Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny Dlatego
 
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 11-12 (203-204) 25 grudnia 2008

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Tt 3, 11-14

Rok św. Pawła 29 VI 2008 - 29 VI 2009

90. rocznica odzyskania niepodległości (11 XI - Narodowe Święto Niepodległości)
90. rocznica początku Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia 1918 r.
70. rocznica powstania Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego - 24 listopada 1938 r.
60. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - 10 grudnia 1948 r.
20. rocznica posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II
Chistifideles laici - 30 grudnia 1988 r.

.
Szopka wykonana z drewna oliwkowego przez rodziny chrześcijańskie z Betlejem. Złożone ofiary pomagają chrześcijanom pozostać w Ziemi Świętej.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ul. Puławska 95
02-595 Warszawa, tel. 0-22/845-17-09
info@pkwp.org www.pkwp.org

 Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków

 Pozdrawiam Polaków. Wspominamy dziś męczeństwo św. Szczepana. Świadectwo o jego wierze i całkowitym oddaniu dla Chrystusa przetrwało do naszych czasów i jest dla nas wymagającym wezwaniem, ale też źródłem nadziei: "Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu". Niech ta wiara trwa w nas mimo wszelkich przeciwności. Serdecznie wam błogosławię.

Maleńka przyszła Miłość

 1.Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło,
A razem z Nim Maleńka przyszła Miłość.

 Ref.: Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej;
dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

 2. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas, już dziecię się zbudziło,
A razem z Nim Maleńka przyszła Miłość.

 3. Maleńka Miłość zbawi świat,
Maleńką Miłość chrońmy z lękiem;
Dziś ziemia drży i niebo drży
Od tej Miłości Maleńkiej.

 W codziennym zagonieniu znika nieraz z naszych oczu BETLEJEM - prawda, że Bóg się nam narodził. On jest pośród nas. Oczy nasze ujrzały zbawienie! Niech radość promieniująca z Żłóbka betlejemskiego przeniknie nasze serca i przemieni nasze życie. 

 ks. Stanisław Sierla
.
VIII Dzień Papieski 12 października 2008 r.
 Jak w poprzednich latach członkowie KIK w Katowicach włączyli się w zbiórkę pieniężną na stypendia dla ubogich dzieci. W Katowicach zebrano do puszek 193 zł, natomiast w Zabrzu - 1447 zł. W miastach pojawiły się plakaty z hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego, na których były wymienione Kluby Inteligencji Katolickiej, jako jeden z partnerów. Z Fundacji "DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA" otrzymaliśmy podziękowanie za udział w zbiórce. 
.
.
.
Stanisław Waluś


Skąd się bierze ocieplenie klimatu?

