Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 10-11(178-179) 16 października 2006

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką". Mk 3, 31-34

80. rocznica powstania "Niedzieli"
4 IV 1926 - pierwszy numer, 3 IX 1939 - ostatni, 8 IV 1945 - wznowienie, 15 III 1953 - ostatni, 7 VI 1981 - wznowienie
25. rocznica Encykliki Laborem exercens (O pracy ludzkiej) Jana Pawła II
14 września 1981 r. - w 90. rocznicę ukazania się pierwszej o społecznej treści encykliki papieża Leona XIII Rerum novarum

Obrady Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej
25-lecie KIK w Katowicach
8-10 września 2006 r. - Katowice

 W Katowicach obradowali Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej zrzeszeni w Porozumieniu Klubów Inteligencji Katolickiej. Prezesi wzięli także udział w uroczystości 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. W sobotę w Kościele Akademickim w Katowicach uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp. Gerarda Kusza z Gliwic i wysłuchali homili ks. abp. Damiana Zimonia.
  Ks. abp Damian Zimoń zwrócił uwagę na to, że na Śląsku mieszka półtora miliona wiernych, jest to środowisko przemysłowe. Powiedział, że na Śląsku zajmujemy się katolicyzmem społecznym, i że Jego poprzednicy byli wielkimi społecznikami: Herbert Bednorz, Stanisław Adamski, Arkadiusz Lisiecki i August Hlond, późniejszy Prymas Polski. Po II wojnie światowej wszystkie związki kulturalne, wszystkie ruchy katolickie zostały zlikwidowane. Budzimy się do nowego życia. Ks. Arcybiskup życzył zebranym, aby w Katowicach, jak i w każdym regionie Polski Kościół katolicki był coraz bardziej biblijny, liturgiczny, społeczny i zaangażowany w misje; o tym przypomniał nam w Warszawie Ojciec Święty Benedykt XVI. Dalej Ks. Arcybiskup powiedział, że po Soborze Watykańskim II stół Słowa Bożego został na nowo bogato zastawiony, a w czytanej Ewangelii usłyszeliśmy słowa: "czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat". Pan Jezus zabrał głos; dziwi się temu pytaniu, powołuje się na Dawida i dodaje, że Syn Człowieczy jest panem szabatu. Nawiązując do czytania z listu św. Pawła, Ks. Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że teologia św. Pawła Apostoła jest dzisiaj również aktualna, gdyż jest to teologia człowieka nawróconego, który poznał z niezwykłą mocą czym jest grzech. Ks. Arcybiskup postawił nam zadanie odkrywania charyzmatu Jana Pawła II oraz charyzmatu Benedykta XVI - gdyż każdy z nich ma nam coś do powiedzenia i zachęcił nas do angażowania się, dzielenia wiarą i dawania świadectwa. Dalej Kaznodzieja powiedział, że nie musimy być wobec świata na klęczkach, nie musimy przepraszać za to, że istniejemy, że jest najwyższy czas abyśmy sobie to uświadomili. Kiedyś mówiono nam, że religia jest to opium dla ludu - a przed partią robotniczą kościół musiał bronić robotników - kontynuował Ks. Arcybiskup i na koniec powiedział, że jesteśmy na etapie, gdy pomaga nam psychologia i socjologia, ale trzeba nam spojrzenia na Chrystusa, że potrzebna nam jest chrystoterapia.

.

Po Mszy św., zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą zmarłych kapelanów katowickiego KIK - ks. Oskara Thomasa i ks. dr. Stanisława Bistę.

 Podczas uroczystego spotkania w auli Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego uhonorowano ks. Józefa Kusche - Honorowego Członka KIK - oraz członków założycieli KIK w Katowicach.
 Oto niektóre myśli z wystąpienia ks. bp. Gerarda Kusza skierowane do zebranych: Ja należałem do członków-założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu. Chcę podzielić radość, jaką przeżywacie. Chcę wam życzyć dalszego rozwoju, skrzydeł młodości. Po to świętujemy, żeby nabrać ducha na przyszłość. We wstępie do Mszy św. wybrałem myśl o "posłudze myślenia". To katolickie myślenie polega na pomaganiu w odkrywaniu Boga w ludzkim obliczu. Ludzie, którzy się z nami spotykają mają w nas odkrywać twarz Boga. Mamy odnajdywać drogi przyszłości i pojednania w rodzinie, w kulturze. Europa staje się otwartym terenem, musimy szukać nie wrogów, lecz sprzymierzeńców, którzy pomogą nam budować przyszłość. Czyńmy dobro - wtedy zabraknie miejsca dla zła. Na koniec chciałbym przypomnieć zasadę pomocniczości, o której mówią dokumenty Kościoła, a nie pamiętają politycy. Trzeba włączyć jak najwięcej ludzi do pracy, uczynić państwo państwem obywatelskim, państwem podmiotowym.
 Po refleksji Ks. Bp. Gerarda Kusza oraz złożeniu życzeń przez zaproszonych gości, wystąpił zespół dziecięcy "Tysiąclatki" pod kierunkiem Teresy Bańskiej.

 Zebrani wysłuchali wykładu prof. Wojciecha Świątkiewicza "Kościół na Śląsku w socjologicznej perspektywie". Idąc na obiad uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z wystawą poświęconą XXV-leciu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

 Po obiedzie odbyła się dyskusja panelowa nt. "Przyszłość i zadania Klubów, pozyskiwanie nowych członków" z udziałem Jakuba Michałowskiego i Jakuba Kiersnowskiego z Warszawy oraz Sebastiana Nowoka z Katowic. Omawiano także sprawy obchodów Dnia Papieskiego, Kongresu tematycznego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich "Media", obchodów 50-lecia warszawskiego KIK, Memoriału Episkopatu n.t. współpracy duchownych, wyborów samorządowych oraz dyskutowano nad sposobem zapewnienia ochrony prawnej życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Przedstawiono także ideę "Inicjatywy 21.38" oraz omówiono sprawy bieżące.

 Prezesi odwiedzili także kościół Niepokalanego Poczęcia NMP - przy tej parafii mieści siedziba naszego KIK.
 Potem uczestnicy spotkania udali się do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej, a następnie złożyli kwiaty pod Krzyżem przy kopalni "Wujek" upamiętniającym górników poległych 16 grudnia 1981 r.
 W niedzielę Prezesi Klubów uczestniczyli we Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich oraz odwiedzili miejscową Kalwarię. Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej wystosowali dwa apele.
 Antoni Winiarski
Przewodniczący Rady Porozumienia
Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce
Prezes KIK w Katowicach
 Stanisław Waluś
 Wiceprezes KIK w Katowicach
APEL
 Zwracamy się z naglącym apelem do odpowiedzialnych organów władz Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie pilnych środków zaradczych w obronie praw migrantów zarobkowych w krajach Unii Europejskiej.
 Coraz częściej otrzymujemy relacje na temat łamania podstawowych praw pracowniczych oraz praw człowieka w stosunku do polskich migrantów zarobkowych. W wielu krajach polscy pracownicy są zmuszani do częstej pracy w nadgodzinach bez należnego wynagrodzenia, pozbawiani urlopu, realnej opieki medycznej, zasiłków chorobowych, itd. W razie wypadków przy pracy, łącznie z trwałym inwalidztwem, pracodawcy zwalniają polskich migrantów zarobkowych dyscyplinarnie z pracy bez jakiegokolwiek odszkodowania. Migranci zarobkowi odmawiają ze względów oszczędnościowych zapisywania się do miejscowych związków zawodowych. W przypadku konfliktów pracowniczych mogą dochodzić swych praw jedynie przed sądami pracy i sądami cywilnymi, lecz często nie posługują się żadnym językiem obcym i nie są w stanie opłacić honorarium adwokata.
 Duszpasterze i nieliczni wolontariusze są w stanie udzielić bezpłatnej pomocy prawnej tylko niewielu osobom i w najbardziej drastycznych przypadkach. Potrzebują oni jednak fachowego wsparcia ze strony polskich instytucji państwowych.
 Służby konsularne powinny informować wszystkie odpowiedzialne organy państwa o warunkach zatrudnienia, warunkach mieszkaniowych i o stanie respektowania praw człowieka i praw pracowniczych migrantów zarobkowych. Do czasu uruchomienia za granicami kraju wyspecjalizowanych agend opieki nad migrantami zarobkowymi służby konsularne powinny prowadzić koordynację pomocy prawnej i humanitarnej w krajach największych migracji.
Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej zebrani na ogólnopolskim spotkaniu w Katowicach.
Katowice, 9 września 2006 r.
APEL
 Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej zwracają się do Parlamentarzystów o ustanowienie regulacji prawnych ograniczających handel w niedziele i święta.
Katowice 9 września 2006 r.
.
KIK APELUJE
o obronę praw polskich migrantów i ograniczenie handlu w niedzielę
 Pod tym tytułem ukazała się informacja o spotkaniu Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, które odbyło się w Katowicach w dniach 8-10 września br. w tygodniku Niedziela z 24 września 2006 r., str. 18.

