Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

 Nr 1-3 (157-159) 27 marca 2005

    Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
    Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem". Pospiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.
    A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: "Witajcie". One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą".
Mt 28,1-10.

    W tym roku do życzeń radosnego i głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych dołączamy refleksję z kalendarzyka "Edycji Świętego Pawła" zapisaną na 27 marca 2005:
    "Zmartwychwstanie Jezusa jest ostateczną pieczęcią wszystkich Bożych obietnic, miejscem narodzin nowej, zmartwychwstałej ludzkości, rękojmią historii naznaczonej mesjańskimi darami pokoju i radości" (Jan Paweł II, 26 III 2000 r.). Od Wielkanocnego Poranka Pan Zmartwychwstały chce towarzyszyć nam, jak towarzyszył uczniom w drodze do Emaus. Tylko trzeba dostrzec Go w swoim życiu, poprawić postępowanie, korzystać ze źródeł łaski Bożej, mieć szacunek dla niedzieli i dla życia ludzkiego. Trzeba w Nim nabrać sił do zwalczania zła. Dzień Zmartwychwstania zapoczątkowuje "nową wiosnę nadziei", "nową wiosnę życia". Sprawia, że blask oblicza Zmartwychwstałego zajaśnieje pokoleniom nowego tysiąclecia, które odważą się "wypłynąć na głębię" świętości.                         bp Edward M. Frankowski

Rok Eucharystii
październik 2004 - październik 2005

Jan Paweł II
ECCLESIA DE EUCHARISTIA

    14. Pascha Chrystusa zwiera w sobie oprócz męki i śmierci także Jego zmartwychwstanie. Przypomina o tym aklamacja ludu po przeistoczeniu: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Rzeczywiście, Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie. Jako żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić siebie w Eucharystii "chlebem życia" (J 6, 35.48), "chlebem żywym" (J 6, 51). Św. Ambroży przypominał o tym neofitom, odnosząc wydarzenie zmartwychwstania do ich życia: "Jeśli dzisiaj Chrystus jest twój, zmartwychwstaje dla ciebie każdego dnia". Św. Cyryl Aleksandryjski podkreślał natomiast, że uczestnictwo w świętych Tajemnicach "jest prawdziwym wyznaniem i pamiątką śmierci Pana i Jego powrotu do życia dla nas i dla naszego pożytku".
    20. Znaczącą konsekwencją tego wpisanego w Eucharystię ukierunkowania ku eschatologii jest również fakt, iż w naszej dziejowej wędrówce daje ona impuls i zasiewa żywe ziarno nadziei w nasze codzienne zadania i obowiązki. (...) Pragnę z całą mocą przypomnieć to na początku nowego tysiąclecia, ażeby chrześcijanie czuli się bardziej niż kiedykolwiek wezwani, aby nie zaniedbywać obowiązków przynależnych mieszkańcom tej ziemi. Ich zadaniem jest przyczyniać się, kierując się światłem Ewangelii, do budowania świata na miarę człowieka i odpowiadającego we wszystkim zamysłowi Boga.

