Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny "Dlatego"
 

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

 Nr 5 (209) 3 maja 2009

     A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.            J 19,25-27 

Rok św. Pawła 29 VI 2008 - 29 VI 2009

90 lat pierwszego Święta 3 Maja w niepodległej Polsce

50 lat powierzenia Polski Matce Bożej Guadalupe: Meksyk 3 maja 1959 - Laski 3 maja 2009

 Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków

    W niedzielę 3 maja na Placu św. Piotra w Rzymie podczas południowej modlitwy maryjnej "Regina Caeli" Benedykt XVI pozdrowił zgromadzonych na Jasnej Górze uczestników uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Powiedział po polsku:
    Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jednoczę się duchowo z biskupami i pielgrzymami zgromadzonymi na Jasnej Górze, którzy dziś pod przewodnictwem Kardynała Sekretarza Stanu oddają cześć Maryi Królowej Polski. Modlę się, aby Matka Chrystusa miała w opiece Kościół w Polsce. Niech uczy i pomaga czynić to, co powie Syn, i wyprasza dla całego Narodu dar pokoju i wszelkiego dobra. Niech Wam Bóg błogosławi!
Niedziela, 10 V 2009 str. 6
.
Samym Pięknem jesteś, Maryjo!
Kochani moi!
Dzisiaj niedziela - Dzień Pański, ale dla Polaków wielkie narodowe święto.
Święto Matki Boskiej, naszej Królowej, Królowej Korony Polskiej, i rocznica Konstytucji 3 Maja.

Mało o tym pamiętają Polacy.
Wywiesiliście flagę biało-czerwoną?
Wywiesiliśmy!
Więc żebyście pamiętali i mówili do niej jak Gałczyński:
Nigdy nie byłaś biała i nigdy nie będziesz czerwona!
Zostaniesz biało-czerwona 
czerwona jak puchar wina
biała jak śliczna lawina 
najukochańsza, najmilsza biało-czerwona.

Nikt z nas nie będzie pewnie miał szczęścia, aby oglądać napis na desce z tyłu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, naszej Królowej.
Napis ten głosi tak:
500 lat w Jeruzalem
200 w Carogrodzie
byłam Wszechwładną Panią
na ziemi i wodzie
600 lat na Bełzkim Zamku
byłam strażnikową
piąte sto lat Jasna Góra
czci mnie Niebios Królową
(a był to w 1882 r. na 500-lecie Jasnej Góry).

Nie mam wątpliwości, że największym czcicielem Matki Boskiej, Jasnogórskiej Królowej,
był Prymas Tysiąclecia - Stefan kard. Wyszyński.
Wielki Prymas tak się modlił za Kościół w Polsce:
Ochraniaj Go płaszczem macierzyńskim, skryj Go w sercu swoim, a jeśli trzeba - ZABIJ MNIE, aby mógł żyć Kościół w Polsce. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce.

ks. bp Józef Zawitkowski, Nasz Dziennik, 2-3 V 2009, str. 9
.
Jasnogórskie Święto
   Konstytucja 3 Maja była drugim na świecie, a pierwszym w Europie wiekopomnym aktem prawnym, tworzącym demokratyczny system w państwie. (...) 
    Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. władze i duchowieństwo polskie zwróciło się do papieża o ustanowienie święta Konstytucji 3 Maja. Zostało ono połączone z rocznicą ślubów Jana Kazimierza i ustanowione na dzień 3 maja jako święto narodowe i kościelne. Po raz pierwszy było obchodzone w 1919 r. (...)
    Dzień ten na Jasnej Górze był obchodzony szczególnie uroczyście. Wizerunek Matki Bożej odbito na monetach polskich (1928) i haftowano na sztandarach narodowych. Dzięki kard. Augustowi Hlondowi Jasna Góra stała się w pełnym tego słowa znaczeniu centrum i sercem katolickiej Polski. 
    Podczas II wojny światowej, a następnie w latach komunizmu obchodzenie 3 maja święta Królowej Polski oraz Konstytucji 3 Maja było zabronione. Dopiero od 20 lat Maryja wreszcie bez przeszkód jest znowu czczona jako Królowa Korony Polskiej - Królowa polskich spraw, polskich trudów, polskich cierpień i polskich zwycięstw.
   Czesław Ryszka, Niedziela 3 V 2009 str. 14
.
3 Maja w Bielsku-Białej
    Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się na placu przed Ratuszem.

   Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult przypomniał historię tego święta i powiedział, że po II wojnie światowej święto obchodzono do 1946 roku, a w styczniu 1951 r. święto to zostało zniesione. W imieniu kombatantów głos zabrał major Jerzy Witkowski. Odbyła się defilada kompanii honorowej 18. Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego, a po niej składano kwiaty pod Pomnikiem Konfederatów Barskich.

.

.

    Następnie uczestnicy uroczystości udali się do katedry św. Mikołaja na Mszę św. w intencji Ojczyzny.

.

   Mszy św. przewodniczył bp bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy, który w homilii powiedział, że w czasie panoszenia się lewicowej, antychrześcijańskiej, postmodernistycznej ideologii potrzebne są trwałe wartości chrześcijańskie i patriotyczne, które zagwarantują narodową suwerenność otwierając równocześnie nasz kraj na współpracę w duchu solidarności ze wszystkimi narodami wolnej, zjednoczonej Europy. Polska trwa przy Bogu i teraz ma wielkie zadanie do spełnienia: chrystianizować Europę i przypominać jej o Bogu i Jego przykazaniach.

