Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 12 (178-179) 24 grudnia 2006
 

.

.
Katedra Chrystusa Króla w Katowicach (2005 r.)
 Naród kroczący w ciemnościach
 ujrzał światłość wielką;
 nad mieszkańcami kraju mroków
 światło zabłysło.
 Pomnożyłeś radość,
 zwiększyłeś wesele.
 Rozradowali się przed Tobą,
 jak się radują we żniwa,
 jak się weselą
 przy podziale łupu.
 Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
 i drążek na jego ramieniu,
 pręt jego ciemięzcy
 jak w dniu porażki Madianitów.
 Albowiem Dziecię nam się narodziło,
 Syn dostał nam dany,
 na Jego barkach spoczęła władza.
 Nazwano Go imieniem:
 Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
 Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
 Wielkie będzie Jego panowanie
 w pokoju bez granic
 na tronie Dawida
 i nad Jego królestwem,
 które On utwierdzi i umocni
 prawem i sprawiedliwością,
 odtąd i na wieki.
 Zazdrosna miłość Jahwe Zastępów
 tego dokona.
Iz 9, 1-3.5-6

   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Członkom KIK w Katowicach, Sympatykom Klubu i Czytelnikom "Dlatego" pokoju serca i mądrości potrzebnych do przyjęcia tej prawdy, że przychodząca Boża Dziecina jest oczekiwanym Królem miłości.
   Życzymy obfitego błogosławieństwa Bożego na każdy dzień nadchodzącego Roku Pańskiego 2007 - w życiu osobistym, naszych Rodzinach, w miejscu pracy i całej naszej Ojczyźnie.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach


BOŻONARODZENIOWA REFLEKSJA

   Chyba nikt uczciwy nie zaprzeczy, że święta Bożego Narodzenia należą do najpiękniejszych uroczystości i przeżyć człowieka w ciągu roku. Jakże krzepiąco działa kolęda "Cicha noc, święta noc". Zapytajmy przeto raz jeszcze co się wydarzyło przed dwoma tysiącami lat, że niemal cały świat chyli się tej NOCY w głębszej zadumie? "SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM, ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI"! Bóg stał się Człowiekiem! Powiada Pismo Święte: "Oto naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką...". Była to cudowna noc! Gwiazdy migotliwie święciły i patrzyły na stajenkę betlejemską, w żłóbek, w którym było DZIECIĘ! Dziwne i wyjątkowe Dziecię! Obiecane przed tysiącami lat i oczekiwane przez miliony ludzi dobrej woli. Wszystkie inne dawno umarły, nikt ich nie zna, ani nie pamięta. A TO DZIECIĘ ŻYJE!
   Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Wszechmogący, Książę Pokoju! Rodzi się w czasie, choć jest odwieczny. Rodzi się z Dziewicy, choć Ojcem Jego jest Bóg. "Bóg się rodzi, moc truchleje". Aby wyrwać człowieka z grzechu, na nowo pojednać go ze sobą. Tak więc pozostając Bogiem - staje się bratem i to dla wszystkich bez wyjątku ludzi. Boże Narodzenie jest świętem porozumienia się nieba z ziemią. Nie lękaj się zatem człowieku BOŻEGO NARODZENIA! Bóg na nowo wychodzi na spotkanie z tobą. Powie poeta: "Chrystus na to się narodził, aby z nami po tej ziemi chodził".
    Przychodzi, aby uścisnąć rękę spracowanego człowieka, aby ucałować główki małych dzieci, aby pobłogosławić utrudzonej i umęczonej matce, aby wszczepić nadzieje wciąż niedowartościowanemu robotnikowi i bezrobotnemu, aby dać poznać wszystkim swą MIŁOŚĆ, a potem za każdego oddać swe życie na krzyżu. Czegoż więcej można chcieć od przychodzącego na świat Chrystusa Pana? A przychodzili do Niego różni ludzie: mali i wielcy tego świata, wielu z ciekawości, inni z powątpiewaniem, ale każdy odchodził INNYM, bo spotkanie nie z BYLE KIM - musi przynieść owoc NIE BYLE JAKI!!! O tym pamiętajmy i nie zapominajmy.
Ks. Herbert Jezierski


Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Organizacją Pożytku Publicznego

   29 listopada 2006 r. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskując numer 0000068764. Wpisu dokonano w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tym można w 2007 roku dokonać wpłaty 1% podatku na rzecz naszego Klubu. Pod adresem:
 http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=41289
znajduje się wzór druku przelewu/wpłaty 1%, który po wypełnieniu można wydrukować na drukarce.
   Poniżej podajemy wygląd druku i sposób jego wypełnienia:

   W pierwszej linijce od góry wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
   W drugiej:
Pl. Ks. Emila Szramka 2 m. 13, 40-014 Katowice
   W trzeciej:
29102023130000330201247709
Pierwsze dwie cyfry, czyli 29, wpisujemy w pierwszych dwóch kratkach zakreślonych na różowo. Wpisujemy bez odstępów. Ostatnia kratka zostaje wolna.
   W czwartej linijce w przypadku wpłaty gotówkowej skreślamy literę P i wpisujemy cyframi kwotę wpłaty, a w piątej wpisujemy kwotę wpłaty słownie.
  W przypadku przelewu skreślamy literę W i wpisujemy cyframi kwotę wpłaty, a w piątej wpisujemy numer naszego konta bankowego.
   W szóstej i siódmej linijce piszemy nazwisko i imię oraz adres osoby wpłacającej.
   W rubryce "tytułem" wpisujemy:
1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Święto Niepodległości - 11 listopada 2006
Słowa Ojca Świętego 12 XI 2006 do Polaków

Po modlitwie "Anioł Pański" i udzieleniu błogosławieństwa Ojciec Święty Benedykt XVI zwrócił się do Polaków słowami: "Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliście rocznicę odzyskania niepodległości waszego kraju. Wraz z wami cieszę się z daru wolności, za który tak wielu ponosiło ofiary, a nawet oddawało życie. Niech Polska pomyślnie rozwija się dla dobra wszystkich jej obywateli. Trwajcie w wierności Ewangelii i tradycji ojców. Niech Bóg błogosławi wam i waszej ojczyźnie".
Nasz Dziennik, 13 XI 2006 r., str. 8, Niedziela, 26 XI 2006 r., str. 6
Podaję słowa Benedykta XVI, ponieważ w powszechnie czytanym przez członków KIK (jak wynika z ankiety) Gościu Niedzielnym ich nie podano.

