Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O
B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 4 (88) 4 kwietnia 1999

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co jest w górze, nie do tego, co na ziemi. Kol 3, 1-2

Radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, umocnienia wiary o zwycięstwie życia na śmiercią, dobra nad złem, pokoju nad walką, współpracy nad rywalizacją, życzliwości nad egoizmem ... oraz nieustannego błogosławieństwa Bożego życzy naszym Czytelnikom - Redakcja miesięcznika DLATEGO.

OCZEKUJĄC NA SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II
Przemówienie podczas nabożeństwa maryjnego. Katowice - Lotnisko Muchowiec 20 VI 1983

8. Sprawiedliwość i miłość społeczna oznacza właśnie tę pełnię ładu moralnego, jaki związany jest z całym ustrojem społecznym, a w szczególności z ustrojem pracy ludzkiej.
Praca posiada swoją zasadniczą wartość dlatego, że jest spełniana przez człowieka. Na tym opiera się też godność pracy, która winna być uszanowana bez względu na to, jaką pracę człowiek wykonuje. ... Praca jest powinnością człowieka; zarówno wobec Boga, jak też wobec ludzi, zarówno wobec własnej rodziny, jak też wobec narodu - społeczeństwa, do którego należy.
Tej powinności - czyli obowiązkowi pracy - odpowiadają też uprawnienia człowieka pracy. Należy je ujmować w szerokim kontekście praw człowieka. Sprawiedliwość społeczna polega na poszanowaniu i urzeczywistnianiu praw człowieka w stosunku do wszystkich członków danego społeczeństwa.
 
 

WIZYTA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W GLIWICACH

Diecezjalny program duszpasterski. Kwiecień - Liturgia naszą pomocą
"Chwalcie Pana wszyscy", Analiza Listu Apostolskiego Jana Pawła II "O świętowaniu niedzieli", "Niedziela jest Boża i nasza", Uświęcenie niedzieli i świąt przez udział we Mszy św. i nieszporach, Modlitwa dnia.

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 13 marca 1999 r.

Godność Członka Honorowego KIK-u w Katowicach otrzymali: Anna Konopczyna,  Halina Skowron,  Henryk Dutkiewicz

Uchwała 1
Adresat: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarność
Dotyczy: Podziękowania za dotychczasową pracę i poparcia działań na rzecz zrealizowania programu wyborczego AWS

Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach dziękuje parlamentarzystom Akcji Wyborczej Solidarność za:
a/ ustawę chroniącą życie ludzkie od poczęcia,
b/ przyjęcie konkordatu między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską,
c/ wprowadzenie do szkół wychowania prorodzinnego, dzięki czemu będzie możliwe również wychowanie prospołeczne i patriotyczne naszych dzieci i młodzieży,
d/ wprowadzenie ustawy lustracyjnej i powołanie Instytutu Pamięci Narodowej,
Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach popiera:
a/ działania parlamentarzystów na rzecz powszechnego uwłaszczenia,
b/ inicjatywy ustawodawcze pozwalające na bardziej skuteczną walkę z handlem i używaniem narkotyków, z przestępczością (w tym gospodarczą) i destruktywnym działaniem sekt,
c/ wysiłki na rzecz prorodzinnej polityki państwa, a w szczególności realizacji prorodzinnego systemu podatkowego (podstawą opodatkowania jest suma dochodów dzielona przez liczbę członków rodziny),
d/ wprowadzenie bonu oświatowego pozwalającego na wybór szkoły również dla mniej zamożnych rodziców,
e/ wysiłki na rzecz realizacji ustawowo zapisanych wartości chrześcijańskich w telewizji i w radiu, oraz na rzecz pluralizmu politycznego w środkach przekazu,

