Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny Dlatego
 
 
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 4 (196) 2 kwietnia 2008

Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: "Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia". Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: "Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo". Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: "Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud". Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiał się ludu, by ich samych nie ukamienował. Dz 5, 17-26

Trzecia rocznica odejścia do Domu Ojca
Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego
2 kwietnia Roku Pańskiego 2005 o godz. 21.37 - w wigilię niedzieli Miłosierdzia Bożego
 
 

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 2 kwietnia 2008 r.

    Gorące pozdrowienie kieruję do Polaków. Wraz z wami dziękuję Bogu za życie i dzieło waszego wielkiego rodaka, Sługi Bożego Jana Pawła II. Wciąż brzmi w naszych sercach jego zachęta: "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!". Niech te słowa i przykład jego oddania będą dla wszystkich źródłem odwagi na drogach wiary i miłości. Jego opiece zawierzam was tu obecnych, wasze rodziny i cały Kościół w Polsce. Niech wam Bóg błogosławi!
www.wiara.pl, Nasz Dziennik, 2 IV 2008, s. 12
Trzecia rocznica odejścia do Domu Ojca Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego
Gliwice, 2 kwietnia 2008 r.
    Mszy św. w katedrze gliwickiej przewodniczył ks. biskup Gerard Kusz. Homilię rozpoczął od podziękowania Bożej Opatrzności i Bożej Miłości za dar dla Kościoła i naszej Ojczyzny, jakim jest Sługa Boży Jan Paweł II. Cenimy Go i szanujemy jako nauczyciela wiary - jego osobiste przywiązanie do Chrystusa i Matki Najświętszej dawało jego słowom niezwykłą moc. Tak bardzo zabiegał o to, aby kult Bożego Miłosierdzia rozszerzał się na cały Kościół i cały świat.
 
Fotel, który czekał na Ojca Świętego w Gliwicach podczas Jego siódmej pielgrzymki do Polski 15 czerwca 1999 r., i na którym usiadł Jan Paweł II 17 czerwca 1999 r.
    Był to niezwykły człowiek uformowany na wzór człowieczeństwa Chrystusa. Wysłuchiwał nie tylko wielkich tego świata, polityków, ale i małych tego świata. W Ameryce Południowej przytulił robotnika i pozwolił mu na wykrzyczenie jego niedoli, niedoli wyzyskiwanych robotników. Trafiał on do wszystkich, nie tylko do wiernych, ale także do tych, którzy niewiele o Ewangelii słyszeli, budził tęsknotę za prawdziwym człowieczeństwem, za prawdziwym humanizmem.
    Niestety, nie zawsze możni tego świata chcieli słuchać; przestrzegał przed wojną w Iraku i Go nie wysłuchano. Jesteśmy związani z Nim również emocjonalnie, my Polacy, my gliwiczanie - bo to, że przyjechał do Gliwic było jego osobistą decyzją. Nasza dzisiejsza modlitwa jest wołaniem do Boga, aby sługę swego Papieża Jana Pawła II otoczył chwałą świętych. Amen.
    Wierni odpowiedzieli na słowa homilii "Bóg zapłać" i nastąpiła dłuższa chwila ciszy. Pod koniec Mszy św. ks. Biskup odczytał modlitwę o beatyfikację Jana Pawła II.
Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to,
że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,
w którym zajaśniała Twoja Ojcowska dobroć,
chwała Krzyża Chrystusa i piękno Ducha Miłości.
On, zawierzając całkowicie
Twojemu miłosierdziu
i Matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazują świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,
jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,
o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II
zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.
    Po Mszy św. w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II program muzyczny Przekroczyć Próg Nadziei wykonał Akademicki Zespół Muzyczny pod dyrekcją Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody. Po programie muzycznym odbył się wernisaż Artyści plastycy Janowi Pawłowi II, zorganizowany przez Związek Polskich Artystów Plastyków w ramach cyklu wystaw Bliżej sacrum.
   W kościele garnizonowym św. Barbary po Mszy św. o godz. 20.00 odbył się okolicznościowy koncert Chóru Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego z Katowic. Dyrygowała Dominika Kolar.

.

