Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny Dlatego
 
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 1 (193)  13 stycznia 2008

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: "Ten jest Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". Mt 3, 13-17

"Nieustannie módlcie się o jedność"
List Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski na stulecie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2008) (fragmenty)

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!
W dniach od 18 do 25 stycznia chrześcijanie na całym świecie wspólnie obchodzą Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wyboru tej daty dokonał przed stu laty anglikański duchowny Paul Wattson (w rzymskokatolickim kalendarzu dzień 18. stycznia był wówczas świętem Katedry Piotra Apostoła, a 25 stycznia - jak to jest do dzisiaj - Świętem Nawrócenia Apostoła Pawła).
(...)
Działania ekumeniczne są obecnie realizowane na trzech płaszczyznach: duchowej, doktrynalnej i praktycznej. Ekumenizm duchowy - jak uczy ostatni Sobór - to modlitwa, zwłaszcza wspólna, to nawrócenie serca i świętość życia chrześcijan. Im bardziej chrześcijanie są bliżej Chrystusa, tym są bliżej siebie. Ten rodzaj ekumenizmu jest duszą całego ruchu ekumenicznego. Ekumenizm doktrynalny natomiast polega na dialogu między teologami, którzy rozważają słowo Boże i bogactwo swoich tradycji wyznaniowych, by w ten sposób jak najpełniej odczytać zamysł Boży. Ekumenizm praktyczny przejawia się we współdziałaniu chrześcijan w dziedzinie społecznej, zwłaszcza w celu ulżenia nędzy duchowej i materialnej, lepszego wychowania młodego pokolenia, wsparcia rodziny, utrwalenia pokoju, rozwoju kultury, różnych dziedzin wiedzy i sztuki. (...)
Polska może poszczycić się wieloma dokonaniami na poszczególnych płaszczyznach ruchu ekumenicznego - nie tylko w przeszłości pokojowym współistnieniem wielu wyznań na terenach wielokulturowej Rzeczpospolitej, ale także w czasach najnowszych. Należy wspomnieć, że Polska Rada Ekumeniczna powstała (1946) jeszcze przed Światową Radą Kościołów (1948). (...) Od 2000 r. charakter ekumeniczny ma Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone przez trzy organizacje charytatywne: rzymskokatolicką Caritas, ewangelicką Diakonię i prawosławny Eleos. Istnieje również współpraca między uczelniami oraz wydawnictwami. Co roku organizowane są Ekumeniczne Dni Biblijne. Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu i Psalmów na język polski ma szczególną wagę dla chrześcijańskiej jedności, zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i intelektualnej. (...)
To On, Pan Kościoła i dziejów, przez swego Ducha modli się pierwszy "w nas", "z nami" i "za nas" (tamże): "Aby wszyscy byli jedno" (J 17, 21). O tę jedność, Bracia i Siostry, wspólnie z Chrystusem "nieustannie się módlmy" (por. 1Tes 5, 17).
Biskup Tadeusz Pikus,
Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu 
Konferencji Episkopatu Polski 
Jasna Góra, 22 listopada 2007 r.

Katowicki KIK na Cyprze 
Szlakiem św. Pawła, św. Barnaby i św. Łazarza

    Najstarsze ślady osadnictwa na Cyprze pochodzą z epoki neolitu. 2.500 lat p. Chr. istniały tu już kopalnie rud miedzi potrzebnej do produkcji brązu. Kolejne kultury zostawiały swoje ślady na Cyprze: minojska, mykeńska, dorycka, panowanie egipskie, perskie. Po egipskich Ptolemeuszach Cypr stał się częścią imperium Rzymskiego, a pierwszym namiestnikiem Rzymu na Cyprze był Cyceron. W Dziejach Apostolskich (13,4-5) czytamy: "Udali się więc, wysłani przez Ducha Świętego, do Seleucji, a stamtąd okrętem na Cypr. Dotarłszy do Salaminy głosili słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli zaś przy sobie Jana za pomocnika." Potem poszli się do Pafos, gdzie św. Paweł nawrócił prokonsula Sergiusz Pawła. Św. Barnaba był lewitą pochodzącym z Cypru (Dz 4, 36). Zginął ukamienowany przez Żydów ok. 61 r. i został pochowany w Salaminie.