Uchwała 2
Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach wyraża poparcie dla Stanowiska Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w sprawie wynagrodzeń władz samorządowych oraz wynagrodzeń kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach finansowanych ze środków publicznych z 13 lutego 1999 r.
"Obserwujemy nasilanie się niepokojącego zjawiska nadmiernego wzrostu wynagrodzeń władz samo-rządowych wszystkich szczebli. Moralny sprzeciw budzi ustalanie wynagrodzeń większych niż uposażenia najwyższych rangą urzędników państwowych jakimi są Premier RP i Prezydent RP. Obecne wynagrodzenia władz samo-rządowych są niewspółmiernie wysokie w stosunku do wykonywanej pracy i kilkudziesięciokrotnie przekraczają najniższą płacę. Zdarza się, że tak wysokie wynagrodzenie otrzymują osoby, które nie mają odpowiedniego przygotowania do pracy we władzach wykonawczych samorządów.
Oczekujemy od odpowiednich władz podjęcia natychmiastowych działań, które zahamowałyby ten proceder i przywróciłyby właściwe proporcje wynagrodzeń władz samorządowych w relacji do wynagrodzeń osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie.
Wyrażamy również ostry sprzeciw wobec ustalania bardzo wysokich wynagrodzeń kadry kierowniczej przed-siębiorstw, które dotowane ze środków publicznych wykazują permanentnie negatywne wyniki ekonomiczne.
Oczekujemy szybkiego uregulowania tych problemów odpowiednimi aktami prawnymi.
Warszawa, 13.02.1999 r."

Tym razem Delagatów gościła sekcja bytomska naszego KIK-u. Zebranie odbywało się w sali parafialnej przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu. Na czołowej ścianie sali wisiał krzyż, pod nim po prawej stronie orzeł w koronie, po lewej portret Jana Pawła II, a na ścianie naprzeciw obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Dziękujemy za serdeczne przyjęcie!

Wspomnienie o tych, co odeszli

Początek roku 1999 przyniósł bolesne dla naszego środowiska rozstania.
W styczniu pożegnaliśmy śp. Aleksandra Czackiego. Jego bogaty, pełen zasług życiorys został już przedstawiony w czasie uroczystości pogrzebowych i w prasie. Należy jednak przypomnieć rolę i znaczenie Pana Aleksandra Czackiego w naszym KIK-u. Był członkiem KIK-u od jego założenia w Katowicach, w roku 1980. Mimo rozlicznych zajęć i obowiązków zawodowych oraz społecznych był aktywnym uczestnikiem życia klubowego. Zainicjował i prowadził Sekcję Historyczną, która w latach 1980-1990 pełniła istotną rolę. Spotkania Sekcji Historycznej prezentowały tematy z minionych i współczesnych dziejów narodowych i aktualne zagadnienia społeczne i polityczne, zawsze trafnie dobrane i przedstawiane przez wybitnych profesjonalistów. Te spotkania gromadziły niejednokrotnie przysłowiowe tłumy oczekujące niezakłamanego słowa. Zapełniały lukę, bo w tym czasie nigdzie jeszcze nie można było słowa tego usłyszeć. Było to niewątpliwie osobistą zasługą Pana Aleksandra. W późniejszych latach, po przełomie roku 1989 Pan Aleksander z wrażliwością urodzonego społecznika powoli ograniczał i wreszcie zakończył działalność sekcji Historycznej. Spełniła swoje zadanie. Potrzebne stały się inne działania, które podjęło wielu innych członków KIK-u. Pan Aleksander utrzymywał nadal czynny kontakt z KIK-iem poprzez udział w spotkaniach i zebraniach ogólnych. Wiele razy z wielką umiejętnością prowadził je i im przewodniczył. Był zawsze taktowny i opanowany, przyjazny wszystkim. Taki pozostanie w naszej pamięci. W roku 1997 Pan Aleksander został honorowym członkiem KIK-u.
Także w styczniu  br. zmarł Jerzy Turowicz, wieloletni redaktor Tygodnika Powszechnego. Nie da się przecenić roli jaką pełniło to pismo w latach zniewolenia kraju. Były okresy, kiedy tylko na łamach Tygodnika Powszechnego można było znaleźć wolną myśl, prezentującą kulturę śródziemnomorską, z której wyrośliśmy. Dla wielu z nas, Tygodnik Powszechny był nadzieją i pokrzepieniem serca i to jeszcze wtedy, kiedy byliśmy bardzo młodzi. Zasługa to w znakomitym stopniu jego redaktora naczelnego, Jerzego Turowicza. Przyszły wprawdzie lata, kiedy drogi Tygodnika Powszechnego niezupełnie były naszymi drogami, ale nie umniejsza to faktu, że Jerzy Turowicz odegrał w powojennej Polsce rolę wyjątkową i na trwale zapisał się w jej historii.
Marta Łabno