    W przerwach między śpiewem chóru grał na organach Krzysztof Kotoński z klasy organów prof. Juliana Gembalskiego. W miarę zbliżania się godziny 21.37 gasły światła w kościele, ksiądz poprowadził modlitwę o beatyfikację Jana Pawła II, chórzystki zapaliły znicze i ustawiły je w kształcie krzyża.
Stanisław Waluś


Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI 
do katolickich organizacji pozarządowych
1 XII 2007
Walczcie z relatywizmem, ukazując prawdę o człowieku (fragmenty)

   "Jednakże w międzynarodowych debatach często przejawia się logika relatywistyczna, zgodnie z którą jedyną gwarancją pokojowego współistnienia narodów wydaje się rezygnacja z uznania prawdy o człowieku i jego godności oraz przemilczanie, że może istnieć etyka oparta na uznaniu naturalnego prawa moralnego. Doprowadziło to w rzeczywistości do narzucenia koncepcji prawa i polityki, w której porozumienie między państwami - uwarunkowane niekiedy przez doraźne interesy bądź będące rezultatem ideologicznych manipulacji - jest jedyną rzeczywistą podstawą norm międzynarodowych. Niestety, gorzkie owoce tej relatywistycznej logiki są aż nadto oczywiste: pomyślmy, na przykład, o próbach uznania za prawa człowieka następstw pewnych egocentrycznych stylów życia; o braku zainteresowania ekonomicznymi i społecznymi potrzebami najuboższych narodów; o lekceważeniu prawa humanitarnego i selektywnej obronie praw człowieka. (...) Działalność waszych organizacji wyda dobry owoc, jeśli pozostaną one wierne Magisterium Kościoła, będą mocno trwały w komunii z jego pasterzami, przede wszystkim z Następcą Piotra, i w duchu otwartości roztropnie będą stawiać czoło wyzwaniom chwili obecnej."
L'Osservtore Romano, Numer 2 2008, str. 41-43
Jan Paweł Wielki
1920-2005
Papież, który zmienił świat
Fotografie: Gianni Giansanti
Teksty: Valentia Alazraki
Tłumaczenie: Maria Ernst
Świat Książki, Warszawa 2005.

Mój marzec 1968

    Byłem wtedy studentem trzeciego roku Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej. Na popołudnie zwołano wiec na placu Krakowskim. Z placu Krakowskiego udaliśmy się w kierunku Poczty Głównej i potem skręciliśmy w prawo, w ulicę Zwycięstwa. Wznosiliśmy okrzyki "prasa kłamie". Mieszkańcy ulicy Zwycięstwa wyrzucali gazety przez okna, myśmy robili z nich pochodnie. Potem skręciliśmy w prawo i zatrzymaliśmy się na ulicy Konarskiego, przy której mieszkał Rektor Politechniki prof. Jerzy Szuba. Krzyczeliśmy "zdjąć szubę". Słowo to w tym momencie miało kilka znaczeń - kończy się zima - zdejmujemy płaszcze, przeciw Rektorowi i przeciw dominacji Związku Radzieckiego nad Polską (????). Było nas około dwa tysiące. Na drugi dzień w Trybunie Robotniczej ukazał się krótki komunikat o grupce chuliganów i uchwale Senatu Politechniki Śląskiej potępiającej  poczynania studentów. Na spotkaniu z nami Dziekan naszego Wydziału, prof. Tadeusz Zagajewski powiedział nam, że Senat długo obradował, ale żadnej uchwały nie podjął - potwierdziły się nasze słowa z poprzedniego dnia, że "prasa kłamie". Profesor powiedział nam, że w jego mniemaniu mamy do czynienia z układem o niepełnej informacji, a w takim przypadku trzeba być szczególnie rozważnym i radził nam, abyśmy nie brali udziału w popołudniowej demonstracji. Po przyniesieniu ulotki z postulatami studentów na stancję przypięliśmy ją z Mietkiem pineską do stołu od spodu - na wypadek rewizji.  Profesor Tadeusz Zagajewski przestał być Dziekanem - władze ustanowiły "swojego". Na pożegnanie od studentów dostał bukiet 200 róż - kosz z tymi kwiatami studenci zanieśli Dziekanowi do domu.
Po latach od któregoś z profesorów Politechniki Łódzkiej dowiedziałem się, że w marcu 1968 roku przed Politechnikę Łódzką przyjeżdżała droższymi samochodami młodzież raczej bogato ubrana i zachęcała do wystąpień. Po zdjęciu  Dziadów, nam studentom chodziło o większą wolność i o niepodległość od Związku Radzieckiego.
    Potem dowiedzieliśmy się, że chodziło o konflikt w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - między natolińczykami i puławianami. Z kolei Jerzy Pawlas w Źródle Tygodniku Rodzin Katolickich, nr 13/2008, str. 19 pisze o walce frakcyjnej w PZPR, między tzw. narodowcami a internacjonałami. Warto przeczytać okolicznościowe  artykuły w Gościu Niedzielnym, Niedzieli i Tygodniku Solidarność.  W tym ostatnim, z 21 marca, na str. 12 można przeczytać: "List napisany przez Słonimskiego podpisali m.in. Paweł Jasienica, Jerzy Andrzejewski, Stefan Kisielewski, Jan Parandowski, Jerzy Turowicz, Paweł Hertz, Stanisław Dygat, Mieczysław Jastrun, Melchior Wańkowicz, Maria Dąbrowska, Zofia Kossak-Szczucka." Gdy sprawę nagłośniły Wolna Europa i prasa zachodnia, reakcją władz była histeryczna nagonka na sygnatariuszy listu, zbieranie podpisów pod kontrlistem protestującym przeciw ingerencji w politykę kulturalną PRL. Podpisało go 600 literatów, m.in. Halina Auderska, Roman Bratny, Józef Hen, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Koźniewicz, Julian Przyboś, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska i Wojciech Żukrowski. 
Stanisław Waluś


