Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny Dlatego
 
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 10 (202)   16 października 2008

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa - do świętych, którzy są (w Efezie), i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.   Ef 1, 1-10

30. rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego

   Słowo Biskupów polskich w trzydziestą rocznicę wyboru Jana Pawła II
(fragmenty)
   Bracia i Siostry!
   1. To, co się wydarzyło w Rzymie trzydzieści lat temu, 16 października 1978 roku, przekroczyło najśmielsze wyobrażenia. Biskupem Rzymu, Namiestnikiem Chrystusa na ziemi i Następcą Piotra został pasterz pochodzący "z dalekiego kraju". Z tego kraju, który Jezus Chrystus ponad tysiąc lat wcześniej naznaczył swoją obecnością i wprowadził w nurt życia Kościoła powszechnego. (...)
Dzisiaj uczyńmy rachunek sumienia z jednego tylko zdania Ewangelii: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mniecie uczynili" (Mt 25, 40). W naszej Ojczyźnie nadal istnieje rozległy obszar biedy materialnej. To przede wszystkim wspólnoty powinny - niczym czuły barometr - rejestrować te sytuacje i reagować na nie. Nie oznacza to, że wspólnota wierzących ma zastąpić państwo w trosce o dobro każdego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy. (...)
Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
zebrani na posiedzeniu Rady Stałej i Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 25 sierpnia 2008 r.

Pozostało słowo ...

Ponad ćwierć wieku temu słowa "Habemus Papam"
na Watykańskim Wzgórzu zabrzmiały 
to Duch Święty wydźwignął Cię 
Janie Pawle II. na sternika dusz ludzkich

Ponad ćwierć wieku, nauczałeś nas i świat cały
Twoje słowa "Nie lękajcie się ..."
wypowiedziane na początku pontyfikatu
zostaną zawsze ... poza czas

Promowałeś Miłość ... Dobro ...
za którym iść mamy
Jedność, który winna łączyć świat
i tle cech wspaniałych ...

Dziś ... gdy zabrakło Twego głosu, gestów
uśmiechu i żartów - pozostało Słowo
niech rozrasta się w nas i wydaje plon,
a Ty z Domu Ojca błogosław;
    "Urbi et Orbi"
Ludmiła Raźniak, Koszalin 16.10.2005 r.

Różaniec jest moją umiłowaną modlitwą. Modlitwą cudowną! Cudowną w swej prostocie i w swej głębi. W tej modlitwie wiele razy powtarzamy słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od archanioła i od swej krewnej Elżbiety. Z tymi słowami sprzymierza się cały Kościół. 

Jan Paweł II, Źródło, 28 IX 2008, str. 32 
.
Duszpasterz Górnośląskiej Ziemi
   Inicjatorem programu trwających obecnie uroczystości 100-lecia urodzin ks. Bp. Herberta Bednorza jest Jerzy Chmielewski. Program uroczystości został przedstawiony Metropolicie katowickiemu ks. abp. Damianowi Zimoniowi. Uroczystości rocznicowe zapoczątkowała Msza św. w kościele św. Herberta w Wodzisławiu 9.03.2008. Bp. Herbertowi Bednorzowi poświęcone było XVII Piekarskie Sympozjum Naukowe 24.05.2008, którego owocem jest książka "Biskup Herbert Bednorz - życie i posługa czwartego biskupa katowickiego" wydana przez Wydział Teologiczny UŚ pod redakcją ks. dr. hab. Ireneusza Celarego. O innych inicjatywach piszemy poniżej. 
 Antoni Winiarski


Homilia na Mszy św. z okazji stulecia urodzin bpa Herberta Bednorza
w katedrze katowickiej 21 września 2008 r.

