Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 4-5 (171-172) 2 kwietnia 2006

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Mt 10, 34-39

Pierwsza rocznica odejścia do Domu Ojca
Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego
2 kwietnia Roku Pańskiego 2005 o godz. 21.37 - w wigilię niedzieli Miłosierdzia BożegoGrób Pański w kościele garnizonowym św. Barbary w Gliwicach (2005 r.)
Aby Zmartwychwstały Chrystus umacniał nas w wierze, nadziei i miłości, aby był wsparciem w chwilach życiowych doświadczeń. 

Abyśmy potrafili dawać świadectwo Chrystusowi Zmartwychwstałemu - najważniejszej Prawdzie, abyśmy mieli zawsze odwagę bronić każdej prawdy w naszym otoczeniu.

Abyśmy pamiętali, że nie ma rzeczywistego pojednania bez prawdy.

Zarząd KIK w Katowicach

W oczekiwaniu na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Polsce 25 do 28 maja 2006 r.

 29 czerwca 1951 - Święto Apostołów Piotra i Pawła - przyjmuje święcenia kapłańskie w Monachium, razem z bratem Georgiem.
 1962-65 - bierze udział we wszystkich czterech sesjach Soboru Watykańskiego II w Rzymie, jako peritus (ekspert teolog) przy Josephie kardynale Fringsie z Kolonii.
 1966 - obejmuje katedrę teologii dogmatycznej na Uniwersytecie w Tybindze.
 1968 - zamieszki studenckie w całej Europie, również w Tybindze. Marksizm staje się dominującą ideologią w środowisku akademickim.
 1969 - z uwagi na niepokoje studenckie i uniemożliwienie wykładów przez okupację sal przez studentów Joseph Ratzinger opuszcza Tybingę i podejmuje pracę w Regensburgu.

 1972 - z przodującymi teologami Hansem Ursem von Balthasarem i Henrykiem de Lubac zakłada czasopismo teologiczne "Communio".
 27 czerwca 1977 - zostaje nominowany kardynałem-prezbiterem z kościołem tytularnym S. Maria Consolatrice al Tiburtino.
 25 listopada 1981 - zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Papieskiej Komisji Biblijnej.
 19 kwietnia 2005 - wybrany przez kardynałów biskupem Rzymu podczas czwartej tury głosowania; przyjmuje imię Benedykta XVI.
 24 kwietnia 2005 - ceremonialna Msza inauguracyjna i intronizacja. Benedykt XVI otrzymuje Pierścień Rybaka i paliusz papieski.

Greg Tobin: Ojciec Święty Benedykt XVI Papież nowego tysiąclecia, Wydawnictwo Esprit S.C., ul. Soroki 4/3 30-389 Kraków.

Litania do Jana Pawła II

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!

Pielgrzymie Dobrej Nowiny, módl się za nami,
Pielgrzymie niosący Prawdę, ...
Pielgrzymie dialogu, ...
Pasterzu intelektualistów, módl się za nami,
Pasterzu dziennikarzy, ...
Pasterzu podróżników, ...
Pasterzu artystów, ...
Pasterzu sportowców, ...
Pasterzu pracujących i bezrobotnych, ...
Pasterzu Polaków, ...
Pasterzu całego świata, ...
Przyjacielu dzieci, módl się za nami,
Wielki Przyjacielu młodzieży, ...
Wzorze oddania się Niepokalanej, módl się za nami,
Wzorze pracowitości, ...
Wzorze pokory, ...
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych, módl się za nami,
Pociecho niepełnosprawnych, ...
Pociecho porzuconych i osieroconych, ...
Pociecho umierających, ...

Kapłanie otwarty na człowieka, módl się za nami,
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny, ...

Orędowniku Miłosierdzia Bożego, módl się za nami,
Orędowniku pokoju, ...
Orędowniku cywilizacji miłości, ...
Orędowniku sprawiedliwości społecznej, ...
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć, ...
Nauczycielu modlitwy, módl się za nami,
Nauczycielu patriotyzmu, ...
Nauczycielu ekumenizmu, ...

Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć, módl się za nami,
Obrońco godności każdego człowieka, ...

Olbrzymie wiary, nadziei i miłości, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie!

Tekst tej litanii przywieziony został przez pielgrzymów z Rzymu (została ułożona przez Kard. J. Ratzingera po śmierci Jana Pawła II).


Ojciec Święty Benedykt XVI do Polaków 5 IV podczas audiencji generalnej w Watykanie

Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Razem z wami dziękuję Bogu za pontyfikat mojego wielkiego Poprzednika Jana Pawła II. Jego duchowa obecność i dziedzictwo jego nauczania niech umacniają nas w wierze i pomagają w drodze do spotkania z Chrystusem. Niech Bóg błogosławi wam i waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Źródło, 16 IV 2006, str. 3


Pierwsza rocznica odejścia do Domu Ojca Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego
Gliwice, 2 kwietnia 2006 r.