100-lecie urodzin śp. ks. bp. Herberta Bednorza (22.09.1908 - 12.04.1989)
         XVII Sympozjum Piekarskie w setną rocznicę urodzin Biskupa Herberta Bednorza (1908-2008) 
"Bądźmy Świadkami Chrystusa w Rodzinie" 
Metropolitalne Święto Rodziny

    24 maja 2008 r.
9.00 - Msza Święta w Bazylice Piekarskiej, 
10.00 - rozpoczęcie Sympozjum w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73.
    Piekary Śląskie, niedziela 25 maja 2008, Bazylika Piekarska. Doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej. Godz. 9.30 - modlitwa i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ks. bp. H. Bednorzowi. Godz. 10.00 - wzgórze piekarskie: uroczysta Msza Święta.

KIK w Bielsku-Białej

    Danuta Bilczewska: Droga Krzyżowa, KIK w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2008. 
Teksty rozważań są uzupełnione reprodukcjami stacji Drogi Krzyżowej autorstwa artysty plastyka Joachima Krakowczyka, które znajdują się w kaplicy św. Józefa  w Katolickim Domu Opieki "Józefów" w Bielsku-Białej przy ul. Grzybowej 8, prowadzonym przez KIK. Fundatorami Drogi Krzyżowej poświęconej przez kapelana KIK-u ks. prałata Zbigniewa Powadę w dniu 4 lutego 2005 r. są członkowie KIK oraz indywidualni Darczyńcy: Stacja I-III - członkowie KIK, IV - ks. prałat Ireneusz Skubiś, V - Gizela i Horst Weissowie, VI - Zofia i Jacek Glenowie, VII - Alfreda Konior, VIII - członkowie KIK, IX - Anna i Janusz Frączkowie, Małgorzata Pruska, Stefania Słabosz, państwo Jankowscy i Snopkowscy, X - Grażyna Nalepa, XI - Zofia i Jerzy Lamersowie, XII - bp Paweł Anweiler, XIII - rodzina Kralczyńskich, XIV - Maria Witosławska.
 
 

Wyniki głosowania w Sejmie w sprawie upoważnienia prezydenta do ratyfikacji traktatu z Lizbony, 1 kwietnia 2008 r.

