Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h
O r g a n i z a c j i    P o ż y t k u    P u b l i c z n e g o

Nr 3-5 (183-185) 8 kwietnia 2007

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Kol 3, 1-4

Druga rocznica odejścia do Domu Ojca Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego
2 kwietnia Roku Pańskiego 2005 o godz. 21.37 - w wigilię niedzieli Miłosierdzia Bożego

.Kościół św. Mikołaja - Kraków - 7 IV 2007

Wesołego Alleluja!
 
Wszystka potęga spiżu
kołysana dzwonem
uderzyła radośnie
w siedliska tułaczy.
Smutek uszedł w dziedzinę
gdzie nie słychać płaczu
i przed Zmartwychwstałego
padł bezsilnie tronem.
Życzę z łabędzim śpiewem
strof mojej jesieni
błogosławionych darów
wiosennych promieni,
a na szlaku pielgrzymim
- przy Bożej pomocy -
radosnego przeżycia
święta Wielkiej Nocy.

Stanisław Krzyżaniak
.
Druga rocznica odejścia do Domu Ojca Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego
Gliwice, 2 kwietnia 2007 r.

 W wigilię rocznicy odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, dnia pierwszego kwietnia w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II odbył się koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, którą dyrygował Mirosław Jacek Błaszczyk. Program obejmował utwory J.S. Bacha i A. Vivaldiego.
 2 kwietnia o godz. 18.00 w katedrze gliwickiej została sprawowana Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Wieczorka. Potem odbyła się Droga Krzyżowa. Wierni przeszli do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Rozważania przygotowała młodzież z parafii Wszystkich Świętych.
 W tym dniu o godz. 19.00 w kościele garnizonowym św. Barbary w Gliwicach Akademicki Chór Politechniki Śląskiej wykonał "Requiem" Maurice Duruflé.
....
 Dyrygent: Tomasz Giedwiłło, organy: prof. Julian Gembalski, mezzosopran: Joanna Ciupa, baryton: Ryszard Biliński, słowo: Andrzej Mróz "Czarny".

 Stanisław Waluś
WARTO CZYTAĆ:
.JAN PAWEŁ II WIELKI
 Pełna informacja o trzytomowym dziele i sposobie jego zamawiania:
1) Zakładka do Gościa Niedzielnego z 1 IV 2007 r.
2) W Niedzieli z 1 IV 2007 r., str. 34.

Odejście do Domu Ojca

 W Muzeum chrzanowskim przy ul. Henryka 16, w dniu 3 kwietnia odbyło się otwarcie wystawy "Odejście do Domu Ojca w oczach świata" w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Jest to wystawa prasy polskiej i zagranicznej oraz innych pamiątek przypominających tamte dni. Tworzą ją eksponaty z bogatej kolekcji Henryka Czarnika, którą przekazał Muzeum w Chrzanowie. Honorowy patronat nad wystawą objął Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz. W liście do Dyrektora Muzeum Zbigniewa Mazura, kardynał Stanisław Dziwisz napisał: "Życzę serdecznie, aby Zwiedzającym [wystawa] przybliżyła postać Ojca Świętego Jana Pawła II pobudzając do wdzięczności Panu Bogu za dar tego Wielkiego Polaka i Jego niezwykły pontyfikat. Z serca wszystkim błogosławię."
 Wystawa wzbogacona jest fotoreportażami: ks. dr Stefana Misińca (zdjęcia ze Mszy św. pogrzebowej na Placu św. Piotra), Jana Smółki i Marka Kowalskiego (zdjęcia ze Mszy św. na chrzanowskim Rynku) oraz Mirosława Ruseckiego (zdjęcia z katowickiego Rynku w noc po pogrzebie Jana Pawła II).
 Kolekcjoner Henryk Czarnik przez wiele lat pracował w Katowicach i organizował pielgrzymki do Papieża dla załogi Huty Baildon. Na otwarciu Wystawy, obok księży Proboszczów: Wojciecha Bryji, Stefana Misińca, Romana Sławeńskiego, Jana Żurowskiego, przedstawicieli władz miejskich i młodzieży, byli więc też członkowie oddziału PTTK przy Hucie Baildon ze swoim prezesem Zbigniewem Malinowskim, pierwszym przewodniczącym zakładowej Solidarności.
 Młodzież z I LO w Chrzanowie, pod kierunkiem M. Filipczak i A. Duszy zaprezentowała na otwarcie Wystawy spektakl multimedialny wypełniony muzyką, śpiewem i recytacjami poezji Jana Pawła II i śpiewem.
 Odbyło się również rozstrzygnięcie Konkursu p.t. "Papież o młodych, młodzi o Papieżu. Przesłania Jana Pawła II do młodzieży". Organizatorem Konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini.
 Młodzież wykazała, że przesłanie Jana Pawła II żyje w sercach i umysłach młodych. Potrafią oni też przekazywać je współczesnym. Fakt ten nastraja wielkim optymizmem. Ekspozycja fotografii, czasopism i pamiątek przełamuje barierę czasu pozwalając zwiedzającym oddychać obecnością Karola Wojtyły - Wielkiego Papieża, Ojca Świętego Jana Pawła II. Warto przyjść do Muzeum na takie spotkanie. Wystawa będzie trwać do końca maja.

Anna Sala,  KIK Chrzanów


Chrystus idzie zawsze w stronę człowieka
(ciąg dalszy z poprzedniego numeru)

 Pan Bóg z całą pewnością nie chce grzechu ani najmniejszego nawet zła. Dopuszcza jednak do takich czynów, by nie odbierać człowiekowi wolnej woli. Bóg nie chce, by Mu służono z przymusu, jak to czyni niewolnik w stosunku do swego pana. Pan Bóg człowieka zawsze szanuje i to takim, jakim ten ostatni jest. Niemniej nie może człowiek stanąć na "ludzkim" podium, jeśli nie wypowie zdecydowanej walki pokusom i złu. Bo żyć byle jak potrafi każdy. I to nie jest sztuką.
 Dlatego jako wyznawca Chrystusa muszę sobie mocno uświadomić prawdę, iż jedną tylko mam duszę i ją zbawić muszę, jedną tylko mam duszę i ją nie komu innemu, lecz Bogu oddać muszę. To jest na ziemi moje najważniejsze zadanie. W tej powinności nikt nie może mnie zastąpić! Może ktoś dla mnie uprawiać pięknie ogród. Krawiec uszyć modny garnitur. Ktoś napisać ważny list. Adwokat może bronić mojej sprawy przed sądem. Ale chronić moją duszę, uszlachetnić ją, uświęcić, zapewnić jej szczęśliwą wieczność - to jest zadanie, w którym wyręczyć mnie nie może, nawet sam Pan Bóg. Nikt nie może mi dać w podarunku urodzinowym czy imieninowym albo zapisać w testamencie życia wiecznego. Taki dar może dać tylko sam Bóg, jeśli osobiście będę się o to troszczył, jeśli z jego łaską i pomocą będę ofiarnie współpracował. Powiada świetlanej pamięci Sługa Boży Jan Paweł II: "Nikomu nie godzi się trwać bezczynnie" oraz, że "trzeba być bogatym w dobro, by zwyciężyć zło".
 Tylko postępując razem z Panem Bogiem będziemy współbudowniczymi tego wszystkiego, co człowieka prawdziwie podnosi, mobilizuje i ubogaca. Przecież już w I Księdze Starego Testamentu czytamy, że wszystko, co Bóg stworzył było dobre, a stworzył to nie dla siebie, lecz z myślą o człowieku i dla człowieka. Słusznie przeto ktoś powiedział: "Człowiek to jakby urzędnik i to najwyższego stanu, bo wszystko służy jemu, a on li tylko Panu". Bylibyśmy naprawdę grubo nie w porządku wobec Boga, gdybyśmy Mu płacili czarną niewdzięcznością, zamiast sercem i naszą uczciwością. Bo czy Pan Bóg zasłużył sobie na taką tylko zapłatę z naszej strony?

