zaawansowania starań o uzyskanie przez Kluby statu-su organizacji pożytku publicznego. Przedyskutowano propozycje programowe na jubileuszową 25-tą pielgrzymkę Klubów na Jasną Górę (4 VI 2005) oraz omówiono sprawy organizacyjne dotyczące Klubów.
   W kościele pw. Świętej Trójcy odprawiona została Msza św., której przewodniczył JE Ks. Abp. Józef Michalik - Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Po Mszy św. uczestnicy narady spotkali się z Metropolitą Przemyskim i Prezydentem Miasta Przemyśla.
Spotkanie w Przemyślu. Od lewej Stanisław Latek - sekretarz Rady Porozumienia, Robert Choma - prezydent Przemyśla, Abp. Józef Michalik, Paweł Broszkowski - przewodniczący Rady Porozumienia
   13 listopada w kurii archidiecezjalnej we Lwowie przyjął nas JE Ks. Kard. Marian Jaworski - Metropolita Lwowski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy Kościoła rzymsko-katolickiego. W spotkaniu uczestniczył bp. pomocniczy lwowski - Marian Buczek. Metropolita Lwowski zaproponował wzięcie przez poszczególne Kluby pod opiekę parafii i klasztorów na Ukrainie.
JE Kardynał Marian Jaworski Metropolita Lwowski
   Zwiedziliśmy Przemyśl, Krasiczyn i Lwów. Pokłoniliśmy się Matce Bożej Zbaraskiej w Prałkowicach (Matka Boża Zbaraska z Prałkowic) i Matce Bożej Łaskawej we lwowskiej katedrze.
   We lwowskiej operze uczestniczyliśmy w pięknej akademii z okazji uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Antoni Winiarski


Czy głosowanie może być grzechem?

   New York Times z 12.10.2004 zamieszcza wypowiedź Arcybiskupa Charles J. Chaput'a na temat głosowania na kandydata na prezydenta USA:
   Udzielając wywiadu w swojej rezydencji Arcybiskup Chaput powiedział, że głosowanie na kandydata takiego jak Kerry, który popiera prawa do aborcji lub badania na embrionalnych komórkach macierzystych byłoby grzechem, z którego trzeba się wyspowiadać przed przyjęciem Komunii Św.
   "Jeżeli głosujesz w ten sposób, to czyż nie współpracujesz z diabłem?" zapytał. "A jeśli wiesz, że współpracujesz z diabłem, to czy powinieneś pójść do spowiedzi? Odpowiedź brzmi: tak."
 Tłum. Antoni Winiarski


Religia i liberalizm

   Internetowy serwis Wiara (http://www.wiara.pl/) zamieścił obszerną relację z warszawskiej konferencji n.t. relacji między religią i liberalizmem. Poniżej początek tego artykułu:
   "Koniec chrześcijańskiego liberalizmu w Polsce ogłosił jeden z przedstawicieli tego nurtu dr Jarosław Gowin. Uczestniczył on w konferencji naukowej "Religia i liberalizm w Trzeciej Rzeczpospolitej", jaka odbyła się 10 listopada w Warszawie.
   - Opowiedzenie się po stronie prawdy wymaga nieraz ograniczenia wolności - mówił z kolei bp Tadeusz Pieronek, przedstawiając spór między katolicyzmem i liberalizmem.
   Jarosław Gowin, rektor Wyższej Szkoły Europej-skiej im. ks. Józefa Tischnera, przyznał, że od 20 lat starał się wprowadzać w Polsce chrześcijański liberalizm. Niestety obecnie ma on poczucie, że "przegrał batalię swojego życia". Redaktor naczelny miesięcznika "Znak" przypomniał, że należał do środowiska w Krakowie, które od początku lat 80. usiłowało stworzyć polską wersję chrześcijańskiego liberalizmu."
   Konferencję "Religia i liberalizm w Trzeciej Rzeczpospolitej" zorganizowały: Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Konrada Adenauera i oddział warszawski Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
   Wykładowcami byli: prof. Aniela Dylus (UKSW), dr Jarosław Gowin, Hanna Gronkiewicz-Waltz (wiceprezes Europejskiego Banku i Odbudowy), prof. Jacek Kurczewski (UW), ks. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Instytut Politologii UKSW), Krzysztof Pawłowski (rektor Wyższej Szkoły Biznesu) i ks. bp. Tadeusz Pieronek (PAT Kraków).
                                          Antoni Winiarski