   Biskup Paweł Anweiler z Kościoła ewangelicko-augsburskiego powiedział, że tamta konstytucja zwracała uwagę na niezmiernie ważny w życiu człowieka i całych społeczności element miłości bliźniego, a wypełnianie prawa w okazywaniu miłości bratniej jest też podstawowym zadaniem w życiu każdego chrześcijanina. Po południu na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej koncertował Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. 
Stanisław Waluś
.
Rada Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
    4 kwietnia 2009 r. w klasztorze SS. Franciszkanek Służebniczek Krzyża w Laskach pod Warszawą miało miejsce kolejne spotkanie Rady Porozumienia. 

Kaplica w Ośrodku

Od lewej Jolanta Malusiak i Wanda Czerwińska (Warmiński Klub Katolików), dr Antoni Winiarski i ks. dr Andrzej Gałka
    Ks. dr Andrzej Gałka, kapelan warszawskiego KIK, opowiedział o historii zakładu dla niewidomych założonego przez Sługę Bożą Matkę Elżbietę Różę Czacką (22.10.1876 - 15.05.1961), założycielkę Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Z zakładem związani byli m.in. Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz (sekretarz abp. Adama Sapiehy w latach dwudziestych), ks. Prymas Stefan kard. Wyszyński, ks. Tadeusz Fedorowicz, ks. Antoni Marylski, ks. Biskup Bronisław Dembowski, s. Agnieszka Miriam Wajngold Maria Gołębiowska, Zbigniew Herbert. W Laskach pochowani są m.in. Kazimierz Brandys, Halina Mikołajska-Brandys, płk. Józef Krzyczkowski, Jan Lechoń,  Andrzej Munk, Joanna Munk, Henryk Ruszczyc, Zbigniew Serafinowicz, Antoni Słonimski, Ludwik Starowieyski, Jerzy Zawieyski, ks. Jan Zieja. Laski są ważnym miejscem dla polskiej inteligencji. 
    Zakład dla ociemniałych w Laskach dziś nosi nazwę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej i prowadzi przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową, szkołę muzyczną, liceum, poradnię oraz centrum rehabilitacji zawodowej.
   Jan Lechoń w wierszu z 1942 r. napisał:
"Matko Czacka, która kijkiem szukasz sobie drogi
I masz w oczach niewidzących niebios spokój błogi
I wśród głodu, nędzy, zbrodni wciąż uśmiech panieński,
Której modłów chętnie słucha Jezus Nazareński,
Miedzy Polską a Chrystusem Ty arko przymierza
Włącz nas wszystkich, i mnie także, do twego pacierza".
   Książka p.t. "Ludzie Lasek" pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego o osobach współtworzących Dzieło Lasek ukazała się nakładem "Więzi" w latach 1987 i 2000.
   Po wykładzie nawiedziliśmy cmentarz.
   Sekcja Wigierska warszawskiego KIK przedstawiła swoją szeroką działalność i zaprosiła na Piknik KIKowski na Polach Elizulskich w Falenicy k. Warszawy w dniu 31 maja 2009 r., obozy i inne imprezy.

Fronton kościoła Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach.
    Omówiono przygotowanie do pielgrzymki Klubów na Jasną Górę 6.06.2009, dyskutowano o funkcjonowaniu Klubów w obecnych warunkach oraz pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową Klubów. Nową formę spotkań dyskusyjnych, za zaproszeniami, rozwija KIK w Poznaniu. Przewodniczący Rady Porozumienia dr Antoni Winiarski przedstawił zestawienie dotyczące pozyskiwania środków z 1% odpisu od podatku. Obecnie status Organizacji Pożytku Publicznego posiada 9 Klubów, a zebrane kwoty za 2007 r. wahały się od 660,80 zł do 70.000 zł.
    Na zakończenie spotkania uczestnicy nawiedzili kościół pw. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach. Z okazji 50. rocznicy poświęcenia Polski Matce Bożej Guadalupe, ks. abp. Kazimierz Nycz ogłosił Rok Jubileuszowy od 3.05.2008 do 3.05.2009 i związany z tym odpust zupełny. 
Antoni Winiarski
.
Pielgrzymka KIK do sanktuarium Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach i grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
Warszawa i Laski Warszawskie. 25.04.2009
    50 lat temu, 3 maja 1959 r., z inicjatywy inż. Jerzego Skoryny, żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego oraz prezesa Polonii meksykańskiej, na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski i Prezydenta RP Augusta Zaleskiego skierowaną do episkopatu Meksyku, kard. Miguel Dario Miranda y Gomez Prymas Meksyku dokonał Aktu Zawierzenia. Na pamiątkę tego Aktu, wśród flag państw oddanych pod opiekę Maryi Guadalupe znalazła się flaga polska, a w ścianie bazyliki została umieszczona plakietka z orłem i napisem Polonia.
    Dalsze działania inż. Jerzego Skoryny zaowocowały nadaniem wezwania Matki Bożej Częstochowskiej nowo wybudowanemu kościołowi w stolicy Meksyku oraz wezwania Matki Bożej Królowej Meksyku nowemu kościołowi w Laskach pod Warszawą.

