Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
  Nr 5 (89) 3 maja 1999

    A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19, 25-27

OCZEKUJĄC NA SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Przemówienie podczas nabożeństwa maryjnego, Katowice - Lotnisko Muchowiec 20 VI 1983
10. Tak więc, Drodzy moi, sprawa, która toczy się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, posiada głęboki sens moralny. Nie może ona być rozwiązana inaczej, jak na drodze prawdziwego dialogu władzy ze społeczeństwem. Do takiego dialogu Episkopat Polski wzywał, jak wiadomo, w tym czasie wiele razy.
Dlaczego ludzie pracy w Polsce - i zresztą wszędzie na świecie - mają prawo do takiego dialogu?  Dlatego, ponieważ człowiek pracujący jest nie tylko narzędziem produkcji, ale podmiotem, podmiotem, który w całym procesie produkcji ma pierwszeństwo przed kapitałem. Człowiek przez swoją pracę staje się właściwym gospodarzem warsztatu pracy, procesu pracy, wytworów pracy i podziału ...

WIZYTA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W GLIWICACH

Królowo Polski, zawierzam Ci moją Ojczyznę, dokonujące się w niej przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne. Niech pragnienie dobra wspólnego przezwycięża egoizm i podziały. Niech wszyscy spełniający posługę władzy uczą się służyć i rozpoznawać potrzeby rodaków, jak Ty uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, aby Polska mogła stać się królestwem miłości, prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Jan Paweł II

Diecezjalny program duszpasterski: Maj - Maryja naszym wzorem: Współodkupicielka, Papieskie "Totus tuus", Czytanki na nabożeństwa majowe.
Karty wstępu będą rozprowadzane na początku maja.
Kartonowe krzesełka będzie można nabyć w w punktach rozprowadzania w Diecezji Gliwickiej w ostatnią niedzielę maja w cenie prawdopodobnie 5 zł oraz na drogach dojścia na spotkanie z Janem Pawłem II w Gliwicach. Dojazd do Gliwic pociągiem jest lepszy niż autobusem i samochodem.
Wyjazd do Gliwic w dniu 15 czerwca na spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II
Karty wejścia do sektorów dla Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń będą dostępne w siedzibie KIK-u w Katowicach na początku maja. Przyjmujemy zapisy dla członków KIK-u, ich rodzin i sympatyków w czasie dyżurów.

Sekcja Religijno – Społeczna KIK w Katowicach – Janowie rozpoczęła swą działalność 10 lat temu.