 Wokół ocieplenia klimatu narosło wiele mitów skrzętnie wykorzystywanych przez niektórych polityków wiążących ocieplenie ze wzrostem emisji dwutlenku węgla wskutek produkcji przemysłowej. Wzrost średniej temperatury na całej Ziemi w ostatnich 100 latach jest faktem - cieplejsze zimy, topnienie lodowców i lądolodu, częstsze huragany ... I na te zmiany musimy być przygotowani. 
 Patrząc w przeszłość naszej planety odkrywamy, że okresy ocieplenia i oziębienia klimatu wielokrotnie zdarzały się dawniej i co ciekawe, były powiązane z zawartością dwutlenku węgla w atmosferze. Można prześledzić tę zależność na przestrzeni ostatnich 100 milionów lat. W ostatnim milionie lat średnia temperatura Ziemi wahała się od 9oC do 16oC. Obecnie wynosi ok. 15,5oC. W bliższych nam czasach, w XIII w., a przemysł wtedy nie istniał, klimat był na tyle ciepły, że na Śląsku uprawiano winorośl i produkowano wino. Do dziś w Polsce zachowały się takie nazwy jak Winnica, Wińsko czy Winna Góra. Jeszcze nie wiadomo, jakie mechanizmy powodowały znaczne zmiany temperatury i zawartości dwutlenku węgla w atmosferze w minionych epokach, chociaż są teorie, które próbują opisać to zjawisko. Jedną z nich jest teoria cykli Milankowicza wiążąca zmiany orbity Ziemi (precesja, mimośród, nachylenie płaszczyzny ekliptyki) ze zmianami klimatu. Nie znamy także, jaki jest wpływ naturalnej emisji dwutlenku węgla np. z wybuchów wulkanów oraz udział biomasy żyjącej w wodach i oceanach na całkowity bilans emisji i absorpcji dwutlenku węgla na Ziemi. Dopóki te sprawy nie będą wyjaśnione, nie można twierdzić, że przyczyną zmian klimatu jest produkcja przemysłowa. 
 Na ogół mało mówi się, że do gazów cieplarnianych należy również para wodna oraz metan, który powstaje podczas produkcji rolniczo-hodowlanej, a który silniej pochłania energię słoneczną niż dwutlenek węgla.
 Szacuje się, że aż ok. 80% światowej przemysłowej emisji dwutlenku węgla pochodzi tylko z czterech krajów, w tym Chin i Indii. Kraje Unii Europejskiej są wraz z innymi państwami w tych pozostałych 20%. Gdyby politykom Unii Europejskiej naprawdę zależało na zmniejszeniu globalnej emisji dwutlenku węgla, nie pozwoliliby na zalew rynku Unii towarami produkowanymi w nieekologiczny sposób w Chinach i Indiach. W krajach tych, podczas produkcji różnych artykułów, olbrzymie ilości dwutlenku węgla emitowane są do atmosfery. Dla Ziemi nie ma znaczenia, czy komin dymi w Chinach, czy w Polsce.  Rozwijająca się polska gospodarka jest konkurencyjna dla starych krajów Unii i wydaje się, że pod ekologicznym płaszczykiem politycy zachodnioeuropejscy chcą ostudzić gospodarki nowych krajów Unii.
 "Czyńcie sobie ziemię poddaną" takie przesłanie przekazuje nam Biblia. Czyńmy to w sposób rozumny uwzględniając zarówno potrzeby człowieka jak i środowiska. Nie można pozwolić na to, aby ekologia stała się przykrywką dla realizacji doraźnych celów politycznych.
Antoni Winiarski
.
Rekolekcje KIK w Kokoszycach
 W dniach 26-28 września br. uczestniczyliśmy w dniach skupienia prowadzonych przez ks. prał. Herberta Hlubka w Kokoszycach. To był czas oderwania się od codzienności, aby skupić się na kilku aspektach naszego duchowego życia, zaproponowanych przez prowadzącego kapłana.
- Sumienie
 Głos sumienia pomaga nam odczytywać, które wartości zbliżają nas do Boga. Czy potrafimy go słuchać? W jaki sposób poszukujemy DOBRA, PRAWDY? Czy przy tej okazji staramy się NIE ranić innych? Czy pracujemy nad delikatnym postępowaniem wobec naszych bliskich?
 Jak się modlimy? Sercem - czy tylko recytujemy słowa?
 Nasza uczciwość... Kiedy "dowód wdzięczności" staje się łapówką?
 Nasza odpowiedzialność za stan wiary w naszych środowiskach. Czy staramy się być prorokami nadziei?
- Wspólnota
 Jakie cechy charakteryzują wspólnotę w odróżnieniu od przypadkowego zbioru osób? Są to: duchowa łączność, zaufanie, szacunek do partnerów, wzajemna życzliwość, gotowość do wspierania... To jest możliwe tylko w niewielkich grupach. Mimo łączących nas więzi - jesteśmy różni. Czy potrafimy szanować odrębność tradycji, doświadczeń innych?
- Służba
 Służyć - to być dla... Bezinteresownie i z pokorą. Dla Boga i każdego człowieka. To bardzo trudne, dlatego potrzebna jest Boża pomoc - Sakramenty. Stale dostępujemy Bożego Miłosierdzia i wybaczenia, więc i my powinniśmy kształtować postawę wybaczenia i miłosierdzia wobec innych.
 Oprócz tradycyjnych nabożeństw (Droga Krzyżowa, Koronka...) była także Droga Światła tj. rozważanie zdarzeń po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Tym razem rozważaliśmy listy św. Pawła w 14 stacjach. Warto się nad nimi skupić również po naszym spotkaniu...
 Pozaprogramową niespodzianką było spotkanie z ks. abp. Damianem Zimoniem, który przybył do Kokoszyc na krótki wypoczynek. Znalazł czas na wspólną niedzielną liturgię.
Aleksandra Bednarz
.
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie pogromów chrześcijan w Indiach
przyjęte 9 października 2008 r.
 W związku z otwartym naruszaniem praw człowieka, wolności osobistej i wolności wyznania w Indiach, co przejawi się w mordowaniu, wypędzaniu z miejsc zamieszkania, pozbawianiu mienia, podpalaniu miejsc kultu religijnego i niszczeniu dobytku życia chrześcijan w Indiach wyrażamy stanowczy protest przeciw prześladowaniom religijnym. 
 Zwracamy się do Ambasadora Indii, aby wpłynął na swój Rząd, który powinien zapobiec prześladowaniom religijnym mających charakter ludobójstwa. 
 Zwracamy się do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu i Komisji Europejskiej, aby stanowczo zaprotestowali przeciw ludobójstwu chrześcijan w Indiach i podjęli stosowne kroki dyplomatyczne. 
 Prezes KIK w Katowicach
 dr Antoni Winiarski 

Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Departamentu Azji i Pacyfiku

 Na nasze stanowisko otrzymaliśmy obszerną odpowiedź z dnia 27 października 2008 r. podpisaną przez Dyrektora Departamentu Ambasadora Tadeusza Chomickiego. Podaję obszerny fragment z tego pisma:
 Pretekstem do ataków w Orisie stało się, dokonane 23 sierpnia 2008 roku, zabójstwo lokalnego przywódcy VHP (Vishwa Hindu Parishad), organizacja skupiająca fanatycznych hinduistów) oraz czterech jego asystentów. Pomimo że do zbrodni przyznała się bojówka maoistów, ofiarami odwetu stali się miejscowi chrześcijanie. Dochodziło do brutalnych zabójstw, gwałtów na kobietach, rabunków zastraszania i wymuszania oświadczeń o przejściu na hinduizm. Plądrowano i palono kościoły, domy zakonne, seminaria, a także chrześcijańskie szkoły, ośrodki zdrowia i centra społeczne. Wstępny bilans wykazuje, że do połowy września br. ekstremiści hinduscy zabili 22 osoby (niektóre źródła mówią nawet o 100 ofiarach śmiertelnych). Zniszczono ponad 4300 domów prywatnych, zmuszając blisko 40 tysięcy chrześcijan do ucieczki i ukrywania się w dżungli lub szukania miejsca w prowizorycznych obozach dla uchodźców, stworzonych przez władze stanowe.
 Wydarzenia te spotkały się z krytycznym stanowiskiem indyjskiego rządu centralnego i osobiście Premiera Manmoana Singha, który po spotkaniu z przedstawicielami tamtejszego episkopatu potępił przemoc w Orisie. Zapowiedział on skierowanie dodatkowych sił porządkowych potrzebnych do utrzymania bezpieczeństwa. Władze lokalne zostały zobowiązane do przywrócenia pokoju i udzielenia pomocy poszkodowanym. W ślad za tymi decyzjami została podjęta szeroka akcja policyjna, która przyniosła zatrzymanie ponad 600 osób.