Czytania: Iz 55,6-9. Flp 1,20c-24. Mt 20,1-16a
   W dwudziestą piątą niedzielę zwykłą, pod przewodnictwem abpa Damiana Zimonia, Metropolity Górnośląskiego i jego biskupów pomocniczych, zebraliśmy się w naszej - cytuję: "monumentalnej i przepotężnej katedrze", by dziękować Bogu, za bpa Herberta Bednorza w przeddzień setnej rocznicy jego urodzin. Chcemy dziękować za niego i za to wszystko, co wypełniając swoje powołanie kapłańskie i biskupie, uczynił dla Kościoła lokalnego i dla Śląska.
   Dzisiejsze czytania mszalne dają się sprowadzić do trzech zasadniczych kwestii, a mianowicie: do problemu wiary, moralności i spraw bytowych człowieka, czyli spraw społecznych.
   Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu nawołuje: "Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje...". Prorok wzywa bezbożnego do odrzucenia bezbożnictwa, a nas, wierzących, do "szukania Pana", czyli pogłębiania naszej wiary.
   W drugim czytaniu św. Paweł, oczekujący w więzieniu na wyrok, wzywa Filipian i nas: "Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej". Wzywa więc do przestrzegania w życiu zasad zawartych w Ewangelii, czyli do życia moralnego.
   A Ewangelia dzisiejsza to zapisana u św. Mateusza przypowieść Pana Jezusa o Królestwie niebieskim, które jest podobne do gospodarza najmującego robotników do pracy w swojej winnicy o różnych porach dnia. Przy rozliczaniu się za pracę pracodawca wynagrodził równo wszystkich pracowników. Tym, którzy dłużej pracowali, wydawało się to niesprawiedliwe. Dlatego szemrali przeciwko pracodawcy. On zaś, jednemu z uważających się za skrzywdzonego odpowiedział: "Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną?". Tak wiele w tej przypowieści zostało poruszonych kwestii społecznych: praca, bezrobocie, sprawiedliwe wynagrodzenie i spory na tym tle, godność pracodawcy i pracownika, i wiele innych.
   Troska o wiarę, życie moralne, jak i kwestie społeczne, to przede wszystkim zadanie każdego biskupa, szczególnie biskupa diecezjalnego. Św. Paweł pisząc do Tytusa zaznaczył: "Biskup winien być ... przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych" (Tt 1,7-11). Zaś Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele mówi o biskupach, iż: "są zwiastunami wiary prowadzącymi nowych uczniów do Chrystusa i autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami, którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą prawdy wiary, aby w nie wierzył i w życiu je stosował" (KK 25).
   Biskup Herbert Bednorz w latach 1950 - 1967 jako koadiutor z prawem następstwa u boku schorowanego bpa Stanisława Adamskiego, a po jego śmierci jako biskup diecezjalny aż do 1985 roku, kiedy to oddał ster włazy pasterskiej w diecezji ks. abp. Damianowi Zimoniowi, w swojej biskupiej działalności realizował te trzy podstawowe zadania: troszczył się o wiarę diecezjan i jej rozwój, zwracał uwagę na niewłaściwości moralne w ich życiu, i co było zrozumiałe w uprzemysłowionej diecezji katowickiej, dostrzegał wielorakie potrzeby społeczne diecezjan, a szczególnie - jak mawiał: "górników, hutników i innych robotników". Jego posługa biskupia była inspirowana nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Nie mogło być inaczej, gdyż brał udział w czterech sesjach generalnych Soboru i był członkiem Komisji do spraw Apostolatu Świeckich, Prasy i Widowisk oraz członkiem Komitetu Prasowego Soboru Watykańskiego II dla języków słowiańskich. Duszpasterski charakter Soboru zaważył na zwołanym przez niego na lata 1972-1975 I Synodzie Diecezji Katowickiej. W wstępie do książkowego wydania uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej, zatytułowanym Wiara Modlitwa i Życie w Kościele Katowickim, Biskup napisał, iż: "Synod wyrósł nie tylko z troski o Kościół na Śląsku, o tę jego część, w której znajduje się Diecezja Katowicka, z troski o jej teraźniejszość i przyszłość, ale także z poczucia odpowiedzialności doczesnej i wiecznej za człowieka mieszkającego na tym terenie".
   Nie sposób wyliczyć, ani też ambona nie jest miejscem, by omawiać niezliczone inicjatywy duszpasterskie bpa Bednorza (tym zajmują się naukowcy i studenci piszący prace naukowe o bp. Bednorzu). Zasygnalizuję tylko niektóre z nich, czynione w odpowiedzialności za życie religijne, moralne i społeczne diecezjan. Były one często związane z sytuacją społeczną i polityczną, w jakiej przyszło żyć katolikom w czasie rządów komunistycznych. A Biskup potrafił rozmawiać z komunistami. Często powtarzał, że w rozmowach z nimi trzeba "twardo na chłopa", czyli potrzeba odwagi i uporu. Ta bezkompromisowość Biskupa była wynikiem jego życiowych doświadczeń. Już jako młodzieniec z powodu zaszłości politycznych wraz z rodzicami i licznym rodzeństwem musiał opuścić Gliwice, gdzie urodził się 22 września 1908 roku. Jako biskup koadiutor, krótko po świeceniach biskupich, przez miesiąc przebywał w komunistycznym więzieniu a później wraz z bp. Adamskim i bp Bieńkiem został na cztery lata wysiedlony z diecezji. Osobiście doświadczył tego, że ustępstwa względem komunistów mogą być wykorzystywane przez stronę rządzącą na niekorzyść Kościoła.
   Bp Herbert Bednorz zdawał sobie sprawę, z tego, że rozwój wiary moralności diecezjan uzależniony jest od głoszenia "zdrowej nauki" i życia sakramentalnego wiernych. Stąd kładł nacisk na katechezę nie tylko dzieci i młodzieży, ale również na katechezę dorosłych. Zależało mu, by katecheza dorosłych była w każdej parafii i objęła jak największą liczbę wiernych. W obliczu stwarzanych różnorakich przeszkód w spełnianiu przez wiernych obowiązku uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach św., Biskup wołał o "niedzielę Bożą i naszą". By wierni mogli bez przeszkód uczestniczyć we Mszy św., Biskup domagał się zezwoleń na budowę kościołów w nowych miastach i osiedlach. Wiadomo, obowiązywał wtedy okólnik nr 3, który ograniczał możliwość Kościoła w tym zakresie.
   Obiektem troski każdego biskupa jest seminarium duchowne. Seminarium Śląskie mieściło się w Krakowie, co było zrozumiałe ze względu na możliwość studiowania teologii a Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zlikwidowaniu przez komunistów Wydziału Teologicznego na UJ, wykłady dla kleryków odbywały się na tzw. "studium domesticum" a studenci teologii nie mieli możliwości zdobywania stopni naukowych uznawanych przez państwo. W trosce o potrzebną do pracy w diecezji liczbę kapłanów i ich właściwe wykształcenie, Biskup nosił się z zamiarem przeniesienia Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego z Krakowa do Katowic. Udało mu się to zrealizować dopiero w 1980 roku. Później, już za rządów w Archidiecezji Katowickiej abpa Damiana Zimonia, erygowano Wydział Teologiczny przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i stworzono, tak dla kleryków, jak i studentów świeckich możliwość studiowania teologii i zdobywania stopni naukowych w miejscowej uczelni.
   Szczególnie bliskie były Biskupowi sprawy społeczne, i to nie tylko z racji, że posiadał wiedzę teoretyczną w tym zakresie, ale że dostrzegał potrzeby diecezjan, szczególnie ludzi pracy: "górników, hutników i innych robotników". Kiedy w górnictwie wprowadzono czterobrygadowy system pracy, wykazując różnoraką szkodliwość takiej organizacji pracy, domagał się jego zniesienia. Uzasadniał, iż system ten pozbawiał robotników właściwego wypoczynku, czasu dla rodziny i możliwości spełniania obowiązków religijnych. Szczególnie na pielgrzymkach piekarskich artykułował potrzeby i bolączki diecezjan, domagając się od władz respektowania przynależnych im praw. Przemówienia jego były przyjmowane entuzjastycznie, aprobowane oklaskami i trzykrotnymi okrzykami "Szczęść Boże".
   Często zastanawialiśmy się, co wpływało na to, że Biskup miał tak wielki autorytet, szczególne wśród ludzi pracy. Zrozumiałem to, kiedy nieraz towarzyszyłem mu przy odwiedzinach na budowach nowych Kościołów, przy pracach związanych z adaptacją gmachu seminarium duchownego, jak i później w drukarni diecezjalnej. Biskup umiał przywitać się z każdym pracownikiem, podać rękę, zapytać z jakiej parafii pan czy pani pochodzi, jak się nazywa proboszcz, prosił o przekazanie proboszczowi pozdrowień. Kiedy np. z całej diecezji przyjeżdżali wierni, by społecznie pomagać przy pracach adaptacyjnych w seminarium, Biskup nakazał zadbać o gorący posiłek dla każdego pracującego. To świadczyło, że nie pochylał się nad pracą, ale nad pracownikiem i każdy pracujący był mu bliski.
   Wielkim wydarzeniem dla diecezji był dzień 20 czerwca 1983 roku, kiedy diecezja gościła Ojca Świętego Jana Pawła II, podczas jego drugiej pielgrzymki do ojczyzny. Ci wszyscy, którzy byli zaangażowani w organizację pielgrzymki, pamiętają jak bardzo bp Bednorz wymagał i osobiście kontrolował aby wszystkie sprawy związane z pielgrzymką były zamknięte na "przysłowiowy ostatni guzik", zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Chyba tylko nie udało się wtedy Biskupowi załatwić pogody, ale to już inna sprawa.
   Jak choćby z tych krótkich wspomnień, oraz z analizy twórczego dorobku Biskupa, ukazanego w Śląskich Studiach Historyczno - Teologicznych z 1989 roku i innych pracach dotyczących bpa Bednorza, zauważamy, iż był on tytanem pracy, wymagającym wiele od innych, ale przede wszystkim od siebie.
   Chociaż od śmierci bpa Herberta Bednorza minęło już dwadzieścia lat, a Śląsk znalazł się w nowej rzeczywistości historyczno-społecznej oraz kościelnej, to jego nauczanie i duszpasterskie inicjatywy wciąż mogą inspirować śląskich duszpasterzy. Przykładem może być troska Biskupa o "niedzielę Bożą i naszą". Wtedy komuniści chcieli zdesakralizować niedzielę, dzisiaj robią to niejednokrotnie sami katolicy, domagając się, by sklepy i markety były w niedzielę otwarte, by móc pracować w niedziele dla większych zarobków, by niedziela była tylko dniem wypoczynku, była tylko "nasza, a nie Boża".
   Dziękujemy za śp. bpa Herberta Bednorza i prośmy Boga, by obdarował go światłością wieczną. Amen.
ks. Rudolf Brom, Katowice
.
Tablica w przedsionku Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, poświęcona 21 września 2008 r. - o następującej treści:
BISKUP
HERBERT BEDNORZ
1908 - 1989
BISKUP KATOWICKI W LATACH 1967-1985
WIELKIEMU DUSZPASTERZOWI GÓRNOŚLĄSKIEJ
ZIEMI, KTÓRY ZAWSZE BYŁ OPARCIEM
I PUNKTEM ODNIESIENA NIE TYLKO
DLA SWOICH WIERNYCH
JAN PAWEŁ II
W 100 ROCZNICĘ URODZIN
WIERNI GÓRNEGO ŚLĄSKA