WIOSENNA REFLEKSJA

 Po przedłużającej się ponad wszelką miarę i ponad naszą ludzką cierpliwość tegorocznej zimie mamy wreszcie upragnioną wiosnę. Wiosnę, na którą chyba każdy czeka, bez względu na to czy ma 20, 40 czy ponad 60 lat. Wiosnę, która - czyż nam się co roku tak nie wydaje? zmienia coś w naszym życiu, dodaje nam sił i energii, pomaga zmagać się z codziennością. Niech no tylko zaświeci słońce, niech no tylko zakwitną jabłonie i bzy, a już cały świat wydaje się nam piękniejszy, życie łatwiejsze, a ludzie lepsi.
Skąd się biorą w nas te nowe siły i pragnienia, te wszystkie pozytywne uczucia? Czyżby nasz związek z budzącą się do życia przyrodą był aż tak silny, że wbrew osłabionemu i zmęczonemu zimą organizmowi rwiemy się do nowego życia i chociaż "ciało mdłe, to duch w nas taki ochoczy"?
Myślę, że to nasze wiosenne odrodzenie należy kojarzyć z przeżywanymi na początku wiosny Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. To one dają nam - chrześcijanom - nową nadzieję, radość i optymizm. To Zmartwychwstały Chrystus, towarzyszący nam w naszej indywidualnej drodze do Emaus, umacnia nas i przemienia, daje nam nowe siły.
Nawet, gdy tego nie dostrzegamy w naszym codziennym zabieganiu.
Krystyna Cholewa

IV BIAŁY TYDZIEŃ 6 - 11 kwietnia 1999

Prowadzone od kilku lat badania sondażowe wskazują, że statystyczny Polak ogląda telewizję ponad 4 godziny dziennie, co daje 2 miesiące w ciągu roku oglądania jej bez przerwy. Do tego dochodzą godziny spędzone na oglądaniu video i grach komputerowych szczególnie przez dzieci i młodzież. Dane te niepokoją i wskazują na silne uzależnienie od telewizji dużej części naszego społeczeństwa.
Mając to na uwadze Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich po raz czwarty podjęła inicjatywę Białego Tygodnia. Polega ona na tym, by w okresie 6 - 11 kwietnia 1999 r. powstrzymać się od oglądania telewizji i korzystania z gier komputerowych. Zachęcamy, aby również w czasie Wielkiego Tygodnia zrezygnować z oglądania telewizji.
Dobrowolna rezygnacja z oglądania telewizji w Białym Tygodniu ma na celu:
- ułatwić zrobienie rachunku sumienia nad jej rolą w naszym życiu i pomóc w podjęciu decyzji o ograniczeniu czasu jej poświęcanego,
- poszukiwanie i uczenie się alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego i umiejętności jego zaplanowania dla siebie, swojej rodziny oraz szerszej grupy osób,
- świadomy wybór tylko tych programów, które warto obejrzeć.
W naszej akcji stawiamy podstawowe pytanie:
Czy naszej kreatywności życiowej, zdolności tworzenia właściwych relacji rodzinnych i międzyludzkich, troski o zdrowie fizyczne i psychiczne, czasu który powinniśmy poświęcić ludziom potrzebującym nie zastępujemy oglądaniem telewizji?
Zapraszamy do podjęcia naszej inicjatywy wszystkich, którym bliska jest idea tej akcji, szczególnie rodziców, wychowawców, ruchy i stowarzyszenia, oraz instytucje i organizacje społeczne. Prosimy uczestników akcji Białego Tygodnia, by propagowali ją w swoich środowiskach: w rodzinie, w szkole, w miejscu pracy, na uczelniach oraz wśród swoich przyjaciół i znajomych.
Hasła na Biały Tydzień:
- Barwy życia są piękniejsze niż barwy ekranu
- Telewizor to nie niańka twojego dziecka
- Świat realny to świat natury
- Więcej świeżości w wyobraźni i uczuciach
Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. 838 00 56, fax 838 80 24