 Ks. Herbert Jeziorski


WARTO SKORZYSTAĆ
Piotr Gawor: "Drogi znaczone krzyżem i światłem"

Wydanie Autora, Druk: EPIGRAF, Gliwice 2007. Spis treści: Rozważania Drogi Krzyżowej oparte na 14. Encyklikach Jana Pawła II, Rozważania Drogi Krzyżowej oparte na Encyklice Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia", Rozważania Drogi Światła: "14 razy Światło", "Światło Listów Pawłowych". Dodatki: 1) Kalendarium życia ks. Józefa Gawora, 2) Człowiek śródziemnomorski (wspomnienie o Stryju w 20. rocznicę śmierci).

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej z dnia 5 marca 2007 roku
w sprawie poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej, mając na uwadze wartość i świętość życia ludzkiego oraz konieczność jego ochrony tak dobitnie ukazana w encyklice Ojca Świętego Jana Pawła II Evangelium vitae, w pełni popiera inicjatywę zmierzającą do poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. W wyniku nowelizacji obecny art. 38 winien uzyskać brzmienie: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci".

Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni popiera inicjatywę zmierzającą do poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Uważamy, że w obliczu zagrożeń ludzkiego życia przez zabijanie dzieci nie narodzonych, manipulacje genetyczne i eutanazję potrzebny jest wyraźny zapis konstytucyjny gwarantujący nienaruszalność życia ludzkiego na każdym etapie.
1. Połączenie się komórki rozrodczej żeńskiej z komórką rozrodczą męską daje początek nowemu organizmowi ludzkiemu i po pierwszym podziale utworzonej w ten sposób zygoty w każdej z powstałych komórek jest identyczny zapis genetyczny nowej istoty ludzkiej, różny od zapisu genetycznego matki i ojca.
2. Trzeci artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i obwieszczonej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 roku brzmi: "Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby".
3. Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński 27 grudnia 1959 r. w parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie powiedział: "Z człowiekiem, którego dzieje przerwano, spotkają się kiedyś na Łonie Ojca Niebieskiego wszyscy, którzy tego dokonali: matka, ojciec, lekarz czy lekarka, służba zdrowia czy minister, który takie zarządzenie wydał, i twórcy ustawy, która to dopuszcza".
4. W Unii Europejskiej nie jest wykonywana kara śmierci nawet na największych zbrodniarzach, więc logiczne jest, że tym bardziej nie może być przerwane żadne życie niewinne (dziecka poczętego, osoby chorej lub starej).
5. Świętość życia ludzkiego i konieczność jego ochrony ukazane są przez Ojca Świętego Jana Pawła II w encyklice Evangelium vitae. W punkcie 4 czytamy: "Prowadzi to do dramatycznych konsekwencji: choć samo zjawisko eliminacji wielu ludzkich istot poczętych lub bliskich już kresu życia jest niezwykle groźne i niepokojące, równie groźny i niepokojący jest fakt, że nawet ludzkie sumienie zostaje jak gdyby zaćmione przez oddziaływanie wielorakich uwarunkowań i z coraz większym trudem dostrzega różnicę między dobrem i złem w sprawach dotyczących fundamentalnej wartości ludzkiego życia".
6. W homilii podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: "(...) Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: "Nie będziesz zabijał!" (Wj 20, 13). (...) Z tego miejsca raz jeszcze powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: "naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości"." (Kalisz, 4 VI 1997).
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
dr Antoni Winiarski

 Powyższe stanowisko ukazało się w Naszym Dzienniku z dnia 22 marca 2007 r., str. 3.


Z Kurii Metropolitalnej w Krakowie otrzymaliśmy list datowany 22 marca 2007 r. o treści:
 Szanowni Państwo,
 W imieniu Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza dziękuję za publiczne wyrażenie stanowiska w wielkiej sprawie obrony życia nienarodzonych.
 Zgodnie z nauczaniem Kościoła, w ślad za donośnym wołaniem Sługi Bożego Jana Pawła II nie ustajemy w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa, mocno stojąc na gruncie Ewangelii życia.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem
KANCLERZ KURII
Ks. dr Piotr Majer

Szanowne Panie,
Szanowni Panowie Parlamentarzyści!
Z serdeczną prośbą zwracam się do Was wszystkich: nie lękajcie się stanąć w obronie życia każdego człowieka od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. (...)
Bp Kazimierz Górny
Przewodniczący Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski
.
 W piątek 13 IV posłowie nie poparli zmiany Konstytucji zaproponowanej przez komisję nadzwyczajną (wymagane było uzyskanie 2/3 głosów - czyli 296 na 443). Za zmianą było 269 posłów, przeciw było 121, wstrzymało się 53. Nie przeszła też poprawka zgodna z postulatami SRK i KIK. Głosowało za nią 48% posłów PiS, 100% posłów LPR, 17% posłów PO, 0% posłów SLD, 83% posłów Samoobrony i 92% posłów PSL. Szczegółowe wyniki głosowań zostały zamieszczone w Gościu Niedzielnym z 22 kwietnia 2007 r., str. 31-33 i w kolejnych numerach Naszego Dziennika: z 16, 17 i 18 IV 2007 r.

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

 Przyjmujemy ze smutkiem negatywny wynik dzisiejszego głosowania Sejmu nad poprawkami do Konstytucji w sprawie ochrony życia. Niestety, bezwzględna arytmetyka parlamentarna wzięła górę nad elementarnym prawem każdego człowieka do życia. Musimy w tej sytuacji przywołać raz jeszcze na pamięć jednomyślne stanowisko biskupów polskich przyjęte na ostatnim zebraniu plenarnym Episkopatu (14 marca 2007). Przypomnieli w nim, że "godność i nienaruszalność życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci wynika z prawa naturalnego" i poparli tych, którzy podejmują "starania o skuteczną prawną ochronę życia ludzkiego". (...)
 + Józef Michalik
+ Stanisław Gądecki
+ Piotr Libera
Warszawa, 13 kwietnia 2007 r.