Pracownicy dnia siódmego (fragmenty)

 Co robić w niedzielę? Świętować z rodziną, oddawać cześć Bogu, wypoczywać? A może robić zakupy i pracować jak w każdy inny dzień tygodnia? (...)
 Temat nie jest zresztą nowy. Pierwszą próbą była uchwalona w 2001 roku przez parlamentarzystów nowelizacja Kodeksu pracy, którą jednak zawetował prezydent Aleksander Kwaśniewski. (...)
 Niedzielne obroty są niższe niż w zwykłe dni - mówi prosząca o anonimowość kierowniczka jednego z dużych poznańskich hipermarketów. - Zamknięcie dużych obiektów handlowych w dni świąteczne nie wpłynęłoby na poziom obrotów i zatrudnienie, a pozwoliłby na spędzanie przez nas czasu z rodziną. (...)
 "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" - mówi trzecie przykazanie, co w społeczeństwie, które w 90 proc. deklaruje się jako katolickie, powinno mieć niebagatelne znaczenie. Niedziela wolna od handlu i od pracy to, obok odpoczynku, przede wszystkim czas przeznaczony na oddanie czci należnej Bogu. Polski Kościół wielokrotnie wypowiadał się w kwestii pracy w niedzielę i niedzielnego handlu.
 W liście z 2001 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp wskazywał, że "powstrzymywanie się od pracy w niedzielę to nie tylko nakaz religijny, ale podstawowe prawo człowieka". II Polski Synod Plenarny w dokumentach z 2001 roku w trzech punktach mówi o społecznym wymiarze niedzieli, właściwym przeżywaniu Dnia Pańskiego i łamaniu trzeciego przykazania. "Pracownik nie może być uważany jedynie za siłę roboczą, to są matki i ojcowie, żony i mężowie, którym trzeba zagwarantować prawo do życia rodzinnego" - pisali z kolei biskupi w liście na tegoroczne święto Świętej Rodziny. (...)

Handel w niedziele i święta w największych krajach UE:
 Niemcy - zakazany, z wyjątkiem aptek, kiosków, stacji benzynowych, sklepów na dworcach i lotniskach oraz 4 niedziel w roku,
 Francja - generalnie zakazany, z wyjątkami przewidywanymi w Kodeksie pracy,
 Anglia - dozwolony, z wyjątkiem sklepów o powierzchni powyżej 280 m2 dla klientów detalicznych,
 Hiszpania - zakazany, z wyjątkiem 8 niedziel i dni świątecznych; swoboda regionów autonomicznych w regulacji handlu w regionach turystycznych,
 Włochy - zakazany, prócz 12 niedziel w roku i regionów mających charakter turystyczny.
Źródło: A. Lewiński, prezes PIH.
 Co zrobią posłowie? Pomysł ograniczenia niedzielnego handlu zdecydowanie popierają LPR i Samoobrona, a sprzeciwiają się obecnemu projektowi PO i SLD. "Przewodnik" poprosił o deklaracje w sprawie niedzielnego handlu szefów wszystkich klubów parlamentarnych.
 Przemysław Gosiewski przewodniczący klubu PiS: - Będziemy pracować nad tym projektem, ale nie mamy jeszcze wypracowanego stanowiska całego klubu. Co do jednego nie ma wątpliwości - jeżeli ktoś pracuje w niedzielę, musi to mieć dobrowolny charakter, a taka praca powinna być dodatkowo wynagradzana.
 Stefan Niesiołowski wiceprzewodniczący klubu PO: - Nie poprzemy tego projektu. Chodzi o względy ekonomiczne oraz o niezgodność z Konstytucją. W sferze gospodarczej jesteśmy za szeroką swobodą, a to byłoby wkroczenie w swobodę jednostki. Jeśli ktoś nie chce, nie musi robić zakupów w niedzielę. Ja nie robię.
 Andrzej Lepper przewodniczący klubu Samoobrony: - Chcemy nie tyle zakazania, co znacznego ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Weźmy przykład z Francji czy Niemiec. Niedziela powinna być generalnie dniem wolnym od pracy, ale bez ograniczania ludziom dostępu do podstawowych artykułów.
 Jerzy Szmajdziński przewodniczący klubu SLD: Jeśli Polska jest krajem wolnym, to musi istnieć wolność gospodarowania i wolność organizowania sobie życia, w tym decydowania o czasie robienia zakupów. Przedkładane propozycje są sprzeczne z tymi zasadami, dlatego ich nie poprzemy.
 Roman Giertych przewodniczący klubu LPR:   Będziemy za tym zakazem ze względu na prawo rodziny do bycia razem w niedzielę i prawo pracownika do odpoczynku. Istnieje katalog zawodów, których przedstawiciele muszą pracować w niedzielę. Z pewnością nie należą do nich zatrudnieni w hipermarketach.
 Eugeniusz Grzeszczak wiceprzewodniczący klubu PSL: - Zdania na ten temat wśród naszych posłów są podzielone. Próbujemy sondować opinie o ewentualnym zakazie w naszych środowiskach, wśród samorządowców. Niewykluczone, że nie będzie tu dyscypliny klubowej i każdy zagłosuje według swojego sumienia.

Michał Bondyra. Przewodnik Katolicki, 19 marca 2006
Poznański Czerwiec'56
 Z KIK w Poznaniu otrzymaliśmy materiały poświęcone obchodom 50 rocznicy Powstania Poznańskiego. Przewodnik Katolicki z 25 czerwca 2006 zamieścił fragmenty kazania ks. abpa Stanisława Gądeckiego w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wygłoszonego w Poznaniu 15 VI 2006 r. Na pierwszej stronie Gazety Poznańskiej z 24-25 czerwca 2006 pod tytułem "Lekcja polskości" napisano: "W miejscu, gdzie stoją Poznańskie Krzyże, stał już pomnik Bismarcka i Serca Jezusowego. Wczoraj poświecono tablicę upamiętniającą pobyt Jana Pawła II w Poznaniu. Msza św. za ofiary Czerwca'56 stała się lekcją historii nie tylko dla Polski, ale i Europy". W Głosie Wielkopolskim z 24/25 VI 2006 do zamieszczonego na pierwszej stronie artykułu pod tytułem "Mocne słowa" dołączony jest nadtytuł "Hierarchowie Kościoła o Czerwcu". Kazanie przewodniczącego Episkopatu Polski arcybiskupa Józefa Michalika wygłoszone 23 czerwca w Poznaniu, w 50. rocznicę Powstania Poznańskiego (czerwiec 1956 r.) zostało opublikowane w całości w Naszym Dzienniku z 28 VI 2006, str. 9-10, w Tygodniku Katolicko-Narodowym GŁOS z 8-15 VII 2006, str. 14-16, w Tygodniku Rodzin Katolickich Źródło z 16 VII 2006, str. 14-16 i w L'Osservatore Romano, nr 8 (285) 2006, str. 51-54. - więc czytelnicy "Dlatego" mogą się zapoznać z tym tak ważnym dokumentem. Ojciec Święty Benedykt XVI przysłał na ręce Jego Ekscelencji Abpa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego telegram z okazji 50. rocznicy Powstania Poznańskiego (opublikowany w L'Osservatore Romano, nr 8 (285) 2006, str. 51).
WARTO PRZECZYTAĆ
Widziałem Powstanie. Czerwiec 1956.
 Wspomnienia uczestników powstania poznańskiego w czerwcu 1956 roku, nadesłane na konkurs "Przewodnika Katolickiego", zostały opublikowane w ramach Biblioteki Przewodnika Katolickiego przez Drukarnię i Księgarnię Świętego Wojciecha Sp. z o.o., Poznań 2006.

