Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny "Dlatego"
 

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

 Nr 2-3 (206-207) 25 marca 2009

 Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto przychodząc na świat mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi otworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Hbr 10,4-10

Rok św. Pawła 29 VI 2008 - 29 VI 2009
30. rocznica encykliki Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II - 4 marca 1979 r.
24 III - Narodowy Dzień Życia, 25 III - Dzień Świętości Życia 

Dlaczego warto przekazać 1% podatku na KIK?

 Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest Organizacją Pożytku Publicznego co oznacza, że możecie Państwo wspomagać działalność KIK poprzez przekazanie 1% podatku na cele statutowe Klubu. Pieniądze te będą przeznaczone na działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regionalnej Śląska. Służymy społeczeństwu naszą wiedzą i bezinteresownym zaangażowaniem.
 Nie przekazanie 1% na Organizację Pożytku Publicznego powoduje, że ten 1% podatku, podobnie jak pozostałe 99% podatku, wędruje do kasy państwowej. 
 Przekazując 1% podatku na KIK, należy tylko wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym PIT, wpisując pełną nazwę Klubu, adres i numer KRS:
     Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
     40-014 Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2/13
     Numer KRS 000006876
 Zachęcam także Członków i Sympatyków Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski, szczególnie z tych Klubów, które nie mają statusu Organizacji Pożytku Publicznego, do wspierania Klubów będących Organizacjami Pożytku Publicznego. 
Szczęść Boże
   Antoni Winiarski 
   Prezes KIK w Katowicach

Kluby Inteligencji Katolickiej mające status Organizacji Pożytku Publicznego 
wg. stanu rejestru na dzień: 8.12.2008

 Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Pl. Ks. Emila Szramka 2/13, 40-014 Katowice, Nr KRS 0000068764, data nadania: 29-11-2006.
 Klub Inteligencji Katolickiej, Pl. Św. Jana 17, 43-600 Jaworzno, Nr KRS 0000140728, data nadania: 21-04-2004.
 Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, Bohaterów Warszawy 4a, 43-300 Bielsko-Biała, Nr KRS 0000010905, data nadania: 1-06-2004.
 Klub Inteligencji Katolickiej, Katedralna 4a, 45-007 Opole, Nr KRS 0000046409, data nadania: 23-06-2004.
 Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawska 46, 15-077 Białystok, Nr KRS 0000099466, data nadania: 25-10-2006.
 Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, Plac Strzelecki 22 (oficyna), 50-224 Wrocław, Nr KRS 0000031291, data nadania: 21-01-2005.
 Klub Inteligencji Katolickiej, Freta 20/24a, 00-227 Warszawa, Nr KRS 0000034785, data nadania: 22-02-2005.
 Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, Ogarna 64/65, 80-826 Gdańsk, Nr KRS 0000035633, data nadania: 7-09-2006.
 Warmiński Klub Katolików, Mickiewicza 10, 10-550 Olsztyn, Nr KRS 0000036222, data nadania: 14-11-2007.

Zdjęcie ekskomuniki z czterech biskupów należących do Bractwa św. Piusa X
Kongregacja ds. Biskupów
Dekret

 (...) Na mocy uprawnień, udzielonych mi specjalnie przez Ojca Świętego Benedykta XVI, obecnym Dekretem zdejmuję z biskupów Bernarda Fellaya, Bernarda Tissiera de Mallerais, Richarda Williamsona i Alfonsa de Galareety karę ekskomuniki latae sententiae, zdeklarowanej przez Kongregację ds. Biskupów 1 lipca 1988 r., i oświadczam, że wydany wówczas Dekret jest od dnia dzisiejszego pozbawiony skutków prawnych.
   Rzym, w siedzibie Kongregacji ds. Biskupów, 21 stycznia 2009 r.
   Kard. Giovanni Battista Re
   Prefekt Kongregacji ds. Biskupów

L'Osservatore Romano, 3, 2009, str. 45
.
Nota Sekretariatu Stanu

 (...) Bp Williamson, aby został dopuszczony do posługi biskupiej w Kościele, będzie musiał także w sposób całkowicie jednoznaczny i publicznie wyrzec się swych poglądów dotyczących Szoah, które nie były znane Ojcu Świętemu w chwili zdjęcia ekskomuniki. (...)
   Watykan, 4 lutego 2009 r.

L'Osservatore Romano, 3, 2009, str. 46

Warszawa, 5 lutego 2009 r.

Oświadczenie
senatorów Prawa i Sprawiedliwosci
skierowane do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
w sprawie wypowiedzi negatywnie oceniającej decyzje Papieża Benedykta XVI

 Panie Marszałku
 W "Sygnałach dnia" w programie I Polskiego Radia, 29 stycznia br., skrytykował Pan publicznie Papieża Benedykta XVI, zarzucając Ojcu Świętemu, że "odchodzi od linii, którą nakreślił i realizował Jan Paweł II" i "popełnia błąd za błędem". (...)
 Panie Marszałku. Zupełnie nie rozumiemy Pańskiej wypowiedzi. Dlatego na wstępie chcielibyśmy Panu Marszałkowi przypomnieć, że dla Jana Pawła II podjęcie 21 lat temu decyzji o ekskomunice było źródłem niesłychanego bólu. (...)
   Z poważaniem senatorowie:
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Grzegorz Banaś, Ryszard Bender, Przemysław Błaszczyk, Jerzy Chróścikowski, Zbigniew Cichoń, Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej, Władysław Dajczak, Wiesław Dobkowski, Jan Dobrzyński, Janina Fetlińska, Stanisław Gogacz, Henryk Górski, Witold Lech Idczak, Kazimierz Jaworski, Piotr Kaleta, Stanisław Karczewski, Stanisław Kogut, Bronisław Korfanty, Waldemar Kraska, Krzysztof Majkowski, Władysław Ortyl, Bohdan Paszkowski, Zdzisław Pupa, Czesław Ryszka, Tadeusz Skorupa, Wojciech Skurkiewicz, Kazimierz Wiatr, Grzegorz Wojciechowski, Stanisław Zając. 

 Nasz Dziennik, 11 II 209, str. 2

Warszawa, 6 lutego 2009 r.