W wigilię rocznicy tego pamiętnego dnia uczestniczyłem w czuwaniu modlitewnym, które prowadzili studenci z Duszpasterstwa Akademickiego "Kopernik" z parafii pw. Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-Białej Lipniku. Czuwanie było jednym z punktów programu rekolekcji prowadzonych przez ks. Stanisława Jopka SJ - duszpasterza akademickiego. Wracając w niedzielę pociągiem zauważyłem w Zabrzu udekorowane latarnie uliczne flagami polskimi i papieskimi. Niestety w Gliwicach ulice nie były udekorowane, a przecież Gliwice, a nie Zabrze odwiedził w 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II. Idąc na Mszę Św. do katedry Apostołów Piotra i Pawła zauważyłem pojedyncze flagi i dekoracje będące wyrazem pamięci mieszkańców Gliwic o rocznicy odejścia do Domu Ojca naszego Papieża.
...
Na Mszę Świętą przyjechali też cykliści z Osiedla Sikornik w Gliwicach. Proboszcz parafii katedralnej ks. Konrad Kołodziej powitał i pobłogosławił pielgrzymów.
Mszy Świętej przewodniczył Ks. Biskup Jan Wieczorek - ordynariusz Diecezji Gliwickiej. W homilii nawiązał do daty 16 października 1978 r., zwrócił uwagę, że Jego misją było docieranie do niemal wszystkich zakątków świata, głoszenie prawdy, wytykanie niesprawiedliwości. Nie ustępował mimo ataków na Niego. Postawę Jana Pawła II Ks. Biskup ujął w słowach: "moją polityką jest Chrystus, moją polityką jest głoszenie prawdy Chrystusowej". Przypomniał wielkie wydarzenie z katedry na Wawelu, gdzie Papież jakby zatrzymał pielgrzymkę - wprowadzając w nią modlitwę. W czasie pogrzebu wołano "santo subito" - zaistniał na tronie Piotrowym nie po to, aby mu służono, ale żeby służyć: dzieciom, młodzieży, chorym, cierpiącym - czynił wszystko, aby ludzie mogli ujrzeć w Nim i przez niego - Jezusa. Pod koniec homilii Ks. Biskup powiedział, żebyśmy nie tylko modlili się za Niego - o rychłą beatyfikację, ale i do Niego.
Po Mszy Świętej młodzież prowadziła czuwanie modlitewne rozpoczynając go Apelem Jasnogórskim. Zasadniczym elementem czuwania było odmawianie tajemnic Różańca Świętego i wsłuchiwanie się w rozważania Ojca Świętego. Na wielkim ekranie wpierw ukazał się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, potem napis: "JAN PAWEŁ WIELKI 1920 - 2005" ze słowami Ojca Świętego: "Szukałem Was ... Teraz Wy przyszliście do mnie ..."
.Jak przed rokiem zapalano znicze w wielu miejscach przed Katedrą.
 .
. Na trawniku kołoKatedry ułożono wielki krzyż.
.
.
Znicze i świece zapłonęły też przed kościołem garnizonowym św. Barbary - przed popiersiem Ojca Świętego i tablicą z napisem:
OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II
W PODZIĘKOWANIU ZA SPOTKANIE Z WOJSKIEM POLSKIM
W ZEGRZU POMORSKIM W DNIU 2.VI.1991
GARNIZON
2000 R.   GLIWICE
Idąc do domu przez miasto widziałem w wielu oknach zapalone świece i znicze - znak łączności modlitewnej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II Wielkim.
Stanisław Waluś
Santo subito
Z serca Watykanu
Cyprysową barką
Odpłynął na drugi brzeg
Jan Paweł II,
Papież słowiański,
Król, Polak Wielki.
Żegnał Go cały świat.
Duch Święty, wiatr -
W lekkim powiewie
Czytał Ewangelię.
A kiedy zamknął
Księgę Życia,
Wierni wznieśli okrzyki:
Święty, Święty
Za życia Święty!
Regina Nachacz, Rzeszów, Nasz Dziennik, 18 V 2005, str. 15


WARTO PRZECZYTAĆ
Jedyne encyklopedie nauczania Jana Pawła II w języku polskim

Jan Paweł II: Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, red. prof. Eugeniusz Sakowicz, Radom 2006, cena 68 zł. Kompendium wiedzy na temat nauczania i szczególnych osiągnięć Jana Pawła II w dialogu z takimi tradycjami religijnymi jak: buddyzm, hinduizm, islam, judaizm, sekty i nowe ruchy religijne, tradycyjne religie Afryki, ... oraz z wyznaniami chrześcijańskimi: anglikanizmem, prawosławiem i protestantyzmem. Autorem encyklopedii jest prof. Eugenusz Sakowicz - kierownik Katedry Teologii Religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W grudniowym numerze Dlatego informowaliśmy o następujących encyklopediach: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania społecznego, red. ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Radom 2005;
Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moralnego, red. ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny, ks. dr hab. Krzysztof Jeżyna, Radom 2005;
Jan Paweł II, Encyklopedia pontyfikatu 1978-2005, red. Sebastian Karczewski, Radom 2005.
Cena odpowiednio: 59, 68 i 68 zł.
Gabriele Kuby: Harry Potter - dobry czy zły?
"Dobrze, że wyjaśnia pani sprawę Harry'ego Pottera, ponieważ jest to subtelne uwiedzenie, które oddziałuje niepostrzeżenie, a przez to głęboko, i rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka, zanim mogło ono w ogóle wyrosnąć".
List kardynała Josepha Ratzingera do Gabriele Kuby z 7 marca 2003 roku.
Zamówienia:
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, ul. Wiejska 21, 26-606 Radom
www.polwen.pl, polwen@polwen.pl, tel.: 048 366 56 23, 048 384 66 66, 048 384 66 50

WARTO ZOBACZYĆ
Jan Paweł II - Papież, który tworzył historię

 Zbiór 5 płyt DVD, który ukazuje życie Jana Pawła II, począwszy od dzieciństwa. Film został zrealizowany przez Telewizję Watykańską (CTV). Celem realizowanego od 1988 roku dzieła jest przybliżenie ludziom szczegółów z życia i wielkiego dzieła Jana Pawła II. Dokument został przełożony na cztery języki: polski, angielski, włoski i hiszpański. Składa się z pięciu części: DVD 1. Z Krakowa na stolicę św. Piotra, DVD 2. 1988-1991: Upadek muru berlińskiego, DVD 3. 1992-1995: Świadek pokoju, DVD 4. 1996-1999: W perspektywie trzeciego tysiąclecia, DVD 5. 2000-2005: Od Roku Świętego do ostatniego pozdrowienia. Łączny czas trwania: 350 minut. Cena 139 zł, do ceny filmu doliczany jest koszt przesyłki - 8 zł.
Zamówienia: Fundacja Lux Veritatis, ul. Wiwulskiego 7, 51-628 Wrocław,
tel. (71) 348 29 38, tel./fax (71) 348 23 04,
sklep@luxveritatis.pl www.luxveritatis.pl

POROZUMIENIE
w sprawie wyborów samorządowych w 2006 r. zawarte w dniu 14 marca 2006 roku

