Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny Dlatego
 
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 1 (205) 6 stycznia 2009

   Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: "Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon". Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: "W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela". Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: "Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon". Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się radowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny swojej. Mt 2, 1-12

Rok św. Pawła 29 VI 2008 - 29 VI 2009

KOMUNIKAT
w związku z odrzuceniem ustawy o święcie Trzech Króli

   Konferencja Episkopatu Polski ze zdumieniem przyjęła odrzucenie w dniu dzisiejszym obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy.
   Biskupi polscy kilkakrotnie wyrażali swoje poparcie dla tego projektu, między innymi w liście Prezydium KEP do marszałka Sejmu, w którym zawarli prośbę o przekazanie swojego stanowiska parlamentarzystom. W komunikacie z ostatniego zebrania plenarnego wyjaśnili natomiast podnoszone wątpliwości prawne oraz wyrazili nadzieję, że posłowie będą mogli głosować zgodnie ze swoim sumieniem.
   KEP nadal popiera przywrócenie w święto Trzech Króli dnia wolnego od pracy, który został zniesiony przez władze komunistyczne w 1960 r. Projekt obywatelski świadczył o coraz większym zaangażowaniu społeczeństwa w inicjatywy ustawodawcze, co niewątpliwie Sejm RP winien uszanować. Biskupi dziękują wszystkim posłom, którzy opowiedzieli się za obywatelskim projektem, głosując nawet wbrew dyscyplinie partyjnej, ale zgodnie z głosem swoich wyborców, który został wyrażony w kilkuset tysiącach podpisów pod projektem ustawy. Episkopat ma nadzieję, że społeczeństwo będzie podejmować nowe inicjatywy, wyrażone w projektach ustaw.
   Ks. dr Józef Kloch
   Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski
   Warszawa, 17 października 2008 r. 

Niedziela, 26 X 2008, str. 9


Dlaczego warto przekazać 1% podatku na KIK?

   Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest Organizacją Pożytku Publicznego co oznacza, że możecie Państwo wspomagać działalność KIK poprzez przekazanie 1% podatku na cele statutowe Klubu. Pieniądze te będą przeznaczone na działalność społeczno-kulturalną, oświatowo-wychowawczą i charytatywno-opiekuńczą ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regionalnej Śląska. Służymy społeczeństwu naszą wiedzą i bezinteresownym zaangażowaniem.
    Nie przekazanie 1% na Organizację Pożytku Publicznego powoduje, że ten 1% podatku, podobnie jak pozostałe 99% podatku, wędruje do kasy państwowej. 
    Przekazując 1% podatku na KIK, należy tylko wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym PIT, wpisując pełną nazwę Klubu, adres i numer KRS:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
40-014 Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2/13
Numer KRS 000006876
   Zachęcam także Członków i Sympatyków Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski, szczególnie z tych Klubów, które nie mają statusu Organizacji Pożytku Publicznego, do wspierania Klubów będących Organizacjami Pożytku Publicznego. Szczęść Boże,
   Antoni Winiarski 
   Prezes KIK w Katowicach

Kluby Inteligencji Katolickiej 
mające status Organizacji Pożytku Publicznego 
wg. stanu rejestru na dzień: 8-12-2008

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Pl. Ks. Emila Szramka 2/13, 40-014 Katowice, Nr KRS 0000068764, data nadania: 29-11-2006.
Klub Inteligencji Katolickiej, Pl. Św. Jana 17, 43-600 Jaworzno, Nr KRS 0000140728, data nadania: 21-04-2004.
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, Bohaterów Warszawy 4a, 43-300 Bielsko-Biała, Nr KRS 0000010905, data nadania: 1-06-2004.
Klub Inteligencji Katolickiej, Katedralna 4a, 45-007 Opole, Nr KRS 0000046409, data nadania: 23-06-2004.
Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawska 46, 15-077 Białystok, Nr KRS 0000099466, data nadania: 25-10-2006.
Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, Plac Strzelecki 22 (oficyna), 50-224 Wrocław, Nr KRS 0000031291, data nadania: 21-01-2005.
Klub Inteligencji Katolickiej, Freta 20/24a, 00-227 Warszawa, Nr KRS 0000034785, data nadania: 22-02-2005.
Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, Ogarna 64/65, 80-826 Gdańsk, Nr KRS 0000035633, data nadania: 7-09-2006.
Warmiński Klub Katolików, Mickiewicza 10, 10-550 Olsztyn, Nr KRS 0000036222, data nadania: 14-11-2007.

Głosowanie 
nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej 
o odrzucenie w pierwszym czytaniu 
obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli
17 października 2008 r.


Za Przeciw  Wstrz. się  Nieobecni
Platforma Obywatelska 169 10 30

Prawo i Sprawiedliwość
0 145 0 13

Sojusz Lewicy Demokratycznej
28 3 0 11
Polskie Stronnictwo Ludowe 1 23 0 7
SDPL - Nowa Lewica 6 0 2 0
Demokratyczne Koło Poselskie 3 0 0 0
Niezrzeszeni 0 5 0 4
Razem 207 186 2 65

    Nie dziwię się posłom lewicy, że głosowali przeciw apelowi zawartemu w liście Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do marszałka Sejmu. Posłowie Platformy Obywatelskiej zlekceważyli inicjatywę obywatelską, a posłowie Demokratycznego Koła Poselskiego zlekceważyli zasadę demokracji (demokracja = władza ludu). 
   Chrześcijanie, a tym bardziej członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej mają szansę podjąć właściwą decyzję w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego i następnych wyborów korzystając z danych zawartych w powyższej tabeli. 
   Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, inicjator zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przywracającej dzień wolny w święto Trzech Króli został Człowiekiem Roku 2008 "Tygodnika Solidarność". Dr Jerzy Kropiwnicki był posłem na Sejm I i III kadencji, ministrem w rządach Jana Olszewskiego, Waldemara Pawlaka, Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka.

