Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny "Dlatego"
 
 

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

 Nr 4 (208) 12 kwietnia 2009

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy. Kor 6b-8

Rok św. Pawła 29 VI 2008 - 29 VI 2009

Czwarta rocznica odejścia do Domu Ojca
Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II WielkiegoGrób Pański w kościele 
Matki Boskiej Kochawińskiej
w Gliwicach (2007 r.)
Dzieląc się radością płynącą z faktu Zmartwychwstania, życzymy, aby Chrystus błogosławił wszelkim działaniom podejmowanym na chwałę Boga, dla dobra Bliskich i pomyślności Ojczyzny.

Niech Zmartwychwstały obdarza pokojem serca, niesłabnącą nadzieją i gorliwością w świadczeniu o Nim - Bogu i Zbawcy.

Zarząd KIK w Katowicach 

Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach

    W sobotę 28 marca 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów. Zebranie to było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Mszę św. w kaplicy sprawował i homilię do zebranych wygłosił Ks. Dziekan dr Andrzej Suchoń. Po sprawozdaniach: Zarządu za kadencję 2006-2009, Komisji Rewizyjnej i finansowym Zarząd uzyskał absolutorium. Sprawozdania są na stronie internetowej naszego KIK. Zebrani ustalili, że Zarząd będzie składał się z Prezesa i 10 członków, a Komisja Rewizyjna będzie liczyła 5 członków.
    Prezesem KIK w Katowicach został Antoni Winiarski, a członkami Zarządu: Andrzej Dawidowski, Kazimierz Krzyżanowski, Jan Mikos, Marianna Nęckarska, Robert Prorok, Danuta Sobczyk, Wojciech Sala, Piotr Urbanowicz, Stanisław Waluś. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Jacek Chmieliński, Józef Dziemba, Czesław Olszewski, Jerzy Smołka, Rena Ustrzycka. 
    Zebrani podjęli 5 uchwał wynikających ze złożonych wniosków i przekazali dwa wnioski do dalszego opracowania na posiedzeniu Zarządu KIK w Katowicach.

Stanisław Waluś


Apel 
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
z dnia 28.03.2009 r. 
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

   Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach ponownie apeluje do Pań i Panów Posłów oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o ustawowe zapewnienie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 
    Uważamy także, iż każda próba dokonania aborcji powinna być kwalifikowana jako usiłowanie zabójstwa.

Apel 
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
z dnia 28.03.2009 r. 
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o uchwalenie ustawy całkowicie zakazującej procedury zapłodnienia "in vitro" 

    Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Pań i Panów Posłów oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o uchwalenie ustawy całkowicie zakazującej procedury zapłodnienia "in vitro". 
    Życie nowego człowieka zaczyna się w momencie połączenia komórki jajowej i plemnika, i podziału powstałej komórki (w każdej powstałej po podziale następnej komórce jest zestaw genów matki i ojca - a więc jest to wyznacznik istnienia nowej osoby). 
    Przypominamy, że ogromna większość Państwa kończyła ślubowanie poselskie lub senatorskie słowami: "Tak mi dopomóż Bóg", a piąte przykazanie Dekalogu jest wyraźne: "Nie zabijaj".

Apel 
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 28.03.2009 r. 
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
o przywrócenie święta Trzech Króli jako dnia ustawowo wolnego od pracy 

   Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Pań 
i Panów Posłów oraz Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o przywrócenie święta Trzech Króli jako dnia ustawowo wolnego od pracy.

Uchwała 
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
z dnia 28.03.2009 r. 

   Walne Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża podziękowania Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za: 
ˇ pierwszą pielgrzymkę apostolską do Polski od 25 do 28 maja 2006 r., 
ˇ nauczanie skierowane do wiernych, a w szczególności w encyklikach "Deus caritas est" i "Spe salvi", 
ˇ zdjęcie ekskomuniki z czterech biskupów tradycjonalistów w Tygodniu Modlitw 
o Jedność Chrześcijan, 
ˇ ustanowienie wielu błogosławionych i kanonizowanych, a wśród nich kilku Polaków, 
ˇ cotygodniowe słowa kierowane do Polaków w naszym języku. 
    Zapewniamy Ojca Świętego o naszym przywiązaniu i modlitwie w Jego intencji oraz w intencjach, które poleca Bogu. 

Uchwała 
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
z dnia 28.03.2009 r.

    Walne Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża radość i składa serdeczne gratulacje Jego Ekscelencji, Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi z okazji powtórnego wyboru na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na kadencję 2009-2014. 
    W związku z wyborem życzy Księdzu Arcybiskupowi dalszego błogosławieństwa Bożego w sprawowaniu funkcji będącej służbą Kościołowi w naszej Ojczyźnie, ciągłej asystencji Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji, trwania przy wartościach, którym Jego Ekscelencja służy.

