Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 Inne biuletyny Dlatego
 
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 11-12 (190 - 191)  25 grudnia 2007

    Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: "Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił". Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Łk 2, 15-19


Szopka z Zawoi obok Kościoła Mariackiego w Krakowie (2006)

    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2008 
przesyłamy Państwu życzenia otrzymane przez nasz KIK w zeszłym roku od ks. biskupa Stefana Cichego z Legnicy. Niech się spełniają w 2008 roku w Państwa rodzinach, miejscach pracy i wypoczynku oraz w całej Ojczyźnie naszej. 
Zarząd KIK w Katowicach

Szanowni Państwo!
 Dziękuję za przesłane życzenia i odwzajemniam je.
 Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est noszącej datę 25 grudnia 2005 r. na nowo przypomniał wielką miłość Boga do nas ludzi. Tę miłość przeżywamy w szczególny sposób w uroczystość Narodzenia Pańskiego i przypominamy sobie, że "tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).
 Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku składam najlepsze życzenia. Życzę błogosławieństwa Bożego, głębokiej świątecznej radości, wiele ludzkiej życzliwości i wszelkiej pomyślności.
 W oktawie Narodzenia Pańskiego uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki zaczniemy Nowy Rok i patrzeć będziemy na Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego oczami Jego Matki. Niech Matka Boża będzie naszą najlepszą Orędowniczką i za Jej przyczyną w roku Pańskim 2007 spełnią się słowa kolędy:
 "Podnieś rękę, Boże Dziecię; błogosław Ojczyznę miłą!
 W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą,
 dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami!
 A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami". 

 W czasie Mszy św. zwanej pasterką w katedrze legnickiej zapewniam o szczególnej pamięci modlitewnej,
            Serdecznie pozdrawiam,
       ślę dar świątecznej modlitwy
              i błogosławieństwo

        + Stefan Cichy
                 BISKUP LEGNICKI

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
środa, 19 grudnia 2007 r.

    Na ostatniej w tym roku audiencji, witam i pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Życzę, by Boże Narodzenie było dla was i dla waszych bliskich świętem radości i pokoju; radości z narodzin Zbawiciela, Księcia Pokoju! Maryja, która tuli Jezusa do serca, niech wyjedna umocnienie waszej wiary. Na duchową drogę ku Betlejem serdecznie wam błogosławię.

Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków
niedziela, 23 grudnia 2007 r.

    Pozdrawiam serdecznie Polaków. Bracia i siostry! Już jutro wigilia Bożego Narodzenia. Dzieląc się opłatkiem, będziecie składać sobie nawzajem życzenia. Duchowo jestem z każdym z was. Życzę, by miłość, zgoda i pokój były udziałem was wszystkich, waszych rodzin i waszej Ojczyzny. Z serca wam błogosławię, a szczególnie dzieciom, chorym osobom, samotnym i w podeszłym wieku. Radosnych świąt!

Metropolita katowicki abp Damian Zimoń
do radiosłuchaczy, 24 grudnia 2007 r.

    W wigilię Bożego Narodzenia, około 16.30 życzenia bożonarodzeniowe słuchaczom Radia Maryja złożył abp. Damian Zimoń Metropolita Katowicki. Powiedział między innymi: 
    Drodzy radiosłuchacze, z okazji świąt tak pięknych, Bożego Narodzenia chcę wszystkim słuchaczom złożyć najlepsze życzenia (...) To Boże Narodzenie na polskiej ziemi ma charakter przede wszystkim rodzinny (...) Trzeba być nam uczniami Chrystusa przede wszystkim w naszych rodzinach (...) Jan Paweł II z taką wyraźną intencją mówił nam, że trzeba głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie (...) Rodzina szczęśliwa, która się modli, która jest wpatrzona w Świętą Rodzinę zawiera sakrament (...) Błogosławię wszystkim w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

"Anioł Pański" z Ojcem Świętym
11 listopada 2007 r.

    Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj w Polsce obchodzicie Święto Niepodległości. Z tej okazji pragnę powtórzyć życzenie wypowiedziane rok temu na zakończenie pielgrzymki do waszej Ojczyzny: "Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni (...)! Wszystkie wasze sprawy niech dokonują się w miłości!" (1 Kor 16, 13-14). Z serca Wam błogosławię.

Narodowe Święto Niepodległości
w katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach 11 XI 2007

    W tym roku homilię wygłosił ks. bp Gerard Kusz, który nawiązał do czytania o bohaterskiej śmierci siedmiu braci Machabejskich. Mówiąc o całunie z Monopello - ukazującym oblicze Chrystusa zmartwychwstałego powiedział, żebyśmy w czasach trudnych potrafili zachować własną twarz. Na zadane przez siebie pytanie: "Czy naród ma swoją twarz?", ks. Biskup odpowiedział: "Ma, bo naród ma swoją godność. Ta godność sprawiła, że tysiące bohaterów oddało życie, aby dać dowód miłości Ojczyzny jako matki, której zdradzić nie wolno". Następnie nawiązał do beatyfikacji siostry Celiny Borzęckiej, jaka odbyła się 27 października 2007 r. w Rzymie. Była ona żoną, matką, wdową i zakonnicą - uważała, że odrodzenie Ojczyzny zacznie się od kobiety. Potem ks. biskup Kusz poinformował, że w Gościu Niedzielnym jest ciekawy wywiad z wieloletnim korespondentem, Francuzem Bernardem Margueritte i przeczytał dwie krótkie wypowiedzi: jedną krytyczną i drugą zachęcającą. 
    "A wielu Polaków, którzy mieli decydujący głos, pozwoliło na to, żeby Polska została sprzedana w dużym stopniu. Nie może być tak, że w jakimkolwiek kraju 70 proc. banków i 80 proc. mediów jest w rękach kapitału zagranicznego. To o jakiej niepodległości mówimy?"
   "Polska powinna mieć poczucie własnej wartości. Europa jest dłużnikiem Polski i może się od niej uczyć, a Polska może inspirować Europę.  Musimy przecież wyjść z tej beznadziejnej sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, czyli ze stanu klinicznej śmierci duchowej, gdzie nie bardzo wiemy, dokąd iść, z tej cywilizacji hedonizmu, materializmu, która już się wypaliła i nie ma perspektyw. I liczymy, że ten nowy duch, inspiracja nauką Jana Pawła, może przemienić całą Europę. Często słyszę, że będziemy budować teraz drugą Irlandię. Ja natomiast chcę, żeby Polska była Polską. Nie potrzebujemy niczego innego" 
(Gość Niedzielny, 11 XI 2007, str. 17-19). Stanisław Waluś
    Czytelników "Dlatego" zachęcam do czytania felietonów Bernarda Margueritte (moim zdaniem jednego z największych dziennikarzy piszących w języku polskim), jakie co tydzień ukazują się w Tygodniku Solidarność.

Złoty jubileusz kapłaństwa Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Damiana Zimonia
21 XII 1957 - 21 XII 2007

List Ojca Świętego Benedykta XVI
do abp. Damiana Zimonia
(fragmenty)
Czcigodnemu Bratu
Damianowi Zimoniowi
Arcybiskupowi Metropolicie Katowickiemu