MOIM ZDANIEM
Otto Schimek to bohater

   W tym roku mija 60. rocznica stracenia Ottona Schimka - Austriaka - żołnierza Wehrmachtu. Na jego grobie w Machowej koło Tarnowa zawsze są kwiaty. Miał strzelać do polskich cywili, którzy zostali skazani na śmierć za podawanie żywności partyzantom. Otto odmówił strzelania i wyraził to, co myślał od dawna: "Ja nie będę walczyć z tak zwanymi przeciwnikami Hitlera, bo wojna ta była wywołana przez Niemców i nie jest to po chrześcijańsku." Prawo naturalne, prawo Boże jest ważniejsze niż prawo ludzkie, niż przysięga wojskowa.  http://nsprawy.republika.pl/
   Moim zdaniem warto przypomnieć trzech Polaków zmarłych w tym roku.
Bohater przestworzy - dobry samarytanin
   Generał Stanisław Skalski zmarł 12 listopada br. Na początku wojny po zestrzeleniu niemieckiego samolotu wylądował na polu, aby udzielić pomocy rannym niemieckim lotnikom.
Nasz Dziennik, 27-27 XI 2004 r., str. 18-19.
Autorytet moralny - patriota z charakterem
   Profesor historii Tomasz Strzembosz zmarł 16 października 2002 r. Współtwórca NSZZ Solidarność w PAN, przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, honorowy obywatel Jedwabnego.
   Tygodnik Solidarność, 29 X 2004, str. 10-12.   Gość Niedzielny, 31 X 2004, str. 32.
Prawdziwy mistrz i przewodnik
   Profesor Roman Ciesielski zmarł 9 czerwca 2004 r. Partyzant AK, członek rzeczywisty PAN, Rektor Politechniki Krakowskiej, Senator Ziemi Krakowskiej.
Źródło, 11 VII 2004, str. 14-15.


Z telegramu Ojca Świętego Jana Pawła II do Kardynała Franciszka Macharskiego:

   "Nikt (...) z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należmy do Pana" (Rz 14, 7-8).
   Te słowa św. Pawła przychodzą mina myśl, gdy wspominam świętej pamięci profesora Romana Ciesielskiego. Odwołując się do naszej szczerej przyjaźni, mogę powiedzieć, że zawsze starał się żyć dla Pana, i mogę mieć ufność, że i w śmierci należy do Pana. W prostocie jego sposobu bycia i skromności kryła się głęboka duchowość, oparta na miłości do Chrystusa i do ludzi.
L’Osservatore Romano, 10/2004, str. 57.
 Stanisław Waluś


Sekcja Nauka-Wiara

   Prawda o naturze fascynuje odkrywców, chęć poznania motywuje do odkrywania praw rządzących światem. Nasze rozumienie natury jest coraz głębsze, jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że od jej zrozumienia dzieli nas ogromny dystans.
   Wierzący naukowiec zakłada, że poznanie do końca tego co Bóg stworzył, jest niemożliwe. Także w fizyce, tak mocno uwarunkowanej od wyniku eksperymentu, są zagadnienia które można rozważać w niejednoznaczny sposób. Istnieje więc granica, za którą wiedza staje się bezradna, a najważniejsza okazuje się wiara. Takie przesłanie przyświeca spotkaniom sekcji Nauka i Wiara katowickiego KIK-u.
   Spotkania są otwarte, odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00 w domu parafialnym ojców oblatów w Katowicach na Koszutce. Serdecznie zapraszam.
Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski


Nauka i Wiara: 14 grudzień 2004
Alicja Ratuszna
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski
Potencjalne wykorzystanie syntetycznych pochodnych porfiryny w terapii przeciwnowotworowej

   Porfiryny i ich pochodne to fotouczulacze, które znajdują zastosowanie w fotodynamicznej metodzie wykrywania (PDD) i leczenia (PDT) chorób nowotworowych. Metoda fotodynamiczna polega przede wszystkim na selektywnym niszczeniu tkanki nowotworowej, bez uszkadzania zdrowej. Niszczenie tkanki następuje w procesie selektywnego fotoutleniania, a fotouczulacze to substancje, które selektywnie gromadzą się w tkance nowotworowej, są wzbudzane przez światło i posiadają zdolność przekazywania tej energii cząsteczkom tlenu, przenosząc go do stanu
wzbudzonego singletowego. Porfiryny muszą więc spełniać określone kryteria, takie jak zdolność gromadzenia się w tkankach nowotworowych, łatwość wchodzenia w reakcje fotodynamiczne oraz nietoksyczność względem zdrowych komórek. Prowadzone są prace nad otrzymywaniem syntetycznych pochodnych porfiryny o powyżej wspomnianych wymaganiach i określenia ich parametrów fizycznych takich jak: widma emisyjne, absorpcyjne, fosforo- i fluoroscencyjne, struktura krystaliczna i elektronowa oraz kwantowa wydajność tlenu singletowego. Badania takie prowadzone są w Instytutach Fizyki i Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Ostateczna ocena ich przydatności w PDT jest określana w badaniach in vitro, prowadzonych na megakoloniach komórek nowotworowych w Centrum Onkologii w Gliwicach. Dotychczasowe wyniki badań, tak fizyko-chemiczne jak i biologiczne zostaną przedstawione w trakcie wykładu.