 1. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej tworzą porozumienie o nazwie Chrześcijański Głos Samorządowy (ChGS), którego celem jest wyłonienie, rekomendowanie i udzielanie wsparcia kandydatom w wyborach samorządowych w 2006 roku.
 2. Zasady wyłaniania i rekomendowania kandydatów oraz udzielania im wsparcia zostaną ustalone przez upoważnionych przedstawicieli sygnatariuszy Porozumienia.
 dr Antoni Winiarski - Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 Sebastian Nowok - Pełnomocnik ds. społecznych Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło - Życie Archidiecezji Katowickiej
 Adam Wierzbicki - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Podpisanie "Porozumienia" poprzedzone było spotkaniami poświęconymi wypracowaniu jego treści, a także szczegółowych zasad współpracy, w tym zasad wyłaniania kandydatów i kierunków działania. Przekazując Państwu informację o podpisanym "Porozumieniu" pragniemy podkreślić, że:
 - po pierwsze: nie zamierzamy tworzyć oddzielnych list wyborczych. Naszym celem jest zachęcanie odpowiedzialnych, kompetentnych i uczciwych chrześcijan, a w szczególności członków naszych stowarzyszeń, do udziału w wyborach oraz wspomaganie ich w ubieganiu się o miejsca na listach wyborczych, a także wspieranie w trakcie kampanii wyborczej.
 - po drugie: pragniemy pobudzać obywatelską aktywność katolików świeckich nakierowaną na dojrzałą troskę o "małą ojczyznę", która wyraża się w udziale w wyborach samorządowych wszystkich szczebli w 2006 roku. Mamy nadzieję, że nasza działalność przyczyni się do ukształtowania pozytywnego obrazu zaangażowanej postawy obywatelskiej na polu samorządowym.

Z Warmii do Gwatemali

 Barbara Samulowska urodziła się 21 stycznia 1865 r. w Worytach koło Gietrzwardu na Warmii. W 1877 r. Barbara oraz Justyna Szafryńska wielokrotnie doznały objawienia Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, z którą rozmawiały po polsku. Objawienia miały miejsce na klonie koło kościoła w Gietrzwałdzie i jako jedyne w Polsce zostały uznane przez Kościół w 1977 r. Z obawy przed pruskimi represjami, Barbara i Justyna zostały umieszczone najpierw w Zakładzie św. Jana w Lidzbarku Warmińskim, a potem w Chełmnie i Pelplinie. 2 lutego 1884 r. Barbara i Justyna złożyły śluby zakonne w seminarium Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Wincentego a Paulo w Paryżu, gdzie znajduje się Sanktuarium Cudownego Medalika. Barbara przyjęła imię zakonne Stanisława.
.Siostra Stanisława Barbara Samulowska - portret narysowany przez nieznanego lekarza w 1934 r.
 W 1895 r. Barbara została skierowana do domu Sióstr Miłosierdzia w Gwatemali, gdzie przebywała w miastach Guatemala, Antigua Guatemala i Quetzaltenango będąc przełożoną nowicjatu, przełożoną Sióstr w szpitalu oraz kierowniczką sierocińca. Podczas silnych trzęsień ziemi w 1917 i 1918 r. organizowała pomoc dla ofiar kataklizmu. W 1922 r. podczas prześladowań Kościoła zapobiegła wydaleniu Sióstr z Gwatemali. Nazywana "Aniołem ubogich" zmarła w opinii świętości 6 grudnia 1950 r. Jej proces beatyfikacyjny został otwarty 2 lutego 2005 r.
 Podczas lutowej pielgrzymki KIK do Meksyku, Gwatemali i Hondurasu odwiedziliśmy dom Sióstr Miłosierdzia w stolicy Gwatemali, szpital, Dom Centralny i cmentarz, na którym jest pochowana Sługa Boża siostra Stanisława oraz zobaczyliśmy pamiątki po niej. Rozmawialiśmy z trzema siostrami, które jeszcze pamiętają Stanisławę Barbarę Samulowską. Spotkaliśmy się także z uczennicami szkoły prowadzonej przez Siostry Miłosierdzia.
.Siostra Flores opowiada o Barbarze Samulowskiej.
.
.Wśród uczennic szkoły prowadzonej przez Siostry Miłosierdzia.
.Grobowiec Sióstr Miłosierdzia na cmentarzu w stolicy Gwatemali.
 Żegnając naszą grupę przełożona Sióstr Telma Monjes Villasenor powiedziała, że dziękuje Polsce za dar w postaci siostry Stanisławy. Książka pt. "Łaska objawień - Barbara Samulowska z Gietrzwałdu" autorstwa Czesława Ryszki dostępna jest w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie.
Antoni Winiarski