.
List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Ojca Świętego

 Umiłowany Ojcze Święty,
 W imieniu biskupów Konferencji Episkopatu Polski pragniemy przekazać Waszej Świątobliwości słowa wdzięczności za ostatnie gesty i kroki, w których wyraziła się troska Następcy św. Piotra o jedność Chrystusowego Kościoła.
 Otwarcie drzwi dla dialogu mającego na celu zakończenie bolesnego rozłamu jest aktem wielkiej odwagi i prawdziwie pasterskiej miłości, która pierwsza wychodzi na spotkanie i szuka dróg pojednania.
 Ufamy, że ten ojcowski gest spotka się z podobną gotowością i otwartością ze strony biskupów i wiernych Bractwa św. Piusa X i doprowadzi do przyjęcia przez nich bez zastrzeżeń całości nauczania dyscypliny Kościoła, w tym Soboru Watykańskiego II oraz nauczania ostatnich Papieży.
 Odpowiadając na apel Ojca Świętego o modlitwę, zapewniamy, że Kościół w Polsce nieustannie towarzyszy Następcy św. Piotra w Jego trosce o wszystkie Kościoły oraz modli się do Pana, aby każdy krok w kierunku pojednania wierzących w Chrystusa przynosił zamierzone owoce.
 Z wyrazami synowskiego oddania i w duchu gorącej modlitwy
+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
+ Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
+ Stanisław Budzik
 Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Żyd broni Papieża

 Rabin Yehuda Levin, przewodniczący Unii Ortodoksyjnych Rabinów USA i Kanady, stwierdził, że medialny atak na Benedykta XVI w związku ze zdjęciem ekskomuniki m.in. z bp. Richarda Williamsona to dzieło lewicowych katolików. Według niego, w całej sprawie chodzi raczej o zablokowanie rosnących wpływów konserwatywnych katolików niż o potępienie biskupa - negacjonisty.
 Rabin podkreślił, że Watykan dostatecznie jasno wyraził swój stosunek do antysemityzmu, a reakcja Stolicy Apostolskiej na poglądy bp. Williamsona spełnia oczekiwania społeczności żydowskiej. (...) 

AKJ, KAI Nasz Dziennik, 14-15 II 2009, str. 9


Wielki Post z Papieżem
Marek Jurek, historyk, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu

 (...) I w tym klimacie pojawiają się - o czym pisze Benedykt XVI - katolicy, czujący się wobec świata "w obowiązku" obrażać Papieża (wśród których, niestety, nie zabrakło marszałków obu izb polskiego parlamentu). Dlatego z tym większą wdzięcznością Papież przywołał żydowskich przyjaciół, którzy mimo różnic w wierze - prawdziwie okazali chęć zrozumienia następcy św. Piotra. (...)

Gość Niedzielny, 22 III 2009, str. 66


Tak! za Benedyktem

 Pod takim hasłem wystartowała wielka internetowa akcja wspierania Ojca Świętego wobec niepohamowanych ataków na niego w mediach. W każdej chwili można wyrazić swoja solidarność z Benedyktem XVI i zapewnić o swojej modlitwie za niego, składając swój podpis pod adresem:
 http://www.ja-zu-benedikt.net/

Źródło, 8 III 2009, str. 24 


Akcja "Solidarni z Benedyktem"

 Międzynarodowa organizacja katolicka Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca wszystkich katolików zaniepokojonych zmasowanymi atakami na Papieża do wyrażenia solidarności z Benedyktem XVI. Na stronie internetowej organizacji:
 http://www.pkwp.org/strona.php?41975
można okazać gest poparcia dla Papieża. Medialne ataki na Papieża trwają. Katolicy z różnych stron świata nie zgadzają się na to i chcą bronić Papieża. Akcja będzie trwała przez cały rok. PKWP zachęca także do włączenia się w inicjatywę całorocznej modlitwy za Papieża.

Niedziela, 15 III 2009, str. 6


Spotkanie opłatkowe KIK

 W czwartek 8. stycznia 2009 r. odbyło się nasze spotkanie opłatkowe z Księdzem Arcybiskupem Damianem Zimoniem. Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa. Współcelebransami byli proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny ks. dr Andrzej Suchoń i nasz kapelan - ks. dr hab. Józef Kozyra.

.

.
 Pierwsze czytanie miała Małgorzata Piechoczek a psalm zaśpiewała prof. Michalina Growiec.
 W homilii Ks. Arcybiskup nawiązał do słów czytania "Wy dajcie im jeść" i przypomniał, że mamy Rok św. Pawła, że odbył się w Watykanie synod biskupów na temat Słowa Bożego, że mamy Pismo Święte przetłumaczone przez paulistów. Dalej przypomniał, że Bóg zawsze wychodzi do człowieka jako pierwszy obdarzając go bezinteresowna miłością. Pod koniec homilii Ks. Arcybiskup powiedział, że musimy oddać się innym tak, jak Chrystus oddaje się nam w Eucharystii. Modlitwę wiernych przygotował Piotr Urbanowicz. Po Mszy Świętej udaliśmy się do jadalni, gdzie zebranych powitał prezes KIK Antoni Winiarski. Życzenia noworoczne zebranym złożył też prezydent Katowic Piotr Uszok. Potem Ks. Arcybiskup pobłogosławił opłatki.

.

.
 Składaliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie pianina, na którym grał Rajmund Rał. Kilka kolęd zaśpiewał Ernest Kubica, prezes Towarzystwa Przyjaciół Katowic.

.

 Śp. Ks. Biskup Adam Śmigielski SDB
Biskup Adam Śmigielski SDB 1933-2008 Księga pamiątkowa
Życiorys, testamenty, homilie na pogrzebie, kondolencje,
Redakcja: ks. dr Mariusz Karaś, ks. Paweł Rozpiątkowski,
Wydawca: Kuria Diecezjalna w Sosnowcu, 2008

List od Ojca Świętego Benedykta XVI
.

