Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 1-2 (85-86) 16 lutego 1999

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon". Mt 2,1-2

Rok Boga Ojca

Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Modlitwa na trzeci rok bezpośrednich przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi,
Ojcze Jezusa i nasz Ojcze,
Błogosławiony bądź, o Panie,
Bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu
pochyliłeś się nad nędzą człowieka
i dałeś nam Jezusa, Syna Twego, zrodzonego z Niewiasty,
jako naszego Zbawcę, Przyjaciela i Brata.
Dzięki Ci, dobry Ojcze,
za dar Roku Jubileuszowego;
spraw, aby stał się czasem łaski
i wielkiego powrotu do rodzinnego domu,
gdzie Ty, pełen miłości, oczekujesz zagubionych synów,
by objąć ich uściskiem pojednania
i zaprosić do swego stołu
odzianych w szatę odzyskania godności.
Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze najłaskawszy,
rozpal w Roku Świętym
żarliwą miłość do Ciebie i do ludzi:
uczniowie Chrystusa niech szerzą sprawiedliwość i pokój,
głoszą ubogim Dobrą Nowinę,
a maluczkich i odepchniętych
niech Matka Kościół ogarnie swą szczególną miłością.
Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze sprawiedliwy,
niech Wielki Jubileusz stanie się czasem sprzyjającym,
aby wszyscy katolicy odkryli na nowo radość
w słuchaniu i przeżywaniu Twojego słowa,
i w pełnym poddaniu się Twojej woli;
aby łamiąc wspólnie chleb
i wielbiąc Cię hymnami i pieśniami pełnymi ducha,
poznali wartość jedności braterskiej.
Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Ojcze bogaty w miłosierdzie,
niech święty Jubileusz będzie czasem otwarcia serc,
dialogu i spotkania
z wszystkimi wierzącymi w Chrystusa
i z wyznawcami innych religii;
w Twej nieograniczonej miłości
okaż światu nieskończone miłosierdzie.
Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

Boże, Ojcze wszechmogący,
spraw, aby wszystkie dzieci doświadczyły,
że na drodze do Ciebie,
ostatecznego celu człowieka,
towarzyszy im łaskawie Najświętsza Panna Maryja,
ikona czystej miłości,
przez Ciebie wybrana na Matkę Chrystusa i Kościoła.
Tobie, Ojcze, wieczna Chwała!

Tobie, Ojcze życia,
Początku bez początku,
Tobie, najwyższe Dobro i wieczna Światłości,
z Synem i Duchem Świętym
cześć i chwała, uwielbienie i dziękczynienie
po wszystkie wieki wieków.
Amen.

Niedziela, 3 I 1999, str. 1

OCZEKUJĄC NA SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II

Przemówienie podczas nabożeństwa maryjnegoKatowice - Lotnisko Muchowiec 20 VI 1983

1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Bracia i Siostry! Z całego serca dziękuję Wam za zaproszenie do Piekar.

Moje pielgrzymowanie do Piekar Śląskich, do sanktuarium Matki Bożej w Diecezji Katowickiej, ma swoją wieloletnią historię. Jako metropolita krakowski byłem zapraszany ze słowem Bożym na ostatnią niedzielę maja, kiedy to odbywa się doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej. Pielgrzymka ta jest szczególnym wydarzeniem w życiu Kościoła nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce. Przybywają wówczas do Piekar mężczyźni i młodzieńcy z rozległego rejonu przemysłowego, który przekracza granice Śląska katowickiego zarówno w kierunku na zachód, w stronę Opola, jak też i na wschód, w stronę Krakowa. Dzisiaj - podobnie, z tym że ramy pielgrzymki rozrosły się. Nie jest to już tylko spotkanie stanowe, ale ogólne: witam przeto i pozdrawiam z całego serca wszystkich obecnych: Braci i Siostry, Mężczyzn i Kobiety, Młodzież męską i młodzież żeńską, wszystkie rodziny! ...