Nauka i Wiara: 9 listopad, 2004
prof. dr hab. Krystian Roleder
Piezoelektryczny nanowymiar

   Wśród wciąż oszałamiającego postępu naukowego, technologicznego i technicznego, coraz trudniej wskazać problem naukowy, który można byłoby uznać za najważniejszy do rozwiązania. Z tego punktu widzenia mówienie o zjawisku piezoelektrycznym wydaje się być adresowane do wąskiego grona specjalistów. Okazuje się jednak, że powstanie i dokonany w ostatnich latach rozwój nanotechnologii - której problemy niewątpliwie należą do jednego z głównych nurtów współczesnej fizyki - nie byłby możliwy m.in. bez udziału efektu piezo-elektrycznego. Mimo imponującej kariery aplikacyjnej i wykorzystania piezoelektryczności w życiu codziennym, dopiero niedawne badania naukowe wniknęły znacznie głębiej w istotę fizyczną tego zjawiska. Czy można było się spodziewać, że jego "siła" leży nie w idealnej, ale w nieuporządkowanej strukturze krystalicznej? Odpowiedź na to pytanie została udzielona poprzez szczegółową charakterystykę zjawiska piezoelektrycznego, opis wytwarzania materiałów o wyjątkowo silnych, w porównaniu z kryształem kwarcu, właściwościach piezoelektrycznych oraz omówienie najnowszych wyników badań naukowych. Wystąpienie wspomagane prezentacją komputerową pozwoliło także przybliżyć rolę zjawiska piezoelektrycznego w honorowanym nagrodą Nobla odkryciu mikroskopu tunelowego i siłowego.

III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

   Kongres jest kilkuletnim programem pracy pastoralnej oraz formacyjnej ruchów i stowarzyszeń. Prace nad Kongresem rozpoczęły się w 2002 roku, a zakończą w roku 2007. Głównymi celami Kongresu są: spotkanie wszystkich ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w Polsce, doświadczenie eklezjalnej jedności, odczytanie dalszych dróg współpracy między zaangażowanymi w ruchach i stowarzyszeniach katolickich świeckimi i duchowieństwem, spotkanie z przedstawicielami ruchów i stowarzyszeń z innych krajów europejskich - wymiana doświadczeń. Aby Kongres mógł stać się czasem pogłębionej pracy rozeznającej, w którą będzie włączona jak największa grupa animatorów oraz liderów ruchów i stowarzyszeń, zmieniono formułę pracy Kongresu. Charakter pracy będzie przypominał pracę synodalną z wykorzystaniem sieciowej metody pracy (network) oraz internetu jako forum poszukiwań i dialogu.
Sesja Inaugurująca Kongres planowana jest w dniach 11 i 12 czerwca 2005 r. w Warszawie. W pierwszym dniu będą wykłady wskazujące dalsze kierunki pracy oraz aktualne miejsce ruchów w Kościele i społeczeństwie. Planowane jest też wprowadzenie do prac 14 Kongresów Tematycznych. W drugim dniu Kongresu odbędzie się międzynarodowe spotkanie uczestników Kongresu pod hasłem: "Rozwój Ruchów w Europie".
   Od września 2005 ruszą strony internetowe 14 Kongresów Tematycznych. Czternaście powołanych zespołów ma koordynować pracę w 14 ważniejszych obszarach aktywności apostolskiej ruchów i stowarzyszeń katolickich. Każdy z 14 zespołów będzie miał swoją stronę internetową, na której na bieżąco zaprezentuje wyniki swoich prac i poszukiwań. Na tych stronach będzie specjalne miejsce na oficjalną wypowiedź ruchów, stowarzyszeń oraz Diecezjalnej Rady w danej dziedzinie. Prace zespołów będą trwać 2 lata i zakończą się Sesją Podsumowującą Kongres Ogólnopolski 16-17 czerwca 2007 r. w Warszawie.
   Spotkanie ORRK poświęcone 40 rocznicy ogłoszenia Konstytucji Dogmatycznej o Kościele "Lumen Gentium" oraz sprawom organizacyjnym III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń odbyło się 6.11.2004 w parafii pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Koordynatorem tematu XIV - "Środki społecznego przekazu. Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka." - jest dr Stanisław Latek (KIK Warszawa).
                                               Anna Winiarska


Spotkanie w Gliwicach

   W środę 24 listopada 2004 r. w Centrum Formacyjno-Modlitewnym Rady Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej odbyło się spotkanie zespołu Stowarzyszeń (stanowiącego część Rady), które prowadził ks. Artur Sepioło. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenia im. Edyty Stein, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej, Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.
   Uczestnicy powiedzieli o potrzebach współpracy między poszczególnymi podmiotami w ramach Rady: pisanie apeli do władz (dotyczących spraw moralnych, życia społecznego i miejsca Kościoła w społeczeństwie), rozprowadzanie wartościowych audycji i filmów na kasetach, pomoc w pozyskiwaniu wolontariuszy, zbieranie podręczników dla biednych dzieci, informacja (o wydarzeniach w poszczególnych ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach), wymienianie się prelegentami.
   Zebrani wyrazili pozytywną opinię o pomyśle zorganizowania Kongresu Diecezjalnego w przyszłym roku. Poszczególne podmioty przedstawią na następnym spotkaniu (2 lutego 2005 r. o godz. 17.30 w Centrum Formacyjno-Modlitewnym) swoje propozycje czynnego uczestnictwa w Kongresie.
       Stanisław Waluś