KATOWICE 22 IX 2008

Kaplica św. Barbary w katedrze Chrystusa Króla - wystawa poświęcona Biskupowi Herbertowi Bednorzowi przygotowana przez KIK w Katowicach i Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Katowicach
.
Rocznica Chrztu św. ks. biskupa HerbertaBednorza 
w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (27 września 1908 r.)
   W niedzielę 28 września o godz. 12.30 w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach ks. infułat Paweł Pyrchała sprawował Mszę św. z okazji 100-lecia chrztu ks. biskupa Herberta Bednorza. 

Wyciąg z księgi chrztów parafii św. Piotra i Pawła w Gliwicach z września 1908 roku

   Msza św. była koncelebrowana przez biskupa Mariana Buczka - ordynariusza diecezji charkowsko-zaporożskiej z Ukrainy, ks. prałata Konrada Kołodzieja - proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła i ks. infułata Pawła Pyrchałę.

   Nawiązując do powitania zagranego przez orkiestrę Kopalni Węgla Kamiennego "Sośnica" we wprowadzeniu do Mszy św., ks. Proboszcz wyraził wielką radość, że wśród nas jest ks. bp ordynariusz Marian Buczek z Charkowa oraz ks. infułat Paweł Pyrchała, który będzie sprawował Mszę św. w setną rocznicę Chrztu św. ks. biskupa Herberta Bednorza - przy chrzcielnicy znajdującej się w Katedrze. Ks. Proboszcz wspomniał, że ks. biskup Bednorz był obrońcą robotników, a obecny bp. Marian Buczek jest - jak twierdzą - budowniczym odradzającego się Kościoła na wschodzie. 
   We wstępie ks. biskup Marian Buczek powiedział, że znał biskupa Herberta osobiście, gdyż spotykali się na konferencjach Episkopatu i pamięta Go jako obrońcę robotników, obrońcę polskości na Śląsku i obrońcę wiary. Zachęcił do modlitwy, aby Kościół na Ukrainie mógł podnieść się z morza ateizmu, abyśmy kiedyś mogli się razem spotkać z Panem Bogiem w niebie.
   W homilii ks. biskup Marian Buczek nawiązał do czytań mszalnych. Przypomniał Ewangelię, w której jest opisana postawa dwóch synów. Chrystus pyta, kto jest lepszy? Nauczycieli mamy wielu: rodzice, dzieci, księża, papieże, ... jednym z takich nauczycieli był biskup Herbert Bednorz. Ten człowiek miał odwagę iść i upominać i wielu zmieniło swoje życie i teraz są mu wdzięczni - kontynuował ks. Biskup.
   W tym roku minęło 1020 lat, jak Ukraina przyjęła chrzest. Przerwa po ateistycznej, bezbożnej rewolucji trwała 70 lat - ludziom wydawało się, że potrafią żyć sami - nie udało się. Dalej ks. Biskup przypomniał Rzymian i Europę współczesną, w której nie chciano przyjąć encykliki Humanae vitae, wielu było wściekłych na Papieża, a teraz ludzie przyznają rację Kościołowi i Papieżowi.

