Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny Dlatego *** Dodatek do biuletynu KIK "Dlatego" Nr 194-195 (pdf)
 
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 2-3 (194-195)   23 marca 2008
 

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którześmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów". Dz 10, 34-43
Nie bądźcie smutni bo radość w Panu jest waszą ostoją! Ne 8,10

Rozradowani tajemnicą Zmartwychwstania wraz z całym Kościołem śpiewajmy Alleluja!
Niech pokój i radość płynące ze Zmartwychwstania Chrystusa dodają naszym dążeniom nowych bodźców do życia, tak dziś trudnego, a jednak dla nas wierzących pełnego nadziei.

Ze świątecznym pozdrowieniem.

Ks. Prałat Stanisław Sierla

Katowice, 13.03.2008
Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie projektu ustanowienia moratorium na wykonywanie zabiegów aborcji
 Gorąco popieramy inicjatywę w sprawie ustanowienia moratorium na wykonywanie zabiegów aborcji. Życie poczęte jest wielką wartością i wymaga stałej obrony ze strony władz państwowych i całego społeczeństwa.
Prezes 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
dr Antoni Winiarski

Popieramy apel przeciwko aborcji skierowany do sekretarza generalnego ONZ

Ks. Ireneusz Skubiś
Drodzy Przyjaciele!
 Pragnę zachęcić wszystkich do zapoznania się z apelem redaktora włoskiego dziennika "Il Foglio" - Giuliano Ferrary, który zwrócił się do sekretarza generalnego ONZ dr. Ban Ki-Moona z prośbą o moratorium na wykonywanie aborcji. Myśl zrodziła się w związku z podpisaniem 18 grudnia 2007 r. innego apelu - dotyczącego moratorium na wykonywanie kary śmierci. Ważne jest, że głos zabiera człowiek występujący o zaprzestanie tego barbarzyńskiego procederu, jakim jest zabijanie nienarodzonych, z pobudek ogólnoludzkich. (...) Należy przypomnieć również wielką naukę o poszanowaniu życia sługi Bożego Jana Pawła II, wielkiego Papieża z rodu Polaków, zawartą szczególnie w encyklice "Evangelium vitae" z 1995 r. (...) Zbieranie podpisów uzgodniliśmy z red. Ferrarą, który jest bardzo przychylny naszym działaniom. Inicjatywę "Niedzieli" poparł bp Kazimierz Górny, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Specjalny list bp. Górnego i projekt moratorium autorstwa Giuliano Ferrary drukujemy na stronie 6. Pod moratorium winniśmy składać nasze podpisy i przesyłać do "Niedzieli", redakcja zaś przekaże korespondencję do Sekretarza Generalnego ONZ. 
PS 
 Tekst apelu "Niedzieli", list bp. Kazimierza Górnego oraz tekst samego apelu Giuliano Ferrary do ONZ zamieszczamy również na stronie internetowej "Niedzieli": www.niedziela.pl. Tam też można wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy zmierzającej do zaprzestania aborcji.
 Apel podpisał Giuliano Ferrara - znany włoski publicysta i inicjator całego przedsięwzięcia, redaktor naczelny dziennika "Il Foglio", oraz wiele innych osobistości z Europy. 
 Z Polski pod tym listem podpisali się m.in.: bp Kazimierz Górny, Lucjan Karasiewicz, Jerzy Budnik, Artur Górski, Tomasz Górski, Jarosław Sellin, Piotr Stanke, Jan Ołdakowski, Piotr van der Coghen, Stanisław Szwed, Jerzy Rębek, Jan Religa, Marek Biernacki, Tomasz Misiak, Zdzisław Pupa, Henryk Kowalczyk, Czesław Ryszka, Elżbieta Kruk, Wojciech Skurkiewicz, Krystyna Grabicka, Anna Sobecka, Stanisław Kalemba, Beata Kempa, Zbigniew Cichoń, Ryszard Terlecki, Edward Siarka, Michał Wojtkiewicz. 
 Niedziela, 9 III 2008 r.
 Stanowisko naszego Zarządu zostało opublikowane w Naszym Dzienniku z 18 marca 2008 r. na str. 2 i było zamieszczone w TV3, na przesuwającym się pasku. W Naszym Dzienniku z 20 marca 2008 r. na str. 2 zostało opublikowane stanowisko KIK w Lublinie. 

Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie
w sprawie międzynarodowego moratorium na wykonywanie aborcji

 Społeczność KIK w Lublinie w pełni popiera ustanowienie przez parlamenty Europy oraz innych kontynentów, a także Organizację Narodów Zjednoczonych, moratorium wstrzymującego wykonywanie aborcji, pozbawianie życia osób mających się narodzić. Jesteśmy wdzięczni Stolicy Apostolskiej za inicjatywę, a ks. bp. José Luisowi Retrado, sekretarzowi Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, za jej uzasadnienie. Dobrem najwyższym człowieka na ziemi jest ratowanie życia ludzkiego, nie zabijane, w szczególności istot niewinnych, które mają się narodzić, powiększyć rodzinę ludzką.
Prof. zw. dr hab. Ryszard Bender
Senator RP
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie

Ciekawe imprezy na Wydziale Teologicznym

  Wśród wielu ciekawych imprez, jakie w ostatnich miesiącach odbyły się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, zwraca uwagę sympozjum "Koinonia - Parafia XXI wieku". Podnoszono kwestie: czy dotychczasowa struktura parafii jest adekwatna do współczesnych problemów chrześcijan? jakie są zadania ruchów i małych wspólnot w parafii? czy parafie są ogniskami i szkołami modlitwy, miejscem nowej ewangelizacji?
 Drugie ciekawe sympozjum poświęcone było pamięci ks. Franciszka Blachnickiego - katechetyka i pastoralisty, którego myśli nadal inspirują.
 Ciekawym wydarzeniem było spotkanie z amerykańskim ekonomistą, prof. Thomasem E. Woodsem, promotorem idei wolnego rynku, autorem wydanej w Polsce książki "W obronie zdrowego rozsądku".
 Aktualność przesłania ogłoszonej w 1987 r. encykliki Jana Pawła II "Sollicitudo rei socialis" potwierdzali referenci sympozjum zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Teologów w 20. rocznicę ogłoszenia.
 Inne sympozjum zorganizowane przez Koło Studenckie zajmowało się zagrożeniami ze strony "cywilizacji śmierci".
 Te i inne sympozja mają charakter otwarty i warto z nich korzystać. 
 Informacje można uzyskać pod adresem: www.wtl.us.edu.pl
Rajmund Rał
Sekcja Katolickiej Nauki Społecznej

Katowice, 10 stycznia 2008 r.

Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską traktatu reformującego Unię Europejską
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach uważa, że decyzja o ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu Reformującego Unię Europejską powinna być przyjęta w drodze ogólnokrajowego referendum.
Uzasadnienie
 1. Traktat reformujący Unię Europejską niewiele różni się od Traktatu Konstytucyjnego UE, o którego przyjęciu miało zadecydować referendum. Traktat Konstytucyjny został odrzucony w referendach we Francji i Holandii.
 2. W liście do premiera Donalda Tuska, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski uważa, że Polacy powinni wypowiedzieć się w referendum w sprawie ratyfikacji traktatu reformującego Unię Europejską, argumentując: "nie można mówić o budowaniu demokratycznej wspólnoty wolnych obywateli celowo pozbawiając ich możliwości bezpośredniego wyrażenia opinii" oraz "Fiasko procesu ratyfikacyjnego Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy spowodowało, iż obecnie większość rządów państw członkowskich nie przewiduje ratyfikacji w drodze referendum, nierzadko wbrew oczekiwaniom obywateli - z sondażu przeprowadzonego w największych krajach UE wynika, że referendum oczekuje 76% Niemców, 75% Brytyjczyków, 72% Włochów, 65% Hiszpanów i 63% Francuzów".
 3. Zgodnie z zasadą pomocniczości nauki społecznej Kościoła kompetencje powinny być przekazywane jak najniżej, aby decyzje dotyczące wspólnoty na danym poziomie (państwo, naród, prowincja, gmina, osiedle, wspólnota mieszkaniowa, rodzina) były podejmowane przez nią samą. Dopiero wtedy, gdy dana społeczność nie może sobie z jakimś problemem poradzić - z interwencyjną pomocą przychodzi społeczność wyższego szczebla. 
 4. Referendum ogólnokrajowe przewiduje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Art. 90 ust. 1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
Art. 90 ust. 3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.
Art. 125. ust. 1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
Art. 125 ust. 2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Informacja Zarządu KIK w Nowym Sączu
17 marca 2008 r.

Szanowny Panie Prezesie!
  W ślad za Państwa informacją w sprawie ratyfikacji traktatu reformującego Unię Europejską, Zarząd KIK informuje, że Walne Zebranie członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu podjęło uchwałę, zgodnie z którą decyzja o ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu Reformującego Unię Europejską powinna być przyjęta w drodze ogólnokrajowego referendum.
Łączę pozdrowienia
 W imieniu Zarządu KIK
Sekretarz Maria Dobrowolska

Uchwała Sejmu w sprawie trybu ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego

 28 lutego 2008 r. Sejm przyjął uchwałę, zgodnie z którą ratyfikacja nastąpi w drodze parlamentarnej - przez uchwalenie odpowiedniej ustawy. Za uchwałą przyznającą parlamentowi prawo ratyfikacji traktatu konstytucyjnego UE głosowało: 192 posłów PO (0 - przeciw, 0 - wstrzymało się); 149 posłów PiS (55 przeciw, 5 - wstrzymało się); 45 posłów LiD (0 - przeciw, 0 - wstrzymało się); 28 posłów PSL (0 - przeciw, 2 - wstrzymało się). Przeciw głosowali następujący posłowie Prawa i Sprawiedliwości:
Abramowicz Adam Łatas Marek
Babalski Zbigniew Macierewicz Antoni
Babinetz Piotr Malik Ewa
Bąk Dariusz Masłowska Gabriela
Bętkowski Andrzej Masłowska Mirosława
Błądek Antoni Michałkiewicz Krzysztof
Bogucki Jacek Moskal Kazimierz
Bury Jan s. Antoniego Ożóg Stanisław
Chłopek Aleksander Pięta Stanisław
Cybulski Piotr Polak Piotr
Dera Andrzej Mikołaj Religa Jan
Dolata Zbigniew Rąbek Jerzy
Drab Marzenna Rojek Józef
Girzyński Zbigniew Rusiecki Jarosław
Golba Mieczysław Siarka Edward
Gołojuch Kazimierz Sikora Anna
Górski Artur Sobecka Anna
Grabicka Krystyna Sońta Krzysztof
Jagiełło Jarosław Sośnierz Andrzej
Janczak Wiesław Stanke Piotr
Jurgiel Krzysztof Szyszko Jan
Karasiewicz Lucjan Telus Robert
Kowalczyk Henryk Walkowiak Andrzej
Kowalski Bogusław Zając Stanisław
Kozak Zbigniew Zawiślak Sławomir
Latos Tomasz Zuba Maria
Libicki Jan Filip Żaczek Jarosław.
Lipiec Krzysztof
Nasz Dziennik, 1-2 III 2008, str. 6
.
Spotkanie opłatkowe KIK
 Nasze coroczne spotkanie z Księdzem Arcybiskupem Damianem Zimoniem odbyło się w sobotę 19 stycznia 2008 r. w dom katechetycznym przy parafii p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Katowicach. Spotkanie zaczęło się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa. Współcelebransami byli ks. Józef Kusche - kapelan sekcji KIK w Zabrzu i kapelan KIK w Katowicach ks. dr hab. Józef Kozyra. W homilii Ks. Arcybiskup nawiązał to trzech postaci z Pisma świętego: proroka Izajasza, św. Jana i św. Pawła oraz do trzech postaci współczesnych: ks. Emila Szramka, biskupa Juliusza Bieńka i św. biskupa Jana Sebastiana Pelczara - przybliżając ich sylwetki. Powiedział, że w książce wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej i poświęconej biskupom inwigilowanym przez UB historia biskupa Juliusza Bieńka jest zawarta na 200 stronach. Był on inwigilowany przez prawnika, który, jak się wydawało, miał pomagać ks. Biskupowi. 
 Po Mszy św. przy akompaniamencie pianina, na którym kolędy grał Rajmund Rał śpiewaliśmy kolędy. Pani Ludmiła Raźniak z Koszalina, laureatka II miejsca w kategorii poezji w konkursie "Jak żegnaliśmy Papieża", który odbył się 2 kwietnia 2006 r. w Koszalinie przedstawiła swoje wiesze. 