Zapraszamy

   III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń rozpocznie się sesją inaugurującą w dniach 11-12 czerwca 2005 r. w Warszawie, a zakończy sesją podsumowującą w dniach 16-17 czerwca 2007 r. Istotą Kongresu będzie praca w 14 Kongresach Tematycznych. Głównym środkiem wymiany informacji, poglądów i prowadzenia dyskusji ma być internet. Odpowiedzialnym za temat nr XIV jest dr Stanisław Latek (KIK Warszawa).
   Zapraszamy do czynnego udziału w pracach Kongresowych w ramach wybranego tematu. Bliższe informacje i zapisy (w grudniu 2004) u prezesa KIK (tel.: 0505 732793, 3591198, podczas dyżurów w lokalu Klubu, pisemnie na adres Klubu lub E-mail: awini@us.edu.pl).
   Tematy Kongresów:
I. Ewangelizacja. Jak głosić Dobrą Nowinę?
II. Formacja duchowa. Mistyka drogą rozwoju życia duchowego.
III. Ruchy dzieciom - dzieci ruchom.
IV. Młodzież. Co ruchy mają do zaproponowania młodzieży?
V. Rodzina. Rola rodziny chrześcijańskiej w społeczeństwie zsekularyzowanym.
VI. Apostolstwo ludzi starszych.
VII. Chronić życie człowieka w każdej sytuacji.
VIII. W służbie ubogim.
IX. Ruchy katolickie w epoce globalizacji.
X. Ewangelizacja postawy konsumpcyjnej.
XI Kultura. Miejsce kultury inspirowanej Dobrą Nowiną.
XII. Ekologia. Chrześcijanin a ekologia.
XIII. Chrześcijanin w życiu gospodarczym.
XIV. Środki społecznego przekazu. Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka.

Śp. HENRYK KNOP

   W sobotę 19 czerwca 2004 r. odszedł od nas  Pan Henryk Knop, wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej KIK w Katowicach, członek Związku Górnośląskiego i Bractwa Myśli Bratniej.
   W niedzielę 30 października spotkałem się z Jego najstarszym synem, który przypomniał postać swojego Ojca.

   Pan Henryk Knop urodził się w Mikulczycach 26 sierpnia 1917 r. jako syn Jana i Anny, z domu Watoła. Ojciec Henryka pochodził z Małej Paczyny, był powstańcem śląskim i organizował plebiscyt w Mikulczycach. Po Powstaniach Śląskich musieli uciekać i osiedlili się w Chorzowie Batorym przy ulicy Batorego. Tam mieszkali do czasu wybudowania kolonii robotniczej im. Mościckiego w Katowicach - Załężu. Mieszkali przy ul. Wojciechowskiego - obecnie ul. Gliwickiej.
   Henryk Knop ukończył Szkołę Handlową i zaczął pracować w Wydawnictwie Polonia przechodząc wszystkie szczeble zatrudnienia. O sobie mówił, że jest ostatnim żyjącym korfanciorzem. Znał się osobiście z córką Wojciecha Korfantego. Należał do Oddziału Młodzieży Powstańczej w Katowicach - Załężu i był członkiem Zarządu. Do Oddziału Młodzieży Powstańczej należeli przeważnie synowie i młodsi bracia uczestników Powstań Śląskich.

Przed II wojną światową; Henryk Knop - drugi z lewej strony
Organizacja miała charakter wychowawczy. Celem jej było przygotowanie młodzieży do pracy nad kształtowaniem życia społecznego. Przygotowanie to obejmowało sferę umysłową, kulturalną i fizyczną. W oddziale była sekcja tenisa stołowego, piłki nożnej, turystyki pieszej i rowerowej, lekkiej atletyki oraz szachowa. W kolonii robotniczej im. Mościckiego mieszkali  prawie sami powstańcy. Wielu z nich pochodziło z Opolszczyzny. Wybudowali szkołę podstawową w Załężu, która na owe czasy była  bardzo nowoczesna, dobrze wyposażona w pracownie przedmiotowe. Przy szkole była obszerna sala gimnastyczna. Po wojnie była to szkoła podstawowa nr 24.
   W czasie wojny rozpoczął pracę w sklepie swojego brata Alojzego w Szopienicach. Pan Henryk Knop prowadził sklep w Szopienicach, gdy jego brata wcielili do wojska niemieckiego. W dokumencie tożsamości wydanym przez Niemców 29 października 1943 roku ma wpisane, jako narodowość "ungeklärt" - nieokreślona. Dokument ten ma datę ważności - do 28 października 1946 roku. Na druku "Anmeldung zur polizeilichen Einwohnererfassung" - "Zgłoszenie celem policyjnego stwierdzenia ludności" (tzw. palcówka) z odciskiem palca Pan Henryk Knop miał wpisaną narodowość polską. Następnie znalazł pracę w tartaku w Węgierskiej Górce w dziale zakupów.
   Od 14 lipca 1945 roku został skierowany do Głuchołaz w celu zorganizowania drukarni miejskiej. Opracował tam zestawienie polskich nazw ulic, które zastąpiły niemieckie. Wśród nazw są zarówno nawiązujące do historii Polski (Konstytucji 3-go Maja, Jana Matejki, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Jana Sobieskiego, Grunwaldzka, Jasnogórska, ...), jak i do historii Śląska (Wojciecha Korfantego, Góry św. Anny, Juliusza Ligonia, ks. Damrota, Karola Miarki, ...). W tym czasie współpracował  również z panem Szymonem Koszykiem - był jego sekretarzem. Pan Henryk Knop bardzo szanował Arka Bożka i dlatego najstarszy syn otrzymał imię Arkadiusz.