    Katolicki i szlachetny lud Śląska, który niedawno uroczyście świętował 750 lat, jakie upłynęły od śmierci świętego Jacka, wkrótce miał będzie nową, szczególną okazję do złożenia Bogu dziękczynienia za złoty jubileusz kapłański, obchodzony przez Ciebie, który przed piętnastu laty zostałeś ustanowiony pierwszym Arcybiskupem Metropolitą nowej prowincji kościelnej. (...)
    Następnie gorliwie spełniałeś różne posługi, które były Ci powierzane, nie szczędząc sił w pracy nad uświęcaniem ludu Bożego w parafiach, a zwłaszcza w Wyższym Seminarium Twojej diecezji. W międzyczasie pilnie kontynuowałeś studia i uwieńczyłeś je stopniem doktora świętej liturgii w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W roku 1985 zaś, po tym jak troskliwy Pasterz Diecezji Katowickiej, Czcigodny Brat Herbert Bednorz złożył swój urząd, czcigodnej pamięci Nasz Poprzednik, Sługa Boży Jan Paweł II, słusznie uznał, że Ty powinieneś zostać wybrany na jego miejsce. Następnie w roku 1992 ten sam Papież wyniósł Cię do wyższej godności i powołał na urząd Arcybiskupa Metropolity. (...)
    Skutecznie podejmowałeś ponadto rozmaite zadania dla dobra całej wspólnoty metropolitalnej, a także dla pożytku Konferencji Episkopatu Twojego Narodu, czym zyskałeś sobie wielki szacunek Braci w Episkopacie. A zatem w tym pięknym dniu pięćdziesiątej rocznicy narodzin Twojego kapłaństwa My, wraz z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami oraz wszystkimi wiernymi, w modlitwie zawierzamy Ciebie matczynej opiece Niepokalanej Dziewicy Maryi. Te zaś życzenia i powinszowania potwierdzamy Naszym Apostolskim Błogosławieństwem, którego udzielamy Tobie, Czcigodny Bracie, jak też tym wszystkim, którzy w pięknym jubileuszu twojego Kapłaństwa będą uczestniczyć.

Polska Dziennik Zachodni, 21 XII 2007 s. 11

Nasi członkowie w wyborach parlamentarnych 21 października 2007 r.

    Tadeusz Wita z Zabrza ubiegał się o mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 29 z siedzibą w Gliwicach i uzyskując 4603 głosy zajął czwarte miejsce. W tym okręgu lista PiS uzyskała 3 mandaty - Tadeusz Wita nie został posłem.
    Danuta Sobczyk z Siemianowic Śląskich ubiegała się o mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą w Katowicach i uzyskując 4589 głosów zajęła siódme miejsce. W tym okręgu lista PiS uzyskała 4 mandaty - Danuta Sobczyk nie została posłem.
    Czesław Ryszka z Czeladzi ubiegał się o mandat senatora w okręgu wyborczym nr 27 z siedzibą w Częstochowie i uzyskując 74991 głosów został wybrany jednym z dwóch senatorów (pierwszy uzyskał 81777 głosów).

Bez Boga demokracja nie przetrwa (fragmenty)

     Wybrany 21 października parlament, 5 listopada rozpoczął pracę. Najpierw Sejm o godz. 15.00, a następnie Senat o godz. 18.00 zainaugurowały swoje kadencje: Sejm szóstą, a Senat siódmą. (...)
   Posłowie i senatorowie, politycy stanowiący prawo, powinni być ludźmi sumienia. Większość posłów (400) i niemal wszyscy senatorowie (97), składając ślubowanie, uzupełnili je słowami: "Tak mi dopomóż Bóg". Zachowajmy więc szczyptę optymizmu i nadziei, że będą kierowali się sumieniem, dążyli do pełnego odrodzenia się Polski suwerennej, wiernej swojej tradycji i swojej tożsamości, Polski złączonej z Ewangelią i Kościołem. 
Czesław Ryszka, Niedziela, 18 XI 2007, str. 28

Rada Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej
1) Kongres w Tarnowskich Górach
23 - 30 września 2007 r.
Ruchy ożywiają Kościół (fragmenty)