Pokłoniliśmy się Matce Bożej z Guadalupe w Meksyku

    Obraz Matki Bożej, powstały w cudowny sposób w 1531 r. na utkanej z włókien agawy tilmie - szacie św. Juan Diego, do dziś zadziwia wszystkich pielgrzymów żywością kolorów i bogatą symboliką. W święto przypadające 12 grudnia miliony pielgrzymów przesuwają się przed Cudownym Wizerunkiem umieszczonym w bazylice, która swą architekturą nawiązuje do indiańskiego namiotu. 2 lutego w gaudalupiańskiej bazylice celebrowaliśmy Najświętszą Ofiarę. W ten dzień Ofiarowania Pańskiego wierni przynosili do kościoła nie tylko pięknie przyozdobione świece, ale też lalki symbolizujące małego Jezusa. Polska została poświęcona Matce Bożej z Guadalupe 3 maja 1959 r.
    U stóp czynnego wulkanu Popocatepetl (5452 m npm) w Tenago del Aire leży sanktuarium Miłosierdzia Bożego prowadzone przez polskich Palotynów, gdzie O. Piotr Chrobak interesująco opowiadał nam o pracy misjonarza. W Meksyku spotkaliśmy się z inż. Jerzym Skoryną, nestorem meksykańskiej Polonii, inicjatorem wielu przedsięwzięć, które zbliżyły Polskę do Meksyku.
    Nasza trasa wiodła przez liczne miejscowości, gdzie podziwialiśmy katedry i indiańskie kościoły, a także najgrubsze drzewo na świecie - cypryśnik o średnicy 14 m i obwodzie 58 m, liczący sobie ponad 2.000 lat. Wspinaliśmy się na piramidy budowane przez ludy kiedyś tam żyjące, widzieliśmy ich pałace, grobowce oraz miejsca, gdzie składali krwawe ofiary - ludzkie serca. Płynęliśmy kanionem Sumidero wśród krokodyli, sępów i małp, byliśmy urzeczeni pięknem wodospadów Agua Azul, bogactwem szaty naciekowej jaskini Cacahumilpa oraz podziwialiśmy Krzyż Południa świecący nad Pacyfikiem. Trasa pielgrzymki dobiegła końca w Cancun na półwyspie Jukatan nad Morzem Karaibskim, gdzie część z nas skorzystała z możliwości poznania drugiej co do wielkości na świecie rafy koralowej, za co została nagrodzona widokiem fatamorgany. Naszym wspaniałym przewodnikiem po Meksyku była Barbara Ostaszewska de Sanchez z Destino Mexico.
    Czas pielgrzymki był także czasem rekolekcji dzięki naukom i rozważaniom prowadzonym przez ks. dr hab. Józefa Kozyrę oraz codziennym homiliom głoszonym przez księży uczestniczących w pielgrzymce. Organizatorem pielgrzymki był dr Antoni Winiarski, a wspaniałe warunki pielgrzymowania naszej 45-osobowej grupie zapewniło Biuro Pielgrzymkowe AVE z Katowic i Destino Mexico.

       Antoni WiniarskiUkazanie się obrazu Matki Bożej na tilmie św. Juana Diego podczas spotkania z biskupem Juanem de Zumarraga.


Nasza grupa przed Piramidą Inskrypcji Majów w Palenque na półwyspie Jukatan.

Fot. A. Winiarski.
Zasmucone śmiercią
naszej nieodżałowanej Koleżanki Klubowej,
Marty Łabno
składamy szczere wyrazy współczucia
Jej Mężowi Zbigniewowi,
Córce Annie i Synowi Markowi
z Rodzinami.

Ryszarda Chamułowa
Halina Jaskólska
Marianna Muża
Jadwiga Stanek
Izabela Tomankowa


 

III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

    26 lutego 2005 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne Kongresu. Spotkanie prowadził O. Adam Schulz SJ. Kongres rozpocznie się dwudniową sesją w dniach 11 - 12 czerwca 2005 w Warszawie. W pierwszym dniu kongresu wysłuchamy wystąpień ks. kard. J. Glempa, ks. abp. J. Michalika, O. Adama Schulza, bp. P. Libery oraz liderów czternastu Kongresów Tematycznych. Na godz. 12.20 przewidziane jest otwarcie pełnego serwisu internetowego. Modlitwę przy grobie ks. J. Popiełuszki poprowadzi prał. Z. Malacki, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Eucharystia zakończy pierwszy dzień Kongresu. W drugim dniu Kongresu weźmie udział ok. 150 gości z 20 krajów. Przez 2 lata będzie trwać praca w Kongresach Tematycznych. Odpowiedzialnym za temat XIV - Środki społecznego przekazu - jest dr Stanisław Latek, sekretarz Rady Porozumienia KIK. Głównym medium wymiany myśli i informacji ma być Internet. Chętni do pracy w jednym z tematów kongresowych proszeni są o zgłaszanie się do prezesa KIK. Wykaz tematów oraz aktualne informacje o Kongresie dostępne są na stronie internetowej:  http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/kongres/index.php
    Kongres zakończy się Sesją Podsumowującą w czerwcu 2007 r.