XXV-lecie działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej

 W roku bieżącym przypada jubileusz XXV-lecia działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej. W ramach tego jubileuszu Klub zorganizował międzynarodową konferencję "Polityka społeczna wobec ludzi starszych". Tematyka ta jest dla Klubu bardzo bliska bowiem organizuje i prowadzi od 1998 r. Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej 8 w Bielsku-Białej. W ramach jubileuszu został zorganizowany przez KIK XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w dniach 15 do 21 października br.
 Centralna oficjalna uroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 6 września br. w "Józefowie".
 Najważniejszym punktem programu była Msza św. dziękczynna celebrowana przez JE ks. biskupa Tadeusza Rakoczego Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, kapelanów KIK - obecnego ks. prałata Zbigniewa Powadę, ks. dr Franciszka Płonkę oraz ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutkę Dyrektora Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej. Było bowiem za co dziękować Panu Bogu, bo Klub, mimo różnego rodzaju przeszkód, rozwija się i prowadzi różnorodną działalność dla dobra Kościoła i ludzi. Wspomniał o tym w homilii JE ks. Biskup Tadeusz Rakoczy i prezes Elżbieta Kralczyńska.

 Należy podziękować Panu Bogu za ludzi pracujących w naszym Klubie z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. KIK-owcy dziękowali za wsparcie i prowadzenie przez Ducha Św., który podsuwał inicjatywy odpowiadające potrzebom danej chwili jak:
ˇ utworzenie i prowadzenie przez osiem lat Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Uwięzionym od grudnia 1981 roku,
ˇ czuwania modlitewne przez 9 miesięcy w intencji obrony życia poczętego, kiedy ważyły się sprawy ustawy antyaborcyjnej,
ˇ prowadzenie przez 17 lat Studium Wiedzy Religijnej jako prekursora obecnego Instytutu Teologii,
ˇ organizowanie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej potrzebnych w okresie komunizmu, a także i teraz - kiedy to pseudokultura narzucana jest społeczeństwu,
ˇ działalność ekumeniczna mająca specyficzny wymiar w tutejszych warunkach społecznych,
ˇ działalność formacyjna - przez organizowanie rekolekcji dla inteligencji miasta Bielska-Białej, dni skupienia i modlitewnych spotkań związanych z aktualnymi potrzebami wspólnej modlitwy,
ˇ tworzenie i prowadzenie Katolickiego Domu Opieki "Józefów" jako wyjście naprzeciw ludziom potrzebującym pomocy, dzieciom i ludziom starym i chorym.
Działalność ta została zauważona przez władze miasta i powiatu, co znalazło odzwierciedlenie w wypowiedziach Prezydenta Miasta pana Jacka Krywulta i Starosty Bielskiego pana Andrzeja Płonki.

Członkowie KIK-u cieszyli się z przyjazdu i obecności pana dr Antoniego Winiarskiego prezesa KIK-u w Katowicach, przedstawicieli KIK w Oświęcimiu, a także przedstawicieli Akcji Katolickiej i licznych sponsorów oraz sympatyków Klubu.
Całe spotkanie odbyło się w ciepłej, miłej atmosferze. Usłyszane słowa uznania dla pracy Klubu są zachętą do dalszej działalności, a przy pomocy Boga i ludzi do następnego 25-lecia KIK.
 Janina Królikowska
sekretarz KIK w Bielsku-Białej
 Obszerne relacje ukazały się w Gościu Bielsko-Żywieckim (wkładka do Gościa Niedzielnego z 17 września 2006) i w Niedzieli na Podbeskidziu (wkładka do Niedzieli z 24 września 2006).

25-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu

 KIK w Opolu obchodził w bieżącym roku 25-lecie działalności. Obchody były związane z XXII Tygodniem Kultury Chrześcijańskiej, który się odbył w dniach 24-30 kwietnia 2006 r. W ramach Tygodnia odbyło się między innymi seminarium na temat: "Wpływ ruchów i stowarzyszeń katolickich na obraz dzisiejszej Polski". Moderatorami dyskusji byli: ks. abp prof. Alfons Nossol, prof. Jerzy Skubis - rektor Politechniki Opolskiej, Ryszard Zembaczewski - prezydent Opola. W programie był też Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Opolskiej z udziałem ks. bpa prof. Jana Kopca. Obszerna relacja ks. Zbigniewa Zalewskiego z obchodów znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
http://opole.kik.opoka.org.pl/

Od lewej: Antoni Duda, Jadwiga Krzemińska i Antoni Guzik wręczają kwiaty abp. Nossolowi z kazji 25-lecia sakry biskupiej. Zdjęcie: Jerzy Stemplewski
Z okazji jubileuszu została wydana publikacja. Zamieszczono w niej listę założycieli, a wśród nich jest czterech księży. Jednym z nich jest ks. Gerard Kusz - obecny biskup gliwicki.

KIK w Kielcach

 List otwarty do Pana Premiera RP Kazimierza Marcinkiewicza, Pana Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Zbiory i Pana Prezesa IPN dr. hab. Janusza Kurtyki podpisało kilkudziesięciu profesorów, w tym kilku znanych księży, i w imieniu kieleckiego KIK-u jego prezes - ks. Edward Skotnicki.
(fragment)
 Jedną ze szczególnie ważnych spraw tego typu jest historia zbrodni popełnionej na Żydach w Kielcach w lipcu 1946 roku. W świetle dowodów ujawnionych w rozlicznych publikacjach ostatnich paru dziesięcioleci w Polsce i za granicą coraz bardziej zaczynają się wyłaniać tak długo tuszowane kulisy tej komunistycznej zbrodni.
Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich,16 VII 2006, str. 24; Niedziela, 9 VII 2006, str. 24
XXV lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
 Z okazji XXV-lecia KIK został zorganizowany w dniach 15-21 października 2006 r. XX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Chrzanowie. Myślą wiodącą było: "Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia".
 W ramach Dnia Papieskiego w Kościele św. Mikołaja w Chrzanowie została odprawiona Msza św. o rychłą kanonizacje Sługi Bożego Jana Pawła II z udziałem chóru "Cancona" pod dyrekcją Władysław Bialika. Na program Tygodnia składały się między innymi: Spotkanie z poezja Sługi Bożej Janiny Woynarowskiej, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Jan Paweł II - mój przyjaciel", wykład dr Jarosława Szarka z IPN Kraków "Ks. Jerzy Popiełuszko kapelan "Solidarności" męczennik UB", różaniec z programem artystycznym w wykonaniu dzieci ze SP nr 5, wykład ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego "Ormianie" i wystawa prac osób niepełnosprawnych. http://chrzanow.kik.opoka.org.pl

50-lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

sobota, 28 października
Sesja "PÓŁ WIEKU KIKU"
Panel o historii Klubu
Prowadzący: Andrzej Friszke. W panelu wezmą udział: Izabela Dzieduszycka, Stanisława Grabska, Tadeusz Mazowiecki, Zygmunt Skórzyński, Andrzej Wielowieyski
Panel o przyszłości Klubu. Prowadzący: Zbigniew Nosowski. W panelu wezmą udział: Izabela Bnińska, Jacek Cichocki, Piotr M. A. Cywiński, Paweł Sawicki, Mateusz Środoń
niedziela, 29 października
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA
Zostanie odprawiona pod przewodnictwem J. Em. kard. Józefa Glempa Prymasa Polski
POŚWIĘCENIE NOWEJ SIEDZIBY KLUBU
Uroczystości poświęcenia nowej siedziby będzie przewodniczył kapelan warszawskiego KIK-u ks. prałat Andrzej Gałka
ul. Freta 20/24a