Święto Niepodległości w katedrze św. Piotra i Pawła w Gliwicach

W tym roku homilię wygłosił ks. biskup Jan Wieczorek - ordynariusz Diecezji Gliwickiej. Ks. Biskup powiedział, że każda rocznica skłania do refleksji, a dzisiaj refleksją obejmujemy tych wszystkich, którzy nie szczędzili trudu i ofiar, aby torować drogę do niepodległości. Przypomniał słowa z pierwszego czytania - listu św. Jakuba, że gdy będziemy poddani Bogu to wtedy On będzie bliżej nas. Edyta Stein, przez pracę swego ojca związana z Gliwicami uważała, że odrzucając Boga i jego przykazania odrzucamy drogę pokoju. Następnie nawiązując do hasła wypisanego na sztandarze "Bóg, Honor, Ojczyzna" Ks. Biskup powiedział, że wciąż trzeba podejmować ofiarę, a każdy, kto detronizuje Boga detronizuje niepodległość, wolność i pokój. Biskup Jan Wieczorek dalej zwrócił uwagę na to, że niekiedy chce się wprowadzić demokrację, która chce ustalać, co jest dobre, a co złe, która nie liczy się z prawdą, ale z liczbą głosów, nie liczy się z moralnością, ale z interesem takiej czy innej grupy. Pod koniec Ksiądz Biskup powiedział, że dziś składamy hołd tym, dla których był ważny i Bóg, i honor, i Ojczyzna.

Kazanie biskupa polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego wygłoszone w dniu Święta Niepodległości w warszawskiej bazylice Świętego Krzyża (fragmenty)

   Jesteśmy narodem i mamy przetrwać jako naród. Utrata narodowości byłaby regresem naszego człowieczeństwa - do tego nie wolno dopuścić. W sposób wyjątkowy musimy być wierni naszemu kulturowemu i historycznemu dziedzictwu, w którym karmić winny się najmłodsze pokolenia Polaków.
   Idąc po takiej drodze, która zamiast rosy piła patriotyczną, polską krew, możemy być pewni, że znajdziemy schronienie pod konarami narodowego dębu. W przeciwnym razie pod jego konarami znajdzie schronienie: ateista, nihilista, liberalny gracz kartami Przykazań Bożych czy tak zwany kulturalny i nowoczesny Europejczyk tańczący w chocholim rytmie wokół złotego cielca demokracji.
   Ojciec Święty Benedykt XVI wzorem swego poprzednika - Jana Pawła II - wyraźnie stwierdza, że człowiek żyje dziś tak, jakby Bóg nie istniał. Odważnie głosi też i przypomina nam prawdę o zlaicyzowanej Europie, która wyrzekła się Boga. O Europie poprawności politycznej, która homoseksualizm nazywa "kochaniem inaczej", a eutanazję - "Solidarnością z cierpieniem". Nasza Polska, 21 XI 2006, str. 19
Stanisław Waluś


WARTO PRZECZYTAĆ
 Peter Raina: Anatomia linczu. Sprawa Ojca Konrada Hejmo, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2005.
(fragmenty)

   Kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski, prosił dziennikarzy, by nie wydawali pochopnych wyroków.
   Metropolita gnieźnieński, arcybiskup Henryk Muszyński, powiedział, że dziwi go sytuacja, w której ogłasza się nazwisko o. Hejmy jako współpracownika SB, nie rozmawiając z nim wcześniej, i do tego nie mówi się o tych, którzy "łamali ludzi".
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański, zauważył, że księża, co do których pojawia się podejrzenie, że byli agentami SB, powinni być traktowani jak inni obywatele i trzeba im dać możliwość wytłumaczenia się.
   Metropolita lubelski, arcybiskup Józef Życiński, sugerował, by "odwołać się do konkretnych dokumentów i (...) usłyszeć komentarz samego zainteresowanego, dać szansę obrony".
   Abp Sławoj Leszek Głódź (ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Masowego Przekazu) - Na jakiej to podstawie prawnej szef IPN może ogłaszać tego typu wyroki? - pytał ks. abp Głódź. - Niech wreszcie w Polsce wolnej, demokratycznej i niezależnej ktoś powie, na czym polega ta lustracja. Jeżeli ktoś współpracował czy donosił, to kto jest uprawniony do tych oświadczeń i wydawania sądów? I dlaczego prezes IPN posiłkuje się prowincjałem dominikanów do uwiarygodnienia tej wiadomości? - mówił ordynariusz warszawsko-praski. - A poza tym, skąd się bierze, że akurat teraz, i to w kontekście pogrzebu Jana Pawła II?
   Abp Damian Zimoń (metropolita katowicki): Zbyt łatwo feruje się wyroki w przekazach o współpracy duchownych ze służbami PRL. (...) Kościół nie boi się prawdy. Trzeba nie mówić tyle o tych ludziach, którzy może zostali złamani, ale więcej mówić o tych, którzy łamali sumienia ludzkie, którzy byli katami.
    Współbracia o. Konrada Hejmo pismem z 3 maja 2005 roku zwrócili się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję. Sygnatariusze zarzucili prezesowi IPN nadużycie ustawy o IPN. (...) o. Walenty Potworowski OP, o. Czesław Bartnik OP, o. Jacek Salij OP, o. Jan Góra OP, o. Nikodem Brzózy OP, o. Tomasz Dostatni OP, o. Krzysztof Parol OP.
Stanisław Waluś