Nasza ankieta

 W 6-8 numerze "Dlatego" z 28 czerwca 2006 r. podaliśmy wyniki ankiety dotyczącej czytelnictwa prasy i naszego biuletynu. Teraz prezentuję uwagi z ankiety 6):
1) Jak oceniam biuletyn KIK "Dlatego"?
Linia programowa mi nie odpowiada.
2) Czego jest za dużo?
Cytatów z wybranych gazet i tygodników, "Nasz Dziennik".
3) Czego jest za mało?
Różnorodność opinii hierarchii kościelnej.
4) Co powinno się jeszcze znaleźć w Biuletynie?
Bardzo mało zdjęć.
Ad 1) Zapraszamy Respondenta do pisania felietonów do "Dlatego" - w ten sposób linia programowa będzie Mu bliższa. Największa swoboda wypowiedzi jest dopuszczalna przez Zarząd KIK w przypadku zatytułowania swojej pracy "Moim zdaniem". Ad 2) Respondent ten czyta następujące gazety katolickie: Gość Niedzielny, Tygodnik Powszechny, W Drodze, Znak i dwa dzienniki: Gazetę Wyborczą i Rzeczpospolitą. Sądzę, że Respondent powinien być zadowolony z tego, że od czasu do czasu są cytaty z innej, niż czytanej przez Niego prasy. Ad 3) Niestety - Respondentowi nie pomogę - naszym zadaniem jako inteligencji katolickiej nie jest wyszukiwanie różnorodności opinii hierarchii kościelnej - robią to niektórzy redaktorzy gazet świeckich. Ad 4) Będę się starał, aby było więcej zdjęć.
 Niech mi Respondent wybaczy, że w ostatnim numerze "Dlatego" cytowałem przede wszystkim treści zawarte w Gościu Niedzielnym, oraz w Źródle, Niedzieli i Naszym Dzienniku. Redaktorzy tych gazet zamieścili najwięcej materiałów na temat obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i dzięki im za to - prasa katolicka powinna pomagać czytelnikom w zaangażowaniu ewangelizacyjnym (podając adresy, telefony, wzory pism...).
 W okresie Świąt Wielkanocnych postanowiłem poszerzyć zakres czytanych gazet - aby sprawdzić, jak sprawa piątego przykazania jest traktowana przez Redaktorów. Warto spojrzeć na okładkę Gościa Niedzielnego z 1 IV, przeczytać strony 20-21. W Gościu Niedzielnym z 8 IV warto przeczytać strony 30-31, a z 15 IV - strony 30-33. Redaktorzy Źródła i w mniejszym zakresie Redaktorzy Niedzieli też podawali aktualne informacje (np. w Niedzieli z 15 IV, str. 9: "Do 3 kwietnia do Kancelarii Sejmu wpłynęło 382 tys. 212 podpisów pod apelem w tej sprawie. Przeciwko projektowi nowelizacji konstytucyjnego zapisu o ochronie życia swoje podpisy złożyły 1982 osoby."). W Głosie (podtytuł: Tygodnik Katolicko-Narodowy) z Wielkanocy 2007 jest kilka artykułów. W Tygodniku Powszechnym (podtytuł: Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne) z 8 IV znalazłem tylko następującą informację w rubryce OBRAZ TYGODNIA: "Na ulicach Warszawy odbyły się manifestacje zwolenników zaostrzenia oraz liberalizacji ustawy antyaborcyjnej (gromadząc odpowiednio: kilka tysięcy i kilkuset uczestników), zaś w Sejmie miało miejsce drugie czytanie projektu antyaborcyjnych zmian w konstytucji. Precyzują one, że życie ludzkie chronione jest od poczęcia, nie można przyjąć prawa zmniejszającego ochronę nienarodzonych, a władze publiczne mają pomagać kobietom ciężarnym. Ostateczne decyzje w parlamencie zapadną po świętach wielkanocnych". Podobnie w Tygodniku Powszechnym z 15 IV - też tylko w rubryce OBRAZ TYGODNIA: "W 10. rocznicę uchwalenia obowiązującej konstytucji politycy lewicy, a także goszczący na zorganizowanej przez nich konferencji Tadeusz Mazowiecki, zaapelowali o ochronę ustawy zasadniczej przed doraźnymi zmianami".
 A teraz o tym, co jest w gazetach nie mających słowa "katolicki" w podtytule. W Gazecie Polskiej z 4 IV na tronach 24-25 jest materiał sponsorowany autorstwa dr inż. Antoniego Zięby, Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. W Tygodniku Solidarność z 13 IV jest czterostronicowa zakładka "O wzmocnienie ochrony życia człowieka "od poczęcia do naturalnej śmierci" w Konstytucji RP". W Naszej Polsce z 10 IV sprawie ochrony życia poświęcone są dwie strony reklamowe (między innymi tytuły: "Aborcja to kara śmierci dla absolutnie niewinnego człowieka - poczętego dziecka", "Zabezpieczyć przed ewentualnym wprowadzeniem zbrodni eutanazji!").

Stanisław Waluś


Rekolekcje KIK w Czechowicach 23-25.03.2007

 Tegoroczne rekolekcje wielkopostne, w których wzięli udział członkowie KIK bielskiego, katowickiego i żywieckiego, prowadził O. Ryszard Machnik SJ. Kilka rekolekcyjnych myśli:
- Chrystus w pełni doświadczył grzechu, gdy na krzyżu powiedział "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił", gdyż grzech jest brakiem obecności Boga.
.Podczas Mszy św.
- Przeciw Jezusowi, Mesjaszowi, którego zapowiedział Stary Testament, wystąpili ludzie najbardziej religijni - ludzie świątyni, faryzeusze, przestrzegający Prawa.
- Świadectwo życia rodziców ma większe znaczenie niż wszystko inne.
- Być lepszym niż do tej pory - celem rekolekcji i spowiedzi św.
- Pokuta jest reakcją człowieka na przebaczenie Boga.
- Modlitwa (moja więź z Bogiem) - Post (praca nad sobą) - Jałmużna (posługa wobec innych).
- Kuszenie Jezusa na pustyni nawiązuje do potrzeb ludzkich: być potrzebnym, być lubianym, sięgać po władzę.

Antoni Winiarski
.
Jubileusz 35 kapłaństwa naszego Kapelana

 Ks. dr hab. Józef Kozyra od wielu lat związany jest z Klubami Inteligencji Katolickiej - najpierw bielskim, a teraz katowickim. W naszym Klubie prowadzi godzinę pytań i odpowiedzi, krąg biblijny, wygłasza wykłady w naszych sekcjach a także duszpasterzuje pielgrzymkom.