Wyniki konkursów organizowanych przez KIK w 1998 r. z okazji uroczystych rocznic:

20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II

80-lecia niepodległości Polski

200-lecia urodzin Adama Mickiewicza

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach zorganizował międzyszkolne konkursy dla młodzieży szkół podstawowych i szkół licealnych. W konkursach łącznie wzięło udział 146 uczniów. Współorganizatorami konkursów były szkoły: Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich, w którym zorganizowano dla młodzieży szkół licealnych konkursy o tytułach "Czym był Mickiewicz dla Śląska" i "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" oraz Szkoła Podstawowa Nr 35 w Katowicach-Ligocie, w której odbyły się pierwsze etapy konkursów pt. "Wolności! Tyś tarczą twoich Polaków od wieka" i "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" dla młodzieży szkół podstawowych. A oto lista zwycięzców w konkursach:

"Otwórzcie drzwi Chrystusowi" - kategoria klas licealnych

I miejsce: Dorota Giglok IV LO im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu

II miejsce: Karolina Żychowicz III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie

III miejsca równorzędne: Magdalena Hadała II LO im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śl.
i Małgorzata Magrejan Katolickie LO im. Emila Szramka w Katowicach

IV miejsce: Agnieszka Świdzińska X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

"Otwórzcie drzwi Chrystusowi" - kategoria klas podstawowych

I miejsce: Anna Łoboda SP Nr 35 w Katowicach

II miejsce: Krzysztof Kraus SP Nr 38 w Katowicach

III miejsca równorzędne: Paweł Ścierski SP Nr 38 w Katowicach,
Rafał Gałuszka SP nr 3 w Łaziskach Górnych,
Marta Dolata SP Nr 8 w Katowicach,
i Mateusz Grochla SP Nr 38 w Katowicach

wyróżnienie dla najmłodszych uczestniczek: Asia Oracz SP Nr 62 w  Katowicach i Ania Oracz

"Wolności! Tyś tarczą twoich Polaków od wieka."

I miejsce: Oliwer Borysewicz SP Nr 15 w Katowicach

II miejsca równorzędne: Katarzyna Rdest SP Nr 35 w Katowicach,
Anna Jaszczak SP Nr 35 w Katowicach,
Anna Blecharz SP Nr 9 w Katowicach,
i Beata Rosińska SP Nr 35 w Katowicach

III miejsca równorzędne: Michalina Daszkiewicz SP Nr 34 w Katowicach
i Piotr Haczkowski SP Nr 16 w Katowicach

wyróżnienia: Joanna Różycka SP Nr 44 w Katowicach,
Barbara Dąbrowiecka SP Nr 29 w Katowicach
i Marta Goece SP Nr 35 w Katowicach.

Konkurs "Czym był Mickiewicz dla Śląska" zorganizowany został dla młodzieży szkół licealnych, polegał na opracowaniu pisemnym zagadnienia. Nagrodzona została praca Agnieszki Klimossek z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich.

Dla zwycięzców wszystkich konkursów ufundowane zostały nagrody książkowe, pielgrzymki i wycieczka krajoznawcza, a dla najlepszych pielgrzymka do Rzymu, której koszty przejazdu ufundował ksiądz Zygmunt Klose proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Katowicach-Ligocie na Zadolu. Na pielgrzymki, wycieczki oraz nagrody książkowe otrzymaliśmy fundusze od Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Bytomiu, Przedsiębiorstwa COMPLEX sp. z o.o. w Bytomiu, Przedsiębiorstwa Realizacji Budownictwa "HOLDIMEX", księgarni "Nauka" w Katowicach i KIK-u w Warszawie. Wszystkim składamy z wdzięcznością Bóg zapłać. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom konkursów dziękujemy za złożony hołd Janowi Pawłowi II, Adamowi Mickiewiczowi i Polakom walczącym o wolność, poprzez przystąpienie do konkursu. Nagrodę ufundował również ksiądz Andrzej Słabkowski z parafii św. Wawrzyńca z Rudy Śląskiej.
Ryszarda Chamułowa