26. rocznica powstania NSZZ "Solidarność" - Gliwice

 Z okazji tej rocznicy 3 września 2006 r. była sprawowana Msza św. w Katedrze św. Piotra i Pawła w Gliwicach. Mszy św. przewodniczył ks. bp Gerard Kusz. Na początku homilii ks. Biskup zwrócił uwagę, że to już 26 lat wychodzenia z pustyni; wielu odeszło, ale są jeszcze ci, dla których ideały "Solidarności" są żywe. Przypomniał, że Papież Jan Paweł II wprowadził pojęcie solidarności do języka teologicznego.
 Dalej ks. Biskup powiedział, że na podstawie dzisiejszych czytań można się pokusić o charakterystykę człowieka solidarności, o sylwetkę biblijnego solidarnościowca. Zwrócił uwagę na to, że zryw solidarnościowy to było nie tylko żądanie chleba, wolności, ale coś więcej - upomnienie się o życie godne człowieka. Potem ks. Biskup powiedział: "Niedawno wyczytałem, bo jeszcze jestem czytającym, nie tylko oglądającym, że dla rozwoju gospodarki jest potrzebne jasne prawo. Prawo jest po to, aby porządkowało życie społeczne i to prawo powinno być oparte na prawie Bożym".
 Człowiek solidarności, to jest ten, o którym św. Jakub mówi, że nie jest tylko słuchaczem słowa, ale jego wykonawcą. Ks. Biskup przypomniał słowa Kamila Cypriana Norwida o tym, że chorujemy na niedoczyn. Mamy być ludźmi czynu, bronić dobra, poszerzać dobro w społeczeństwie. Przypomniał słowa Sługi Bożego Jana Pawła II o Jasnej Górze, że "tu bije serce Narodu" i przytoczył słowa śląskiego poety z XVII wieku: "kochaj rozumem, a myśl sercem". Ks. bp Gerard Kusz zakończył homilię życzeniem, aby zebrani dalej wprowadzali w czyn ideały solidarności.
Stanisław Waluś
.
Rekolekcje KIK w Brennej 17-19.09.2006
 Tradycyjnie, jak co roku we wrześniu, spotkaliśmy się na rekolekcjach jesiennych. Już po raz 17-sty prowadził je ks. Herbert Hlubek. Jak radzić sobie z lękami dręczącymi człowieka, co to znaczy świadczyć o Jezusie, a nie pouczać, dlaczego Bóg stworzył świat, co znaczy wierzyć, co znaczy wierzyć w Kościele, kim jest dla nas Bóg, Kim jest Bóg. Te i podobne zagadnienia były tematem naszych rozważań, które ks. Hlubek oparł o "Kompendium katechizmu katolickiego" i cykl artykułów ks. T. Jaklewicza "Filary wiary" ukazujących się w "Gościu Niedzielnym".

 Konferencje codzienne miały następujące tytuły: cierpienie, wierzę-wierzymy, wiara bez uczynków martwa jest, Bóg Ojciec, Stworzyciel, kim jest Chrystus dla mnie. Motywem przeplatającym był "List od Jezusa", w którym mówi nam jak bardzo chce z nami rozmawiać, jak na nas stale czeka i jak nas kocha.
 Codzienna wspólna Msza św. poranna i wieczorna modlitwa, Droga Krzyżowa i Różaniec zbliżały nas do Niego i do siebie nawzajem.

 W sobotni wieczór wysłuchaliśmy wyboru wierszy, członka KIK-u pana Stanisława Krzyżaniaka, relacji Barbary Zięblińskiej z pobytu na Syberii oraz relacji prezesa KIK Antoniego Winiarskiego z obchodów 25-lecia KIK-u katowickiego. Umocnieni wiarą i nadzieją, wdzięczni Bogu i księdzu Herbertowi Hlubkowi za wierne towarzyszenie nam przez tyle lat i za trud włożony w przygotowanie i prowadzenie rekolekcji powierzyliśmy wszystkie nasze dziękczynienia w uroczystej Mszy św., która zakończyła nasz pobyt w Brennej.

 Adoracja Najświętszego Sakramentu

 Obiad. Pani z lewej - Krystyna Cyrus-Sobolewska - ostatni raz była z nami, gdyż odeszła do Pana w sobotę 30 września 2006 r. Urodziła się 15 lutego 1919 r., a do KIK-u wstąpiła w 1999 roku.

Wspólne zdjęcie przed domem rekolekcyjnym w Brennej.
Barbara Kwaśnik
 Zdjęcia: S. Waluś, A. Winiarski,


Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej - Bytom

 W tym roku Kongres odbywał się od 15 do 24 września 2006 r. w Bytomiu. Program Kongresu obejmował: Kurs Filip, prezentację Wspólnot Życia Chrześcijańskiego, wystawę i prelekcję dotyczącą Ruchu Szensztackiego, rozprowadzanie prasy i książek katolickich oraz folderów informacyjnych o Radiu Maryja i Telewizji Trwam oraz Eucharystię w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam, spotkanie biblijne, prelekcję dr Antoniego Winiarskiego (Prezesa KIK w Katowicach) "Rekolekcje w drodze", podczas której Prelegent przedstawił historię pielgrzymowania (nie tylko w chrześcijaństwie) oraz zdjęcia z pielgrzymek organizowanych przez KIK w Katowicach, Eucharystię z kazaniem: "Kto weźmie odpowiedzialność za Trzeci Świat?" (ks. dr Hubert Sklorz - ojciec duchowny WSD Opole), film "Zbrodnia i miłość" dotyczący funkcjonowania akcji Adopcji Serca, konferencję w związku z programem "Wyjść na Prostą" i Socjalne Targi Pracy, festyn charytatywny, spotkanie uwielbieniowe i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie, Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. Biskupa Gerarda Kusza, uroczyste nieszpory.
Stanisław Waluś
.
III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
 "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk 12, 49). Te słowa są mottem III Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, który rozpoczął się 11 czerwca 2005 a zakończy się 17 czerwca 2007 r. Wybrano Internet, jako podstawowy środek komunikacji. W ramach Kongresu działają kongresy tematyczne. Moderatorem jednego z nich "Środki społecznego przekazu" są Kluby Inteligencji Katolickiej. Prosimy o odwiedzanie strony internetowej http://www.kongresruchow.pl/media/ i przekazywanie swoich opinii.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 29 września 2006 r.

 Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w dniu 29 września 2006 r. przyjęło poprawki do Statutu Klubu. Delegaci wystosowali dwa apele.
APEL
 Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się do Parlamentarzystów o ustanowienie regulacji prawnych chroniących życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci poprzez dodanie w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w art. 38 po słowach "prawną ochronę życia" następujących słów: "od momentu poczęcia do naturalnej śmierci".
APEL
 Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się do Zarządu TVP SA o zwiększenie czasu nadawania programu lokalnego w regionalnej TVP3 Katowice.
 Ponadto apelujemy o nie przeznaczanie czasu przewidzianego na programy lokalne dla innych celów, jak to ostatnio miało miejsce w środę 27 września 2006. O godz. 19.25 miał być nadany program "Z życia Kościoła". Niestety program został usunięty, a zamiast niego były dywagacje polityczne nie wnoszące nic nowego do sprawy omawianej w innych stacjach telewizyjnych.
 Zwracamy się również z propozycją zwiększenia do 45 minut czasu nadawania programu "Z życia Kościoła" i przesunięcie sobotniej audycji z godziny 8.00 na godziny między 18 a 22.

Czarny weekend TVP Katowice (fragmenty)

 Zaczęło się już w sobotę 23 września od wyemitowania w "Aktualnościach" - czyli programie informacyjnym TVP S.A. Oddział Katowice - felietonu z okazji rocznicy powstania KOR. Widzowie dowiedzieli się z niego, że w województwie katowickim przed sierpniem 1980 roku nie było opozycji ...
 Redaktorzy TVP w Katowicach "przypadkowo" zapomnieli o tym, że to właśnie na Górnym Śląsku powstały pierwsze w kraju Wolne Związki Zawodowe. Redaktorom z TVP o/Katowice nazwiska takie jak Świtoń, Kściuczek czy Cygan nic nie mówią! Udali, że nic nie wiedzą o kilku grupach związanych z KSS KOR, jak np. tej współpracującej z wrocławskim KSS KOR.
 Inną sprawą jest to, że tzw. lewica laicka, której po pewnym czasie udało się zdominować KOR, nie miała przyczółków na Górnym Śląsku. Tu nastawienie było zdecydowanie niepodległościowe i chrześcijańskie (włączały się też środowiska ewangelickie). W MKZ NSZZ "Solidarność" Katowice doradcami byli członkowie ROPCiO (Andrzej Czuma), dzięki kontaktom właśnie Jacka Jagiełki. Natomiast po pewnym czasie do MKR "Jastrzębie" udało się dotrzeć Adamowi Michnikowi.
Jadwiga Chmielowska, Głos, 40-43, 2006, str. 23
.
Ojciec Leon Knabit w sekcji KIK-u w Zabrzu
.
 4 października, po letniej przerwie wznowiono spotkania KIK-u w Zabrzu. Inauguracyjną Mszę św. z homilią odprawił o. Leon Knabit. Wygłosił też ciekawy wykład o problemach wiary w świetle pielgrzymki Benedykta XVI do Polski. Podzielił się refleksjami z niedawnego pobytu wśród katolików w Szwecji. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Po spotkaniu była możliwość porozmawiania i zdobycia cennego, pamiątkowego wpisu do książki tego zacnego autora. O. Leon przekazał również pozdrowienia dla wszystkich członków KIK-u.
Krystyna Partuś
.
Apel "Naszej Polski" w obronie Premiera i Rządu RP
(treść apelu w Naszej Polsce z 3 października 2006, str. 1)
podpisali ostatnio członkowie założyciele KIK w Katowicach:
Czesław Ryszka, senator PiS, Częstochowa,
Stanisław Waluś, członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej, wiceprezes KIK w Katowicach, Gliwice.
Nasza Polska, 17 X 2006, str. 5
.
WYBORY SAMORZĄDOWE 12 XI 2006
W trosce o zdrowe zasady
Z abp. Józefem Michalikiem - metropolitą przemyskim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski - rozmawia ks. Zbigniew Suchy
(fragment odpowiedzi ks. Arcybiskupa)
 W dalszym ciągu stoję na stanowisku, że obowiązkiem moralnym Kościoła jest jakiś udział w polityce, ale nie w życiu partii politycznych, że np. można i trzeba komentować sprawy polityczne, ale unikać popierania lub zwalczania ugrupowań i działaczy partyjnych. Chyba że zaistniałaby sytuacja przekroczenia norm etycznych przez którąś z partii, wtedy do obowiązku ludzi sumienia, także ludzi Kościoła, należy zabierać głos. Jest to moje credo życiowe i pragnę mu pozostać wierny.
Niedziela, 30 lipca 2006, str. 14
.
CZŁONKOWIE KIK - KANDYDACI W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2006