Mozaika w bazylice św. Epifaniusza (IV w.) w Salaminie

    W 116 r. w Salaminie Żydzi wymordowali wszystkich, którzy mieli nieżydowskie pochodzenie, czym spowodowali wypędzenie ich przez cesarza Hadriana. Po uznaniu chrześcijaństwa religią państwową cesarstwa, w wielkich miastach Cypru w V i VI w. powstały olbrzymie bazyliki, które zniszczyli Arabowie w VII w. Podczas tego najazdu, spadając z osła, śmierć poniosła ciotka proroka Mahometa. Dzisiaj w tym miejscu, jednym ze świętych miejsc islamu, stoi meczet. W czasie wypraw krzyżowych Ryszard Lwie Serce podbił Cypr i w nieistniejącej już kaplicy św. Jerzego na zamku w Limassol wziął ślub z Berengarią, córką króla Nawarry. Po Lusignanach i Wenecjanach Cyprem rządziło imperium osmańskie, a kościoły i klasztory zostały zniszczone - nieliczne kościoły zamieniono na meczety. W 1878 r. wyspa przeszła pod panowanie Wielkiej Brytanii. Konflikty miedzy ludnością grecką i turecką przycichły z chwilą uzyskania przez Cypr niepodległości w 1959 r. Zamach stanu w 1974 r., którego celem było przyłączenie Cypru do Grecji, sprowokował inwazję turecką, a w konsekwencji podział wyspy na dwie części przedzielone strefą buforową ONZ, z której wysiedlono ludność. W części okupowanej przez Turcję zniszczono wszystkie kościoły i klasztory (z wyjątkiem jednego). Przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej oraz starania Turcji o przyjęcie do UE dają nadzieję na rozwiązanie tego problemu. Dobrym znakiem jest otwarcie przejść granicznych dla turystów oraz zburzenie fragmentu muru dzielącego Nikozję.
    Podczas naszej pielgrzymki w dniach 9-17.02.2007 zobaczyliśmy miejsce, gdzie narodziła się Afrodyta, starożytne wykopaliska w Kurium i Pafos z pięknie zachowanymi mozaikami oraz Salaminie, ruiny wczesnochrześcijańskich bazylik w Kurium, Pafos i Salaminie, groby św. Łazarza i św. Barnaby oraz słup św. Pawła, kościoły zamienione meczety (w tym katedrę św. Zofii w Nikozji - miejsce koronacji królów cypryjskich), meczet Hala Sultan Takkesi nad grobem Umm Haram (ciotki proroka Mahometa), wieżę Otella w cytadeli w Famaguście, prawosławne klasztory w górach Troodos, grób abp. Makariosa III, kościoły prawosławne oraz katolickie w Larnace, Nikozji i Limassol, a także ciekawostki przyrodnicze na półwyspie Akamas.
 

Ruiny kościoła św. Jerzego w Famaguście

Meczet Haka Sultan Takkesi w Larnace 

Katolicki kościół św. Katarzyny w Limassol
    Naszą przewodniczką była Maria Ossowska-Stavrinou mieszkająca na Cyprze. Duchową opiekę zapewniał ks. Józef Kozyra, kapelan KIK, a pilotaż prowadził Antoni Winiarski. Pielgrzymkę zorganizowało Biuro Pielgrzymkowe AVE z Katowic. Fotoreportaż z pielgrzymki jest na stronie KIK: piecypr.html 

Antoni Winiarski


Po drugiej stronie równika

    Od 13 do 28 lipca 2007 nasz KIK pielgrzymował do Brazylii, odwiedzając również przygraniczne miejsca w Argentynie i Paragwaju. Przekroczyliśmy nie tylko równik, ale też Zwrotnik Koziorożca. Brazylia jest jedynym krajem Ameryki Łacińskiej, w którym językiem urzędowym jest portugalski. Do zatoki, gdzie dzisiaj leży Rio de Janeiro, okręty portugalskie dopłynęły 1 stycznia 1502 r. Ważne dla chrystianizacji tej części Ameryki były misje jezuickie, tzw. redukcje, który powstały w XVII w. i działały do wypędzenia jezuitów w 1767 r. Jan Paweł II czterokrotnie pielgrzymował do Brazylii, a Benedykt XVI przybył tu z wizytą duszpasterską w 2007 r., podczas której kanonizował franciszkanina, Antonio de Sant'Ana Galvao OFM (1739 - 23.12.1822), pierwszego świętego urodzonego na ziemi brazylijskiej. 
    Naszym przewodnikiem po Brazylii był ks. Kazimierz Pac SAC, który od 19 lat prowadzi tam pracę duszpasterską. Kapelanem pielgrzymki był ks. Józef Kozyra, a pilotem Antoni Winiarski. Ten piękny kraj mogliśmy zobaczyć dzięki wysiłkowi Biura Pielgrzymkowego AVE z Katowic. 

Rio de Janeiro. Katedra św. Sebastiana i pomnik Jana Pawła II

Rio de Janeiro. Posąg Chrystusa na górze Corcovado
   Po przylocie do Rio de Janeiro poprzez Paryż i Sao Paulo nawiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zobaczyliśmy m.in. fawelę "Miasto Boga", katedrę św. Sebastiana oraz plażę Cococabana. Wjechaliśmy na Głowę Cukru (396 m n.p.m) i Corcovado (704 m n.p.m.), gdzie stoi posąg Chrystusa (Paul Landowsky, 1931 r.) - w 2006 r. ogłoszony Sanktuarium Chrystusa Odkupiciela - "jeden z siedmiu cudów świata" (w/g internautów, 2007 r.). W stanie Minas Gerais, słynnym ze złota, rud metali i kamieni szlachetnych,  zwiedziliśmy Marianę oraz dwa miasta będące na liście UNESCO - Congonhas do Campo (sanktuarium Dobrego Jezusa) oraz miasto czarnego złota Ouro Preto.

Aparecida do Norte. Czarna figurka Matki Bożej
    Na naszej trasie do narodowego maryjnego sanktuarium Aparecida do Norte był cesarski pałac w Persepolis i kolonialne miasteczko Paraty (UNESCO), gdzie płynęliśmy statkiem po zatoce. Początki sanktuarium sięgają 1717 roku. Dzisiejsza Bazylika jest drugim co do wielkości kościołem na świecie, a sanktuarium odwiedza ponad 7 mln pielgrzymów rocznie. 
    Stan Parana znany jest jako drugie po Chicago skupisko polskich emigrantów. Losy polskich osadników w Brazylii opisała Maria Konopnicka w poemacie "Pan Barcel w Brazylii". Pierwszą polską kolonię Pielgrzymka (Pilarzinho) założono w 1871 r. Dziś jest to przedmieście Kurytyby - stolicy stanu Parana. W Parku im. Jana Pawła II (skansen) zachowane są chaty pierwszych polskich emigrantów z końca XIX w. W pobliskiej Araucarii zostaliśmy serdecznie przyjęci przez miejscową Polonię najpierw w parku Cachoeira, potem była wspólna Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela, a następnie spotkanie z Polonią i prezydentem miasta w Kolonii Christina - powitanie chlebem i solą, przemówienia, program artystyczny i sportowy oraz kolacja.