Państwo Gertruda i Henryk Knop mieli pięcioro dzieci: trzech synów i dwie córki. Wychowywali również dwoje dzieci (syna i córkę) z pierwszego małżeństwa Gertrudy Kluck, z domu Burzyk. Pan Kluck, pierwszy mąż Gertrudy był redaktorem Gońca Górnośląskiego w Chorzowie, w 1940 roku został wzięty przez Niemców i zginął w obozie  koncentracyjnym w Matthausen - Gusen.
   Krótko po wojnie Pan Henryk otworzył z kilkoma wspólnikami Spółdzielnię  Introligatorską "Zgoda". W latach 50-tych Urząd Skarbowy (to znaczy komuniści - jak mówił Pan Knop) doprowadził tą Spółdzielnię do ruiny.
   Po tym doświadczeniu rozpoczął pracę jako główny księgowy w Spółdzielni Instalacja w Chorzowie, później był głównym księgowym w Spółdzielni Fotografika w Chorzowie. Pracował sam na utrzymanie dziewięcioosobowej rodziny, a żona zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Oprócz pracy zawodowej prowadził księgowość w wielu firmach, sklepach, między innymi w wytwórni wód "Femina" w Chorzowie. Pan Knop był rewidentem w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Od 1959 r. do końca pracy zawodowej był członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Był bardzo pracowity; gdy zbliżał się okres bilansów często pracował przy stole w kuchni do dwudziestej czwartej słuchając radia Wolna Europa, Głosu Ameryki oraz Radia Londyn. Pan Knop jako ojciec zawsze powtarzał swoim dzieciom, że dzieci śląskie powinny się uczyć "bo Ślązacy nie tylko nadają się do pracy w kopalni". Zachęcał je do czytania książek, brał na spektakle do teatru, do opery i operetki. Spośród Jego pięciorga własnych dzieci czwórka ukończyła Politechnikę Śląską.
   Jego pasją były kościoły drewniane. Najstarszy syn Arkadiusz pamięta, jak jako dziecko jeździł z Tatą na siodełku na rowerze po okolicznych drewnianych kościołach. Znał ich historię i bardzo ubolewał, gdy spłonął zabytkowy kościółek z Jego rodzinnych Mikulczyc.
   Interesował się historią Słowian, a w szczególności Słowian Łużyckich. Utrzymywał kontakty z ludźmi z Chocieburza, czytał poezję w języku północnołużyckim. Obowiązkową lekturą w Jego domu był Gość Niedzielny. Współpracował z Księgarnią św. Jacka. Cenił sobie bardzo i jak powiedział Jego syn, od niepamiętnych czasów prenumerował Tygodnik Powszechny, chociaż w ostatnich latach miał do niego coraz więcej zastrzeżeń. Syn Arkadiusz pamięta coroczne pielgrzymki do Piekar, gdy Ojciec zbierał go ze sobą. Jeździł również z Tatą na wycieczki do Krakowa, przede wszystkim na Wawel.
   Jego ulubioną lekturą był "Bolesław Chrobry" - Antoniego Gołubiewa. Cenił również twórczość Gustawa Morcinka, jednak miał do niego żal, że był pomysłodawcą zmiany nazwy Katowic na Stalinogród.
   Interesował się samochodami, a już doskonale pamiętał wszystkie typy motocykli, jakie były używane od czasów jego młodości aż do lat osiemdziesiątych.
   Był długoletnim działaczem Klubu Sportowego Ruch Chorzów, w którym pełnił rolę zastępcy skarbnika. Gdy w danym dniu odbywał się mecz, to chociaż w domu odbywała się uroczystość rodzinna, po meczu musiał do końca dopilnować rozliczenia kasy i dopiero potem zjawiał się w domu.
... Rekolekcje KIK w Brennej 19-21 września 2003 r.
  W wieku 59 lat przeszedł na emeryturę. Bardzo bolało Go łajdactwo w ostatnich latach; przede wszystkim nie wypłacanie pracownikom poborów przez pracodawców. Syn Arkadiusz pamięta, jak Ojciec w latach osiemdziesiątych mówił mu, że wypłatę należy zrobić punktualnie, a gdy się nie zdąży w godzinach pracy, to najpóźniej do godziny 22 powinno się dostarczyć pieniądze pracownikowi do domu. "Pracownik na ciebie pracuje i z niego, oraz jego pracy żyjesz ty i twoja rodzina. On również ma swoją rodzinę, którą musi utrzymać - zawsze musisz o tym pamiętać" - powiedział Pan Knop synowi.
    Będąc w Domu Spokojnej Starości "Złota Jesień" w Lipinach kromki chleba, które zostawały po posiłku, przekazywał potrzebującym, aby się nie zmarnowały. Byli tacy ubodzy, którzy już wiedzieli, że od czasu do czasu mogą coś od Pana Knopa dostać. Idąc w odwiedziny do biednych, brał zawsze coś ze sobą, aby móc ich  wspomóc groszem. Od początków istnienia uczelni aż do końca swojego życia posyłał znaczne ofiary na KUL. Był również fundatorem XIII Stacji Drogi Krzyżowej w katowickiej katedrze.
Z wnuczką Aleksandrą i jedyną prawnuczką Antoniną
   Syn pamięta Ojca jako osobę pracowitą, wymagającą od siebie i od innych, zawsze gotową spieszyć z pomocą drugiemu. I takiego pamiętamy Pana Henryka z KIK-u - jak trzeba było ustalić dyżury i trudno było znaleźć osobę na dany termin, to zgłaszał się Pan Henryk - "bo przecież ktoś  mógłby przyjść i nikogo nie zastać". Pan Henryk Knop otrzymał godność członka honorowego KIK w Katowicach 13 maja 2000 r. Pani Marta Łabno w biuletynie nr 1 (109) z 6 stycznia 2001 r. przypomniała, że przed wybuchem II Wojny Światowej Pan Henryk Knop był pracownikiem redakcji dziennika "Polonia", o czym można przeczytać w: biu109.html
Zdjęcia: z Brennej S. Waluś, pozostałe ze zbiorów Rodziny Pana Henryka.
Stanisław Waluś


