Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 1 (109) 6 stycznia 2001

"bo przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając [te słowa] możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Ef 3,2-6
Zakończenie Wielkiego Jubileuszu - 6 I 2001 r.

Rok 2001 - Rokiem Stefana Kardynała Wyszyńskiego

25 października 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę następującej treści:

"W 100. rocznicę urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić wielkiego Polaka, kapłana i męża stanu, którego życie i działalność wpisały się na trwałe do historii naszej Ojczyzny.
Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyzmu pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odrodzenia się III Rzeczypospolitej.
Oddając hołd i szacunek wybitnemu Polakowi, a także wychodząc naprzeciw licznym inicjatywom społecznym i samorządowym honorującym jego osobę, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza 2001 r. Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego".

Niedziela 5 XI 2000 str. 1.

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Ks. Kard. S. Wyszyński, Miłujcie się, nr 9-10/2000, str. 56

Cytaty

Jesteśmy Narodem młodym i musimy mieć ambicję młodości! Musimy pragnąć takiego wrośnięcia w ziemię polską, iżby nas stąd żadna burza nie wymiotła.

Nie ma w dziejach Polski trwalszej ciągłości, jak ciągłość zbawczego strumienia wody chrzcielnej, która nieustannie płynie przez Polskę, na głowy, serca i dusze Narodu polskiego.

Drzewo Kościoła rośnie, wyciąga ku słońcu konary, zrzuca pożółkłe liście, pręży się do nowej wiosny. Będzie na nowo kształtować się w pąkowie i zakwitnie różowo, bo ludziom potrzeba "różowych okularów" i "różowych horyzontów", zwłaszcza chrześcijanom, którzy żyją cnotą nadziei. A potem drzewo wyda nowy owoc nowym ustom.

Kard. Stefan Wyszyński, Kalendarz Słowa Bożego 2001

Adwentowy Dzień Skupienia KIK-u

Jak każdego roku, mieliśmy 9 grudnia 2000 r. w kościele p.w. św. Kazimierza (garnizonowy) Adwentowy Dzień Skupienia. Konferencje głosił ks. dr Jerzy Nyga, emerytowany proboszcz parafii św. Józefa w Katowicach - Załężu.

Tematem wiodącym Dnia Skupienia było wezwanie , aby "Chrystus był zawsze w moim życiu". Każde działanie, każde zachowanie nas chrześcijan powinno być zgodne z nauką Jezusa. W życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym. Chrystusa nie można brać "wybiórczo" w zależności od wygody czy upodobania. Adwent, czas oczekiwania na przyjście Pana jest okresem wchodzenia w głąb własnej duszy, własnego sumienia.

Słowo, nauka, ks. Jerzego Nygi odpowiadały naszym oczekiwaniom i potrzebom. Dziękujemy. Frekwencja nasza nie była zadawalająca. Szkoda, bo Adwentowy Dzień Skupienia wszedł w naszą, kikowską tradycję od lat i jest bardzo pomocny w dobrym przeżywaniu tego wspaniałego oczekiwania na Narodziny Jezusa.

Marta Łabno

Honorowi członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Na Walnym Zebraniu Delegatów KIK w Katowicach 13 maja 2000 r. godność członka honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach otrzymali Henryk Knop, dr Irena Mierzwa, Jadwiga Podleska, Matylda Szyja i Antoni Szyszka

Członek KIK-u, kolega Henryk Knop jest znany nam wszystkim. Syn Ziemi Śląskiej. Od młodych, swoich lat był i jest zaangażowany w sprawy społeczne. W latach przed wybuchem II Wojny Światowej działał w kręgu Wojciecha Korfantego i był pracownikiem redakcji dziennika "Polonia" wychodzącego w Katowicach.
Od chwili powstania naszego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach służy mu nieprzerwanie, z oddaniem. W początkowym okresie działalności Klubu był członkiem Komisji Rewizyjnej, w dalszych latach i obecnie pełni funkcję jej przewodniczącego. Bierze stale czynny udział w pracach Sekcji Nauka i Wiara i Sekcji Nauki Społecznej Kościoła. Uczestniczy we wszystkich klubowych Mszach Świętych, bierze udział w naszych pielgrzymkach, reprezentuje KIK w różnych uroczystościach, przyjmuje dyżury. Jest niezastąpiony, żyje życiem Klubu. Równocześnie jest uczynny, pomocny ludziom, serdeczny. Zawsze wierny Bogu i Ojczyźnie. Nie można wyobrazić sobie KIK-u bez Pana Henryka Knopa.