Apel 
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
z dnia 28.03.2009r. 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nie ratyfikowanie traktatu lizbońskiego 

    Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego o nie ratyfikowanie traktatu lizbońskiego. 
   Uzasadnienie:
    Zgodnie z przyjętą procedurą w Unii Europejskiej odrzucenie traktatu w jednym z krajów kończy procedurę ratyfikacyjną. Odmowa ratyfikacji wyrażona przez ludność Irlandii w referendum zakończyła procedurę. 
    Można zacząć prace nad inną umową międzynarodową i poddać ją procedurze ratyfikacji od początku - we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Miało to miejsce w przypadku Konstytucji Europejskiej, która została odrzucona przez ludność dwóch krajów: Francji i Holandii i stała się martwa. 
    Polska nie może w wyniku żadnej umowy międzynarodowej utracić suwerenności wywalczonej po 123 latach niewoli i utraconej w wyniku II wojny światowej rozpętanej przez Rzeszę Niemiecką, która po kilkunastu dniach została wsparta przez Związek Sowiecki.

Zbieraliśmy podpisy w sekcjach KIK

    W sekcjach naszego KIK zebraliśmy 178 podpisów (w tym w Zabrzu ponad połowę) pod projektem Ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli. Więcej informacji na stronie internetowej: www.trzechkroli.pl 
    W sekcji KIK w Zabrzu zebrano też 62 podpisy pod projektem Ustawy o zmianie ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (dotyczy całkowitego zakazu zapłodnienia metodą in vitro). Więcej informacji na stronie internetowej: www.contrainvitro.pl

Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 - 1987

    Patrząc na Jego życie duchowe na płaszczyznach: ascetycznej, apostolskiej i mistycznej, można zauważyć stałe dążenie do świętości. W początkowych fazach oparte wyłącznie na pracy nad sobą własnym wysiłkiem, ale po tzw. "przewrocie kopernikańskim" skierowane na właściwe tory, osiąga w Nim szczyty głębokiego zanurzenia się w Bogu. Poprzez wysiłki ascetyczne nieustannego oczyszczania i nawracania się następuje z biegiem lat harmonijna współpraca z łaską Bożą, całkowite podporządkowanie się Jego woli i bezgraniczne zaufanie miłosierdziu Bożemu. Ks. Franciszek pragnął rozwijać w sobie cnotę miłości chrześcijańskiej. W pamiętniku Jego czytamy: "Od blisko 20 lat modlę się o umiejętność kochania. Teraz zaczynam odczuwać coraz bardziej, że zbliża się ten moment, w którym będę mógł przekroczyć próg miłości". (18 X 1961 r.) cdn. 
ks. Stanisław Sierla
fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik
Te filmy warto obejrzeć
26. "Minęła rocznica", czas 40 min. Wyjątkowo uroczyste obchody 60. rocznicy Powstania Warszawskiego posłużyły jako tło filmu o Powstaniu, by powiedzieć to, co jeszcze nie zostało powiedziane. 
27. "Klisze pamięci", czas 30 min. Poprzez twórczość artysty fotografika, poety, muzyka, krakowianina Stanisława Markowskiego, pokazane są czasy walki o wolność 1980-1989.
cd. w następnym numerze "Dlatego"
NASZE ROCZNICE
Kwiecień
930 lat temu (11 IV 1079 r.) na stopniach ołtarza w kościele na Skałce, na rozkaz króla Bolesława, został zabity biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa.
215 lat temu (4 IV 1794 r.) Tadeusz Kościuszko stoczył zwycięską bitwę pod Racławicami.
215 lat temu (17 IV 1794 r.) wybuchło powstanie w Warszawie, na czele którego stanął ks. Józef Mejer i szewc Jan Kiliński.
160 lat temu (3 IV 1849 r.) w Paryżu zmarł Juliusz Słowacki. Przy jego śmierci był obecny zaprzyjaźniony z nim Zygmunt Szczęsny Feliński.
100 lat temu (8 kwietnia 1909 r.) w Kalifornii zmarła Helena Modrzejewska.
85 lat temu (29 IV 1924 r.) rząd Rzeczypospolitej wprowadził do obiegu nową monetę: polski złoty. 1 zł = 1 mln 800 tys. marek.
80 lat temu (21 IV 1929 r.) w Cieszynie zmarł ks. Józef Londzin, działacz narodowy Śląska Cieszyńskiego. 
Wybrała Barbara Kwaśnik
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2009
Kwiecień: Ogólna: Aby Pan błogosławił pracy rolników obfitymi plonami i aby narody bogate były bardziej wrażliwe na dramat głodu w świeci. Misyjna: Aby chrześcijanie, pracujący na terytoriach, gdzie ubodzy, kobiety i dzieci żyją w tragicznych warunkach, byli znakiem nadziei przez dawanie świadectwa Ewangelii i solidarność. 
Maj: Ogólna: Aby wspólnoty chrześcijańskie i wierni świeccy w odpowiedzialny sposób zabiegali o powołania kapłańskie i zakonne. Misyjna: Aby młode Kościoły katolickie, wdzięczne Bogu za dar wiary, były gotowe uczestniczyć w misji Kościoła i głosić Ewangelię na całym świecie.