   Stanisław Waluś 
.
Gdzie świętuje się Trzech Króli?

   Dzień 6 stycznia ma charakter święta w 9 krajach UE: m.in. w Niemczech (tam wolny od pracy jest jeszcze drugi dzień Zielonych Świąt!), we Włoszech, w Hiszpanii, Grecji, Szwecji i Finlandii. Ględzenie, że obchodząc te uroczystość, zubożejemy o 3 czy 4 mld złotych, jest zwykłym libertyńskim oszustwem ze strony rodzimych lewusów - tak czerwonych, jak i różowych.

Nasza Polska, 7 X 2008, str. 8
.
Tusk wzorem Gomułki

   Premier Donald Tusk zarządził w tej sprawie nawet dyscyplinę klubową w głosowaniu. (...)
   Polacy stracili szansę na to, by w 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, przywrócono im to, co zabrał Władysław Gomółka.
   To właśnie I sekretarz KC PZPR zdecydował w 1960 roku o odebraniu dnia wolnego w święto Objawienia Pańskiego, które przypada 6 stycznia. Premier Tusk idzie przetartym przez niego szlakiem. Szefa rządu skrytykował ostro metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, nazywając jego postawę "utrwalaniem rozwiązań władzy ludowej". (...) 

Tygodnik Solidarność, 24 X 2008, str. 7


Oświadczenie
Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych 
w porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

   (...) Z uwagi na ochronę godności i życia każdego człowieka metoda zapłodnienia in vitro powinna być prawnie całkowicie zakazana. (...)
 Przypomniała o tym ostatnio instrukcja Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae, w której zaapelowano do sumień rodziców, lekarzy, naukowców i polityków o odwagę i skuteczność w obronie życia i godności człowieka. (...)
   Gdy podejmuje się inicjatywę pierwszego unormowania, wszyscy posłowie zatroskani o ochronę praw człowieka powinni podjąć działania zmierzające do całkowitego odrzucenia tej metody. Gdyby jednak takie rozwiązanie prawne zostało odrzucone, ich etycznym obowiązkiem jest aktywność w całym procesie legislacyjnym, tak, aby maksymalnie ograniczyć szkodliwe aspekty regulacji.
  Warszawa, 22 grudnia 2008 r.

Nasz Dziennik, 24-26 XII 2008
.  Tekst instrukcji Dignitas personae jest dostępny na stronie internetowej: www.kosciol.wiara.pl oraz został opublikowany w Naszym Dzienniku z 13-14 XII 2008.
   Warto przeczytać: 
   George Weigel: W obronie ludzkiej godności, Gość Niedzielny, 21 XII 2008, str. 18-19,
   Wiesława Lewandowska: In vitro - czyli zabójstwo, Niedziela, 14 XII 2008, str. 25,
   Medyczne konsekwencje in vitro dla kobiet i dzieci, Źródło, 4 I, str. 22-23, www.pro-life.pl
   Czy ukryją przed światem narodzenie Chrystusa? - wywiad z biblistą, księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, Czas, 20-27 XII 2008, str. IX-XI.

Geografia zbawienia

   "Na próżno żyłem dotychczas dopóki ziemi rodzinnej Zbawiciela nie oglądałem" Jan Długosz
   W 2008 roku zorganizowaliśmy dwie pielgrzymki do miejsc opisywanych w Starym i Nowy Testamencie. Od 5 do 14 lutego byliśmy w Egipcie, a od 12 do 26 lipca w Jordanii i Izraelu. Pielgrzymki zorganizował dr Antoni Winiarski, opiekę duchową sprawował kapelan KIK ks. dr hab. Józef Kozyra, dzieląc się swoją biblijną wiedzą, a dbało o nas Biuro Pielgrzymkowe AVE z Katowic.
   Odwiedziliśmy miejsca znane ze Starego Testamentu: Górę Synaj (2285 m n.p.m., wspaniały zachód słońca), Klasztor św. Katarzyny (tu przy studni Mojżesz poznał swoją żonę Seforę, tu też był gorejący krzew), oazę Ferain /Paran/ (miejsce, gdzie Mojżesz wydobył wodę ze skały i gdzie Izraelici walczyli z Amalekitami), Ujun Musa (tu Mojżesz wrzucając kawałki drewna do wody zamienił wodę gorzką w wodę pitną), Górę Nebo (ostatnie spojrzenie Mojżesza na Ziemię Obiecaną, stąd też spoglądał na Ziemię Świętą Jan Paweł II), Timna - Kopalnie Salomona, Jerycho (najniżej położone miasto na świecie - 270 m p.p.m., jedno z najstarszych miast - osadnictwo sprzed 11.000 lat, opis zburzenia murów w księdze Jozuego, źródło Eliasza), dolinę Ezdrelon (tu Izraelici w XIV w. przed Chr. pod wodzą Gedeona pokonali Madianiów i Amalekitów), Karmel (Eliasz) i Jerozolimę, która stanowi klamrę spinającą Nowy i Stary Testament. 