    Wielość propozycji i spotkania w różnych punktach miasta to założenie kongresu ruchów i stowarzyszeń, który od 23 do 30 września trwał w Tarnowskich Górach. Były prelekcje, projekcje filmów, modlitwa, a nawet rodzinny piknik. (...) KIK zaproponował np. dwie prelekcje: dr. Antoniego Winiarskego nt. Cypru jako miejsca styku chrześcijaństwa i islamu i dr. hab. Stanisława Walusia nt. odniesienia demokracji do prawa Bożego w nauczaniu Jana Pawła II. W programie znalazły się ważne tematy związane z wychowaniem, zagrożeniami uzależnieniem czy szeroko pojętymi problemami zdrowia. (...) Ruchy ożywiają Kościół i sprawiają, że jest dojrzalej obecny we współczesnym świecie. 
                    MF Gość Niedzielny, 7 X 2007, Gość Gliwicki, III
2) Spotkanie Rady - 4 X 2007
    Spotkanie było poświęcone podsumowaniu kongresu.
    Wzięli w nim przedstawiciele Akcji Katolickiej, Karmelitańskiego Ruchu Ekumenicznego, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Klubu Inteligencji Katolickiej, Neokatechumenatu, Odnowy w Duchu Świętym, Rodziny Radia Maryja, Ruchu Effatha, Ruchu Światło-Życie, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Wspólnoty Przymierza Rodzin "Mamre". Zastanawialiśmy się, gdzie powinien się odbyć następny kongres - w Lublińcu czy w Gliwicach oraz nad sposobem informowania o wspólnotach w lokalnych środkach przekazu związanych z Kościołem (Radio PULS, Gość Niedzielny). Zostaliśmy poinformowani o stronie internetowej poświęconej Świadkom Jehowy: www.piotrandryszczak.pl
    Na stronie tej, prowadzonej przez Piotra Andryszczaka można zapoznać się z doktryną Świadków Jehowy, ich publikacjami. Przedstawione zestawienia cytatów wskazują na braki konsekwencji w ich doktrynie. Obecnie jest tworzona strona internetowa Rady:  www.rada-ruchow.aei.pl 
Stanisław Waluś

O III Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, można poczytać na stronie internetowej

http://porozumienie.kik.opoka.org.pl
wybierając z MENU "Kongres Ruchów".
    Natomiast na stronie "NOWOŚCI" znajdziemy:
Nowości KIK Katowice: Pielgrzymka do Brazylii w lipcu 2007 
KIK Katowice: Odczyty w Klubie oraz Adwentowy Dzień Skupienia 10.12.2007 
KIK Katowice: Pielgrzymka do Egiptu z wejściem na Górę Synaj 5-14.02.2008 
50 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu 20.11.2007 
Stanisław Latek: Sprawozdanie z kongresu Pax Christi w listopadzie 2007 
KIK Katowice: Regionalne spotkanie prezesów i przedstawicieli KIK, 24.11.2007 
KIK Katowice: Ostatni w tym roku koncert organowy w Katedrze Chrystusa Króla 25.11.2007 
Warszawa: Spotkanie Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich - 17.11.2007 
KIK Lubaczów: XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 4-11.11.2007 
KIK Warszawa: Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 11.11.2007 
KIK Chrzanów: XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 
KIK Tarnów: XXII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 7-14.10.2007 
KIK Lubaczów: Dzień Papieski w Lubaczowie 14.10.2007 
KIK BIELSKO-BIAŁA: XXIII TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 14-20.10.2007 
KIK Katowice: Dni Kultury Chrześcijańskiej, 8 - 28 października 2007r.