Pielgrzymki w 2009 roku
Pielgrzymki ogólne

24.05.2009 Piesza pielgrzymka KIK do Bogucic. Wyjście sprzed lokalu Klubu o godz. 15.30. Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Boguckiej o godz. 17.00. Po Mszy św. nabożeństwo maryjne i spotkanie uczestników pielgrzymki. 
6.06.2009 Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Dojazd indywidualny. 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa

    Pełniejsze informacje w poprzednim numerze "Dlatego" i na stronie internetowej naszego KIK.
18.04.2009 Tyniec, Kraków Łagiewniki. 
1-4.05.2009 Litwa. 
15-17.05.2009 Lubiąż, Henryków, Krzeszów, Książ, Trzebnica (szlak cysterski). 
25.05.2009 Czerna, Modlnica Wielka, Trzebinia. 
6-7.06.2009 Jędrzejów, Piotrowice, Kielce, Święty Krzyż, Sulisławice, Staszów, Szydłów. 
20-21.06.2009 Łódź, Łódź-Łagiewniki, Łask, Piotrków Trybunalski, Czerwińsk nad Wisłą. 
14-24.09.2009 Włochy, Chorwacja, Medżiugorje, Węgry. 
3.10.2009 Leśniów, Częstochowa. 

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego

    Pełniejsze informacje w poprzednim numerze "Dlatego" i na stronie internetowej naszego KIK.
25.04.2009 (sobota) Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach i grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. 
Program: Wyjazd sprzed kościoła w Katowicach-Janowie o 6.45, sprzed dworca kolejowego w Katowicach od strony pl. Andrzeja o godz. 7.00. Nawiedzenie grobu ks. Jerzego Popiełuszki oraz uzyskanie odpustu zupełnego w sanktuarium Matki Bożej Królowej Meksyku (Guadalupe) w Laskach Warszawskich. Powrót ok. godz. 20.30. Koszt 80 zł od osoby (przejazd autokarem, ubezpieczenie). Zapisy: Antoni Winiarski, tel. 032 3591198, 032 2557112, 0508 290199 lub e-mail: awini55@yahoo.com
Matko Najświętsza z Guadalupe,
Która okazałaś swą miłość i czułość
Ludom kontynentu amerykańskiego,
Obdarz szczodrze radością i nadzieją
wszystkie narody
I wszystkie rodziny świata.
Tobie, która nas poprzedzasz i prowadzisz
na naszej drodze wiary
Do ojczyzny wiecznej,
Powierzamy radości, plany,
Troski i pragnienia wszystkich rodzin.
Maryjo,
Do ciebie uciekamy się, ufając
w Twoją czułość Matki.
Nie gardź błaganiami, które do Ciebie zanosimy
Za rodziny całego świata
W tym przełomowym okresie historii,
Ale raczej przyjmij nas wszystkich
do swego serca Matki
I towarzysz nam na naszej drodze
do ojczyzny niebieskiej.
Amen.
(fragment przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI na zakończenie VI Światowego Spotkania Rodzin w Meksyku),Źródło, 1 II 2009, str. 32
26-28.06.2009 Słowacja. Wkrótce bliższe informacje. Opieka księdza: ks. Józef Kozyra. 
9-23.07.2009 Peru i Boliwia. 
6-8.08.2009 Dolny Śląsk. Wkrótce bliższe informacje. Opieka księdza: ks. Jan Klemens.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny

Ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca, godz. 17.00. Spotkania w siedzibie KIK w Katowicach (pl. Ks. E. Szramka 2/13 - Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP) w 2009 r.: 13.05., 10.06., 14.10. i 9.12.2009. 

Sekcja Nauka-Wiara

Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz. 18.00. Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w 2009 r.: 12.05., 9.06., 13.10., 10.11. i 8.12.2009. 

Rekolekcje w Kokoszycach

18-20.09.2009. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: Ks. Herbert Hlubek. Zapisuje Zofia Adamska, tel. 032 7482643. Koszt. 100 zł.

Msze św. pierwszopiątkowe

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim: 5.06., 2.10., 6.11., 4.12.2009. 

Konferencja Nauka - Etyka - Wiara 2009

Gdańsk - 11 - 14 czerwca 2009 r. Informacje na stronie internetowej Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki www.chfpn.pl

Dyżury w siedzibie KIK w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13)
W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca. 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach
Czwartek w godz. 16.00 - 18.00. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyżurujących jest Rajmund Rał - członek KIK w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).

Składki - informacja w poprzednim numerze.

Biblioteka KIK - czynna w godzinach dyżurów. 

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl) 
Nakład: 450. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html