Katolicki kościół Matki Bożej z Nazaretu. Amman, Jordania.
   Na naszej trasie znalazły się Nazaret (tu spotkaliśmy liczne akcenty polskie), Betlejem, Ain Karem (miejsce Nawiedzenia, studnia, dom św. Jana Chrzciciela), koptyjski kościół św. Sergiusza z kaplicą w miejscu, gdzie przebywała Święta Rodzina (Kair, koło ruin twierdzy Babilon), miejsce chrztu Jezusa w Betanii Zajordańskiej i wiele miejscowości znanych z Pisma Świętego: Kana Galilejska, Betania, Jaffa, Kafarnaum, Jezioro Genezaret, Góra Tabor, Góra Błogosławieństw, Tabgha, Tyberiada, Emaus, Kursi (złe duchy weszły w stado świń, które rzuciły się do jeziora), Cezarea Nadmorska.

Bazylika Zwiastowania. Nazaret.

Oliwka zasadzona na Górze Nebo przez Jana Pawła II, Jordania.

Msza św. w dawnym grobowcu, później przerobionym na kościół, obecnie pusty. Petra, Jordania.

Sykomora Zacheusza, Jerycho, Autonomia Palestyńska.
   Zobaczyliśmy też zabytki starożytnego Egiptu w Gizie, Sakkarze, Luksorze, Karnaku, Dolinie Królów, Edfi i Kom Ombo, miasta dodekapolu - Pellę, Gadarę i Gerazę i Bet Szean, Aleksandrię związaną ze św. Markiem, twierdzę Heroda Macheront, Masadę, Qumran, sanktuarium koptyjskie św. Mina (męczennik z IV w.), najstarszą mapę Palestyny w Madabie z VI w, Petrę, zabytki w Ammanie. 

Grób św. Miny w koptyjskim sanktuarium Abu Mina k. Aleksandrii, Egipt.

Wieczernik pozostaje pod opieką muzułmanów. Jerozolima.

Pella, Jordania. Tu schronili się chrześcijanie podczas wojny żydowskiej (66-73).
   Podziwialiśmy piękno przyrody - rafę koralową ze statku ze szklanym dnem w Sharm El Sheikh oraz Akabie, piękno gór Synaju, kanał Sueski, dolinę Nilu, pustynię Wadi Rum, akwarium w Eilacie, Pustynię Judzką i oczywiście kąpaliśmy się w Morzu Martwym, gdzie nie można utopić się, bo tak bardzo zasolona jest tam woda. 
   Te dwie pielgrzymki biblijnym szlakiem były dla nas czasem doświadczenia bliskości Boga poprzez miejsca, gdzie Bóg uczynił tak wiele znaków. Była też zaduma nad losem tej ziemi od wieków targanej wojnami, ziemi, gdzie Chrystus się narodził, został ukrzyżowany i pokonawszy śmierć - zmartwychwstał. 
   Fotoreportaże z pielgrzymek są w internecie na stronie KIK.

Antoni Winiarski
Na antypodach

   We wrześniu trasa naszej 19-dniowej pielgrzymki KIK prowadziła przez Australię i Nową Zelandię. Do Australii przylecieliśmy 1,5 miesiąca po zakończeniu XIII Światowych Dni Młodzieży, a spotykaliśmy młodych ludzi, którzy przedłużyli swój pobyt dla poznania tego ciekawego kraju obejmującego cały kontynent. Jedną z patronek XIII Światowych Dni Młodzieży była bł. Mary MacKillop, wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II w 1995 roku. Modliliśmy się przy jej grobie w North Sydney. Jan Paweł II dwukrotnie pielgrzymował do Australii - w latach 1986 i 1995, a Nową Zelandię odwiedził w 1986 roku. Papież Benedykt XVI był w Australii w 2008 roku, a Paweł VI w 1970 roku. Kościół katolicki w Australii liczy 32 diecezje, a jego początki związane są z przybyciem najpierw więźniów, a potem także emigrantów z Irlandii i Szkocji. Do karnej kolonii Port Jackson w miejscu dzisiejszego Sydney od 1788 roku, razem z pospolitymi przestępcami kierowano także więźniów politycznych. Wielu z nich po odbyciu kary nie wróciło do rodzinnych stron. Rosnąca liczba katolików wymagała opieki duszpasterskiej, dlatego w 1819 roku utworzono wikariat apostolski z siedzibą na Mauritiusie. Kościół katolicki w Nowej Zelandii liczy 6 diecezji. Zarówno w Australii, jak i w Nowej Zelandii posługę duszpasterską wśród Polonii prowadzą księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (Chrystusowcy). Australia i Nowa Zelandia są członkami Wspólnoty Narodów. 

Matka Boża od Krzyża Południa - obraz w katedrze w Sydney.

Polonia i grupa KIK przed kościołem Matki Bożej Częstochowskiej w Sydney-Marayong.