 Jubileuszowa Msza św. sprawowana była w Piekarskiej Bazylice, w rodzinnym mieście Jubilata, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Mszy św., którą transmitowało Radio Piekary, przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp. Gerard Bernacki.

 Antoni Winiarski
.
Spotkanie Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej

 Obradom przewodniczył przewodniczący Rady dr Antoni Winiarski. Ola Brochowska (KIK Warszawa) przedstawiła działalność Sekcji Rodzin. Wokół Klubu i Sekcji tworzy się pewne środowisko, a zawiązane przyjaźnie trwają przez wiele lat. Z Sekcji Rodzin wyłoniła się sekcja wigierska, działa też Przymierze Rodzin. Sekretarz Rady dr Stanisław Latek podał założenia Kongresu tematycznego "Środki społecznego przekazu" oraz możliwość uczestniczenia przedstawicieli Klubów w zakończeniu III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w dniach 16-17 czerwca 2007 w Warszawie. Omówiono przygotowania do Ogólnopolskiej Pielgrzymki Klubów na Jasną Górę 2 czerwca b.r. i spotkania w tym dniu Prezesów Klubów.

 Antoni Winiarski


Droga Krzyżowa ulicami Katowic

 Tradycyjnie nasz KIK prowadził rozważania przy II stacji Drogi Krzyżowej, która rozpoczęła się przed pomnikiem poległych górników a zakończyła się pod pomnikiem Powstań Śląskich. Rozważania przygotowała i wygłosiła Wiesława Knapik przewodnicząca Sekcji KIK w Katowicach-Janowie.

Kongres tematyczny "Środki społecznego przekazu" - 31.03.2007

 Ostatni z 14-tu kongresów tematycznych został przygotowany przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, który założył "świecki" charakter Kongresu. Dlatego kościelnych hierarchów reprezentowali jedynie ks. bp. Bronisław Dembowski - kapelan Porozumienia KIK i Krajowy Duszpasterz Ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz ks. Józef Kloch - rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.
 O. Adam Schulz SJ - Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich - witając uczestników Kongresu stwierdził, że w ruchach i stowarzyszeniach katolickich bierze udział 2,5 mln osób, ale ruchy są nieśmiałe w wrażaniu swoich poglądów w sposób publiczny. Czas to zmienić - należy wyrażać swoje opinie i brać za nie odpowiedzialność. Zebranych powitał również Stanisław Latek, główny organizator tego kongresu tematycznego.
.Podczas obrad
 O zadaniach środków społecznego przekazu w świetle nauczania Kościoła mówił ks. dr Krzysztof Marcyński SAC z UKSW. Media są sztucznym przedłużeniem ludzkich zmysłów i nie są tylko neutralnym narzędziem. Sposób wyrażania wpływa na reakcję odbiorcy. Media są pomocne w dyskusji społecznej, w gromadzeniu danych, ale nie nadają się do przekazywania misterium.
 W pierwszej części ruchy i stowarzyszenia miały okazję przedstawić swoją działalność w zakresie mediów. Z tej możliwości skorzystały: Focolari, Katolickie Stowarzyszenie Filmowców, Ruch Światło-Życie oraz Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej, które reprezentował Wojciech Sala.
 Ks. Józef Kloch zwrócił uwagę na kształtowanie się społeczności wokół stron internetowych oraz na coraz większą dostępność programów radiowych w internecie z możliwością odsłuchania wtedy, kiedy ktoś dysponuje czasem.
.Wojciech Sala prezentuje działalność wydawniczą KIK-ów
 W panelu "Jak pisać o wierze, religii i Kościele, aby być czytanym?" prowadzonym przez Zbigniewa Nosowskiego (Więź) udział wzięli Szymon Hołownia (Newsweek) i ks. Henryk Zieliński (Idziemy). W drugim panelu "Jak poszerzać i ulepszać przekaz treści religijnych w mediach elektronicznych?" prowadzonym przez ks. Kazimierza Sowę (Radio Plus) udział wzięli dr Maciej Łętowski (IAR), Bogdan Sadowski (TVP), Ewa K. Czaczkowska (Rzeczypospolita) i Joanna Kociszewska (portal wiara). Zabrakło więc najbardziej liczących się w Polsce mediów katolickich - Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Naszego Dziennika, Tygodnika Powszechnego, Radia Maryja i TV Trwam. Trochę sztuczny podział na media tradycyjne "do czytania" i elektroniczne siłą rzeczy prowadził do powtórzeń w wypowiedziach panelistów. Organizatorzy nie przewidzieli możliwości ani dyskusji ani zadawania pytań panelistom, a szkoda, gdyż niektóre ich wypowiedzi wydawały się nie do końca przemyślane.
.Zakończenie obrad
 Ks. bp Bronisław Dembowski na zakończenie Kongresu mówił o trzech nurtach - katolickie media, katolickie enklawy w mediach oraz dobrzy katolicy pracujący w mediach. Powiedział też, że z dziennikarzami trzeba rozmawiać, a odnosząc się do wypowiedzi panelistów stwierdził, że za mało było troski o człowieka.
 Od czasu rozpoczęcia III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w 2005 roku cały czas działał serwis internetowy pod kierownictwem Stanisława Latka z udziałem Wojciecha Sali i Antoniego Winiarskiego. Artykuły i dokumenty można znaleźć na stronie: http://www.kongresruchow.pl/media/

Antoni Winiarski


WARTO PRZECZYTAĆ
.Ks. Jerzy Pawlik "Ponad barierami" wyd. Pallotinum 2007

 Ks. prałat dr Jerzy Pawlik podjął się działalności pastoralnej w charakterze delegata Konferencji Episkopatu Polski dla krajów RWPG w 1972 r. Książka opisująca zmagania z wieloma przeszkodami oraz owoce duszpasterskich wysiłków w latach 1972 -1994 została wydana w 65 roku Jego kapłaństwa.
Antoni Winiarski


Jubileusz KIK w Myślenicach

 Dnia 22 IV br. miałem przyjemność reprezentować nasz KIK na uroczystości jubileuszowej XXV-lecia działalności KIK-u w Myślenicach. KIK ten powstał po przemianach ustrojowych w Polsce a przy jego zakładaniu pomagał prezes starszego KIK-u krakowskiego śp. Andrzej Potocki. Uroczystości rozpoczęła Msza św. Koncelebrze przewodniczył ks. kardynał Franciszek Macharski. Witali go i dziękowali za przybycie miejscowy ks. Proboszcz i prezes Bolesław Stożek. Oprawę muzyczną zapewniła młodzież z miejscowej szkoły muzycznej. Również koncertem młodzieży z tej szkoły rozpoczęło się spotkanie w Ośrodku Kultury. Obecni byli m.in. poseł Marek Łatas (PiS) i bumistrz Myślenic, którzy uhonorowali zasłużonych działaczy Klubu. Goście mieli sposobność złożyć życzenia i wpisać je do kroniki Klubu. Życzyłem w imieniu KIK-u katowickiego dalszych dziesięcioleci sukcesów w krzewieniu wartości chrześcijańskich w swoim środowisku. Pan prezes Stożek chwalił nasz KIK za aktywność i wspominał niedawne obchody naszego jubileuszu, na których był obecny.
 Wzniesiono toast szampanem, a po obiedzie na salę wjechał olbrzymi tort. Goście żegnali się do spotkania prezesów w Poznaniu.