   Po rewolucji nie budowano na skale, ludzie pracowali nawet we święta, ale zabrakło Pana Boga i potem nie było wiadomo jak z tego wyjść. W krajach zachodniej Europy ściąga się krzyże w szpitalach, bo krzyż to jest symbol cierpienia. Nie używa się słowa zabić, tylko aborcja, eutanazja. Mówi się o humanitaryzmie, a przecież humanitarnie się tylko zabija zwierzęta. 
   Dalej ks. biskup Marian Buczek zwrócił uwagę, że archeologia potwierdza to, co głosi chrześcijaństwo. Kościół idzie cały czas po linii nauki. Żeby móc odpowiedzieć przeciwnikom wiary, tradycji narodowej, tradycji ojców musimy poszerzyć naszą wiedzę, trzeba oglądać telewizję katolicką, słuchać katolickiego radia, korzystać z internetu - aby poznać sprawy z wielu stron. Trzeba umieć wybierać - powiedział ks. Biskup. Roman Brandstaetter był Żydem, za to, że przyjął chrzest, chrześcijaństwo został wyklęty przez swoją rodzinę - bo zdradził wiarę. Z drugiej strony żonie, która pochodziła z Poznańskiego wyrzucano, że wyszła za Żyda - mimo, że był katolikiem. Ks. Biskup nawiązując do miejsca jakie zajmowało Pismo Święte w rodzinie Brandstaettera gorąco zachęcił do czytania Pisma Świętego. Kościołowi na Ukrainie mówi się, że ma doprowadzić do odrodzenia życia, a to można zrobić przez wprowadzenie Pisma Świętego. Władze uważają, że obowiązkiem kapłanów jest wprowadzenie ducha Bożego. Każde pokolenie musi być wychowane w wierze katolickiej i w tym pomoże nam postać Jana Pawła II - wzór na XXI wiek - tymi słowami zakończył ks. Biskup homilię.
   W modlitwie wiernych modliliśmy się za Kościół na Ukrainie, jak i za śp. bp. Herberta Bednorza, aby Mu Bóg wynagrodził służbę polskiemu Kościołowi.

   Pod koniec Mszy św. słowo do wiernych skierował ks. infułat Paweł Pyrchała. Powiedział wiernym, że wchodząc do Katedry zwrócił uwagę na tablicę poświeconą Prymasowi Wyszyńskiemu. Jan Paweł II będąc w Wadowicach, chciał być przy chrzcielnicy. Ks. infułat Pyrchała przypomniał historię biskupa Bednorza, który był wieziony i wydalony z diecezji z biskupem Adamskim. Umiał rozmawiać z komunistami, przedstawiał im zasady Boże, zdecydowaną postawą zjednywał sobie uznanie. W Piekarach upominał się o wolną niedzielę słowami: "niedziela jest Boża i nasza". Był obrońcą świata pracy - jako pierwszy odwiedził obóz internowanych w Zabrzu. Ks. Infułat powiedział nam, że gliwiczanie powinni być dumni, że w tym kościele On się modlił, uczył się jak kochać Boga i ludzi. Po ukończeniu III klasy gimnazjum wraz z rodzina przeniósł się do Katowic, gdzie ukończył gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Na zakończenie ks. infułat Paweł Pyrchała zwrócił się do Matki Bożej Sprawiedliwości Społecznej, aby Ona - Piekarska i Opolska wstawiała się do Boga, aby osiągnął życie wieczne.
   Uroczystość uświetnił śpiew Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej. Zespołem oraz orkiestrą dyrygowała Krystyna Krzyżanowska-Łoboda. 

   Od ks. Biskupa Mariana Buczka otrzymaliśmy obrazek z podobizną św. arcybiskupa Józefa Bilczewkiego, beatyfikowanego przez Papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty we Lwowie 26 VI 2001 r. i kanonizowanego przez Papieża Benedykta XVI 23 X 2005 r. w Rzymie.

Stanisław Waluś


WARTO PRZECZYTAĆ

Ks. Paweł Pyrchała:
"Rodem z Bytomia. Biskup Maksymilian Kaller" 
Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach,
Katowice 2008.

Książka będzie dostępna w bibliotece KIK w Katowicach.

Henryka i Jerzy Chmielewscy: 
"Rycerz Chrystusowy. Św. Ludwik Król patron Panewnickiej Bazyliki"
Księgarnia św. Jacka, 
Katowice 2008.

Książka będzie dostępna w bibliotece KIK w Katowicach.

Andrzej Szyja (1951 - 1983)

Boże zawsze będę oczekiwał spotkania z Tobą
Będę tęsknił za Tobą 
noc i dzień
aż wreszcie kiedyś
spotkamy się na pewno.