   W Australii oglądaliśmy życie na Wielkiej Rafie Koralowej płynąc statkiem ze szklanym dnem. W sercu kontynentu podziwialiśmy czerwony kanion Kings oraz olbrzymie utwory skalne - Uluru i Kata Tjuta znajdujące się na terenie parku narodowego, nad którym opiekę sprawują Aborygeni - pierwotni mieszkańcy Australii. Stają one na pustynnej równinie, a na drodze prowadzącej do nich co pewien czas są znaki ostrzegające przed powodzią, która zdarza się raz na kilkanaście lat po obfitych opadach deszczu. Przy słynnej czerwonej skale Uluru (Ayers Rock) byliśmy 8 września w święto Narodzenia NMP. Bardzo by pasowała figura Maryi stojąca na tej skale o wysokości 348 m (863 m n.p.m.) i obwodzie 9 km. Oczywiście widzieliśmy miejscową faunę - kangury, misie koala, krokodyle, wombaka, diabła tasmańskiego, psa dingo, emu, piękne ptaki, a także podziwialiśmy słynne australijskie opale. Sydney jest największym miastem Australii liczącym 4,3 mln mieszkańców. Tu znajduje się słynna opera, gdzie obejrzeliśmy spektakl "Poławiacze pereł". Wnętrze sali opery jest wyczernione, aby uwaga widza skupiła się na scenie. Nad sceną przesuwały się angielskie napisy ze śpiewanymi tekstami. Katolicka katedra St. Mary w Sydney została wybudowana w 1865 r. na śmietnisku, gdyż tylko taką lokalizację przyznały katolikom ówczesne władze miasta. Z australijską Polonią spotkaliśmy się dwukrotnie - w kościele św. Franciszka Ksawerego w Cairns oraz w Sydney-Marayong w kościele Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski (Polish War Memorial Chapel - diecezja Parramatta), gdzie rektorem jest ks. Antoni Dudek TChr. Niezapomniana była wycieczka w Góry Błękitne, gdzie bujna zieleń kontrastuje z pustynnym wnętrzem kontynentu.

Grób bł. Mary MacKillop w North Sydney.
   Nowa Zelandia powitała nas ośnieżonymi szczytami Alp Południowych. W języku maoryjskim kraj ten nosi nazwę Aotearoa - Kraj Długiej Białej Chmury. Na brak atrakcji nie można było narzekać - muzea, wieloryby, foki, kiwi, barwne ptaki, egzotyczna roślinność, paprocie drzewiaste, sekwoje, wulkany, gejzery, bulgoczące błota, fumarole, ciepłe źródła, wodospady, jaskinia oświetlona świetlikami, fiord, jeziora, saliny, podwodny świat, namiastka Antarktydy, kultura maoryjska. 

Prezes KIK w towarzystwie Polaków przybyłych do Nowej Zelandii w 1944 r. w grupie dzieci polskich.

Plansza w Muzeum Te Papa Tongarewa w Wellington.
   Podczas Drugiej Wojny Światowej Nowa Zelandia przyjęła 733 dzieci polskich, które dostały się tam ze Związku Radzieckiego poprzez Teheran, Bombaj i Melbourne w 1944 roku. Dzieci, głównie sieroty i półsieroty, umieszczono w Pahiatua, gdzie przebywały do 1949 r. Wiele polskich dzieci nie doczekało wyjazdu z nieludzkiej syberyjskiej ziemi - zmarły z głodu, zimna, bicia lub wycieńczeni umierali po drodze. Z czworga z nich spotkaliśmy się po Mszy św. w katedrze Najświętszego Sakramentu w Christchurch. W Christchurch zobaczyliśmy obraz Matki Bożej Częstochowskiej towarzyszący wizycie Jana Pawła II w Nowej Zelandii w 1986 r., a który w maju 2000 r. został umieszczony w kaplicy św. Krzyża. Wzruszające było spotkanie polskiego małżeństwa Elżbiety i Wincentego Borowicz osiadłych w Turangi, gdzie nocowaliśmy i uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele św. Józefa Robotnika. 

Gejzer Pohutu w Whakarewarewa.
   Pielgrzymka była udana dzięki dobrej organizacji Biura Pielgrzymkowego AVE z Katowic przy współpracy z All Pacific Travel Concept z Australii i Green Lite Travel z Nowej Zelandii.
   Fotoreportaż z pielgrzymi jest na stronie: pieausnz.html 

Antoni Winiarski
.
Bł. Mary MacKillop
(15.01.1842 - 8.08.1909, beatyfikowana w 1995 r.)

   Urodziła się w Melbourne a jej rodzice pochodzili ze Szkocji. Na jej przyszłość i życie duchowe miał bardzo duży wpływ ks. Julian Tenison Woods. Po wielu trudach i pokonaniu rozlicznych przeciwności, razem z ks. Woodsem, w 1866 r. założyła zgromadzenie zakonne Sióstr św. Józefa od Najświętszego Serca zatwierdzone przez Watykan w 1888 r. W chwili jej śmierci zgromadzenie liczyło prawie 1000 sióstr w Australii i Nowej Zelandii. Obecnie siostry są również w Peru, Brazylii, Irlandii i Szkocji. Ich chryzmatem jest praca wśród biednych. Więcej informacji:
http://www.wyd2008ncw.net.au/polish/marymckillop.html

Antoni Winiarski
.
Jubileusz 50-lecia KIK we Wrocławiu i spotkanie prezesów Klubów

   Mszy św. dziękczynnej we wrocławskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela w dniu 8 listopada 2008 r. przewodniczył J.E. Abp. Marian Gołębiewski, Metropolita wrocławski. Spotkanie jubileuszowe w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego rozpoczął prezes wrocławskiego KIK dr Włodzimierz Wysoczański przekazując prowadzenie spotkania prof. Kazimierzowi Czaplińskiemu, wieloletniemu przewodniczącemu wrocławskiego KIK. Referat "Kilka słów na pięćdziesięciolecie" wygłosił prof. Józef Łukaszewicz, jeden z dwóch żyjących założycieli Klubu. Po wystąpieniach gości i prezentacji publikacji "Pięćdziesięciolecie Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu - wkład Klubu w budowę postaw obywatelskich we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku", godność członka honorowego otrzymali: prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz byli prezesi Marian Łukaszewicz i Ewa Rzewuska.