Araucaria. Colonia Cristina. Prezydent Araucarii z małżonką, ks. Kazimierz Pac SAC, Antoni Winiarski i Leonardo Tyszka Neto
   W pobliżu Kurytyby zwiedziliśmy niesamowite skalne miasto - Vila Velha - wraz ze studniami krasowymi i Złotym Jeziorem o idealnie przezroczystej wodzie. Niezapomnianym przeżyciem była podróż Ekspresem Zielonych Wzgórz do Morretes. Kolej zbudowano w 1885 r., a trasa wiezie poprzez 13 tuneli i 43 mosty. 

Park Stanowy Vila Velha w stanie Parana. "Kieliszek wina"
    Największą atrakcją przyrodniczą na trasie były wodospady Iguazu, które zwiedziliśmy zarówno po stronie brazylijskiej, jak i argentyńskiej, z lądu, powietrza (helikopter) i wody (łodzie motorowe). Park Narodowy Iguazu, gdzie jest ok. 275 wodospadów, jest na liście UNESCO od 1986 r. Żyje tu 36 gatunków endemicznych, 68 gatunków ryb, ponad 2.000 gatunków motyli, 75 gatunków zwierząt, 45 gatunków węży i 360 gatunków ptaków. W pobliżu jest Park Ptaków oraz olbrzymia hydroelektrownia Itaipu, która pokrywa 25% zapotrzebowania na energię w Brazylii i 95% w Paragwaju.

Park Narodowy Iguazu. Wodospady Iguazu z helikoptera. Gardziel Diabła
    Fotoreportaż z pielgrzymki jest na stronie KIK: piebraz.html 

Antoni Winiarski 


Warto kupić ten album

Ks. Andrzej Suchoń, Piotr Łaszczuk, Dobromiła i Stanisław Salikowie:
"Od wikarego do biskupa. Ks. Damian Zimoń w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (1967-1969; 1975-1985)",
Katowice 2007 
    Wypisy z Kroniki Parafialnej pisanej własnoręcznie przez proboszcza ks. Damiana Zimonia (wybrane tu tylko pierwsze z każdego roku):
Rok Pański 1975
Rozpoczęto głoszenie homilii w czasie każdej Mszy św., także w tygodniu. Zwłaszcza Msze wieczorne są licznie uczęszczane. 
Rok Pański 1976
Rozwój katechezy dorosłych.
Rok Pański 1977
13 stycznia w 35. rocznicę śmierci ks. Szramka, biskup ordynariusz Herbert Bednorz wraz z kapłanami z dekanatu odprawił Mszę św.
Rok Pański 1978
W Wielki Czwartek przyjął świecenia kapłańskie parafianin ks. Stefan Czermiński, który wychował się w cieniu kościoła Mariackiego. Prymicje odbyły się 2 kwietnia.
Rok Pański 1979
W styczniu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem przedstawicieli innych wyznań i zespołu muzycznego Deodecyma. 
Rok Pański 1980
W lutym i marcu odbyły się koncerty organowe w naszym kościele. Grał Julian Gembalski i Andrzej Trembicki. Wykonawcy już nie boją się dawać koncertów w kościołach.
Rok Pański 1981
Dziełem antychrysta był zamach na papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja na Placu św. Piotra. Parafia odpowiedziała na to straszne wydarzenie żarliwą modlitwą za Ojca Świętego. Także dziełem antychrysta była kradzież monstrancji z kaplicy wystawienia w dniu 14 lipca. Podobne czyny świętokradcze miały miejsce w różnych miejscach diecezji i kraju. Narzuca się nieodparcie teza, że akcje te były zorganizowane i przygotowane.
Rok Pański 1982
13 stycznia, w 40-lecie śmierci ks. Szramka, nieustraszonego obrońcy prawdy i sprawiedliwości, ks. bp ordynariusz Herbert Bednorz odprawił uroczystą Mszę św.
Rok Pański 1983
13 stycznia ks. bp ordynariusz H. Bednorz odprawił Mszę św. w intencji ks. Szramka oraz wygłosił Słowo Boże.
Rok Pański 1984
8 stycznia ks. prałat Konrad Szweda wygłosił kazania na wszystkich Mszach i poświęcił nową figurę św. Maksymiliana Kolbe w prezbiterium. W ten sposób została uczczona 42. rocznica śmierci ks. Emila Szramka. K. Szweda poruszył opinie publiczną swoim świadectwem, choć niektóre kazania przedłużył.