Wspomnienie z Dni Kultury Chrześcijańskiej

W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowanych przez katowicki KIK, w dniu 28 X 1998, w sali Domu Parafialnego w Janowie odbyło się spotkanie poświęcone osobie Andrzeja Szyji, jednego z założycieli Klubu. Zginął przed 15 laty w wypadku samochodowym w niewyjaśnionych okolicznościach. Pomysł tego spotkania powstał podczas nieoficjalnych uroczystości poświęcenia krzyża w miejscu śmierci Andrzeja w Orzeszu-Jaśkowicach.

Przybyli uczestnicy to nie tylko rodzina i przyjaciele Andrzeja ale także spora grupa osób, które go bliżej nie znały. Wśród przyjaciół są ci, z okresu studiów, działalności w DA i grupie absolwentów, i ci z kręgu rodzin w Janowie, i ci z którymi współpracował zawodowo i w "Solidarności". Nie wszyscy się znają, ale łączy nas osoba Andrzeja i sprawy, które dla niego i dla nas były i są ważne.

Wszystkich wita ks. Proboszcz. Siostra Andrzeja, Ania, w skrócie opowiada o jego życiu, krótkim lecz intensywnym (liceum, studia na Politechnice Śląskiej, praca w Hucie Ferrum, małżeństwo, rodzina, zaangażowanie w życie Kościoła i zawodowo-społeczne). Przybyły gość, pan Bernard Krawczyk (aktor Teatru Śląskiego) czyta wiersze Andrzeja. To poezja młodego człowieka głęboko przeżywającego wiarę, szukającego Boga i własnej drogi życiowej.

Uczestnicy słuchają w skupieniu. Następnie starają się wyrazić swoje uczucia i myśli słownie. Na przygotowanych planszach ze słowami "czuję się teraz ..." dopisują słowa o bliskości Andrzeja i jego ideałów, o wzajemnej przyjaźni, wzruszeniu spotkaniem. Niektórzy czują się jednak zagubieni i niepewni w gronie wielu obcych ludzi.

Na innej planszy uczestnicy wyrażają swoje oczekiwania "Przyszedłem tu, bo..." - i tu padają różne wypowiedzi - od "jestem jego fanką", "jestem chrześniaczką" poprzez zainteresowanie jego poezją do pragnienia porozmawiania o wspólnej z nim pracy, ideałach młodości, przyjaźni, wspólnym poszukiwaniu drogi do Boga. Jeszcze wyraźniej wyrażają to słowa dopisane do zdania: "Od uczestników spotkania oczekuję ..." - "odnalezienia klimatu dawnych spotkań", przyjaznej atmosfery, współodczuwania, pogłębienia więzi w naszej wspólnocie, wrażliwości i otwarcia na siebie, a także solidarności i weryfikacji tego czy warto było ...

W dalszej części spotkania w kilku "grupach przyjaciół" przypominamy sobie Andrzeja. Kim był dla nas? Jakie jego cechy, powiedzenia pozostały nam w pamięci?