Jan Adamski
Kandydat do Rady Miasta Katowice
 Kandyduję do Rady Miasta Katowice z Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowe i Piotr Uszok z okręgu wyborczego nr. 2: Giszowiec, Janów, Nikiszowiec, Burowiec, Szopienice, Dąbrówka Mała.

 Parę słów o sobie: z wykształcenia jestem technikiem ekonomistą, absolwentem Studium Katolickiej Nauki Społecznej.
 Od 1990 do 2006 r. jestem radnym Rady Miasta Katowice. W latach 2002 - 2006 pracuję w komisjach stałych: przewodniczący Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu; członek Komisji Edukacji; członek Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych; członek Rady Społecznej Szpitala Urologicznego im. Michałowskiego oraz Szpitala im. Śniadeckiego.
 Pracuję również w doraźnych komisjach powoływanych na wniosek Prezydenta: przewodniczący komisji do wyboru ławników do sądów powszechnych; członek komisji do spraw Młodych Twórców w dziedzinie kultury, członek komisji przydzielającej dotacje dla klubów sportowych i Uczniowskich Klubów sportowych, przedstawiciel Rady Miasta w zespole opiniującym realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej.
 Mam nadzieję, że Mieszkańcy mnie wybiorą i nadal będę mógł służyć Im pomocą i swoim doświadczeniem. Jan Adamski

Józef Buszman
Kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego

 Kandyduję w Katowicach do Sejmiku z listy Platformy Obywatelskiej. Jestem współzałożycielem KIK-u w Katowicach oraz Związku Górnośląskiego i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W 1989 r. organizowałem, a następnie koordynowałem udział w kampanii wyborczej stowarzyszeń katolickich naszego województwa. Jako główny specjalista Kancelarii Senatu współtworzyłem odrodzenie samorządności, za co otrzymałem nagrodę im. Waleriana Pańki. Byłem przewodniczącym Sejmiku Samorządowego I kadencji oraz wiceprezydentem Katowic III kadencji. Wykorzystując swoje doświadczenie pragnę jeszcze skuteczniej wspomóc aktywność mieszkańców naszego regionu by pomyślność była dana każdemu. Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego z listy nr 5 PO RP na pozycji nr 3. Startuję z okręgu wyborczego nr 2: Katowice, Mysłowice, Tychy, Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec, Bieruń, Lędziny, Chełm Śląski, Imienin, Bojszowy.
 Józef Buszman
Jerzy Chmielewski
Kandydat na prezydenta Katowic
Kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego, lista  nr 2, poz. 3
http://www.jerzychmielewski.za.pl/ Okręg wyborczy nr 2
 Kandydat Ligi Polskich Rodzin. Wykształcenie wyższe, absolwent pedagogiki resocjalizacji i teologii na Uniwersytecie Śląskim, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz studiów dyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Politechnice Śląskiej. Były wiceprezydent Miasta Katowice. Odznaczony Złotą Oznaką Zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego (30 I 2003 r.).

Henryk Adler
Kandydat do Rady Miasta Katowice
 Kandyduje do Rady Miasta Katowice z Komitetu Wyborczego Wyborców "Forum Samorządowe i Piotr Uszok". Okręg wyborczy 5, lista 20, pozycja na liście 4.

 Projektant - Przedsiębiorstwo Inżynierskie "BIPROHUT". Obecnie na emeryturze. Radny w latach: 1990-1994, 1994 - 1998, 2002 - 2006 oraz delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego w latach 1994 - 1998.

Wojciech Boroński
Kandydat do Rady Miasta Katowice
 Kandyduje do Rady Miasta Katowice z Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowe i Piotr Uszok. Kandyduje do Rady Miejskiej Katowic, ze Śródmieścia (Śródmieście, Osiedle Paderewskiego, Muchowiec).

 Radny od 1990 r. 1990 - 1998 wiceprezydent Katowic. 1998 - 2002 przewodniczący Rady Miejskiej Katowic. Przewodniczący Komisji Skarbu.
 Wiceprzewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, od trzech kadencji członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Współtwórca KZK GOP. Od 20 lat członek Rady Parafialnej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, członek Akcji Katolickiej i od 1984 r. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Maria Nogaj
Kandydatka do Rady Miasta Katowice
 Kandyduje do Rady Miasta Katowice z Platformy Obywatelskiej (nr 7 na liście PO). Katowice, okręg 4 (Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Załęże, Osiedle Witosa, Załęska Hałda, Brynów, Osiedle Zgrzebnioka).

Prawnik, aplikacja sędziowska, wieloletnia praktyka zawodowa w charakterze radcy prawnego w tym także w samorządzie terytorialnym. Studia podyplomowe z handlu europejskiego i prawa europejskiego, znajomość kilku języków obcych, staże zagraniczne w Kanadzie (Ottawa, Toronto), gdzie w kraju z wielkimi tradycjami samorządowymi poznawała mechanizmy ich funkcjonowania.

Rajmund Rał
Kandydat do Rady Miasta Katowice
 Kandyduje do Rady Miasta Katowice z Prawa i Sprawiedliwości. Lista nr 4, pozycja nr 4. Kandyduje z okręgu nr 3 (Śródmieście, Osiedle Paderewskiego, Muchowiec).

Lat 61, żonaty, emerytowany nauczyciel, członek PiS, były ławnik Sądu Rejonowego.
Działalność:
- Klub Inteligencji Katolickiej - członek Zarządu,
- Akcja Katolicka - członek Rady Instytutu Archidiecezjalnego,
- Polska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Muzycznego (ISME) - skarbnik,
- Polski Związek Działkowców - wiceprezes Ogrodu Działkowego "Jedność".
 Specyficznym zadaniem laikatu jest udział w życiu publicznym i w polityce. (Ojciec św. Benedykt XVI). Prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego. (Sługa Boży Jan Paweł II).
 Katolicy świeccy nie mogą pozostawać na marginesie życia społecznego swego kraju. Nie powinni być obojętni na tak wielkie wyzwanie, jak wybory samorządowe. Posiadają one bowiem nie tylko doniosłe znaczenie polityczne, społeczne i gospodarcze, ale i moralne. Trzeba zatem spełnić tę powinność, zgodnie z sumieniem katolickim. (Głos Akcji Katolickiej w sprawie wyborów samorządowych. Bp Mariusz Leszczyński - Asystent Krajowy. Halina Szydełko - Prezes KIAK. Warszawa, 2006 r.).
Danuta Sobczyk
Kandydatka na prezydenta Siemianowic Śląskich
 Kandyduje na prezydenta Siemianowic Śląskich z Prawa i Sprawiedliwości.
Pełnomocnik PiS w Siemianowicach Śląskich. Komisarz Siemianowic Śląskich.
 Przewodnicząca sekcji KIK w Siemianowicach Śląskich.