   Sezon pracy janowskiej sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach rozpoczęto Mszą św. w kościele św. Anny w Nikiszowcu. Zgromadzeni pokłonili się Bogu prosząc o owocny rok pracy w Klubie i modlili się za zmarłych członków Klubu, a szczególnie za śp. Andrzeja Szyję, w 25 rocznicę jego tragicznej śmierci w stanie wojennym. Jego siostra Anna odczytała modlitwę wiernych, a szwagier Marian odczytał lekcję.
   Pierwsza część spotkania w salce parafialnej była poświęcona przypomnieniu sylwetki śp. Andrzeja. 
   Urodzony 18 listopada 1951 r. w Janowie - Ślązak, inżynier, zaangażowany w życie Kościoła Katolickiego, budowniczy kościoła, założyciel i działacz NSZZ "Solidarność". Zginął w stanie wojennym w niewyjaśnionych okolicznościach mając 32 lata. Osierocił żonę i dwoje dzieci.
   On się chlubił Śląskiem, pracował dla Śląska, mówił gwarą. Szacunek do własnych korzeni nie oznaczał niechęci do innych. Ja, z Małopolski nigdy obcości nie czułem. W roku 1990, już po śmierci Andrzeja Szyji, przywoziłem Andrzeja Wielowieyskiego, wówczas kandydata na senatora w Województwie Katowickim, na spotkanie przedwyborcze do Chrzanowa. Wspominaliśmy z nim Andrzeja Szyję. Wielowieyski mówił, że jego śmierć to wielka szkoda dla Polski, bo był to talent polityczny dużego formatu, zakorzeniony w Śląsku. Bardzo by się przydał w czasie odbudowy Polski. 
   Warto dodać, że biskup Herbert Bednorz, ordynariusz katowicki, wcześniej niż Wielowieyski, w homilii podczas uroczystości pogrzebowych mówił o tym, że Andrzej miał zadatki na wielką osobowość dla Śląska. Dokładnie powiedział tak. "Andrzej Szyja miał wszelkie dane, by w krótkim czasie stać się wybitną osobowością. Wiele pracował, wiele się modlił, wiele studiował, również teologię, co u świeckich rzadko się zdarza. Dlatego też miał szansę głębokiego wejrzenia w świat współczesny. Nie zagubił się w nim, nie zatracił w nim swojej osobowości ale stale ją zachowywał i rozwijał, dbając równocześnie bardzo intensywnie o swoją własną rodzinę..."
   Andrzej Szyja od lat 70 ubiegłego wieku był członkiem grupy absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego przy katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Grupa "wtorkowa" formowała nas w wierze Kościoła i odpowiedzialności za życie społeczne. Temu celowi służyły cykle: "Skąd wzięliśmy się tacy" - poświęcony naszym korzeniom, "Sens życia, cierpienia, śmierci" - stawiający najważniejsze pytania egzystencjalne. W stanie wojennym Andrzej prowadził cykl "Zło w dialogu kuszenia" wg publikacji ks. Józefa Tischnera w krakowskim "Znaku" - szukaliśmy odpowiedzi jak żyć godnie w stanie wojennym i nie dać się skusić złu. 
   Andrzej uczestniczył też w I Duszpasterskim Synodzie Diecezji Katowickiej. Tematyka Synodu była obecna w pracach grupy. To było tym ciekawsze, że Halina Bortnowska, redaktor krakowskiego "Znaku" świecki uczestnik Synodu krakowskiego "przywoziła" na "wtorki" tematykę Synodu krakowskiego.
   W roku 1980 osoby z grupy wtorkowej włączyły się w tworzenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Andrzej był jednym z członków założycieli. Przyczynił się również do utworzenia sekcji janowskiej Klubu.
   Był założycielem NSZZ "Solidarność" w hucie "Ferrum", wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", założycielem i redaktorem naczelnym Dziennika Związkowego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność".
   Współpracowałem z Andrzejem w Dzienniku Związkowym. Byłem wówczas przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej "Solidarności" w "Komelu". Raz w tygodniu przychodziłem do redakcji mieszczącej się w Zarządzie Regionu Śląsko - Dąbrowskiego. Miałem więc możliwość obserwowania pracy redakcyjnej. Ile razy przychodziłem, a trwało to parę miesięcy, sytuacja zawsze była napięta. Ale ludzie ochoczo pracowali. Pamiętam spotkanie poświęcone wojnie plakatowej. Chodziło o wymyślenie haseł, które rozplakatowałoby się w całym województwie. Jaka to była frajda, gdy czytałem hasła, które wymyśliliśmy - na plakatach w Katowicach, Mysłowicach, Jaworznie i Chrzanowie. Kiedyś rozmawiałem z bardzo młodym człowiekiem, który jako ZMS-owiec pracował w jakiejś młodzieżowej "czerwonej" gazecie. Mówił, że praca w Dzienniku Związkowym otwarła mu oczy i tu poznał prawdę o historii Polski. 
Innym razem Andrzej prosił mnie bym napisał o encyklice "Laborem exercens" Jana Pawła II. Egzemplarz właśnie ogłoszonej encykliki podarował mu ks. bp Herbert Bednorz. 
   Pani Wiesia, prowadząca spotkanie sekcji janowskiej , czytała wiersze Andrzeja z tomiku "W ciemnościach słyszę Boga kroki - wiersze poetów śląskich" wydanego przez Księgarnię św. Jacka, Katowice 1986. Jeden z nich umieściłem na początku artykułu. Jego siostra Anna przeczytała tekst Andrzeja dotyczący sensu życia, cierpienia, śmierci. Bardzo głęboki u tak młodego człowieka. Przypomniano też fragment homilii ks. bp Herberta Bednorza wygłoszonej na pogrzebie, że Andrzej był przygotowany na spotkanie z Bogiem. Koleżanka Andrzeja z liceum wspominała, że był normalnym, wesołym chłopcem. Nie spodziewała się, że tak był zaangażowany religijnie, że pisał tak głębokie wiersze.
   Andrzej jest w niebie. Jego życie się dopełniło. Na żyjących spoczywa obowiązek przekazania potomnym sylwetki tego wybitnego człowieka.
Chrzanów, 21 września 2008 r.

Wojciech Sala
.
Msza św. w intencji abpa Damiana Zimonia
   W czwartek 25 września po zebraniu zarządu KIK udaliśmy się do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach aby w wigilie wspomnienia świętych męczenników Kosmy i Damiana uczestniczyć we Mszy św. w intencji Arcybiskupa Damiana Zimonia. Mszę św. koncelebrowana sprawowali biskupi Gerard Bernacki i Józef Kupny oraz kilkudziesięciu kapłanów.