   Tu chciałbym przypomnieć Czytelnikom, że w tym czasie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej był prof. Leon Kieres. Atak na o. Konrada Hejmę to nie jedyny przypadek. Był atak na ks. Mirosława Drozdka, ks. Henryka Jankowskiego, ... a ostatnio na zastępcę redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego" - Andrzeja Grajewskiego i nowego Metropolitę Warszawskiego Stanisława Wielgusa, ordynariusza płockiego, przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Warto przypomnieć prasę, która publikowała te ataki: Gazeta Polska, Gazeta Wyborcza, Metro, Życie Warszawy, ...
   Członek naszego KIK i senator RP Czesław Ryszka napisał oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, zaczynające się następująco: "Panie Ministrze! Artykuł w Gazecie Polskiej na temat współpracy abp. Stanisława Wielgusa ze Służbą Bezpieczeństwa jest klasyczną mistyfikacją i powinien być ścigany z urzędu. Należy ujawnić mocodawców tego tekstu oraz te siły, które są zainteresowane, aby zniszczyć autorytet nowego arcybiskupa warszawskiego". Warto zapoznać się z całym tekstem oświadczenia, które zostało opublikowane w Naszym Dzienniku z 22 XII 2006, na str. 3 i w Niedzieli z 31 XII 2006, na str. 5.

Stanisław Waluś


25. rocznica wojny polsko-jaruzelskiej
(13 XII 1981 - wprowadzenie stanu wojennego)

Komunikat z 338. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (fragment)

6. Dnia 13 grudnia br. przypada 25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Biskupi zachęcają do modlitwy za ofiary tamtych tragicznych wydarzeń, jak i do wdzięczności Bogu za dar odzyskanej wolności, okupionej ofiarą wielu ludzi. Przypominają zarazem opatrznościową rolę, jaka odegrał sługa Boży Jan Paweł II przez solidarność ze swoim narodem, wyrażającą się w modlitwie, słowie i pielgrzymkach do Ojczyzny.
Niedziela, 3 XII 2006, str. 5,

Gość Niedzielny, 10 XII 2006, str. 30-31

   W 2001 roku w naszym biuletynie zamieściliśmy z okazji rocznicy 13. grudnia wiersz naszego członka Stanisław Krzyżaniaka. Niżej wiersz, nieznanego autora, który krążył w drugim obiegu i od czasu do czasu ukazywał się w prasie.
              Do generała
Za słowa kłamstwem splugawione
Za mundur bratnia krwią splamiony
Za ręce rozłączone
Za naród głodem umęczony
Za oczy dziecka przerażone
Obnoś swój tryumf w partyjnej chwale
Naród dziękuje ci generale
Za pogrom braci bez litości
Za honor wojska zbeszczeszczony
Za mękę strasznej bezsilności
Za ból rozłąki z mężem żony
Za łzy i rozpacz samotności
Ciesz się, żeś działał tak wspaniale
Naród dziękuje ci generale
Za połamane pałką kości
Za koszmar walki brata z bratem
Za nienawiści siew i złości
Za to, że żołnierz stał się katem
Za znów zdławiony świt wolności
Pomnik twych zasług wzniosłeś trwale
Naród dziękuje ci generale
Za nałożone znów kajdany
Za zbrodnię łagrów w polskiej ziemi
Za fałsz przemówień wyświechtanych
Za podłość zdrajców między swymi
Za język prawdy zakazany
Wypnij na Kremlu pierś po medale
Naród dziękuje ci generale
Naród śle dziś podziękowania
Żeby ci legły jak kamieniem
Przyjmij je śpiesznie bez wzdragania
Może obudzą twe sumienie
Bo generale nie znasz godziny
Gdy przed Najwyższym Dowódcą Świata
Złożysz ostatni raport za czyny
Z piętnem Kaina - krwią swego brata.

Obchody 25-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni "Wujek"

   Smutna refleksja towarzyszyła tegorocznym obchodom tragicznych wydarzeń. Rodziny ofiar zarówno tych, którzy polegli podczas ataku na kop. "Wujek", jak i tych, którzy zostali skrytobójczo zamordowani przed i po wprowadzeniu stanu wojennego, do dziś nie poznali prawdy. Nie poznali jej także i nie otrzymali zadośćuczynienia prześladowani członkowie "Solidarności", więzieni, pozbawiani pracy, zdrowia i ci, których dotknęło trwałe kalectwo. Dziś wielu z nich pobiera skromne emerytury w przeciwieństwie do ich oprawców i katów. Główne uroczystości w Katowicach odbyły się 16 grudnia 2006 z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Józefa Michalika oraz Metropolity Górnośląskiego ks. Abp. Damiana Zimonia.


Delegacja KIK (Antoni Winiarski i Rajmund Rał) złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych górników kopalni "Wujek"

   Po Mszy św. nastąpił przemarsz pod Krzyż przy kop. Wujek, gdzie po przemówieniach, dekoracjach orderami oraz wykonaniu przez Antoniego Filipkowskiego pieśni "Idą Pancry na Wujek" wiele delegacji złożyło wieńce i kwiaty pod pomnikiem upamiętniających poległych górników. Uroczystości odbyły się także w Górnośląskim Centrum Kultury, katowickim "Spodku", katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla, w KWK "Piast" w Bieruniu oraz KWK "Zofiówka" w Jastrzębiu Zdroju.
   Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego 15.12.2006 odbyło się seminarium poświęcone ocenie stanu wojennego. Gościem honorowym seminarium była prof. Irena Bajerowa, ówczesny prorektor UŚ, która wraz z rektorem UŚ śp. prof. Augustem Chełkowskim była internowana w nocy z 12/13 grudnia 1981.


Prof. Irena Bajerowa

   O różnych aspektach stanu wojennego mówił dr Andrzej Drogoń. Wskazał na wiele negatywnych skutków stanu wojennego prowadzących także do osobistych tragedii.


Młodzież uczestnicząca w seminarium

   Wielu sędziów sprzeniewierzyło się zasadzie niezawisłości, a niechlubną rolę w tym czasie odegrał Sąd Najwyższy. Do dzisiaj wielu nadgorliwych milicjantów, funkcjonariuszy SB, sędziów i prokuratorów pełni funkcje publiczne.


.

.

