Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 3 (87) 7 marca 1999

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Rz 5, 1-2

OCZEKUJĄC NA SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Przemówienie podczas nabożeństwa maryjnego Katowice - Lotnisko Muchowiec 20 VI 1983

... Dziś ja - Biskup Rzymu, a równocześnie syn polskiego Narodu pragnę włączyć się w modlitwę współczesnego Śląska, który w wizerunek Pani Piekarskiej wpatruje się jako w obraz Matki sprawiedliwości i miłości społecznej. I dlatego też tę modlitwę pragnę wyprowadzić z wielorakiej pracy, tak jak wy ją na co dzień wyprowadzacie, kiedy - właśnie pośród pracy - wymieniacie to pozdrowienie: Szczęść Boże - Szczęść Boże! ...

WIZYTA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W GLIWICACH

Diecezjalny program duszpasterski Marzec - Ewangelia naszą drogą Chrystus nas odkupił "a na życie rzucił nam światło przez Ewangelię", Umiłowanie Pisma świętego, "Nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa" (św. Hieronim), Godzina biblijna w parafii i prywatne czytanie Pisma św.

Informacje o pielgrzymce w internecie: http://www.pielgrzymka.gliwice.pl
Potrzebni są porządkowi.

Zebranie Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce

Podczas spotkania Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Warszawie 13.02.1999, wybrano trzech współprzewodniczących Rady: Ewę Marię Zduńską z Torunia (aktualna przewodnicząca Rady), Pawła Broszkowskiego z Warszawy i Stanisława Winczura z Tarnowa. Sekretarzem Rady został Stanisław Latek (Warszawa). Rada zadecydowała delegować prof. Kazimierza Czaplickiego do Krajowej Rady Katolików Świeckich. Przyjęto następujące ustalenia:

a/ Organizowana przez Radę międzynarodowa konferencja "Przemiany gospodarcze, polityczne i społeczne w krajach Europy Środkowo - Wschodniej, a wyzwania globalizacji" odbędzie się w Otwocku od 14 do 16 maja 1999 i zaakceptowano program konferencji.

b/ Kluby Inteligencji Katolickiej będą pielgrzymować na Jasną Górę 29.05.1999. Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu rozpocznie się o godz. 9.30. Wykłady o godz. 11.00, a o godz. 14.00 Droga Krzyżowa. Prezesi Klubów spotkają się w Częstochowie 29 i 30.05.1999.

c/ Spotkanie Klubów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II będzie w Toruniu 7.06.1999. Kluby proszone są o zaznaczenie swojej obecności transparentami lub tablicami z nazwą Klubu.

Rada Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej zajęła stanowisko w sprawie wynagrodzeń władz samorządowych oraz wynagrodzeń kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach finansowanych ze środków publicznych:

Obserwujemy nasilanie się niepokojącego zjawiska nadmiernego wzrostu wynagrodzeń władz samorządowych wszystkich szczebli. Moralny sprzeciw budzi ustalanie wynagrodzeń większych niż uposażenia najwyższych rangą urzędników państwowych jakimi są Premier RP i Prezydent RP. Obecne wynagrodzenia władz samorządowych są niewspółmiernie wysokie w stosunku do wykonywanej pracy i kilkudziesięciokrotnie przekraczają najniższą płacę. Zdarza się, że tak wysokie wynagrodzenie otrzymują osoby, które nie mają odpowiedniego przygotowania do pracy we władzach wykonawczych samorządów.
Oczekujemy od odpowiednich władz podjęcia natychmiastowych działań, które zahamowałyby ten proceder i przywróciłyby właściwe proporcje wynagrodzeń władz samorządowych w relacji do wynagrodzeń osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie.
Wyrażamy również ostry sprzeciw wobec ustalania bardzo wysokich wynagrodzeń kadry kierowniczej przedsiębiorstw, które dotowane ze środków publicznych wykazują permanentnie negatywne wyniki ekonomiczne.
Oczekujemy szybkiego uregulowania tych problemów odpowiednimi aktami prawnymi.

Warszawa, 13.02.1999 r.

Sekretarz Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce - dr Stanisław Latek
Przewodniczący Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce - Ewa Maria Zduńska

Nieuzasadnione wysokie wynagrodzenia zarówno władz samorządowych jak i kadry kierowniczej dotowanych przedsiębiorstw budzą powszechny sprzeciw nie tylko zwykłych obywateli, ale także partii politycznych (m.in. Ruchu Społecznego AWS), stowarzyszeń i związków zawodowych. Mamy tu do czynienia z zawłaszczaniem pieniędzy podatników w majestacie prawa. Sytuację, w której miesięczne wynagrodzenie prezydenta miasta jest równe rocznemu wynagrodzeniu profesora wyższej uczelni nie można nazwać inaczej, jak patologiczną. Pensje członków zarządów miast są niewiele niższe, a aby objąć to intratne stanowisko, nie są wymagane żadne kwalifikacje. Również odpowiedzialność najczęściej sprowadza się do tego, że po czterech latach dana osoba nie będzie ponownie wybrana. Stąd paląca potrzeba znacznego obniżenia otrzymywanych dotychczas wynagrodzeń. Antoni Winiarski