(...) W pamięci pozostaje Jego posługa we Wspólnocie Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego. Był cenionym profesorem Pisma Świętego i języków biblijnych, wychowawcą kleryków w Krakowie i w Rzymie, rektorem seminarium, przełożonym Salezjanów w Krakowie i inspektorem we Wrocławiu.
 Po przyjęciu sakry biskupiej od 1992 r. gorliwie pełnił posługę pierwszego Biskupa Diecezjalnego w Diecezji Sosnowieckiej. Znana jest Jego troska o tworzenie struktur nowej diecezji, powstałej z woli Sługi Bożego Jana Pawła II, jak również troska o organizacje różnych form duszpasterstwa, szczególnie duszpasterstwa młodzieży, ruchów i stowarzyszeń katolickich, a także praca na forum Konferencji Episkopatu Polski i posługa Kościołowi Powszechnemu.
     Tarcisio Kard. Bertone
     Sekretarz Stanu

Na str. 102 zamieszczono z datą 10.10.2008 r. kondolencje z naszego KIK:
 Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach składa kondolencje z powodu śmierci śp. Ks. Bpa Adama Śmigielskiego. Modlimy się o radość życia wiecznego dla wielkiego Pasterza Ziemi Zagłębiowskiej 
     Antoni Winiarski
     Prezes KIK

Order Grzegorza Wielkiego dla Henryka Mikołaja Góreckiego

 Benedykt XVI wyróżnił kompozytora prof. H. M. Góreckiego najwyższym oznaczeniem papieskim przyznawanym osobom świeckim - Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Więcej informacji w Gościu Niedzielnym, 1 II 2009, str. 8, Naszym Dzienniku, 3 II 2009, str. 11, Niedzieli, 15 II 2009, str. 9 i Źródle 8 II 2009, str. 25.

Czesław Ryszka - laureatem nagrody "Animus et Semper Fidelis"

Polskie Stowarzyszenie Morskie - Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego uhonorowało nagrodą "Odważny i zawsze wierny" Czesława Ryszkę. Więcej informacji jest w Niedzieli z 1 III 2009, str. 28. 

Ks. Arcybiskup Józef Michalik 
ponownie wybrany na przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski

 10 marca 2009 r. ks. abp Józef Michalik został wybrany przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski na kadencję 2009-2014. Uprawnionych do głosowania było 92 biskupów. W pierwszym głosowaniu księża biskupi spośród 42 ordynariuszy zgłosili 14 kandydatów. Do drugiej tury przeszło 6 hierarchów (w kolejności alfabetycznej: ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki, ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski i ks. abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski) i został wybrany ks. abp. Józef Michalik (około 65 głosami). Na stanowisko wiceprzewodniczącego został ponownie wybrany ks. abp Stanisław Gądecki. 

Z abp. Józefem Michalikiem - metropolitą przemyskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

 - Myślę, że obserwujemy zjawisko dość niepokojące. To, co nie udało się totalitaryzmowi, jakby udaje się liberalizmowi. Liderzy tendencji zamknięcia Kościoła w kruchcie lub w działalności filantropijnej wiedzą, jaką siłą jest świadomy laikat. Nie mogą dziś prowadzić z nim wojny na wzór tej sprzed lat, zatem - korzystając z szerokiego dostępu do mediów - próbują tak malować obraz Kościoła, żeby w wiernych wzbudzić zniechęcenie do jakiejkolwiek aktywności. Nie gardzi się też działaniami ze wszech miar niemoralnymi. Ostatnio, jak się dowiaduje z mediów, senatorowie jednej z partii wystosowali list protestacyjny w sprawie wycofania z platformy UPC Polska programu Telewizji Trwam. To bardzo haniebna decyzja. Jestem przekonany, że wielu abonentów tej platformy cyfrowej przyjęło ja do swoich domów właśnie ze względu na możliwość oglądania Telewizji Trwam. Teraz arbitralne odbiera się im tę możliwość. To domaga się właśnie owego sprzeciwu katolickiej inteligencji. Oczekują tego od nich przede wszystkim emeryci, których zwyczajnie oszukano i którym zaśmiano się w twarz. 

Niedziela, 8 III 2009 r., str. 12-13


Szanowny Pan Bronisław Korfanty, Senator RP

 (...) Jako chrześcijanin i obywatel Polski chrześcijańskiej oraz z racji przynależności do Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach kieruję różne protesty do przedstawicieli Unii Europejskiej, do prezydenta, premiera, posłów Sejmu RP i senatorów. Głos mój i naszego Klubu jest mało słyszalny, najczęściej kończy się tylko na podziękowaniu za zainteresowanie się tematem lub nie ma w ogóle żadnej reakcji ze strony adresatów. (...)
 Ja, jako wyborca, mam do Pana wielką prośbę: żeby zwrócić się jako Senat lub grupa senatorów do prezydenta, do Sejmu, odpowiednika Senatu w Indiach, do ambasadora Indii i do Unii Europejskiej z odpowiednim apelem o wpłyniecie na decyzje rządów tych krajów w celu zaprzestania mordowania i prześladowania chrześcijan. (...) Nie traćmy tej chwili i możliwości pomocy.
 Mam do Pana jeszcze drugą prośbę. Jako Polak dbający w pierwszej kolejności o interes Polski, tak jak każdy kraj w Unii dba o interes swojego kraju, leży mi na sercu rozwój Polski i zapewnienie pracy wszystkim Polakom w kraju. Do tego może przyczynić się energia i energetyka czerpana i wytwarzana z własnych źródeł krajowych, których jak się okazuje, mamy niemal nieograniczone zasoby. Do udowodnienia tego faktu przyczynił się wielki Polak, charyzmatyk, który powołał do istnienia radio, telewizję, szkołę wyższą, dziennik i sięgnął po zasoby geotermalne na głębokościach nigdy dotąd w Polsce nieodkrywanych i niebadanych. Człowiek ten jest w wolnej Polsce w sposób szczególny dyskryminowany. 
 Odebrano mu przyznane unijne środki finansowe na rozwój poszukiwanego kierunku uczelni, nasyłane są na tę katolicką uczelnię ciągłe kontrole przez ministerstwo. Realizowana umowa z Funduszem Ochrony Środowiska na badania geotermalne została przez Fundusz jednostronnie po rozpoczęciu prac zerwana. Rząd nie zezwolił na publiczną zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów wykonanych odwiertów badawczych, bardzo ważnych dla Polski. W większości mediów można zauważyć publikacje i wypowiedzi będące świadectwem wielkiej nienawiści wobec dzieł powstałych przy współudziale ojca Tadeusza Rydzyka. Gdy tak wielki Polak, który przyczynia się do rozwoju Polski przez pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, jest w sposób szczególny dyskryminowany, nie możemy się bezczynnie temu przyglądać.
 W Niemczech każdy, kto poszukuje energii ze źródeł odnawialnych w ziemi, otrzymuje od państwa bezzwrotną pożyczkę. W Polsce ten pionierski wyczyn próbuje się zdusić w zarodku, na oczach wszystkich senatorów i posłów wybranych przez Polaków, którzy przecież przysięgali przyczyniać się do rozwoju rodzimego przemysłu i wspierania krajowej produkcji. 
 (...) Również do Pana mam prośbę, aby podjąć inicjatywę - interpelację, zapytanie, dlaczego tak się dzieje, że dyskryminuje się tak ważne dzieła powstałe dla Polski (...). 
     Jan Mikos, Katowice