Wystawa "Strajki ustrzycko-rzeszowskie"

   W seminarium zorganizowanym przez NZS przy wsparciu NSZZ "Solidarność" UŚ i IPN wzięło udział sporo młodych ludzi, którzy właśnie teraz rozpoczynają swoje dorosłe życie.

Antoni Winiarski


Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2006/2007

   Filmy dokumentalne - "Tysiąclecie kontra Milenium", "Przemilczana tragedia", "Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach 1939-1947".
   Wystawy - 6 wystaw.
   Warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli - 8 tematów a wśród nich: "Obozy pracy w Polsce 1944-1950", "Władze Polski Ludowej kontra Kościół katolicki 1944-1989".
   Lekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych - z historii Polski - 10 tematów, z historii regionu - 7 tematów.
   Informacje:
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
40-061 Katowice, ul. Kilińskiego 9
tel. (32) 60 99 872, fax (32) 60 99 842 www.ipn.gov.pl

Sesja w XV rocznicę śmierci prof. Waleriana Pańko

Podczas sesji mówcy, m.in. prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Irena Lipowicz, dr Jan Jelonek, dr Andrzej Sikora, Jerzy Stępień i Piotr Kownacki, przypomnieli postać Profesora Uniwersytetu Śląskiego, który był w latach 1980-1981 doradcą NSZZ "Solidarność" i NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych a następnie został internowany po ogłoszeniu stanu wojennego.

Od 1989 r. był posłem na Sejm z listy OKP, a 23 maja 1991 r. został wybrany Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Zginął w wypadku samochodowym 7 października 1991 r. w niewyjaśnionych okolicznościach, kilka dni po zapowiedzeniu wskazania winnych w aferze FOZZ. Wkrótce w tajemniczych okolicznościach zmarły osoby związane z rozszyfrowaniem afery FOZZ lub związane z wypadkiem.


Od lewej: prorektor UŚ prof. Anna Łabno, wiceprezydent Katowic Józef Kocurek, prorektor UŚ prof. Barbara Kożusznik, prof. Irena Lipowicz


Prof. Andrzej Stelmachowski


Od lewej: wojewoda śląski Tomasz Pietrzykowski, rektor UŚ prof. Janusz Janeczek, poseł Jan Rzymełka, prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień

   Uczestnicy sesji wystąpili do Władz RP o pilne wznowienie śledztwa i wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku i tragicznej śmierci Profesora Waleriana Pańki. Sesji towarzyszyła wystawa "Strajki ustrzycko-rzeszowskie" oraz złożenie kwiatów przed wizerunkiem Profesora przy auli Jego imienia. W sesji wzięła udział Urszula Pańko - żona Profesora.    Organizatorami Sesji, która odbyła się 11.12.2006 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŚ byli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. UŚ dr hab. Zygmunt Tobor i NSZZ "Solidarność" UŚ.

