Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 12 (96) 13 grudnia 1999

Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: "Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Łk 7, 24-27 Członkom i sympatykom KIK-u życzymy radosnego przeżywania Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; 2000 rocznicy Wcielenia Boga w Nazarecie i Narodzenia Jezusa w Betlejem.

Myśli z homilii Metropolity Katowickiego ks. abpa Damiana Zimonia - 5 XII 1999 r.

Pojednanie zakłada sprawiedliwość i życie w prawdzie ... wszyscy żyjemy w Polsce w okresie ogromnych przemian  ... są tacy, którzy żyją w nędzy... jest nam wszystkim potrzebna odnowa moralna i duchowa ... ośrodkiem duchowego odrodzenia jest Jezus Chrystus, jedyny zbawiciel człowieka ... krzyż przy kopalni Wujek jest więc wołaniem o sprawiedliwość, że bez Ewangelii nie rozwiążemy trudnych problemów społecznych ...

Stanowisko KK nr 187/99 ws. procesu osób odpowiedzialnych za pacyfikację kopalni "Wujek" z dnia 14 IX 1999 r.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" oświadcza, iż z wielką uwagą śledzi przebieg powtórnie rozpoczętego procesu 22 byłych zomowców oskarżonych o pacyfikację kopalń "Manifest Lipcowy" i "Wujek". Upominamy się o szybkie i sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy, na które od lat czekają rodziny pomordowanych górników oraz NSZZ "Solidarność".
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wyraża głęboką nadzieję, że proces ten będzie przebiegał bez przeszkód, że doczekamy się zwykłej, ludzkiej sprawiedliwości, a winni tej masakry zostaną wreszcie osądzeni.

BIULETYN INFORMACYJNY KK Nr 86
18. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Od nocy hańby i zdrady narodowej mija już 18 lat, a mimo to komunistyczni generałowie, którzy podnieśli rękę na własny naród nadal nie zostali pociągnięci do żadnej odpowiedzialności... Jaruzelski, Kiszczak i inni ... z Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy splamili swoje ręce krwią polskich robotników, księży i młodzieży, aspirują dziś do roli opatrznościowych mężów stanu. ... To wszystko to cena, jaką płacimy za brak rozliczenia z przeszłością. Za grubą kreskę ...

Maria Szczęśniak, Tygodnik Śląsko-Dąbrowski 10 XII 1999
KIK w Bytomiu żegna rok 1999

Zerwana kartka z kalendarza w noc sylwestrową odsłoni liczbę 2000. Witamy Nowy Rok. Nasz czas. Ktoś zapytał niemieckiego uczonego Krzysztofa Lichtenberga /†1799/: czy mógłby mi pan wyjaśnić różnicę między czasem a wiecznością? Odpowiedział, niestety, to niemożliwe. Wprawdzie ja mam dość czasu na wyjaśnienie, ale panu nie starczy wieczności na zrozumienie.

Wiele się mówi o tej nocy sylwestrowej, która zmieni nasze przyzwyczajenia znaczenia naszych dni rokiem 2000. Naprawdę, to nie tak wiele w stosunku do istnienia planety Ziemi, po której stąpamy. W przyrodzie nie istnieje taki zegar, który zostałby uruchomiony w momencie zaistnienia naszej gwiazdy. Z liczby 320 rodzajów izotopów występujących w przyrodzie, ponad 40 jest naturalnie promieniotwórczych i ten właśnie radioaktywny efekt wykorzystują uczeni do ustalania wieku Ziemi lub czasu istnienia innych zjawisk przyrodniczych. Inną znaną metodą liczenia "naszego czasu" jest geologiczna skala odkładania się warstw ziemi. Przy pomocy wspomnianej metody promieniowania C-14 można określić wiek np. drzewa. Najstarszą, do dzisiaj rosnącą rośliną jest guzowata sosna w Newadzie w USA, która rośnie już 4926 lat. Ludzie wolą jednak swoje zegary i kalendarze.

Żydzi liczą czas od stworzenia świata. Rzymianie rozpoczynają swój kalendarz od założenia Rzymu. Muzułmanie odmierzają czas od ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny, a chrześcijanie obliczają swoje dni od narodzenia Chrystusa. Przypomnijmy jeszcze, że najstarsza udokumentowana historia ludzkości rozpoczyna się w Azji Mniejszej i w Egipcie około 3000 roku przed narodzeniem Chrystusa.

Na tym szerokim tle mierzenia czasu przez człowieka przejdźmy do Biblii, do listu pisanego przez Boga ręką ludzką, który wyjaśnia nam, co znaczy Wieczność, i co znaczy nasz czas. W perspektywie biblijnej oś czasu posiada zupełnie inne znaczenie. Ów biblijny "tydzień stworzenia" nie oblicza się naszym czasem fizycznym. Ten fakt trzeba mieć stale na uwadze wnikając w prawdy zawarte w Piśmie Świętym. Bóg pokazuje Abrahamowi niezmierzoną liczbę gwiazd, by go wprowadzić w zdumienie: "Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić" /Rdz 15,5/. Wszystkie więc zjawiska Nieba i Ziemi mają swoje źródło w Bogu, który nie ma początku ani końca, który po prostu "JEST", i który "OBJAWIA" się człowiekowi w HISTORII ŚWIĘTEJ.

Ramy biblijnego czasu, w którym żyje człowiek określają zdania: "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" /Rdz 1,1/; "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam" /Rdz 1,26/; "Jahwe rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę" /Rdz 12,1/; "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami" /Mt 1,23/. Z narodzeniem więc Jezusa nastała dla Ziemi "PEŁNIA CZASU". Jezus głosił Ewangelię Bożą: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" /Mk 1,15/.