Katowicki KIK w Ameryce Łacińskiej

 Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w tym roku wyruszyliśmy do Ameryki Środkowej. Nasz pielgrzymkowy szlak przebiegał przez Meksyk, Gwatemalę i Honduras. Wiedzę o Meksyku, Gwatemali i Hondurasie przekazali nam nasi przewodnicy: Barbara, Piotr i Raul oraz inż. Jerzy Skoryna i były konsul honorowy w Gwatemali - Adam S. Praun-Tarnawski.
 Cudowne objawienie Maryi Indianinowi Juan Diego w 1531 r. i Jej słowa do niego skierowane "chcę okazywać miłość i współczucie twemu ludowi oraz wszystkim ludziom, którzy szczerze poproszą o pomoc" spowodowały masowe i dobrowolne przyjmowanie sakramentu Chrztu Św. przez Indian. Wciągu 10 lat zostało ochrzczonych około 8 mln Indian. Dzisiaj Autoportret Maryi (tak Meksykanie zwą Cudowny Wizerunek, który w 1531 r. pojawił się na utkanej z włókien agawy tilmie Juana Diego) zajmuje centralne miejsce w nowej bazylice w stolicy Meksyku. Nawiedza go rocznie ok. 8 mln pielgrzymów. W każdym meksykańskim kościele znajduje się jego kopia.
.Sanktuarium Matki Bożej Guadalupe w Meksyku.
 II połowa XIX w. oraz wiek XX znaczyła krew męczenników za wiarę. Konstytucja Meksyku z 1917 r. i ateistyczne rządy poskutkowały zniszczeniem większości kościołów. Wielu księży, sióstr zakonnych i działaczy katolickich zostało wygnanych, uwięzionych lub zamordowanych. Prześladowania Kościoła w Meksyku były tematem encykliki Piusa XII z 1932 r. W przedwojennej Polsce pisał o nich Melchior Wańkowicz. Sytuacja katolików poprawiła się dopiero po 1992 r. Mimo tych prześladowań, Meksyk jest największym katolickim krajem na świecie - 92% spośród 105 mln mieszkańców jest katolikami. Również w Gwatemali, na prześladowania Kościoła nałożyła się późniejsza wojna domowa spowodowana interwencją amerykańskiej CIA w 1954 r. Pokój między lewicowymi partyzantami a rządem został podpisany dopiero 1996 r. Bilans, to 200.000 zabitych lub zaginionych bez wieści i ok. 500.000 uchodźców. Na naszej meksykańskiej trasie znalazły się Teotihuacan ze słynnymi piramidami Słońca i Księżyca, Xochicalco z obserwatorium astronomicznym Majów, miasto srebra Taxco, pięknie położone nad Pacyfikiem Acapulco, Puebla zwane miastem aniołów, Oaxaca i opuszczone miasto Zapoteków Monte Alban.
.Spotkanie z potomkiem Majów w Santiago Atitlan w Gwatemali.
 W Gwatemali zwiedziliśmy Mazatenango, Panajachel, które kiedyś upodobali sobie hippisi, jezioro Atitlan otoczone trzema czynnymi wulkanami i Santiago Atitlan z żywym kultem Maximona. Tu w czasie prześladowań Kościoła katolickiego, 28 lipca 1981 r. został zamordowany przez trzech zamaskowanych żołnierzy O. Stanley Francisco Apla's Rother, który w 1980 r. przetłumaczył Nowy Testament na dialekt Majów tzu'tujil. Do swojego domu zaprosił nas Miguela Angel Mendoza Tucun. Następnie odwiedziliśmy Sololę, Jocotenango z jednym z najstarszych kościołów w Gwatemali, Ciudad Vieja - najstarszą stolicę Gwatemali zniszczoną w roku 1541 r. przez wodę i błoto z wulkanu Agua, Antigua Guatemala - drugą stolicę Gwatemali, zniszczoną przez trzęsienie ziemi w 1773 r. W Antigua Guatemala modliliśmy się przy grobie św. Brata Piotra od św. Józefa Betancur. Interesująca była wizyta w warsztacie tkackim w San Antonio Aguas Calientes. W stolicy - mieście Guatemala - zobaczyliśmy obraz Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Matki Bożej Pokoju (Opus Dei) i pomnik Jana Pawła II. Tu również byliśmy w miejscach związanych ze Sługą Bożą siostrą Stanisławą Barbarą Samulowską, wizjonerką z Gietrzwałdu, która zmarła w Gwatemali w 1950 r. po 55 latach posługi w dziełach prowadzonych tam przez Siostry Miłosierdzia Wincentego a Paulo. Byliśmy także w Chiquimila, gdzie w tym gwatemalskim sanktuarium Chrystusa z Drogi Krzyżowej spotkaliśmy polskiego kapucyna. W słynnym mieście Majów Copan w Hondurasie, opuszczonym przez mieszkańców ok. 900 r., spotkaliśmy papugi ara oraz kapibarę - największego gryzonia świata o wadze dochodzącej do 70 kg.
.Stela w mieście Majów Copan w Hondurasie.
Antoni Winiarski


Ks. Prałat Józef Kusche

.Ks. Prałat Józef Kusche od pierwszych chwil powstania sekcji KIK przy parafii św. Anny w Zabrzu był gorącym orędownikiem tej idei i wspierał działania aktywnej grupy, która skupiała się wokół parafii. Człowiek ogromnej wiedzy, umiejętności wyzwalania inicjatyw i skupiania wokół siebie ludzi, przyczynił się do położenia podwalin naszej, do dziś działającej bardzo prężnie sekcji.
 Udostępnił pomieszczenia na regularne spotkania w Domu Parafialnym dwa razy w miesiącu, a przez lata gdy działała sekcja Nauki i Wiary, prowadzona przez pana prof. Jana Rychłego, trzy razy w miesiącu. Spotkania odbywają się także w kościele, gdy spodziewane jest większe zainteresowanie prelekcją. Ks. Prałat jest inicjatorem wielu już teraz cyklicznych koncertów (Filharmonia, Opera, Rezonans Con Tutti, piosenkarze, zespoły muzyczne, spotkania autorskie, z możliwością zakupu nowości i uzyskania autografów), które cieszą się ogromną popularnością, a poziom ich wpływa na wyrobienie smaku artystycznego mieszkańców naszego miasta.
 Z inicjatywy ks. Józefa Kusche odbywają się coroczne już (11 razy) KIK-owskie adwentowe "rekolekcje ciszy", prowadzone przez ks. Prałata Herberta Hlubka, na które przyjeżdżają także słuchacze z ościennych miast. Poziom regularnych spotkań KIK, atmosfera jaką stwarza, zapewniają zawsze licznych słuchaczy, a prelegenci chętnie korzystają z powtórnych zaproszeń. Niezrównany organizator pielgrzymek ułatwia nam możliwość oddychania duchem świata chrześcijańskiego od jego korzeni do najmłodszych pędów.
 Trudno zliczyć liczbę gości, a byli m.in. ks. bp Jan Wieczorek, ks. bp. Gerard Kusz, ks. bp. Antoni Adamiuk, ks. bp Zbigniew Kopiec, ks. prof. Jan Czerski, ks. Mieczysław Maliński, prof. Janusz Dietrich, Krzysztof Zanussi, Jerzy Duda-Gracz, ks. Józef Tischner, ks. Andrzej Kijowski, ks. Roman Rogowski, Czesław Ryszka, o. Leon Knabit, ks. dr hab. Józef Kozyra, ks. Roman Kempny, ks. prof. Remigiusz Sobański, Eleni i wiele innych.
 Ks. Józef Kusche wygłosił około 300 homilii na KIK-owskich Mszach św. i około 50 wykładów. Jego troska o poziom intelektualny środowiska w Zabrzu jest powszechnie znana i ceniona.
W imieniu członków sekcji KIK w Zabrzu, Józef Dziemba, Krystyna Partuś, Inez Wilczek