Nauka - Etyka - Wiara

     Stworzenie sposobności do wymiany myśli na temat relacji między nauką, etyką i wiarą ze szczególnym uwzględnieniem roli etyki chrześcijańskiej w pracy badawczej i dydaktycznej - to cel międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki (ChFPN) w dniach 18 - 21 X 2007 r. Miejscem konferencji odbywającej się pod honorowym patronatem rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dra hab. Tomasza Boreckiego był Zakład Doświadczalny Leśnictwa SGGW w Rogowie koło Łodzi.
    Słowo wstępne na otwarcie konferencji "Nauka i chrześcijaństwo a pytania fundamentalne" wygłosił w imieniu ChFPN Ireneusz Bareła a następnie Richard Carhart z Uniwersytetu Stanu Illinois w Chicago przedstawił "Kontrowersję naukową dotyczącą koncepcji inteligentnego projektu".
    W drugim dniu, którego hasłem przewodnim było "Etyka a wiara" wystąpili: Ryszard Kleszcz - "Wiedza, wiara, wiara religijna"; Anna Seredyńska - "Formacja ciągła osób świeckich i jej znaczenie w jakości wykonywania pracy zawodowej"; Janusz Sławiński - "Implikacje osiągnięć nauk przyrodniczych w odniesieniu do etyki i wiary"; Witold Kania - "Normy moralne prima facie w ujęciu W. D. Rossa"; Jerzy Brusiło - "Badania kliniczne (eksperymenty medyczne) w kontekście wartości personalistycznych"; Grzegorz Polok - "Preferencje aksjologiczne studentów jako wezwanie do dawania świadectwa dla chrześcijańskich pracowników nauki"; Jan Wadowski - "Rozum i wiara w kontekście encykliki Jana Pawła II Fides et Ratio"; Wojciech Białopiotrowicz - "Wiara i poznanie".
    W przerwie uczestnicy konferencji zwiedzili arboretum.
    Tematem popołudniowych zajęć była "Zgodność i napięcia między nauką i wiarą" (cz. I). W tej części wystąpili: Teresa Olearczyk - "Prymaty cywilizacji miłości" (Forum Dialogu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich ku Cywilizacji Miłości: forumdialogu@wp.pl, Ruch Społeczny ku Cywlizacji Miłości: ruch_ku_cm@wp.pl); John Lennox (Oxford) - "Reductionism in Science and Ethics" (wywiad z nim zamieścił "Gość Niedzielny" nr 44 z 4 XI); Janusz Keller - "Ewolucja czy konserwatyzm genetyczny?".
    W następnym dniu zajęto się tematem wiary: Marek Pieńkowski - "Europa między relatywizmem i fundamentalizmem - nasze fascynacje, nasze lęki, nasza wolność"; Leszek Zaremba - "Wielcy uczeni i ich postawa wobec wiary chrześcijańskiej"; Zbigniew Sobczak - "Teoria pramonoteizmu W. Schmidta na tle badań nad początkami wierzeń religijnych w XIX i XX wieku"; Elżbieta Stawnicka - "Przesłanie chrześcijaństwa biblijnego wobec humanizmu. Humanizm jako ideologia człowieka upadłego."; Jacek Salij - "Wiara jako owoc łaski i wolnej woli"; Anna Kryszczuk - "Zagadnienia duchowo-cielesne w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego"; Andrzej Gdula - "II Zasada termodynamiki a możliwość samoistnej syntezy pierwszych form życia na ziemi".
    Sesję popołudniową poświęcono zagadnieniu "Etyka a nauka i praca zawodowa": Czesław Grabarczyk - "Etyczne aspekty procesu doktoryzowania i habilitowania"; Jarosław Świderski - "Liczbowa ocena pracowników naukowych"; Tadeusz Gerstenkorn - "Naukowe przywłaszczanie"; Julian Ławrynowicz - "Etos chrześcijański w oddziaływaniach twórcy, wychowawcy i wychowanka"; Michał Kapias - "Zastosowanie klasycznej aretologii we współczesnej edukacji akademickiej"; Maciej Malaczewski - "Dylematy etyczne młodych pracowników nauki"; Włodzimierz Wawszczak - "Modele człowieka - humanizacja techników, ale także technicyzacja humanistów".
    Wieczorem - podobnie jak poprzedniego dnia - odbyło się spotkanie dyskusyjne.
    W ostatnim dniu konferencji powrócono do tematu "Zgodność i napięcia między nauką i wiarą" (cz. II): Adam Cenian - "Ślady Bożego działania w naturze z punktu widzenia nauk przyrodniczych" (Forum Heweliusza: www.heveliusforum.org); Andrzej Szelmanowski - "Idea świadomości spintronicznej jako rozwinięcie bioelektronicznej koncepcji ks. prof. Włodzimiera Sedlaka"; Marek Pawlikowski - "Wokół sporu o teorię ewolucji"; Mirosław Patalon - "Spory religijne a edukacja. Czy wymiana kulturowa to nowa wieża Babel?"; Andrzej Gołąb - "Jacy ludzie chcą, aby wszyscy byli zbawieni".
    "Jedną z głównych słabości współczesnego nam chrześcijaństwa jest brak spójności między wyznawaną wiarą a etyką postępowania. (...) Wprowadzanie różnego rodzaju elementów chrześcijańskich na uczelnie wyższe oraz do instytutów badawczych wydaje się obecnie nie tylko bardzo istotne, ale i w pełni możliwe" - piszą organizatorzy. Konferencja starała się przyczynić do realizacji jej przewodniego hasła "Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi".
    Zbiór referatów wygłoszonych na tej konferencji jest dostępny w bibliotece KIK-u.
Rajmund Rał
    W konferencji wzięli udział przedstawiciele następujących uczelni, instytutów i instytucji:
Akademia Ekonomiczna, Katowice,
Forum Heweliusza, Gdańsk,
ESPACES Centrum, Kraków,
Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk,
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa,
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa,
Katedra Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego, Łódź,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Gniezno,
Papieska Akademia Teologiczna, Kraków,
Politechnika Łódzka,
Politechnika Wrocławska,
Ruch Nowego Życia, Warszawa
Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 
University of Illinois, Chicago,
Uniwersytet Gdański, 
Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa,
Uniwersytet Śląski, Katowice,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa,
Uniwersytet Zielonogórski, 
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Kraków,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa,
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń,
Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish Open University, Warszawa.