Nasz Dziennik, 28 I 2009, str. 15.


Nasza ankieta

 W ankiecie 32 na pytanie "Co powinno się jeszcze znaleźć w Biuletynie?" ankietowana osoba napisała: "Co się dzieje w innych klubach (W-wa, inne miasta) wymiana doświadczeń". Regularnie drogą elektroniczna otrzymuję biuletyn warszawskiego KIK-u. Ostatnio otrzymałem też materiały z kilku KIK-ów, a o aktywności innych przeczytałem w prasie. Poniższe zestawienie - jest w kolejności alfabetycznej. 

 Bielsko-Biała
   X lat Katolickiego Domu Opieki Józefów,
   Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej
   Bielsko-Biała 2008 r.

..
.
 Relacje z jubileuszu ukazały się: we wkładce regionalnej "Gość Bielsko-Żywiecki" do "Gościa Niedzielnego" z 1 II 2009, na str. III oraz we wkładce regionalnej "Niedziela na Podbeskidziu" do "Niedzieli" z 8 II 2009, na str. I.

 Gdańsk

   UPC Polska Sp. z o.o.
 Niniejszy list kieruję do Państwa w imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku i Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Gdańskiego, a także w imieniu własnym. (...) Otrzymaliśmy informacje, że Państwa firma postanowiła ograniczyć dostępność Telewizji Trwam poprzez umieszczenie jej w najdroższym pakiecie oferowanych usług. (...)
Za KZ NSZZ "S" Uniwersytetu Gdańskiego,
Za Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku
prof. dr hab. Franciszek Makurat

 Kraków

 W programie np. 1) Zwiedzanie Cmentarza Podgórskiego, 2) radosna pokuta chrześcijanina, 3) Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki - Sługa Boży Jerzy Ciesielski - patron rodzin i ludzi nauki, 4) kurs tańca celtyckiego. W biuletynie jest też relacja z niecodziennej uroczystości: jubileuszu 85-lecia urodzin pana Stefana Wilkanowicza, wieloletniego prezesa Klubu. 
 Nasuwa się pytanie: "dlaczego w Krakowie nie uczy się krakowiaka?"

 Opole

 W Opolu - 7 III - Walne Zebranie członków KIK, 16 III - w Kędzierzynie-Koźlu - Chryzanty Kucharczyk - "Masoneria: organizacja, ceremoniał i działanie", 18 III - w Opolu: Rozważania biblijne, 21 III - dzień skupienia w Klasztorze Annuntiata w Raciborzu (prowadzi ks. dr Zygmunt Nabzdyk).

 Tarnów

 Biuletyn jest poświęcony św. Józefowi, a w programie następujące pozycje: 1) Historia i dzieje Bazyliki Bożego Grobu, 2) Obraz Pawła Apostoła w Dziejach Apostolskich w Jego Listach, 3) Mało znane kościoły Rzymu, 4) Choroba Alzheimea, 5) Klubowa cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, 6) Droga Krzyżowa, 7) Wspomnienia uczestnika wojny obronnej w 1939 r., 8) Spór o Białoruś, 9) Rekolekcje Wielkopostne (Grzech i miłosierdzie, Eucharystia i życie, Być człowiekiem modlitwy).

 Warszawa

 Bogaty program pracy KIK to zarówno spotkania w Klubie, rekolekcje Wielkopostne w kościele św. Marcina głoszone przez o. prof. Andrzeja Kłoczowskiego OP, jak i praca w wielu sekcjach:
KOMUNIKAT SEKCJI EWNGELIJNEJ
KOMUNIKAT SEKCJI RODZIN
KOMUNIKAT STARSZEGO EKUMENISTY
SPOTKANIE W NAZARECIE
KOMUNIKAT SEKCJI EMAUS
KOMUNIKAT EKCJI TURYSTYCZNEJ
KOMUNIKAT SEKCJI ESPERANTO
KOMUNIKAT FUNDACJI im. Ks. STEFANA NIEDZIELAKA
KOMUNIKAT SEKCJI POLSKO-NIEMIECKIEJ
KOMUNIKAT SEKCJI WSPÓŁPRACY Z KATOLIKAMI NA WSCHODZIE.