Marta Łabno

Członek KIK-u, koleżanka Irena Mierzwa jest Członkiem Założycielem Klubu. Położyła wraz z grupą entuzjastów, podwaliny pod działalność Klubu na wiele następnych lat. Dobro "Małej i Dużej" Ojczyzny - Śląska i Polski, to śmiało trzeba powiedzieć, - były (i są) wyznaczniki jej drogi postępowania. I taką drogę widzi dla KIK-u. W tamtych latach taka postawa wymagała odwagi, poświęcenia i wyobraźni. Wszystko zaczynało się od początku. Był rok 1980, - Irena Mierzwa działała z pełnym oddaniem, z przekonaniem, że powstanie i działalność KIK-u na Śląsku jest oczekiwana i potrzebna. Czyni to nadal. W latach 1984 - 1990 w trzech kadencjach władz KIK-u była członkiem Zarządu, następnie przejęła prowadzenie Sekcji na Górnym Tysiącleciu i jest tej Sekcji Przewodniczącą. Była członkiem Rady Programowej i przez pewien czas, w okresie sprawozdawczym, jej przewodniczącą.

Marta Łabno

Pani Jadwiga Podleska urodziła się we Lwowie w 1920 roku. Studia rozpoczęła jesienią 1938 roku na Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie. W tym samym czasie rozpoczęła kandydowanie do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej “Juwentus Christiana”. W sierpniu 1939 roku zgłosiła się do Wojskowej Służby Kobiet w Tarnopolu i po kursie pielęgniarek rozpoczęła pracę w szpitalu wojskowym. Pracę tę kontynuowała do października 1939 roku. Uchodząc przed aresztowaniem przez NKWD przybyła do Lwowa, skąd pomagając w tajnej misji na Wołyniu, udała się do Warszawy. Wiosną 1942 roku wróciła na Podole i rok później została zaprzysiężona do AK i przekazana Szefowi KW-2-B w Tarnopolu (inspektorat AK Tarnopol, okręg Tarnopol, obszar AK Lwów). W sierpniu 1944 roku została przeniesiona do komórki Delegatury Rządu Emigracyjnego na Kraj “kasztelania” Tarnopol. Po aresztowaniu Szefa Prowincji Ziemi Czerwińskiej w końcu lipca 1944 roku z tzw. kartą ewakuacyjną wyjeżdża do Bytomia, a następnie zamieszkuje w Kłodzku na Dolnym Śląsku. W roku 1948 powraca na Górny Śląsk, gdzie kończy jednoroczne Studium Handlu Zagranicznego przy WSE w Katowicach. Od 1950 roku do końca 1980 roku pracuje jako tłumacz dla “Prosynchemu” w Gliwicach i dla NOT-u. W 1981 roku (do 31 grudnia) oraz w latach 1987 – 1989 pracuje na pół etatu. Do “Solidarności” należy od końca września 1980 roku.
Pani Jadwiga Podleska wraz z trzema kolegami wczesną wiosną 1981 roku była współinicjatorem powstania Sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Gliwicach w ramach KIK-u Katowice. Jako jedyna z “ojców założycieli" Naszej Sekcji nadal aktywnie uczestniczy w jej spotkaniach.

Barbara Zięblińska
Ś. † p. Jadwiga Podleska odeszła do Pana 8 listopada 2000 r.