 Rajmund Rał, członek zarządu


Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki
Kapłan - Charyzmatyk - Mistyk 1921 -1987

I. Dar Kapłaństwa
 W kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Rybniku znajduje się chrzcielnica oraz tablica pamiątkowa tej treści: "Bogu na chwałę za dar Chrztu świętego w tym kościele dnia 3 kwietnia 1921 roku Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego - Założyciela Ruchu Światło - Życie. Wdzięczni Oazowicze, 1966 r."
 Był to dzień narodzin Franciszka Blachnickiego do życia w Trójcy Świętej i włączenie Go do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Ten fakt cenił sobie ks. Blachnicki może bardziej, niż dzień narodzin 24 marca z rodziców Józefa i Marii z d. Miller. Po latach, w roku 1986 w "Elementach autobiografii" napisze, że przez całe życie prowadziła go niewidzialna ręka Boga.
 Spróbujmy zatrzymać się nad życiem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego poprzez to, co On sam mówi o sobie i o tym, czego Bóg w Nim dokonał - głównie na podstawie Jego wypowiedzi zapisanych w Jego pamiętnikach prowadzonych od lat młodości do końca życia. Ks. Blachnicki otrzymał od Boga niezwykły dar jasnego wyrażania swoich myśli i przeżyć wewnętrznych.
 To wszystko, co objawiało się na zewnątrz, Jego postawa, słowa i czyny, miało swoje źródło w Jego bogatym życiu wewnętrznym. Łatwo zauważyć, jak Bóg przygotowywał Go stopniowo do tego, co sam zamierzał w Nim i przez Niego dokonać.
 "Dziś gdy rozważam swoje życie - pisze w roku 1986 - widzę, że jest ono jeszcze niedokończonym wspaniałym dziełem Bożej mądrości i miłości. Czy mogę o tym milczeć, czy nie muszę dać świadectwa?... Za Psalmistą wołam: >>Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki.<< Nie wiem co przeżywali moja matka i ojciec. Wiem, że Bóg posłużył się nimi, żebym zaczął istnieć. A potem przez chrzest zostałem przyjęty w życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, nie wiedząc jeszcze o tym.
 W piątym roku życia po raz pierwszy Opatrzność Boża cudownie ocaliła moje życie. Wpadłem do kanału. Ktoś jadąc drogą zauważył i wyciągnął mnie ze ścieków.
 W dzieciństwie objawiają się pierwsze cechy mojego usposobienia: marzycielstwo, zamykanie się w sobie, samotność, wielkie ambicje. Potem czas gimnazjum do matury /1938/. Harcerstwo jako "anioł stróż" mojej młodości, zachowanie od złych dróg, rozwój w kierunku naturalnego dobra, szlachetnych ludzkich ideałów". /Od 1927 r. rodzina zamieszkała w Tarnowskich Górach./
 W sierpniu 1938 r. Franciszek zgłasza się jako ochotnik do Szkoły Podchorążych w Katowicach. W roku 1939 uczestniczy w Kampanii Wrześniowej aż do kapitulacji. Po kilku dniach niewoli ucieka i wraca do Tarnowskich Gór. W latach 1939-1940 podejmuje działalność konspiracyjną. Jasno ocenia sytuację polityczną - "Polska padła ofiarą własnego niedołęstwa ..., ale przyjdzie czas, że Polska zmartwychwstanie. Naród polski wyjdzie z tej próby dziejowej wzmocniony i zahartowany" /5 XI 1939 r./.
 24 kwietnia 1940 r. Franciszek zostaje aresztowany i po kilku dniach przesłuchań wywieziony do Oświęcimia. W obozie koncentracyjnym otrzymuje nr 1201. Przebywa tam 14 miesięcy, z tego 9 miesięcy w karnej kompanii, a jeden miesiąc w bunkrze, w którym rok później zmarł Ojciec Maksymilian Kolbe. Po latach tak wspomina o tym: "Musiałem się liczyć z tym, że z dnia na dzień mogę się znaleźć w krematorium. Wówczas to odczułem, jak niewiele wspólnego z życiem ma to chrześcijaństwo, które przyjęliśmy wraz z wychowaniem. Moje chrześcijaństwo, humanistyczne ideały, nie wystarczyły w tej granicznej sytuacji..., a jednak Oświęcim to cały łańcuch cudów Opatrzności, z którego wyszedłem ocalony jak Daniel z jaskini lwów lub młodzieńcy z pieca ognistego" /1986 r./.
 We wrześniu Franciszek zostaje przywieziony do więzienia w Zabrzu, a potem w Katowicach, gdzie w Wielki Czwartek 30 marca 1942 r. usłyszał swój wyrok śmierci przez ścięcie "za działalność konspiracyjną przeciw Rzeszy Niemieckiej". - "Stało się! To stwierdzenie przeszyło moją świadomość. Ojciec, siostra stoją przed drzwiami. Co ja im powiem?". Jak wszyscy skazańcy, Franciszek pisze do Berlina prośbę o ułaskawienie i czeka w celi śmierci. Po czterech i pół miesiącach, w 1. rocznicę śmierci O. Maksymiliana Kolbego - 14 sierpnia 1942 r. otrzymuje odpowiedź, że został ułaskawiony, a karę śmierci zamieniono na 10 lat więzienia po ukończeniu wojny. Był to drugi przypadek ułaskawienia na 120 ściętych w Katowicach. Cud ten staje się zrozumiały w kontekście największego wydarzenia w życiu 21-letniego Franciszka Blachnickiego, które rozegrało się w celi śmierci 17 czerwca 1942 r., a więc dwa miesiące przed ułaskawieniem.
 W swoim dzienniku pod datą 17 czerwca 1961 r., tak to opisuje: "Dziś przed 19 laty przeżyłem największy dzień swojego życia. Tutaj w tym wiezieniu zostałem ułaskawiony dekretem Miłosierdzia Wszechmogącego Boga ... Siedząc na krzesełku w kąciku swej celi i czytając książkę, przy jednym zdaniu przeżyłem coś takiego, jakby w mej duszy ktoś przekręcił kontakt elektryczny i zalało ją światło. Światło to od razu poznałem i nazwałem po imieniu, gdy powstałem i zacząłem chodzić po celi powtarzając w duszy; wierzę, wierzę! To światło od tej chwili nie przestało ani na moment świecić w mej duszy, nie przestało ani na chwilę kierować mną zwracając me życie ku Bogu".
 W odpowiedzi na otrzymaną łaskę - dar głębokiej wiary, Franciszek decyduje się oddać swoje życie na służbę w Kościele, jeśli Bóg Mu to życie daruje. Pan Bóg przyjął tę ofiarę 14 sierpnia 1942 r. 10 dni później, 24 sierpnia pisze do domu: "Jak dalece człowiek może być szczęśliwy, to ja jestem szczęśliwy. Oceniam moje ostatnie przeżycia jako największą łaskę od Boga, bo w nich znalazłem prawdę życia. Moje życie nabrało sensu. Dla mnie zaczęło się dopiero życie!" Wszystko co wydarzyło się wcześniej, było jego zdaniem przygotowaniem do wydarzenia z 17 czerwca 1942 r., to zaś, co nastąpiło po tym cudownym narodzeniu, było konsekwencją tego co wówczas przeżył. cdn.