Prezbiterium kościoła Matki Bożej Królowej Meksyku

Kościół  Matki Bożej Królowej Meksyku
    25 kwietnia 2009 r. wyjechaliśmy autokarem z Katowic do Lasek. W kościele Matki Bożej Królowej Meksyku, po nabożeństwie maryjnym, uzyskaliśmy odpust zupełny i wysłuchaliśmy opowieści o kulcie Matki Bożej Guadalupe, patronki życia poczętego. Potem pojechaliśmy do klasztoru sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża, które prowadzą Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej.

Wnętrze kaplicy Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża w Laskach

Na cmentarzu w Laskach
    Z Lasek nasza trasa wiodła do kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie jest grób Sługi Bożego Jerzego Popiełuszki. Tu zobaczyliśmy Muzeum Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki w podziemiach kościoła i uczestniczyliśmy we Mszy św. Wieczorem wróciliśmy do Katowic.

Przed grobem Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki
    W tym samym dniu do sanktuarium Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach pielgrzymował Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu i Warmiński Klub Katolików z Olsztyna.
    Z okazji 50-tej rocznicy poświęcenia Polski Matce Bożej Guadalupe dr Antoni Winiarski wygłosił 14.05.2009 w siedzibie Klubu wykład z przezroczami pt. "50 lat opieki Matki Bożej Królowej Meksyku nad Polską" oraz wspólnie z ks. dr. Grzegorzem Witą uczestniczył 19.05.2009 w audycji  Magazynu Historycznego Radia eM.
Antoni Winiarski
.
Uroczyste zakończenie obchodów 50 jubileuszu zawierzenia Polski Matce Bożej Guadalupe

W środę 6 maja Abp Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski odprawił w kościele Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach pod Warszawą uroczystą Mszę Świętą Dziękczynną kończącą obchody jubileuszu 50 lat zawierzenia Polski Matce Bożej Guadalupe.
    Poniżej pan inż. Jerzy Skoryna reprezentujący Unię Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej opisuje uroczystości jubileuszowe w sanktuarium Matki Bożej Guadalupe w Meksyku.

.
    Uroczystości jubileuszowe w Meksyku
    Przygotowania do tej daty, niniejsza Delegatura zaczęła robić od przeszło dwóch lat, to jest  od 2007 roku. Trzeba podkreślić, ze ZAWSZE mieliśmy PEŁNE zrozumienie, współpracę, poparcie i wyciągniętą przyjacielską dłoń Kościoła katolickiego w Meksyku. 
    Prawdziwą i nieocenioną przyjacielską współpracę ofiarował mi Rektor Bazyliki, Ksiądz Prałat Diego Monroy Ponce. Ksiądz Prymas Meksyku, Kardynal Norberto Rivera Carrera, też zawsze był pełen przyjacielskich uczuć, oraz postawy.
    W tę, dzisiejszą niedzielę 3 maja, w Meksyku nie odprawia się Mszy św., aby ze względów sanitarnych zmniejszyć możliwości zarażeń. Wobec tego byliśmy wprowadzeni do Bazyliki specjalnym wejściem poprzez prawdziwe labirynty do głównego ołtarza, gdzie Ksiądz Prymas Meksyku odprawił nadawaną przez radio i telewizję, naszą jubileuszową Mszę św.
.
Flagi w Sanktuarium
    Pomimo sanitarnego stanu pogotowia, Ks. Prymas Meksyku odprawił, specjalną pontyfikalną, koncelebrowaną Mszę św. w intencji 50. rocznicy zawierzenia Polski, przy głównym ołtarzu  Bazyliki Guadalupiańskiej, przed cudownym  wizerunku M.B. Guadalupiańskiej. W koncelebrze brali udział również polscy duchowni, ks. Wiesław Skowroński i ks. Zbigniew Szczotka.
    W swojej homilii Ksiądz Prymas Meksyku, Kardynał Norberto Rivera Carrera, podkreślił, że w tę jubileuszową, 50-tą rocznicę, odnawia się zawierzenie Polski M.B. Guadalupiańskiej. 
    Warto podkreślić, że polska flaga w Bazylice zajmuje trzecie miejsce. Pierwsze zajmuje Meksyk, drugie Stolica Apostolska i trzecie Polska, za którą idą wszystkie inne flagi zawierzonych narodów kontynentu amerykańskiego! To jest  propagowanie  dobrego  imienia  Polski!
    Osoby, które były nieobecne, straciły wiele prawdziwych wzruszeń, jakie towarzyszyły nam na tej pontyfikalnej, koncelebrowanej przez Księdza Prymasa Mszy Św., w której brali udział Księża Biskupi, polscy księża i dużo księży meksykańskich.
    Cała Msza Św. była transmitowana przez kilka kanałów telewizji na Meksyk, Stany Zjednoczone i Amerykę Łacińską, przez TV, SEMBRADOR z USA.  Szereg radiostacji również transmitowało całą, tę tak specjalną, Mszę Św. Już otrzymałem raporty, że byliśmy widziani na ekranach telewizyjnych w różnych stronach tego tak rozległego kraju. 
Ponieważ ze względów sanitarnych w kościołach meksykańskich nie były odprawiane w tę niedzielę 3 maja Msze Św., więc ludzie brali udział we Mszy Św., jaka była transmitowana z Bazyliki i jeszcze więcej ludzi widziało, tę tak specjalną Mszę Św. na zakończenie 50-go Roku Jubileuszowego zawierzenia Polski M.B. Guadalupiańskiej. 
Inż. Jerzy Skoryna