15. rocznica powstania Chóru Dei Patris

    Ze wzruszeniem, ale również z wielką satysfakcją kreślę te słowa, bowiem za szczególny dar losu uważam fakt powstania przed laty Mieszanego Chóru Dei Patris w Katowicach na osiedlu Tysiąclecia - które to w planach ówczesnych rządców komunistycznych miało pozostać jako osiedle socjalistyczne, bez katolickiego kościoła, jego tradycji i wartości chrześcijańskich oraz niezależnego środowiska, które inspirowałoby różnorodną działalność społeczną, kulturalną np. powstanie Klubu Inteligencji Katolickiej lub Chóru Dei Patris.
    Na podkreślenie zasługuje fakt, że w grudniu 2006 roku świętowaliśmy 25. rocznicę poświęcenia kościoła dolnego pw. Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych na osiedlu Tysiąclecia, a w 2007 roku świętowaliśmy 15. rocznicę powstania naszego Chóru Dei Patris. Chór ten utworzono między innymi z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
    Opatrzności należy dziękować, że przez lata Chór Dei Patris mógł rozwinąć swoją działalność, wspierany przez Księdza kanonika Pawła Furczyka - budowniczego kościoła i proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych.
    Wdzięczny jestem chórzystom Dei Patris, jako wieloletni radny Rady Miasta Katowice oraz były wiceprezydent Katowic, za ich zaangażowanie i pracę społeczną - rozwijającą tradycje śpiewacze na Górnym Śląsku i w Europie. Gratuluję wszystkim dotychczasowym prezesom i dyrygentom sukcesów w działalności artystycznej i organizacyjnej. Kierowanie bowiem  Chórem Dei Patris, to duże wyzwanie, a zarazem obowiązek obywatelski w stosunku do mieszkańców osiedla Tysiąclecia i całego naszego miasta. 
Jerzy Dolinkiewicz


Wychowanie dzieci i młodzieży (ciąg dalszy z numeru 189-190)

3. Szkolnictwo wyższe i sprawa polska
    Uniwersytety są kapitalnym miejscem dojrzewania intelektualnego i społecznego młodego człowieka. Widać dzisiaj, że w miastach gdzie działają dobrze uczelnie wyższe jest znacznie mniejsze bezrobocie, środowiska łatwiej dają sobie radę z różnymi problemami. 
    Państwo Polskie powinno pamiętać w sposób szczególny o terenach granicznych. Nie ze strachu przed sąsiadami, ale by mieć dobrze przygotowane elity intelektualne i społeczne do sensownego dialogu z sąsiadami. 
    Cieszy powstanie Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n/Odrą i oddziału w Gubinie. Jest to mądra inicjatywa Niemiecka, nie do końca mądrze wspierana przez Polaków (chodzi o tworzenie na terenie Polski silnego ośrodka akademickiego znajdującego się w pasie sąsiedztwa z Niemcami, by ożywić ten teren i podnieść go intelektualnie). Poznań i Zielona Góra, Szczecin nie wystarczą, nie równoważą one potencjału Berlina, Frankfurtu, Lipska i Drezna. Jelenia Góra, Legnica i Głogów powinny mieć swoje wyższe uczelnie, małe, ale wspierane przez państwo uniwersytety. To samo jeśli idzie o ścianę wschodnią. Niecenieni przez nas nieraz Ukraińcy, mają lepiej rozwiniętą sieć uniwersytecką niż my. Luck, Lwów, Drohobycz, Tarnopol, Użhorod, to ośrodki istniejących uczelni. Po polskiej stronie, jedynie Lublin i Rzeszów. Przemyśl staje się coraz bardziej prowincjonalnym miasteczkiem. Jeśli chcemy mieć dobre kontakty z sąsiadami musimy wzmacniać intelektualnie obszary graniczne. To zaowocuje rozwojem gospodarczym tych regionów, inaczej staną się terenem do kolonizowania dla sąsiadów. Wsparcie Nowego Sącza w dialogu ze Słowacją mogłoby polegać na utworzeniu uniwersytetu. Słowacy mają uniwersytet w Preszowie. Kłodzko i Wałbrzych mogłyby być siedzibami małych uniwersytetów. Jest to inwestycja, ale zamiast dziwnych offsetów w ramach zakupu samolotów w USA, może lepiej byłoby razem z Amerykanami i Polonią tworzyć ośrodki uniwersyteckie w Polsce. Wykorzystując doświadczenia amerykańskie. Często małe miejscowości mają całkiem dobre uniwersytety, które jednocześnie są dochodowymi przedsiębiorstwami. 
    Może tworząc uniwersytety w Polsce udałoby się ściągnąć z powrotem do Polski kadrę naukową, która nie wciśnie się do obecnie istniejących  uczelni, ale mogłaby być dużą pomocą w nowo tworzących się uniwersytetach. Europa stawia na edukację, dlaczego Polska nie walczy dynamicznie o tworzenie nowych dobrych uniwersytetów w nowych ośrodkach? To jest ważniejsze niż supermarkety, multikina itp. Jeśli będzie szkoła, to z czasem pojawią się i te obiekty. W USA pracuje wielu wykształconych Polaków, wielu z nich pewnie odpowiedziałoby pozytywnie na propozycję włączenia się w dzieło budowy Polski uniwersyteckiej. 
O. Krzysztof Homa SJ - duszpasterz w Chicago


Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 - 1987

Tablica w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, poświęcona ks. Fraciszkowi
Blachnickiemu, założycielowi Ruchu Światło - Życie.
Ufundowana przez oazowiczów w 1996 roku i przypominająca dar chrztu św. 3 IV 1921 r.

    Diakon Franciszek Blachnicki wymienia dary łaski Bożej, które pozwalają mu z ufnością iść do kapłaństwa. Pierwszy dar - to dar ufności. Ufność to najcudowniejsza łaska. W minionych latach nieraz byłem pogrążony w ciemnościach, wydany na pastwę namiętności moich, ale ... Jezus mnie oczyszczał. Jego niewidzialna ręka mnie podtrzymywała. Przez cały czas nigdy nie chwiała się moja wiara. Byłem w Jezusie, byłem w nadprzyrodzonym zjednoczeniu z Nim. Z tą ufnością spoglądam także w przyszłość. Ja nie muszę się troszczyć o plan i szybkość tej drogi, tylko w każdej chwili brać na siebie to, co we mnie jest i mówić: Jezu ufam Tobie! To jest cudowna droga ufności wiodąca do wiecznej miłości.
    Drugi dar - to oczyszczenie z pozytywnych namiętności. Namiętność, jaka do niedawna we mnie panowała, da się określić jako "duch fanatyzmu". W myśli miał człowiek szumne ideały, w swej świadomości myśli, że działa dobrze i obiektywnie dąży do samych dobrych i świętych rzeczy, a jednak zraża ludzi do siebie, wzbudza nieufność i niechęć. - To było coś wstrętnego. Najpierw dlatego, że człowiek zabiera się do tworzenia w drugim tego dobra, którego sam nie posiada, chce tworzyć własnym wysiłkiem to, co tylko sam Bóg dający łaskę może zdziałać, sądzi ludzi za to, co osądzać może tylko Bóg. Co za wielka łaska, że Bóg oczyścił mnie z tego stopniowo. cdn.