Życiorys pani Matyldy Szyja

Urodziłam się w rodzinie śląskiej, polskiej i katolickiej. Ojciec był działaczem plebiscytowym i powstańcem śląskim. Miałam trzech braci i siostrę. Najstarszy brat zginął w Katyniu. Od najmłodszych lat lubiłam z babcią chodzić do kościoła i to na godzinę 6. Ten nawyk inspirował całe moje życie. Z KSMŻ zetknęłam się po egzaminie dojrzałości, kiedy uważałam, że mogę się tej organizacji poświęcić. Oddział w Janowie liczył 100 członkiń i 50 kandydatek. Był oddziałem bardzo prężnym. Najważniejszym zadaniem KSMŻ była formacja duchowa. A więc udział w nabożeństwach i zbiórkach, gdzie odbywały się wykłady, pogadanki na tematy religijne, patriotyczne, społeczne. Były też kursy gotowania, pieczenia, robót ręcznych. Nie zapominałyśmy o śpiewie i tańcach. Obowiązkowo były ćwiczenia sportowe. Były też zabawy z rodzicami i to na sali z prawdziwego zdarzenia. Nic więc dziwnego, że do Stowarzyszenia garnęła się młodzież. Bo udział w życiu KSMŻ był dla niej awansem. Młodzież, która nie miała możliwości kształcenia się, tu się wyżywała a równocześnie przygotowywała się do życia w małżeństwie. Oddział włączał się w życie okręgu katowickiego, a nawet w imprezy ogólnopolskie. W oddziale awansowałam na prezeskę. Wkrótce powstała konieczność podziału okręgu. Powstał okręg chorzowski, a ja zostałam prezeską okręgu katowickiego. Wśród młodzieży panował zapał i entuzjazm. Młodzież cieszyła się w swoim ośrodku na Zadolu, wyjeżdżała w góry i na zjazdy ogólnopolskie, np. Jabłonków. Niestety nie dane nam było cieszyć się dłużej tym życiem organizacyjnym. Nad Polską gromadziły się ciężkie ciemne chmury, które doprowadziły do katastrofy 1939 roku.
Po ciemnej nocy hitleryzmu i komunizmu wróciła do nas wolność, jakże problematyczna. 4.04.1945 odbył się nasz ślub, na którym druhny KSMŻ pięknie nam zaśpiewały. Wychowaliśmy czwórkę dzieci. Najmłodsza córka ukończyła trzeci rok życia, kiedy zaistniała możliwość powrotu nauki religii do szkoły. Potrzebni byli katecheci. Zgłosiłam się i po ukończeniu kursu katechetycznego rozpoczęłam pracę w szkole. Po niedługim czasie nauka religii wróciła do kościoła i tak przepracowałam 13 lat jako katechetka.
Zaczęły się rozwijać organizacje kościelne. W naszej parafii powstał KIK, w którym zaangażowaliśmy się oboje z mężem. Bardzo nas ta praca wciągała, bo dawała nam możliwość pracy nad sobą, w swojej rodzinie i parafii. Również nasze córki są aktywne zaangażowanymi społecznikami w życiu Kościoła. Nasz syn Andrzej zginął jako solidarnościowiec.

Matylda Szyja

Życiorys pana Antoniego Szyszki

Antoni Szyszka urodził się 1 czerwca 1909 r w Dzierżnie. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie zamieszkał w Katowicach - Janowie, gdzie do wybuchu II wojny światowej był nauczycielem w szkole podstawowej. W 1935 r. rozpoczął studia w Instytucie Pedagogiki (Wydz. Biologii) w Katowicach, które zakończył w 1945 r.
W tych latach udzielał się intensywnie w pracy społecznej, zwłaszcza w kręgach KSM m (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży męskiej) jako opiekun i instruktor, a także jako dyrygent chórów szkolnych (100-200 młodzieży), a także poza szkołą jako dyrygent chóru mieszanego "Promień". Biorąc czynny udział w życiu religijnym z młodzieżą w r.1931 otrzymał dekret misji biskupiej z Kurii Biskupiej w Katowicach do nauczania religii w szkołach, realizując ją poza pracą w szkole. Brał również udział w życiu religijnym w ramach Akcji Katolickiej a także w Stowarzyszeniu mężów Katolickich w Janowie. W r.1933 jako "Zelator" KSM w Janowie (obecnie Animator), a także okręgu Mysłowickiego, był współorganizatorem rekolekcji dla młodzieży KSM tego okręgu w W. Chełmie pod sztandarem KSM Bóg i Ojczyzna z napisem "Gotów". Wzięło w nich udział 2 do 3 tysięcy młodzieży.
Po wojnie pełnił obowiązki kierownika Szkoły Nr 2 w Janowie, a od r. 1947 w Szkole Przemysłowej i Gimnazjum Górniczym w Janowie zastępcy dyrektora tej szkoły i nauczyciela matematyki, higieny i religii do 1952 r. Następnie aż do 1983 r był nauczycielem matematyki i higieny szkolnej w Technikum Hutniczym Metali Nieżelaznych w Szopienicach, a także dyrygentem chóru szkolnego.
Od chwili powstania Sekcji KIK w Katowicach - Janowie Antoni Szyszka jest jej aktywnym członkiem, a od 1990 również członkiem Związku Górnośląskiego.
W r. 1996 Antoni Szyszka jako biolog napisał książkę pt. "Popularne zioła lecznicze", która została wydana nakładem Parafii św. Anny i Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach. Książka została zaopatrzona bardzo przychylnymi recenzjami doc. dr hab. W. Chorążego , dr n. med. H. Sidora i mgr farm. J. Śliwki. W 1999 r. ku czci Roku Jubileuszowego i III tysiąclecia napisał książkę (jako II cześć) - przewodnik zdrowia na co dzień. Książkę o tytule "Potrawy i napoje jako decydent naszego zdrowia" napisał w oparciu o badania uczonych amerykańskich i z państw zachodnich, uwzględniając w niej akcenty katolickie.