   Do Mszy św. wprowadził ks. Stanisław Puchała - proboszcz parafii katedralnej. Homilię wygłosił kanclerz Kurii ks. dr Grzegorz Olszowski, który nawiązując do św. męczenników Kosmy i Damiana powiedział między innymi, że Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy żyli bez lęku, jak to przystoi dzieciom Bożym, bo Bóg chce się nami posłużyć w budowaniu Królestwa Bożego. 
Stanisław Waluś
.
Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 - 1987
   Każda epoka ma swoją Pięćdziesiątnicę. W ubiegłym stuleciu był nią Sobór Watykański II, który zapoczątkował otwarcie się Kościoła na świat. Jego dynamizm wywołał "reakcję łańcuchową", która doprowadziła do odnowy Kościoła.
   Dla Ks. Blachnickiego Sobór stał się okazją do utwierdzenia Jego wizji Żywego Kościoła-charyzmatu, któremu poświęcił całe swoje życie.
Patrząc na pierwszą fazę Jego kapłaństwa, można stwierdzić, że był to okres poszukiwań i powolnego odkrywania idei Żywego Kościoła. Było to rzucanie się w wir pracy duszpasterskiej, najpierw w śląskich parafiach, gdzie gromadził i szkolił ministrantów, chcąc ukazać wiernym piękno liturgii. W wielu parafiach organizował "Oazy dzieci Bożych". Dwa lata później zostaje kierownikiem Referatu Duszpasterskiego w Kurii, organizuje Ośrodek Katechetyczny i na krótki czas kapelanem biskupa-koadiutora Herberta Bednorza.
   W latach 1957-1960 Ks. Blachnicki rozwinął akcję antyalkoholową na skalę ogólnopolską pod nazwą "Krucjata wstrzemięźliwości", zlikwidowaną przez władze PRL 29 sierpnia 1960 r. Ten etap życia cechuje aktywizm zewnętrzny. Ks. Franciszek nie jest z tego zadowolony. Pisze: "Mam ideę, ale nie mam miłości. Muszę modlić się o miłość." /12.XI.1955 r./
   Przełomową datą jest 29 sierpnia 1960r. - likwidacja Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości przez SB. W marcu 1961 r. Ks. Blachnicki zostaje osadzony w więzieniu w Katowicach. Pobyt w więzieniu od marca do lipca 1961 r. przeżywa jako "rekolekcje więzienne", powrót do życia wewnętrznego, pogłębionej modlitwy, wyzbycia się własnych planów i poddanie się planom Boga i Niepokalanej.
   Odpowiedź przyszła natychmiast. Po wyjściu z więzienia ks. Blachnicki udaje się do Częstochowy. "Gdy wracałem z Jasnej Góry, zrodziła się myśl pójścia na studia pastoralne na KUL  i znalazła aprobatę mojego Biskupa". 
   Studia te pozwoliły na konfrontację idei żywego Kościoła z całą bogatą problematyką odnowy Kościoła Soboru Watykańskiego II.
   23 maja 1968 r. ks. Blachnicki pisze: "W rezultacie powstała we mnie nowa wizja Kościoła mającego się urzeczywistnić we współczesnym świecie, a zarazem wizja programu, dróg i metod wiodących do tego urzeczywistnienia. W tym programie odnajduję w formie o wiele głębszej, pełniejszej i dojrzalszej to, czego zawsze szukałem". cdn. 
ks. Stanisław Sierla
fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik


Stanowisko
Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiejw Katowicach
w sprawie pogromów chrześcijan w Indiach
przyjęte 9 października  2008 r.

   W związku z otwartym naruszaniem praw człowieka, wolności osobistej i wolności wyznania w Indiach, co przejawi się w mordowaniu, wypędzaniu z miejsc zamieszkania, pozbawianiu mienia, podpalaniu miejsc kultu religijnego i niszczeniu dobytku życia chrześcijan w Indiach wyrażamy stanowczy protest przeciw prześladowaniom religijnym. 
   Zwracamy się do Ambasadora Indii, aby wpłynął na swój Rząd, który powinien zapobiec prześladowaniom religijnym mających charakter ludobójstwa. 
   Zwracamy się do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu i Komisji Europejskiej, aby stanowczo zaprotestowali przeciw ludobójstwu chrześcijan w Indiach i podjęli stosowne kroki dyplomatyczne. 
   Prezes KIK w Katowicach
   dr Antoni Winiarski 

Te filmy warto obejrzeć

16. "Moje serce zostało we Lwowie", czas 15 min. Filmy o przedwojennym Lwowie, o polskim Lwowie - kultura, nauka, Wesoła Lwowska Fala, architektura miasta nagrodzonego Krzyżem Virtuti Militari za obronę polskości i chrześcijaństwa.
17. "Moje Wilno", czas 45 min. Miasto filomatów i filaretów, miasto Mickiewicza, Słowackiego, Śniadeckich, Radziwiłłów, Uniwersytet Stefana Batorego, Ostra Brama, miasto Józefa Piłsudskiego i wielu innych.
   cd. w następnym numerze "Dlatego"

Moim zdaniem
należy czytać wartościowe felietony

   Do napisania tego tekstu skłonił mnie bardzo wartościowy felieton Barbary Fedyszak Radziejowskiej, doktora socjologii, pracownika Instytutu Wsi i Rolnictwa PAN zamieszczony w Gościu Niedzielnym z 28 IX 2008 r., str. 66. Pani Fedyszak jest jednym z czterech "Asów" - pozostali to: 1) Marek Jurek, historyk, przewodniczący Prawicy Rzeczpospolitej, były marszałek Sejmu, 2) prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, historyk, publicysta, poseł do Parlamentu Europejskiego, 3) Wojciech Wencel, poeta, publicysta. Dla kolegi z sekcji KIK w Gliwicach ulubionym felietonistą jest Stanisław Michalkiewicz. Ja cenię sobie bardzo Bernarda Margueritte, który pisze w Tygodniku Solidarność. Obydwoje wysoko cenimy Franciszka Kucharczaka (dla mnie jakby kontynuatora Naty - Renaty Zwoźniakowej). 
   W tym miejscu chciałbym czytelnikom Dlatego przedstawić fragmenty trzech felietonów i mojego listu - dotyczących ekologicznego źródła energii.
Służba dobru wymaga odwagi
   Przypomnę, że w czerwcu br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypowiedział umowę na dotację dla fundacji "Lux Veritatis" na badania złóż geotermalnych, które mają służyć Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wszystko było należycie przygotowane, koncesja dotycząca badań zasobów geotermalnych w Toruniu przyznana, pieniądze unijne do odbioru! NFOŚiGW zerwał umowę z przyczyn ideologicznych, a może nawet antypolskich. Tak to należy rozumieć: politycy z powodów ideologicznych postawili się ponad sprawami ojczyzny, a także ponad ekonomią.
Czesław Ryszka, pisarz i polityk, publicysta "Niedzieli", poseł AWS w latach 1997-2001, od 200 - senator RP, członek założyciel KIK w Katowicach, (www.ryszka.com)  "Niedziela", 27 VII 2008, str. 28
Antyklerykalizm geotermiczny
   Gdyby obecnie pojawił się genialny astronom - jak kanonik M. Kopernik - i okazałoby się, że jest osobą duchowną - jego teoria byłaby skrytykowana i wyśmiana. (...) Taki kabaret funduje społeczeństwu PO-rząd, gdy tyle mówi się o kryzysie energetycznym, gdy biurokracja brukselska wymaga stosowania odnawialnych źródeł energii. Jeżeli wiec z inicjatywy duchownych powstał projekt toruńskiej geoelektrowni i ciepłowni - to trzeba go utrupić, odebrać fundusze, przyznane przez poprzedni rząd oraz ogłosić wszem i wobec, że to przedsięwzięcie szkodliwe i niepotrzebne. Społeczeństwu pozostaje samemu dokonać dzieła, torpedowanego prze antyspołeczne władze. 
Jerzy Pawlas, Źródło, 14 IX 2008, str. 19
Potrzeba matką wynalazku
   Pewnie w każdym normalnym państwie, ale nie w Polsce premiera Tuska i jego rządu. Małostkowa, głupia zemsta rządu Tuska, aby utrącić pomysł nowoczesnego uzyskiwania energii pod Toruniem, to gorzej niż głupota, to błąd. I przejdzie on również do historii jak przykład szkodzenia Polsce przez tych, którzy Polsce powinni służyć jako pierwsi.
Józef Szaniawski, Nasz Dziennik, 1 X 2008, str. 24