ks. Stanisław Sierla - fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik


Moim zdaniem

    Nie warto czytać (nawet sporadycznie) Gazety Wyborczej - w takiej opinii utwierdziłem się po przeczytaniu artykułu Przemysława Kucharczaka pt. "Gość nasz obelżywy", który ukazał się w Gościu Niedzielnym z 21 X 2007 r. na str. 34.
    Przytaczam początek tego artykułu: "Podobno używamy w "Gościu" obelżywego, nieludzkiego i niechrześcijańskiego języka. Tak twierdzi na łamach "Gazety Wyborczej" Katarzyna Wiśniewska. Dziennikarkę oburzyła między innymi treść protestu do Trybunału w Strasburgu. Napisał go Komitet Promocji Małżeństwa i Rodziny przy Episkopacie Polski, a my go wydrukowaliśmy."
    Dziękuję bardzo redaktorom Gościa Niedzielnego, że podali stronę internetową, z której można było pobrać protest (www.wiara.pl). Protest też można było pobrać ze stron: www.familiae.pl oraz www.episkopat.pl.
    Przytaczam jedno zdanie ze środka artykułu: "Na koniec tekstu w "Wyborczej" próbuje biskupów i "Gościa" zmiażdżyć były poseł i senator Andrzej Wielowieyski."
    Postanowiłem sprawdzić w czytelni biblioteki Politechniki Śląskiej, gdzie można przeczytać następujące dzienniki: Dziennik, Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik i Rzeczpospolita. W Gazecie Wyborczej z 8 października 2007 r. na str. 2 w artykule "Nagonka na Alicję Tysiąc" Katarzyny Wiśniewskiej można przeczytać: "Alicję Tysiąc ostro atakuje również w najnowszym "Gościu Niedzielnym" ks. Marek Gancarczyk (...) Werdykt trybunału kwestionuje też prymas Józef Glemp (...) - Takie komentarze wskazują na niezwykły prymitywizm polskiej wrażliwości i brak szacunku dla kobiety. Sprawa nie ma nic wspólnego z ratowaniem każdego życia od poczęcia, nie mówiąc już o szacunku dla prawa. Bo Alicja Tysiąc miała prawo do legalnej aborcji właśnie dlatego, ze spełniała jeden z warunków, kiedy ciążę można usunąć. Jest rzeczą niegodną domaganie się od niej bohaterstwa wtedy, kiedy prawo tego nie wymaga - komentuje Andrzej Wielowieyski, wieloletni sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie."
    Warto z uwagą jeszcze raz przeczytać cały artykuł Przemysława Kucharczaka w Gościu Niedzielnym. 

    Na koniec pytanie do Czytelników: "Co oznacza czerwony prostokąt jako logo Gazety Wyborczej?"
 Stanisław Waluś


Nasza Ankieta

   W 6-8 numerze "Dlatego" z 28 czerwca 2006 r. podaliśmy wyniki ankiety dotyczącej czytelnictwa prasy i naszego biuletynu. W tym biuletynie chciałbym zaprezentować uwagę z ankiety 19. Na pytanie "Czego jest za mało?" respondent odpowiedział: "Wydarzeń kulturalnych". Rzeczywiście - kiedyś była w naszym KIK sekcja kultury - obecnie jej nie ma. Chciałbym zaproponować Respondentowi oglądanie filmów produkcji Aliny Czerniakowskiej. Spis ich został zamieszczony w naszej Polsce z 19 VI 2007 r. w dziale "kultura-media". Będę je prezentował w kolejnych biuletynach pod nagłówkiem "Te filmy Warto obejrzeć".
         Stanisław Waluś


Te filmy warto obejrzeć

1. "Papież Polak", czas 55 min. Pierwsza wizyta w Polsce w 1979 r., jej znaczenie dla przyszłości wielkich przemian w Polsce. Czy wyraźne przesłania papieskich kazań zostały przez nas wcielone w życie? Co zostało w nas z tamtych dni?
2. "Musieli zwyciężyć", czas 45 min. Rok 1920. Polska decyduje o losach Europy. Czy to był "cud nad Wisłą"? Aktualność tamtych wydarzeń dzisiaj.
3. "Za Polskę naszą i waszą", czas 50 min. Rodowód i losy polskiej inteligencji na przykładzie doc. dr hab. Zbigniewa Wolaka, architekta, eksperta ONZ, żołnierza AK, obywatela świata, a jednocześnie wielkiego patrioty polskiego.
4. "W imieniu Polski", czas 40 min. Zofia i Stefan Korbońscy, ich los, działalność na tle wydarzeń w Polsce i na świecie. Walka o Polskę i prawdę o Europie Wschodniej, będącej 50 lat pod rządami Moskwy.
cd. w następnym numerze "Dlatego" 

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE

ul. Jordana 39, 40-043 Katowice, skr. poczt. 206 (kod skrytki 40-953),
tel. 0-32/6081500
czynne: niedziele godz. 14.00 - 17.00 oraz wtorki, czwartki godz. 14.00 - 18.00.
    Dla zwiedzających wejście od ulicy Wita Stwosza 16. Dla wycieczek możliwe inne terminy, po uprzednim telefonicznym ustaleniu.
Dyrektor: ks. Henryk PYKA
Bronisława MOSKWA, administracja
    Zasoby Muzeum reprezentuje album ZBIORY MUZEUM ARCHIDIECEZJALNEGO W KATOWICACH. Do nabycia są również inne wydawnictwa i katalogi towarzyszące wystawom czasowym. Przy Muzeum funkcjonuje Galeria Sztuki Współczesnej FRA ANGELICO.
 