Objawieniom Matki Bożej Guadalupe w grudniu 1531 r. i opisowi oddania Polski pod opiekę Matce Bożej Guadalupe poświęcony był dodatek do biuletynu KIK "Dlatego" Nr 194-5 z 23.03.2008: biu194-5dod.pdf

    Dojazd do kościoła Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach z Warszawy autobusem 708, którego pętla znajduje się przy końcowej stacji metra - Młociny. 
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ MEKSYKU
Adres: ul. 3-go Maja 40/42, Laski Warszawskie
05-080 IZABELIN    Tel./fax: 48 022 7522107

10. rocznica pożegnania ks. bp. dr. Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach


    15. kwietnia 2009 r. był pierwszym dniem stosowania okolicznościowego datownika z okazji 10-tej rocznicy śmierci ks. bp. dr. Herberta Bednorza (22.09.1908 - 12.04.199) oraz wprowadzeniem do obiegu pocztowego okolicznościowej kartki upamiętniającej wybitnego Syna Górnośląskiej Ziemi. 15 kwietnia 1989 r. pożegnaliśmy Go w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Inicjatorem wydania okolicznościowej kartki pocztowej i datownika jest Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
    Ks. bp. Herbert Bednorz był przede wszystkim duszpasterzem robotników, ale jednocześnie w swojej diecezji dbał również o inteligencję. Kalendarium życia ks. bp. Herberta Bednorza zamieszczamy w internecie na stronie
 hbednorz.html
    Okolicznościowy datownik można było uzyskać w okienku filatelistycznym w Urzędzie Pocztowym Katowice 1 (ul. Pocztowa 9) d 12 maja 2009 r.

Abp Józef Michalik do KIK w Katowicach


Szanownemu Panu Prezesowi i Członkom KIK w Katowicach
serdecznie dziękuję za znak życzliwej pamięci, za przesłane materiały świadczące o pracach Klubu i za zaangażowanie w Kościelną linię troski o pogłębianie wiary.
Bożej opiece polecam + Józef Michalik

Uzasadnienie nadania godności członka honorowego Klubu Inteligencji w Katowicach
ks. dr. hab. Józefowi Kozyrze

    Ks. dr hab. Józef Kozyra urodził się 8 września 1947 r. w Piekarach Śl., a na kapłana został wyświęcony 30.03.1972 r. w Katowicach.
    Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie (1965-1972), a na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał licencjat kanoniczny z Teologii Biblijnej w 1972 r. na podstawie pracy "Aspekty teologiczne paruzji Chrystusa w 1 Kor 15". 
W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otrzymał doktorat z Teologii Nauk Biblijnych w 1977 na podstawie dysertacji "Kainotes. Idea nowości w Nowym Testamencie". Studiował także w Papieskim Instytucie Biblijnym "Biblicum" w Rzymie (1977-1978) oraz Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie (Diploma nelle Science Biblico-Orientali, 1978-1979). 
    Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie biblistyki otrzymał na Wydziale Teologii KUL na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej: "Jezus Chrystus jako APXH. Protologia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostolskiej Nowego Testamentu w interpretacji rdzenia arch-" (2002 r.). 
    Był wikariuszem w Piekarach Śl. (1972), Jastrzębiu Zdroju (1972-1973), Bielsku Białej (1979-1982) oraz katechetą i duszpasterzem w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Rybniku, a również kapelanem Sióstr (1982-1986). 
    Wykładał nauki biblijne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach (1986-2001), Diecezjalnym Studium Katechetycznym (1980-2000), Eksternistycznym Studium Teologicznym Wydziału Teologicznego KUL w Katowicach (1986-2002), Eksternistycznym Studium Wydziału Społecznej Nauki Kościoła KUL w Katowicach (1996-1998), Studium Pastoralnym Wydziału Teologicznego ATK w Katowicach (1980-1986) oraz Papieskim Instytucie Teologicznym w Bielsku Białej (1992-2001).
    Od 2001 r. jest kierownik Zakładu Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Brał udział w zjazdach naukowych biblistów oraz w spotkaniach biblijno-ekumenicznych. 
    Jest autorem licznych artykułów popularno-naukowych i naukowych oraz książek o tematyce biblijnej. Brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych na tematy biblijne i o Ziemi Świętej. Wystąpił w filmach "Śladami Chrystusa", "Tu był Chrystus", "Pierwszy Chrześcijanin" i "Ewangelia według św. Jana w obrazach", które ukazały się na kasetach video i kręcone były dla potrzeb telewizji.
    Był duszpasterzem akademickim w Bielsku Białej i Rybniku w latach 1979-1986 oraz kapelanem KIK w Bielsku Białej i Rybniku, a od 1980 r. jest kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 
    W Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach prowadzi Sekcję Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny w każdą pierwszą środę miesiąca. Pierwsza część spotkania poświęcona jest odpowiedziom na pytania obecnych członków i sympatyków KIK. Ponadto ks. dr hab. Józef Kozyra wygłosił wiele referatów podczas spotkań w siedzibie KIK oraz w sekcjach terenowych i tematycznych. Jest także kapelanem Klubowych grup pielgrzymkowych w kraju i zagranicą. 
   W różnych sytuacjach służy Klubowi swoją radą, doświadczeniem i pomocą.
   dr Antoni Winiarski
   Prezes KIK w Katowicach