SŁOWO * Pismo Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku * 7 wrzesień 2000 r.

Otwarcie pieśni (Z poematu Matka Karola Wojtyły)
VI DNI MARYJNE
Maryja - Arka Nowego Przymierza
Objawienie Matki Boskiej, Świętego Józefa i Świętego Jana w 1879 r. w Knock, w Irlandii
Aspekty naukowe objawienia Matki Boskiej z Guadelupe
"Chwalcie łąki umajone..."
KONCERT MUZYKI I POEZJI "DOBRA MATKO" DNI MARYJNE - KOPISK 7.05.2000
Częstochowskiej
Ostrobramskiej
Królowej Kresów - Różanostockiej Pani
Maryjo, śliczna Pani
Matko pielgrzymów
Różaniec
Madonnie z amerykańskiej Częstochowy
Matka Boża Kozielska
Matka Boża z Ostaszkowa
Uprowadzenie, cierpienie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki
"Unia Europejska - korzyści i zagrożenia"
Nauka wobec wiary (3)
MIESIĘCZNE PROGRAMY SPOTKAŃ KLUBOWYCH

Rocznice

W 1901 roku wybuchł we Wrześni strajk dzieci, które protestowały przeciw germanizacyjnym akcjom pruskich władz oświatowych. Nauczyciele nie tylko kazali uczyć się po niemiecku wszystkich przedmiotów (w tym religii), ale i modlić się można było tylko w tym języku.

10 I 1941 roku zmarł w Kenii twórca ruchu skautowego, lord Baden Powell.

14 I 1941 roku niemieckie władze okupacyjne Warszawy określiły nowe, węższe granice getta i ogłosiły, że za ich przekraczanie bez zezwolenia grozi kara grzywny, aresztu lub obozu pracy; karze podlega również ten, kto pomaga Żydowi poza dzielnicą żydowską i nie zawiadomi o tym natychmiast odnośnych władz.

18 I 1951 roku komunistyczny sejm "zniósł" święto 3 Maja i uznał je za dzień roboczy.

Głos, 24-31 XII 2000 str. 28

Czy burza w szklance wody?

Na spotkaniu sekcji terenowej KIK-u w Gliwicach 29 XI 2000 r. ktoś powiedział, że reakcje oburzenia niektórych osób na transmisję 22 X 2000 filmu "Jan Paweł II - papież tysiąclecia" to "burza w szklance wody". Zrobiło mi się przykro i chciałbym się z Czytelnikami "Dlatego" podzielić fragmentem felietonu Jerzego Pawlasa z 46 numeru "Źródła Tygodnika Rodzin Katolickich" (12 XI 2000 str. 30).

Stanisław Waluś

"To niewątpliwe osiągnięcie amerykańskiej propagandy antypolskiej i antykatolickiej, że polska telewizja publiczna, jako jedna z nielicznych na świecie, nadała film "John Paul II. The Millennium Pope", obrzucając abonentów absurdalnymi pomówieniami (ciemnota, antysemityzm), za ich własne pieniądze. Film powstał przy współudziale europejskiej (brukselskiej) telewizji ARTE, której - jak widać - też odpowiada utrwalanie nieprawdziwych stereotypów o Polakach. TVP, przy zupełnej bezradności KRRiTV, stała się prezydencką telewizją komercyjną, opanowaną przez jego sztab wyborczy, przebiła też w cyniźmie i bezczelności PRL-owskich propagandzistów. Jej rzecznik usprawiedliwia się, że telewizja musi mieć dużą oglądalność, żeby zarabiać (nie wspomina jednak o redukcji przerostu zatrudnienia - ponad 6700 osób). Jeżeli tak, to po co było kupować amerykański film? Przecież w rocznicę pontyfikatu można było po prostu przypomnieć którąś z przełomowych papieskich homilii. TVP skompromitowała się jako medium publiczne (być może - jako organ SLD-PSL-UW - nie). Jej jednostronność zagraża kulturze, kwestionuje demokrację i sens przemian po 1989 roku."