Profesorowi Januszowi Dietrychowi
w setną rocznicę urodzin

     Dnia 21 XI 2007 r. na Politechnice Śl. w Gliwicach zorganizowano uroczyste seminarium z okazji setnej rocznicy urodzin - jak napisano w dedykacji - "Profesora Janusza Dietrycha, Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej, wybitnego uczonego, humanisty, inżyniera, wynalazcy, twórcy szkoły nauki konstrukcji, reformatora systemu kształcenia inżynierów, wychowawcy wielu pokoleń studentów". 
    Przybyłych gości powitał prorektor, prof. Wojciech Cholewa. Następnie prof. Józef Wojnarowski przedstawił sylwetkę Profesora: szkic biograficzny, spotkania ze studentami, seminaria nauki konstrukcji, działalność publikacyjną, nagrody i odznaczenia, realizm konceptualny w książce "System i konstrukcja" a także... sentencję z horoskopu. Wspomniał także o działalności Profesora w naszym Klubie (był długoletnim przewodniczącym sekcji "Nauka - Wiara").
     Nastąpiła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, której dokonali prorektor, dziekan a także dwie córki i syn Profesora. Jednej z sal nadano Jego imię. Uczestnicy spotkania mogli oglądać tę ceremonię na telebimie w auli. 
    Po przerwie na kawę rozpoczęła się sesja zatytułowana "Propozycje Prof. Janusza Dietrycha z perspektywy czasu", na którą złożyły się referaty: Zdzisława Jaskóły - "Filozoficzne podstawy nauki konstrukcji wg koncepcji Janusza Dietrycha"; Wojciecha Moczulskiego - "Wspomaganie koncypowania. Od karty strukturalnej do poszerzonej rzeczywistości"; Piotra Gendarza - "Od unifikacji i typizacji do modułowych systemów konstrukcji"; R. Knosali - "Od nauki konstrukcji do rozwoju produktu"; Jana Kaźmierczaka - "Ujęcie systemowe w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu"; Adolfa Szołtyska - "Od języka alfanumerycznego do języka transcendentalnego"; Teodora Winklera - "Technocentryczne i antropocentryczne aspekty w metodologii projektowania" i Wojciecha Cholewy - "Od cech konstrukcyjnych do sieci stwierdzeń".
    W okolicznościowej publikacji, w której zamieszczono w/wym. referaty, znajdują się też artykuły Profesora publikowane w miesięczniku "Mechanik" w latach 1983 - 91. Publikacja ta jest do wglądu w naszej bibliotece.
Rajmund Rał