3 marca 1989 r. na probostwie spotkali się członkowie KIK mieszkający w Janowie (7 osób) oraz 22 chętnych do przystąpienia do Klubu. Na tym spotkaniu został wystosowany wniosek o utworzenie religijno – społecznej sekcji KIK w Janowie, pod którym podpisał się Ks. Proboszcz Jan Klemens aprobując powstanie sekcji KIK w Janowie.
9 marca 1989 r. Zarząd KIK, uchwałą nr 4.2 powołuje Sekcję Religijno – Społeczną przy parafii św. Anny w Janowie, wyznaczając Antoniego Winiarskiego przewodniczącym Sekcji oraz proponując Ks. Proboszcza Jana Klemensa na kapelana Sekcji.
7 kwietnia 1989 r. Odbyło się inauguracyjne spotkanie, na które przybyli: Józef Buszman – prezes KIK oraz Jerzy Dolinkiewicz. Józef Buszman wygłosił referat “Świeccy – widzowie czy twórcy?”. Jerzy Dolinkiewicz poinformował o powstaniu i formach pracy sekcji na Osiedlu Tysiąclecia.
8 kwietnia 1989 r. Członkowie Sekcji KIK spotkali się z Ks. Prof. Franciszkiem Szulcem z KUL Na tym spotkaniu zostało sformułowane pismo do zarządu KIK postulujące podjęcie działań w celu zmniejszenia ilości ingerencji cenzury w teksty ukazujące się w periodykach religijnych oraz czynienie starań o wydawanie periodyka o profilu katolickim dla młodzieży.
W kwietniu została opracowana przez J. Badurę i E. Paliona ankieta nt. planu pracy naszej Sekcji. Członkowie KIK proponowali aby:
a) Realizować cykle tematyczne (np. 3 kolejne spotkania poświęcać tej samej tematyce)
b) Kolejność realizacji tematów na spotkaniach ogólnych:
1. Rodowody historii i kultury Górnego Śląska
2. Ekologia
3. Najnowsza historia Polski
4. Podstawy wiary chrześcijańskiej – chrześcijanin dziś
5. Rodzina, wychowanie w rodzinie
6. Chrześcijaństwo a inne religie
7. Etyka katolicko – społeczna
c) Spotkania dyskusyjne:
1. Światopogląd katolicki na co dzień
2. Dzieci i młodzież katolicka
Powstanie Sekcji KIK w Janowie zbiegło się z czasem zmian społeczno – politycznych w naszym kraju. Członkowie KIK czynnie włączyli się w te przemiany biorąc udział w przygotowaniu wyborów parlamentarnych i akcji przedwyborczej. Zbierano podpisy pod zgłoszeniami kandydatów Komitetu Obywatel-skiego na senatorów i posła. Zorganizowano spotkanie z kandydatami Komitetu Obywatelskiego na senatorów Augustem Chełkowskim, Leszkiem Piotrowskim i Andrzejem Wielowieyskim oraz na posła – Walerianem Pańko. Również w następnych wyborach, zarówno parlamentarnych jak i samorządowych, członkowie KIK byli czynnie zaangażowani, a jeden z naszych członków, Jan Adamski, został wybrany radnym i jest nim już trzecią kadencję.
Członkowie sekcji KIK w Janowie co najmniej raz w roku wyjeżdżają na pielgrzymki do różnych sanktuariów. Pierwsza pielgrzymka była zorganizowana 11 czerwca 1989 r. do sanktuarium w Czernej. W tej i w następnych towarzyszył nam jako kapelan Ks. Proboszcz. Oprócz pielgrzymek do sanktuariów krajowych były organizowane pielgrzymki zagraniczne: w 1992 r. do Włoch, gdzie odwiedziliśmy Rzym, Padwę i Asyż, a naszym kapelanem był Ks. Stanisław Reś. W październiku 1992 r. uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Velehradu, a w 1996 r. pojechaliśmy do Ołomuńca.
Inną jeszcze formą naszej działalności jest włączanie się w życie naszej parafii poprzez pomoc w organizowaniu różnych akcji np. Wigilii dla samotnych (wspólnie z Oazą), czynne włączanie się w nabożeństwa, adoracje itp.
Spotykamy się raz w miesiącu, początkowo w pierwsze piątki, a już od kilku lat w każdy trzeci czwartek miesiąca. Tematy naszych spotkań są podane do programu KIK i ogłaszane w Gościu Niedzielnym. Spotkania oraz inne imprezy organizowane przez naszą Sekcję są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Przewodniczącymi naszej Sekcji byli Antoni Winiarski i Edmund Wojnarski, a obecnie jest Anna Winiarska.
Kiedy nasza Sekcja rozpoczynała swą działalność dziesięć lat temu, w naszym kraju były zupełnie inne warunki społeczno – polityczne niż obecnie. Inne są również potrzeby i oczekiwania naszych członków, inne też są zadania stawiane stowarzyszeniom katolickim, a  w szczególności Klubowi Inteligencji Katolickiej. Sądzę, że nadszedł czas, aby zastanowić się nad formą i treścią działalności naszej Sekcji KIK, a w ogólności całego Klubu. Uważam, że należałoby rozpocząć dyskusję na ten temat w całym naszym Klubie, opracować ankietę, aby wszyscy członkowie KIK mogli się wypowiedzieć czego oczekują i jak pragną się włączyć w pracę Klubu.  Anna Winiarska

Aktualność myśli św. Tomasza z Akwinu - dyskusja w Krakowskim Klubie Inteligencji Katolickiej 19 maja 1999
W dyskusji wezmą udział: ojciec J. A. Kłoczowski, prof. K. Tarnawski, prof. W. Stróżewski, prof. J. Woleński, dyskusję poprowadzi H. Sułek. Początek w srode, 19 maja, o godz. 18.00, Kraków, ul. Sienna 5 (parter)

Pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
 i Koła Boguciskiego Związku Górnośląskiego do Matki Boskiej Boguckiej w niedzielę 23 maja 1999
15.00 - wyjście z siedziby KIK-u przy ul. Wita Stwosza 16
17.00 - Msza św. i Nabożeństwo Majowe w kościele św. Szczepana w Katowicach Bogucicach

 XIX Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę w sobotę 29 maja 1999 r.
9.30 -  Msza św. koncelebrowana przez Kapelanów KIK przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej
11.30 - 13.30 - Wykłady w Auli Jana Pawła II
14.00 - Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich (prowadzi KIK Gdańsk)
Wyjeżdżamy autokarem z placu św. Andrzeja (przed Dworcem Kolejowym) o godz. 7.00, wracamy o godz. 16.00. Koszt przejazdu wynosi 15 zł od osoby, płatne przy zapisie w KIK-u w Katowicach w czasie dyżurów - do dnia 21 maja. Prosimy o żywy udział.