    Głosowało 452 posłów, za - 384, przeciw - 56, wstrzymało się - 12, nie głosowało - 8. Ze względu na powyższe wyniki głosowania najmniej miejsca zajmie podanie nazwisk tych, którzy głosowali przeciw, wstrzymali się i nie głosowali - pozostali posłowie byli za.
    PO (209), głosowało 206, za - 206, przeciw - 0, wstrzymało się - 0, nie głosowało - 3: Lipiński Dariusz, Wojnarowski Norbert, Wojtkowski Marek.
    PiS (159),  głosowało 157, za - 89, przeciw - 56, wstrzymało się - 12, nie głosowało - 2.
Przeciw: Abramowicz Adam, Babinetz Piotr, Błądek Antoni, Bugucki Jacek, Bury Jan s. Antoniego, Chłopek Aleksander, Cybulski Piotr, Cymański Tadeusz, Dera Andrzej Mikołaj, Dolata Zbigniew, Girzyński Zbigniew, Giżyński Szymon Stanisław, Golba Mieczysław, Gołojuch Kazimierz, Górski Artur, Górski Tomasz, Grabicka Krystyna, Jagiełło Jarosław, Janczyk Wiesław, Jurgiel Krzysztof, Kaczanowski Dariusz, Kołakowski Lech, Kowalczyk Henryk, Kowalski Bogusław, Kozak Zbigniew, Kwitek Marek, Libicki Jan Filip, Łatas Marek, Macierewicz Antoni, Malik Ewa, Marianowska Barbara, Masłowska Gabriela, Masłowska Mirosława, Mazurek Beata, Moskal Kazimierz, Ożóg Stanisław, Pięta Stanisław, Popiołek Krzysztof, Religa Jan, Rębek Jerzy, Rojek Józef, Rusiecki Jarosław, Siarka Edward, Sikora Anna, Sobecka Anna, Stanke Piotr, Szlachta Andrzej, Szwed Stanisław, Szyszko Jan, Telus Robert, Wargocka Teresa, Wojtkiewicz Michał, Wróbel Marzena Dorota, Zając Stanisław, Zawiślak Sławomir, Żaczek Jarosław. Wstrzymali się: Bąk Dariusz, Dziedziczak Jan, Gwiazdowski Kazimierz, Kruk Elżbieta, Kurski Jacek, Maciejewski Krzysztof, Nowak Maria, Osuch Jacek, Rokita-Arnold Nelli, Sońta Krzysztof, Sośnierz Andrzej, Stawiarski Jarosław. Nie głosowali: Dudziński Tomasz Mirosław, Kuchciński Marek.
    LiD (53), głosowało - 50, za - 50, przeciw - 0, wstrzymało się - 0, nie głosowało - 3: Błochowiak Anita, Pomajda Wojciech, Rydzoń Stanisław.
    PSL (31), głosowało - 31, za - 31.
    Niezrzeszeni (8), głosowało - 8, za - 8.

Wyniki głosowania w Senacie w sprawie upoważnienia prezydenta do ratyfikacji traktatu z Lizbony, 2 kwietnia 2008 r.

    Głosowało 97 senatorów, za - 74, przeciw - 17, wstrzymało się - 6 , nie głosowało - 2. Ze względu na powyższe wyniki głosowania najmniej miejsca zajmie podanie nazwisk tych, którzy głosowali przeciw, wstrzymali się i nie głosowali - pozostali senatorowie byli za.
    PO (59), głosowało 57, za - 57, przeciw - 0, wstrzymało się - 0, nie głosowało - 2: Klimowicz Paweł, Misiołek Andrzej.
    PiS (38), głosowało 37, za - 15, przeciw - 17, wstrzymało się - 5, nie głosowało - 0. Przeciw: Andrzejewski Piotr Łukasz Juliusz, Bender Ryszard Janusz, Chróścikowski Jerzy, Dobkowski Wiesław, Dobrzyński Jan, Fetlińska Janina, Gogacz Stanisław, Górski Henryk, Idczak Witold, Jaworski Kazimierz, Kaleta Piotr, Kogut Stanisław, Kraska Waldemar, Piotrowicz Stanisław, Pupa Zdzisław, Ryszka Czesław, Skorupa Tadeusz Wojciech. Wstrzymali się: Arciszewska-Mielewczyk Dorota, Błaszczyk Przemyław, Cichoń Zbigniew, Skurkiewicz Wojciech, Wojciechowski Grzegorz Michał.
    Niezrzeszeni (3), głosowało - 3, za - 2, wstrzymało się - 1: Cichosz Lucjan.
Nasz dziennik, 3 IV 2008 r., s. 4-5.
PRZEGLĄD PRASY I INTERNETU