Jerzy Pawlas

Dobrze, że minął XX wiek. Może w XXI największy autorytet moralny świata, największy Polak będzie przynajmniej w Ojczyźnie cieszył się należnym szacunkiem. Niżej cytuję słowa osób i organizacji, które można uznać za autorytety moralne.

Stanisław Waluś

"potrzebna jest debata na temat formuły funkcjonowania narodowej galerii sztuki jaką jest Zachęta, utrzymywanej z podatków wszystkich Polaków"
Poseł Jan Maria Jackowski, przewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Nasz Dziennik 16-17 XII 2000 str. 3

"Czy jest to zachęta do dalszego przekraczania granic przyzwoitości?"

Ks. prof. Wiesław Kądziela, prefekt warszawskiego seminarium. Nasz Dziennik 27 XII 2000 str. 6

"W imieniu przedstawicielek 53 organizacji pozarządowych skupionych w Forum Kobiet Polskich składamy zdecydowany protest przeciwko posługiwaniu się "prawami kobiet" w prowadzonej od pewnego czasu w Polsce kampanii krytykującej Ojca Świętego Jana Pawła II i jego nauczanie.

27 grudnia br. Telewizja Polska w Programie 1 o godz. 22.40 emitowała program publicystyczny pt. "Jan Paweł II - papież trudnych czasów" - cz. IV, na temat "praw kobiet" - w całości poświęcony "prawu kobiet do kapłaństwa", a mający na celu wmówienie widzom, że Ojciec Święty jest przeciwko równouprawnieniu kobiet, co szczególnie było widoczne w sposobie formułowania pytań przez prowadzącego program redaktora.

Za akt wyjątkowej prowokacji wobec katolików w Polsce uznajemy zaproszenie do publicznej krytyki nauczania Ojca Świętego pani Wandy Nowickiej - przewodniczącej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Pani Wanda Nowicka jest w Polsce znana ze swojej wypowiedzi w imieniu Polek podczas Konferencji ONZ w Kairze, że ponoć czujemy się skrzywdzone, gdyż Polak jest Papieżem i nie pozwala nam na swobodny dostęp do aborcji i antykoncepcji, a tym samym łamie prawa kobiet. W sprawie tej wypowiedzi został złożony oficjalny protest w imieniu delegacji rządowej Polski. ..."

Prezes Forum Kobiet Polskich Ewa Kowalewska. Nasz Dziennik, 29 XII 2000 r. str. 3

Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich                               Warszawa, 15 grudnia 2000 r.

Sz.P. Kazimierz Ujazdowski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

List otwarty

Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o spowodowanie zdjęcia z jubileuszowej wystawy w "Zachęcie" instalacji (pseudorzeźby) Maurizio Cattelana przedstawiającej lezącego Ojca Świętego.
Prezentowanie trafionej meteorem, powalonej na ziemię, woskowej postaci Ojca Świętego jest drwiną z chrześcijaństwa, z prawdziwej twórczości artystycznej, naruszeniem godności Ojca Świętego, a także ranieniem uczuć ludzi wierzących.
Prowokacyjna decyzja dyrektora narodowej galerii "Zachęta" (utrzymywanej z podatków obywateli) jest tym bardziej skandaliczna, iż dotyka najwyższego autorytetu uznanego w całym świecie i największego w dziejach Polaka Jana Pawła II.
Oczekujemy szybkiej i zdecydowanej interwencji Pana Ministra.

Kazimierz Kapera, prezes Federacji. Nasz Dziennik, 16-17 XII 2000 r. str. 3.

"... Symbolika tego obrazu - wbrew pewnym usprawiedliwiającym tłumaczeniom uciekającym się do subiektywnych interpretacji -jest przerażająca. Papież jest symbolem obecności na ziemi samego Chrystusa, a przez to nieskończonej Miłości, która człowieka ocala i podnosi. Papież jest kimś, kto w sobie dźwiga całą godność Kościoła i całą szlachetność orędzia, jakie jest z polecenia Chrystusa głoszone Kościołowi i światu. Papież jest żywą Ewangelią Miłości, Pokoju i Pojednania, Ewangelią Życia i poszanowania dla godności osoby ludzkiej. ...