Gorąca prośba  Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

 KIK w Warszawie dzięki ofiarności nie tylko swoich członków zebrał już środki stanowiące ponad 2/3 ceny zakupu siedziby. Potrzebne są jeszcze środki na remont siedziby, KIK prosi o dalszą pomoc. Wpłaty można dokonać na konto:
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
UL. OBOŹNA 7, lok. 55, 00-332 WARSZAWA
79 1020 1156 0000 7102 0063 0988
w miejscu "tytułem" należy wpisać:
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

NASZE ROCZNICE

1040 lat temu (14 kwietnia 966 r.) w Wielką Sobotę książę Mieszko I wraz z dworem przyjął chrzest.
925 lat temu (2 kwietnia 1081 r.) na wygnaniu na Węgrzech zmarł król Bolesław II Śmiały.
765 lat temu (9 kwietnia 1241 r.) w bitwie pod Legnicą zginął w bitwie z Tatarami książę krakowski i śląski, Henryk Pobożny.
350 lat temu (1 kwietnia 1656 r.) w obliczu potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej śluby, w których oddał Rzeczpospolitą w opiekę Matce Bożej.
215 lat temu (3 maja 1791 r.) Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja.
145 lat temu (8 kwietnia 1861 r.) na Placu Zamkowym w Warszawie kozacy dokonali masakry wśród uczestników patriotycznej manifestacji.
145 lat temu (29 maja 1861 r.) w Paryżu zmarł Joachim Lelewel, historyk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego.
115 lat temu (15 maja 1891 r.) Ojciec Święty Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum novarum.
110 lat temu (6 kwietnia 1901 r.) w Turynie w Wielką Sobotę urodził się Pier Giorgio Frassati - beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II.
105 lat temu (20 maja 1901 r.) we Wrześni polscy rodzice wystąpili w obronie swoich dzieci, które zostały dotkliwie pobite przez niemieckich nauczycieli.
85 lat temu (3 maja 1921 r.) wybuchło III Powstanie Śląskie.
80 lat temu (4 kwietnia 1926 r.) ukazał się pierwszy numer tygodnika "Niedziela".
80 lat temu (24 maja 1926 r.) odbyło się na Jasnej Górze ślubowanie młodzieży akademickiej.
75 lat temu (12 kwietnia 1931 r.) Rząd polski podjął decyzję o 15-procentowej obniżce płac urzędników państwowych w celu zmniejszenia deficytu budżetowego.
75 lat temu (15 maja 1931 r.) Ojciec Święty Pius XI ogłosił encyklikę Quadragesimo anno.
70 lat temu (24 maja 1936 r.) odbyło się na Jasnej Górze ślubowanie młodzieży akademickiej, w którym wzięło udział około 20 tys. studentów.
65 lat temu (7 maja 1941 r.) w Łodzi hitlerowski okupant usunął biskupów i wszystkich kapłanów, pracowników Kurii. Niektórych z nich uwięził.
65 lat temu (28 maja 1941 r.) z więzienia na Pawiaku wywieziono do obozu w Auschwitz ponad 300 więźniów, wśród których był również ojciec Maksymilian Kolbe.
55 lat temu (26 kwietnia 1951 r.) mianowani przez papieża Piusa XII biskupi: Bolesław Kominek (Wrocław), Franciszek Jop (Opole), Teodor Bensch (Gorzów), Edmund Nowicki (Gdańsk), oraz Tomasz Wilczyński (Olsztyn) nie zostali przez władze dopuszczeni do objęcia swoich urzędów.
50 lat temu (27 kwietnia 1956 r.) Sejm PRL przyjął haniebną ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży na podstawie m.in. wskazania lekarskiego oraz z trudnych warunków życiowych kobiety. Przeciw uchwaleniu ustawy głosowali dwaj posłowie PAX-u: Jan Dobraczyński i Andrzej Wojtkowski.
45 lat temu (15 maja 1961 r.) Ojciec Święty Jan XXIII ogłosił encyklikę Mater et magistra.
40 lat temu (3 maja 1966 r.) na Jasnej Górze kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski uroczystym aktem oddał Naród polski w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła.
25 lat temu (3 kwietnia 1981 r.) ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Solidarność". Do wprowadzenia stanu wojennego wyszło 37 numerów, każdy w nakładzie ponad 0,5 mln egzemplarzy. Po reaktywowaniu Solidarności pierwszy numer ukazał się z datą 2 VI 1989 r.
25 lat temu (13 maja 1981 r.) na Placu Świętego Piotra w Rzymie Turek Ali Agca dokonał zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II.
25 lat temu (28 maja 1981 r.) zmarł kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
15 lat temu (1 maja 1991 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Laborem exercens.
10 lat temu (18 maja 1986 r.) Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem.

"Niedziela" wczoraj i dziś - z kalendarium

1926 r. Bp Teodor Kubina powołuje do istnienia tygodnik "Niedziela". Pierwszy numer ukazuje się z datą 4 kwietnia 1926 r.
1939 r. Ukazuje się ostatni numer tygodnika.
1947 r. - Aresztowanie redaktora naczelnego ks. dr Antoniego Marchewki przez władze komunistyczne.
1953 r. - Ukazuje się ostatni numer "Niedzieli".
5 III 1981 r. - Władze pozwalają wznowić działalność "Niedzieli". 13 grudnia w Polsce zostaje wprowadzony stan wojenny: "Niedziela" zostaje zawieszona.
1982 r. - Ukazuje się pierwszy numer po wznowieniu.
1998 r. - Redakcja wraz z Redaktorem Naczelnym ks. dr Ireneuszem Skubisiem otrzymuje Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji oraz Nagrodę im. K. Miarki.
2003 r. - Z badań Instytutu Spraw Publicznych wynika, że "Niedziela" jest najpoczytniejszym tygodnikiem wśród polskich kapłanów (52%).
2004 r. - Ukazują się wersje internetowe "Niedzieli" w języku rosyjskim i polskim. Tygodnik otrzymuje nagrodę "TOTUS 2004".