Maria Dyla
Kandydatka do Rady Miasta Siemianowice Śląskie
 Komitet wyborczy: Jacek Guzy i Forum Samorządowe. Lista nr 17, Okręg III Bytków, miejsce 3.

 Absolwentka Akademii Ekonomicznej, matka trojga dzieci. Radna w latach 1998-2001. Od 13 lat jest prezesem Siemianowickiego Stowarzyszenia Dzieciom Specjalnej Troski prezesem "Imperium słońca" w Siemianowicach - ośrodka, w którym młodzi mogą uczyć się życia. Od prawie 20 lat pracuje z młodzieżą upośledzoną umysłowo. Jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickie od 16 lat.

Krzysztof Partuś
Kandydat do Rady Miejskiej w Zabrzu
Lista nr 4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Miejsce nr 1.

- Widywałem Pana jako studenta informatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, na którym pracuję od 1970 roku. Teraz spotykamy się w KIK-u. Wiem, że jest Pan zaangażowany w życie Kościoła. Proszę powiedzieć mi coś o sobie, o rodzinie.
Wychowałem się w rodzinie katolickiej, zaangażowanej w sprawy społeczne (mama nauczycielka, tata - emerytowany pracownik KWK Makoszowy, Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej). W domu nauczyłem się uczciwości, rzetelności i bezinteresownego pomagania innym. Obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności utrwalałem od najmłodszych lat jako ministrant i lektor, współorganizator spotkań Duszpasterstwa Akademickiego czy wyjazdów młodzieży zabrzańskiej do Taizé.
- Zwraca uwagę Pana radość życia.
 Wrodzony optymizm i poczucie humoru pozwoliły mi na zaangażowanie się w kabarecie przy III LO w Zabrzu. Optymizm ten, jak również wsparcie rodziny i znajomych pomogły mi później przetrwać ciężki czas choroby nowotworowej. Moim zdaniem bardzo ważne jest takie radosne podejście do życia!
- To był trudny okres ...
Nie było łatwo, ale dzięki uporowi i umiejętności dążenia do wyznaczonego celu zdałem w tym czasie z wyróżnieniem maturę i dostałem się na wymarzone studia na Politechnice Śląskiej.
- Jakie ma Pan doświadczenia z czasu choroby?
Wspaniali lekarze, ofiarni ludzie. Choroba nauczyła mnie szanować drugiego człowieka i cieszyć się każdym dniem. Dzięki niej wiem, że nie wolno marnować czasu!
- I stąd ta aktywność społeczna?
Tak. Jak już mówiłem, wzrastałem w atmosferze służenia ludziom, więc nie mogę być obojętny na to, co dzieje się wokół mnie.
- Co teraz Pan robi?
Od roku jestem żonaty, pracuję jako informatyk w gliwickim Centrum Onkologii i jestem wykładowcą Akademii Informatycznej we Wszechnicy Zabrzańskiej.
Od dwóch lat jako Radny Rady Miejskiej służę mieszkańcom Zabrza. W tym czasie poznałem lepiej zasady samorządności i problemy zabrzan, pracując w 3 komisjach: Budżetu i Inwestycji; Polityki Gospodarczej, Rozwoju Miasta i Rynku Pracy; Rewizyjnej.
- Dlaczego Pan startuje do Rady Miejskiej z listy Prawa i Sprawiedliwości?
Jestem bezpartyjny, ale startuję w nadchodzących wyborach samorządowych z listy Prawa i Sprawiedliwości, bo cenię sobie ideały tej partii. Myślę, że moje doświadczenie wykorzystam z pożytkiem dla mieszkańców Zabrza.
- Dziekuję za rozmowę, Stanisław Waluś

Andrzej Sznajder
Kandydat do Rady Miejskiej w Bytomiu
 Komitet Wyborczy Porozumienie dla Bytomia
Okręg III: Stroszek, Sucha Góra, Os. Ziętka, Centrum Północ.

 Radny Rady Miejskiej, członek następujących komisji: Prawa i Porządku Publicznego; Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta; Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.
 Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.

Stefan Kalisz
Kandydat do Rady Powiatu Mikołowskiego
 Kandyduje do Rady Powiatu Mikołowskiego z Łazisk Górnych. Sekcja KIK w Łaziskach Górnych.

56 lat, 4 dzieci. Obecnie radny powiatu mikołowskiego. Wykształcenie wyższe, lekarz. Dyrektor NZOZ STEMA-MED w Orzeszu.
Na terenie powiatu chce zajmować się problemami służby zdrowia, a na terenie gminy Orzesze dalszą troską o dalsze funkcjonowanie placówek medycznych oraz ekologią i sprawami bezpieczeństwa na terenie powiatu.
 

 Realizując "Porozumienie o współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej i Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 29 października 2005 r." informujemy o członkach Stowarzyszenia, którzy kandydują do władz samorządowych.

Stanisław Sontag
Lista: KWW Jacek Guzy i Forum Samorządowe
Miasto/okręg/dzielnica: Siemianowice Śląskie; Okręg ogranicza: południowa i zachodnia granica miasta do wąskiego toru kolejowego PKP, wąski tor kolejowy PKP do ulicy Oświęcimskiej, ulica Oświęcimska do toru kolejowego PKP, tor kolejowy PKP, ulice: Michałkowicka, Wieczorka, Kopalniana, Kapicy i Korfantego do południowej granicy miasta. Nr miejsca na liście: 7.

Wiek: 50. Zaangażowanie: Jest członkiem Ruchu Światło-Życie, zaangażowany w formację Kościoła Domowego, wraz z żoną Jolantą są parą rejonową na terenie Siemianowic Śląskich i Piekar Śląskich. Wraz z żoną cieszą się siedmiorgiem dzieci.
Zwięzła prezentacja: Zamierza kontynuować swoje publiczne zaangażowanie - 23 września 2003 wszedł w skład Rady Miasta z listy komitetu wyborczego Echo Siemianowic. Jest członkiem komisji gospodarczej. Z zawodu jest górnikiem w funkcji sztygara.

Nina Boryś
Lista: KWW Na Rzecz Rozwoju Gminy Świerklany.
Miasto/okręg/dzielnica: Świerklany Górne (Rada Gminy). Nr miejsca na liście: 1.

Wiek: 26. Zaangażowanie: członek Ruchu Światło-Życie.
Zwięzła prezentacja: Kandyduje, ponieważ uważa, że powinno się brać odpowiedzialność za środowisko, w którym się żyje. Jeżeli są jakiekolwiek możliwości działania na rzecz tego środowiska, to trzeba z nich korzystać.

Cezary Andrzej Nowicki
Lista: KW Liga Polskich Rodzin.
Miasto/okręg/dzielnica: Katowice (Osiedle Tysiąclecia, Dąb, Załęże, Osiedle Witosa, Załęska Hałda, Brynów - Osiedle Zgrzebnioka). Nr miejsca na liście: 1.

Wiek: 42. Zaangażowanie: członek Ruchu Światło-Życie. Wraz z żoną są parą rejonową w Katowicach. Członek (od 2001) partii Liga Polskich Rodzin w funkcji skarbnika. Obecne miejsce pracy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Koniarek", Kozia Góra, stanowisko: Regionalny kierownik ds. sprzedaży.

