Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 12 (84) 24 grudnia 1998

Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
Na jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Iz 9, 5

200. rocznica urodzin Adama Mickiewicza

    Do tradycyjnych życzeń radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku dołączamy słowa największego polskiego poety oraz największego z rodu Polaków.

BOŻE NARODZENIE

Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. Adam Mickiewicz, Dzieła Tom I, Wiersze

Jan Paweł II do Polaków

    W dniu dzisiejszym obchodzimy 80. rocznicę odzyskania niepodległości i początku II Rzeczypospolitej. Podpisane w dniu 11 listopada zawieszenie broni przyniosło naszemu narodowi od dawna oczekiwane wyzwolenie spod zaborów. Ten akt dziejowej sprawiedliwości był nie tylko skutkiem sprzyjającej sytuacji politycznej w ówczesnej Europie. Był to nade wszystko owoc wytrwałego zmagania całego narodu o zachowanie tożsamości i duchowej wolności. Wielu synów Polski poświęcało tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę. Liczni spośród nich ponosili trudy emigracji przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło za wolność ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie w kolejnych powstaniach i na różnych frontach wojennych. Wszystkie te wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów, ludzi i narodów. Ta wiara była i oparciem i wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności mimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudować kraj i bronić jego granic. Niestety II wojna światowa przerwała dobre dzieło. Pozostał jednak posiew wolności, który z Bożej Opatrzności owocuje w naszych czasach.
    Wraz z całym narodem polskim dziękuję dziś dobremu Bogu za ten niewysłowiony dar Jego miłosierdzia. Polecam zmarłych i poległych. Szczególnie w tym dniu proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich rodaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Matki Maryi, Jasnogórskiej Pani, zawsze towarzyszy naszej Ojczyźnie i wszystkim rodakom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencja generalna 11 listopada 1998 r.  (Niedziela, 22 XI 1998, str. 4)
 
 

Zjazd Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej 20-22 XI 1998 r.

    W dniach 20-22 listopada br. odbył się w Otwocku w Domu Rekolekcyjnym Ojców Pallotynów doroczny Zjazd Prezesów i przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej. Reprezentowane były 38 kluby. Najciekawsze były relacje z przebiegu wyborów samorządowych. Wzbudziły silne emocje w uczestnikach Zjazdu. Maciej Święcicki i Wojciech Rzewuski członkowie Rady Warszawy omówili przebieg wyborów w całym kraju. Frekwencja wyborcza była zadawalająca; wyniosła ponad 49%. Najwyższa była na wsiach, najniższa w wielkich miastach. Umacnia się tendencja silnych partii, nie wielopartyjność, tylko dwie silne rządzące na zmianę partie. Wybory do sejmików miały charakter partyjny. W powiatach i gminach trzecią siłą okazały się lokalne komitety. Ogólnie - koalicja obroniła się. Należy uważać, że lepsze wyniki dałyby wybory bezpośrednie. Występowała bowiem bardzo słaba znajomość kandydatów na radnych. Obecna ordanacja wyborcza preferuje silne ugrupowania. Dla pogłębienia świadomości obywatelskiej należy organizować spotkania upowszechniające samorządność. Dla uzdrowienia pewnych sytuacji powinien zostać uchwalony kodeks Etyki Radnych.
    W sprawach gospodarczych Maria Demkowska i Jan Koziar z KIK-u wrocławskiego podkreślali, że znajdujemy się w okresie transformacji. Przedstawili koncepcję i zasady działania spółek pracowniczych. Na świecie, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych akcjonariat pracowniczy daje dobre rezultaty.
    Z dużą satysfakcją i zadowoleniem przyjęliśmy wyniki wyborów do Rady Porozumienia Klubów. Wybrano do Rady 18 Klubów, nasz uzyskał trzeci wynik - 36 głosów, na 38 możliwych. Przed nami byli: KIK warszawski i częstochowski - z 37 głosami każdy.
    Z planów ruchu klubowego na rok 1999 omówiono pielgrzymkę KIK-ów do Częstochowy. Najpewniej odbędzie się w trzeciej dekadzie maja. Ze względu na pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski - czerwcowy termin częstochowskiej pielgrzymki jest nieaktualny. Tak samo konferencja na temat globalizacji powinna być zorganizowana w ostatnich dniach maja. Największe szanse na spotkanie z Ojcem Świętym w czasie Jego pielgrzymki do Ojczyzny mają KIK-i w czasie zakończenia II Synodu Polskiego w Warszawie. Oby tak się stało. Bliższa relacja z spraw Klubów zostanie podana w następnym Biuletynie. Marta Łabno

OPŁATEK

Spotkanie opłatkowe rozpocznie się 6 stycznia 1999 r. o godz. 17.00 Mszą św. w krypcie katedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach (Kościół Akademicki). Po Mszy św. tradycyjne spotkanie z Metropolitą ks. Arcybiskupem Damianem Zimoniem w sali Drukarni Archidiecezjalnej przy ul. Wita Stwosza 11.
W czasie spotkania wystąpi Chór Mieszany Dei Patris z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych.
 