   Prof. dr hab. Stefan Niesiołowski
   Poseł na Sejm RP
   Szanowny Panie Profesorze!
   (...) Jako naukowiec uważam, że rozwój pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i niewpływających negatywnie na środowisko (jak np. wiatraki) jest wskazany ze względu na: 1) wyczerpywanie się zasobów surowców energetycznych w świecie, 2) potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka, 3) zalecenia Unii Europejskiej, 4) interes naszej Ojczyzny - Polski.
   Z wyrazami należnego szacunku
   otumaniony "chłopina"
   dr hab. inż. Stanisław Waluś,
   nauczyciel akademicki,
   wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
   członek i założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej,
   sekretarz Komisji Metrologii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

Nasz Dziennik, 9-10 VIII 2008, str. 31


NASZE ROCZNICE
Październik 

450 lat temu (18 października 1558 r) założono Pocztę Polską.
235 lat temu (15 października 1773 r.) Sejm, w czasie którego zatwierdzony został I rozbiór Polski, powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. Było to pierwsze ministerstwo oświaty w Europie.
70 lat temu (5 października 1938 r.) zmarła w Krakowie w opinii świętości siostra Faustyna Kowalska. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Rzymie jej beatyfikacji (18 kwietnia 1993 r.) i kanonizacji (30 kwietnia 2000 r.). 
65 lat temu (12 października 1943 r.) w bitwie pod Lenino I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki poniosła znaczne straty: 502 zabitych, 1775 rannych i 663 zaginionych. Z rozkazu dowództwa sowieckiego Polacy atakowali niemieckie pozycje bez wsparcia broni pancernej, artylerii i lotnictwa.
60 lat temu (22 października 1948 r.) w Szpitalu Elżbietanek w Warszawie odszedł do Pana Sługa Boży Prymas August Hlond.
50 lat temu (28 października 1958 r.) Konklawe kardynałów wybrało na Stolicę Apostolską kardynała Józefa Roncalliego, który przyjął imię Jan XXIII.
30 lat temu (16 października 1978 r.) Konklawe kardynałów wybrało na Stolicę Piotrową arcybiskupa i metropolitę krakowskiego, kardynała Karola Wojtyłę.
30 lat temu (16 października 1978 r.) Wanda Rutkiewicz, pierwsza polska i europejska alpinistka zdobyła najwyższy szczyt świata: Mount Everest. 
10 lat temu (11 października 1998 r.) na placu św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Edytę Stein - Siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża świętą. Jest współpatronką Europy. Pochodziła z rodziny żydowskiej, 9 sierpnia 1942 r. została zagazowana w Auschwitz-Birkenau. 
Wybrała Barbara Kwaśnik


Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2007

Październik: Ogólna: Aby II Synod Biskupów wspomógł duszpasterzy i teologów, katechetów i animatorów w przekazywaniu wiary w łączności z całym Kościołem. Misyjna: Aby chrześcijanie, zachęceni przez misyjne dzieła papieskie, bardziej zaangażowali się w powszechną misję Kościoła poprzez modlitwę, ofiarę i pomoc materialną.
Listopad: Ogólna: Aby świadectwo miłości Świętych pomagało chrześcijanom w oddaniu się na służbę Bogu i bliźnim - na wzór Chrystusa, który przyszedł, aby służyć. Misyjna: Aby chrześcijanie przebywający w Azji, wpatrzeni w Chrystusa i wierni Ewangelii, potrafili głosić Go ludom o starożytnej kulturze i bogatej duchowości.

Rok Jubileuszowy 1258 - 2008

   Jubileusz 750-lecia cysterskiego opactwa i 780-lecia istnienia cudownego obrazu Matki Boskiej w Rudach

   Program na rok 2009:
21 III - Pielgrzymka Organistów i Muzyków Kościelnych, 25 IV - Pielgrzymka Rodzin i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, 9 V - Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych, 16 V - Pielgrzymka Dzieci Maryi oraz Scholi Parafialnych, 23 V - Pielgrzymka Służby Liturgicznej Ołtarza, 6 czerwca - Pielgrzymka Katechetów, 5-6 VI - Sympozjum Naukowe, 14 VI - zakończenie Roku Jubileuszowego i nadanie tytułu bazyliki mniejszej.