Odpowiedź z Kancelarii Sejmu

 Warszawa, 30 października 2008 r.
 Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu potwierdza wpływ pisma z dnia 19 października 2008 roku, zaadresowanego do Marszałka Sejmu i przekazanego z Gabinetu Marszałka Sejmu do naszego Biura.
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Bożena Wyszyńska

Warszawski KIK do Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych RP

 Na stronie internetowej KIK w Warszawie można przeczytać pismo z 2 grudnia 2008 r. podpisane przez Piotra M. A. Cywińskiego, Prezesa KIK. www.kk.waw.pl
 Prezes KIK otrzymał jeszcze obszerniejszą, niż skierowana do nas, odpowiedź Ambasadora Tadeusza Chomickiego z dnia 9 grudnia 2008 r., która też jest zamieszczona na stronie internetowej warszawskiego KIK.

Apel
w sprawie prześladowań chrześcijan w Indiach

 Jesteśmy głęboko wstrząśnięci prześladowaniami chrześcijan w Indiach, szczególnie w stanie Orisa.
 Ludobójstwo dokonujące się w kraju o kulturze liczącej kilka tysięcy lat tym bardziej wymaga potępienia, że dokonuje się przy współudziale organów władz stanowych i przy całkowitej bierności władz centralnych.
 Apelujemy do światowej opinii publicznej i władz wszystkich państw o poczynienie kroków mających na celu powstrzymanie prześladowań w Indiach oraz naprawę wyrządzonych szkód.

 Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej zebrani we Wrocławiu 8 listopada 2008 r.
 
Przewodniczący Rady Porozumienia 
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce
dr Antoni Winiarski 
Sekretarz Rady Porozumienia 
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce
dr Stanisław Latek

Akcja "Gościa Niedzielnego" i "Niedzieli"

 Z egzemplarzem "Gościa Niedzielnego" i "Niedzieli" czytelnicy otrzymali zaadresowane kartki do Ambasadora Indii w Polsce Chandra Mohan BHANDARI, ul. Rejtana 15, 02-516 WARSZAWA z domaganiem się podjęcia działań w związku z prześladowaniem chrześcijan w Indiach. Wystarczyło kartkę podpisać, nakleić znaczek i posłać. Była to wspaniała akcja, która może być przykładem na przyszłość.
.

List Posła
(fragmenty)

 Bytom, dn. 4 grudnia, 2008
 Szanowny Pan Radosław Sikorski
 Minister Spraw Zagranicznych
 Według szacunków polskiej międzynarodowej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ok. 200 mln chrześcijan jest narażonych na prześladowania, a 350 mln doświadcza dyskryminacji z powodu wyznawanej wiary. Co więcej, 170 tys. chrześcijan rocznie ginie, nierzadko w okrutnych męczarniach. W raporcie "Prześladowani i zapomniani 2007-2008" odnaleźć można przerażające dane dotyczące losu chrześcijan w 33 krajach świata (m.in. w Iraku, Indiach, Wietnamie, Arabii Saudyjskiej). 
 Mając na uwadze informacje zamieszczone powyżej, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
 Jaka jest opinia ministerstwa w tej sprawie?
 Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo, aby nagłośnić sprawę brutalnych prześladowań chrześcijan na arenie międzynarodowej i na forach organizacji międzynarodowych w celu zintensyfikowania pomocy ofiarom?
 Z poważaniem
 Wojciech Szarama
 Poseł na Sejm RP
Nasz Dziennik, 18 XII 2008, str. 2
.
Obrona Westerplatte 2008
 To dziwny tytuł dla artykułu, który ukazuje się w "Wiadomościach Parafialnych" parafii leżącej niemalże po przeciwnej stronie Polski niż półwysep Westerplatte. Chodzi bowiem o to właśnie bohaterskie Westerplatte znane nam z czasów wojny i bardzo cenione.
 Jaki jest związek Westerplatte z naszą parafią obecnie? Spróbujmy wyjaśnić. W ostatnich dniach października br. zbieraliśmy podpisy między innymi również w kościele pod protestem zatytułowanym "Obrona Westerplatte 2008". Byli ludzie, których to nie interesowało, byli też tacy, którzy nie znając nas osobiście sami podchodzili i pytali w jakim celu zbieramy podpisy, byli również i tacy, którzy znając nas chętnie się podpisywali, bo mają zaufanie, że cel jest dobry. Tylko nieliczni - po informacji, że zbieramy podpisy pod protestem przeciwko realizacji filmu pt. "Tajemnica Westerplatte" wiedzieli o jaki film chodzi. Trudno się dziwić, że w natłoku informacji jakie codziennie otrzymujemy, nie zwróciliśmy uwagi na zamiar nieznanego reżysera, Pawła Chochlewa, który chce realizować jakiś film. Dobrze, że redaktor Wojciech Wencel w "Gościu Niedzielnym" z dnia 21 września 2008 przybliżył nam scenariusz filmu, który nazwał "historią pijaków i erotomanów w polskich mundurach". Po ewentualnym obejrzeniu filmu każdy będzie mógł w swojej wyobraźni zobaczyć "Bohaterów Westerplatte".
 Do tej pory poświęcaliśmy im między innymi ulice i place naszych miast, szkoły i instytucje, a także miejsca w naszych sercach. Im oddał hołd sam Jam Paweł w czerwcu 1987 r. składając wizytę na półwyspie, skąd przy pomniku Bohaterów popłynęły słowa do młodzieży, które wielu pamięta do dzisiaj. Obecnie pan Paweł Chochlew postanowił przewyższyć wszystkich, on wie najlepiej kim byli Ci Ludzie sprzed 70-ciu laty, to "Tajemnica Westerplatte".
 Dlatego protestujemy, nie chcemy, żeby prawdziwych bohaterów poniżano, odbierano im godność i to również między innymi za pieniądze nasze, z budżetu państwa, z którego film ma otrzymać dotacje. W Krakowie powstał Obywatelski Komitet "Obrona Westerplatte 2008", który zorganizował protest przeciwko realizacji filmu pt. "Tajemnica Westerplatte". Protest ten poparły poszczególne sekcje katowickiego Klubu Inteligencji Katolickiej, które też zbierają podpisy pod protestem, przesyłając je do Komitetu w Krakowie. Jeżeli ktoś z czytelników chciałby złożyć swój podpis, może to jeszcze uczynić w najbliższych dniach.
 Ryszarda Chamułowa
 Jadwiga Stanek
 Danuta Woźna
 Artykuł ten ukazał się w "Wiadomościach Parafialnych" (z 2 XI 2008) wydawanych 
w parafii pw. św. Michała w Siemianowicach Śląskich
 Ogólnopolski Obywatelski Komitet "Obrona Westerplatte 2008" przekształcił się w Instytut Królowej Jadwigi, którego celem będzie działanie na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego i prawdy historycznej. Informacje o Instytucie Królowej Jadwigi można uzyskać pisząc na adres: Instytut Królowej Jadwigi, ul. Janka Szumca 16, 30-432 Kraków. Koordynatorzy krajowi: Jan Szczepankiewicz (507 777 969), Irena Kopf (507 805 486) Wojciech Papis (606 896 743), Marek Kramarski (502 675 997). 