50-lecie Powszechnej Deklaracji  Praw Człowieka (przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku)

Artykuł 2

(1) Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.

Artykuł 3

Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

Artykuł 16

(1) Mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, mają prawo po osiągnięciu pełnoletniości do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Mają oni również prawa w odniesieniu do zawierania małżeństwa, podczas jego trwania i po jego ustaniu.

(2) Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków.

(3) Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.

Artykuł 18

Każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swpbodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

Artykuł 23

(1) Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru miejsca pracy, do odpowiednich i zadawalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.
(2) Każdy człowiek, bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą pracę.
(3) Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadawalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej.
    Warto przeczytać: Czesław Ryszka: W 50-lecie Karty Praw Człowieka, Niedziela 1 XI 1998, str. 26

    Dziś prezentujemy "Zwiastun" - pismo parafii Bożego Ciała w Kończycach . W lisopadowym numerze: na pierwszej okładce zdjęcie oblicza Chrystusa z Całunu Turyńskiego ze słowami: "Chrystus Królem Chrystus Panem Chrystus Zbawcą Nam", porządek nabożeństw, Wychowanie bez porażek, Kalendarium, O wyborach, Święto niepodległości, Uścisk dłoni czy kiwnięcie głową? Dar Ofiarny, Rocznicowe wspomnienie, Na cmentarz z powałkami, Dziękujemy wyborcom z Kończyc, "Szóstka z życia", Sobór Ducha Świętego, Informacje, Podziękowania.

60 lat Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego (założona 24 listopada 1938 r. przez papieża Piusa XI)

27 grudnia - 80. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (jedynego zwycięskiego powstania)
Interesujący artykuł Tomasza Frasika pt. "Wrócić do Polski" w miesięczniku "Wychowawca", nr 12 1998 r. str. 30-32.

Krótko

    W miejsce "wychowania seksualnego" powinien być w szkołach blok tematyczny, przygotowujący do życia w rodzinie i społeczeństwie - uznały podczas wspólnych obrad sejmowe komisje Rodziny i Edukacji. Wiceminister edukacji, Irena Dzierzgowska powiedziała, że byłby to cykl zajęć obejmujący: przygotowanie do życia w rodzinie, wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
    "Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" wyraża oburzenie z powodu prowadzonej dotychczas polityki podatkowej, w niewielkim stopniu uwzględniającej interesy rodziny" - napisano w stanowisku podpisanym przez szefa Zarządu Wacława Marszewskiego. Zarząd stwierdził, że katastrofalnie niski poziom życia wielu rodzin jest konsekwencją ignorowania prorodzinnej polityki podatkowej.
    Pornokultura będzie nas niszczyć w sposób programowy - oświadczyła prof. Wanda Półtawska na spotkaniu z cyklu: "Zjawiska zagrażające rodzinie" w Warszawie. Według Półtawskiej, pornokultura szerzy się w Polsce programowo, w celu zniszczenia chrześcijańskiego charakteru naszego kraju, który jako jedyny w Europie podjął walkę z aborcją.
    W toku debaty nad przyjęciem sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za rok 1997, przedstawiciele wszystkich klubów krytykowali ją. Później jednak przedstawiciele SLD, UW i PSL głosowali za przyjęciem sprawozdania, zaś przeciwko głosowali tylko posłowie z AWS-u, Naszego Koła, ROP-u i KPN-OP. W ten sposób koalicja SLD-UW-PSL przegłosowała przyjęcie sprawozdania.
    Z udziałem 15 małżeństw z Kiszyniowa i Bielc odbyły się pierwsze w Mołdawii rekolekcje "Spotkania Małżeńskie". Prowadziły je małżeństwa z Polski i Ukrainy oraz dwaj kapłani z Polski i Mołdawii.
    W Senacie, podobnie jak przedtem w Sejmie, zarówno unijni, jak i SLD-owscy senatorowie okazali się gorącymi przeciwnikami kontroli nad prywatyzacją. - Sojusz programowy SLD i UW wyrasta z jednego pnia, a jego ojcem jest Karol Marks. Łączy te nurty pogarda dla dziedzictwa narodowego - ocenił sen. Józef Frączek z AWS.
    Zakłady Mięsne w Sokołowie i X Fundusz NFI, akcjonariusze "Tormięsu", sprzedali zakład Ewie Sulikowskiej - inwestorowi prywatnemu za 5,8 mln zł. Jest to o połowę taniej niż suma, jaką proponowano załodze. Spółka pracownicza "Tormięs Polski" miała nabyć zakład za 12 mln zł.

Pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach do USA w lipcu 1999 r.

W ciągu 21 dni zamierzamy odwiedzić pierwsze chrześcijańskie misje powstałe w zachodniej części USA, miasta San Francisco, Las Vegas i Salt Lake City, parki narodowe Kings Canyon, Sequoia, Yosemite, Zion, Death Valley, Grand Canyon (Colorado) i Arches oraz szereg innych ciekawych miejsc. Zapisy w styczniu 1999 r. Bliższe informacje podczas dyżurów w lokalu Klubu lub telefonicznie - Antoni Winiarski (032) 255 71 12.

    Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18. Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 350.
   Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html