List otwarty do Donalda Tuska Premiera Rządu RP (fragmenty)

    Panie Premierze,
    abonament jest najuczciwszym sposobem finansowania mediów publicznych.
    Jesteśmy też zdecydowanie przeciwni prywatyzacji mediów publicznych. Kulturowa tożsamość narodu, edukacja i ochrona czystości języka to nie są zadania dla wolnego rynku. We wszystkich szanujących swoją kulturę krajach europejskich właśnie media publiczne wyznaczają kulturalne i obyczajowe standardy. Jeśli polskie media publiczne tego nie robią, trzeba je naprawić, a nie prywatyzować, czy też zmniejszać ich zasięg.
    Andrzej Wajda, Krzysztof Penderecki (...) Henryk Mikołaj Górecki, (...)
    Pozostałe popisy sygnatariuszy listu można znaleźć na stronie www.publicznemedia.org.pl
tam też można złożyć swój podpis pod listem.

Rzeczpospolita, 28 III 2008 r., str. 3 (reklama)
Walczmy o Trzech Króli
    Bp. Stanisław Budzik spotkał się z Jerzym Kropiwnickim, prezydentem Łodzi, w sprawie inicjatywy dotyczącej przywrócenia Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli redaguje własną stronę internetową pod adresem: www.trzechkroli.pl 
Źródło, 23 III 2008, s. 26
Przeciw obniżeniu wieku szkolnego
    Rodzice z całej Polski protestują przeciw pomysłowi obniżenia przez Ministerstwo Edukacji wieku szkolnego. Więcej informacji na stronie: www.prawarodziców.pl
Źródło, 23 III 2008, s. 27
Medal z Yad Vashem za ratowanie Żydów
    Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał pośmiertnie medal "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" śp. Władysławie Mermer. Uroczystość wręczenia odbyła się 6 kwietnia w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego w Częstochowie. Przez 22 miesiące Władysława Mermer oraz Wanda i Edward Konarscy ukrywali na strychu domu w Mirowie (dziś dzielnica Częstochowy) siedmioro Żydów, którzy uciekli z obozu pracy. 
www.niedziela.pl - 6 IV 2008
Abp Zimoń do dziennikarzy o dialogu
    O potrzebie dialogu między mediami a Kościołem a także między samymi dziennikarzami związanymi z Kościołem mówił abp Damian Zimoń podczas spotkania z ludźmi mediów 5 kwietnia w Katowicach. Zaproszeni przez niego goście zgromadzili się w auli wydziału teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, by wspólnie modlić się i rozważać istotę swojego powołania. Spotkanie poprowadził duszpasterz środowiska dziennikarskiego archidiecezji katowickiej ks. Arkadiusz Wuwer. 
www.niedziela.pl - 6 IV 2008
Abp Wielgus odebrał nagrodę TN KUL
    Abp Stanisław Wielgus został laureatem nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego przyznawanej przez Towarzystwo Naukowe KUL. Byłego rektora lubelskiej uczelni zebrani tłumnie w auli im. Kard. Wyszyńskiego powitali owacjami. Nagroda TN KUL przyznawana jest "najwybitniejszym z najwybitniejszych" w uznaniu za "wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego".
www.niedziela.pl - 6 IV 2008
"Feniks 2008" dla o. Kłoczowskiego
    Główna nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznawana przy okazji targów - "Feniksa 2008" otrzymał dominikanin o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski. Uhonorowano go za wybitne osiągnięcia w zakresie filozofii religii, umiejętność godzenia życia naukowego i powołania kapłańskiego, za "kazania filozoficzne" i stworzenie w krakowskim duszpasterstwie akademickim "Beczka" przestrzeni wolności w trudnych latach zniewolenia.
Niedziela, 13 IV, s. 35, wybrał Stanisław Waluś
Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 - 1987
    "W końcu muszę jeszcze wyliczyć jeden wielki dar - kontynuuje diakon - jeden wielki dar łaski: to świadomość posłannictwa życiowego. Wielka idea kapłańskiego życia. Idea ta jest ideą Bożą, a równocześnie wyrasta ona organicznie z całego mojego życia, jest rezultatem moich osobistych przeżyć i wewnętrznego rozwoju kierowanego przez łaskę. Idea ta krystalizuje się wokół pojęcia Królestwa Bożego. Jej pełne skrystalizowanie się to jest jeszcze moja przyszłość. Ale już teraz mam świadomość celu kapłańskiej pracy: mam budować z Chrystusem Królestwo Boże.
    Zaczynam pojmować prawa rozwoju Królestwa Bożego w konkretnej rzeczywistości, w której żyjemy. Mam otrzymać misję głoszenia Królestwa Bożego, czyli czynienia tego, co czynił Chrystus. To ma się dokonać za kilka dni. Doszedłem tak daleko, jak daleko Bóg chciał, abym doszedł. Wiem, że prowadzi mnie ręka Boża i że dalej będzie się we mnie dokonywał wśród utrapień powolny organiczny proces umierania starego człowieka. Otrzymałem tyle łask ile potrzeba, abym mógł spokojnie iść do święceń kapłańskich.
    Prosiłem Marię, aby nie dopuściła do tego, bym poszedł niegodny, nie przygotowany do kapłaństwa, Jej oddałem tę sprawę, z Nią zawarłem niejako umowę. Dotrzymała umowy, zwłaszcza w ostatnim roku. Od chwili, gdy poświęciłem się jej ostatecznie, dokonała Ona we mnie rzeczy dziwnych. Dzięki Ci Mario!" /Ks. Franciszek Blachnicki "Trzy nawróceni"- str.18-31/ cdn. 
ks. Stanisław Sierla, fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik
Cykl wykładów otwartych w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach
17 kwietnia 2008: Ks. dr hab. Erwin Mateja: "Ks.  Wacław Schenk (1913-1982)",
15 maja 2008: Ks. dr Krystian Piechaczek: "Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)".