Regionalne spotkanie przedstawicieli KIK z terenu województwa śląskiego

Spotkanie odbyło się 20 lutego w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Prezes KIK w Katowicach Antoni Winiarski poinformował zebranych o spotkaniu Rady Porozumienia KIK w Warszawie i najbliższych wydarzeniach, natomiast Stanisław Waluś o przygotowaniach do spotkania z Janem Pawłem II w Gliwicach. Następnie prezesi poszczególnych klubów przedstawili działalność w klubach podając liczbę członków: Bielsko-Biała (około 220), Chrzanów (62), Cieszyn (49), Dąbrowa Górnicza (34), Ruda Śląska (około 70), Rybnik (33), Sosnowiec (około 90). Spotkanie zakończono modlitwą.
Stanisław Waluś

Wybrane książki w naszej bibliotece klubowej

Urs Altermatt - Sarajewo przestrzega
Hannah Arendt - Eichmann w Jerozolimie
Piotr Bartula - Kara śmierci
Halina Birenbaum - Każdy odzyskany dzień
Albert Camus - Śmierć szczęśliwa
Norman Davies - Orzeł biały, czerwona gwiazda
Elżbieta Ettinger - Hannah Arendt, Martin Heidegger Friedrich Hayek - Indywidualizm i porządek ekonomiczny
Jan Paweł II - Adhortacje Ojca Świętego t. I i II
Jan Paweł II - Encykliki Ojca Świętego t. I i II
Jan Paweł II - Ewangelia cierpienia
John Keegan - Kto był kim w II wojnie światowej
K. Kieślowski - Przypadek
K. Kieślowski - O sobie
Zofia Kossak - Błogosławiona wina
Zofia Kossak - Przymierze
Leon Knabit - Schody do nieba
Kompleks wypędzenia - praca zbiorowa
Jan Kracik - Święty Kościół grzesznych ludzi
Krzanowska, Tischner - Klonowanie
Mieczysław Maliński - Dwa dni z życia Karola Wojtyły
Mieczysław Maliński - Gość w dom
Mieczysław Maliński - Przewodnik po życiu Karola Wojtyły
Mieczysław Maliński - Trwajcie w miłości
Mieczysław Maliński - Twoje cztery twarze
Mieczysław Maliński - Zamyślenia
Witold Maraszewski - Sztuczna inteligencja
Czesław Miłosz - Piesek przydrożny
Czesław Miłosz - Życie na wyspach
Tadeusz Pieronek - Kościół nie boi się wolności
Rozmowy na koniec wieku - praca zbiorowa
Czesław Ryszka - Fatima, objawienie końca czasów
Czesław Ryszka - Winnica Padre Pio
Marek Skwarnicki - Dzienniki 1982-1990
Stanisław Stomma - Pościg za nadzieją
Stanisław Stomma - Trudne lekcje historii
Anna Świderkówna - Rozmów o Biblii ciąg dalszy
Józef Tischner - Spór o istnienie człowieka
Warakomska - Ostatnia wyspa komunizmu
Józef Życiński - Niewidzialne światło
Józef Życiński - Sacrum i kultura
Józef Życiński - Ziarno samotności

Biblioteka klubowa czynna jest w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od godz. 16 do 17. Zapraszamy.

Są jeszcze wolne miejsca na rekolekcje wielkopostne KIK u OO Jezuitów w Czechowicach (19-21 III 1999). Koszt 65 zł obejmuje nocleg i wyżywienie. Zgłoszenia u Zofii Adamskiej, tel.dom. (032) 707 65 73.

Rekolekcje wielkopostne dla inteligencji w kościele garnizonowym w Katowicach będzie głosił 28.03 (godz. 18.30), 29.03 (godz. 17.30) i 30.03.1999 (godz. 17.30) ks. Artur Stopka, redaktor Gościa Niedzielnego. Codziennie msza św., nauka i okazja do spowiedzi św.

Święto Zwiastowania Pańskiego, 25 III jest decyzją Episkopatu Polski Dniem Świętości Życia. Pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę - w sobotę 20 III. 730 - Msza Św. W czasie Mszy św. 1300 - złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji.

Zapraszamy na pielgrzymkę do Matki Bożej Boguckiej. Wyjście z lokalu katowickiego KIK przy ul. Wita Stwosza 16 w niedzielę 23.05.1999. Msza św. w kościele św. Szczepana w Katowicach Bogucicach o godz. 17.00.

Próba podpalenia redakcji "Gościa Niedzielnego"

W nocy z 15 na 16 lutego nieznani sprawcy próbowali podpalić siedzibę redakcji "Gościa Niedzielnego". Około godz. 4. nad ranem podjechali samochodem i wrzucili do sali konferencyjnej butelkę z płynem zapalającym. Sala znajduje się pod pomieszczeniami redakcji. Dzięki czujności stróżów pilnujących obiektu udało się ugasić pożar...
Gość Niedzielny, 28 II 1999, str. 7

Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, 40-042 Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18. Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 400. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html