     Pozostało słowo ...
Ponad ćwierć wieku temu słowa "Habemus Papam"
na Watykańskim Wzgórzu zabrzmiały
to Duch Święty wydźwignął Cię
Janie Pawle II. na sternika dusz ludzkich

Ponad ćwierć wieku, nauczałeś nas i świat cały
Twoje słowa "Nie lękajcie się ..."
wypowiedziane na początku pontyfikatu
zostaną zawsze ... poza czas

Promowałeś Miłość ... Dobro ...
za którym iść mamy
Jedność, która winna łączyć świat
i tyle cech wspaniałych ...

Dziś ... gdy zabrakło Twego głosu, gestów
uśmiechu i żartów - pozostało Słowo
niech rozrasta się w nas i wydaje plon,
a Ty z Domu Ojca błogosław; 
 "Urbi et Orbi"
Koszalin 16.10.2005 r.

 Śpiew kolęd przeplatał się z recytacją autorskich wierszy Stanisława Krzyżaniaka.

     Serce dzwonu
Na wieżach świątyń
we wszystkich miastach i wioskach
na głos swój w ciszy
oczekują dzwony,
by wieścić ludziom
w cztery świata strony,
że Bóg nam towarzyszy
w radościach i troskach.
........................................
Wezwanie na ucztę
u stóp Bożego tronu,
gdzie Stwórca sam zachwycił się
dziełem stworzenia,
a gdzie ja
- mały człowiek -
doświadczam marzenia,
że jestem pośród innych
wiernym sercem dzwonu.

 
WARTO PRZECZYTAĆ
 Św. bp Józef Sebastian Pelczar: Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacja, ceremoniał i działanie. Dom Wydawniczy "Ostoja", ul. Targowa 29/12, 32-065 Krzeszowice, tel. (0-12) 282-6301, fax (0-12) 258-14-81 e-mail: ostoja@ostoja.pl
www.ostoja.pl 
Stanisław Waluś

100-lecie urodzin śp. ks. bp. Herberta Bednorza (22.09.1908 - 12.04.1989)

 Z inicjatywy Jerzego Chmielewskiego powstał program obchodów stulecia urodzin wybitnego Górnoślązaka, jakim był śp. bp. Herbert Bednorz, a katowicki KIK przystąpił do realizacji tego programu. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła 9 marca 2008 r. Msza św. w kościele p.w. św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim, którego budowę rozpoczęto w 1983 r. po uzyskaniu zezwolenia ówczesnych władz.

Kościół św. Herberta w Wodzisławiu Śl.
 Zezwolenie zostało wydane z okazji 30-lecia sakry biskupiej ks. bp. Herberta Bednorza. Kościół zaprojektował inż. Jan Czarny z Katowic, a konstruktorami byli inż. Andrzej Szyja, inż. Józef Głośny, inż. Małgorzata Łukasik, inż. Stanisław Kubisa. Projekt instalacji opracowała inż. Anna Wowra. Projektantem wystroju wnętrza był artysta plastyk Józef Kołodziejczyk, a budową kierował inż. Piotr Mirecki. Ks. bp. Damian Zimoń konsekrował kościół w 1990 r. Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Bogusław Płonka. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotowała Orkiestra Symfoniczna KHW SA KWK "Staszic" z Katowic pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego, która wykonała "Mszę Górniczą" Andrzeja Marko. 

.

Solistami byli: Martyna Kalus - sopran, Aleksandra Hruby - mezosopran, Jarosław Wiewióra - tenor oraz Adam Żaak - baryton. Orkiestrze towarzyszył chór "Rezonans Con Tutti" z Zabrza.

Kompozytor "Mszy Górniczej" Andrzej Marko i dyrygent Grzegorz Mierzwiński
 Po Mszy św. można było ucałować relikwie św. Herberta, a ks. proboszcz Janusz Badura zaprosił gości na plebanię. Kolejnym ważnym wydarzeniem zawiązanym z obchodzoną rocznicą będzie Sympozjum Piekarskie przed majową pielgrzymką Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich.
 Antoni Winiarski