.

   Następnie uczestnicy przeszli do "Art Hotelu" słuchając po drodze objaśnień o mijanych obiektach. W Sali Kominkowej "Art Hotelu" odbyło się spotkanie prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej, które prowadził przewodniczący Rady Porozumienia Klubów dr Antoni Winiarski. Omówiono m.in. obchody Dnia Papieskiego, formy współpracy międzyklubowej, trudności na które napotykają Kluby, propozycje programu pielgrzymki Klubów na Jasną Górę w pierwszą sobotę czerwca 2009. Zwrócono uwagę na znaczenie spotkań regionalnych oraz na to, aby różnorakie działania Klubów owocowały zwiększeniem liczby członków. Zaproponowano, aby członkowie małych Klubów przekazywali 1% podatku na rzecz Klubów mających status Organizacji Pożytku Publicznego. Zebrani przyjęli apel w sprawie prześladowań chrześcijan w Indiach. Pełny tekst apelu w języku polskim i angielskim na stronie
.

Antoni Winiarski
.
Konferencja na zakończenie obchodów 50-lecia KIK w Poznaniu

   22 listopada 2008 r. w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce konferencja naukowa "Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu na tle działań innych Klubów Inteligencji Katolickiej w okresie PRL" zorganizowana przez Instytut Historii UAM i poznański KIK. Referaty na temat działalności Klubów w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Toruniu w okresie od powstania do 1989 r. wygłosili: Grzegorz Klonowski, Wojciech Strzelecki, dr Konrad Białecki, prof. dr hab. Andrzej Paszewski, prof. dr Kazimierz Czapliński, dr Paweł Kaźmierczak oraz Michał Białkowski. Po wykładach odbyła się dyskusja, w której szczególnie cenne były osobiste wspomnienia uczestników konferencji. 

.

   Interesująca była informacja o notatce z archiwum IPN o planach ówczesnych władz co do ilości i siedzib Klubów. Planowano udzielenie na początku zgody na rejestrację kilku Klubów, w tam także w Katowicach. Potem, gdy okazało się, że nie można sterować już zarejestrowanymi Klubami, plany się zmieniły. 

Antoni Winiarski 
.
Dekret Metropolity Warszawskiego Abp. Kazimierza Nycza 
Nr 1870/A/2008
   KAZIMIERZ NYCZ
   Arcybiskup Metropolita Warszawski
   Rok Jubileuszowy w Laskach

   Przychylając się do prośby Księdza Kanonika Józefa Buchajewicza proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach Warszawskich oraz uwzględniając potrzeby duszpasterskie, niniejszym, korzystając z przysługującej mi władzy, ogłaszam w Laskach warszawskich Rok Jubileuszowy, który trwać będzie od 3 maja 2008 roku do 3 maja 2009 roku. Okazją roku łaski są zbliżające się obchody pięćdziesiątej rocznicy oddania Narodu polskiego przez Episkopat Meksyku w opiekę Matki Bożej z Guadalupe, co stało się 3 maja 1959 roku. 
   Wierni, którzy w Roku Jubileuszowym będą nawiedzać kościół Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, mogą zyskiwać odpust zupełny.
   Warunki uzyskania odpustu - to:
1. Nawiedzenie kościoła;
2. Modlitwa Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę i Chwała Ojcu w intencji Ojca Świętego;
3. Modlitwa za Narody: meksykański i polski;
4. Stan łaski;
5. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
   Wszystkim wiernym korzystającym z roku łaski życzę obfitych darów z Nieba i z serca błogosławię.
   Warszawa, w święto św. Marka, dnia 25 kwietnia 2008 r.

   Strona parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach:
http://parafiamatkibozejkrolowejmeksyku.pl/ 
   W parafii jest Dom Rekolekcyjny im. kard. Stefana Wyszyńskiego. Noclegi dla pielgrzymów, grup wycieczkowych, zespołów artystycznych. 91 miejsc noclegowych w 15 pokojach (4, 5, 6 i 8-osobowych). Adres: Laski, ul. 3 Maja 40/42, 05-080 Izabelin, tel./fax (0-22)7522107 

Wystawa poświęcona śp. ks. biskupowi Herbertowi Bednorzowi

   Zorganizowana przez KIK wystawa poświęcona śp. ks. biskupowi Herbertowi Bednorzowi przez kilka wakacyjnych tygodni przypominała sylwetkę tego wielkiego kapłana. W niedzielę, kiedy było najwięcej zwiedzających, dyżur pełnili członkowie zabrzańskiego KIKu służąc dodatkowymi informacjami. Wystawę przedłużono o 2 tyg. września, by młodzież na pierwszej lekcji religii i grupy formacyjne mogły nauczyć się z niej historii współczesnej Kościoła na Śląsku. 
  Ta wystawa przygotowana przez dr Antoniego Winiarskiego z materiałów dostarczonych przez katowicki oddział IPN, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach i członków KIKu najwyraźniej trafiła w zapotrzebowanie, o czym świadczyła duża liczba zwiedzających i powtórne przyjścia z rodziną i znajomymi.
   Taka popularyzatorska forma działalności KIK może być, naszym zadaniem, kontynuowana w przyszłości. 