Narodowe Święto Niepodległości
Gliwice - 11 listopada 2008 r.

 Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w gliwickiej katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła, której przewodniczył ks. bp Gerard Kusz. W homilii przypomniał, że 90 lat temu, po 123 latach nieistnienia wybuchła Rzeczpospolita. Przypomniał o tysiącach bohaterów, a wśród nich Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, bohaterów Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich. Dalej powiedział, że Bóg dał czas, w którym powstała próżnia, w którą mogli wpisać się ci, co umiłowali Ojczyznę. Ks. Biskup przypomniał słowa z poematu "Ojczyzna" Karola Wojtyły, Sługi Bożego Jana Pawła II: "Ojczyzna, kiedy myślę ..." Nawiązując do słów Pana Jezusa zawartych w Ewangelii "... abyście się wzajemnie miłowali ..." ks. bp Kusz stwierdził, że miłość ma być przed sprawiedliwością. Na koniec powiedział, że chcemy złożyć Bogu obietnicę, że będziemy wierni Ewangelii.
 Jak zwykle we Mszy św. brały udział poczty sztandarowe kombatantów i poczet harcerzy.

.

 Po Mszy św. zaczął się formować pochód. Grupa osób trzymała transparent o treści: "Żądamy zaprzestania grabieży polskiego majątku narodowego". Zebrani udali się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wieczorem w Gliwickim Teatrze Muzycznym odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" - chętnych było więcej niż miejsc na sali. Stanisław Waluś 

Franciszek Kucharczak w Zabrzu

 W dniu 3 grudnia br. Klub Inteligencji Katolickiej w Zabrzu gościł Pana Franciszka Kucharczaka - współpracownika "Gościa Niedzielnego". Prowokacyjny - jak sam prelegent przyznał - temat wykładu: "Czy katolik jest nieudacznikiem?" miał de facto za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy bezkompromisowe wyznawanie wartości chrześcijańskich jest oznaką nieudacznictwa w kontekście otaczającej nas rzeczywistości społecznej.

 Powyższa teza mogłaby wydawać się zasadna, gdyby podzielić popularny obecnie pogląd, że człowiek jest w swoim życiu wyłącznie zdany na własne siły i nie może liczyć na Bożą Opatrzność - jest wyłącznie "kowalem swojego losu". Słabość tego poglądu została obnażona zarówno przez prelegenta, jak również w trakcie dyskusji nad referatem, kiedy to uczestnicy spotkania byli świadkami poruszającego wyznania jednej z przybyłych kobiet - matki kilkumiesięcznego dziecka. 
 Kobieta w trakcie pobytu w szpitalu została poinformowana przez lekarza, że "płód jest martwy" i konieczny jest natychmiastowy zabieg jego usunięcia z organizmu. Hołdując bezgranicznie wyżej wspomnianej zasadzie "samowystarczalności człowieka" w podejmowaniu decyzji, kolejnym krokiem matki powinna być zgoda na przeprowadzenie stosownej operacji. Posiadając już wiedzę o niemożności urodzenia dziecka, nie naraziłaby się również na grzech aborcji z uwagi na stwierdzoną medycznie śmierć.
 W tym momencie nastąpiła jednak chwila refleksji; czy jedna diagnoza, jednego lekarza może być wystarczająca? Czy nie należy zawierzyć Bogu i kierując się miłością do Niego oraz do dziecka, podjąć wysiłek w celu upewnienia się, że stanowisko lekarskie jest słuszne? 
 Finał tego dramatycznego zdarzenia okazał się szczęśliwy; dzisiaj kobieta jest radosną matką prawidłowo rozwijającego się dziecka! A wszystko to dzięki temu "nieudacznictwu", które nie pozwala nam dawać za wygraną, nawet w sytuacjach tak naukowo "pewnych" jak ta opisana wyżej. Niestety dla innej kobiety oczekującej na upragnione dziecko, która dzieliła szpitalną salę z tą panią, finał tej historii okazał się zgoła odmienny. Otrzymała taką samą diagnozę ... i ufając wyłącznie medycznemu autorytetowi poddała się zabiegowi. Nigdy nie dowiemy się, czy diagnoza była rzetelna.
 Ta historia stanowiła swoisty punkt kulminacyjny rozprawy z poglądami odrzucającymi zaufanie i miłość do Boga, który przecież obliguje nas do radykalnej czujności zwłaszcza, gdy w naszych rękach spoczywa wartość najwyższa - życie.
Zdjęcie: Andrzej Sanocki
Adam Koczyk