Ks. Biskup Herbert Bednorz

 13 marca 2008 r. w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok katedry) odbył się kolejny wykład z cyklu "Ludzie ziemi gliwickiej", który wygłosił ks. dr hab. Franciszek Wolnik, z Katedry Historii Kościoła Uniwersytetu Opolskiego.
 Herbert urodził się 22 września 1908 r. Był jednym z siedmiorga dzieci Józefa i Anny, z domu Ruda. Szkołę podstawową ukończył Gliwicach. Rodzice z powodu zaangażowania się w akcję plebiscytową przenieśli się na polską stronę Śląska. Bracia Herbert i Rudolf ukończyli gimnazjum. Herbert Bednorz wybrał teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i równocześnie wstąpił do seminarium duchownego. 26 VI 1932 r. otrzymał świecenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Adamskiego, który potem widział w księdzu Bednorzu przyszłego animatora Akcji Katolickiej. Obronił doktorat "Doktryna społeczna i gospodarcza Lutra i Kalwina" oraz drugi w Paryżu - poświęcony konkordatowi.
 Sakrę biskupią z rąk biskupa Stanisława Adamskiego otrzymał 24 grudnia 1950 r. W latach 1947 - 1952 ze szkół Diecezji Katowickiej prawie całkowicie została usunięta nauka religii. 20 XI 1952 r. w parafiach odczytano orędzie i wyłożono petycję, która była podpisywana w celu przesłania do władz centralnych. Zebrano około 72 tys. podpisów. 4 XI wezwano na przesłuchanie ks. bpa Herberta Bednorza, gdyż podejrzewano, że jest autorem tekstu petycji. Odmawiał zeznań. Został aresztowany i 1 XII 1952 r. zwolniony z aresztu. Po latach powiedział, że czas spędzony w więzieniu to było bierzmowanie na biskupa. 
 Wygnanie biskupów katowickich: Stanisława Adamskiego, Juliusza Bieńka i Herberta Bednorza zakończyło się w 1956 roku. 5 XI ks. bp Herbert Bednorz wrócił z Poznania do Katowic. W czasie wygnania diecezją kierował wikariusz kapitulny, członek komisji księży patriotów Filip Bednorz, który nie był krewnym biskupa Bednorza. Mówiono w tym czasie, że prawdziwym biskupem jest wojewoda Jerzy Ziętek. W Bełku 13 I 1954 r. doszło do wypadku drogowego i wikariusz kapitulny ks. Filip Bednorz zmarł. 
 Ks. Biskup Bednorz brał udział w Soborze Watykańskim II. Po śmierci biskupa Stanisława Adamskiego ingres biskupa Bednorza do Katedry Chrystusa Króla nastąpił 12 XII 1967 r. Do Piekar zapraszał różne osoby; 12 razy był w Piekarach kardynał Karol Wojtyła (ostatni raz w 1978 r), dwa razy brat Roger z Taizé (1973 i 1975 r.). Przeciwstawiał się pozbawianiu górników wolnej od pracy niedzieli i upominał się o prawo budowy nowych kościołów. 
 W trzecim dniu po ogłoszeniu przez władze stanu wojennego, 16 XII 1980 r. zwrócił się do wojewody Paszkowskiego o zwolnienie działaczy związkowych i społecznych z internowania. Dekretem z 17 III 1982 r. powołał Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym. Odwiedzał obozy internowania, otwarcie mówił o wielu sprawach. Jako jedyny biskup w Polsce posyłał kleryków, którzy nie odbyli służby wojskowej do kopalń i hut na roczny staż pracy. Napisał 205 listów pasterskich, w których zachęcał między innymi do trzeźwości, świętowania niedzieli, przestrzegania przepisów drogowych. Ustalił tematykę synodalną i włączył szeroko do prac synodalnych osoby świeckie. 
 Po ukończeniu 75 roku życia złożył rezygnację, która została przyjęta przez Jana Pawła II 18 czerwca 1985 r. Zmarł 12 kwietnia 1989 r. Homilię na pogrzebie wygłosił Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. Na pogrzebie było ponad 100 pocztów sztandarowych organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność".
 Po wykładzie Jerzy Chmielewski z Katowic przypomniał, że ks. biskup Herbert Bednorz zasłużył się utworzeniem Muzeum Archidiecezjalnego, a gdy rzesze Ślązaków zdecydowały się we wrześniu 1939 r. na ucieczkę na wschód to udał się z nimi, a potem potrafił się przeciwstawić władzy komunistycznej. Potem poinformował o obchodach 100. rocznicy urodzin w różnych miejscach na Śląsku. Obchody zostaną zakończone Mszą św. 28 września 2008 r. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (w dzień po rocznicy chrztu św.). 

Z lewej: Jerzy Chmielewski, ks. dr hab. Franciszek Wolnik, ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza 
Maria Gruszczyńska
 Jeden z uczestników wykładu przypomniał hasło tak często powtarzane w Piekarach: "Niedziela jest Boża i nasza". Pani Maria Gruszczyńska, która przez lata zajmowała się duszpasterstwem rodzin w Diecezji Opolskiej zwróciła uwagę na wysoki poziom tego duszpasterstwa w Diecezji Katowickiej, podczas gdy w Diecezji Opolskiej dopiero się zaczynało.
 Na koniec organizator wykładów ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza poinformował o następnym wykładzie, który o ks. Wacławie Schenku (1913 - 1982) wygłosi 17 kwietnia ks. dr hab. Erwin Mateja. Informacje o pracy Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II można uzyskać na stronie: www.centrumedukacyjne.dl.pl
Stanisław Waluś


WARTO PRZECZYTAĆ
...