Co wnosi ten obraz w duchowy świat kultury? Oto - przekonanie, że nie ma świętości nietykalnej, wszystko podlega sile i przemocy, świat wartości musi ustąpić przed wszechwładnym, brutalnym barbarzyństwem. Komuś nie podoba się Papież, kogoś niemiłosiernie przytłacza Jego niepokonalny moralny autorytet, kogoś miażdży siła Jego duchowego świadectwa. Nie mając kontrargumentu - uderza kamieniem. Wtedy czuje się jakby odciążony i bardziej wolny wobec wymagań Ewangelii. Cały duchowy świat ukryty w osobie Papieża jakby przestaje mieć znaczenie: teraz liczy się tylko siła.

Pamiętajmy, że to nie pierwszy raz użyto kamienia jako argumentu przeciw Chrystusowi i Jego Ewangelii (zob. J 8, 59; 10, 31, Dz 7, 58). Tego rodzaju obraz "Papieża ukamienowanego" jest dowodem działania w historii tych samych sił, które od początku usiłowały pokonać Ewangelię siłą miotanych głazów. Wracamy więc do "epoki kamiennej" w nowym znaczeniu, kiedy argument siły przeważa nad siłą argumentu, przemoc i barbarzyństwo dominują nad miłością i bezinteresownym respektem dla prawdy, a władza oznacza licencję na burzenie całej kultury opartej na etosie sacrum i poszanowaniu godności osoby. Wchodzimy w epokę cynizmu i powszechnej brutalności. Gdy zniszczymy symbol Białego Pasterza, co nam pozostanie?

Ks. Jerzy Bajda. Nasz Dziennik, 28 XII 2000 r. str. 12

Chlubą obywatela polskiego jest towar krajowy!

"Słowo Pomorskie"

Pielgrzymka KIK do Hradec Kralove i Pragi (Czechy)
29.04. do 2.05.2001 r. Bliższe informacje i zapisy do 15 lutego w czasie dyżurów KIK lub u Jana Mikosa tel. dom. 254 40 60.

Pielgrzymka KIK na Górę św. Anny, do Kamienia i Opola
13.05.2001 r. Bliższe informacje i zapisy w czasie dyżurów KIK lub u Jana Mikosa telefon dom. 254 40 60.

Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Boguckiej - 20.05.2001 r.

Pielgrzymka KIK na Ukrainę
19 - 25.06.2001 r. Zamierzamy spotkać się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Ukrainie. Bliższe informacje i zapisy do końca lutego 2001 r. w czasie dyżurów KIK lub u Marty Łabno - tel. dom. 251 53 17.

II Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej do Rzymu
24.06 - 1.07.2001 r. Katowice - Padwa (św. Antoni) - Luka (fortyfikacje) - Piza (krzywa wieża) - Giminiano (miasto stu wież - włoski Manhattan) - Siena (św. Katarzyna) - Rzym (św. Piotr, św. Paweł) - Watykan - Terni (wodospady) - Asyż (św. Franciszek) - Loreto (sanktuarium św. Rodziny) - Rawenna (mozaiki z V w.) - Pompoza (klasztor) - Ołomuniec (św. Sarkander) - Katowice.
Zgłoszenia do 31.01.2001 r. w lokalu Klubu w godzinach dyżurów lub pisemnie na adres Klubu. Koszt z Katowic: 690 DM plus 7% VAT płatne w złotówkach wg kursu BSK z 25.05.2001 r. Organizator AT AVE.

Rekolekcje wielkopostne w Czechowicach
Rekolekcje wielkopostne Klubu Inteligencji Katolickiej u OO Jezuitów w Czechowicach będą w terminie od 2 marca 2001 (piątek wieczór) do niedzieli 4 marca 2001. Koszt 70 zł (nocleg, wyżywienie).
Zapisy w lokalu Klubu w godzinach dyżurów lub u Zofii Adamskiej tel. 707 65 73.

Składki: Od osoby pracującej 2 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł, wpisowe 2 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11

Biblioteka klubowa: Czynna w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 16-17. Serdecznie zapraszamy.

Informacje o KIK w internecie: index.html

    Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18.
    Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 350.
    Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html