Zmarł prof. Andrzej Stelmachowski

    "Zmarł prof. Andrzej Stelmachowski, prawnik i polityk, w latach 1989-1991 marszałek Senatu I kadencji, minister edukacji narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Był inicjatorem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Pełnił funkcję doradcy Episkopatu Polski. Miał 84 lata."
    Jest to treść notatki w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło" (19 IV 2009, str. 27). W pozostałych czterech tygodnikach, które też regularnie czytam zostały zamieszczone artykuły pod następującymi tytułami: 
    Zmarł I marszałek Senatu - Gość Niedzielny (19 IV 2009 r., str. 10),
    Profesor Andrzej Stelmachowski (1925-2009) Prawnik, polityk, katolik - Nasza Polska (14 IV 2009 r., str. 1 i 18),
    Prof. Stelmachowski nie żyje "Dla mnie jest honorem służyć Kościołowi" - Niedziela (19 IV 2009 r., str. 26),
Po prostu dobry człowiek - Tygodnik Solidarność (17 IV 2009 r., str. 32).
    Jako członek KIK byłem ciekawy, co będzie napisane o śp. Andrzeju Stelmachowskim jako o członku KIK. Tylko w Naszej Polsce, autor artykułu Paweł Siergiejczyk i w Tygodniku Solidarność Alicja Dołowska o tym napisali. Ponieważ (jak wynika z ankiety) Nasza Polska i Tygodnik Solidarność nie są często czytane przez członków KIK, udostępniam fragmenty artykułów.
    Z Naszej Polski: "A w 1987 r. został prezesem warszawskiego KIK. Ta ostatnia funkcja zapewniła mu wygodną pozycję polityczną, co postanowiła wykorzystać ówczesna władza. Już w lipcu 1987 r. w KIK doszło do spotkania z Józefem Czyrkiem, sekretarzem KC PZPR i jednym z najbliższych współpracowników gen. Jaruzelskiego. (...) Mało kto dziś pamięta, że na tym pierwszym etapie Wałęsie towarzyszył właśnie prezes KIK, a nie Geremek, Kuroń czy Michnik, których obecności szef MSF jeszcze wtedy nie akceptował". 
    Z Tygodnika Solidarność: "Gdy wybuchła Solidarność, był jednym z działaczy Klubu Inteligencji Katolickiej. KIK wysłał swoich ludzi z pisemnym poparciem dla strajkujących w Stoczni Gdańskiej robotników. Prof. Stelmachowski wspominał: "Pojechali m.in. Wielowieyski i Mazowiecki". (...) Przypomniał też, że pierwsze zebrania Solidarności w Warszawie odbywały się w Klubie Inteligencji Katolickiej, bo związek nie miał wówczas własnego lokalu".
    Wiele nekrologów zostało zamieszczonych w prasie. Z zamieszczonego w Niedzieli przytaczam słowa prezesa Unii Stowarzyszeń Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej Jana Kobylańskiego: "Odszedł od nas wielki przyjaciel Polonii i Polaków mieszkających zwłaszcza za wschodnią granicą obecnej RP. Jest to dla nas niepowetowana strata. Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci".
    I jeszcze przytaczam słowa Janusza Śniadka, przewodniczącego NSZZ "Solidarność" ze wspomnianego artykułu w Tygodniku Solidarność. "Postać pomnikowa. To jeden z tych ostatnich wielkich, których możemy przywoływać jako przykład dla następnych pokoleń. Takich autorytetów, ludzi z żelaza, dzisiaj w Polsce brakuje. On jest postacią sztandarową i, co jest dziś niesłychanie rzadkie, osobą bez ciemnych stron".
Stanisław Waluś
.
Antoni Szyszka odszedł o Pana
    14 marca br. zmarł członek honorowy KIK w Katowicach pan Antoni Szyszka (otrzymał godność członka honorowego na Walnym Zebraniu Delegatów KIK w Katowicach 13 maja 2000 r.). Był członkiem KIK w Katowicach od kwietnia 1989 r. Od chwili powstania Sekcji KIK Janów w 1989 r. był jej aktywnym członkiem prawie do końca życia. A było to życie długie, wypełnione pracą pedagogiczną, społeczną, pogłębianiem zainteresowań przyrodniczych oraz krzewieniem wiedzy na temat zdrowego żywienia.
    Antoni Szyszka urodził się 1 czerwca 1909 r. w Dzierżnie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Pszczynie, a w roku 1945 studia w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Biologii w Katowicach. Początkowo był nauczycielem w szkole podstawowej w Katowicach - Janowie, gdzie zamieszkał i założył rodzinę. Był opiekunem i instruktorem w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej (KSM-m). Pełnił funkcję dyrygenta chórów szkolnych, a poza szkołą był dyrygentem chóru mieszanego "Promień". 