Antoni Winiarski


Liberalizm a tolerancja
Rocco Buttiglione testuje tolerancję Unii
Streszczenie wystąpienia  Barbary Zięblińskiej na spotkaniu KIK w Gliwicach 16 lutego 2005

    Liberalizm należy do doktryn i ideologii opartych na indywidualistycznej i racjonalistycznej koncepcji człowieka, według których wolność jest warunkiem szczęścia jednostki, postępu, harmonii i pokoju społecznego. Liberałowie chcieli wyzwolić człowieka od różnych form ucisku sumienia i rozumu, od tyranii i tortur oraz od biedy. W wymiarze kulturowym zaznacza się to hasłami tolerancji i wolności w sferze religii, sumienia i obyczajów. Związany jest z tym moralny nakaz szanowania i intelektualny obowiązek dostrzeżenia wartości innych postaci religii, światopoglądu i zwyczaju.
    W liberalnym modelu człowieka podkreśla się zdolność podejmowania wyborów. Człowiek ma bezwzględne prawo decydowania o sobie, prawo wyboru, jeszcze przed wyspecyfikowaniem dobra, jakiemu miałyby one służyć (J. Rawls, R. Nozick). Pogoń za autentycznym "ja" powoduje utratę zainteresowań pracą na rzecz wspólnot, w jakich się żyje. Chęć współpracy wzmagają mechanizmy rynku lub mechanizmy demokratycznego państwa, przy szczególnym wzmocnieniu roli instrumentu prawa. Groźne z punktu widzenia liberalizmu i autorytetu państwa jest podtrzymywanie tradycyjnych wspólnot autonomicznych względem struktur państwowych i niepodlegających rynkowej wymianie. Prowadzi to do wulgaryzacji roli tradycyjnych instytucji, poprzez widzenie w nich siedliska ciemnoty i żądań totalitarnego porządku.
    Liberalny ideał autonomii można urzeczywistnić tylko w społeczeństwie "wielokulturowym", gdzie obecność różnych kultur stwarza możliwość dokonywania znaczących wyborów. Możliwe jest to przy rządach tolerancji.
    Tolerancja to postawa wyrażająca się w przyznawaniu innym prawa do wypowiadania własnych poglądów i do zgodnych z nimi zachowań, chociaż są odmienne od tego, co samemu uważa się za prawdziwe i słuszne. Postawa tolerancji obejmuje szereg możliwości. Najpierw jest to zrezygnowana akceptacja odmienności w imię zachowania pokoju społecznego, następnie może być bierna, łagodna, życzliwa obojętność wobec odmienności, przy założeniu, że świat musi się składać z różnych odcieni. Inną odmianą tolerancji jest moralny stoicyzm, zakładający, że "inni" mają takie same prawa, nawet jeśli korzystają z tych praw w sposób, który nie budzi naszej sympatii. Kolejnym stanowiskiem jest otwartość wobec innych, postawa gotowości słuchania i uczenia się. Ostatnie stanowisko, entuzjastyczna aprobata dla odmienności, jest bardzo dyskusyjna. Niewątpliwie rządy tolerancji nie wymagają, aby wszyscy członkowie zajmowali takie samo miejsce w kontinuum tolerancji.
    Tolerancyjni pozostawiają miejsce dla ludzi, których przekonań nie podzielają i których praktyk nie są skłonni naśladować. Ta akceptacja obecności nie musi być przyjęciem tego, co jest obce i osobliwe. Co jest czymś obcym.
    Wydaje się, że w przypadku Rocco Buttiglione przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, mający sprawdzić kompetencje zawodowe i integralność moralną przyszłego komisarza, zamiast zastosować zasadę liberalną, mówiącą że osoby, które mają różne poglądy moralne, mogą żyć razem jako obywatele o równych prawach w tej samej wspólnocie politycznej, zastosowali nieuprawnione żądanie wyrażenia przez Buttiglioniego entuzjazmu wobec nowej ateistycznej religii Unii, ustanawiającej rezygnację z wydawania sądów według kryteriów dobra i zła. Żądanie przez przedstawicieli parlamentu aktywnej promocji homoseksualnego stylu życia, zamiast deklarowanej przez Buttiglioniego niedyskryminacji osób homoseksualnych wskazuje na konieczność reform na płaszczyźnie instytucjonalnej norm postępowania Parlamentu. Konieczna jest mobilizacja ludzi wierzących na płaszczyźnie politycznej, aby zasady wolności mogły zagwarantować życie w jednej wspólnocie politycznej ludzi posiadających różne wizje świata, jako obywateli z równymi prawami.
Literatura
Buttiglione R., Upokorzyć jednego, by przestraszyć wszystkich. Fragment wykładu wygłoszonego 12.01.2005 r., na KUL, GN nr 4.; Ryan A., Liberalizm; Skudrzyk P., Polacy wobec liberalizmu; Walzer M., O tolerancji.