WARTO PRZECZYTAĆ
 Franciszek Kucharczak: Tabliczka sumienia, Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej w Katowicach, "Gość Niedzielny", Katowice 2008. 
Str. 51: "Katolik jest ograniczony" 
 Jestem katolikiem, ale uważam, że o aborcji powinny decydować same kobiety - napisał oburzony moim "fundamentalizmem" czytelnik. "Jestem katolikiem, ale nie podzielam opinii Kościoła w sprawie antykoncepcji" - awanturował się inny. Jeszcze inny "jest katolikiem", ale uważa, że "homoseksualiści maja prawo do jakiejś legalizacji swoich związków". I tak dalej. Ci "katolicy-ale" to taka sekta, szczególnie zawzięta na katolicyzm. (...)
Stanisław Waluś
.
Pasterz
Biuletyn Parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach
 Kontynuując prezentacje biuletynów parafialnych tym razem chcę Czytelnikom przedstawić biuletyn, które wydawcą jest Duszpasterstwo Akademickie "Kopernik" w Parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach (sanktuarium zostało opisane w numerze 9-10 biuletynu "Dlatego" z 28 września 2007 r.). 
 Adres redakcji: Biuletyn Parafialny, ul. Kopernika 63a, 44-117 Gliwice, dakopernik@wp.pl
 W numerze 19 (listopad 2008) jest wiersz Anny Kamieńskiej "Skąd przychodzą umarli do snów ludzi?", "Jan Paweł II o niebie", "Totalitaryzm w demokracji" o. Stanisława Jopka SJ - redaktora biuletynu, przedstawienie o. Józefa Klmenza, misjonarza ludowego, aktualności, z ksiąg metrykalnych i ogłoszenia stałe. Niżej prezentuję Czytelnikom "Dlatego" początek i koniec artykułu o. Stanisława Jopka SJ.
Stanisław Waluś
.
Totalitaryzm w demokracji
 Uczono nas, że demokracja to najlepszy z możliwych ustrojów, gdzie władzę sprawuje naród, obywatele swojego kraju poprzez przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych. Kadencyjność władzy ma ograniczyć samowolę i doprowadzić do cyklicznej weryfikacji jakości tej włazy przez społeczeństwo. Warunek jest tylko taki, że zarówno społeczeństwo jak i władza będąca reprezentantem "vox populi" kieruje się wartościami, a wiec przede wszystkim prawdą o człowieku i dobrem człowieka. Kiedy tych wartości nie respektuje, jak mówi Jan Paweł II, "przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm". Zakamuflowany totalitaryzm natomiast jest o wiele trudniej dostrzegalny, a jestem przekonany, że jesteśmy jego świadkami we współczesnym świecie.
 Znakomicie diagnozę tę ułatwia powieść Ray'a Bradburyego pt. "451oFahrenheita", pochodząca - o dziwo - z 1954 roku. Ukazuje ona totalitaryzm funkcjonujący w ustroju demokratycznym. W powieściowym świecie bogiem jest telewizja. (...)
 Dzisiaj, po ponad pół wieku po publikacji powieści widzimy, że diagnoza ta była trafna. Przestrzega nas ona przed popadaniem w tę samą nieracjonalność, w to samo niebezpieczeństwo wyzbycia się swej kreatywnej wolności, i popadnięcia w psychiczny atawizm, niemoc, bezmyślność, egoizm, konsumistyczny błogostan bez ideałów i wartości.
o. Stanisław Jopek SJ
.
W obronie wolności nauki
 Pod tym tytułem ukazał się protest grupy 211 naukowców, artystów i polityków w Naszym Dzienniku z 20-21 XII 2008, str. 6. W liście otwartym jest zawarta krytyka odwołania konferencji naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim, która miała się odbyć 10 grudnia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Konferencja miała być poświecona aktualnym, trudnym problemom stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich. Jednym z prelegentów miał być dr hab. Jerzy Robert Nowak, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wg http://nauka-polska.pl - dyscypliny KBN: nauki o polityce, nauki historyczne, specjalności: historia najnowsza, stosunki międzynarodowe). Jego udział wywołał sprzeciw części środowiska akademickiego. Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych dr hab. Tadeusz Kazimierz Marczak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego został odwołany ze stanowiska. O sprawie pisała wrocławska Gazeta Wyborcza. Na stronie dziennika Rzeczpospolita (http://www.rp.pl) można znaleźć powyższe informacje i listę sygnatariuszy. 
 List podpisały między innymi osoby związane z Klubami Inteligencji Katolickiej: Czesław Ryszka - senator RP, członek założyciel KIK w Katowicach, felietonista "Niedzieli", Ryszard Bender - senator RP, prezes lubelskiego KIK, ks. Edward Skotnicki - prezes KIK w Kielcach. Podpisali też posłowie do Parlamentu Europejskiego: Mirosław Piotrowski - prof. KUL, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski - felietonista "Gościa Niedzielnego", Witold Tomczak oraz księża profesorowie: ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda, ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik, ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski, ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski, ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko, ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz, SAC, ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński.
Stanisław Waluś
.
Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 - 1987
 Lata siedemdziesiąte to czas utwierdzania się idei Żywego Kościoła. Ks. Blachnicki postrzega ją jako charyzmat dany Mu przez Boga, na służbę którego ma oddać całe życie.
 Jasno widzi kierunek dalszej drogi, którą wyrażają dwa pojęcia: charyzmat i diakonia. Pisze: "Uczyniwszy z siebie i swojego życia diakonię na rzecz charyzmatu, musimy w nim wejść w struktury Kościoła". Wzorem osobowym postawy oddania siebie na służbę Kościołowi jest Niepokalana - Matka Kościoła. Także idea Chrystusa - Sługi, który "nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć" - idea chrystocentryczna diakonii znalazła swój wyraz w Ruchu, który w roku 1976 określił się jako Ruch Światło-Życie. Jego głównym celem jest ukształtowanie "Nowego człowieka" na wzór Jezusa i Maryi.
 Pragnienie wiernego odpowiadania na światło, które przychodzi do człowieka i domaga się wprowadzenia w życie oraz umiłowanie Kościoła sprawiły, że ks. Blachnicki wsłuchiwał się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi przez sobór i przez Papieży. Pojawiające się nowe dokumenty i wypowiedzi przyjmował z wdzięcznością i odczytywał w nich wezwanie Boże. Przyswajał je natychmiast Ruchowi podejmując w nim aktualne zadania.
 I tak Adhortacja "Evagelii nuntiandi" Pawła VI z roku 1975 pomogła wyraźniej zobaczyć ewangelizacyjny charakter Ruchu Światło-Życie i położyć większy akcent na ewangelizację indywidualną i zbiorową jako na pierwszy etap na drodze dojrzewania chrześcijańskiego.
 Nowym źródłem inspiracji stał się pontyfikat Jana Pawła II. Apel Papieża, aby Polacy przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, ks. Blachnicki odczytał jako znak czasu, by na nowo i w sposób pogłębiony podjąć ideę wyzwolenia człowieka z różnych uzależnień. Tak powstała w roku 1979 Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
cdn. ks. Stanisław Sierla
fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik
.
Stanisława Grabska odeszła do Pana
 13 listopada 2008 r. odeszła do Pana Stanisława Grabska. Urodzona 20 marca 1922 we Lwowie, w czasie wojny łączniczka Armii Krajowej, absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitna biblistka, wielka ekumenistka, niestrudzona orędowniczka odnowy soborowej w polskim Kościele, osoba niezwykle zaangażowana w promowanie odpowiedzialności świeckich za Kościół, pierwsza kobieta świecka, która w roku 1974 obroniła doktorat z teologii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii.
 Współzałożycielka, wieloletnia wiceprezes, a w latach 1989-1994 prezes warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, członek honorowy KIK, prowadziła przez wiele dekad regularne wykłady biblijne, odegrała fundamentalną rolę w formowaniu duchowości wielu roczników warszawskiej inteligencji.
 Członkini Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, wiceprzewodnicząca Komisji Stowarzyszeń obrad Okrągłego Stołu.
 Autorka wielu artykułów i książek popularyzujących teologię i Biblię.
 Człowiek wielkiego serca, wysokiej wrażliwości, głębokiej wiedzy, szerokich horyzontów, otwarta na każdego człowieka, dla którego zawsze znajdowała czas, dobre słowo i cenną pomoc.
 Znajomi i przyjaciele z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej

Marian Dąbrowski odszedł do Pana

 Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy 2 czerwca 2008 roku, śp. Mariana Dąbrowskiego naszego wieloletniego prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej. Przez wiele lat poświecił cząstkę swojego życia angażując się wielce w jego działalność. 
 Był postacią znaną w życiu publicznym naszego Miasta i Śląska. W latach 80-tych ub. wieku był współtwórcą "Małego Gościa" i redaktorem przez niespełna 8 lat. Wiele osób znających go i współpracujących z nim wyraża się o nim jako o człowieku wyjątkowym.
Redakcja miesięcznika sekcji historycznej Klubu Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śląskiej "Sprawy Rudzkie", 6(64), wrzesień-październik 2008, str. 1.

Te filmy warto obejrzeć

18. "On wierzył w Polskę", czas 50 min. Gen. August Fieldorf "Nil" - zbyt wierzył i kochał Polskę i dlatego został zamordowany przez rzekomo polską władzę. Historia prawdziwa i symboliczna dla współczesnych dziejów Polski.
19. "W sprawie generała Fieldorfa", czas 20 min. 10 lat Rzeczypospolitej Polskiej, która miała być wolna, sprawiedliwa i prawa. Dokładnie 10 lat przychodzi do sądów RP córka gen. Fieldorfa szukając sprawiedliwego osądzenia oprawców jej ojca - wielkiego polskiego patrioty i bojownika o niepodległość Ojczyzny.
20. "Kampinoska epopeja", czas 50 min. Historia nieznana - ugrupowanie wileńskie dobrze uzbrojone, zaprawione w bojach z dwoma wrogami na ziemi praojców nad Niemnem przychodzi na pomoc Powstańczej Warszawie - cudem przedostając się przez oblężenie modlińskie.
21. "O nas się jeszcze Polska upomni", czas 45 min. Żołnierze wyklęci, ci, którzy po wojnie nie złożyli broni, ale walczyli do końca, skazani na okrutną śmierć w ubowskich kazamatach, walczyli z okupacją sowiecką i rodzimymi oprawcami. cd. w następnym numerze "Dlatego". 

SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Szczyrk - Górka

 W niedzielę 21 września AD 2008 ks. kard. Stanisław Dziwisz ukoronował obraz Matki Bożej Szczyrkowskiej koronami papieskimi poświeconymi przez Ojca Świętego Benedykta XVI 9 kwietnia 2008 r. na Placu Św. Piotra w Watykanie. Kazanie wygłosił bp. Tadeusz Rakoczy, a w koronacji uczestniczyli również: noncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, arcybiskupi Stanisław Nowak i Marian Gołębiowski oraz biskupi: Janusz Zimniak i Marian Buczek. 
 
 Sanktuarium na Górce w ten sposób dołączyło do sanktuarium w Rychwałdzie (koronacja w 1965 r. - informacja o Sanktuarium w numerze 5-9 biuletynu "Dlatego" z 31 sierpnia 2008 r.) i w Hałcnowie. Obszerne relacje z koronacji zostały zamieszczone w "Gościu Bielsko-Żywieckim" z 28 IX 2008 (lokalny dodatek do "Gościa Niedzielnego") i "Niedzieli na Podbeskidziu" z 28 IX 2008 (lokalny dodatek do "Niedzieli"). 
 Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski Pani Beskidu Śląskiego,
Księża Salezjanie, Plac Matki Bożej Królowej Polski 1, 43-370 Szczyrk, tel. 033/8178515
www.szczyrk.salezjanie.pl
zdjęcie: Barbara Waluś
Stanisław Waluś 
.
75-lecie urodzin profesora Henryka Mikołaja Góreckiego,
pierwszego Prezesa KIK w Katowicach
 W dniach od 2 do 4 października 2008 r. odbywał się w Bielsku-Białej XII Festiwal Kompozytorów Polskich, w tym roku poświęcony twórczości Ignacego Jana Paderewskiego i profesora Henryka Mikołaja Góreckiego. Obszerna relacja z bielskiego festiwalu jest w magazynie samorządowym "W Bielsku-Białej" z 10.10.2008.
Stanisław Waluś
.
100 lat II LO im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej
 25 października 2008 r. w kościele Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej była sprawowana Msza św. pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Rakoczego z okazji stulecia LO im. Adama Asnyka. Uroczystość rozpoczęła piękna pieśń "O wszechpotężna Pani Świata" oraz hymn "Gaude Mater Polonia" śpiewane przez chór "Zew", w którym śpiewają wierni z parafii Opatrzności Bożej z Białej i z parafii św. Szymona Judy Tadeusza z Kóz. W homilii ks. bp Tadeusz Rakoczy powiedział, że to liceum powstało dzięki polskiej inteligencji, która chciała uczyć swe dzieci w polskiej, a nie niemieckiej szkole. Wysiłki założycieli poparł Adam Asnyk i we wrześniu 1908 r., dzięki poparciu Towarzystwa Szkół Ludowych, dzieci zaczęły naukę w pierwszym gimnazjum w Białej. Dalej ks. Biskup powiedział, że liceum to należy do najbardziej zasłużonych szkół w mieście, gdyż starało się realizować wierność idei patriotyzmu, zgodnie z myślą Adama Asnyka, że człowiek jest zawsze najważniejszy. Nawiązując do przeczytanej przypowieści o człowieku, który miał drzewo figowe, ks. bp. Rakoczy powiedział, że musimy przynosić owoce - żeby rodzić owoce trzeba rozważyć, kim jest człowiek, jakie są jego ostateczne cele. Dalej powiedział, że Sługa Boży Jan Paweł II powtarzał, że człowiek ma się stawać coraz bardziej człowiekiem, że ma bardziej być, a nie tylko mieć - chodzi o przyswajanie wartości trwałych, absolutnych, transcendentnych. Ks. Biskup zwrócił uwagę, że kształtowaniu umysłu musi towarzyszyć formowanie sumienia przez praktykę nabywania cnót, wdrażanie się do życia społecznego na rzecz rodziny, ojczyzny i całego świata i zachęcił młodzież do samowychowania, do wzięcia odpowiedzialności za siebie, do działania. 

 Pod koniec Mszy św. dyrektor szkoły Barbara Drwal podziękowała ks. Biskupowi i kapłanom za odprawioną Mszę św. i homilię.

 Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na okolicznościową akademię do Teatru Polskiego. 