    W 1931 r. otrzymał dekret misji biskupiej z Kurii Biskupiej w Katowicach do nauczania religii w szkołach. Był zaangażowany w działania Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Mężów Katolickich w Janowie.
    Po wojnie pełnił obowiązki kierownika Szkoły Nr 2 w Janowie. Od 1947 r. do 1952 r. był zastępcą dyrektora i nauczycielem matematyki, higieny i religii w Szkole Przemysłowej i Gimnazjum Górniczym w Janowie. Później, aż do 1983 r., był nauczycielem matematyki i higieny szkolnej w Technikum Hutniczym Metali Nieżelaznych w Szopienicach, a także dyrygentem chóru szkolnego. Ze swoimi uczniami utrzymywał przyjacielskie kontakty do końca życia. Pamiętał ich nazwiska. Martwił się, że tak wielu z nich odeszło do Pana wcześniej niż on. Od 1990 r. należał do Związku Górnośląskiego.
    Wierzył w lecznicze i zdrowotne działanie ziół. W 1996 r. napisał książkę pt. "Popularne zioła lecznicze", która została wydana nakładem Parafii św. Anny w Janowie i Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach. Pozycja ta otrzymała bardzo przychylne recenzje specjalistów m.in. doc. dr hab. W. Chorążego.
    W 1999 r., ku czci Roku Jubileuszowego i III tysiąclecia, pan Antoni napisał przewodnik zdrowia na co dzień pt. "Potrawy i napoje jako decydent naszego zdrowia". Książka ta powstała w oparciu o badania uczonych amerykańskich i z państw zachodnich.
    Jak wszystko w życiu jej autora zawiera akcenty katolickie. Antoni Szyszka był bowiem człowiekiem niezwykłej wiary. Pytany skąd czerpie siły do ciągłej aktywności, mówił: "z krucyfiksu i z ziół".
    Zmarł niespełna trzy miesiące przed ukończeniem 100 lat. Jego pogrzeb przypominał nieco zjazd koleżeński. Wszyscy obecni czuli się w jakimś stopniu uczniami Pana Profesora (wielu tak się do niego zwracało za życia). Nie było wielkiego smutku. Wiedzieliśmy, że żegnamy kogoś, kto wypełnił swoje zadania do końca i odchodzi do Boga, którego kochał ponad wszystko. 
Wiesława Knapik
.
Dzienniki z 2 kwietnia 2009 r. o rocznicy śmierci Jana Pawła II
Gazeta % pierwszej strony  stron w całej gazecie % w całej gazecie
Dziennik  0% 0,62 1,3%
Dziennik Polski 7,3% 0,79 2,8%
Dziennik Zachodni  57% 3,8 9,5%
Fakt 67%  3,3 12%
Gazeta Wyborcza 6,3% 1,1 2,4%
Nasz Dziennik 50% 5,4 22%
Rzeczpospolita 0% 1,0 1,6%
Super Ekspress 29%  1,3  6,4%
Trybuna 0% 0,08 0,7%
    Stanisław Waluś
.
Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 - 1987
    Szczególnym świadectwem miłości odznaczają się ostatnie lata Jego życia spędzone na obczyźnie, kiedy w Jego duszy rozgrywa się dramat krzyża. Bóg wypełnia Jego pragnienie wypowiedziane przed święceniami, o czym może świadczyć wiele faktów zmagania się z przeciwnościami, nieporozumieniami, prześladowaniami z różnych stron, również z własnymi chorobami aż do "nocy ciemności" w Carlsbergu. Ks. Blachnicki dochodzi do wypełnienia charyzmatu czynienia siebie darem całkowitym. Mówił zawsze swoim uczniom: "Bóg nie chce niczego od nas, On chce nas samych". W tym okresie ma miejsce Jego "duchowe umieranie". Bóg oddziela Go od wszystkiego, co było drogie Jego sercu, co mogło być ukoronowaniem Jego życia, a co stało się wewnętrzną próbą na wzór ofiary Abrahama.
    Dokonało się w tym okresie przedzieranie się woli ku temu, co nieuniknione, ku własnej śmierci, w przekonaniu, że własna śmierć, to największe i właściwie jedyne "dzieło", jakiego może dokonać w swoim życiu, bo tylko śmierć nie może być skażona aktem "posiadania siebie".
Pozostawione notatki z tego okresu pozwalają nam obecnie uchylić rąbka tajemnic, których ci, którzy wówczas z Nim byli, mogli się tylko domyślać. Oto kilka fragmentów:
    Carlsberg, 16 marca 1985r. - "W całym tym okresie wracały cyklicznie "ciemne noce", straszliwe godziny umierania, jak całkowity >>demontaż<<  mojej osobowości ... Miłość wyraża się w tym, że bezlitośnie oczyszcza. Dzięki Ci Jezu!"