 KP
.
Dwudzieste Jubileuszowe Rekolekcje Ciszy w Zabrzu 15-17 grudzień 2008
   Kalendarzowy rok spotkań Zabrzańskiego KIKu kończyły 20-te, jubileuszowe Rekolekcje Ciszy, prowadzone przez ks. prałata Herberta Hlubka. Uczestnicy rekolekcji (szczególnie to było widać 2-go dnia) po zakończeniu jakby czekali na jeszcze ... A ks. Herbert mówił o głębi.
   Jedno z pytań nam postawionych przez rekolekcjonistę: "Czy starasz się widzieć obraz Boga w tym człowieku, którego spotkałeś?" wymagało od uczestników kontroli relacji z ludźmi.
   Drugie - "Czy myślisz o tym, że życie jest prezentem?" kierowało nas ku następnym pytaniom: "Czy cieszę się życiem?", "Czy umiem z niego korzystać?", "Co robię z talentami?"
   A rekolekcjonista pytał dalej "Czy z Bogiem pracujecie nad waszym życiem?" i zmuszał nas do głębszego wejrzenia w siebie.
   Zaletą dobrych rekolekcji jest stawianie sobie wielu pytań, a odpowiedzią ma być życie.  Trzeba być świadkiem Chrystusa, choć to nie takie proste, bo przecież Chrystus nie obiecał, że droga będzie A4, ale kamienista i ciernista. Wiele jeszcze myśli zmuszających do przemyśleń i aktywnych działań usłyszeliśmy z ust księdza prałata Herberta Hlubka, za co Mu serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. 
(a ta notatka, to strzępy refleksji z jednego wieczoru rekolekcyjnego).  KP


VIII Dzień Papieski 2008

   Zabrzańska Ogólnospołeczna Sekcja KIK czynnie włączyła się w kwestę podczas VIII Dnia Papieskiego 2008. W dniach 11, 12, 15 i 16 X kwestowało 13 wolontariuszy (Teatr Nowy - przed spektaklami 11 i 12 X, po koncercie Filharmonii Zabrzańskiej i Chóru Rezonans con tutti, po spotkaniu we "Wszechnicy Zabrzańskiej", po programie "Myśląc Ojczyzna" w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 - 15 X, w Gimnazjum nr 16 i Zespole Szkół nr 10 - 16 X, w Centrum - obok Miejskiego Ośrodka Kultury 16 X). Zebrano 1447,87 zł.
   Członkowie KIK uczestniczyli w uroczystościach Dnia Papieskiego organizowanych przez parafię św. Anny - Koncert Papieski, przez parafię św. Wojciecha - koncert chórów - uroczystości centralne.
   Uczestniczyli aktywnie w programie kina "Roma" w Dniach Papieskich - opracowano teksty Karola Wojtyły między spektaklami filmu "Karol, człowiek, który został papieżem" - 16 X i w programie dyskusyjnym "Wiara, Nadzieja, Miłość - filmowe echa człowieczeństwa" 18 X - godz. 18.00 - 24.00. Dyskusję prowadził ks. dr Marek Lis z Uniwersytetu Opolskiego.
   Plakaty i materiały reklamowe rozwieszono w ośrodkach kultury i posłużyły jako elementy dekoracyjne w uroczystości szkolnych.
   Nasi członkowie zadbali także o popularyzację idei "Dzieła Trzeciego Tysiąclecia" w swoich miejscach pracy, za zgodą zakładu, nawet poza Zabrzem (Katowice, Mikołów).
   Myślę, że zasługą naszą była nie tylko zebrana kwota, choć to też ważne, ale sposób popularyzowania tej pięknej idei, wyjście na zewnątrz (miasto) i do instytucji kultury (teatr, kino), udane próby wspólnych działań. Staliśmy się odważniejsi, dostrzegliśmy nowe możliwości, co pewnie zaowocuje w przyszłorocznej akcji. 
 KP
.
Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 - 1987