Barbara Zięblińska


MOIM ZDANIEM

    Moim zdaniem rację ma Francuz, redaktor Bernard Margueritte pisząc:
    Że neoliberalizm jest złem prawie tak groźnym jak komunizm, każdy przy zdrowych zmysłach zaczyna widzieć. Spustoszenia tego systemu są ogromne. Dotyczy to zarówno sytuacji materialnej dużej części spauperyzowanego społeczeństwa, jak i upadku moralnego i duchowego. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro komunizm i neoliberalizm są kuzynami, jakby dwoma stronami tego samego medalu. Jeden i drugi to systemy oparte na materializmie i nie ma większego znaczenia, czy "sukces" mierzą wykonaniem planu, czy wzrostem PKB. W jednym i  drugim przypadku człowiek ma służyć gospodarce, a nie tak jak być powinno - gospodarka człowiekowi.

      Tygodnik Solidarność, 24-31 XII 2004, s. 41
    Dzielę się też z Państwem fragmentami artykułu Jana Kazimierza Kruka:
    Laffer w politycznym biznesie cytowany jest częściej niż wszyscy amerykańscy nobliści w dziedzinie ekonomii razem wzięci. Podczas gdy odkrycia i teorie Miltona Friedmana - idą w zapomnienie albo są modyfikowane wedle potrzeb korporacji i banków, Laffer - doradca Knney’ego i Regana - ze swą trywialną teorią przeżywa kolejną młodość.
    No cóż, u nas kłamstw ekonomiczne bardzo pomagają sięgać po władzę neoliberałom - licznie obecnym nie tylko we "wrażliwym społecznie" SLD, ale także w "pryncypialnej" PO, wcześniej znanej jako "balcerowiczowska" UW.
    Dla Polski i dla świata kłamstwa ekonomiczne bywają brzemienne w skutkach. Marks i Lenin obiecywali ludziom powszechny dobrobyt w państwach, w których pieniądz nie będzie potrzebny - uświadomieni obywatele mieli wyprodukować tyle, że wszystko będzie w magazynach, w szerokim asortymencie, za darmo - i wiemy jak to się sprawdziło. Czy zatem po widmie komunizmu krążącym nad Europą od początków XX wieku, nad światem w XXI wieku musi znowu krążyć jakieś widmo - widmo neoliberalizmu, który biednym nie pozostawia nawet nadziei, warstwom średnim stwarza iluzje, a bogatym zapewnia opiekę.
Tygodnik Solidarność, 14 I 2005, s. 13
Stanisław Waluś


WARTO PRZECZYTAĆ

    Przynajmniej warto przeglądnąć, a jak ktoś ma więcej czasu - przeczytać książkę Waldemara Łysiaka "Rzeczpospolita kłamców. Salon". Została ona wydana przez Wydawnictwo Nobilis w Warszawie w 2004 roku. Z zakończenia:
    "Mój ulubiony pisarz, A. De Saint-Exupéry, rzekł przed laty kilkudziesięciu: "Jeśli pozwolisz, by robactwo się rozmnożyło - rodzą się prawa robactwa. I rodzą się piewcy, którzy będą je wysławiać". Tak się stało, dlatego znany brytyjski filozof, R. Scurton, powiedział przed dziesięciu laty: "Żyjemy w warunkach Totalitarnego liberalizmu", w których prawo zabrania nam zabraniać. Nasze prawo, skrajnie pobłażliwe dla czyniących zło, jest bezlitosne dla ludzi próbujących zapobiegać złu lub przeciwstawiać się złu (...) To my sami jesteśmy winni. Ilekroć zezwalasz, by przestępstwo nie zostało właściwie ukarane, stajesz po stronie zła (...) Musimy znowu odkryć elementarny pogląd na moralność".