25 lat temu Prymas Stefan Wyszyński odszedł do Pana - 28 maja 1981 r.

.Z okazji setnej rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia Poczta Polska wydała znaczek ze słowami Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
 "Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię i dla niej".
Stanisław Waluś
Nad żołnierską mogiłą
Przechodniu!
Pamięć pochyl
nad żołnierską mogiłą.
Krwią spulchniona obficie
ziemia uświęca prochy.
Tu spopielono siłą
Cenę wolności
- życie.
Czas,
kiedy wierni ojczystej potrzebie
jak przez Boga na szaniec
rzucane kamienie
na śmierć po kolei
szli żołnierskim szykiem.
Zabrakło honorowej salwy na pogrzebie.
Czas,
gdy krzyk był milczeniem,
a milczenie krzykiem.
 Towarzyszom niewoli ze Starobielska - Stanisław Krzyżaniak


85 rocznica rozpoczęcia III Powstania Śląskiego - 3 maja 1921 r.

 W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach powstało opracowanie inwentaryzujące miejsca pamięci, dotyczące Powstań Śląskich 1919, 1920 i 1921 r. Wymieniono w nim 40 miejscowości, w których znajduje się 116 mogił powstańców poległych w czasie trwania tych trzech powstań. W Katowicach takich mogił jest 10. W jednej z nich, w Katowicach-Bogucicach, na cmentarzu przy ul. Wróblewskiego, spoczywa dziadek naszej klubowej koleżanki, poległy w III Powstaniu Śląskim, Franciszek Domogała.
 Z wyborem treści z omawianego opracowania można się zapoznać na stronie internetowej naszego KIK:
 miejsca.html
Całość jest do obejrzenia na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pl/
W menu głównym wybieramy kolejno: /Województwo Śląskie/Miejsca pamięci/Strony tematyczne/Kwatery i groby wojenne oraz upamiętnienia Powstań Śląskich 1919,1920,1921 r./
Barbara Kwaśnik
KOMUNIKAT RADY STAŁEJ I BISKUPÓW DIECEZJALNYCH Z JASNEJ GÓRY
 Dnia 2 maja 2006 r. odbyło się w Częstochowie zebranie Rady Stałej i biskupów diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik.
 1. W ostatnich dniach maja powitamy na polskiej ziemi Ojca św. Benedykta XVI. Biskupi zachęcają do podjęcia intensywnych przygotowań do tego wielkiego wydarzenia religijnego i proszą o gorącą modlitwę w tej intencji w parafiach i wspólnotach zakonnych. Apelują również do wszystkich wiernych, aby dostosowali rytm życia w tych dniach do tego wydarzenia. Media będą przekazywać relacje z wizyty apostolskiej, zechciejmy zarezerwować czas na duchowe włączenie się w jej przebieg. Nade wszystko jednak biskupi zachęcają do osobistego udziału w spotkaniach z Ojcem św. Benedyktem XVI.
 2. Przeżywamy początek maja, miesiąca maryjnego. Pamiętamy o 350-leciu oddania Polski pod opiekę Matki Bożej przez króla Jana Kazimierza, 25. rocznicy zamachu na Ojca św. Jana Pawła II oraz o 25. rocznicy odejścia do domu Ojca Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Wzorem Maryi zechciejmy w miesiącu Jej poświęconym otworzyć się na orędzie ewangeliczne następcy św. Piotra Benedykta XVI, który odwiedzi sanktuaria maryjne na Jasnej Górze i w Kalwarii Zebrzydowskiej. W maju odbywają się również egzaminy maturalne. Pamiętajmy o modlitwie w intencji naszej młodzieży stojącej przed wyborem drogi życiowej, w tym także do służby kapłańskiej i życia konsekrowanego.
 3. Biskupi jako pasterze Kościoła wyrazili uznanie i podziękowanie za wielką pracę ewangelizacyjną prowadzoną przez Radio Maryja. Nastąpił znaczący postęp w ustaleniu właściwych relacji prawnych między Warszawską Prowincją Redemptorystów oraz Konferencją Episkopatu Polski, czego wyrazem jest przyjęcie tekstu umowy przygotowanej przez Zespół Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja i przedstawicieli ojców redemptorystów. Nieuregulowane umową zagadnienia, dotyczące Radia Maryja a także innych mediów katolickich będą przedmiotem prac kompetentnych zespołów.
 4. Biskupi z aprobatą przyjęli ustanowienie Medalu Zasługi za Dzieła Apostolstwa przyznawanego przez Akcję Katolicką w Polsce.
 Liturgicznym zakończeniem zebrania Rady Stałej i biskupów diecezjalnych było poświęcenie "Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego" wzniesionego przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego oraz uroczysta Msza św. koncelebrowana na Jasnej Górze w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.
 Na owocne przeżywanie obecności Ojca św. Benedykta XVI w naszej Ojczyźnie i na codzienny trud naszych Rodaków biskupi udzielają pasterskiego błogosławieństwa.
 Podpisali: Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze. Częstochowa, 3 maja 2006 r.
 www.episkopat.pl - 6 V 2006 r.


Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy Przez Ojca Świętego na rok 2006

Kwiecień: Ogólna: Aby we wszystkich krajach szanowano indywidualne, społeczne i polityczne prawa kobiety. Misyjna: Aby Kościół w Chinach mógł wypełniać swą misję ewangelizacyjną, ciesząc się pokojem i wolnością.
Maj: Ogólna: Aby hojne dary, których Duch Święty udziela Kościołowi, pomagały w umacnianiu pokoju i sprawiedliwości na świecie. Misyjna: Aby kierujący instytucjami publicznymi w krajach misyjnych poprzez odpowiednie prawa wspierali i chronili życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Czerwiec: Ogólna: Aby rodziny chrześcijańskie przyjmowały z miłością każde przychodzące na świat dziecko i otaczały miłością chorych i starców, którzy potrzebują opieki i pomocy. Misyjna: Aby duszpasterze i wierni chrześcijańscy uznawali dialog międzyreligijny i inkulturację Ewangelii za codzienną służbę sprawie ewangelizacji narodów.

SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.
Dąbrowa Górnicza

 Jedyne sanktuarium na terenie Zagłębia Dąbrowskiego związane jest z kościołem p.w. Matki Bożej Anielskiej. Zbudowany został w latach (1891 - 1898) w stylu neogotyckim. Świątynia wyróżnia się piękną architekturą i charakterystyczną wysoką wieżą. W 1901 r. kościół został podniesiony do godności bazyliki. Przedmiotem czci jest figura Maryi z Dzieciątkiem, wykonana na początku XX w. przez J. B. Proszowskiego, umieszczona w ołtarzu głównym. Uroczystej koronacji figury dokonano w 1968 r. Rozwój kultu maryjnego nastąpił pod koniec XIX w., kiedy to ówczesny proboszcz sprowadził do kościoła kopię obrazu Matki Bożej Anielskiej z Włoszczowej. Pielgrzymki przybywają najliczniej w trzecią niedzielę maja oraz 2 sierpnia. Parafia Matki Bożej Anielskiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 17, tel. 032 2622716.

Rekolekcje KIK w Brennej 15-17 września 2006.

 Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Brennej. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. 2 noclegi, całodzienne wyżywienie, koszt 90 zł. Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. 032 707 6573.

PIELGRZYMKI w 2006 r.

25 - 28.05. Ojciec Święty Benedykt XVI w Polsce. KIK w Krakowie załatwia karty wejściowe na Mszę Świętą na Błoniach w Krakowie dla członków KIK-ów z całej Polski. Pełny program pielgrzymki Ojca Świętego znajduje się na stronie www.b16.pl, www.episkopat.pl oraz w "Naszym Dzienniku" z 27 kwietnia 2006 r., str. 13, "Niedzieli" z 7 maja 2006 r., str. 4, "Źródle" z 7 maja 2006 r. str. 24. W "Gościu Niedzielnym" z 30 kwietnia 2006 r., str. 17 podano informacje o spotkaniach z Benedyktem XVI otwartych dla wszystkich:
26 maja (piątek) - godz. 9.30 - Msza św. na placu Piłsudskiego w Warszawie, ok. godz. 18.00 - nabożeństwo majowe na Jasnej Górze.
27 maja (sobota) - ok. godz. 11.00 - spotkanie z mieszkańcami Wadowic, ok. godz. 12.00 - modlitwa w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, ok. godz. 18.30 - spotkanie z młodzieżą na krakowskich Błoniach.
28 maja (niedziela) - godz. 9.30 - Msza św. na krakowskich Błoniach.
Do udziału w każdym z tych spotkań (z wyjątkiem nabożeństwa pod szczytem Jasnej Góry) potrzebne są kart wstępu.

3.06. XXVI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę. 9.30 - Msza Święta koncelebrowana przez kapelanów KIK w Kaplicy Matki Bożej, 11.30-13.30 - wykłady w Auli Jana Pawła II, 13.45 - modlitwa i złożenie kwiatów przed pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 14.00 - Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich, po niej złożenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II.
15.10. Pielgrzymka KIK do Matki Bożej Boguckiej. Wyjście sprzed siedziby KIK o godz. 15.30 (zmiana terminu z majowego na październikowy z powodu pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski).