JAN PAWEŁ II PIELGRZYM POKOJU

Pod tym hasłem odbywał się w Chrzanowie w dniach od 10 do 18 października XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. W koncercie charytatywnym inaugurującym Tydzień uczestniczyło 100 wykonawców i 700 słuchaczy. Zebrano 3200 zł na rzecz Hospicjum św. Józefa w Chrzanowie. Tematy spotkań związane były z Ojcem Świętym, dwoma Sługami Bożymi Janiną Woynarowską - pielęgniarką z Chrzanowa, która zginęła 25 lat temu i ks. Michałem Rapaczem urodzonym 100 lat temu, a zamordowanym w Płokach pod koniec lat 40 ubiegłego wieku oraz śp. ks. Michałem Potaczało, zmarłym przed ćwierćwieczem, którego dobra sława trwa po dzień dzisiejszy, a którego imię nosi od roku pobliska szkoła podstawowa. W czwartkowy wieczór referat o szansach dialogu z islamem wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Kościelniak z PAT w Krakowie.
   W ramach Tygodnia Kultury, podobnie jak w roku ubiegłym, odbył się dzień społeczny poświęcony pracy i bezrobociu. Referat wprowadzający "Kościół, praca, pieniądze" wygłosili ks. dr Lucjan Bielas z PAT w Krakowie i dr inż. Jerzy Kołodziej - przedsiębiorca z branży IT o międzynarodowym doświadczeniu. Obaj prelegenci współpracują ze sobą pomagając bezrobotnym w Jaworznie. W dyskusji wzięły udział osoby z Klubu Wsparcia Koleżeńskiego Praca z Libiąża, KIK z Chrzanowa, Rady Powiatu i Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z Libiąża i Trzebini.
   Bardziej szczegółowa relacja z Tygodnia zawarta jest na stronach internetowych Klubu, pod adresem:  http://chrzanow.kik.opoka.org.pl/
Rys. Marta Sala
Wojciech Sala
.
XI TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W MYŚLENICACH
17-24 października 2004 r.
   Rok księdza Jerzego Popiełuszki patrona "Solidarności" w XX rocznicę męczeńskiej śmierci.
   Organizatorzy: KIK w Myślenicach, Parafia Narodzenia NMP w Myślenicach, Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Myślenicki Ośrodek Kultury w Myślenicach, Delegatura ZR Małopolska NSZZ "Solidarność" w Myślenicach.

DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
17-28 listopada 2004 r.

   W 150-lecie ogłoszenia Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny i 20 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki katowicki KIK zorganizował kolejne Dni Kultury Chrześcijańskiej. Patronat honorowy objęli: Metropolita Katowicki Ks. Arcybiskup Damian Zimoń, Prezydent Katowic Piotr Uszok.