Grajewski Andrzej: "Wygnanie", Wydanie pierwsze w 1990 roku przez Wydawnictwo Głosu Śląsko-Dąbrowskiego - Katowice, wydanie drugie, poprawione i rozszerzone - przez Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej "Gość Niedzielny", Katowice 1995. Książka opisuje wygnanie biskupów z Diecezji Katowickiej w 1952 r. i liczy osiem rozdziałów: I Uwarunkowania społeczno-polityczne 1945-1948, II Kwestia narodowościowa, III W obronie krzyża, IV Agentura, V Przed burzą, VI Wysiedlenie, VII Opuszczona diecezja, VIII Długi powrót. 
 "Wiara modlitwa i życie w Kościele Katowickim, Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej", Katowice - Rzym 1976, Printed by Walter's - Eltville. Książka obejmuje trzy części: I Wiara i jej przekaz w Kościele Katowickim, II Kult i modlitwa w Kościele Katowickim, III Życie i działalność duszpasterska w Kościele Katowickim.
Stanisław Waluś 
.
Spotkanie Rady Porozumienia KIK
 Posiedzenie Rady odbyło się 15 marca 2008 w nowym lokalu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej przy ul. Freta. Gościem spotkania był redaktor naczelny miesięcznika "Więź" Zbigniew Nosowski. Mówił o trudnej sytuacji finansowej miesięcznika spowodowanej m.in. złymi wynikami finansowymi "Libelli", której część zysków przeznaczana była na potrzeby wydawnictwa. Omówił też pomysły na utrzymanie miesięcznika na rynku. Obecni na spotkaniu członkowie Rady przedstawili najważniejsze wydarzenia klubowe z ostatniego półrocza. 

Spotkanie Rady Porozumienia KIK. Stoi prezes warszawskiego KIK Piotr Cywiński.
 Omówiono program spotkania Klubów na Jasnej Górze w sobotę 7 czerwca 2008. Podczas tego spotkania prof. Andrzej Ślebarski (KIK Katowice) wygłosi wykład pt. "Nauka i wiara". Dr Stanisław Latek przedstawił założenia najbliższego Dnia Papieskiego, omówił wizytę zarządu warszawskiego KIK u abp. Kazimierza Nycza, powiedział o planowanej konferencji na temat wychowania. Dr Antoni Winiarski zapoznał zebranych z inicjatywami mającymi uczcić 50-lecie poświęcenia Polski Matce Bożej z Guadalupe (3.V.1959 r.) i ze stanowiskiem katowickiego KIK popierającym inicjatywę ustanowienia moratorium na wykonywanie zabiegów aborcji. 
Antoni Winiarski 


50. rocznica poświęcenia Polski Maryi Niepokalanej z Guadalupe 1959 - 2009

 3. maja 1959 roku Polska została poświęcona Matce Bożej z Guadalupe z Meksyku. Na bazylice w Guadalupe (dziś na terenie stolicy Meksyku) została umieszczona plakietka z orłem i napisem POLONIA, a polska flaga znalazła się w bazylice wśród flag państw, które oddały się pod opiekę Królowej Meksyku.
 Zarząd katowickiego KIK postanowił uczcić tę rocznicę w szerszym wymiarze i upoważnił prezesa dr. Antoniego Winiarskiego do przedstawienia propozycji na Radzie Porozumienia KIK. Rada Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w dniu 15 marca 2008 r. postanowiła podjąć takie inicjatywy, aby obchody tej rocznicy miały wymiar ogólnopolski i upoważniła do działań w tym zakresie Prezydium Rady. Będziemy informować Kluby o naszych działaniach prosząc jednocześnie o włączenie się do obchodów tej rocznicy przynajmniej w wymiarze lokalnym. Informacje o wszelkich propozycjach, zarówno lokalnych, jak i o szerszym zasięgu, proszę kierować na adres:
 Antoni Winiarski awini55@yahoo.com lub Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.
O różnych inicjatywach uczczenia tej rocznicy będziemy informować na stronach internetowych katowickiego KIK.

Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 - 1987

 "Z oczyszczeniem łączy się cnota wyrozumiałości, mająca niesłychane znaczenie w życiu kapłańskim. Wyrozumiałość polega na tym, aby patrzeć na każdego nie z punktu widzenia obiektywnych zasad wartościowania i według tego go osądzać, lecz z punktu widzenia jego świadomości i jego sumienia. Ileż dobrego można zrobić w duszy drugiego, jeżeli się potrafi wczuć w jego sumienie i stanąć na gruncie jego świadomości. To cudowna cnota kapłańska. Cnota ta to początek i warunek miłości.
 Następny wielki dar Boży - to dar wiary. Wiara to skarb mój największy. Od chwili mego cudownego nawrócenia ani na chwile nie zaćmiło się we mnie cudowne światło wiary. Ostatnio jednak wiara pogłębiła się we mnie - szczególnie potrzebna do kapłaństwa - o wiarę w moc zbawczą sakramentów świętych. To także pozwala mi z ufnością przystępować do święceń kapłańskich." /16.IV.1950 r./
 Wiara i ufność mają się nieustannie wyrażać w dwóch wewnętrznych postawach życia kapłańskiego, których Franciszek bardzo dla siebie pragnie: w modlitwie i w krzyżu. W czasie rekolekcji przed subdiakonatem tak pisze: "Będę się modlił, abym otrzymał łaskę Krzyża. Krzyż to jedyna pewna i skuteczna droga kapłańska ... Ma to być krzyż mój własny, krzyż mojej nędzy, krzyż pokuty, potem krzyż miłości zgotowany przez nędzę i grzechy naszych bliźnich." /24.V.1949 r./
cdn. ks. Stanisław Sierla, fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik
.
Te filmy warto obejrzeć
5. "Ułani, ułani...", czas 55 min. Kawaleria polska i jej rola w bitwie 1939 r., zwycięskie szarże ułańskie: Mokra, Kock, Krojanty, Wólka Węglowa. Film zawiera opinie zachodnich dowódców o polskiej kawalerii.
6. "Myśli o Polsce" czas 30 min. Spojrzenie na Polskę z oddali przez prof. Józefa Garlińskiego, wykładowcę wielu uniwersytetów na świecie, m.in. Harvardu, Uniwersytetu Nowojorskiego. W Polsce o Józefie Garlińskim mówi się, że to najlepszy ambasador polskiej sprawy na Zachodzie. 
7. "Dziedzictwo - pani hrabina", czas 35 min. Hrabina Renata Ostrowska właścicielka Korczewa na Bugiem, jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce, pochodzenie arystokratyczne traktuje jako służbę Polsce i innym ludziom, a nie wysługiwanie się innymi.
 cd. w następnym numerze "Dlatego" 