Muzeum Sługi Bożego 
Ks. Jerzego Popiełuszki

01-565 Warszawa, ul. Hozjusza 2
tel./fax. (22) 5610056, www.popieluszko.net.pl

Godziny otwarcia: od środy do piątku 10.00 - 16.00; sobota, niedziela 10.00 - 17.00.

 DOTYK SERCA - RODZINA ZASTĘPCZA

    Dotyk Serca - Rodzina Zastępcza - pod tym hasłem w Gliwicach wiosną 2007 r., ruszyła kampania na rzecz popularyzowania idei rodzicielstwa zastępczego. Rodziny zastępcze powstają na miejscu dziecięcej krzywdy, opuszczenia, samotności, czasem na miejscu biedy i głodu, odmieniają los dzieci - na lepsze.
    Można powiedzieć, że są to rodziny drugiej szansy - dają dzieciom możliwość wychowywania się wśród ludzi, którzy dbają o jakość ich życia, starają się o zaspokojenie ich potrzeb, nie tylko tych podstawowych, ale i najskrytszych marzeń. Rodziny zastępcze zapewniają dzieciom dom pełen prawdziwej troski i miłości, bezpieczny i rozwijający.
W rodzinach zastępczych dzieci mogą odnaleźć nowy dom, szczęśliwe dzieciństwo, szansę na dobrą przyszłość, na swoją mamę i tatę, albo ciocię i wujka - kogoś bliskiego, kogoś tylko dla siebie. Rodzina zastępcza to taka rodzina, która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone, lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw, w szczególności prawa do: wiedzy o jego pochodzeniu, podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną oraz swobodnego kontaktu z rodzicami i osobami bliskimi, poszanowania godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy.
    Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki: 
1. mają stałe miejsce zamieszkania, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania; 
2. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
3. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona; 
4. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim; 
5. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
    Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzinnej opieki zastępczej zapraszamy do Działu Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 13 (oficyna) tel. 032 335 - 41 -35 w godzinach od 8.00 do 15.00. www.rodzinazastepcza.gliwice.pl
www.opsgliwice.republika.pl 

SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach
Gliwice

    W kościele św. Trójcy znalazł swoje miejsce cudowny obraz Matki Boskiej zwanej "Łysiecką", pochodzący z ormiańskiego kościoła w Łyścu koło Stanisławowa.
    Obraz jest kopią wizerunku Matki Bożej z katedry ormiańskiej w Kamieńcu Podolskim. W nocy z 17 na 18 IX 1985 r. nieznani sprawcy dokonali włamania do wnętrza kościoła św. Trójcy. Ich łupem padły wota oraz korona z głowy Najświętszej Maryi Panny. 12 czerwca 1987 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił nowe korony. Uroczystej koronacji Cudownego Obrazu papieskimi koronami dokonali ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski i Jan Piotr XVIII Kasparian - Patriarcha - Katolikos Ormian Katolików w obecności Episkopatu Polski i Ormiańskiego w Gliwicach 3 wrześ-nia 1989 r.

Kościół św. Trójcy, 44-100 Gliwice, ul. Mikołowska; tel. (32) 231 78 24.