Ks. Stanisław Sierla
 fragmenty wykładu wybrała Barbara Kwaśnik


WARTO CZYTAĆ
.Benedykt XVI: Wybór myśli, [kwiecień 2005 - marzec 2006], 2006.

Na końcu jest indeks obejmujący 62 pozycje: adoracja, adwent, antropologia chrześcijańska, ateizm, ... Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o., ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, tel. (058) 536 17 57; fax (058) 536 17 26,
e-mail: bernardinum@bernardium.com.pl, Internet: www.bernardinum.com.pl
Książka jest dostępna w bibliotece KIK.

Wychowanie dzieci i młodzieży
(ciąg dalszy z poprzedniego numeru)

 Bardziej młodzież demoralizuje niekonsekwencja w egzekwowaniu sprawiedliwości niż nawet samo niedoskonałe prawo. Wymagania i surowość tych wymagań będą przyjęte, jeśli będzie ukazana ich celowość: dla dobra wspólnego, dla sprawiedliwości. Młodzież jest hojna w dawaniu i poświęceniu, ale trzeba tę hojność i poświęcenie ciągle stymulować, przez wskazywanie sensowności i potrzeby ze względu na siebie i innych.
 Młodzież można włączyć w walkę z alkoholizmem, narkomanią, pornografią, przemocą, biedą pokazując im niesprawiedliwość i podłość każdej z tych patologii. Młody człowiek z natury pragnie szlachetności i sprawiedliwości.
 Można odwołać się do zasad harcerstwa, krucjaty wyzwolenia, wolontariatu. Gdzie tak ważne znaczenie ma wierność wartościom, poczucie honoru, godności osobistej, która musi być jednak bardzo wspierana przez państwo, musi być szanowana. Nie można nagradzać, promować czy tolerować postaw destruktywnych (chuligaństwo na stadionach, pijaństwo na dyskotekach, palenie w szkołach). Wymagane jest faktyczne zero tolerancji dla tego typu postaw i środowisk promujących takie postawy. cdn.

O. Krzysztof Homa SJ - duszpasterz w Chicago
.
WARTO PRZECZYTAĆ
.Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? Rodina pro Evropu nebo Evropa pro rodinu?
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.
Redakcja: Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášová-Kantorková.Książka jest dedykowana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i Jego nauczaniu. Wśród wielu interesujących artykułów jest między innymi: Henryk Marian Jankowski OFM: "Współczesna rodzina w myśli Jana Pawła II - zagrożenia i problemy".
Stanisław Waluś
.
SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.
Żarki-Leśniów

 Miejscowość położona 40 km na południowy wschód od Częstochowy. Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin. Kult maryjny od końca XIV w., kiedy to według legendy książę Władysław Opolczyk powracający w 1382 r. z Rusi wiózł ze sobą obraz Matki Bożej dla klasztoru na Jasnej Górze oraz drewnianą figurę Maryi, którą w dowód wdzięczności za otrzymane łaski miał pozostawić w tym miejscu, w kaplicy wybudowanej nad źródłem. Na początku XVII w. zbudowano tu kościół, później klasztor, w którym w latach 1706 - 1864 przebywali OO. Paulini. Aktualnie gospodarzami sanktuarium są znowu OO. Paulini. Gotycka figura Matki Bożej o wysokości 70 cm koronowana w 1967 r. znajduje się obecnie w ołtarzu głównym. Uroczystości odpustowe: 2 lipca oraz niedziela po 2 lipca.
Klasztor OO. Paulinów, 42-310 Żarki-Leśniów, ul. Leśniowska 99, tel. (034) 3149819

NASZE ROCZNICE
.