Św. Marek utrwalił nam wypowiedź Jezusa: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo" /Mk 4,26/.

Przełom lat 1999 na 2000 to czas KOŚCIOŁA, czas "ZIARNA", które wciąż rośnie. Na pytanie "kiedy nastąpi żniwo?" odpowiada Jezus krótko: "Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec" /Mk 13,32/. Tak więc pełni nadziei życzmy sobie radosnego przeżywania dni Nowego Roku w jedności z Emmanuelem "Bogiem z nami", na progu trzeciego tysiąclecia.

Ks. Zbigniew Górecki, SJ
Pamiętaj abyś dzień święty święcił

Ograniczenie możliwości handlu w niedzielę zaproponowali posłowie AWS argumentując, że chodzi o wyeliminowanie możliwości przymuszania przez właścicieli placówek handlowych, zwłaszcza dużych sieci, swych pracowników do pracy w niedzielę. Czynne byłyby tylko dyżurne placówki handlowe. Kluby SLD i UW zaproponowały odrzucenie projektu.

Gość Niedzielny 28 XI 1999 str. 4
4 głosów zabrakło aby ustawa zgłoszona przez AWS o zakazie handlu w niedzielę przeszła. Przeciwni byli posłowie SLD, UW i PSL.
Radio Plus 6.30 2 XII 1999
... posłowie SLD i UW.
Radio Katowice 7.30 2 XII 1999
... Za odrzuceniem głosowało 201 posłów, 197 było przeciw, 6 się wstrzymało. Prawie cały klub AWS opowiedział się przeciwko prowadzeniu handlu w niedzielę i święta, posłowie z Akcji Zofia Krasicka-Domka i Krzysztof Kamiński byli odmiennego zdania. ... posłowie SLD, wszyscy byli przeciwni wprowadzeniu zakazu. Podobne stanowisko zajęli posłowie Unii Wolności. Tylko jeden unita wstrzymał się od głosu. Spośród posłów PSL 8 sprzeciwiło się wprowadzeniu zakazu (Tadeusz Gajda, Aleksander Łuczak, Stanisław Masternak, Mirosław Pietrewicz, Czesław Siekierski, Ryszard Smolarek, Franciszek Stefaniuk, Wiesław Woda), 16 było przeciwnego zdania. Posłowie kół: Porozumienie Polskie, KPN-O i ROP głosowali przeciwko odrzuceniu projektu.
Joanna Mazan, Nasz Dziennik 2 XII 1999 str. 1 i 5
...W 1974 r. rada ministrów wydała rozporządzenie, które wyliczało prace dopuszczalne w niedziele i święta. Niestety, nowelizacja kodeksu z dnia 2 lutego 1996 r. (za rządów SLD i PSL) uchyliła to zarządzenie, dając całkowitą swobodę pracodawcom w określaniu dni pracy. ...praca w niedziele i święta narusza polską tradycję narodową i normy życia religijnego, czyli zobowiązania państwa wynikające z konkordatu polskiego. Świętowanie niedzieli w Polsce jest ugruntowane wielowiekową chrześcijańską tradycją naszego narodu. Wspiera ten przepis konstytucyjne prawo do wypoczynku, wyrażone w art. 66 ust. 2 Konstytucji RP.... Tracą też drobni kupcy. Niestety, polskiemu kupiectwu nie dano szansy, aby handel pozostał w polskich rękach ... Projekt ustawy złożony został przez posłów ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego ponad rok temu. Zajmowała się tym specjalna podkomisja, ale bez większych efektów. po prostu członkowie tejże podkomisji należący do UW i SLD, w ogóle nie przychodzili na posiedzenia.... Sądzę, że wielu posłom UW, SLD oraz SKL (AWS) pomieszała się wolność gospodarcza z wolnością człowieka ...
Czesław Ryszka, Niedziela 12 XII 1999 s. 26
Sądzę, że posłowie chrześcijanie z UW i PSL (w tym katolicy i członkowie KIK) byli w Sejmie nieobecni, bo przecież nie mogli głosować przeciw III Przykazaniu Bożemu. Ale dlaczego byli nieobecni, gdy głosowanie było w tak ważnej sprawie?
Stanisław Waluś
Cytat

Bo tak naprawdę ustawa lustracyjna, bardzo potrzebna i konieczna sama w sobie, domaga się uzupełnienia o ustawę dekomunizacyjną. Skoro odsuwa się od życia politycznego, i słusznie, osoby, które współpracowały z aparatem przymusu, to o ileż bardziej powinno się odsunąć tych, którzy byli decydentami w ówczesnym systemie i którzy ten przymus najnormalniej w świecie organizowali.

Mieczysław Ryba, Nasz Dziennik 27-28 XI 1999
Spotkanie opłatkowe 9 stycznia 2000 roku

Rozpoczęcie Mszą Świętą w krypcie katedry Chrystusa Króla o godz. 15.00, potem spotkanie w Drukarni Archidiecezjalnej.

Uwaga przewodniczący sekcji!

Zarząd KIK prosi o przygotowanie sprawozdań z pracy sekcji i przysłanie ich do Zarządu do końca stycznia 2000 roku.

Składki: Od osoby pracującej 2 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł, wpisowe 2 zł. Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11

Biblioteka klubowa: Czynna w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 16-17. Serdecznie zapraszamy.

Informacje o KIK w internecie: http://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/kik.html

    Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18.
    Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 450.
    Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html