PRZEGLĄD PRASY I INTERNETU
Nie złożyli oświadczeń lustracyjnych

 Trzech znanych polityków, posłów do Europarlamentu, nie złożyło oświadczeń lustracyjnych: Jerzy Buzek, Bronisław Geremek i Marek Siwiec. Mieczysław Gil,
 Tygodnik Solidarność, 14 III 2008, str. 5 
.
Zmarł gen. bryg. Antoni Heda "Szary"
 Homilia biskupa polowego gen. Tadeusza Płoskiego wygłoszona 21 lutego podczas Mszy św. pogrzebowej za gen. bryg. Antoniego Hedę "Szarego" (fragmenty)
 (...) Całe życie był wierny dewizie "Bóg Honor Ojczyzna". Zmarł 14 lutego 2008 roku po wielomiesięcznej chorobie. (...) Złotymi zgłoskami zostajesz wpisany w grono bohaterów narodowych. (...) Drodzy w Chrystusie Panu, nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie (por. Rz 14,7). - słyszeliśmy w czytaniu biblijnym. Możemy powiedzieć: żyjmy dla innych! Przede wszystkim jednak dla Boga, a żniwo naszego życia zbierzemy dla siebie. Pamiętajmy o tym, bo każdy z nas w godzinę śmierci sam o sobie zda sprawę Bogu. Amen.
Cała homilia została zamieszczona w tygodniku Nasza Polska, 26 II 2008 r., s. 16
.
Religijny Nobel dla Polaka
 Światowej sławy polski kosmolog i profesor Papieskiej Akademii Teologicznej - ks. prof. dr hab. Michał Heller otrzymał 12 marca br. prestiżową nagrodę Templeton Prize 2008. Nagroda jest uznaniem jego ponad 40-letniego dorobku naukowego, który szczególnie skupiał się na analizowaniu początków i przyczyn wszechświata. (...) Jest autorem lub współautorem ponad 50 książek. (...) Ustanowiona w 1972 r. nagroda Templeton Prize jest najbardziej znanym na świecie wyróżnieniem promującym prace naukowe z obszaru religii. U jej źródeł tkwi przekonanie założycieli o tym, że powinno istnieć równorzędne do Nobla wyróżnienie premiujące innowacyjne prace z zakresu religii i duchowości. Pierwszą laureatką Templeton Prize była Matka Teresa. 
www.niedziela.pl 12 III 2008
.
Władysław Bartoszewski
 W prasie czytałem: prof. Władysław Bartoszewski, p. Bartoszewski, "profesor" Bartoszewski, "profesor" Władysław Bartoszewski. Postanowiłem sprawdzić na stronie internetowej http://www.nauka-polska.pl/ i znalazłem:
Władysław Bartoszewski Id osoby: 132066 
Dyscypliny KBN: nauki historyczne
Specjalności: 
Członkostwo: Aktualne: Członek honorowy Polska Akademia Umiejętności 
Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:
Die Geopolitik. Eine Studie über geographische Determinanten und politisches Wunschdenken am Beispiel Deutschlandes und Polens, 19/03/1993, autor rozprawy doktorskiej Jan Tkaczyński.
 Maturę zdał w 1939. Od października 1941 do początku 1944 studiował polonistykę na tajnym Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu 1948 został przyjęty na trzeci rok polonistyki na Wydziale Humanistycznym UW. Studia zostały przerwane aresztowaniem w grudniu 1949 i pięcioletnim pobytem w więzieniu. W listopadzie 1958 został przyjęty na studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym UW w trybie eksternistycznym. Złożył na ręce prof. Juliana Krzyżanowskiego pracę magisterską, jednak decyzją rektora UW został w październiku 1962 skreślony z listy studentów. Posiada tytuł profesorski nadany mu decyzją rządu Bawarii, gdzie wykładał na uniwersytetach w latach 1983-1990. (z Wikipedii)

O książce Jana Tomasza Grossa wydanej przez Wydawnictwo Znak

1) Gowin: Ja tej książki bym nie wydał.
Dziennik, 10.01.2008, str. 3.
2) Książka Grossa nie jest rozprawą naukową, lecz paszkwilem, który żadnej poważnej rozmowie o tamtych wydarzeniach służyć nie będzie.
 Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, 13 I 2008, s. 47 
Ze strony: http://www.nauka-polska.pl/ 
dr Andrzej Grajewski Id osoby: 99798 
Dyscypliny KBN: nauki o polityce 
Specjalności: 
Rozprawa doktorska: Rola rosyjskich służb specjalnych w transformacji ustrojowej Rosji w latach 1991-1999, 26/01/2001, Instytut Studiów Politycznych PAN. Uzyskany stopień: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: nauki o polityce.

3) Na pewno nie warto kupować tej książki! Znak nie powinien mieć satysfakcji, że zarobił na antypolskiej i antykatolickiej produkcji. Najbardziej surową konsekwencją może być rezygnacja z zakupu książek tego wydawnictwa, tak długo jak długo nie przeprosi za tę publikację i nie zweryfikuje swojej polityki wydawniczej.

ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, Nasz Dziennik, 16-17 II 2008, s. 17
.
Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego - ojca rodziny
 W 2008 r. Nagrodę otrzymuje prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski, który swoją działalność naukowo-badawczą związał z następującymi dyscyplinami: energetyką, ekonomią i politologią (analiza systemowa). Jest autorem dziewięciu książek oraz współautorem dziesięciu następnych. Przedstawiając rolę państwa w gospodarce, problemy globalizmu i integracji europejskiej, zawsze odnosi je do kryteriów podstawowych oceny, a w nich na najważniejszym miejscu sytuuje rodzinę. 
Źródło, 17 II 2008, s. 9. Stanisław Waluś
.
WARTO PRZECZYTAĆ
 Włodzimierz W. Bojarski: "Nauka a wiara wczoraj i dziś", Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1990. Tytuły rozdziałów: Zakorzenienie historyczne w nauce i kulturze europejskiej, Scjentyzm a wiara, Jak rozumiemy naukę dziś? Jaka jest wiara religijna w Kościele? Zbliżenia i podobieństwa pomiędzy nauką a wiarą, Światopogląd racjonalny (naukowy), Błędność przekonań scjentystycznych i tzw. "światopoglądu naukowego". 
Z notki o autorze: Ojciec pięciorga dzieci. Ekspert "Solidarności", uczestnik "Okrągłego stołu", obecnie senator Rzeczpospolitej. 
Stanisław Waluś


SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.
Pietrowice Wielkie

 Położone 10 km na zachód od Raciborza. W drewnianym kościółku p.w. Świętego Krzyża, zbudowanym w 1667 r. znajduje się barokowy obraz Chrystusa Ukrzyżowanego. W Pietrowicach Wielkich zachował się ciekawy zwyczaj procesji wielkanocnej na koniach (Poniedziałek Wielkanocny). Ma ona za cel szukanie Jezusa Zmartwychwstałego oraz modlitwę o urodzaje. 
Parafia św. Wita, Modesta i Krescencji, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. 1 Maja 29 
tel. (32) 419 80 48; http://www.pietrowicewielkie.pl/parafia1.php

NASZE ROCZNICE

Luty
535 lat temu (19 lutego 1473 r.) w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik.
150 lat temu (11 lutego 1858 r.) po raz pierwszy ukazała się Najświętsza Maryja Panna Bernadecie Soubirous. 
130 lat temu (20 lutego 1878 r.) na Stolicę Piotrową został wybrany ks. kard. Giacomo Vincenzo de Pecci, który przyjął imię Leon XIII.
65 lat temu (19 lutego 1943.) w obozie koncentracyjnym na Majdanku Niemcy zamordowali Kazimierza Kolbuszewskiego, profesora literatury polskiej, który został zesłany do obozu za udzielanie pomocy Żydom. 
55 lat temu (24 lutego 1953 r.) w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie na mocy bezprawnego wyroku komunistycznego sądu został stracony August Emil Fieldorf "Nil", szef "Kedywu" KG AK, komendant WiN.
10 lat temu (23 lutego 1998 r.) Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska ratyfikowały konkordat.
5 lat temu (15 lutego 2003 r.) zmarł prof. Włodzimierz Fiałkowski odznaczony przez Watykan Krzyżem Komandorskim św. Jerzego, który w przypadku osób świeckich przyznawany jest tylko głowom państw. 
Marzec
785 lat temu (8 marca 1223 r.) w klasztorze OO. Cystersów w Jędrzejowie zmarł Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, kronikarz.
335 lat temu (20 marca 1673 r.) zmarł ks. Augustyn Kordecki, bohaterski obrońca Jasnej Góry.
145 lat temu (29 marca 1863 r.) zmarł Józef Lompa, obrońca polskiego ludu przed germanizacją. 
70 lat temu (6 marca 1938 r.) rozpoczął obrady pierwszy Kongres Związku Polaków w Niemczech.
65 lat temu (18 marca 1943 r.) niemieckie władze okupacyjne wprowadziły karę śmierci dla Polaków ukrywających Żydów lub udzielających im jakiejkolwiek pomocy.
30 lat temu (15 marca 1978 r.) zmarł Aleksander Kamiński, wybitny działacz harcerski w latach przedwojennych i w czasie okupacji.
20 lat temu (2 marca 1988 r.) zmarł ks. bp Jan Pietraszko.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2007

Luty: Ogólna: Aby upośledzeni umysłowo byli otaczani szacunkiem i by z miłością pomagano im godnie żyć w społeczeństwie. Misyjna: Aby członkowie instytutów życia konsekrowanego odkryli w sobie powołanie misyjne i świadczyli o Chrystusie we wszystkich zakątkach świata.
Marzec: Ogólna: Aby wszyscy ludzie zrozumieli konieczność pojednania indywidualnego i międzynarodowego oraz by Kościół przez swoje świadectwo gorliwiej szerzył miłość Chrystusa. Misyjna: Aby chrześcijanie, prześladowani w tak wielu częściach, wspierani mocą Ducha Świętego, nie przestawali odważnie głosić Słowo Boże.
Kwiecień: Ogólna: Aby chrześcijanie, w trudnych sytuacjach dzisiejszego świata, swoim życiem głosili, że zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem nadziei i pokoju. Misyjna: Aby kandydaci do kapłaństwa w młodych Kościołach byli coraz lepiej przygotowani do ewangelizowania tak swoich narodów, jak i wszystkich ludzi na świecie. 

Pielgrzymki - 2008 rok
***

18 maja - tradycyjna pielgrzymka KIK do Bogucic. 15.30 - wyjście sprzed siedziby KIK, 17.00 - Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Boguckiej.
7 czerwca - XXVIII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. 9.30 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej. 13.30 - 2 wykłady, m.in. prof. Andrzej Ślebarski "Nauka i Wiara". 13.45 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 14.00 Droga Krzyżowa na wałach Jasnogórskich. Dojazd własny.
***
 Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapraszamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków KIK. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. Zapisy: w godzinach dyżurów oraz telefonicznie u organizatorów. Pierwszeństwo mają członkowie Klubu i ich rodziny. 
 Przy rezygnacji z pielgrzymki osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. Osoby rezygnujące z pielgrzymki mogą być obciążone kosztami powstałymi z powodu rezygnacji oraz wynikającymi z umowy KIK z biurem podróży.