Rok Jubileuszowy 3.05.2008 - 3.05.2009
50-lecie oddania Polski w opiekę Matce Bożej z Guadalupe 1959-2009

   Mocą dekretu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Nycza wierni, którzy w Roku Jubileuszowym będą nawiedzać kościół Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach Warszawskich mogą uzyskiwać odpust zupełny. 
   Warunki uzyskania odpustu:
1. Nawiedzenie kościoła.
2. Modlitwa Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę i Chwała Ojcu w intencji Ojca Świętego. 
3. Modlitwa za Narody: meksykański i polski. 
4. Stan łaski.
5. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Pielgrzymki w 2009 r.

23.05.- piesza pielgrzymka do Bogucic, wyjście o 15.30 z siedziby KIK
6.06. - pielgrzymka Klubów na Jasna Górę

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa

Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii parafialnej na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w siedzibie KIK w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00. 
W 2009 roku (szczegóły w grudniowym numerze Dlatego):
25 II - 5 III - Ziemia Święta. 
4 IV - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice.
18 IV - Tyniec, Kraków Łagiewniki.
1-4 V - Wilno, Troki, Kowno, Święta Woda.
15-17 V - Lubiąż, Henryków, Krzeszów, Książ, Trzebnica (szlak Cysterski).
25 V - Czerna, Modlnica Wielka, Trzebnic.
6-7 VI - Jędrzejów, Piotrowice, Kielce, Święty Krzyż, Sulisławice, Staszów, Szydłów.
20-21 VI Łódź, Łódź Łagiewniki, Łask, Piotrków Trybunalski, Czerwińsk nad Wisłą.
14-24 IX - Padwa, Asyż, Rzym, Watykan, Manopello, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Bari, Dubrownik, Medjugorie, Kriżewacz, Makarska, Nagykanizsa - Węgry.
3 X - Leśniów, Częstochowa.
Pielgrzymki organizowane
przez Antoniego Winiarskiego w 2009 r.
Zgłoszenia: tel. kom. 0508 290199, tel. dom. 032 2557112. E-mail: awini55@yahoo.com 
I połowa lutego, 10 dni - Afryka północna
25.04. Laski koło Warszawy, kościół Matki Bożej Królowej Meksyku
I połowa maja, 8 dni - Meksyk
lipiec, 16 dni - Peru
6-9.08. Dolny Śląsk

Rekolekcje KIK w Kokoszycach 16-18.X.2009

Rekolekcje będzie głosił ks. prałat Herbert Hlubek. Zapisy: Zofia Adamska, tel. 032 7076573. Koszt 100 zł.

Biskup Herbert Bednorz  - świadek Chrystusa w trudnych czasach

Wystawa pod tym tytułem, zorganizowana przez Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, katowicki Klub Inteligencji Katolickiej oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach będzie czynna w Muzeum Archidiecezjalnym (Katowice, ul. Wita Stwosza 16) od 16.X. do 7.XII.2009 w godzinach otwarcia Muzeum - we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17. Na wystawę zaprasza Metropolita Katowicki ks. abp Damian Zimoń, a patronat medialny sprawują "Gość Niedzielny oraz Radio eM.

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach
Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego

DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia - Metropolity Katowickiego i Pana Piotra Uszoka - Prezydenta Katowic 
październik - listopad 2008

"Młodzież dla uczczenia 30 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II"

PROGRAM:
Dom Katechetyczny parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - Katowice, 
plac ks. Emila Szramka 
 19.10 - 26.10.2008 r.
Wystawa prac plastycznych (wernisaż) uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach o tematyce "SAKRUM W OCZACH MŁODZIEŻY"
 24.10.2008 r. (piątek), godz. 13.00
Spotkanie z panem Janem Pospieszalskim z cyklu "Warto rozmawiać" na temat:
"Ryzykowne zachowania młodzieży a koncepcja odpowiedzialności w słowach Jana Pawła II kierowanych do młodych."
Panel poprowadzi redaktor Jan Pospieszalski. Do udziału w panelu zapraszamy młodzież szkół licealnych.
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP - Katowice, plac ks. Emila Szramka
 24.10.2008 r. (piątek), godz. 16.30
"Powołanie do piękna" - koncert uczniów klasy organów i śpiewu Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach
 29.10.2008 r. (środa), godz. 19.30
Koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Kameralnego studentów Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją prof. Czesława Freunda.
 7.11.2008 r. (piątek), godz. 19.30
Koncert organowy w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Katowicach.
Katowicka Archikatedra pw. Chrystusa Króla
 19.10.2008 r. (niedziela), godz. 19.00
Koncert organowy - wykonawca Bruno Obermayer (Austria)
Koncert w ramach XIII Festiwalu - Muzyka Organowa w Katedrze 
Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach Piotrowicach - Osiedle Odrodzenia
 2.11.2008 r. (niedziela), godz. 18.00
"WOKÓŁ TAJEMNIC RÓŻAŃCA" koncert w wykonaniu Zespołu Muzyki  Dawnej PARNA-SSOS.
Siedziba Związku Górnośląskiego, Katowice, ulica Stalmacha 17 
 6.11.2008 r. (czwartek), godz. 16.30
Antoni Winiarski - Prezes KIK w Katowicach
Wykład z przeźroczami pt. "Pielgrzymki Jana Pawła II".

Msze św. pierwszopiątkowe

Zapraszamy w pierwsze piątki miesiąca na godz. 19.00 do Kościoła Akademickiego (krypta Katedry Chrystusa Króla) w Katowicach.

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach

Czwartek w godz. 6.00 - 18.00. 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1/705. Jednym z dyżurujących jest Rajmund Rał - członek zarządu KIK w Katowicach (renekr@poczta.onet.pl).

Wpłaty 1%

   W tym roku otrzymaliśmy kwotę 6.567,58 zł z wpłat z 1% podatku przekazanych dla KIK. Wpłaty zostały nam przekazane przez urzędy skarbowe w Bytomiu, Chorzowie, Chrzanowie, Gdyni, Gliwicach, Jastrzębiu Zdroju, Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Siemianowicach Śl., Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Tychach, Warszawie, Wodzisławiu i Zabrzu, bez podania nazwisk osób wpłacających. Dlatego tą drogą składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom prosząc Wszechmogącego Boga o wszystkie potrzebne dla Nich łaski.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach


Składki:
   Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK w Katowicach: 
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK Czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl). Nakład: 450. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html