    Carlsberg, 14 sierpnia 1985 r. - "Dziś stoję znów w obliczu śmierci ale dziś otrzymałem łaskę. Jak Abraham szedłem ku Górze Moria, aby tam ofiarować Bogu "mojego syna" - to znaczy, to wszystko co było dotąd treścią mojego usiłowania ... Bóg zażądał ode mnie ofiary, jak od Abrahama. Złożyłem ofiarę wołając: Amen, amen. Złączyłem się z Ofiarą Krzyża i Maryi, jak Ojciec Maksymilian".
    Carlsberg, 11 października 1985 r. - "Obszedłem teren wokół  "Maksymilianum". Przeżyłem tajemnicę góry Nebo: >>Ty także nie wejdziesz do Ziemi Obiecanej. Stąd możesz ją ukazać, ale twojego życia już nie starczy na zrealizowanie wizji.<< Pogodziłem się z tym. Muszę jak św. Maksymilian "położyć kości" pod to dzieło u jego fundamentów."
    Carlsberg, 24 luty 1986 r. - "W czasie dzisiejszego rozmyślania uświadomiłem sobie etapy mojego życia wewnętrznego. Są to: nawrócenie wiary, nawrócenie ufności i nawrócenie miłości. Trzeci etap stoi jeszcze przede mną ... Czy przeżycie mistycznego ukrzyżowania w Bad Mergentheim, powtórzone potem w Carlsbergu nie było tu momentem przełomowym?
    Kolejna faza - to towarzysząca mi już dłuższy czas "modlitwa ciemności". Trwanie przed Bogiem w absolutnej ciemności i niemocy, kosztowanie tej "próżni" świadomości. Tylko świadomość opróżniona z własnego "ja" może przyjąć miłość ... Samo nawrócenie miłości dokona się wtedy, gdy poznam jak jestem miłowany. O Panie, kiedy nastąpi ta chwila trzeciego nawrócenia? Ty wiesz. Jestem w Twoim ręku. Prowadź według Twego ostatecznego postanowienia".
    Ludwigshafen, 21 października 1986r. - ostatni zapis w pamiętniku. "Przyjechałem do kliniki w Pierwszy Piątek miesiąca ... Był taki zryw modlitewny o zdrowie i mój powrót. Pewnego wieczoru usłyszałem jakby słowa Marii z objawień w Guadalupe >>Czy ja nie jestem najlepszą Matką, czy nie wiem o cierpieniach moich dzieci?<<
    Zrozumiałem, że moją postawę wobec Marii i Jezusa może określić tylko całkowite zawierzenie niezależne od wszelkich zewnętrznych sytuacji. To co Ona wie i co będzie, co zadekretował Jej Syn, jest dla mnie najlepsze... >>Dobrze jest w milczeniu  oczekiwać ratunku od Pana<<. Łaska ostateczna, największa w życiu, to przyjęcie cierpienia i śmierci w postawie współofiarowania".
    Śmierć przyszła spokojnie, gdy odpoczywał w swoim pokoju 27 lutego 1987 r. Rano tego dnia odprawił ostatnią swoją Mszę świętą. Został pochowany w Carlsbergu. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Go "Gwałtownikiem Królestwa Bożego". 1 kwietnia 2000 r. doczesne szczątki Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przywiezione do Polski, złożone zostały w kościele Dobrego Pasterza w Krościenku.
    W Rzymie trwa Jego proces beatyfikacyjny.
                                       ks. Stanisław Sierla
fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik
.
WARTO PRZECZYTAĆ
Ks. Marek Dziewiecki: Jak być młodym z charakterem?
Wskazówki dla młodzieży i dorosłych. Wydawnictwo Fundacja "Nasza Przyszłość", Szczecinek 2008.
      Kilka lat temu na spotkaniu koła parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich nasz opiekun o. Stanisław Jopek SJ zapoznał nas z wartościowym tekstem ks. Marka Dziewieckiego. Potem kilka razy czytałem artykuły tego księdza w prasie katolickiej. Jest kapłanem diecezji radomskiej, psychologiem, krajowym duszpasterzem powołań, adiunktem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rekolekcjonistą, autorem ponad czterdziestu książek z zakresu wychowania, komunikacji międzyludzkiej, przygotowania do małżeństwa i rodziny oraz profilaktyki uzależnień. 
    Gorąco polecam czytelnikom "Dlatego" tego Autora, który ukazuje jasno wiele spraw w świetle chrześcijańskiej hierarchii wartości.
Stanisław Waluś
.
Te filmy warto obejrzeć
28. "Przyjdź na świat", czas 20 min. Nasze polskie wydarzenia, refleksje w świetle Świąt Bożego Narodzenia.
29. "Dziewczyny z tamtych lat", czas 40 min. O dziewczynach pokolenia wojny, Powstania Warszawskiego, a potem w "nagrodę" więzionych przez długie lata w więzieniach ubowskich.
30. "Był taki ktoś", czas 1 godz. Film o Wojciechu Ziembińskim i obecnej Polsce.
cd. w następnym numerze "Dlatego". 