NASZE ROCZNICE

Listopad
100 lat temu (15 listopada 1907 r.) w Wadowicach zmarł o. Rafał Kalinowski.
85 lat temu (23 listopada 1922 r.) Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę o budowie portu w Gdyni. Była to odpowiedź na niemieckie działania blokowania polskiego handlu drogą morską przez Gdańsk.
85 lat temu (23 listopada 1922 r.) w Równem podpisano protokół o wytyczeniu granicy polsko-sowieckiej.
75 lat temu (8 listopada 1932 r.) po wieloletnich staraniach Związku Polaków w Niemczech i Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego, władze niemieckie udzieliły zezwolenia na otwarcie polskiego gimnazjum w Bytomiu. Było ośrodkiem wychowania patriotycznego.
70 lat temu (20 listopada 1937 r.) Prymas Polski ks. kard. August Hlond powołał Radę Społeczną dla badania stosunków gospodarczych i społecznych w Polsce. Dostrzegał bowiem problem bezrobocia oraz znacznego ubóstwa całej rzeszy rodaków i pragnął temu zaradzić.
40 lat temu (25 listopada 1967 r.) w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Zakaz dalszych przedstawień zapoczątkował tzw. wydarzenia marcowe, w które wciągnięto młodzież akademicką, nieświadomą tego, że jest to walka wewnątrzpartyjna o władzę.
25 lat temu (9 listopada 1982 r.) Jan Paweł II na zakończenie swej pielgrzymki do sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela ogłosił Akt Europy, dokument mówiący o przywróceniu jedności Europy w oparciu o jej chrześcijańskie korzenie.
20 lat temu (5 listopada 1987 r.) Janina i Zbigniew Porczyńscy ofiarowali do Muzeum Diecezjalnego w Warszawie kolekcję zawierającą ok. 400 cennych obrazów (od XV do XX w.).
20 lat temu (30 listopada 1987 r.) zmarł Karol Bunsch, wybitny autor powieści historycznych, pisanych w duchu patriotycznym.
Grudzień
140 lat temu (13 grudnia 1867 r.) we Francji zmarł Artur Grottger, wybitny artysta malarz.
100 lat temu (13 grudnia 1907 r.) urodził się w Krościenku Niżnym koło Krosna ks. Władysław Findysz - pierwszy polski męczennik komunizmu. Beatyfikowany 19 czerwca 2005 r. podczas III Kongresu Eucharystycznego w Warszawie. 
85 lat temu (9 grudnia 1922 r.) pierwszym prezydentem Odrodzonej Polski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Gabriel Narutowicz.
85 lat temu (20 grudnia 1922 r.) Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat) wybrało prezydentem RP Stanisława Wojciechowskiego, działacza ludowego.
65 lat temu (3 grudnia 1942 r. ) w konspiracyjnym Biuletynie Informacyjnym Armii Krajowej Pełnomocnik Rządu Emigracyjnego na Kraj informował o ustanowieniu Kierownictwa Walki Cywilnej.
25 lat temu (30 grudnia 1982 r.) w Katowicach zmarł ks. prałat Jan Szurlej. Od 1964 r. sekretarz Krajowej Centrali Apostolstwa Chorych oraz redaktor naczelny miesięcznika Apostolstwo Chorych.
Styczeń
435 lat temu (28 stycznia 1573 r.) po śmierci króla Zygmunta Augusta, ostatniego Jagiellona zebrani w Warszawie przedstawiciele stanów: duchowieństwa, szlachty i magnatów zawarli pokój religijny z innowiercami. 
145 lat temu (w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r.) rozpoczęło się powstanie styczniowe.
65 lat temu (26 stycznia 1943 r.) w obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł biskup włocławski Michał Kozal. Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze 14 czerwca 1987 r. Beatyfikacja w Warszawie.
10 lat temu (29 stycznia 1998 r.) ukazał się pierwszy numer "Naszego dziennika". 
Wybrała Barbara Kwaśnik
5 stycznia 2008 r. Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. Tadeusz Płoski przyznał medal
"Milito pro Christo" ("Walczę dla Chrystusa") Radiu Maryja, Telewizji Trwam  i
"Naszemu Dziennikowi"
- za wytrwałą i bezkompromisową obronę Prawdy; - za krzepienie ducha polskiego wśród rodaków w kraju i poza jego granicami; - za pielęgnowanie z miłością polskiego etosu narodowego w duchu szacunku do braci z innych narodów; - za rzetelną edukację religijną i historyczną; - za rozwijanie kultury i ducha modlitwy; (...)

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2007

Styczeń: Ogólna: Aby kościół z większą troską dążył do pełnego zjednoczenia, okazując, że jest wspólnotą miłości na obraz Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Misyjna: Aby Kościół w Afryce, nękanej wojnami, wyzyskiem i nędzą, dobrze przygotował się do II Synodu Biskupów i nadal był narzędziem pojednania i sprawiedliwości.
Luty: Ogólna: Aby upośledzeni umysłowo byli otaczani szacunkiem i by z miłością pomagano im godnie żyć w społeczeństwie. Misyjna: Aby członkowie instytutów życia konsekrowanego odkryli w sobie powołanie misyjne i świadczyli o Chrystusie we wszystkich zakątkach świata.
Marzec: Aby wszyscy ludzie zrozumieli konieczność pojednania indywidualnego i międzynarodowego oraz by Kościół przez swoje świadectwo gorliwiej szerzył miłość Chrystusa. Misyjna: Aby chrześcijanie, prześladowani w tak wielu częściach świata, wspierani mocą Ducha Świętego, nie przestawali odważnie głosić Słowo Boże.

Pielgrzymki - 2008 rok

18 maja - tradycyjna pielgrzymka KIK do Bogucic. 
7 czerwca - pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. 

   Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapraszamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków KIK. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. Zapisy: w godzinach dyżurów oraz telefonicznie u organizatorów. Pierwszeństwo mają członkowie Klubu i ich rodziny. 
    Przy rezygnacji z pielgrzymki osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. Osoby rezygnujące z pielgrzymki mogą być obciążone kosztami powstałymi z powodu rezygnacji oraz wynikającymi z umowy KIK z biurem podróży.

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa
    Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. 
    Wpisać i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka 2/13. 
    Na listę pielgrzymów może być zapisana osoba, która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne osoby stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie poniżej miesiąca do wyjazdu, jeżeli zostały już dokonane wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszta. Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - zagraniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju. 
29 marca - Kraków Mogiła, Kraków Łagiewniki. 
12 kwietnia - Danków, Kłobuck, Częstochowa. 
22-27 kwietnia - Ukraina: Lwów, Olecko, Poczajów, Krzemieniec, Wiśniowiec, Zbaraż, Skała Podolska, Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Złoczów. 
8-18 maja - sanktuaria europejskie: Mediolan, Oropa, Grenoble, La Salette, Lourdes, Paryż. 
7 czerwca - Pszczyna, Tychy Czułów, browary tyskie. 
21-30 czerwca - Gietrzwałd, ..., Ryga, Tallin, Petersburg, Wilno, Różanystok, ... 
22-31 sierpnia - sanktuaria 11 diecezji zachodniej i północnej Polski. 
15-21 września - Bawaria. 
4 października - Lubecko, Zbrosławice, Rudy Raciborskie. 
11 października - Wieluń, Częstochowa. 