Stanisław Waluś


Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 26/05
w sprawie przeprowadzenia lustracji i dekomunizacji w Polsce

    W latach osiemdziesiątych Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i ludzie z nim związani obok Kościoła katolickiego byli jednym z głównych celów wrogich działań pracowników i agentów służby bezpieczeństwa. Sprawą lustracji i dekomunizacji jesteśmy żywotnie zainteresowani.
    Prezydium KK popiera postulat, aby wzorem innych państw byłego bloku sowieckiego ujawnić pod nadzorem IPN pełną listę agentów i współpracowników SB. Działaniom tym musi, naszym zdaniem, towarzyszyć równoczesne przyjęcie ustawy dekomunizacyjnej przez Sejm RP.
    Współpraca z SB była haniebna nawet wówczas, gdy została wymuszona szantażem. Pamiętajmy jednak, że ten nieludzki i przestępczy aparat politycznej policji służył decydentom PZPR. To oni ponoszą za niego pełną odpowiedzialność i także zasługują na potępienie.

Nasza Polska, 2 II 2005, str. 19


Spotkanie opłatkowe członków i sympatyków KIK z Ks. Bp. Stefanem Cichym

   W środę 5 stycznia 2005 r. w Nowym Domu Katechetycznym przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP odbyło się spotkanie opłatkowe KIK w Katowicach. Po nabożeństwie eucharystycznym prowadzonym w kaplicy przez Ks. Biskupa Stefana Cichego udaliśmy się do sali, gdzie odbyła się następna część naszego spotkania. Ks. kanonik Jan Klemens, wieloletni kapelan sekcji KIK w Katowicach-Janowie otrzymał akt nadania godności Członka Honorowego KIK.

    Życzenia obecnym złożyli: Ks. Biskup dr Stefan Cichy, kapelan KIK Ks. dr hab. Józef Kozyra, Ks. Proboszcz dr Andrzej Suchoń, prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter i prezes KIK dr Antoni Winiarski.

    Miłą atmosferę spotkania uświetnił swoim występem chór Dei Patris.

Stanisław Waluś
Rok Eucharystii

    W encyklice Ecclesia de Eucharistia Papież ukazuje Eucharystię jako największy dar, jaki Chrystus zostawił Kościołowi. (...)
    Prawdę o Eucharystii rozważa dokument na 48 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Zachęca on do kontemplacji oblicza Chrystusa; ukazuje blaski i cienie dzisiejszego świata; przedstawia Eucharystię jako źródło życia chrześcijańskiego w nawiązaniu do nauki zawartej w encyklice.
    Przypomnienie nauki dotyczącej Eucharystii znajduje się także w instrukcji Redemptionis sacramentum (z 25 marca 2004 r.). Jest w niej mowa m.in.: o kierowaniu liturgią i odpowiedzialnością za nią, o roli wiernych świeckich w liturgii, o sprawowaniu Eucharystii zgodnie z prawem i udzielaniu Komunii świętej, o środkach zaradczych przeciw nadużyciom w sprawowaniu Eucharystii. Instrukcja ta domaga się wierności przepisom Kościoła w sprawowaniu Eucharystii i jest nawiązaniem do gorącego apelu Papieża zawartego w encyklice, "ażeby podczas sprawowania Ofiary eucharystycznej normy liturgiczne były zachowywane z wielką wiernością" (52). (...)
    Każda Msza święta i adoracja eucharystyczna mają znaleźć swoje odbicie w codziennym życiu. Mamy żyć Mszą świętą i w naszych postawach ukazać, czym ona dla nas jest. Żyć Mszą świętą to znaczy pamiętać o tym, że zawsze jesteśmy Kościołem. Jako Kościół mamy składać Bogu dziękczynienie i ludziom okazywać wdzięczność Mamy też żyć duchem ofiary, a to oznacza: być do dyspozycji Pan Boga i być dla drugich. Przyjąwszy Pana w Komunii świętej, mamy żyć duchowością komunii. Mamy wreszcie pamiętać, że po Mszy świętej zostajemy posłani do apostolstwa modlitwy i czynu, apostolstwa choroby i cierpienia oraz apostolstwa słowa.