REKOLEKCJE Z KSIĘDZEM HLUBKIEM

   Czterodniowe rekolekcje w nowej placówce karmelitańskiej na Groblach, ukrytej pośród chrzanowskich lasów, zgromadziły kilkadziesiąt osób z wielu pokoleń wychowanków "Szefa". Rekolekcje rozpoczęły się 11 listopada.
   Książka Tomasza Halika "Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. Labiryntem świata z wiara i wątpliwościami" była przedmiotem wspólnej lektury, konferencji i dyskusji. Autor jest czeskim księdzem katolickim, potajemnie wyświęconym, filozofem, psychologiem i teologiem. Był jednym z najbliższych współpracowników kard. Tomaška. "Mam analizować świat, w którym żyję, 2004 lat po Chrystusie, 6000 lat od stworzenia. Czy mam dobierać taką szkołę, która głosi wygodne dla mnie poglądy? Dlaczego nie jest nic lecz jest świat? Dlaczego tak wiele samobójstw wśród młodzieży szkolnej? Czy świat jest samowystarczalny? Czy jest tutaj miejsce dla jakiejś siły duchowej?"
   Ksiądz Herbert stawia te pytania i dodaje: "Proszę o Waszą pomoc, bo sam nie dam rady wygłosić te 6 konferencji." Były żarliwe dyskusje i dużo czasu na modlitwę. Otoczenie dobrze sprzyjało modlitewnemu skupieniu.
 Wojciech Sala


Deklaracja o współpracy
Klubu inteligencji Katolickiej w Katowicach
oraz
Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Katowicach

   Wobec postępującej ateizacji życia publicznego oraz pogłębiającego się indeferentyzmu moralnego, a także wobec usuwania ze sfery społecznej wartości religijnych, dostrzegamy pilną konieczność podjęcia wspólnych działań w zakresie formacji religijnej, patriotycznej i samorządowej w zgodzie z chrześcijańską wizją człowieka i wskazaniami katolickiej nauki społecznej.
   Działania te zamierzamy m.in. realizować w ramach zajęć Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej Oddziału Śląskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Katowicach, Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej oraz Sekcji Nauki Społecznej Kościoła Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
   Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
dr Antoni Winiarski - Prezes
   Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Katowicach
dyr. Bożena Chmielewska - Przewodnicząca
   Katowice, dn. 26.11.2004 r.

Wspólne zajęcia (wykłady, spotkania) będą się odbywały w siedzibie CIVITAS CHRISTIANA, Katowice ul. 3-go Maja 26 (II piętro).
   Najbliższe:
Piątek 10.12. godz. 16.30
SEKCJA NAUKI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA.
Ks. Red. Marek Łuczak (Gość Niedzielny) "Cały świat to scena, czyli o rolach społecznych i sposobach ich odgrywania".
Red. Marek Koprowski (Niedziela) "Kościół na Wschodzie - szanse i zagrożenia".

NASZE ROCZNICE

   590 lat temu (5 grudnia 1414 r.) rozpoczął obrady Sobór w Konstancji, w czasie którego zamknięty został okres schizmy zachodniej.
   400 lat temu (23 listopada 1604 r.) w bitwie pod Białym Kamieniem wojska polskie dowodzone przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza pokonały armię szwedzką.
   170 lat temu (30 grudnia 1834 r.) urodził się ks. Stanisław Brzóska, ostatni dowódca partyzantki w powstaniu styczniowym.
   150 lat temu (8 grudnia 1854 r.) ogłoszono dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
   90 lat temu (23 listopada 1914 r.) I Brygada Legionów stoczyła walki z wojskami rosyjskimi w obronie Krakowa.
   80 lat temu (13 listopada 1924 r.) Władysław Reymont otrzymał literacka nagrodę Nobla za powieść Chłopi.
    60 lat temu (16 listopada 1944 r.) w Żelaznej koło Skierniewic zmarła Maria Rodziewiczówna.
   30 lat temu (3 grudnia 1974 r.) w Karagandzie (Kazachstan) zmarł ks. Władysław Bukowiński, ofiarny misjonarz "na zesłaniu".
                                       Zebrał Stanisław Waluś


Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

   Biskup Gliwicki powierzył obowiązki diecezjalnego duszpasterza ludzi bezdomnych i ruchu hospicyjnego księdzu Wiesławowi Żurawskiemu. W dniu 12 listopada br. w 15 rocznicę kanonizacji św. Brata Alberta ks. Żurawski sprawował Eucharystię w kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach dla zgromadzonych bezdomnych oraz członków i wolontariuszy Koła Gliwickiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Po Mszy świętej przedstawiciele zgromadzonych ponowili Akt Zawierzenia w opiekę Matki Najświętszej bezdomnych i działaczy Towarzystwa. Pierwszy raz aktu tego Towarzystwo dokonało w roku 1994.
Jan Sznajder


Punkt porad prawnych

   W parafii katedralnej w Gliwicach działa punkt porad prawnych. Punkt powstał z inicjatywy zarządu koła katedralnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej, przy akceptacji proboszcza parafii katedralnej. Porad udzielają bezpłatnie prawnik i studenci prawa. Punkt powstał z myślą o ludziach niezamożnych, głównie parafianach, których nie stać na porady w kancelariach prawniczych.
   Duże zainteresowanie, jakim cieszy się punkt porad prawnych, dowodzi celowości podjęcia takiej inicjatywy. Obecnie punkt jest czynny co drugi wtorek od godz. 17.00 do 18.00. w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II (Gliwice ul. Jana Pawła II 5).
   Zarząd koła katedralnego SRK prosi prawników i studentów prawa o pomoc w prowadzeniu tego punktu. Zainteresowanym pracą w punkcie porad prawnych na zasadzie wolontariatu bliższych informacji udzieli przewodniczący koła katedralnego SRK DG Adam Karwacki (tel. 601 149 664)

Spotkanie opłatkowe
członków i sympatyków KIK z Ks. Bp. Stefanem Cichym

   Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2. Środa 5 stycznia 2005 r., godz. 17.00.