Wypowiedzi są zróżnicowane, zależnie od tego, w jakim okresie życia go znaliśmy. Ci, którzy znali go w okresie studiów i zaangażowania w DA podkreślają jego radosne, pogodne usposobienie, wigor, temperament, łatwość nawiązywania kontaktów, poczucie humoru, a równocześnie - wrażliwość, zdolność do wyciszenia się aż po kontemplację. Osoby z janowskiego kręgu rodzin zauważyły jego głęboką religijność np. podczas wspólnych pielgrzymek (Piekary, Czerna). Jedna z pań opowiada, że była świadkiem, jak w pustym kościele z dwojgiem swoich małych dzieci odprawiał drogę krzyżową. Niektórzy zachęceni jego przykładem zaczęli pościć, studiować teologię, mają liczne rodziny ["godoł, że w porządnej rodzinie powinno być dużo dzieci"]. Współpracownicy wspominają jego twórczą pasję, pomysłowość i otwartość na różne propozycje [w pracy zawodowej], którymi zarażał środowisko. Podkreślają umiejętność pogodzenia pracy zawodowej z oddaniem rodzinie, zaangażowaniem w Kościele a później w "Solidarności". Źródłem tej siły była - naszym zdaniem - jego głęboka, przemyślana i konsekwentna wiara. Wyrażał to krótko "Pan Bóg zawsze na pierwszym miejscu" lub "trzymaj się wiary jak łożarty płotu". Ta wiara pozwalała mu zachować nadzieję, także w okresie stanu wojennego i przewidywać nadejście innej epoki - co wóczas wydawało się nierealne.

W odrębnej grupie spotkała się rodzina - żona, mama, dzieci, siosty i inni. Najbliżsi potwierdzają wymienione wcześniej cechy podkreślając jego kontemplacyjną duszę przy jednoczesnym mocnym chodzeniu po ziemi, umiejętności rozwiązywania trudnych problemów, rozładowywania stresów. Tak, naprawdę wszystkim nam go brakuje!

Na zakończenie czytamy wypowiedź Haliny Bortnowskiej, wieloletniej animatorki dawnej "grupy absolwentów DA". Nie "gdybajmy", nie roztrząsajmy przyczyn jego śmierci. On tylko wyprzedził nas w drodze do Pana. Ale zostawił wyraźne znaki, przetarł szlak. Prowadzi we właściwym kierunku.

Osobom postronnym może się wydawać, że tworzymy tu jakąś hagiografię. Nie spotkaliśmy się, aby Andrzeja oceniać, osądzać, ale aby dzielić się wspomnieniami o nim. Tylko takie w nas pozostały. Dobre.  Aleksanadra Bednarz
 
 

  Opłatek w KIK-u

W dniu Święta Objawienia Pańskiego zwanym Świętem Trzech Króli, 6 stycznia, mieliśmy tradycyjny, kikowski opłatek. Frekwencja dopisała, było około 100 osób. Mszę Świętą odprawił w krypcie katedry ks. Biskup Stefan Cichy w koncelebrze z ks. profesorem Józefem Kozyrą. Ksiądz Biskup wygłosił Słowo Boże.

Piękny koncert kolęd i pastorałek dał chór Dei Patris z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych w Katowicach. Po Mszy Świętej, w sali Drukarni Archidiecezjalnej spotkaliśmy się przy herbacie i kawie. Wystąpiły dzieci specjalnej troski, z zespołu "Imperium Słońca" z Siemianowic Śl. prowadzonego przez koleżankę Dylową Marię. Zespół śpiewał z przejęciem, "całym sercem", bardzo ładnie.

Dzieląc się opłatkiem składano sobie wzajemnie życzenia Błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 1999. Marta Łabno

INFORMACJA KULTURALNA

Chór "DEI PATRIS" z Katowic Tysiąclecia Dolnego wziął udział w X Jubileuszowym Festiwalu Chóralistyki Światowej na Malcie w dniach 9-16.11.98 r. Jako jedyny z Polski reprezentował: Kraj, Region i miasto Katowice.

Został zakwalifikowany przez międzynarodowe Jury do finałowej piętnastki spośród 400 chórów amatorskich z całego świata. Na festiwalu otrzymał wyróżnienie i srebrną paterę.