 Myślę, że zaproszenie prof. Stefana Niesiołowskiego do Klubu Inteligencji Katolickiej jest żartem primaaprilisowym. 
Stanisław Waluś

 Spór o Europę

 Dnia 4.02.2009 odbyła się w sekcji KIK-u w Gliwicach prelekcja dr Ferdynanda Morskiego pt. "Spór o Europę". W zamierzeniu prelegenta problem miał być rozważany nie w kontekście politycznym, ale w głębszym wymiarze cywilizacyjnym. W ponad 200-letnim sporze o Europę było kilka odsłon. Największy wybuch sporu nastąpił w ostatnich kilkunastu latach. Związany był on z powstawaniem konstytucji europejskiej. Choć twórcami pomysłu zjednoczonej Europy byli ludzie wierzący (chrześcijańscy demokraci) i wyobrażali ją sobie jako wspólnotę wartości czerpanych z chrześcijaństwa, to z czasem nastąpiła ewolucja poglądów, która doprowadziła do niemal całkowitego pomijania jego wpływu na tożsamość Europy. Przejawiło się to w redakcji preambuły, gdzie nie znalazło się odniesienie do Boga, a jedynie do bliżej nieokreślonego dziedzictwa religijnego. 
 Główne osie sporu o Europę są trzy:
- na jakich wartościach będzie zbudowana Europa? (chrześcijańskich czy nowej tożsamości wytwarzanej przez manipulatorów i specjalistów od wizerunku);
- czy Europa jest owocem długiego organicznego rozwoju? czy projektem i produktem inżynierii społecznej?;
- czy będzie Europą państw?, czy Europą jednego, dużego megapaństwa? 
 Pytanie o duszę i tożsamość Europy jest ważne i nie można bezkarnie zmieniać źródeł dotychczasowej inspiracji Europy. Źródeł tych jest trzy i symbolizują je trzy wzgórza:
- Rzymskie (prawo i rozumienie praw natury - "dura lex, sed lex");
- Akropol (filozofia grecka, ale także dramat, tragedia grecka);
- Golgota (chrześcijaństwo - rdzeń Europy, islam i judaizm stanowiły jednak nurty uboczne).
 W Średniowieczu, określanym jako "ciemne" przez popularne obecnie kalki myślenia, centrum Europy przeniosło się z basenu Morza Śródziemnego na północ; nastąpiła ogromna praca formacyjna, w wyniku której dokonała się synteza tych źródeł przejawiająca się w:
1) poczuciu wspólnoty (parafia, gmina, wokół których toczyło się życie społeczne), 2) wolności w granicach określonego stanu (status jednostki był regulowany pewnymi prawami - w odróżnieniu od Rosji, czy krajów muzułmańskich), 3) nauce, która rozwinięta w starożytności w Grecji, w Chinach i w niektórych krajach arabskich, a przetrwała tylko w Europie chrześcijańskiej dzięki założeniu 800-900 lat temu uniwersytetów, 4) wartości pracy (odkryta i kultywowana w zakonach), która stwarzała warunki szybkiego rozwoju (w odróżnieniu od wschodu Europy). U podstaw wielkości Europy był pewien pluralizm polityczny wyrażający się brakiem centralnej władzy świeckiej.
 Przedstawiając obecne perspektywy Europy prelegent przytoczył opinie kilku znanych intelektualistów. Wg Rocco Buttiglione stajemy przed alternatywą: albo chrześcijańska Europa, albo jej rozkład w kulturowym relatywizmie. Wg P. Johnsona wśród narodów stojących wysoko cywilizacyjnie zawsze dużą rolę odgrywała wiara religijna. Obecnie miejsce wiary zajmuje ideologia świecka, nowi totalitarni kapłani, nowy gatunek mesjasza nieskrępowanego żadnymi więzami moralnymi, gangsterscy mężowie stanu (np. Hitler, Stalin). Charakter działania mediów jest inny, kreujący nowe "rzeczywistości" (rewolucja kulturalna lat 60-tych zakwestionowała wszystkie aksjomaty). 
 Paradoksalność niektórych sytuacji, w jakich znajdują się niekiedy ludzie wierzący obrazuje zagrożenie utratą pracy pielęgniarki, która zapytała pacjentkę czy może się za nią pomodlić, czy wyznanie znanego dziennikarza BBC, że w Wielkiej Brytanii nietaktem jest przyznanie się do swojej wiary, a jemu samemu trudno jest pogodzić wiarę z pracą. W tej sytuacji cenną jest inicjatywa "Europa dla Chrystusa" zalecająca modlitwę za Europę (szczegóły http://www.europe4christ.net/ ), do której prelegent zachęcił słuchaczy.
 W krótkiej dyskusji rozważano, czy działania laicyzacyjne w Europie mają charakter spontaniczny, czy są raczej sterowane - przychylano się raczej do tego, że są sterowane.

Marek Smolik
.
Wybory europejskie

 W czerwcu odbędą się drugie już wybory, w których polscy obywatele będą wybierać 50 naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Okręgiem wyborczym jest województwo, które będzie reprezentować 6 europosłów. Zgodnie z ordynacją unijną są to wybory proporcjonalne a więc będziemy zaznaczać na karcie do głosowania jedno nazwisko spośród list kandydatów.
 Biskupi polscy apelowali:
 "Pomyślny rozwój Europy wymaga budowania cywilizacji życia i miłości. Tymczasem zagrożenia, także w naszej Ojczyźnie są wielkie.
 (...) podejmuje się propagandę na rzecz zabijania nienarodzonych dzieci oraz przygotowuje się programy edukacyjne sprzeczne z prawem rodziców do wychowania dzieci w duchu własnych przekonań.
 (...) Nie wolno też katolikowi okazywać poparcia w głosowaniu dla tych ugrupowań politycznych, które postulują treści godzące w życie i w rodzinę."
 Dalej biskupi wzywali do uczestnictwa w wyborach i głosowanie na "takich przedstawicieli Narodu, którzy będą umieli działać dla dobra Polski, Europy a także Kościoła."
 Oby nasza wiara miała też konsekwencje w postaci właściwych decyzji w życiu publicznym.