 Antoni Winiarski


Stan wojenny w dziennikach

   Z okazji 25. rocznicy "wojny polsko-jaruzelskiej" kupiłem 13 XII 2006 wszystkie dostępne dzienniki i niżej podaję tytuł zasadniczego artykułu poświęconego tej rocznicy na pierwszej stronie (w nawiasie orientacyjna część powierzchni strony poświęcona rocznicy stanu wojennego) oraz ile stron całego dziennika w stosunku do całości jest poświęconych tej rocznicy (w przeliczeniu na strony formatu podstawowego).
   Dziennik: Władysław Bartoszewski w 25. rocznicę 13 grudnia 1981 r.: Nigdy nie wybaczę stanu wojennego (0,5 strony) - 13,5 strony na 48 stron.
   Dziennik Zachodni: 13 grudnia 1981 (0,1 strony) - 3 strony na 60 stron.
   Fakt: 25 lat temu wprowadzili stan wojenny. Dziś żyją w luksusie (0,6 strony) - 3,8 strony na 24 strony.
   Gazeta Wyborcza: STAN WOJENNY. Minęło ćwierć wieku (0,5 strony) - 9 stron na 80 stron.
   Nasz Dziennik: 25. rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Tej tragedii można było uniknąć (0,3 strony) - 9,2 strony na 24 strony.
   Rzeczpospolita: Pamiętamy tak, jak chcemy. 25. rocznica stanu wojennego. Co piąty Polak nie wie co się wydarzyło 13 grudnia 1981 roku - wynika z sondażu "Rz". Niemal co drugi ocenia, że generałowie mieli rację (0,5 strony) - 2,5 strony na 40 stron.
   Super Express: Już dziś nasz dodatek. Stan wojenny. Przeżyłeś to - przypomnij sobie. Nie było cię wtedy na świecie - zobacz, jak to było. (0,2 strony) - 9 stron na 36 stron.
   Trybuna: LUDZIE SĄ MĄDRZEJSI. Z JANUSZEM KIJOWSKIM, reżyserem, twórcą m.in. filmu "Stan Strachu" poświęconego stanowi wojennemu, rozmawia Krzysztof Lubczyński (0,7 strony) - 0,7 strony na 12 stron.
Stanisław Waluś
Nasza ankieta
   W 6-8 numerze "Dlatego" z 28 czerwca 2006 r. podaliśmy wyniki ankiety dotyczącej czytelnictwa prasy i naszego biuletynu.
   Teraz prezentuję uwagę z ankiety 5, w której na pytanie "Czego jest za dużo?" respondent odpowiedział: "Nasz Dziennik - cytaty" i na pytanie "Czego jest za mało?" - respondent odpowiedział "więcej różnych opinii". Osoba ta regularnie nie czyta żadnego dziennika, natomiast sporadycznie Dziennik Zachodni i Gazetę Wyborczą.
   W ankiecie 30 na pytanie "Czego jest za dużo?" respondent odpowiedział: "Analiz prasowych" i na pytanie "Czego jest za mało" - respondent odpowiedział: "Aktualnych problemów Kościoła". Jak wynika z podsumowania ankiety, czytelników dzienników (regularnych i sporadycznych) jest: Fakt - 1, Dziennik Zachodni - 18, Gazeta Wyborcza - 21, Nasz Dziennik - 11, Rzeczpospolita - 13, Super Express - 0, Trybuna - 0. Spośród czterech dzienników, które są czytane, najmniej czytelników ma Nasz Dziennik, w którym jest codzienny dział "Wiara ojców" zawierający informacje z życia Kościoła, o co proszono w ankiecie 30. Niezbyt rozumiem respondenta 5, który nie czytając (nawet sporadycznie) Naszego Dziennika nie chce, aby treści z niego były udostępniane szerszemu gronu odbiorców.
   Na prośbę zawartą w biuletynie 178-179 na str. 14 nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Wyżej dzielę się z Czytelnikami przeglądem dzienników z 13 grudnia 2006 r.
Stanisław Waluś
Wychowanie młodzieży w USA
   W stanie Illinois w USA obowiązuje godzina policyjna dla młodzieży nieletniej. Po godz. 23 (w niedzielę od 24 do 6 rano) młodzież nieletnia nie może sama przebywać poza domem rodzinnym, musi być w towarzystwie opiekuna do tego uprawnionego. Nie może to być starszy kolega, jakiś nieznajomy, ale ktoś kto ma upoważnienie rodziców. Istnieje zakaz sprzedaży i picia alkoholu przez nieletnich, jest on surowo egzekwowany, podawanie młodzieży i dzieciom alkoholu również w domach prywatnych może być karane. Nie wolno przewozić alkoholu w samochodach w części przeznaczonej dla pasażerów, policja czasem kontroluje, za picie alkoholu w czasie jazdy, otwarta puszka piwa jest surowa kara, łącznie z odebraniem prawa jazdy, plus kary pieniężne. Alkohol można przewozić tylko w bagażniku.
   Porządna szkoła w USA posiada swój emblemat i mundurki dla uczniów również w gimnazjach i koledżach. Tolerancja i wolność nie oznaczają lekceważenia prawa. Policja wykorzystuje prawa, które ma, nie widzi się pijanych na ulicach, nikt nie odważy się pić w parku, za agresywne zachowania są kary. Wspomagana jest policja przez monitorowanie kamerami, nagrywanie zachowań agresywnych osób na stadionach czy przed szkołami. Młodzież czuje respekt przed policją, przed prawem które zna. Specjalne miejskie służby zmywają napisy i grafitti z murów. Samo grafitti jest zabronione surowo, poza wyznaczonymi miejscami.
   Nie ma idealnej sytuacji w USA, ale przy tej różnorodności kultur i ras jest znacznie mniejsze rozwydrzenie i wulgaryzm jak często w Polsce. Istnieje poczucie działającego prawa, jego egzekucji i dotkliwych kar jak sprzątanie ulic, prace na rzecz chorych i upośledzonych, noszenie koszulek w czasie tych prac jako znak, że jest to praca za karę. Czasem sędzia za drobne kradzieże lub inne przestępstwa każe odpracować określoną ilość godzin na rzecz instytucji pożytku publicznego, sprawdzając, czy zostało to zrobione. Korzyść jest dla wszystkich. Również uczniowie w szkołach w ciągu roku muszą odpracować określoną ilość godzin za darmo na rzecz wybranych przez siebie instytucji pożytku publicznego.
   To kilka drobnych refleksji. Mity o bezstresowym i liberalnym wychowaniu nie mają nic wspólnego z praworządnością, szacunkiem dla drugiego człowieka, poszanowaniem dobra wspólnego. Z czasem obrócą się przeciwko młodzieży, co widać w Polsce.
Gliwice, XI 2006 O. Krzysztof Homa SJ (duszpasterz w Chicago)


Zakazać pornografię

   Pornografia niszczy godność osoby ludzkiej oraz powoduje wzrost przestępstw seksualnych
  8 marca tego roku - w Dzień Kobiet pięć organizacji:
- Polska Federacja Ruchów Obrony Życia
- Forum Kobiet Polskich
- Sekcja Rodzin KIK w Warszawie
- Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi
- Redakcja Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej "Nasza Droga"
podjęło akcję O godność Kobiet - stop pornografii, zmierzającą do wprowadzenia całkowitego, ustawowego zakazu produkcji i rozpowszechniania pornografii. (...)
Źródło, 12 XI 2006, str. 25
Zdzisław Szpakowski nie żyje
   W latach osiemdziesiątych był częstym prelegentem w sekcji KIK w Gliwicach. On nas dokształcał z historii.
   W listopadowym Informatorze Klubowym (str. 3) wydawanym przez KIK w Warszawie przyjaciele z Klubu Inteligencji Katolickiej zamieścili wspomnienie o Zmarłym zwracając uwagę na Jego działalność w Warszawie, a w szczególności związaną z Warszawskim KIK i z "Więzią". Notatkę kończą następująco: "Żegnamy Człowieka dobrego, życzliwego, skromnego. Jednego z ludzi najbardziej zasłużonych dla naszego Stowarzyszenia".
   W Naszej Polsce z 7 listopada 2006 (str. 9) został zmieszczony obszerny artykuł "Całe życie dla Polski" pióra Piotra Siergiejczyka poświęcony Zmarłemu. Ponieważ Naszą Polskę nie czyta wielu członków KIK, udostępniam nieco informacji o Zmarłym.
   (...) Jednocześnie zorganizował Klub Inteligencji Katolickiej "Dialog", który później wszedł w skład warszawskiego KIK. (...) Od 1965 r. był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika "Więź", gdzie prowadził dział historyczny. Było to wówczas jedno z niewielu czasopism, na łamach których można było przekazać nieco prawdy o historii najnowszej. W pierwszej połowie lat 70. jako opiekun lubelskiego oddziału "Więzi" Szpakowski organizował spotkania dyskusyjne, które stały się zaczątkiem ruchu młodych katolików i niezależnego pisma "Spotkania", prowadzonego przez Janusza Krupskiego (sam uczestniczył też w tworzeniu tego pisma). Od początku lat 70. aż do końca PRL Szpakowski pisywał artykuły historyczne i publicystyczne dla Radia Wolna Europa. W styczniu 1976 r. podpisał List 101 przeciwko projektowanym zmianom w konstytucji PRL. Od czerwca tegoż roku organizował w środowiskach KIK i KUL zbiórkę pieniędzy dla represjonowanych robotników Radomia i Ursusa, w sierpniu zaś, wraz z dziewięcioma działaczami KIK, zwrócił się do Rady Państwa z apelem o uwolnienie wiezionych i przywrócenie ich do pracy. Od 1977 r. Szpakowski publikował w piśmie "Opinia", wydawanym przez Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. (...) 13 grudnia 1981 r. Szpakowski został internowany w Białołęce. (...) Szpakowski był też wykładowcą Studium Kultury Chrześcijańskiej założonego przez prof. Annę Sucheni-Grabowską, miał także prelekcje podczas Tygodni Kultury Chrześcijańskiej i w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach. Po 1989 r. podjął współpracę z prasą prawicową, m.in. dziennikiem "Nowy Świat" i "Gazetą Polską", gdzie nadal zajmował się publicystyką historyczną. 27 lipca br. w gmachu Senatu odbyła się wzruszająca uroczystość, podczas której Zdzisław Szpakowski odebrał z rąk jednego ze swoich uczniów, marszałka Bogdana Borusewicza, Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski przyznany przez prezydenta RP. (...)
 Stanisław Waluś