"Gaude Mater Polonia" rozbrzmiewało kilkanaście razy we wszystkich częściach Malty. Chór został uroczyście przyjęty przez Ministra Kultury Malty. Gorące przyjęcie zgotował Konsul Msidy po jednym z koncertów. Niezapomniane wrażenia, codzienna Msza Święta, temperatura ponad 25o Celsjusza towarzyszyły Chórowi w ciągu 8 dni pobytu na Malcie. Wyjazd był dotowany w części przez sponsorów, organizatorów festiwalu i samych chórzystów.  Prezes Chóru "DEI PATRIS" Jan Mikos

Koncert kolęd polskich

Fundacja na Rzecz Rodziny Ludgardy i Jerzego Buzków zaprosiła ofiarodawców i członków rady fundacji na koncert kolęd w wykonaniu młodzieżowego chóru REZONANS CON TUTTI im. N. G. Kroczka do pałacu w Pszczynie. Koncert chóru, którym dyrygował Waldemar Gałązka odbył się w dniu 23 stycznia 1999 roku w sali lustrzanej. Przed koncertem Pani Ludgarda Buzek podziękowała wszystkim ofiarodawcom. Pierwszy raz w życiu usłyszałem tyle pięknych polskich kolęd. Na zakończenie dyrygent zaproponował wspólny śpiew "Dzisiaj w Betlejem". Po koncercie państwo Buzkowie dziękowali indywidualnie gościom opuszczającym salę starając się z każdym zamienić choćby jedno zdanie.  Stanisław Waluś
 
 

  Powrót dziadka mroza

Idąc 25 grudnia 1998 roku główną ulicą Bielska-Białej postanowiłem wczuć się w przybysza z dalekiego kraju i na podstawie nietypowego wystroju wystaw sklepowych zorientować się, jakie to jest święto. Na wielu wystawach stały choinki z kolorowymi lampkami oraz postać starca, w czerwonym ubiorze, z białą brodą - widocznie tu, podobnie jak u Indian mają szacunek dla starszych. Na niektórych wystawach postać ta była w okularach, na jednej nawet się poruszała wykonując powolne rytmiczne ruchy. Na dwóch wystawach były napisy: "wesołych świąt". Na jednej z wystaw gwiazdy i jedna kometa. W księgarni "Veritas" - z religijnymi książkami na jednej z wystaw stało dużo figurek w strojach ze wschodu, wielbłądy i nieco większa figurka tego samego starca w czerwonej sukni. Na drugiej wystawie o wiele większy podobny starzec, który skojarzył mi się z krasnalem, ale nie mogłem go przyporządkować do żadnej z postaci opisywanych przez Marię Konopnicką. Wspomnienia choinek ze szkoły podstawowej i z pochodów pierwszomajowych z okresu szkoły średniej pozwoliły mi na postawienie hipotezy: powrócił do Polski dziadek mróz.

W dzielnicy Bielska-Białej; Lipniku w gablotce Rady Osiedlowej zobaczyłem duży napis "Wesołych Świąt" a pod nim była widokówka z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia" i widokiem szopy, a w niej kobieta i starszy mężczyzna w długich szatach pochyleni nad dzieckiem w żłobie. Ten starzec był zupełnie inaczej ubrany, więc to nie był "dziadek mróz".

Postanowiłem przypuszczenie o powrocie dziadka mroza sprawdzić w Katowicach. Wystawy były bardzo podobnie udekorowane. W księgarni "Veritas" (z książkami religijnymi) duża postać starca w czerwonej szacie siedząca na reniferze. Idąc dalej zauważyłem następną księgarnię z książkami religijnymi; "Księgarnia św. Jacka". Na wystawie duża szopka z wieloma postaciami, żłóbkiem z dzieckiem, a u góry napis "Gloria in excelsis Deo".

Potem pojechałem do Gliwic. Dekoracja wystaw podobna - znowu choinki, lampki i ten sam dziadek mróz w czerwonym płaszczu i szpiczastej, załamanej do tyłu czapce z tego samego materiału. Na wystawie "Księgarni św. Jacka" z podobnymi książkami religijnymi jak w Katowicach żłóbek, w nim chłopczyk, kilka różnych szopek i napis: "Radosnych Świąt Bożego Narodzenia". Uświadomiłem sobie, że do Polski wraca komunistyczny dziadek mróz. Potwierdzeniem tej hipotezy była dekoracja na budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach: w saniach jechał podobnie ubrany starzec, nad saniami kometa i kierunek jazdy ze wschodu na zachód.