Rajmund Rał
.
Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 - 1987

 Określenie jakie daje życiu mistycznemu prof. G. Arintero, możemy uznać za reprezentatywne dla teologii duchowości. Według niego "Życie mistyczne - to głębokie życie wewnętrzne, którego doświadczają dusze sprawiedliwe dzięki temu, że pozostają pod ożywczym działaniem Ducha Jezusa Chrystusa. Przyjmują one coraz lepiej, a czasami jasno odczuwają Jego Boży wpływ, a przez to, postępując w zjednoczeniu, stopniowo upodabniają się do Chrystusa i przemieniają w Niego". (J. Gogol "Teologia komunii z Bogiem" Kraków 2001, str. 251).
 W definicję tą wpisują się doświadczenia życiowe ks. Franciszka Blachnickiego stale pogłębiane przez rozważanie Słowa Bożego, celebrację Eucharystii, życie modlitewne, zwłaszcza rozważanie Męki Pańskiej i inne praktyki religijne. 

cdn. ks. Stanisław Sierla
fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik
.
Te filmy warto obejrzeć

 24. "Przedwojenny chłopak", czas. 30 min. Historia Włodzimierza Rzeczyckiego i jego rodziny, dziadek - gen. dywizji (ułan), matka całą wojnę pracuje w podziemiu, w Żegocie. Włodzimierz Rzeczycki - artysta obdarzony niezwykłym głosem, za patriotyczną przeszłość zostaje skazany na lata więzienia w PRL.
 25. "Oto Wielka Tajemnica", czas 15 min. Filmowa impresja wielkanocna, sens tych świąt.

cd. w następnym numerze "Dlatego" 
.
NASZE ROCZNICE
Luty
375 lat temu (25 II 1634 r.) wojska rosyjskie skapitulowały pod Smoleńskiem przed armią polską dowodzoną przez króla Władysława IV Wazę. 
80 lat temu (12 II 1929 r.) w Meksyku rozpoczęły się kolejne krwawe prześladowania katolików przez ówczesny ateistyczno-masoński rząd.
65 lat temu (25 II 1944 r.) zgodnie z poleceniem generalnego gubernatora Hansa Franka specjalnym nadzorem policyjnym otoczono działalność duchowieństwa, zwłaszcza głoszone kazania.
65 lat temu (28 II 1944 r.) oddziały ukraińskiej Dywizji SS "Galizien" przeprowadziły pacyfikację wsi Huta Pieniacka (woj. tarnopolskie) w odwecie za śmierć dwóch żołnierzy z tej formacji zabitych w starciu z lokalną samoobroną. Ukraińcy spalili wieś i zamordowali 868 Polaków. 
Marzec
1405 lat temu (12 III 604 roku) odszedł do Pana Papież Grzegorz I Wielki, doktor Kościoła Zachodniego.
215 lat temu (24 III 1794 r.) Tadeusz Kościuszko złożył na Rynku Głównym w Krakowie przysięgę, ogłaszając tym samym akt Powstania. 
145 lat temu (10 marca 1864 r.) został aresztowany przez władze carskie w Warszawie Romuald Traugutt, dyktator Powstania Styczniowego.
85 lat temu (28 marca 1924 r.) w Przemyślu zmarł ks. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, ogłoszony błogosławionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II 2 czerwca 1991 r. w Rzeszowie i kanonizowany 18 maja 2003 r. w Watykanie.
65 lat temu (31 III 1944 r.) hitlerowcy zamienili kościół św. Szczepana w Krakowie na magazyn.
35 lat temu (10 III 1974 r.) we Wrocławiu zmarł ks. kard. Bolesław Kominek, organizator polskiego życia kościelnego na Ziemiach Odzyskanych.
35 lat temu (11 marca 1974 r.) zmarła Stanisława Leszczyńska, położna z Oświęcimia, która uratowała przed śmiercią ponad 3 tys. noworodków.
25 lat temu (25 III 1984 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II oddał Świat Maryi, Matce Kościoła. 
20 lat temu (5 III 1989 r.) przyjął święcenia biskupie ks. dr Edward Frankowski. 
Wybrała Barbara Kwaśnik
.
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2009

Luty: Ogólna: Aby pasterze Kościoła zawsze byli otwarci na działanie Ducha Świętego w nauczaniu i posłudze ludowi Bożemu. Misyjna: Aby Kościół w Afryce skutecznie szerzył pojednanie, sprawiedliwość i pokój, zgodnie ze wskazaniami II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów. 
Marzec: Ogólna: Aby we wszystkich krajach świata bardziej ceniono i uznawano rolę kobiet. Misyjna: Aby kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy w Chinach byli, zgodnie ze wskazaniami Benedykta XVI, znakiem, narzędziem jedności, komunii i pokoju.
Kwiecień: Ogólna: Aby Pan błogosławił pracy rolników obfitymi plonami i aby narody bogate były bardziej wrażliwe na dramat głodu w świeci. Misyjna: Aby chrześcijanie, pracujący na terytoriach, gdzie ubodzy, kobiety i dzieci żyją w tragicznych warunkach, byli znakiem nadziei przez dawanie świadectwa Ewangelii i solidarność

Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Sekcja Dolne Tysiąclecie 
przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 
w Katowicach