1460 lat temu (21 marca 547 r.) zmarł św. Benedykt z Nursji, pustelnik, założyciel klasztoru na Monte Cassino, autor reguły benedyktyńskiej.
1015 lat temu (25 maja 992 r.) zmarł książę Mieszko I, budowniczy polskiego państwa. Został pochowany w katedrze gnieźnieńskiej.
555 lat temu (15 kwietnia 1452 r.) urodził się Leonardo da Vinci.
215 lat temu (14 maja 1792 r.) w Targowicy przywódcy konfederacji: Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski ogłosili akt konfederacji skierowany przeciw Konstytucji majowej.
200 lat temu (20 kwietnia 1807 r.) w Lublinie urodził się Wincenty Pol.
175 lat temu (1 maja 1832 r.) władze carskie nakazały zamknięcie Uniwersytetu Wileńskiego, jako szczególnie niebezpiecznego ośrodka polskiego patriotyzmu.
135 lat temu (26 marca 1872 r.) w Wiedniu zmarł Ludwig van Beethoven, jeden z najwybitniejszych kompozytorów świata.
115 lat temu (17 kwietnia 1892 r.) car wydał ukaz zabraniający pod surowymi karami tajnego nauczania w języku polskim na ziemiach litewsko-ruskich, zagarniętych w I i II rozbiorze.
105 lat temu (13 marca 1902 r.) w Królestwie Polskim władze carskie zamknęły większość gimnazjów, których uczniowie odmawiali śpiewania rosyjskiego hymnu "Boże chroń cara".
100 lat temu (26 marca 1907 r.) w Warszawie na ulice wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne.
90 lat temu (13 maja 1917 r.) w Fatimie (Portugalia) Matka Boża objawiła się po raz pierwszy trójce pastuszków: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji.
75 lat temu (29 maja 1932 r.) w Warszawie otwarto pierwszy w Polsce Instytut Radowy nazwany imieniem Marii Curie-Skłodowskiej.
70 lat temu (14 marca 1937 r.) ogłoszenie encykliki Ojca Świętego Piusa XI "Mit brennender Sorge" (O położeniu kościoła katolickiego w Rzeszy Niemieckiej), potępiającej narodowy socjalizm i politykę prowadzoną przez Niemcy rządzone przez Hitlera.
70 lat temu (19 marca 1937 r.) ogłoszenie encykliki Ojca Świętego Piusa XI "Divini Redemptoris" (O bezbożnym komunizmie), potępiającej komunizm i ateizm oraz omawiającej chrześcijańską koncepcję sprawiedliwości społecznej.
65 lat temu (16 kwietnia 1942 r.) w Krakowie, w kawiarni Plastyków (przy ul. Łobzowskiej) gestapo aresztowało 198 osób, głównie artystów malarzy, literatów i aktorów.
65 lat temu (30 maja 1942 r.) hitlerowcy dokonali pierwszego masowego wywozu Żydów z krakowskiego getta do obozu zagłady w Bełżcu.
60 lat temu (2 kwietnia 1947) w Oświęcimiu stracono Rudolfa Hössa, komendanta obozu Auschwitz-Birkenau, skazanego na karę śmierci za zbrodnie ludobójstwa wyrokiem sądu w Warszawie.
60 lat temu (13 kwietnia 1947 r.) podczas obrad KC PPR zapadła decyzja o stopniowej likwidacji sektora prywatnego w handlu (tzw. bitwa o handel).
60 lat temu (24 kwietnia 1947 r.) z inicjatywy kard. Augusta Hlonda została powołana Rada Prymasowska dla odbudowy zniszczonych w czasie wojny warszawskich kościołów.
60 lat temu (10 maja 1947 r.) w Warszawie zmarł Juliusz Osterwa, wybitny aktor i reżyser, szlachetny człowiek i głęboko wierzący katolik.
50 lat temu (25 marca 1957 r.) w Rzymie delegaci Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN i Włoch podpisali układ o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
40 lat temu (26 marca 1967 r.) Papież Paweł VI ogłosił encyklikę "Populorum progressio".
30 lat temu (15 maja 1977 r.) został poświęcony pierwszy kościół w Nowej Hucie (Matki Bożej Królowej Polski).
25 lat temu (12 kwietnia 1982 r.) po raz pierwszy została nadana audycja w podziemnym Radiu "Solidarność", założonym przez Zbigniewa Romaszewskiego.
25 lat temu (13 maja 1982 r.) zgodnie z życzeniem Matki Bożej Papież Jan Paweł II dokonał uroczystego aktu oddania Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
20 lat temu (25 marca 1987 r.) ogłoszenie encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II "Redemptoris Mater", o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.
10 lat temu (8 czerwca 1997 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II koronował na Krakowskich Błoniach wizerunek Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej.
Wybrała Barbara Kwaśnik
.
Historia niskonakładowa

 Rację ma ten, kto ma większy nakład. Nie doczekał się więc popularyzacji Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (przez pewien czas milczało o nim Radio Wolna Europa), bo przesłaniał KOR, reklamowany tak uporczywie, bo też udało się trockistowskiej frakcji wśród komunistów, wywodzących się z tradycji KPP, czerwonego harcerstwa i PZPR (Geremek, Modzelewski, Kuroń, Michnik), zdominować narodowo-chrześcijański ruch społeczny "Solidarność", a potem opanować media, choć proponowali tylko socjalizm z ludzką twarzą, rady pracownicze i finlandyzację Polski. Tymczasem działacze ROPCiO (zawiązał się 25 III 1977 roku), wywodzący się z tradycji przedwojennej patriotycznej inteligencji, AK, WiN, postulowali wprowadzenie instytucjonalnych gwarancji respektowania praw człowieka. W Karcie Praw Robotniczych sformułowali program niezależnego ruchu związkowego (wolne związki zawodowe powstały w Katowicach i Gdańsku). Prowadzili punkty konsultacyjne dla osób pokrzywdzonych przez władze. Celem ROPCiO było niepodległe, wolne państwo i społeczeństwo obywatelskie. Działacze organizowali manifestacje patriotyczne, przekazywali prawdziwą historię Polski. W piśmie "Gospodarz" bronili praw chłopskiej gospodarki rodzinnej. W 30 lat od powstania ROPCiO prezydent Lech Kaczyński odznaczył przemilczanych obrońców praw człowieka. Wysokonakładowe gazety nie podały nazwisk działaczy ani klasy orderów.

 Jerzy Pawlas, "Źródło" Tygodnik Rodzin Katolickich, 15 IV 2007 r., str. 22.
 Pytałem moją Żonę, czy słyszała coś o ROPCiO w telewizji (ogląda i słucha najczęściej TVN). Nie pamiętała.
Stanisław Waluś


WARTO PRZECZYTAĆ

.Stanisław Krzyżaniak: Łabędzi śpiew. Wiersze, Wydawnictwo "Pergamon", Tychy 2006.
Tomik składa się z dwóch części: "Uroki patosu" liczącej 14 wierszy i "Bieguny życia" liczącej 16 wierszy.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2007

Marzec: Ogólna: Aby słowo Boże było coraz bardziej słuchane, kontemplowane, miłowane i wprowadzane w życie. Misyjna: Aby odpowiedzialni za młode Kościoły nieustannie troszczyli się o formację katechetów, animatorów i świeckich zaangażowanych w służbę Ewangelii.
Kwiecień: Ogólna: Aby każdy chrześcijanin, przyjmując światło Ducha Świętego i poddając się Jego kierownictwu, wiernie i z entuzjazmem odpowiadał na powszechne powołanie do świętości. Misyjna: Aby wzrastała liczba powołań kapłańskich i zakonnych w krajach Ameryki Północnej i Oceanii, by można było należycie zaspokajać potrzeby duszpasterskie i misyjne żyjących tam narodów.
Maj: Ogólna: Aby każdy chrześcijanin wzorując się na Najświętszej Maryi Pannie, zawsze uważnie odczytywał w swym życiu znaki Pana i by kierowało nim słowo Boże. Misyjna: Aby w wyższych seminariach duchownych i w instytutach życia konsekrowanego na terenach misyjnych nie brakowało dobrych i światłych formatorów.
Czerwiec: Ogólna: Aby Bóg miał w swej opiece marynarzy i wszystkich ludzi związanych z morzem. Misyjna: Aby Kościół w Afryce Północnej swą obecnością i działaniem świadczył o miłości Boga do każdego człowieka i każdego narodu.

Pielgrzymka KIK na Cypr w lutym 2007

 Historia Cypru nierozerwalnie związana jest z początkami chrześcijaństwa. Stąd pochodził św. Barnaba, tu św. Paweł nawrócił rzymskiego prokonsula Pawła Sergiusza, tu też został pochowany wskrzeszony przez Chrystusa św. Łazarz. Wspaniałe miasta i kościoły chrześcijańskie zniszczyli muzułmanie, którzy napadli na Cypr w VII w. Od 1974 r. Cypr podzielony jest na dwie części, przy czym północny Cypr okupowany jest przez Turcję. Obydwie części oddziela strefa buforowa ONZ, w której zniszczenia wojenne sprzed 33 lat wciąż są widoczne. Sytuacja zaczęła się normować po przyjęciu Cypru do Unii Europejskiej.