Polecam Państwu do przeczytania wspaniałe felietony: Ewy Polak-Pałkiewicz pt. "Czas neopogaństwa" w Niedzieli z 3 I 1999 r., str. 21, Macieja Sablika pt. "Poganizacja" w Gościu Niedzielnym z 3 I 1999 r., str. 38 oraz Bernarda Margueritte p.t. "Życzenia dla animowego urzędnika" w Tygodniku Solidarność z 1 I 1999 r., str. 21. Stanisław Waluś

Program Akcji Wyborczej Solidarność (fragmenty)

Zapewnimy upowszechnienie własności prywatnej przez uwłaszczenie społeczeństwa z zachowaniem hierarchii potrzeb. Zasadą będzie przekazanie kapitału uwłaszczeniowego w następującej kolejności: fundusze emerytalne, bony prywatyzacyjne oraz udziały pracownicze i udziały producentów rolnych. Podstawowym instrumentem prywatyzacyjnym będą imienne uwłaszczeniowe bony inwestycyjne. Za absolutnie niezbędne, zarówno z powodów ekonomicznych jak i moralnych, uważamy przeprowadzenie reprywatyzacji.

... Opowiadamy się za unowocześnieniem polskiego rolnictwa, którego podstawą są gospodarstwa rodzinne. ... Zapewnimy ochronę polskiego rolnictwa przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy.

Rodzą się pytania: dlaczego, mimo zdecydowane poparcia uwłaszczenia w ogólnonarodowym referendum poprzednia koalicja nie podjęła tego tematu, a w obecnej są przeciwnicy uwłaszczenia? Czy zawłaszczenie przez czerwoną nomenklaturę i wywłaszczenie milionów Polaków ma zastąpić gospodarcze upodmiotowienie społeczeństwa? Czy marginalizacja społeczna polskiego chłopa realizowana przez komunistów musi być kontynuowana przez liberalistów?  Stanisław Waluś

CYTAT

" - Ruch Społeczny powstał po to, by realizować projekt nowej samorządnej Rzeczypospolitej - Rzeczypospolitej, która będzie w stanie konkurować z najbogatszymi krajami Europy i która będzie sprawiedliwym domem wszystkich polskich obywateli. (...) Nasz program to dopełnienie zwycięstwa sprzed 10 lat. Spełnienie wszystkich marzeń, które mieliśmy 19 lat temu u progu Solidarności. Nie zrobi tego za nas niewidzialna ręka rynku. Tym bardziej nie zrobi tego za nas widzialna lewa ręka (...) Premier Jerzy Buzek Tygodnik Solidarność, 22 I 1999, str. 6

Katowicka Caritas dzieciom

Prawie 180 tys. świec wigilijnych Caritasu rozprowadzono w Święta Bożego Narodzenia w kościołach archidiecezji katowickiej. Dochód z tej akcji sięgnął 300 tys. zł. Wdzięczność tym, którzy włączyli się w Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom, wyraził dyrektor katowickiej Caritas ks. Marian Malcher. Poinformował on, że część uzyskanych środków przekazano Caritas Polskiej, a pozostałe na Śląsku wesprą budżety parafialnych ochronek oraz zimowisk dla dzieci z najuboższych rodzin.  Nasz Dziennik, 13 I 1999, str. 6

Dla turystów i nie tylko

Domek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie znajdujący się na Tarasówce w Tatrach stanowi wyśmienitą bazę wyjściową w Tatry Wysokie, polskie i słowackie (przysiółek wsi Małe Ciche w pobliżu polany Zgorzelisko), a także bazę dla narciarzy jeżdżących na wyciągach na Bukowinie i na Głodówce. Domek jest dwuizbowy i ma charakter schroniska dla 16 osób (kuchnia i pokój z dwoma ośmioosobowymi pryczami). Oświetlenie elektryczne, studnia i ubikacja na zewnątrz budynku. Przywozimy własne śpiwory. Informacji udziela i zapisy przyjmuje pani Anna Grudniewicz w księgowości KIK (tel. (022) 826-85-81).

Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie zaprasza do "Andrzejówki" w Suchej Beskidzkiej. Ceny (w 1998 r.) za nocleg 5 zł od osoby dla członków Klubu, 7 zł "niezrzeszonych" oraz 4 zł dla grup młodzieżowych plus ewentualnie za pościel jednorazowo 5 zł. Informacja KIK Kraków - tel. (012) 4227184.

"Chata pod Skalanką" w Zwardoniu - 24 osobowe schronisko: turystyka piesza, rowerowa, narty, zwiedzanie Słowacji, rekolekcje, seminaria, zielone szkoły, indywidualnie i w grupach. Domowa atmosfera, wieczory przy kominku, miejsce na namioty i ognisko, całodzienne wyżywienie. Telefony: 090651071 w godz. 700 - 800 - oraz cały dzień: (022) 6518817 i w Krakowie (012) 2676518.

Dom Rekolekcyjny Księży Jezuitów "Górka" ul. Ks. Kaszelewskiego 9, 34-500 Zakopane - w pobliżu dolnej stacji kolejki linowej na Gubałówkę. Telefon: (01820) 62695; 15091, telefaks: (01820) 62696

Ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy p.w. Miłosierdzia Bożego prowadzony przez księży Marianów w Zakopanem Cyhrli. Możliwość odbycia indywidualnych i grupowych rekolekcji, dni skupienia, konferencji. Piękne widoki, wspaniałe trasy turystyczne. Kaplica o wystroju regionalnym. Ośrodek dysponuje 21 pokojami 2, 3, 4-osobowymi. Księża Marianie, 34-504 Zakopane Cyrhla 37; telefon: (018) 2061061 lub 2061019, telefaks: 2061062.

Rekolekcje

W Czechowicach-Dziedzicach - od 19 do 21 marca, rozpoczęcie w piątek kolacją o 1800, opłata za pobyt: 65 zł. Zapisy: Zofia Adamska, tel. 7076573.

W Gliwicach - od 5 do 7 marca, początek w piątek o 1800, - głosi o. Kazimierz Homa, Dom Rekolekcyjny Księży Jezuitów, ul. Kopernika 63a, 44-117 Gliwice. Zapisy: Maria Strzelczyk, tel. 2810343.

W Katowicach - Kościół Garnizonowy p.w. św. Kazimierza, od niedzieli 28 marca do wtorku 30 marca. W niedzielę o 1830 Msza Św., potem nauka, w poniedziałek i wtorek Msza Św. o 1730, potem nauka - ks. Artur Stopka.

W Gliwicach - akademickie, od 22 do 25 marca w katedrze p.w. św. Piotra i Pawła, 1930 - Msza św., potem nauka. Ks. Dariusz Oko z Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, autor książek: "Przełom, wyzwanie, szansa" (WAM), "Łaska i wolność" (PAT).
 
 

Eucharystia Wspólnot

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Gliwickiej zaprasza na Eucharystię wspólnot, która sprawowana jest w każdy III poniedziałek miesiąca godz. 1930 w starym kościele św. Bartłomieja przy ul. Toszeckiej w Gliwicach. 15 lutego liturgia będzie sprawowana z czynnym udziałem Wspólnoty Franciszkańskiej.

Traktat z Maastricht

Tekst angielski, polskie tłumaczenie, komentarz, literatura podstawowa i uzupełniająca, cena 8 zł, zamówienia można kierować na adres: Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, 02-764 Warszawa, ul. Egejska 5 m 24, tel. 022-651-88-17.
 

Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, 40-042 Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18. Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html