Te filmy warto obejrzeć

8. "Moja szkoła", czas 30 min. Jerzy Giza - nauczyciel, poeta, założyciel pierwszej Szkoły Społecznej w Krakowie im. Józefa Piłsudskiego. Jego szkoła uczniowie, nauczyciele.
9. "Ocalić jedno życie to tak wiele", czas 30 min. Bronisława Biskupska, jej życie i praca z nieletnimi, najgorszymi przestępcami. Przez wiele lat kierowała takimi placówkami. Drobna, filigranowa pani o nienagannych  zasadach w zderzeniu z wulgarnymi, cynicznymi, młodymi przestępcami.
10. "O Polskę trzeba walczyć", czas 50 min. Próba powiedzenia prawdy o trudnych dziejach płd.-wsch. Polski, Zamojszczyzny. Walka z Sowietami, Niemcami, bandami UPA.
11. "Humer i inni", czas 60 min. Na przykładzie procesu Humera przedstawiona sytuacja w powojennej Polsce, konsekwencje działalności biura centralnego KC PZPR mamy do dzisiaj.
cd. w następnym numerze "Dlatego"

SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
   W następnym numerze "Dlatego" będą zamieszczone informacje o ostatnim sanktuarium
Skoczów

    Miejsce urodzenia św. Jana Sarkandra (1576 - 1620). Przez miasto i najbliższą okolicę poprowadzono szlak, który umożliwia odwiedzenie najważniejszych miejsc związanych z postacią Jana Sarkandra. W kamienicy przy Rynku 2 otwarto muzeum i kaplicę dla wiernych. Na wzgórzu zwanym Kaplicówką, upamiętnionym wizytą papieża Jana Pawła II w 1995 r., znajduje się kaplica. W 1985 r. przed kaplicą postawiono 22-metrowy stalowy krzyż, przy którym w 1983 roku Papież Jan Paweł II odprawił Mszę św. na katowickim lotnisku Muchowcu. 22 kwietnia 2006 r. na wzgórzu uroczyście zasadzono "Dąb Papieski".
    Św. Jan Sarkander był ochrzczony w 1576 r. w kościele szpitalnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego z XV w., zwanym "Szpitalikiem". Obecnie jest to kościół parafialny. Chrzcielnica zachowała się do dzisiaj. W 1958 r. artysta malarz J. Kawulok z Istebnej namalował w kościele 3 sceny z życia świętego.
    W kościele parafialnym św. Piotra i Pawła jest polichromia przedstawiająca sceny z życia świętego oraz dzwon "Jan Sarkander".  Przed kościołem stoi rzeźba świętego z 1794 r.
Parafia św. Apost. Piotra i Pawła ul. Kościelna 10, 43-430 Skoczów, tel. (033) 8533249.
MUZEUM PARAFIALNE im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie Rynek 2, 43-430 Skoczów
tel. (0-33) 853-08-13.

NASZE ROCZNICE

Kwiecień
660 lat temu (7 kwietnia 1348 r.) cesarz Karol Luksemburczyk założył w Pradze uniwersytet.
620 lat temu (17 kwietnia 1388 r.) papież Urban VI, mimo intryg i oszczerstw ze strony Krzyżaków i Habsburgów, przesłał do króla Władysława Jagiełły odręczny list nazywając monarchę najbardziej chrześcijańskim władcą.