Polski kompozytor Henryk Mikołaj Górecki

(ur. w 1933 r.) znalazł się na 32. miejscu na liście żyjących geniuszy, opracowanej na podstawie e-mailowego sondażu światowej firmy konsultingowej Creator Synectics. Sondaż przeprowadzono wśród ok. 4 tys. Brytyjczyków, którzy wsunęli 1,1 tys. nominacji. Na liście wyraźnie dominują Anglosasi: ok. 43 proc. nazwisk na liście stanowią Amerykanie, zaś 25 proc. - Brytyjczycy. Listę otwiera wynalazca stron www - world wide web - sir Tim Berners-Lee, który dzieli pierwsze miejsce ze szwajcarskim chemikiem wynalazcą LSD - Albertem Hoffmanem. Na siódmym miejscu jest astrofizyk Stephen Hawking.          
Źródło, 45/2007, str. 27

Nasza ankieta

     W 6-7 numerze "Dlatego" z 28 czerwca 2006 r. podaliśmy wyniki ankiety dotyczącej  czytelnictwa prasy i naszego biuletynu. Teraz prezentuję uwagę z ankiety 4, w której na pytanie "Co powinno się jeszcze znaleźć w Biuletynie?" respondent odpowiedział: "Kącik do rozwijania muzyki religijnej, np. gry na gitarze z chwytami i nutami".
    Niestety, tego Respondent w biuletynie "Dlatego" nie znajdzie, ale:
- w tygodniku "Niedziela" znajdzie kącik (przeważnie na str. 35) "Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta..." prowadzony przez Aleksandra Markowskiego, w którym prezentowane są teksty piosenek, często z nutami, 
- w katalogu "Splendor" nr 2/2007 są informacje o kilku śpiewnikach - w jednym z nich są chwyty gitarowe. Zamówienia można składać telefonicznie (8.00-18.00) pod numerami telefonu (094) 373 11 60 (61, 62), przez internet: na stronie www.fnp.pl, pocztą e-mailową: fnp@fnp.pl
- W Oficynie Wydawniczej "Impuls", Kraków 2002, ukazał się "Śpiewnik polski" autorstwa Marii Wacholc. Zamówienie: Oficyna Wydawnicza "Impuls" tel. (012) 422 41 80, 422 59 47, www.ipulsoficyna.com.pl; e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl,
...
- na stronie internetowej naszego KIK wchodząc w połączenia (links) i wybierając "Śpiewnik młodzieżowy" znajdziemy się na stronie www.giszowiec.org, gdzie są teksty piosenek z akordami gitarowymi, a także nuty do wielu z nich.              
Stanisław Waluś

Kustosz pamięci katyńskiej (fragmenty)

     Odejście do Domu Ojca ks. prał. Zdzisława Peszkowskiego to wiadomość dla mnie bardzo bolesna i mimo wszystko niespodziewana. (...) Każdy, kto go znał, wie, że jego całe dorosłe życie skupiało się na jednym: aby prawda o zbrodni katyńskiej była stale obecna w naszej świadomości i aby nie została wymazana z pamięci Europy. (...) Z jak wielką miłością Ksiądz Prałat podczas ekshumacji śledczej w 1991 r. brał w ręce przestrzelone czaszki swoich kolegów, otulał różańcem, namaszczał je i błogosławił. (...) Będzie nam bardzo brakowało jego proroczego widzenia spraw wschodnich, a także jego kapłańskiego serca, szczerego i otwartego dla wszystkich.
Czesław Ryszka, Niedziela, 21 X 2007, s. 28

Rok 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta

    10 lipca 2007 r. Sejm ustanowił rok 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta. Uchwała została przyjęta przez aklamację. W uchwale podkreślono, że "w dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła. Dla wielu był pisarzem tragicznym i niezłomnym, uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu".
Nasz Dziennik, 11 lipca 2007, str. 9