   Na encyklikę Jana Pawła II "Redemptor hominis" Ruch odpowiedział planem Wielkiej Ewangelizacji, dotarcia Ewangelii do każdego człowieka. Z kolei Encyklika "Dives in misericordia" uświadomiła potrzebę diakonii miłosierdzia w Ruchu Światło-Życie, aby głoszenie Ewangelii z mocą było wiarygodne i owocne. W czasie obrad Tygodnia Eklezjologicznego KUL w roku 1979 ks. Blachnicki stwierdził, że autentyczna wiara chrześcijańska musi być odważna, wolna od lęku i konsekwentna względem Ewangelii.
   "Gdy to co czynimy jest rzeczą dobrą, gdy mamy za sobą prawo Boże ..., to wtedy należy to czynić, ale trzeba być gotowym na przyjęcie konsekwencji. Jeśli postępuję zgodnie z prawdą to jestem wolny. Nie pytam wówczas czy wolno, ale czy trzeba" ("Powściągliwość i Praca" nr 5/1987). Do biskupa Adamskiego ks. Blachnicki napisał: "Nikt nawet w więzieniu nie może nas pozbawić wolności Synów Bożych". (1961 r.)
   Ks. Blachnicki należy do czołówki polskiej teologii wyzwolenia. Wyraża się ona głównie programem Prawda-Krzyż-Wyzwolenie i opiera się na nauce społecznej Kościoła. Toteż na stan wojenny w latach 1980-1981 odpowiedział założeniem Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej, która miała służyć pełnemu wyzwoleniu człowieka i narodu przez głoszenie i wcielanie w życie Prawdy bez nienawiści, w duchu miłości i miłosierdzia.
   Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki rozliczył się z otrzymanych przez Boga charyzmatów w swoim testamencie napisanym 18 czerwca 1986 r. cdn. 

ks. Stanisław Sierla, fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik


WARTO PRZECZYTAĆ

 Ks. Stanisław Puchała: Duszpasterstwo akademickie w diecezji katowickiej w latach 1947-1992, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, 2007.
   Praca doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Krzysteczki na Wydziale Teologicznym UŚ. 

Te filmy warto obejrzeć

   22. "Widzę ciebie Warszawo sprzed laty", czas. 30 min. Warszawa przedwojenna, jej klimat, europejski charakter, sztuka, kultura i piękno. Warszawa zburzona i ta, która ocalała po Powstaniu w 1944 r.
   23. "Powrót Paderewskiego", czas 40 min. Film oparty na licznych materiałach archiwalnych, mówiących o Ignacym Paderewskim - wielkim patriocie, polityku i muzyku, zawsze służącemu całym sercem sprawie Polski.
cd. w następnym numerze "Dlatego" 

NASZE ROCZNICE
Styczeń

135 lat temu (24 I 1874 r.) w Pratulinie na Podlasiu kozacy zamordowali 13 unitów. Byli to: Wincenty Lewoniuk, Daniel Karmasz, Łukasz Bojko, Bartłomiej Osypiuk, Onufry Wasyluk, Filip Geryluk, Konstanty Bojko, Anicet Hryciuk, Ignacy Frańczuk, Jan Andrzejuk, Konstanty Łukaszuk, Maksym Hawryluk, Michał Wawryszuk. Zostali oni beatyfikowani 6 X 1996 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 
115 lat temu (8 I 1894 r.) w Zduńskiej Woli urodził się Rajmund Maria Kolbe. Beatyfikowany przez papieża Pawła VI 17 października 1971 r., kanonizowany 10 października 1982 r. przez Jana Pawła II.
110 lat temu (23 I 1889 r.) w Santiago (Chile) zmarł Ignacy Domeyko, filomata i przyjaciel Mickiewicza. W uznaniu zasług rząd chilijski nadał mu honorowe obywatelstwo.
90 lat temu (15 I 1919 r.) do Wersalu, celem udziału w dyskusji nad przyszłymi granicami odrodzonej Polski, zwycięskie mocarstwa zaprosiły polską delegację z Romanem Dmowskim i Ignacym Paderewskim na czele.
90 lat temu (16 I 1919 r.) u brzegów Sycylii, w katastrofie morskiej zginął twórca polskiego harcerstwa Andrzej Małkowski.
90 lat temu (29 I 1919 r.) w rejonie Skoczowa rozpoczęły się trzydniowe walki, w których polskie oddziały dowodzone przez płk. Franciszka Latinika powstrzymały czeską ofensywę.
65 lat temu (29 I 1944 r.) partyzanci sowieccy i żydowscy dokonali masowej zbrodni na mieszkańcach polskiej wsi Koniuchy. 
55 lat temu (28 I 1954 r.) w Krakowie zmarł prof. Eugeniusz Romer, uczony geograf, twórca nowoczesnej kartografii, wielki międzynarodowy autorytet naukowy. Jego życie było stałym poszukiwaniem prawdy, a owocem - osiągnięcie przez niego pod koniec życia głębokiej religijności.
45 lat temu (5 I 1964 r.) w Jerozolimie miało miejsce spotkanie papieża Pawła VI z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Atenagorasem, pierwsze od 1439 r. 
40 lat temu (16 I 1969 r.) Jan Palach dokonał aktu samospalenia na placu św. Wacława w Pradze.
30 lat temu (15 I 1979 r.) zmarła Olga z Drohonowskich Małkowska - pierwsza Komendantka Skautek. Wybrała Barbara Kwaśnik

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2009

   Styczeń: Ogólna: Aby rodzin zawsze była miejscem wychowania do miłości, rozwoju osobowego i przekazywania wiary. Misyjna: Aby wszystkie wyznana chrześcijańskie podjęły dzieło Nowej Ewangelizacji i aby wszyscy uczniowie Chrystusa, dążąc do jedności, byli wiarygodnymi świadkami Ewangelii. 
   Luty: Ogólna: Aby pasterze Kościoła zawsze byli otwarci na działanie Ducha Świętego w nauczaniu i posłudze ludowi Bożemu. Misyjna: Aby Kościół w Afryce skutecznie szerzył pojednanie, sprawiedliwość i pokój, zgodnie ze wskazaniami II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów.