235 lat temu (20 kwietnia 1773 r.) poseł nowogrodzki Tadeusz Rejtan zgłosił veto przeciw uchwale Sejmu zatwierdzającej I rozbiór Polski.
160 lat temu (26 kwietnia 1848 r.) w  Krakowie w czasie Wiosny Ludów wojska austriackie zbombardowały miasto z dział umieszczonych na wzgórzu wawelskim.
160 lat temu (10 kwietnia 1848 r.)  Adam Mickiewicz przybył do Rzymu, aby zorganizować Legion polski do walki z zaborcami.
85 lat temu (1 kwietnia 1923 r.) Towarzystwo Akcyjne "H. Cegielski" rozpoczęło w Poznaniu budowę fabryki lokomotyw.
70 lat temu (17 kwietnia 1938 r.) papież Pius XII dokonał kanonizacji bł. Andrzeja Boboli w Bazylice św. Piotra w Rzymie.
65 lat temu (13 kwietnia 1943 r.) Niemcy wystosowali oficjalny komunikat o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów rozstrzelanych przez NKWD. Władze Związku Sowieckiego przyznały się do popełnienia zbrodni na polskich jeńcach dopiero w 1990 r.
65 lat temu (20 kwietnia 1943 r.)  w  Krakowie grupa żołnierzy "Kedywu" dokonała zamachu na wysokiego dowódcę SS i policji Wilhelma Krügera.
65 lat temu (19 kwietnia 1943 r.)  wybuchło powstanie w getcie warszawskim.
60 lat temu (2 kwietnia 1948) Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził program pomocy gospodarczej dla Europy zniszczonej przez II wojnę światową zwany planem Marschalla. Związek Sowiecki zmusił kraje Europy Środkowej i Wschodniej do odrzucenia planu Marschalla.
45 lat temu (11 kwietnia 1963 r.)  Ojciec Święty Jan XXIII wydał encyklikę Pacem in terris.
40 lat temu (10 kwietnia 1968 r.) w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim zmarła powieściopisarka Zofia Kossak-Szczucka Szatkowska.
40 lat temu (4 kwietnia 1968 r.) od kuli amerykańskiego mordercy zginął Martin Luter King, pokojowy, murzyński działacz w obronie praw swoich rodaków.
35 lat temu (28 kwietnia 1973 r.)  w Tuluzie we Francji, w klasztorze Małych Braci Jezusa zmarł jeden z najwybitniejszych współczesnych katolickich myślicieli Jacques Maritain.
Wybrała Barbara Kwaśnik

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2007

Kwiecień: Ogólna: Aby chrześcijanie, w trudnych sytuacjach dzisiejszego świata, swoim życiem głosili, że zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem nadziei i pokoju. Misyjna: Aby kandydaci do kapłaństwa w młodych Kościołach byli coraz lepiej przygotowani do ewangelizowania tak swoich narodów, jak i wszystkich ludzi na świecie.
Maj: Ogólna: Aby chrześcijanie bardziej cenili literaturę, sztukę i środki przekazu i popierali te elementy kultury, które sprzyjają rozwojowi osoby ludzkiej. Misyjna: Aby Matka Boża, Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła misjonarzom na całym świecie, tak jak towarzyszyła Apostołom.