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa

 Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 
 Wpisać i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka 2/13. 
 Na listę pielgrzymów może być zapisana osoba, która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne osoby stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie poniżej miesiąca do wyjazdu, jeżeli zostały już dokonane wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszta.
 Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - zagraniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju. 
29 marca - Kraków Mogiła, Kraków Łagiewniki. 
12 kwietnia - Danków, Kłobuck, Częstochowa. 
22-27 kwietnia - Ukraina: Lwów, Olecko, Poczajów, Krzemieniec, Wiśniowiec, Zbaraż, Skała Podolska, Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Złoczów. 
8-18 maja - sanktuaria europejskie: Mediolan, Oropa, Grenoble, La Salette, Lourdes, Paryż. 
7 czerwca - Pszczyna, Tychy Czułów, browary tyskie. 
21-30 czerwca - Gietrzwałd, ..., Ryga, Tallin, Petersburg, Wilno, Różanystok, ... 
22-31 sierpnia - sanktuaria 11 diecezji zachodniej i północnej Polski. 
15-21 września - Bawaria. 
4 października - Lubecko, Zbrosławice, Rudy Raciborskie. 
11 października - Wieluń, Częstochowa. 

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego

 Zgłoszenia: tel. kom. 0508 290199, tel. służb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112. 
E-mail: awini55@yahoo.com 
11 lipca 2008 (piątek wieczór) - 26 lipca 2008 - Izrael, Jordania. 
14 - 17 sierpnia 2008 - Wielkopolska. 
4 - 20 września 2008. Australia i Nowa Zelandia. Katowice - Kraków (4.09.2008 godz. 7.55) - Cairns - Ayers Rock - Sydney - Christchurch - Wellington - Auckland - Kraków (20.09.2008 godz. 13.20) - Katowice.

Rekolekcje KIK w Kokoszycach

26 - 28 września 2008. Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573. 

Msze św. pierwszopiątkowe

Zapraszamy w pierwsze piątki miesiąca na godz. 19.00 do Kościoła Akademickiego (krypta Katedry Chrystusa Króla) w Katowicach.

Ewangelizacja ProChrist 2008

 Zbliża się czas naszego świętowania i głoszenia Chwały Pana Jezusa w ramach Ewangelizacji ProChrist w katowickim spodku od 6 kwietnia do 13 kwietnia. Dzieło musi być dobre, skoro oprócz wielu pozytywnych wiadomości i dobrych działań napotykamy na konkretne przeszkody i doświadczamy ewidentnej walki duchowej... Ufam, że Pan Jezus "przyzna się" do tego dzieła i do naszych pragnień potwierdzając ich proroczy charakter. Bardzo proszę Was o modlitwę w intencji tej Ewangelizacji i zapraszam, aby coraz wnikliwiej przyglądać się propozycji poszczególnych wieczorów... Poniższy tekst jest tego kolejną prezentacją.... Niechaj Wam Pan Jezus darzy swoją łaską i towarzyszy w serdecznym stawaniu pod jego Krzyżem w narastającym przygotowaniu na Paschę Pana! 
 Ks. Ryszard Nowak (Ruch Światło - Życie)
Dla współczesnego Polaka o programie i tematyce wieczorów ProChrist 2008
 ProChrist to kampania o charakterze ewangelizacyjnym, ale także wydarzenie społeczno-kulturalne. Problematyka poszczególnych wieczorów dotyka spraw, zjawisk i doświadczeń, z jakimi zmagamy się zarówno jako ludzie poszukujący swojego miejsca w otaczającym nas świecie, jak i jako społeczeństwo poszukujące swojego miejsca w Europie. W Spodku każdy wieczór rozpoczniemy o 18.00 występem gościa muzycznego. Każdego wieczora towarzyszył nam będzie koncert innego gościa muzycznego: wokalisty, zespołu lub chóru. Codziennie poznamy też osobę, która opowie o swoim życiu z Bogiem, o tym, jak poznała i co to dla niej oznacza. Wśród wykonawców znajdziemy: Beatę Bednarz, Mate.o, Darka Malejonka (Maleo), Tomasza Żółtko, Magdę Anioł, Kraków Gospel Choir, Zespół CME. 
Więcej informacji: Bożena Giemza koordynator ds. PR ProChrist Polska 2008, tel. 33 852 97 81, kom. 502 021 627, e-mail: bgiemza@prochrist.pl; www.prochrist.pl
.
1 % podatku na rzecz KIK
 Począwszy od zeznań podatkowych składanych za rok 2007, 1% podatku przeznaczony na organizację pożytku publicznego (tj. KIK w Katowicach) zostanie wpłacony na jej konto przez urząd skarbowy. Ten 1% możemy przekazać tylko jednej organizacji pożytku publicznego. Podatnik musi określić w swojej deklaracji:
1. pełną nazwę organizacji i adres
 Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 Pl. Ks. Emila Szramka 2/13
 40-014 Katowice
2. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000068764
 Wniosek należy zamieścić w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem ustawowego terminu, czyli do 30 kwietnia 2008 r. W przeciwnym wypadku urząd nie przekaże pieniędzy na konto organizacji. Niżej fragment zeznania podatkowego z wnioskiem, w którym wpisujemy 1%.Składki:

 Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). Numer konta KIK w Katowicach: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP SA XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl). 
Nakład: 450. 
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376

Dodatek do biuletynu KIK "Dlatego" Nr 194-195 (pdf)
.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html