 1. Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
ORGANIZATOR: ANTONI WINIARSKI.
11 - 26 lipca 2006. Chiny. Pekin, Wielki Mur, Zhengzhou - statkiem po Żółtej Rzece, buddyjski klasztor Shaolin, Xi'an - Terakotowa Armia, Luo Yang, Groty Longmen (sanktuarium buddyjskie), Nanjing, Sheshan (Sanktuarium Maryjne), Suzhou, Szanghaj. Cena: 3290 zł płatne przy zapisie + 1130 USD + 75 USD.
11 - 15.08. Wyżyna Lubelska. Jędrzejów (kościół i klasztor OO Cystersów, bł. Wincenty Kadłubek), Kielce (katedra, Matka Boża Różańcowa - Łaskawa), Krzyżtopór (ruiny zamku), Opatów (kolegiata św. Marcina), Sulisławice (Matka Boża Bolesna), Koprzywnica (zespół pocysterski), Sandomierz, Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów, Wąwolnica (Matka Boża Kębelska), Lublin, Chodel (Matka Boża Loretańska), Zamość, Radecznica (św. Antoni). Koszt. ok. 290 zł.
 Świadczenia: noclegi, przejazdy, przeloty, śniadania i ciepłe kolacje, ubezpieczenie NW i KL, przewodnik, kapłan, bilety wstępu (Chiny).
Zapisy w siedzibie KIK w czasie dyżurów lub telefonicznie. Tel. kom. 0508 290199, 032 3591198 (praca), tel. domowy 032 2557112 (po godz. 21), E-mail: awini@us.edu.pl.
 2. Pielgrzymki parafialne Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach i Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.
ORGANIZATOR: JAN MIKOS
20.05. Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej: Paczółkowice, Czerna, Imbramowice. Koszt 25 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6:45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 18.30.
27.05. Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej: Mrzygłód, Leśniów, Święta Anna, Mstów, Częstochowa. Koszt 30 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd ok. godz. 19.00.
3.06. Sanktuaria Diecezji Bielsko - Żywieckiej: Bielany, Bielsko, Skoczów, Kończyce. Koszt 30 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Tysiąclecie Dolne, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 19.00.
10 - 11.06. Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej: Alwernia, Myślenice, Skomielna Czarna, Rabka, Ludźmierz, Zakopane - Krzeptówki, Jordanów, Maków Podhalański, Wadowice. Koszt 115 zł. Wpłata 50 zł zaliczki przy zapisie, całość do 15 maja. Wyjazd godz. 6.45 Parafia Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 19.00. Świadczenia: przejazd, nocleg, ciepła kolacja, śniadanie, ubezpieczenie, posługa kapłana, przewodnik w miejscach sanktuaryjnych.
17 - 25.06. Medziugorie. Kahlenberg, Nagykanizsa, Medziugorie, Dubrownik, Makarska, Tichalin, Wodospady rzeki Kravica, Split. Koszt 140 E + 390 zł. Wpłata 200 zł zaliczki przy zapisie, całość do 15 maja. Bez nocnych przejazdów. Wyjazd godz. 6.00 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.15 z Pl. Andrzeja. Świadczenia: przejazd, 8 noclegów, ubezpieczenie, ciepłe kolacje i śniadania w Medziugorie, posługa kapłana, przewodnik.
26.08. Sanktuaria Diecezji Kieleckiej: Miechów, Smardzowice, Zielenice, Wiślica, Pacanów. Koszt 35 zł. Wyjazd godz. 6.00 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.15 z Pl. Andrzeja.
2 - 3.09. Sanktuaria Archidiecezji Lubelskiej: Książomierz, Kazimierz Dolny, Wąwolnica, Kijany, Lubartów, Lublin. Koszt 135 zł. Przy zapisie wpłata zaliczki 50 zł. Wyjazd godz. 6.00 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.15 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 19.00. Świadczenia: przejazd, nocleg, ciepła kolacja, śniadanie, ubezpieczenie, posługa kapłana, przewodnik w miejscach sakralnych.
21 - 24.09. Ukraina. Łańcut, Jarosław, Przemyśl, Kalwaria Pacławska, Lwów, Jazłowiec, Stanisławów, Halicz, Złoczów, Mikulince, Brzeżany, Świsz. Koszt 380 zł. Przy zapisie wpłata zaliczki 100 zł, całość do 15 sierpnia. Świadczenia: 3 noclegi, w sanktuariach, ciepłe kolacje, śniadania, posługa kapłana, przejazd, przewodnik miejscowy, bez nocnych przejazdów. Wyjazd godz. 6.30 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.45 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 19.00.
30.09. Sanktuaria: Przyłęków, Rychwałd, Rajcza, Szczyrk Górka. Koszt 25 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd ok. godz. 18.30.
6 - 8.10. Sanktuaria Archidiecezji Wrocławskiej i Poznańskiej: Lgota Książęca, Wrocław Sanktuaria i Panorama Racławicka, Trzebnica, Krobia, Gostyń, Osieczna, Górka Duchowna, Golina, Lutynia. Koszt 175 zł. Przy zapisie, zaliczka 50 zł. Całość do 15 września. Wyjazd godz. 6.30 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.45 z Pl. Andrzeja. Świadczenia: przejazd, 2 noclegi, ciepłe kolacje, śniadania, posługa kapłana, przewodnik w sanktuariach. Ubezpieczenie.
14.10. Sanktuaria Diecezji Opolskiej: Góra Świętej Anny, Głogówek, Prudnik. Koszt 30 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd godz. 18.30.
21.10. Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej: Wieluń, Danków, Kłobuck, Częstochowa. Koszt 30 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.30 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 6.45 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 18.30.
28.10. Sanktuaria Diecezji Gliwickiej: Lubecko, Zbrosławice, Rudy Raciborskie. Koszt 30 zł. Wpłata przy zapisie. Wyjazd godz. 6.45 z Parafii Dolne Tysiąclecie, godz. 7.00 z Pl. Andrzeja. Przyjazd około godz. 18.30.
 Uwaga: Na listę pielgrzymów może być zapisana osoba, która dokonała całej wpłaty lub zaliczki. Inne osoby stanowią listę rezerwową do czasu dokonania wpłaty. Przy rezygnacji z pielgrzymki w okresie poniżej miesiąca do wyjazdu, jeżeli zostały już dokonane wpłaty na noclegi i przejazdy, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszta. Zapisać się i dokonać wpłaty można w Parafii na Dolnym Tysiącleciu - tel. 032 2547400 i w Klubie Inteligencji Katolickiej, pl. Ks. E. Szramka 2 w Katowicach w każdy piątek w godz. 17.00 - 18.00, lub pod nr telefonu 032 2544060 (najlepiej po godz. 20.00), telefon komórkowy 0697 684666.
Wszystkie pielgrzymki są ubezpieczane NW, a na terenie innych państw NW i KL, posiadają opiekę duchową kapłana, przewodnika na całej trasie - zagraniczne, przewodnika w sanktuariach w kraju.

Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - w siedzibie KIK o godz. 17.00. Prowadzi ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca. Spotkania w 2006 roku: 10.05., 14.06., 11.10., 8.11. i 13.12.
Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. Spotkania w siedzibie "Civitas Christiana", Katowice, ul. 3 Maja 26 (II piętro).
Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz. 18.00. Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka. Spotkania w 2006 roku: 13.06., 14.11. i 12.12.

Msze św. pierwszopiątkowe

 Spotykamy się na Mszy Św. w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) o godz. 19.00.

   Dyżury radnych
   Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka), Katowice pl. Ks. E. Szramka 2.
   Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Jan Adamski, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach 16.30 - 18.00, na terenie lodowiska JANTOR w Katowicach Janowie, przy ul. Z. Nałkowskiej 10.

   Składki:
   Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego!
 O ile to możliwe, wpłaty prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK we wtorek 31 maja i w piątek 24 czerwca (Jan Mikos, tel. 2544060 - wieczorem).
Nowy numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy
w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html, E-mail: awini@us.edu.pl

Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Barbara Kwaśnik i Stanisław Waluś (032-2381797, E-mail: stanislaw.walus@polsl.pl, irena.walus@data.pl ). Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html