Pielgrzymki w 2009 roku

Pielgrzymki ogólne

   23.05.2009 Piesza pielgrzymka KIK do Bogucic. Wyjście sprzed lokalu Klubu o godz. 15.30. Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Boguckiej o godz. 18.00. Po Mszy św. nabożeństwo maryjne i spotkanie uczestników pielgrzymki. 
   6.06.2009 Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. Dojazd indywidualny. 

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa

   Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 
   Zapisy i informacje: zapisać się i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666 , w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 2547400 , w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka 2/13. 
   Na listę pielgrzymów może być zapisana osoba, która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne osoby stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie poniżej miesiąca do wyjazdu, jeżeli zostały już dokonane wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszta. 
   Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - zagraniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju. 
   25.02.-5.03.2009 Ziemia Święta. 
   4.04.2009 Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. 
   18.04.2009 Tyniec, Kraków Łagiewniki. 
   1-4.05.2009 Litwa. Wilno, Troki, Kowno, Święta Woda. 
   15-17.05.2009 Lubiąż, Henryków, Krzeszów, Książ, Trzebnica (szlak cysterski). 
   25.05.2009 Czerna, Modlnica Wielka, Trzebinia. 
   6-7.06.2009 Jędrzejów, Piotrowice, Kielce, Święty Krzyż, Sulisławice, Staszów, Szydłów. 
   20-21.06.2009 Łódź, Łódź-Łagiewniki, Łask, Piotrków Trybunalski, Czerwińsk nad Wisłą. 
   14-24.09.2009 Włochy, Chorwacja, Medżiugorje. Padwa, Asyż, Rzym, Watykan, Manopello, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Bari, Dubrownik, Medżiugorje, Kriżewacz, Makarska, Nagykanizsa - Węgry. 
   3.10.2009 Leśniów, Częstochowa. 

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego

   Zapisy i informacje: tel. kom. 0508290199, tel. dom. 0322557112 
E-mail: awini55@yahoo.com 
   W przypadku pielgrzymek organizowanych przy pomocy Biura Podróży (np. AVE z Katowic) uczestników pielgrzymki obowiązują zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach a Biurem Podróży. 
   W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszty. 
   25.05.2009 Laski k. Warszawy - sanktuarium Matki Bożej Królowej Meksyku. Wkrótce bliższe informacje. 
   20-21.06.2009 Słowacja. Koszyce, gejzer w Herlanach. Wkrótce bliższe informacje. Opieka księdza: ks. Józef Kozyra. 
   9-23.07.2009 Peru i Boliwia. Lima, Paracas (kandelabr), wyspy Ballestas (pingwiny), Nazca (dla chętnych możliwość przelotu kilkuosobowym samolotem nad słynnymi reliefami), Arequipa, Chivay, kanion Colca, Puno, Cuzco, Machu Picchu, Sillustani, jez. Titicaca, Copacabana, La Paz, Księżycowa Dolina. Dla grupy 31-35 os. - 5499zł + 1900 USD + opł. lotniskowe ok. 1300 zł + 100 USD
   6-8.08.2009 Dolny Śląsk. Wkrótce bliższe informacje. Opieka księdza: ks. Jan Klemens.

   Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca, godz. 17.00. Spotkania w siedzibie KIK w Katowicach (pl. Ks. E. Szramka 2/13 - Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP)w 2009 r.: 14.01., 11.03., 8.04., 13.05., 10.06., 14.10. i 9.12.2009. 
   Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz.18.00. Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w 2009 r.: 13.01., 10.02., 10.03., 12.05., 9.06., 13.10., 10.11. i 8.12.2009. 

Rekolekcje wielkopostne

    Odbędą się od 22 do 24 marca (niedziela - wtorek) 2009 r. w Kościele Garnizonowym w Katowicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20. Rekolekcje będzie głosił ks. infułat Paweł Pyrchała. Początek w niedzielę wieczorem.

Rekolekcje w Czechowicach

   20-22.03.2009. Rekolekcje wielkopostne KIK u OO Jezuitów w Czechowicach. Rozpoczęcie kolacją w piątek, a zakończenie obiadem w niedzielę. Zapisuje Zofia Adamska 032 7482643. Koszt. 100 zł. 

Rekolekcje w Kokoszycach

   18-20.09.2009. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: Ks. Herbert Hlubek. Zapisuje Zofia Adamska 032 7482643. Koszt. 100 zł.

Msze św. pierwszopiątkowe

Godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim: 6.02., 6.03., 3.04., 5.06., 2.10., 6.11., 4.12.2009. 

Ks. Biskup Herbert Bednorz 1908 - 1989 
ŚWIADEK CHRYSTUSA W TRUDNYCH CZASACH
WYSTAWA HISTORYCZNA W STULECIE URODZIN BISKUPA KATOWICKIEGO 

   Wystawa zorganizowana przez Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach i Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Czynna od 16 października 2008 do 18 stycznia 2009. Katowice, ul. Wita Stwosza 16. Muzeum czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17. 

Dyżury w siedzibie KIK

   W piątki od godz. 17.00 do 18.00. Prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik - ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca. 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach

   Czwartek w godz. 6.00 - 18.00. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyżurujących jest Rajmund Rał - członek zarządu KIK w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).

Składki:
Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, plac Ks. Emila Szramka 2,
40-014 Katowice 
Rachunek Bankowy w PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl). 
Nakład: 450. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
 


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html