 Na 100-lecie szkoły została wydana księga pamiątkowa, w której przedstawiono sylwetki absolwentów, jako pierwszego - biskupa Jana Pietraszko, którego proces beatyfikacyjny został zamknięty przez ks. kard. Franciszka Macharskiego 24 IV 2001 r., a następny etap będzie kontynuowany w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. 
 Jestem absolwentem II LO im. Adama Asnyka z 1965 roku - jak i Elżbieta Kralczyńska - prezes KIK w Bielsku-Białej.
Zdjęcia: Barbara Waluś
Stanisław Waluś 
NASZE ROCZNICE
Listopad
335 lat temu (11 listopada 1673 r.) hetman koronny Jan Sobieski rozgromił armię turecką pod Chocimiem. Zwycięstwo to utorowało mu drogę do polskiego tronu po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
215 lat temu (23 listopada 1793 r.) zakończył obrady ostatni Sejm I Rzeczypospolitej.
200 lat temu (30 listopada 1808 r.) słynna szarża polskich szwoleżerów pod dowództwem Jana Kozietulskiego w wąwozie Somosierra umożliwiła Napoleonowi zajęcie Madrytu. Bohaterska postawa Polaków była wykorzystywana przez cesarza dla niesłusznej sprawy, jaką był wówczas podbój Hiszpanii przez Francuzów.
115 lat temu (1 listopada 1893 r.) w Krakowie zmarł Jan Matejko, wybitny malarz dziejów ojczystych.
110 lat temu (26 listopada 1898 r.) w Krakowie odbyła się premiera dramatu Stanisława Wyspiańskiego Warszawianka, którego treścią były wydarzenia związane z wybuchem powstania listopadowego.
90 lat temu (1 listopada 1918 r.) ukraińscy żołnierze z rozpadającej się armii austriackiej podjęli próbę opanowania Lwowa. W obronie tego od wieków polskiego miasta wystąpiła polska młodzież - lwowskie Orlęta.
90 lat temu (11 listopada 1918 r.) Niemcy podpisały bezwarunkowy akt kapitulacji, co było równoczesne z zakończeniem I wojny światowej. Internowany w Magdeburgu Józef Piłsudski po zwolnieniu przybył do Warszawy.
90 lat temu (12 listopada 1918 r.) swoją działalność rozpoczął Katolicki Uniwersytet Lubelski. Inicjatorem powołania uczelni do życia i jej pierwszym rektorem był ks. prof. Idzi Radziszewski.
60 lat temu (12 listopada 1948 r.) ordynariusz lubelski, ks. bp Stefan Wyszyński otrzymał nominację na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz prymasa Polski.
Grudzień
535 lat temu (24 grudnia 1473 r.) w Krakowie zmarł Jan z Kęt, profesor Akademii Krakowskiej.
210 lat temu (24 grudnia 1798 r.) w Zaosiu koło Nowogródka urodził się Adam Mickiewicz. 
95 lat temu (18 grudnia 1913 r.) w USA, w Oldforge w Pensylwanii urodził się Antoni Adamiuk, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" nadał mu tytuł Honorowego członka NSZZ "Solidarność".
90 lat temu (27 grudnia 1918 r.) w Poznaniu wybuchło powstanie przeciw Niemcom, którzy mimo przegranej wojny w dalszym ciągu okupowali polskie ziemie zagarnięte w czasie rozbiorów.
70 lat temu (4 grudnia 1938 r.) we Lwowie zmarł Józef Teodorowicz, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego.
65 lat temu (1 grudnia 1943 r.) w Krakowie, w ramach likwidowania polskich pamiątek, niemiecki okupant zniszczył znajdująca się na placu Matejki tablicę ku czci Stanisława Wyspiańskiego.
60 lat temu (26 grudnia 1948 r.) komunistyczne władze na Węgrzech uwięziły kard. Józefa Mindszentiego oraz kilku biskupów. W więzieniu byli poddawani poniżającym torturom.
45 lat temu (20 grudnia 1963 r.) Zmarł Gustaw Morcinek, powieściopisarz, autor książek o życiu śląskich górników.
40 lat temu (10 grudnia 1968 r.) zmarł Tomasz Merton, trapista w amerykańskim opactwie Getsemanii. Wychowywany w rodzinie protestanckiej, przeszedł na katolicyzm w wieku 18 lat.
Wybrała Barbara Kwaśnik
.
Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2007
 Listopad: Ogólna: Aby świadectwo miłości Świętych pomagało chrześcijanom w oddaniu się na służbę Bogu i bliźnim - na wzór Chrystusa, który przyszedł, aby służyć. Misyjna: Aby chrześcijanie przebywający w Azji, wpatrzeni w Chrystusa i wierni Ewangelii, potrafili głosić Go ludom o starożytnej kulturze i bogatej duchowości.
 Grudzień: Ogólna: Aby Kościół, wobec rozprzestrzeniającej się cywilizacji przemocy i śmierci, wspierał cywilizacje życia wszelkimi apostolskimi i misyjnymi środkami. Ogólna: Aby chrześcijanie przez gesty solidarności ukazywali, zwłaszcza w krajach misyjnych, że Dzieciątko narodzone w stajni betlejemskiej niesie światu światło nadziei. 

Pielgrzymki w 2009 r.

 Informacje zostaną podane w styczniowym numerze "Dlatego". 
 Informacje o pielgrzymkach są na stronie internetowej KIK w Katowicach:
piel1.html

Rekolekcje wielkopostne

 Odbędą się od 22 do 24 marca (niedziela - wtorek) 2009 r. w Kościele Garnizonowym w Katowicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20. Rekolekcje będzie głosił ks. infułat Paweł Pyrchała. Rozpoczęcie w niedzielę wieczorem.

Msze św. pierwszopiątkowe

 Zapraszamy w pierwsze piątki miesiąca na godz. 19.00 do Kościoła Akademickiego (krypta Katedry Chrystusa Króla) w Katowicach.

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach

Czwartek w godz. 6.00 - 18.00. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyżurujących jest Rajmund Rał - członek zarządu KIK w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).

Składki:
Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, plac Ks. Emila Szramka 2,
40-014 Katowice 
Rachunek Bankowy w PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl). 
Nakład: 450. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html