"Być Kościołem" - Miesięcznik parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach

- Odzyskać miłość - o. Grzegorz Kozioł
- Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Pokornej - Zbigniew Ogonowski
- Wypłyń na głębię - Aleksandra Gawor
Bóg wystawia nas na próbę nie dlatego, że chce się przekonać jak z niej wybrniemy. On wie. Te próby potrzebne są nam. Mamy się przekonać, czy rzeczywiście Mu ufamy, czy musimy jeszcze nad tym popracować. Przed nami kolejny Wielki Post. Szatan na pewno będzie podsuwał nam różne myśli. (...)
- 50 lat w służbie Bogu i ludziom - Redakcja Być Kościołem Brat Władysław, którego (...)
- Ś.p. Andrzej Fajge - s. M. Nicola
- Intencje Apostolstwa Modlitwy - luty
- Spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja - Biuro i Koło Przyjaciół Radia Maryja (...) I też jak co roku gościem był Ks. Biskup Gerard Kusz, życzliwy i uśmiechnięty. Ks. Biskup celebrował Mszę św. i wygłosił homilię, w której m.in. porównał ludzi świeckich zaangażowanych w dzieło Radia Maryja do aniołów niosących dobrą nowinę. Jesteśmy nimi, gdy słuchamy, co Jezus do nas mówi, angażujemy się w posłudze w biurach i kołach Radia Maryja, współpracujemy i wspieramy te dzieła Boże i stajemy się coraz bardziej uczniami Pana. (...)
- 17. Światowy Dzień Chorego - Zbigniew Ogonowski
- Ferie w Zakopanem - Sandra Kurcab, Kaja Gawlik
- Święty Alfons Maria de Liguori - Teresa Nechay
- Być adresatem i listonoszem listów św. Pawła. Stacja V. Światło listu do Koryntian - Piotr Gawor
- (...) "Czy nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto?" (1 Kor 5,6) "Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat?" (1 Kor 6,2) "Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego?" (1 Kor 6,9) "Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was?" (1 Kor 6,9) "Czyż nie wiecie o samych sobie, że Chrystus jest w was?" (2 Kor 13,5) Oni, którzy usłyszeli Ewangelie zaledwie kilka lat temu mogli zapomnieć, mogli jeszcze nie zaskoczyć, że właśnie tak jest. To byli Koryntianie sprzed 2000 bez mała lat. A współcześni? Gliwiczanie? Czyż nie wiemy? (...)
- 25 lat minęło jak jeden dzień ... - Wspólnota Magnificat
- List do Galatów - Przekazała Wanda Sochacka
- KRONIKA PARAFIALNA
- Kurs przedmałżeński
- ZAPROSZENIA
PISMO REDAGUJĄ o. Grzegorz Kozioł, Aleksandra Gawor, Piotr Gawor, Gabriela Mnich, Teresa Nechay, Gabriela Ognowska, Zbigniew Ogonowski, Wanda Sochacka.
    Dla mnie szczególnie jest cenne, że w redakcji są dwie dwójki rodzinne: ojciec z córką i mąż z żoną. 
Stanisław Waluś
.
NASZE ROCZNICE
Maj
520 lat temu (19 maja 1489 r.) w Krakowie zmarł ks. Jan Długosz, arcybiskup nominat lwowski.
505 lat temu (5 maja 1504 r.) w Krakowie urodził się Stanisław Hozjusz. Z ramienia papieża Piusa IV przewodniczył obradom Soboru Trydenckiego.
115 lat temu (28 maja 1894 r.) we Lwowie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy Panoramy Racławickiej, której twórcami byli malarze Jan Styka i Wojciech Kossak.
70 lat temu (25 maja 1939 r.) zmarł światowej sławy polski uczony, filolog i historyk sztuki Aleksander Brückner.
65 lat temu (18 maja 1944 r.) po zaciekłych walkach oddziały polskie II Korpusu gen. Andersa zdobyły wzgórze i klasztor Monte Cassino, otwierając sprzymierzonym drogę do Rzymu.
60 lat temu (18 maja 1949 r.) zmarł ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin, wybitny teolog i filozof katolicki, były rektor KUL-u.
65 lat temu (27 maja 1944 r.) w Krakowie przy ulicy Botanicznej Niemcy rozstrzelali 40 Polaków w odwecie za zabicie 2 niemieckich policjantów, którzy usiłowali aresztować partyzantów AK.
Wybrała Barbara Kwaśnik
.
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2009
Maj: Ogólna: Aby wspólnoty chrześcijańskie i wierni świeccy w odpowiedzialny sposób zabiegali o powołania kapłańskie i zakonne. Misyjna: Aby młode Kościoły katolickie, wdzięczne Bogu za dar wiary, były gotowe uczestniczyć w misji Kościoła i głosić Ewangelię na całym świecie.

Pielgrzymki w 2009 roku

Aktualne informacje o pielgrzymkach będą podane w numerze czerwcowym biuletynu "Dlatego" oraz są umieszczone w internecie: piel1.html

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca, godz. 17.00. Spotkania w siedzibie KIK w Katowicach (pl. Ks. E. Szramka 2/13 - Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP) w 2009 r.: 13.05., 10.06., 14.10. i 9.12.2009. 

Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz.18.00. Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w 2009 r.: 9.06., 13.10., 10.11. i 8.12.2009. 

Rekolekcje w Kokoszycach

18-20.09.2009. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: Ks. Herbert Hlubek. Zapisuje Zofia Adamska, tel. 032 7482643. Koszt. 100 zł.

Msze św. pierwszopiątkowe

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim: 5.06., 2.10., 6.11., 4.12.2009. 

Koncerty organowe w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach

21 czerwca, 12 lipca, 16 sierpnia, 27 września, 18 października i 15 listopada. Godz. 19.00.

Dyżury w siedzibie KIK
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca. 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 - 18.00. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyżurujących jest Rajmund Rał - członek KIK w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).

Składki:
    Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice Rachunek Bankowy w
PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie:  http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail:  kikkt@katowice.opoka.org.pl
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl). 
Nakład: 450. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html