18 maja - tradycyjna pielgrzymka KIK do Bogucic. 

Wyjście sprzed siedziby KIK o godz. 15.30. Msza św. w boguckim sanktuarium o godz. 17.00.

7 czerwca - XXVIII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.

9.30 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej.
13.30 - 2 wykłady, m.in. prof. Andrzej Ślebarski "Nauka i Wiara".
13.45 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
14.00 Droga Krzyżowa na wałach Jasnogórskich.
Dojazd własny.

Pielgrzymki - 2008 rok

Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapraszamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków KIK. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. Zapisy: w godzinach dyżurów oraz telefonicznie u organizatorów. Pierwszeństwo mają członkowie Klubu i ich rodziny.
    Przy rezygnacji z pielgrzymki osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. Osoby rezygnujące z pielgrzymki mogą być obciążone kosztami powstałymi z powodu rezygnacji oraz wynikającymi z umowy KIK z biurem podróży.

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
    Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
    Wpisać i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka 2/13.
    Na listę pielgrzymów może być zapisana osoba, która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne osoby stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie poniżej miesiąca do wyjazdu, jeżeli zostały już dokonane wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszta.
    Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - zagraniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju.
12 kwietnia - Danków, Kłobuck, Częstochowa.
22-27 kwietnia - Ukraina: Lwów, Olecko, Poczajów, Krzemieniec, Wiśniowiec, Zbaraż, Skała Podolska, Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Złoczów.
8-18 maja - sanktuaria europejskie: Mediolan, Oropa, Grenoble, La Salette, Lourdes, Paryż.
7 czerwca - Pszczyna, Tychy Czułów, browary tyskie.
21-30 czerwca - Gietrzwałd, Ryga, Tallin, Petersburg, Wilno, Różanystok.
22-31 sierpnia - sanktuaria 11 diecezji zachodniej i północnej Polski.
15-21 września - Bawaria.
4 października - Lubecko, Zbrosławice, Rudy Raciborskie.
11 października - Wieluń, Częstochowa.

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego
    Zgłoszenia: tel. kom. 0508 290199, tel. służb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112.
E-mail: awini55@yahoo.com
11 lipca 2008 - 26 lipca 2008 - Izrael, Jordania.
14 - 17 sierpnia 2008 - Wielkopolska.
4 - 20 września 2008. Australia i Nowa Zelandia. Katowice - Cairns - Ayers Rock - Sydney - Christchurch - Wellington - Auckland - Katowice.

Rekolekcje KIK w Kokoszycach

26 - 28 września 2008. Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.

Msze św. pierwszopiątkowe

Zapraszamy w pierwsze piątki miesiąca na godz. 19.00 do Kościoła Akademickiego (krypta Katedry Chrystusa Króla) w Katowicach.

1 % podatku na rzecz KIK

    Począwszy od zeznań podatkowych składanych za rok 2007, 1% podatku przeznaczony na organizację pożytku publicznego (tj. KIK w Katowicach) zostanie wpłacony na jej konto przez urząd skarbowy. Ten 1% możemy przekazać tylko jednej organizacji pożytku publicznego. Podatnik musi określić w swojej deklaracji:
1. pełną nazwę organizacji i adres
    Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
    Pl. Ks. Emila Szramka 2/13
    40-014 Katowice
2. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.                KRS: 0000068764
    Wniosek należy zamieścić w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem ustawowego terminu, czyli do 30 kwietnia 2008 r. W przeciwnym wypadku urząd nie przekaże pieniędzy na konto organizacji. Niżej fragment zeznania podatkowego z wnioskiem, w którym wpisujemy 1%.

Składki

    Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK w Katowicach: 
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie:
http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl). 
Nakład: 450. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
 


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html