Bp Stefan Cichy
Różaniec, październik 2004, str. 5


Modlitwa o zdrowie dla Ojca Świętego

Wszechmogący, wieczny Boże, który uczyniłeś Jana Pawła II Najwyższym Pasterzem Twojego Kościoła i w niewypowiedzianych planach swej Opatrzności powierzyłeś jego posługę macierzyńskiej opiece Matki Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi i za przyczyną bł. Hiacynty i Franciszka objaw swą potęgę i moc, i udziel Janowi Pawłowi II łaski powrotu do zdrowia, by mógł służyć Tobie i Twemu ludowi, a otrzymanym cudem świadczyć przed ludźmi o Twojej nieskończonej chwale, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nasz Dziennik, 5-6 marca 2005, str. 24


Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Papieża Jana Pawła II a rok 2005

Marzec: Ogólna: Za rządzących państwami, aby w polityce i w programach rozwoju uwzględniali ubogich, odtrąconych i uciśnionych. Misyjna: Za kościoły partykularne, aby coraz lepiej uświadamiały sobie pilną potrzebę formowania świętych chrześcijan, zdolnych podejmować wyzwania nowej ewangelizacji.
Kwiecień: Ogólna: Za chrześcijan, aby przeżywali niedzielę jako dzień Pański, poświęcony w sposób szczególny Bogu i bliźnim. Misyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, aby rozpalało je żarliwe pragnienie świętości, które wzbudzi liczne powołania misyjne.

SANKTUARIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
   W następnych numerach "Dlatego" będą zamieszczane informacje o kolejnych sanktuariach.

Piekary Śląskie

   Oryginalny obraz Matki Bożej Piekarskiej został w 1702 r. wywieziony do kościoła św. Krzyża w Opolu, gdzie znajduje się do dzisiaj. Obraz obecnie znajdujący się w bazylice jest XVII-wieczną kopią oryginału. W 1925 r. został ukoronowany koronami papieskimi. l grudnia 1962 r. papież Jan XXIII nadał kościołowi piekarskiemu tytuł Bazyliki Mniejszej. Konsekracja kościoła w 1849 r. Konsekracja Kalwarii w 1896 r.
Pielgrzymki stanowe: Mężczyzn i Młodzieńców - ostatnia niedziela maja; Kobiet i Dziewcząt - niedziela po 15 sierpnia.
Odpusty: Nawiedzenia NMP - pierwsza niedziela lipca; Matki Bożej Szkaplerznej - trzecia niedziela lipca; Świętej Anny - 26 lipca; Porcjunkuli - pierwsza niedziela sierpnia; Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia; Świętego Bartłomieja - niedziela po 24 sierpnia; Matki Bożej Piekarkiej - 12 września; Podwyższenia Krzyża Św. - niedziela po 14 września.
Informacja w internecie:  http://www.piekary.bazylika.katowice.opoka.org.pl/