Pielgrzymka do Rzymu; Inauguracja Roku Jubileuszowego 2000; 8 dni - 29.12.1999 r. do 5.01.2000 r.
Dwa nocne przejazdy
1 dzień (29.12) środa - 5.00 - zbiórka przed siedzibą A.T. "AVE" w Katowicach, po Mszy św. przejazd w kierunku Włoch, kolacja (we własnym zakresie), nocny przejazd.
2 dzień (30.12) czwartek - śniadanie (we własnym zakresie), zwiedzanie Wenecji (św. Marek) - około 5 godz., po południu Msza św. w Bazylice św. Antoniego w Padwie, kolacja i nocleg w okolicy Sieny.
3 dzień (31.12) piątek - śniadanie, przejazd do Sieny (św. Katarzyna), Msza św. w Kościele Dominikańskim, 12.00 przejazd do Rzymu (stolica Św. Piotra i Pawła), zakwaterowanie, kolacja, wieczorne uroczyste czuwanie z Ojcem Świętym w oczekiwaniu na rozpoczęcie Nowego Roku, "Te Deum" (Plac Św. Piotra), nocleg.
4 dzień (01.01) sobota - Światowy Dzień Pokoju - śniadanie, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - uroczysta Msza święta koncelebrowana przez Ojca Świętego na Placu św. Piotra, zwiedzanie Rzymu - Bazyliki Św. Jana na Lateranie i M. B. Większej, po południu spacer po Rzymie: place, fontanny, uroczysta kolacja, nocleg.
5 dzień (02.01) niedziela - Msza św. w Katakumbach św. Kaliksta, modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym w Watykanie na Placu św. Piotra, przejazd na Monte Cassino (św. Benedykt), Msza św. w Opactwie Benedyktynów, modlitwa na polskim cmentarzu, po południu nawiedzenie Bazyliki Św. Pawła, kolacja, nocleg.
6 dzień (03.01) poniedziałek - śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem Watykanu - muzeum, modlitwa u grobu św. Piotra - Bazylika św. Piotra, spacer po antycznej dzielnicy miasta, przejazd do Asyżu (św. Franciszek), kolacja, zabawa noworoczna, nocleg.
7 dzień (04.01) wtorek - śniadanie, Msza św. w Bazylice M. B. Anielskiej w Santa Maria degli Angeli, nawiedzenie miejsc związanych z św. Franciszkiem w Asyżu: Bazylika św. Franciszka, kościół św. Klary, krótka wizyta w republice San Marino (jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich św. Marinusa), kolacja (we własnym zakresie), nocny przejazd.
8 dzień (05.01) środa - śniadanie (we własnym zakresie), Msza św. na Kahlenbergu (Odciecz Wiednia), przejazd do kraju, powrót do Katowic około 21.00.

 Świadczenia:
- transport autobusem komfortowym /lotnicze siedzenia, bar, video/
- noclegi w Hotelach lub Domach Pielgrzyma  w pokojach 2, 3 - osobowych
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL, NW oraz OC na rzecz Klienta
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika
Polecamy zabrać około 70 000 L na zwiedzanie oraz około 50 000 L i 200 CK tzw. kieszonkowego.
Cena: 500 zł (z 7% VAT) + 300 000 ITL płatne na miejscu.