 Duszpasterstwo Pielgrzymkowe prowadzone przez KIK jest bardzo ważnym etapem ewangelizacyjnym w Ziemskiej Pielgrzymce do Wieczności. W czasie pielgrzymek z kapłanem pielgrzymi mają możliwość codziennego uczestnictwa we Mszy Świętej, Modlitwie Różańcowej, Koronce do Miłosierdzia Bożego, śpiewach religijnych (w tym Godzinek poświęconych uwielbieniu Matki Bożej), odmawianiu w określonych porach modlitwy Anioł Pański, wysłuchaniu homilii księdza prowadzącego pielgrzymów, rozważaniu tajemnic Bożych objawionych w Piśmie Świętym.
 Pielgrzymi, w trudach pielgrzymowania, z sobą zabierają swój własny krzyż, który starają się przedstawić w miejscach, które sobie Bóg szczególnie upodobał, w różnych objawieniach Matki Bożej i Pana Jezusa oraz chcą wyprosić łaski dla siebie, dla rodziny, a w szczególności dla parafii i księży w niej pracujących lub sprawujących posługę. 
 W ramach Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Sekcja Dolne Tysiąclecie zorganizowała w 2008 roku 9 pielgrzymek do różnych Sanktuariów Maryjnych w Polsce i poza jej granicami. Ks. Piotr Kędzior - opiekun KIK - objął przewodnictwem duchowym objął 4 pielgrzymki, a ks. dr Franciszek Gruszka z Parafii Jana i Pawła w Katowicach Dąbie - 4 pielgrzymki. 
 Jedna pielgrzymka - 11 dniowa w sierpniu 2008 po sanktuariach zachodniej i północnej Polski odbyła się bez przewodnictwa duchowego kapłana. Piękne homilie i codzienne Msze Święte z wielkim szacunkiem dla naszych pielgrzymów odprawiali ks. Kustosze w sanktuariach: w Łagowie, Szczecinie, ks. Rektor w Seminarium Duchownym w Koszalinie, księża Kustosze w Sanktuarium: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trąbkach Wielkich, w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu i w Sanktuarium Świętej Rodziny w Kaliszu. W ciągu 11 dni pielgrzymowania nawiedziliśmy 42 miejsca kultu religijnego. 
 Każda pielgrzymka to wielki trud, wysiłek fizyczny i psychiczny, a oprócz tego koszta, które należy ponieść. Mimo to chętnych do pielgrzymowania nie brakuje. Każdy pielgrzym z ufnością do Opatrzności Bożej powierza Bogu, za pośrednictwem Matki Bożej i Jezusa Miłosiernego, wszystkie trudne własne sprawy, trudne sprawy rodzinne, sprawy parafii, dekanatu, sprawy bliskich i znajomych. Na pielgrzymkach rodzi się wspólnota nie tylko duchowa, ale też w atmosferze rodzinnej. Pielgrzymi nie są anonimowi, zjednoczeni są wszyscy w Jezusie Chrystusie i tworzą wspólnotę rodzinną. Mszy Świętej nie traktują jako obowiązku, lecz uczestnictwo w niej wynika z duchowej potrzeby. 
 W okresie IX kadencji władz KIK w latach od 2006 do 2008, w kraju, podczas 17 pielgrzymek nawiedzono 129 miejsc kultu religijnego (sanktuaria, katedry, bazyliki).
 Za granicą (Austria, Czechy, Estonia, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Słowacja, Ukraina, Węgry, Włochy) odbyło się 20 pielgrzymek i nawiedzono 145 miejsc kultu religijnego.
 Liczba pielgrzymów w 47 pielgrzymkach w ciągu kadencji, która trwała 3 lata - to 1486 osób. Większość, to wierni z parafii na Dolnym i Górnym Tysiącleciu w Katowicach. Duża część to członkowie KIK-u. Oprócz członków KIK są pielgrzymi z różnych parafii z takich miejscowości jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Częstochowa, Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry, Bytom, Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice, Piekary Śląskie, Tychy, Wisła, Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Przeworsk. 

Jan Mikos 

Pielgrzymki w 2009 roku
Pielgrzymki ogólne

24.05.2009 Piesza pielgrzymka KIK do Bogucic. Wyjście sprzed lokalu Klubu o godz. 15.30. Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Boguckiej o godz. 17.00. Po Mszy św. nabożeństwo maryjne i spotkanie uczestników pielgrzymki. 
6.06.2009 Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Dojazd indywidualny. 
.
Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
 Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 
 Zapisy i informacje: zapisać się i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 4060 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 2547400, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka 2/13. Na listę pielgrzymów może być zapisana osoba, która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne osoby stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie poniżej miesiąca do wyjazdu, jeżeli zostały już dokonane wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszta. 
 Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - zagraniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju. 
 4.04.2009 Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. 
 18.04.2009 Tyniec, Kraków Łagiewniki. 
 1-4.05.2009 Litwa. Wilno, Troki, Kowno, Święta Woda. 
 15-17.05.2009 Lubiąż, Henryków, Krzeszów, Książ, Trzebnica (szlak cysterski). 
 25.05.2009 Czerna, Modlnica Wielka, Trzebinia. 
 6-7.06.2009 Jędrzejów, Piotrowice, Kielce, Święty Krzyż, Sulisławice, Staszów, Szydłów. 
 20-21.06.2009 Łódź, Łódź-Łagiewniki, Łask, Piotrków Trybunalski, Czerwińsk nad Wisłą. 
 14-24.09.2009 Włochy, Chorwacja, Medżiugorje. Padwa, Asyż, Rzym, Watykan, Manopello, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Bari, Dubrownik, Medżiugorje, Kriżewacz, Makarska, Nagykanizsa - Węgry. 
 3.10.2009 Leśniów, Częstochowa. 
Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego
Zapisy i informacje: tel. kom. 0508 290199, tel. dom. 032 2557112. E-mail: awini55@yahoo.com 
 W przypadku pielgrzymek organizowanych przy pomocy Biura Podróży (np. AVE z Katowic) uczestników pielgrzymki obowiązują zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach a Biurem Podróży. 
 W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszty. 
25.04.2009 (sobota) Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach i grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. 
Program: Wyjazd sprzed kościoła w Katowicach-Janowie o 6.45, sprzed dworca kolejowego w Katowicach od strony pl. Andrzeja o godz. 7.00. Nawiedzenie grobu ks. Jerzego Popiełuszki oraz uzyskanie odpustu zupełnego w sanktuarium Matki Bożej Królowej Meksyku (Guadalupe) w Laskach Warszawskich. Powrót ok. godz. 20.30. Koszt 80 zł od osoby (przejazd autokarem, ubezpieczenie). Zapisy: Antoni Winiarski, tel. 032 3591198, 032 2557112, 0508 290199 lub e-mail: awini55@yahoo.com
 26-28.06.2009 Słowacja. Koszyce, gejzer w Herlanach. Wkrótce bliższe informacje. Opieka księdza: ks. Józef Kozyra. 
 9-23.07.2009 Peru i Boliwia. Lima, Paracas (kandelabr), wyspy Ballestas (pingwiny), Nazca (dla chętnych możliwość przelotu kilkuosobowym samolotem nad słynnymi reliefami), Arequipa, Chivay, kanion Colca, Puno, Cuzco, Machu Picchu, Sillustani, jez. Titicaca, Copacabana, La Paz, Księżycowa Dolina. Dla grupy 31-35 os. - 5499zł + 1900 USD + opł. lotniskowe ok. 1300 zł + 100 USD
 6-8.08.2009 Dolny Śląsk. Wkrótce bliższe informacje. Opieka księdza: ks. Jan Klemens.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca, godz. 17.00. Spotkania w siedzibie KIK w Katowicach (pl. Ks. E. Szramka 2/13 - Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP) w 2009 r.: 14.01., 11.03., 13.05., 10.06., 14.10. i 9.12.2009. 

Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz.18.00. Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w 2009 r.: 13.01., 10.02., 10.03., 12.05., 9.06., 13.10., 10.11. i 8.12.2009. 

Rekolekcje wielkopostne
"BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA"

 Rekolekcje odbywały się od niedzieli 22 marca do wtorku 24 marca 2009 r. w Kościele Garnizonowym w Katowicach. Rekolekcje głosił ks. infułat Paweł Pyrchała z Zabrza. W każdy dniu po Mszy św. była konferencja: 1) "Lumen Gentium" (Kościół światłością narodów), 2) "Gaudium et spes" (Kościół w świecie współczesnym), 3) "Apostolicam actuositatem" (O apostolstwie świeckich). 
Konferencje poświęcone były wybranym dokumentom Soboru Watykańskiego II nawiązywały do następujących myśli: Bóg moim celem, Kościół moją Matką, Pismo Święte moją drogą, Apostolstwo moim powołaniem.

WARTO PRZECZYTAĆ

 Historia kościoła i parafii św. Józefa w Zabrzu,
 Redakcja: ks. Paweł Pyrchała,
 Wydawca: Parafia pw. św. Józefa w Zabrzu, ul. Roosevela 104,  41-800 Zabrze. 
 Współwydawca: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach

 O rozeznaniu duchowym

 O. dr Wacław Królikowski SJ wprowadził nas w problematykę rozeznania na najwyższym poziomie, bo duchowym, a dokonującym się w świetle Ducha Świętego. Zasady rozeznawania duchowego i praktyczne porady zawarł św. Ignacy Loyola w "Ćwiczeniach duchowych". Na naszej życiowej drodze Pan Bóg dopuszcza strapienia i pocieszenia. Przyczynami strapień mogą być nasze błędy, albo poddanie nas próbie i wreszcie sytuacje, w których uświadamiamy sobie, że sami z siebie nic możemy zdziałać. 
 Każdy człowiek codziennie dokonuje różnych wyborów. Chodzi o to, aby podejmować takie decyzje, które przyniosą większe dobro. Jeśli jesteśmy w sytuacji, że każda decyzja rodzi negatywny skutek, staramy się podjąć taką decyzję, która daje w efekcie mniejsze zło, zachowując kierunek ku dobru. 

Msza św. w klasztornej kaplicy
.
 Co zrobić w sytuacji strapienia duchowego? Najpierw nie robić nic, gdyż decyzje podjęte szybko w takim stanie są zwykle niekorzystne. Po przemyśleniu i modlitwie, a czasem i pokucie, można spróbować "działać przeciw", czyli zmienić własne postępowanie. Trzeba pamiętać, że Pan Bóg wystawiając nas na próbę nie zostawia nas bez pomocy. Trwanie w cierpliwości daje nadzieję na przyjście pocieszenia. Ważna jest umiejętność rozpoznawania tego, co pochodzi od Boga, od tego, co od Niego nie pochodzi.
 Żyjemy w świecie dwubiegunowym: dobro - zło, pocieszenie - strapienie duchowe. Nasz umysł i wolna wola pozwalają podejmować decyzje w dowolnym kierunku, ale tylko kierunek ku dobru jest właściwy. Św. Ignacy pisze, że nie podejmiemy dobrej decyzji, jeśli nie mamy czystej intencji. Wybór może być dobry lub moralnie obojętny, ale zawsze potrzebna jest pewna dojrzałość psychiczno-duchowa. Najwięcej decyzji podejmujemy w tzw. porze spokojnej, kiedy osoba nie jest poruszona działaniem żadnych duchów, a o podjęciu decyzji decydują nasze stany naturalne. Wykorzystujemy wtedy rozum oświecony wiarą. Poddajemy wówczas analizie racje obiektywne, liczymy "za" i "przeciw", zastanawiamy się, co byśmy poradzili drugiemu człowiekowi, gdyby znalazł się w naszej sytuacji. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy już na Sądzie Ostatecznym i, gdyby była taka możliwość, to co byśmy wybrali. 

Modlitwa przed obiadem
.
 Dużą uwagę zwracał Rekolekcjonista na codzienny rachunek sumienia prowadzony w ten sposób, że najpierw zastanawiamy się, jakie dary otrzymaliśmy od Boga, np. życie, bliskich, coś dobrego - co się przydarzyło w ciągu dnia, może jakaś próba, z którą daliśmy sobie radę. Następnie dziękujemy Bogu za to wszystko. Potem przypominamy sobie błędy, które popełniliśmy, przepraszamy Boga i staramy się pomyśleć, jak postępować, aby błędy się nie powtórzyły.
 Nasze wielkopostne rekolekcje od wielu lat odprawiamy w Czechowicach u OO Jezuitów. Razem z nami byli członkowie z KIK w Bielsku Białej i Żywcu. Bardzo dobre, chociaż bez zbytniej przesady warunki pobytu sprzyjają zamyśleniu się nad swoim życiem. Pogłębionej refleksji sprzyjała praca w grupach i dzielenie się swoim doświadczeniem.
 W przyszłym roku, gdy Bóg pozwoli, z radością przyjedziemy znów w piątek 19 marca 2010.

Antoni Winiarski


Rekolekcje w Kokoszycach

 18-20.09.2009. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: Ks. Herbert Hlubek. Zapisuje Zofia Adamska, tel. 032 7482643. Koszt. 100 zł.

Msze św. pierwszopiątkowe

 Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim: 6.02., 6.03., 5.06., 2.10., 6.11., 4.12.2009. 

Dyżury w siedzibie KIK

 W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca. 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach

 Czwartek w godz. 16.00 - 18.00. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyżurujących jest Rajmund Rał - członek zarządu KIK w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).

 Składki:
 Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr., wpisowe - 5 zł.
 O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK w Katowicach: 
   Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
   Rachunek Bankowy w
   PKO BP SA XI O/Katowice
   29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacja o KIK w Internecie: 
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl

Biuletyn redagują: Barbara Kwaśnik i Stanisław Waluś (032 2381797, irena.walus@data.pl). 
Nakład: 450. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html