NASZE ROCZNICE

    1005 lat temu (7 marca 1000 r.) w czasie zjazdu gnieźnieńskiego odbyło się uroczyste spotkanie Ottona III z Bolesławem Chrobrym.
    90 lat temu (24 kwietnia 1915 r.) Turcy zapoczątkowali planowane ludobójstwo Ormian.
    80 lat temu (10 lutego 1925 r.) w Watykanie został podpisany konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą.
    70 lat temu (17 marca 1935 r.) w hucie "Pokój" rozpoczęła pracę nowoczesna walcarka blach, skonstruowana przez inż. Tadeusza Sendzimira, wybitnego polskiego metalurga.
    65 lat temu (3 stycznia 1940 r.) W Limanowej oo. Franciszkanie przyjęli do klasztornych pomieszczeń około 1300 Żydów wysiedlonych z Kalisza, Lublina i Poznania.
    65 lat temu (10 lutego 1940 r.) nastąpiła zsyłka Polaków z Kresów Wschodnich na Syberię.
    65 lat temu (11 stycznia 1940 r.) okupanci niemieccy wysadzili w powietrze pomnik Tadeusza Kościuszki na Wawelu.
    65 lat temu (12 stycznia 1940 r.) Niemcy wymordowali kilkuset chorych oraz dwóch kapelanów w szpitalu psychiatrycznym w Chełmie Lubelskim (podobnie jak wcześniej w szpitalu w Kobierzynie).
    65 lat temu (5 marca 1940 r.) na podstawie notatki podpisanej przez Stalina, Mikojana, Mołotowa i Woroszyłowa skazano na śmierć bez sądu nie mniej niż 21 768 Polaków uwięzionych w Związku Sowieckim.
    65 lat temu (16 marca 1940 r.) generalny gubernator Hans Frank zakazał obchodzenia katolickich świąt kościelnych, związanych z polskimi tradycjami narodowymi, a przede wszystkim święta Królowej Korony Polski w dniu 3 maja.
    60 lat temu (24 marca 1945 r.) ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Powszechnego" pod redakcją ks. Jana Piwowarczyka. Wydawcą była Kuria Metropolitalna Krakowska.
    60 lat temu (27 marca 1945 r.) w nocy 27/28 marca NKWD aresztowało podstępnie w Pruszkowie 16 przywódców polskiego podziemia i przewiozło do wiezienia w Moskwie.
    50 lat temu (23 lutego 1955 r.) zmarł Paul Claudel, wybitny francuski pisarz katolicki.
    25 lat temu (12 lutego 1980 r.) na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II ukazał się pierwszy numer polskiego wydania "L'Osservatore Romano".
    25 lat temu (17 lutego 1980 r.) dwaj Polacy, inż. Leszek Cichy i inż. Krzysztof Wielicki po raz pierwszy w warunkach zimowych stanęli na dachu świata, czyli na Mont Evereście. Pozostawili tam różaniec otrzymany od Ojca Świętego.
   25 lat temu (24 marca 1980 r.) podczas sprawowania Eucharystii został zamordowany Oscar Arnulfo Romero, ordynariusz diecezji San Salvador. Była to zemsta ze strony lewicowych władz za występowanie w obronie pozbawionej wszelkich praw ludności w Salwadorze.
    10 lat temu (25 marca 1995 r.) Papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę Evangelium Vitae.

                                      Zebrał Stanisław Waluś
Sąd zatwierdził poprawki do Statutu

    28 stycznia 2005 r. Walne Zebranie KIK w Katowicach przyjęło poprawki do statutu, aby dostosować go do wymagań stawianych organizacjom pożytku publicznego. Ostatnio sąd zatwierdził nasze uzupełnienia i aktualny statut jest dostępny w siedzibie Klubu. Obecnie staramy się o przyznanie Klubowi Inteligencji Katolickiej w Katowicach statusu organizacji pożytku publicznego. Wobec tego odliczeń podatkowych za 2004 w wysokości 1% jeszcze nie będzie można wpłacać na nasze konto.

Pielgrzymki w 2005 r.

30.04. Góra św. Anny. Koszt 15 zł *
22.05. Pielgrzymka do Matki Bożej Boguckiej.
28.05. Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice. 30 zł. **
4.06. Pielgrzymka Klubów na Jasną Górę. Msza Św. o 9.30 w kaplicy Cudownego Obrazu.
3-5.06. Licheń, Kalisz. 160 zł. **
18.06. Kraków-Mogiła, Sanktuarium na Skałce, Wieliczka (kopalnia soli). 55 zł. **
21-28.07. GRECJA. Kreta i Santorini. Samolot. 1500 zł + 380 Euro.
11-15.08. Frombork, Elbląg, spływ Kanałem Elbląskim (statek) do Buczyńca, Olsztyn, Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Warmiński, Głotowo (Kalwaria Warmińska oraz Sanktuarium Eucharystyczne), Tolkmicko, Święty Kamień, Braniewo, Pasłęk, Niepokalanów. 390 zł. *
27-28.08. Borek Wielkopolski - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Gostyń, Trzebnica, Wrocław. ok. 140 zł. **
8-11.09. Czechy, Polska. Bardo Śląskie, Wambierzyce, Kudowa-Czermna, Polanica, Kutna Hora, Praga, Hradec Kralowe, Ziembice, Henryków. ok. 380 zł. **
25.09. Pszów, Turza Śląska, Racibórz. 30 zł. **
8.10. Gidle, Częstochowa - Jasna Góra, Leśniów. 30 zł. **
    * Zapisy w siedzibie KIK w czasie dyżurów lub tel. 3591198, kom. 0505 732793, E-mail: awini@us.edu.pl - Antoni Winiarski
    ** Zapisy w siedzibie KIK w czasie dyżurów lub w Kancelarii Parafialnej na Dolnym Osiedlu Tysiąclecia (2547400) lub tel. 2544060, kom. 0697 684666 - Jan Mikos.
    Świadczenia: przejazd, przewodnik, ubezpieczenie, opieka kapłana, noclegi, śniadania, obiadokolacje.