PIELGRZYMKI

31.01.-14.02. Meksyk. * Bliższe informacje w internecie: mex.html
3.04. Biała Niedziela. Tyniec, Łagiewniki. Koszt 20 zł. **
13-17.04. Ukraina. Lwów, Olecko, Poczajów, Krzemieniec, Tarnopol, Chmielnicki, Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Św. Trójcy. Koszt ok. 480 zł. **
30.04.-1.05. Czechy, Polska. Góra św. Anny, Głogówek, Prudnik, Głuchołazy, Zlate Hory. *
5-8.05. Czechy, Austria. Święty Kopeczek, Ołomuniec, Swięty Hostyn, Velehrad, Mariazell, Wiedeń, Morawski Kras. Koszt ok. 390 zł.**
22.05. Pielgrzymka do Matki Bożej Boguckiej.
28.05. Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. Koszt 30 zł.**
3-5.06. Licheń, Kalisz. Koszt 160 zł.**
18.06. Kraków-Mogiła, Sanktuarium na Skałce, Wieliczka (kopalnia soli). Koszt 35 zł.
23-26.06. Słowacja, Węgry. Nitra, Bratysława, Ostrzyhom, Budapeszt, Tihany. *
28.06.-3.07. Litwa, Polska. Święty Krzyż, Kodeń, Grabarka, Święta Woda, Różanystok, Wilno, Troki, Kowno, Druskienniki, Sejny, Wyszków, Niepokalanów, Szymanów. **
10 - 14.07. Czechy, Niemcy, Austria. Saska Szwajcaria, Drezno, Czeski Raj, Praga, Czeski Kras, Karlowe Wary, Soos, Norymbergia, Ratyzbona, Monachium, Zugspitze (Alpy), Altoetting, Passau, Linz, Dol. Wachau. *
11-15.08. Gietrzwałd, Kanał Elbląski (statek), Olsztyn, Frombork, Tolkmicko, Święta Lipka, Niepokalanów. *
27-28.08. Borek Wielkopolski - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Gostyń - Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchowej, Trzebnica - Sanktuarium św. Jadwigi, Wrocław - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, patronki robotników - kościół OO Jezuitów. Koszt. 140 zł. **
8-11.09. Czechy, Polska. Bardo Śląskie, Wambierzyce, Kudowa-Czermna, Polanica, Kutna Hora, Praga, Hradec Kralowe, Ziembice, Henryków. Koszt 380 zł. **
25.09. Pszów - Sanktuarium Narodzenia NMP Uśmiechniętej, Turza Śląska - Sanktuarium Mat-ki Bożej Fatimskiej, Racibórz - Sanktuarium Matki Bożej Pokoju, Wspomożenia Wiernych, Pocieszycielki Strapionych. Koszt 30 zł. **
8.10. Gidle - sanktuarium Wniebowzięcia NMP, Częstochowa - Jasna Góra, Leśniów - Sanktuarium Nawiedzenia NMP. **

* Zapisy od 14.01.2005 w siedzibie KIK w czasie dyżurów lub tel. 3591198, kom. 0505 732793, E-mail: awini@us.edu.pl - Antoni Winiarski
** Zapisy w siedzibie KIK w czasie dyżurów lub w Kancelarii Parafialnej na Dolnym Osiedlu Tysiąclecia (2547400) lub tel. 2544060, kom. 0697 684666 - Jan Mikos.
   Świadczenia: przejazd, przewodnik, ubezpieczenie, opieka kapłana, noclegi, śniadania, obiadokolacje.

REKOLEKCJE

   11 grudnia 2004 godz. 17.00. Adwentowy Dzień Skupienia dla Inteligencji.
Rozważania prowadzi ks. prał. Henryk Zganiacz. Kościół Garnizonowy pw. św. Kazimierza w Katowicach, ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
   4 - 6 marca 2005. Rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach. Zapisy przyjmuje Zofia Adamska, tel. (32) 707 6573.
  16 - 18 września 2005. Rekolekcje KIK w Czernej koło Krzeszowic w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. Zapisy przyjmuje Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.

 Dyżury radnych
 Wiceprezes Zarządu KIK, Jerzy Dolinkiewicz - radny Rady Miejskiej w Katowicach - dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 19.15 - 20.00 w salce Sekcji KIK na Tysiącleciu Górnym - Katowice ul. Ułańska 13, Parafia pw. Matki Bożej Piekarskiej.
 Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka), Katowice pl. Ks. E. Szramka 2.

 Składki:
 Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego!
   O ile to możliwe, wpłaty prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 2544060 - wieczorem).
Nowy numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy
w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html

E-mail: awini@us.edu.pl


Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 700.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html