"Bóg sam wybrał czas"
Moje refleksje o czasie odejścia do Boga

 Przepraszam, że zabieram czytelnikom biuletynu "Dlatego" cenne szpalty, które mogłyby być wypełnione czymś może ważniejszym niż moje banalne rozważania, a także czas na ich czytanie, ale z okazji dnia poświęconego Wszystkim Świętym chcę jeszcze raz wspomnieć szanowane i drogie mi Osoby i myślę, że również zrobią to chętnie czytelnicy.
 Często wydaje się nam, że Bóg zabiera od nas zbyt szybko bliskie nam osoby, a jednak po pewnym zastanowieniu czujemy, że wszystko jest we właściwym czasie.
 Np. czas odejścia Ojca Świętego, Jana Pawła II, poprzedzony "rekolekcjami cierpienia" był jakby "wyważony" przez Boga, bo i rekolekcje nie mogłyby trwać dłużej, ich owoce wtedy byłyby zapewne mniejsze, a także był to moment, kiedy na następcę mógł być jeszcze wybrany ks. Kardynał J. Ratzinger, który przecież zbliża się do 80 lat życia, a który tak bardzo podkreśla wielkość Jana Pawła II i kontynuuje obraną przez Niego drogę.
 A jaki był czas odejścia do Boga ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypadł 28 maja 1981 r. Był to okres działania, już legalnie zarejestrowanego, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wydawało się, że Polska odzyskuje niezależność, a właśnie wtedy odchodzi Prymas, który o nią również walczył, ale za kilka miesięcy, w grudniu, wprowadzono stan wojenny. Jakże boleśnie musiałby to przeżyć. O tym wszystkim myślałam po wprowadzeniu stanu wojennego przypominając sobie, że Ci którzy go wprowadzili, tak niedawno, przed kilkoma miesiącami stali na placu Zwycięstwa w Warszawie (bo tak się wówczas nazywał) podczas Mszy Świętej żałobnej w potwornym upale i skwarze udając zapewne, że oddają hołd Prymasowi, a robili to z obowiązku oczywiście, a może któregoś z nich poruszyło sumienie i naprawdę oddał hołd Wielkiemu Człowiekowi, ale o tym może wiedzieć tylko Bóg.
 I jeszcze o trzecim czasie odejścia, dla wielu z nas zbyt wczesnym i niespodziewanym. 14 listopada minie druga rocznica śmierci Marty Łabno, od wielu lat wiceprezesa katowickiego KIK-u.
 W jakiej chwili Bóg nam Ją zabrał? Wiem, że Marta darzyła wyjątkową atencją Osobę Jana Pawła II. Chciała Jego naukę przekazywać i przypominać. Uwidoczniło się to między innymi w przygotowywanych przez Nią co roku Dniach Kultury Chrześcijańskiej, które odbywały się zawsze pod uwidocznionym na plakatach hasłem wziętym z twórczości Jana Pawła II, a w czasie których były również spotkania poświęcone Jego Osobie i nauce. Jak bardzo była oddana Bogu i ludziom świadczy fakt, że w roku odejścia do Pana, będąc już chorą przygotowała tylko jeden Dzień Kultury Chrześcijańskiej, w którym udział wzięli profesjonalni aktorzy i muzycy, a także uświetnił go wyjątkowo piękną i patriotyczną narracją ks. prałat Henryk Zganiacz. Ten jeden Dzień Kultury łączył:
26 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II,
20 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki,
150 rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Odbył się w listopadowym dniu już niestety bez Marty. Dla mnie był piękny i jednocześnie smutny, ale przecież "Bóg sam wybrał czas".
Może Marta przeżywałaby "rekolekcje cierpienia" trudniej niż my wszyscy? Może śmierć Jana Pawła II byłaby dla niej bardziej smutna i przykra ze względu na Jej chorobę? Może oprócz cierpienia fizycznego rozpoczęłyby się cierpienia psychiczne, które Bóg chciał Jej zaoszczędzić?
Na pewno czas był dobry, bo odeszła pięknie i spokojnie ufając, że odchodzi do Pana.
Ryszarda Chamułowa
.
Nasza ankieta
 W 6-8 numerze "Dlatego" z 28 czerwca 2006 r. podaliśmy wyniki ankiety dotyczącej czytelnictwa prasy i naszego biuletynu. Na walnym zebraniu KIK 13 maja 2006 r. oddano 34 ankiety, które zawierały również odpowiedzi na cztery pytania (Jak oceniam biuletyn KIK "Dlatego"? Czego jest za dużo? Czego jest za mało? Co powinno się jeszcze znaleźć w Biuletynie?) i wypowiedzi w ostatnim punkcie: "Inne uwagi, wnioski". W kolejnych numerach "Dlatego" w kąciku "Nasza ankieta" będę prezentował wyniki ankiety z omówieniem. Otrzymane ankiety ponumerowałem i teraz prezentuję uwagi z ankiety 31 i 32. W ankiecie 32 na pytanie "Co powinno się jeszcze znaleźć w Biuletynie?" ankietowana osoba napisała: "Co się dzieje w innych klubach (Warszawa, inne miasta) wymiana doświadczeń", i w ramach "Innych uwag, wniosków" jest prośba o krótkie podsumowanie pielgrzymek. W ankiecie 31 ankietowana osoba napisała: "brak negatywnych wypowiedzi na temat "Radia Maryja"". W związku z tym proszę o przysyłanie informacji z innych KIK-ów, naszych sekcji, krótkich podsumowań pielgrzymek i negatywnych wypowiedzi na temat "Radia Maryja". Proszę o przysyłanie materiałów (nie zapominając o podaniu swojego imienia i nazwiska) pocztą elektroniczną na adres: irena.walus@data.pl lub listem na adres: Stanisław Waluś ul. Andromedy 2 m. 9 44-117 Gliwice (wycinki z gazet lub ich kserokopie proszę opisywać tytułem gazety, datą i numerem strony zaznaczając fragment do opublikowania).
 Stanisław Waluś
.
SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.
Katowice-Panewniki
 Znajduje się tutaj neoromański zespół klasztoru i kościoła OO. Franciszkanów p.w. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbudowany w latach 1905-1907. Celem pielgrzymek jest grota Matki Bożej (kopia sławnej groty NMP z Lourdes) oraz zespół kalwarii. Szczególnie nabożeństwo do Męki Pańskiej oraz nabożeństwa pasyjne gromadzą rzesze wiernych. Kult św. Ludwika - w odpuście uczestniczą tysiące wiernych. W okresie świąt Bożego Narodzenia odbywają się adoracje przy żłobku. Szopka panewnicka jest jedną z najpiękniejszych na terenie Polski. Odpust - niedziela po św. Ludwiku. Parafia św. Ludwika 40-760 Katowice, ul. Panewnicka 76 tel. 032 2021444

NASZE ROCZNICE

1575 lat temu (11 października 431 r.) Sobór w Efezie ogłosił dogmat, że Maryja jest Matką Boga.
675 lat temu (27 września 1331 r.) król Władysław Łokietek odniósł znaczące zwycięstwo nad Krzyżakami w bitwie pod Płowcami.
80 lat temu (12 października 1926 r.) biskup katowicki ks. August Hlond otrzymał nominacje na arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski.
65 lat temu (22 września 1941 r.) z Warszawy Niemcy wysłali do obozu koncentracyjnego w Rawensbrück pierwszy transport Polek. Do grupy 120 więźniarek z Pawiaka dołączono 154 więźniarki z Lublina. Była wśród nich młoda dziewczyna - Wanda Wojtasik, dzisiaj dr Wanda Półtawska.
65 lat temu (27 listopada 1941 r.) nastąpił początek wysiedleń, pacyfikacji, eksterminacji ludności polskiej Zamojszczyzny. Wiele zabudowań zostało spalonych wraz z mieszkańcami.
60 lat temu (8 września 1946 r.) w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, milionowa rzesza pielgrzymów dokonała poświecenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.
60 lat temu (10 września 1946 r.) Episkopat Polski ogłosił List pasterski do wiernych w sprawie udziału w wyborach do Sejmu. Biskupi stwierdzali, że głoszone i realizowane przez władze programy są: wrogie dobru narodu i państwa, moralności chrześcijańskiej i światopoglądowi chrześcijańskiemu.
60 lat temu (1 listopada 1946 r.) w kaplicy domowej Arcybiskupów Krakowskich diakon Karol Wojtyła otrzymał z rąk metropolity krakowskiego Adama Stefana Sapiehy święcenia kapłańskie.
50 lat temu (23 października 1956 r.) na wieść o październikowych wydarzeniach w Polsce, w Budapeszcie wybuchło powstanie przeciw rządom komunistycznym.
30 lat temu (23 września 1976 r.) deklaracja założycielska Komitetu Obrony Robotników została przesłana do marszałka Sejmu. Apel do społeczeństwa i władz PRL podpisali: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik Cohn, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, Józef Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński.
25 lat temu (18 września 1981 r.) z inicjatywy Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskie-go, na Błoniach Krakowskich odbył się trzydniowy zlot harcerstwa z okazji 70. rocznicy powstania skautingu w Polsce.
25 lat temu (29 września 1981 r.) w Krakowie zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum.
25 lat temu (22 listopada 1981 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił adhortację apostolską Familiaris consortio poświeconą chrześcijańskiej rodzinie w czasach współczesnych.
15 lat temu (19 października 1991 r.) ks. Jan Zieja zmarł w Warszawie w "Szarym Domu" Sióstr Urszulanek.
Wybrał Stanisław Waluś

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Ojca Świętego na rok 2006

Październik: Ogólna: Aby wiara wszystkich ochrzczonych dojrzewała i wyrażała się w jasnych, konsekwentnych i odważnych decyzjach życiowych. Misyjna: Aby dzięki obchodom Światowego Dnia Misyjnego ożywił się wszędzie duch zaangażowania i współpracy.
Listopad: Ogólna: Aby na całym świecie położono kres wszelkim formom terroryzmu. Misyjna: Aby dzięki połączonym wysiłkom ludzi wierzących i aktywnych członków społeczeństwa udało się usunąć nowe i stare przeszkody, uniemożliwiające rozwój kontynentu afrykańskiego.
Grudzień: Ogólna: Aby Chrystus, cichy i pokornego serca, natchnął przywódców państw mądrością i odpowiedzialnością w sprawowaniu władzy. Misyjna: Aby misjonarze na całym świecie z radością i z entuzjazmem przeżywali swoje powołanie, wiernie naśladując Chrystusa.