Pielgrzymka Ziemia Święta - Izrael "Śladami Jezusa Chrystusa" w dniach 27.01.2000 - 05.02.2000
Koszt w granicach 900 - 1000 dolarów (zmiana cen paliwa, itp.)
Zgłoszenia:  KIK Katowice wtorek 16 - 17, piątek 17 - 18
Telefonicznie: Marta Łabno, tel. dom. 251-53-17,do 31 maja br. z równoczesną wpłatą zaliczki w kwocie 100 zł.
Program:
1 dzień (27.01) środa - 6.00 zbiórka przy A. T. "AVE", po Mszy św. wyjazd w kierunku Budapesztu, 23.00 przelot do Tel Aviv, przejazd do Jerozolimy, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień (28.01) czwartek - śniadanie, wzgórze Syjon: kościół Galikantu, Wieczernik, Msza św. kościół Zaśnięcia Matki Bożej, dzielnica żydowska: Cardo, mur płaczu, plac Świątyni, kolacja, nocleg.
3 dzień (29.01) piątek - wyjazd do Ain Karim (nawiedzenie Św. Elżbiety), nawiedzenie kościoła Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, przejazd do Betlejem (Bazylika Narodzenia Pańskiego), Msza św., nawiedzenie Groty Mlecznej i Pola Pasterzy, w drodze powrotnej postój przy Sadzawce Siloe, kolacja, nocleg.
4 dzień (30.01) sobota - 7.00 śniadanie, przejazd na Górę Oliwną: kościół Ojcze Nasz i Wniebowstąpienia oraz Dominus Flevit, Getsemani: Ogród Oliwny, Grota Zdrady, kościół Grobu Matki Bożej, po południu za Bramą Lwów: Kościół św. Anny, Sadzawka Betesda, Antonia, przeżycie drogi krzyżowej CHRYSTUSA, stacje drogi krzyżowej, nawiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego, Grota Zmartwychwstania, kolacja i nocleg.
5 dzień (31.01) niedziela - 7.30 śniadanie, około 11.00 wizyta w Yad Vashem (martyrologia Żydów), wyjazd do Jaffy (dom Św. Piotra), Cezarea Nadmorska (akwedukt, ruiny miasta), Msza św. w klasztorze Stella Maris na górze Karmel (Eljasz), kolacja i nocleg w Nazaret.
6 dzień (01.02) poniedziałek - 7.00 śniadanie, Msza św. w Kościele Zwiastowania, przejazd na górę Tabor (Przemienienie), przez Kanę Galilejską, wizyta w Bet Szean (ruiny miasta), zanurzenie w wodach Jordanu, nawiedzenie kościoła św. Piotra w Tyberiadzie, spacer po mieście, kolacja i nocleg.
7 dzień (02.02) wtorek - 7.00 śniadanie, wycieczka do źródeł Jordanu - Banias, przez Korozaim /ruiny synagogi/ nad Jezioro Galilejskie, wizyta w Tabga /cud rozmnożenia chleba/, Góra Błogosławieństw, Kafarnaum - dom rodzinny Św. Piotra - Msza św. - przeprawa Łodzią Piotrową po jeziorze, kolacja i nocleg.
8 dzień (03.02) środa - 7.30 śniadanie, przejazd nad Morze Martwe: kąpiel, Masada /twierdza/, przejazd nad Morze Czerwone, kopalnie Salomona w Timma, kolacja i nocleg w Eilat.
9 dzień (04.02) czwartek - 8.00 śniadanie, Msza św. polowa, zwiedzanie akwarium, odpoczynek nad Morzem Czerwonym, 18.00 kolacja, przejazd do Tel Aviv, 12.00 odprawa portowa na lotnisku w Tel Aviv.
10 dzień (05.02) piątek - 5.00 przelot do Budapesztu, całodniowy przejazd do Katowic, powrót około 22.00.
Świadczenia:
- przelot samolotem linii Malev
- transport komfortowym autobusem na terenie Izraela /lotnicze siedzenia/
- transfer: Katowice - Budapeszt - Katowice
- noclegi w Hotelach w pokojach 2, 3 - osobowych (1 - osobowy za dopłatą na   miejscu)
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia OC, KL i NW oraz bagażu
- opieka duchowa Kapłana
- opieka pilota i przewodnika
- częściowo zwiedzanie: Cezarea, Masada, Bet Shean, Observatorium.

"Słowo o przyjaźni" Wielcy Polacy: Ignacy Jan Paderewski, Henryk Opieński
Koncert w wykonaniu Michaliny Growiec - śpiew, Krystyny Słoboda - fortepian.
Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, ul. Wita Stwosza 16, 11 maja, godz. 17.00

Biblioteka klubowa czynna jest w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz. 16 do 17. Zapraszamy.

Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, 40-042 Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18. Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 400. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html