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego
Zgłoszenia: tel. kom. 0508 290199, tel. służb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112. 
E-mail: awini55@yahoo.com 
5 - 14 lutego 2008. Egipt z wejściem na Górę Synaj. 
11 lipca 2008 (piątek wieczór) - 26 lipca 2008 - Izrael, Jordania. 
14 - 17 sierpnia 2008 - Wielkopolska. 
Wrzesień 2008 (wyjazd około 2 września) - 3 tygodnie - Australia i Nowa Zelandia. 

Rekolekcje KIK w Czechowicach

29 lutego - 2 marca 2008. Wielkopostne rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.

Rekolekcje KIK w Kokoszycach

26 - 28 września 2008. Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573. 

SEKCJE TERENOWE

1. Bytom. Przewodnicząca Maria Strzelczyk, kapelan ks. Zbigniew Górecki SJ. Spotkania w sali przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Pułaskiego 9 w każdy czwartek o godz. 11.00. 
2. Gliwice. Przewodniczący Bolesław Mokrski, kapelan ks. Herbert Hlubek. Spotkania w każdą środę o godz. 18.00 w kaplicy św. Jadwigi przy kościele pw. Wszystkich Świętych, ul. Kościelna 6. 
3. Katowice - Janów. Przewodnicząca Wiesława Knapik, kapelan ks. Zygmunt Klim. Spotkania w trzecią środę miesiąca o godz. 18.45 w domu katechetycznym przy kościele pw. św. Anny, pl. Wyzwolenia. 
4. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Przewodnicząca Anna Śliwa, kapelan ks. Piotr Kędzior. Spotkania 2 razy w miesiącu w środy o godz. 18.45 w sali przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Strona internetowa: http://parafia-tld.pl/kik.html 
5. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Przewodnicąca dr Irena Mierzwa, kapelan ks. Stanisław Noga. Spotkania raz w miesiącu oraz krąg biblijny w drugą środę miesiąca o godz. 19.30 (prowadzi ks. dr Artur Malina) w sali przy kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej. 
6. Katowice - Śródmieście. Przewodniczący Piotr Urbanowicz, kapelan ks. dr Andrzej Suchoń. Spotkania w Nowym Domu Katechetycznym parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pl. Ks. Emila Szramka 2/13. 
7. Łaziska Górne. Przewodniczący Stefan Kalisz, kapelan ks. Janusz Lasok. Spotkania raz w miesiącu w trzeci piątek o godz. 19.00 w domu parafialnym przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. 
8. Siemianowice Śląskie. Przewodnicząca Danuta Sobczyk, kapelan ks. Eugeniusz Kurpas. Spotkania w domu parafialnym przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Michałkowicach, ul. Kościelna 1. 
9. Sucha Góra (Bytom). Przewodniczący Andrzej Sznajder, kapelan ks. dr Rajmund Broll. Spotkania raz w miesiącu w sali parafii św. Michała Archanioła. 
10. Tychy. Przewodniczący Jerzy Smołka, kapelan ks. Teofil Grzesica. Spotkania w drugą lub trzecią środę o godz. 16.00 w sali przy kościele pw. św. Krzysztofa, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego. 
11. Zabrze. Przewodnicząca Krystyna Partuś, kapelan ks. Józef Kusche. Spotkania w pierwszą i trzecią środę o godz. 18.45 w domu parafialnym przy kościele pw. św. Anny, ul. ks. F. Pieruszki 1. 

SEKCJE TEMATYCZNE

    Spotkania w siedzibie KIK w Katowicach (pl. Ks. E. Szramka 2/13 - Nowy Dom Katechetyczny parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP): Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca, godz. 17.00. 
    Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter): Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz.18.00. 
    Spotkania w siedzibie "Civitas Christiana", Katowice, ul. 3 Maja 26 (II piętro). Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Rajmund Rał wspólnie z "Civitas Christiana". Terminy spotkań podawane są z niewielkim wyprzedzeniem - ogłaszamy w rubryce "Aktualności".

Msze św. pierwszopiątkowe

    Zapraszamy w pierwsze piątki miesiąca na godz. 19.00 do Kościoła Akademickiego (krypta Katedry Chrystusa Króla) w Katowicach.

1 % podatku na rzecz KIK

    Począwszy od zeznań podatkowych składanych za rok 2007, 1% podatku przeznaczony na organizację pożytku publicznego (tj. KIK w Katowicach) zostanie wpłacony na jej konto przez urząd skarbowy. Ten 1% możemy przekazać tylko jednej organizacji pożytku publicznego. Podatnik musi określić w swojej deklaracji:
1. pełną nazwę organizacji i adres
    Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
    Pl. Ks. Emila Szramka 2/13
    40-014 Katowice
2. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
    KRS: 0000068764
   Osoby płacące podatek zryczałtowany muszą złożyć wniosek w zeznaniu podatkowym do końca stycznia 2008 r., co niżej pokazano:


    Osoby pozostałe wniosek ten muszą zamieścić w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem ustawowego terminu, czyli do 30 kwietnia 2008 r. W przeciwnym wypadku urząd nie przekaże pieniędzy na konto organizacji. Niżej fragment zeznania podatkowego z wnioskiem, w którym wpisujemy 1%.


Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP S.A., XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informator Klubowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Informator ten jest ostatnio rozsyłany drogą elektroniczną. Osoby zainteresowane otrzymywaniem Informatora Klubowego mogą zgłosić chęć otrzymywania do KIK w Warszawie: kik@kik.waw.pl

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl ).
Nakład: 450.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html