.Larnaka. Grób św. Łazarza

.Nikozja. Spotkanie z Marią, siostrą abp. Makariosa III

.Salamina. Modlitwa "Anioł Pański" przy ocalałych resztkach mozaiki w ruinach bazyliki chrześcijańskiej św. Epifaniusza z około 400 r.
Fotoreportaż z pielgrzymki wkrótce będzie na stronie KIK.

Antoni Winiarski
.
Pielgrzymki - 2007 Rok

Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Organizator: Jan Mikos
28.04.2007. Leśniów - Żarki, Częstochowa - koszt 25 zł.
4 - 6.05.2007. Kalisz - Sanktuarium Św. Rodziny, Katedra, Rynek Starego miasta, Licheń - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Koszt 190 zł.
12 - 23.05.2007. Słowacja: Trencin, Trnawa, Bratysława. Włochy: Florencja, Pisa, Chianciano, Watykan, Monte Cassino, Neapol, Pompeje, Monte San't Angelo, San Giovanni Rotondo, Loreto, Rimini, Rawenna, Padwa, Wenecja, Tarvisio. Koszt pielgrzymki - 600 zł + 325 Euro.
15 - 18.06.2007. Miechów, Zielenice, Wiślica, Pacanów, Sandomierz, Radomyśl, Nisko, Janów Lubelski, Zamość, Krasnobród, Leżajsk, Tarnowiec, Dębowiec, Dukla, Szczepanów, Bochnia ze zjazdem do sanatorium i zwiedzaniem Muzeum Kopalni Soli, Kraków Łagiewniki. Koszt 340 zł.
19 - 23.09.2007. Czechy, Niemcy - Bawaria - szlakiem Benedykta XVI. Koszt 440 zł + 85 Euro.
29.09.2007. Jędrzejów, Kielce. Koszt 60 zł.
6.10.2007 - na zakończenie roku pielgrzymkowego - Gidle, Częstochowa. Koszt 25 zł.
 Wpisać i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16.30 - 17.00 lub o godz. 18.45 - 19.20. informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20.00 lub tel. kom. 0697 684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, plac Ks. Emila Szramka 2/13.

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego
Zgłoszenia: tel. kom. 0508 290199, tel. służb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112.
E-mail:  awini55@yahoo.com
9 - 10.06.2007. Ziemia Sądecka (św. Świerad, św. Kinga) i Bobowa (grób śp. Marty Łabno). Dębno, Podole, Tropie, Stary Sącz, Pasierbiec (Sanktuarium Maryjne, nocleg), Limanowa, Bobowa, Ciężkowice, Gromnik, Tuchów, Tarnów, Szczepanów. Autokar. Obiadokolacja, śniadanie, nocleg. Koszt 100 zł.
13 - 27.07.2007. Ameryka Południowa. Samolot. Sao Paulo, wodospady Iguazu (Brazylia, Argentyna), Ciudad del Este (Paragwaj), PN Vila Velha, Kurytyba, Peruibe, Parati, Rio de Janeiro, Congonhas do Campo, Ouoro Preto, Petropolis. Koszt ok. 10.000 zł.
11-15.08.2007. Kaszuby. Łęczyca, Grudziądz, Gdańsk, Kartuzy, Wieżyca, Kościerzyna, Swarzewo, Władysławowo, Hel, Wejherowo, Lębork, Pelplin, Toruń. Autokar. Obiadokolacje, śniadania, noclegi. Koszt: ok. 400 zł.

Piesza pielgrzymka KIK do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej

Niedziela 20. maja 2007. O godz. 15.30 wyjście sprzed siedziby KIK. Msza św. w sanktuarium Matki Bożej Boguckiej o godz. 17.00.

Chiny widziane oczami Polaka

 Wystawa akwareli Krystyny Jasińskiej i fotogramów Antoniego Winiarskiego będzie czynna w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach (wejście od ul. Wita Stwosza 16) od 10 maja do 1 lipca 2007 we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17.

Sympozjum w Piekarach

 Jak co roku w piątek przed pielgrzymką męską do Piekar (25 V) odbędzie się w Miejskim Domu Kultury sympozjum nt. katolickiej nauki społecznej organizowane w tym roku przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Akcję Katolicką. Ze względu na ogólnopolski charakter tegorocznej imprezy organizatorzy wprowadzili zasadę rezerwacji miejsc. Dlatego proszę zainteresowane osoby o zgłoszenie chęci uczestnictwa w sympozjum na mój numer telefonu: 032 2050338 lub smsem na nr 0 504 824 361.

Rajmund Rał członek zarządu KIK, członek Rady Instytutu  Archidiecezjalnego Akcji Katolickiej


Kongres z okazji 10 - lecia odrodzenia Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej

w dniach 12 - 13 maja 2007 roku w Krakowie. Informacje: http://www.krakow.ak.org.pl/

IV Światowy Kongres Rodzin

 Kongres odbędzie się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 11-13 maja 2007 r. Informacje: http://www.worldcongress.pl/

Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

Sobota 2 VI 2007 r. Autokar. Wyjazd z Katowic o 7.30. Koszt 25 zł. Godz. 9.30 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, 11.30 wykłady w Auli Pawła VI, 13.45 modlitwa i złożenie kwiatów przed pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 14.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, którą poprowadzi KIK Lubaczów, a po niej złożenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II. 16.00 Powrót do Katowic. Zapisy Antoni Winiarski.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - spotkania w siedzibie KIK w Katowicach w drugą środa miesiąca o godz. 17.00: 9.05, 13.06, 10.10, 14.11 i 12.12.2007.

Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w drugi wtorek miesiąca, godz.18.00: 22.05, 12.06, 13.11 i 11.12.2007.

Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - prowadzona przez prof. dr hab. Wojciecha Świątkiewicza i Rajmunda Rała wspólnie z "Civitas Christiana" - spotkania w siedzibie "Civitas Christiana", Katowice, ul. 3 Maja 26 (II piętro).

Rekolekcje. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.
28 - 30 września 2007. Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. 2 noclegi, całodzienne wyżywienie. Koszt ok. 80 zł.

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w kościele akademickim - krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach: 4.05, 1.06, 5.10, 2.11 i 7.12.2007

Dyżury w siedzibie KIK (pl. Ks. Emila Szramka 2/13) w piątki od godz. 17.00 do 18.00: prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca.

Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł. O ile to jest możliwe, składki prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 032 2544060 - wieczorem).
Nowy numer konta KIK:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy w PKO BP S.A.
XI O/Katowice
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w Internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

Informacja o KIK w Internecie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl
E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl

Redagują: Barbara Kwaśnik, Stanisław Waluś (032-2381797, irena.walus@data.pl ).

Nakład: 450.

Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html