Rekolekcje w Kokoszycach - 28-30 IX 2007 r

    Po kilku latach powróciliśmy do Kokoszyc. Rekolekcje prowadził ks. Herbert Hlubek według tradycyjnego programu. Rozmyślaniem przy pierwszej stacji Drogi Krzyżowej podzielił się z nami prezes Antoni Winiarski. 
Jezus na śmieć skazany
    Działania mające na celu usuniecie niewygodnego Człowieka zakończyły się sukcesem. Prześladowcy nie przebierali w środkach - fałszywe oskarżenia, przekupstwo, kształtowanie opinii publicznej. Jezus stanął przed sędzią i został skazany na straszną śmierć przez ukrzyżowanie. Na przestrzeni wieków wiele ludzi poniosło śmierć za wiarę, za wierność Bogu i Jego przykazaniom.
    Również dzisiaj, w XXI wieku chrześcijanie są niesłusznie oskarżani, są więzieni, skazywani na śmierć, giną z rąk bojówek wspieranych przez rządy. Sędziowie, słudzy ciemności, w białych rękawiczkach wydają niesprawiedliwe wyroki.
    Ostatnio sąd w Strassburgu skazał polski rząd na karę 25 000 Euro za to, że polski lekarz odmówił zabicia polskiego dziecka.
    Przy tej stacji módlmy się za tych, którzy stanowią prawo, za tych, którzy oskarżają i za tych, którzy wydają wyroki, aby w swoim postępowaniu kierowali się prawem Bożym.      
         Antoni Winiarski
    W sobotę wieczorem mieliśmy okazję posłuchać poezji naszego członka honorowego Stanisława Krzyżaniaka. Niżej jeden z recytowanych przez Autora wierszy:
Boże Oscary
Ziemia, po której stąpam
przez tak wiele już lat,
błogosławiona przez Boga
ojczyzna ludzi,
tyle myśli serdecznych
w moim sercu budzi.
To dar dzieła stworzenia.
Tutaj cały mój świat.
Napisałem już niegdyś
w jednym z moich wierszy,
że patosem jest życie
każdego człowieka.
Dziś, kiedy czas
tak bezlitośnie ucieka
prawdę ową potwierdzam
w wyznaniu najszczerszym.
Patrzę wstecz
na wędrówki życia mego trasę.
Zawinionym lub niezawinionym
chaosem wypełnione lata
są wszystkich ludzi losem.
Dobre myśli tłumione
nadmiernym hałasem.
            .....
Człowiek wiary
nieświadom często Bożych darów
na drodze swej pielgrzymki
wypełnia zadanie.
W służbie dobra i piękna
jak Boży posłaniec
wrzuca swój skromny grosik
do puli Oscarów,
przyznawanych przez Boga
swoim sługom wiernym
z niezmierzonych zasobów
skarbów miłosiernych.
            .....
Jakże to ważne
dla pokoleń przesłanie!
Spieszmy się kochać życie.
Tak szybko przechodzi.
Nikt nie wie ile jeszcze dni przed nim
i godzin.
Trzeba godziwie wypełnić zadanie.

1 % podatku na rzecz KIK

    Począwszy od zeznań podatkowych składanych za rok 2007, 1% podatku przeznaczony na organizację pożytku publicznego (tj. KIK w Katowicach) zostanie wpłacony na jej konto przez urząd skarbowy. Podatnik musi określić w swojej deklaracji:
1. pełną nazwę organizacji i adres
    Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
    Pl. Ks. Emila Szramka 2/13
    40-014 Katowice
2. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
    KRS: 0000068764
    Trzeba pamiętać, że wniosek ten można zamieścić wyłącznie w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem ustawowego terminu, czyli do 30 kwietnia 2008 r. W przeciwnym wypadku urząd nie przekaże pieniędzy na konto organizacji.

Terminy i programy pielgrzymek w 2008 roku zostaną podane w styczniowym numerze naszego biuletynu "Dlatego".

Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem). 
Numer konta KIK:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP S.A., XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informator Klubowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Informator ten jest ostatnio rozsyłany drogą elektroniczną. Osoby zainteresowane otrzymywaniem Informatora Klubowego mogą zgłosić chęć otrzymywania do KIK w Warszawie: kik@kik.waw.pl

"Dlatego" Biuletyn Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Osoby zainteresowane otrzymywaniem biuletynu "Dlatego" drogą elektroniczną mogą zgłosić chęć otrzymywania na adres: irena.walus@data.pl

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl ).
Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html