Chwalmy swoje, póki nam wolno
Dobre, bo polskie

... Wszelkie akcje i kampanie. Podkreślające wagę pochodzenia towaru oraz narodowości jego producenta, stanowią przecież wyraz perspektywicznego myślenia i troski o przyszłość polskich przedsiębiorców. Byłoby bardzo dobrze, gdyby reklamowe hasła typu: "Kupuj polskie", "Dobre, bo polskie" albo "teraz Polska" dawały gwarancję konkurencyjnej jakości, a ich utrwalaniu w społecznym odbiorze sprzyjały także w miarę możliwości władze publiczne. Swoistym znakiem czasu jest ta prozaiczna postać patriotyzmu, która sprowadza się do wyboru określonego towaru na rynku. I choć daleko jej do patosu, warto ją upowszechniać dla wspólnego dobra. Póki jeszcze czas ... Krzysztof Woryna"
Gość Niedzielny, 28 II 1999, str. 16

Otrzymaliśmy miesięcznik katolicko społeczno kulturalny "Teraz" wydawany przez Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie. Prezentujemy jego treść:
Życzenia, Definicja wiary bez definicji, Śp. Ks. Tadeusz Lewanderski (1909 - 1998), Karty z historii kościoła parafialnego w Łukawcu, Młodość, miłość, małżeństwo, macierzyństwo, Wolność wyboru - wybierz wolność, Konkurs Biblijny, Cerkwie zagrożone, List z Hiszpanii, Opowiadanie stanu wojennego, Wspomnienia o Władysławie Witwickim, Grudniowe przygody, Mickiewicz 1798 - 1968 - 1998, Kącik poezji - Katarzyna Chodoń kl. VII B, Rodzinne czytanie, Kupon konkursowy dla dzieci, Wystawa pt. "Kapłan" o Księdzu Popiełuszce, XII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie, Kto wygrał wybory samorządowe?

Program Akcji Wyborczej Solidarność (fragmenty)

Zdecydowanie uprościmy zasady obliczania podatków. Obciążenia podatkowe będą miały charakter prorodzinny. Podstawą opodatkowania będzie suma dochodów dzielona przez liczbę członków rodziny.
CYTAT
Za dodatkiem rodzinnym przeciw "socjalowi". Doświadczenie wskazuje, iż z chwilą przekształcenia dodatku rodzinnego w socjal zaczyna się jego degrengolada. Każde świadczenie społeczne, z którego mogą korzystać tylko ubodzy, tworzy swoistą "pułapkę socjalną" i staje się źródłem patologii takich jak unikanie pracy i dochodów pozwalających na wydobycie się z ubóstwa lub też ukrywanie ich przed administracją państwową, unikanie legalizacji związków małżeńskich i wskazywania obowiązku alimentacyjnego...
Jerzy Kropiwnicki, Głos 19. I 1999, str. 3

Otrzymaliśmy miesięcznik Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie "Odpowiedź" nr 102. Prezentujemy jego treść:
Ulituj się nade mną, Tajemnica Boga prawdziwego, Nie czuję świata, Czym jest nasze "ja"? Wychowawcy Europy, Encykliki Jana Pawła II, Spotkania z dobrą książką, Droga Krzyżowa, Przyjaciele Chrystusa, Program marzec '99

Telewizja Niepokalanów ma trzy lata

W najbliższym czasie TV Niepokalanów pragnie objąć swym zasięgiem całą Polskę przez wykorzystanie przekazu satelitarnego i kablowego. Uprasza się o modlitwę i ofiary na konto:
Telewizja Niepokalanów, Bank X O/PKO BP Warszawa nr 10201101-707811-270-1-111

Wieczór poetycki Pani Zofii Książek-Bregułowej. Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, ul. Wita Stwosza 16; 20.IV.1999 godz. 16.00

Zapraszamy na pielgrzymkę do Matki Bożej Boguckiej. Wyjście z lokalu katowickiego KIK-u przy ul. Wita Stwosza 16 w niedzielę 23 maja 1999 r. o godz. 15.00. Msza św. w kościele św. Szczepana w Katowicach Bogucicach o godz. 17.00.

Kluby Inteligencji Katolickiej będą pielgrzymować na Jasną Górę 29.05.1999. Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu rozpocznie się o godz. 9.30. Wykłady o godz. 11.00, a o godz. 14.00 Droga Krzyżowa.

Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, 40-042 Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18. Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 400. Adres do korespondencji:  Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach,  40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html