Pielgrzymki - 2007 Rok

Pielgrzymki z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Organizator: Jan Mikos

14.04.2007 - w I sobotę po Wielkanocy /Biała Niedziela/ - Kraków Mogiła - Sanktuarium Krzyża Świętego i Kraków - Łagiewniki - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - koszt 25 zł.
28.04.2007 - Leśniów - Żarki , Częstochowa - koszt 25 zł.
4 - 6 maj 2007 - Kalisz - Sanktuarium Św. Rodziny, Katedra, Rynek Starego miasta, Licheń - Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Koszt 190 zł.
12 - 23 maj 2007 - Słowacja: Trencin, Trnawa, Bratysława - nocleg. Włochy: Florencja, Pisa, Chianciano, Watykan, Monte Cassino, Neapol, Pompeje, Monte San Angelo, San Giovanni Rotondo, Loreto, Rimini, Rawenna, Padwa, Wenecja, Tarvisio. Koszt pielgrzymki - 600 zł + 325 Euro.
15 - 18 czerwiec 2007 - Miechów, Zielenice, Wiślica, Pacanów, Sandomierz, Radomyśl, Nisko, Janów Lubelski, Zamość, Krasnobród, Leżajsk, Tarnowiec, Dębowiec, Dukla, Szczepanów, Bochnia ze zjazdem do sanatorium i zwiedzaniem muzeum kop. Soli, Kraków Łagiewniki. Koszt 340 zł.
19 - 23 września 2007 - Czechy, Niemcy - Bawaria - szlakiem Benedykta XVI. Koszt 440 zł + 85 Euro.
29. wrzesień 2007 - Jędrzejów, Kielce. Koszt 60 zł.
6. październik 2007 - na zakończenie roku pielgrzymkowego - Gidle, Częstochowa. Koszt 25 zł.
 Wpisać i dokonać wpłaty można w parafialnej salce chóralnej w poniedziałki i środy w godz. 16:30 - 17:00 lub o godz. 18:45 - 19:20. Informacja Jan Mikos, tel. 032 254 40 60 po godz. 20:00 lub tel. kom. 0697684666, w kancelarii parafialnej w godz. urzędowania parafii na Dolnym Tysiącleciu nr tel. 032 254 74 00, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 17:00 - 18:00. Plac Ks. Emila Szramka 2/ 13.

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego

 Tel. kom. 0508 290199, tel. służb. 032 3591198, tel. dom. 032 2557112.
Ceny i bliższe informacje wkrótce.
 9 - 17 luty 2007. Cypr - szlakiem św. Pawła św. Barnaby; nawiedzenie grobu św. Łazarza.
Samolot z Warszawy do Limassol. Limassol, Nikozja, Larnaka, Paphos, półwysep Akamas, klasztory Troodos oraz w części tureckiej wyspy: Famagusta i Salamis.
 8 - 10 czerwca 2007. Ziemia Sądecka i Bobowa (grób śp. Marty Łabno).  Autokar.
 Lipiec 2007, 23 dni. Ameryka Południowa - Brazylia, Peru, Boliwia. Św. Róża z Limy.
Rio de Janeiro, Wodospady Iguacu, Lima, Nazca, Kanion Colca, Cuzco, Machu Picchu, Jezioro Titicaca, La Paz. Samolot.
 11 - 15 sierpnia 2007. Kaszuby. Autokar.

Piesza pielgrzymka KIK do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej

Niedziela 20 maja 2007, godz. 15.30.

Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

Sobota 2 czerwca 2007 r.

Rekolekcje KIK w Czechowicach

23 - 25 marca 2007. Wielkopostne rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.

Rekolekcje KIK w Kokoszycach.

28 - 30 września 2007. Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. 2 noclegi, całodzienne wyżywienie. Koszt ok. 80 zł. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.

Wykład Stanisława Krusza "Co może samorząd lokalny"
i
spotkanie z członkami KIK kandydatami do samorządu z Katowic.

Wtorek, 7 listopada 2006 godz. 17.00. Dom Katechetyczny par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, pl. ks. Emila Szramka 2, sala nr. 12.

Antoni Winiarski. "Chiny - kraj kontrastów"

Prelekcja z przezroczami. Wtorek 21 listopada 2007, godz. 18.00. Siedziba KIK w Katowicach, pl. Ks. E. Szramka 2/13.

Adwentowy Dzień Skupienia dla Inteligencji
Czwartek 14 grudnia 2006

Godz. 18.00 Rozpoczęcie.
Godz. 19.00 Msza św. z homilią.
Prowadzi ks. Andrzej Cuber, proboszcz parafii NSPJ w Chorzowie Batorym; przez 2 lata prowadził program "Ziarno" w TVP1.
Kościół garnizonowy pw. św. Kazimierza w Katowicach, ul. M.C. Skłodowskiej.

Sekcje tematyczne

Sekcja Nauka-Wiara (przewodniczący prof. Andrzej Ślebarski). Spotkania w drugi wtorek miesiąca o godz. 18 w sali OO Oblatów, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza, parter. 14.11 i 12.12.2009.
Wtorek 14.11.2006 godz. 18.00. Doc. dr hab. Krzysztof Ślosarek, Centrum Onkologii - Instytut MSC Gliwice: "Fizyk we współczesnej radioterapii". Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12.

Sekcja Nauki Społecznej Kościoła (przewodniczy prof. Wojciech Świątkiewicz we współpracy z Rajmundem Rałem). Spotkania w siedzibie Civitas Christiana, Katowice, ul. 3 Maja 26, II piętro.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny (prowadzi ks. dr hab. Józef Kozyra). Spotkania w drugą środę miesiąca w siedzibie Klubu. 8.11. i 13.12.2006.

Msze św. pierwszopiątkowe

Zapraszamy w pierwsze piątki miesiąca na godz. 19.00 do Kościoła Akademickiego (krypta Katedry Chrystusa Króla) w Katowicach.

Errata do poprzedniego biuletynu
 W poprzednim numerze "Dlatego" (9) pojawiły się następujące błędy:
str. 1, prawa kolumna, wiersz 9 od dołu: powinno być: Leon Świtkowski,
str. 3, lewa kolumna, wiersz 21 od dołu: powinno być: Leon Świtkowski,
str. 9, lewa kolumn, wiersz 15 od góry: powinno być: sekcji,
str. 12, prawa kolumna, wiersz 22-21 od dołu: powinno być: kapelan ks. Zbigniew Górecki,
str. 12, prawa kolumna, wiersz 19 od dołu: powinno być: Broll),
str. 12, prawa kolumna, wiersz 13 od dołu: powinno być: kapelan ks. Piotr Kędzior.
 Wymienione osoby i naszych Czytelników bardzo przepraszamy. Redakcja.

     Dyżury radnych

   Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Jan Adamski, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach 16.30 - 18.00, na terenie lodowiska JANTOR w Katowicach Janowie, przy ul. Z. Nałkowskiej 10.
   Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka), Katowice pl. Ks. E. Szramka 2.

   Składki:
   Od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
O ile to możliwe, wpłaty prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 2544060 - wieczorem).
Nowy numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy
w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html, E-mail: awini@us.edu.pl

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Barbara Kwaśnik i Stanisław Waluś (032-2381797, E-mail: stanislaw.walus@polsl.pl, irena.walus@data.pl ). Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html