Redaktor naczelny Gościa Niedzielnego ks. Marek Gancarczyk w sekcji KIK w Gliwicach

   We środę (22 XI 2006) gościliśmy w gliwickim KIK-u redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego ks. Marka Gancarczyka, który podzielił się z nami swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i problemami, jakie występują przy redagowaniu tego tygodnika katolickiego: Jak pisać w piśmie katolickim? Można pisać rzeczy głęboko słuszne i przekazywać rozmaite złote myśli, ale jak sprawić, aby to było czytane? Jaki kształt ma mieć pismo: intelektualny, czy "plebejski"? Każdy reaktor pisma musi sobie odpowiedzieć na pytanie czy pismo ma być komercyjne (osiągać duże zyski), czy misyjne (nieść wartości).
   Gość Niedzielny jest pismem misyjnym. Ma na siebie zarabiać, ale przede wszystkim ma nieść Dobrą Nowinę. Z jednej strony jest to ciężar, bo pismo katolickie nie na wszystko może sobie pozwolić, ale z drugiej strony katolickość GN jest jego wielkim atutem, bo odróżnia się od innych i to jest ważne.
   Generalnie sytuacja mediów katolickich w Polsce nie jest dobra - przegrywają one z innymi mediami. Dane statystyczne są druzgocące (stanowią tylko ok. 1% wszystkich mediów). Sytuacja jest gorsza niż w Niemczech, czy zlaicyzowanej Francji. Przyczyną tego jest znaczne ograniczanie mediów katolickich w okresie komunizmu, brak środków, a także brak wśród twórców przekonania, że to, co katolickie powinno być najlepsze. Media katolickie mają do przekazania najlepszą nowinę ze wszystkich. Dlatego nie może być ona przekazywana byle jakimi środkami. Jeśli dla pieniędzy redaktorzy różnych dzienników potrafią zrobić wszystko, to dla Pana Boga powinno się zrobić o wiele, wiele więcej.
   Problemem jest przekazywanie Dobrej Nowiny "ludzkim językiem". Istnieje pewnego rodzaju bezradność jak przekazać prawdę, o której co roku się mówi, jak zaciekawić odbiorcę, aby zechciał przeczytać i mieć korzyść z tego. Jak pomóc przeżyć nadchodzący adwent?
   W tego rodzaju wyzwaniach ks. redaktor stara się wykorzystać swoje doświadczenia z Małego Gościa Niedzielnego, gdzie skutecznie starał się zafascynować młodego czytelnika fachowym i interesującym ujęciem przedstawianych tematów.
Ważnym jest wiarygodność pisma katolickiego przejawiającą się w podejmowaniu trudnych tematów i problemów, które ma Kościół (np. lustracja). Niepodejmowanie takich tematów naraża na utratę wiarygodności i zarzuty czytelników, że są przez pismo niepoważnie traktowani. Jest to zarazem szansa dla GN, aby o tych trudnych tematach napisać lepiej niż inni.
Jednak w opinii ks. redaktora czasem brakuje GN odwagi w poruszaniu pewnych tematów. Wynika to z trudności dyskusji wśród katolików na tematy społeczne, gospodarcze, czy polityczne. Bo choć mają oni prawo do różnych poglądów na te kwestie, jednak wymiana tych poglądów często staje się powodem ich wzajemnej wrogości.
   W żywej dyskusji, jaka się wywiązała po prelekcji interesowano się kwestią dystrybucji GN, jego czytelnictwa w różnych kręgach oraz grupach wiekowych. Stosunkowo największe kontrowersje wzbudziła rubryka "Tabliczka sumienia" oskarżana przez niektórych dyskutantów o "przedsoborowość", "trydenckość", czy wyrażanie tryumfalizmu Kościoła. Były jednak głosy osób, które nie dopatrywały się w tej rubryce "przedsoborowości" i innych negatywnych cech, a nawet podkreślały, że pewne prawdy wiary i moralności wyraża w sposób jasny i dobitny oraz wnosi do całości GN nieco jakże cennej różnorodności i pluralizmu.
Marek Smolik
Moim zdaniem
   Z okazji 15 rocznicy powstania Radia Maryja, odbyły się uroczystości w Toruniu i Bydgoszczy. Mszę Świętą w Toruniu 7 grudnia celebrowało 11 księży biskupów, kazanie wygłosił ks. bp. Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego.
   Przytoczę tylko jeden fragment z tego kazania (całość zamieszczona w Naszym Dzienniku z 9-10 grudnia 2006 r., str. 14-15): "Program Radia Maryja budowany jest od początku na Ewangelii. Wyróżnia się katolickim i narodowym profilem. Na taką rozgłośnię oczekiwały rzesze Polaków. Takiego "katolickiego głosu w swoich domach" potrzebowały miliony odbiorców. Stale rosnąca liczba słuchaczy Radia i atrakcyjność programowa bardzo niepokoiły tych, którzy chcieli utrzymania monopolu w mediach".
   Jest wielką radością, gdy na falach radiowych można wysłuchać życzeń naszych Pasterzy. W zeszłym roku życzenia z okazji Bożego Narodzenia życzenia złożyli następujący biskupi:
ks. bp Grzegorz Balcerek, ks. bp Edward Białogłowski, ks. bp Władysław Blin, ks. abp Janusz Bolonek, ks. bp Stefan Cichy, ks. bp Edward Dajczak, ks. bp Ignacy Dec, ks. bp Antoni Długosz, ks. bp Adam Dyczkowski, ks. bp Antoni Dydycz, ks. bp Andrzej Dzięga, ks. bp Antoni Dziemianko, ks. bp Andrzej Dziuba, ks. abp Sławoj Leszek Głódź, ks. kard. Henryk Gulbinowicz, ks. bp Marian Florczyk, ks. bp Edward Frankowski, ks. bp Jan Gałecki, ks. bp Kazimierz Górny, ks. bp Edward Janiak, ks. bp Ignacy Jeż, ks. bp Ryszard Karpiński, ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz, ks. bp Piotr Krupa, ks. bp Błażej Kruszyłowicz, ks. bp Gerard Kusz, ks. bp Adam Lepa, ks. bp Mariusz Leszczyński, ks. abp Kazimierz Majdański, ks. bp Albin Małysiak, ks. bp Jerzy Mazur, ks. bp Wiesław Mering, ks. abp Józef Michalik, ks. kard. Stanisław Nagy, ks. bp Stanisław Napierała, ks. abp Stanisław Nowak, ks. bp Kazimierz Nycz, ks. abp Juliusz Paetz, ks. bp Józef Pazdur, ks. bp Tomasz Peta, ks. bp Ireneusz Pękalski, ks. abp Edmund Piszcz, ks. abp Marian Przykucki, ks. abp Bolesław Pylak, ks. bp Stefan Regmunt, ks. bp Tadeusz Rybak, ks. bp Kazimierz Ryczan, ks. bp Paweł Socha, ks. bp Stanisław Stefanek, ks. bp Jan Styrna, ks. bp Andrzej Suski, ks. bp Andrzej Śliwiński, ks. bp Adam Śmigielski, ks. bp Jan Śrutwa, ks. bp Józef Szamocki, ks. bp Adam Szal, ks. bp Jan Szkodoń, ks. bp Jan Szlaga, ks. abp Stanisław Szymecki, ks. abp Ignacy Tokarczuk, ks. bp Jan Tyrawa, ks. bp Tadeusz Werno, ks. bp Stanisław Wielgus, ks. bp Bogdan Wojtuś, ks. bp Józef Wysocki, ks. bp Józef Zawitkowski, ks. abp Wojciech Ziemba, ks. bp Zygmunt Zimowski, ks. abp Władysław Ziółek.
   Powstaje więc pytanie, skąd bierze się oprócz akceptacji niechęć mediów do tej rozgłośni. Moim zdaniem trafnie wyjaśnił ten problem satyryk Jan Pietrzak pisząc (Tygodnik Solidarność, 16 XII 2005, str. 5): "Fenomen Radia Maryja polega na tym, że wszystkie pozostałe radiostacje, nadajniki zostały pozbawione własnego rysu społecznego, kulturowego, religijnego... Jedynie Radio Maryja mówi własnym głosem. Gdyby w Polsce panowała wolność medialna, swoje radiostacje mieliby związkowcy z Solidarności, samorządowcy wielkomiejscy, młodzież hiphopowa, sfery uniwersyteckie, mniejszości obyczajowe... i każdy by gadał co mu się podoba, a inni by się oburzali, jakby im się chciało. (...) Przy okazji: dlaczego, za ile i w jakim celu Solidarność po 1989 roku pozbyła się swego radia? Może ktoś pamięta? Jeszcze przy okazji... Odezwała się Danuta Waniek, zdecydownie protestując przeciw proponowanym przez PiS zmianom ustawy o Krajowej Radzie Kakofonii i Telewizny. Do protestów Wańki przyłączyły się PO i SLD. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. kabaret@pietrzakjan.com.pl"
Stanisław Waluś


SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.
Myszków Mrzygłód

   Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Mrzygłodzie występuje w Liber beneficjorum Dioecesis Cracoviensis Jana Długosza około 1445 r. Obecny kościół został ufundowany w 1644 r. przez wojewodę mazowieckiego Stanisława Warszyckiego. W tym czasie w ołtarzu gotyckim kościoła umieszczono obraz Matki Bożej Różańcowej. Znajdujący się tu aktualnie obraz został 25 sierpnia 1996 r. koronowany przez kardynała Maidę w czasie XIX Międzynarodowego Kongresu Maryjnego. Do sanktuarium przybywają pielgrzymki z Częstochowy i Zagłębia Dąbrowskiego, Ruchu Światło - Życie, Dzieci Maryi. Najważniejsze uroczystości religijne odbywają się 15 sierpnia - Wniebowzięcia NMP, w pierwszą niedzielę października - MB Różańcowej.
   Parafia NMP Różańcowej 42-330 Myszków,
   ul. św. Jadwigi Królowej 9 tel. (34) 3139284

NASZE ROCZNICE

420 lat temu (12 grudnia 1586 r.) w Grodnie zmarł król Polski Stefan Batory.
175 lat temu (23 grudnia 1831 r.) w Ustianowie na Litwie zmarła z wycieńczenia Emilia Plater, dowódczyni oddziału powstańczego.
90 lat temu (25 grudnia 1916 r.) zmarł w Krakowie Adam Chmielowski, uczestnik powstania styczniowego, wybitny artysta malarz, a od 1887 r. Brat Albert. Ogłoszony błogosławionym podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach - 23 czerwca 1983 r. i świętym 12 listopada 1989 r. w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
50 lat temu (8 grudnia 1956 r.) po 17 latach przerwy (od 1939 r.) począł się ponownie ukazywać, popularny przed wojną poznański Przewodnik Katolicki.
40 lat temu (13 grudnia 1966 r.) w Stanach Zjednoczonych zmarł Stanisław Mikołajczyk, działacz ludowy, premier polskiego rządu w Londynie.
40 lat temu (28 grudnia 1956 r.) w warunkach chwilowej popaździernikowej odwilży Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie biskupa Czesława Kaczmarka.
25 lat temu (13 grudnia 1981 r.) w Polsce został wprowadzony stan wojenny.
Wybrał Stanisław Waluś


Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego na rok 2006

Grudzień: Ogólna: Aby Chrystus, cichy i pokornego serca, natchnął przywódców państw mądrością i odpowiedzialnością w sprawowaniu władzy. Misyjna: Aby misjonarze na całym świecie z radością i z entuzjazmem przeżywali swoje powołanie, wiernie naśladując Chrystusa.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego Benedykta XVI na rok 2007

Styczeń: Ogólna: Aby w naszych czasach, naznaczonych, niestety, wieloma aktami przemocy, pasterze Kościoła wytrwale wskazywali sercu każdego człowieka drogę pokoju i zgody miedzy narodami. Misyjna: Aby Kościół w Afryce stawał się coraz bardziej wiarygodnym świadkiem Dobrej Nowiny Chrystusa i angażował się w każdym kraju w dzieło pojednania i pokoju.

Pielgrzymki - 2007 Rok

Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach raz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Organizator : Jan Mikos
14.04.2007 - w I sobotę po Wielkanocy /Biała Niedziela/ - Kraków Mogiła - Sanktuarium Krzyża - Świętego i Kraków - Łagiewniki - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - koszt 25 zł.
28.04.2007 - Leśniów - Żarki , Częstochowa - koszt 25 zł.
4 - 6 maj 2007 - Kalisz - Sanktuarium Św. Rodziny, Katedra, Rynek Starego miasta, Licheń - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Koszt 190 zł.
12 - 23 maj 2007 - Słowacja: Trencin, Trnawa, Bratysława - nocleg. Włochy: Florencja, Pisa, Chianciano, Watykan, Monte Cassino, Neapol, Pompeje, Monte San Angelo, San Giovanni Rotondo, Loreto, Rimini, Rawenna, Padwa, Wenecja, Tarvisio. Koszt pielgrzymki - 600 zł + 325 Euro.
15 - 18 czerwiec 2007 - Miechów, Zielenice, Wiślica, Pacanów, Sandomierz, Radomyśl, Nisko, Janów Lubelski, Zamość, Krasnobród, Leżajsk, Tarnowiec, Dębowiec, Dukla, Szczepanów, Bochnia ze zjazdem do sanatorium i zwiedzaniem muzeum kop. soli, Kraków Łagiewniki. Koszt 340 zł.
19 - 23 września 2007 - Czechy, Niemcy - Bawaria - szlakiem Benedykta XVI. Koszt 440 zł + 85 Euro.
29. wrzesień 2007 - Jędrzejów, Kielce. Koszt 60 zł.
6. październik 2007 - na zakończenie roku pielgrzymkowego - Gidle, Częstochowa. Koszt 25 zł.
Wpisać i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16:30 - 17:00 lub o godz. 18:45 - 19 : 20. informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20:00 lub tel. kom. 0697684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17:00 - 18:00. Plac Emila Szramka 2/ 13.

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego
Tel. kom. 0508 290199, tel. służb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112.
Ceny i bliższe informacje wkrótce.
9 - 17 luty 2007. Cypr - szlakiem św. Pawła św. Barnaby; nawiedzenie grobu św. Łazarza. Samolot z Warszawy do Limassol. Limassol, Nikozja, Larnaka, Paphos, półwysep Akamas, klasztory Troodos oraz w części tureckiej wyspy: Famagusta i Salamis.
9 - 10 czerwca 2007. Ziemia Sądecka i Bobowa (grób śp. Marty Łabno).  Autokar.
Lipiec 2007, 23 dni. Ameryka Południowa - Brazylia, Peru, Boliwia. Św. Róża z Limy. Samolot.
Rio de Janeiro, Wodospady Iguacu, Lima, Nazca, Kanion Colca, Cuzco, Machu Picchu, Jezioro Titicaca, La Paz.
11 - 15 sierpnia 2007. Kaszuby. Autokar.

Piesza pielgrzymka KIK do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej

Niedziela 20 maja 2007, godz. 15.30

Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

Sobota 2 VI 2007 r. Autokar. Wyjazd z Katowic o 7.30. Koszt 20 zł. Zapisy Antoni Winiarski.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - spotkania w siedzibie KIK w Katowicach w drugą środa miesiąca o godz. 17.00: 10.01, 14.03, 11.04, 9.05, 13.06, 10.10, 14.11 i 12.12.2007.
Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12 (wejście od podwórza, parter) w drugi wtorek miesiąca, godz.18.00: 9.01, 13.02, 13.03, 10.04, 8.05, 12.06, 13.11 i 11.12.2007.
Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - prowadzona przez prof. dr hab. Wojciecha Świątkiewicza i Rajmunda Rała wspólnie z "Civitas Christiana" - spotkania w siedzibie "Civitas Christiana", Katowice, ul. 3 Maja 26 (II piętro).

Rekolekcje
Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.

23 - 25 marca 2007. Wielkopostne rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach.
28 - 30 września 2007. Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. 2 noclegi, całodzienne wyżywienie. Koszt ok. 80 zł.

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w kościele akademickim - krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach: 9.03, 4.05, 1.06, 5.10, 2.11 i 7.12.2007.

Dyżury w siedzibie KIK w piątki od godz. 17.00 do 18.00: prezes - pierwszy piątek miesiąca, skarbnik ostatni piątek miesiąca, przewodniczący Sekcji Śródmieście - trzeci piątek miesiąca.

Składki:
Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
O ile to możliwe, wpłaty prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 2544060 - wieczorem).
Nowy numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy
w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html, E-mail: awini@us.edu.pl

Redagują: Barbara Kwaśnik i Stanisław Waluś (032-2381797, E-mail: irena.walus@data.pl ). Nakład: 450.

Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html