Rekolekcje KIK w Czernej 16-18 września 2005.

    Coroczne rekolekcje KIK odbędą się w Czernej koło Krzeszowic w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Rekolekcjonista: ks. Herbert Hlubek. Dojazd pociągiem w kierunku Krakowa do Krzeszowic, potem autobusem. Zapisy przyjmuje Zofia Adamska, tel. (32)707 6573.

CIVITAS CHRISTIANA, AKCJA KATOLICKA i KIK

    Piątek, 1.04.2005, godz. 16.30
    CIVITAS CHRISTIANA, AKCJA KATOLICKA i KIK zapraszają na spotkanie połączone z wykładami w ramach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej: dr Katarzyna Konieczny - "Zachowania prospołeczne, czyli dlaczego ludzie czasem sobie pomagają, a czasem nie", dr Robert Borkowski - "Kondycja moralna społeczeństwa polskiego". Siedziba CIVITAS CHRISTIANA, Katowice ul. 3-go Maja 26 (II piętro).

Msze św. pierwszopiątkowe

    Spotykamy się na Mszy Św. w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) w pierwsze piątki miesiąca (1.IV., 6.V., 3.VI.) o godz. 19.00.

Sekcja Nauka-Wiara

    Wykłady w ramach spotkań Sekcji Nauka-Wiara odbywają się w drugie wtorki miesiąca (12.IV., 10.V., 14.VI.) w sali domu parafialnego OO Oblatów MN (Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, parter, wejście od podwórza). 12 kwietnia wysłuchamy wykładu prof. dr hab. Krystiana Roledera "Rok 1905 - 5 przełomowych prac Alberta Einsteina i 3 genialne idee".

Krąg Biblijny

    W drugie środy miesiąca (13.IV., 11.V., 8.VI.) o godz. 17.00 kapelan KIK ks. dr hab. Józef Kozyra odpowiada na pytania dotyczące wiary i religii, a o godz. 18.00 prowadzi Krąg Biblijny. Obecnie tematem spotkań jest księga Starego Testamentu "Mądrość Syracha". Spotkania odbywają się w siedzibie KIK w Katowicach.

"Meksyk bliski i daleki"

    We wtorek 19 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie KIK w Katowicach dr Antoni Winiarski wygłosi prelekcję "Meksyk bliski i daleki".

KONFERENCJA NAUKA - ETYKA - WIARA
29 kwietnia - 3 maja 2005, Wisła

    Chrześcijańkie Forum Pracowników Nauki zaprasza do udziału w konferencji, której celem jest stworzenie sposobności do wymiany myśli na temat roli i miejsca etyki chrześcijańskiej w świecie nauki - w pracy badawczej, dydaktycznej oraz w organizacyjnych rozwiązaniach funkcjonowania uczelni wyższych. Koszt 350 zł.
www.chfpn.pl      Sekretariat: Jerzy Grzybowski   e-mail: kontakt@chfpn.pl    tel. (061) 86-82393

 Dyżury radnych
 Wiceprezes Zarządu KIK, Jerzy Dolinkiewicz - radny Rady Miejskiej w Katowicach - dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 19.15 - 20.00 w salce Sekcji KIK na Tysiącleciu Górnym - Katowice ul. Ułańska 13, Parafia pw. Matki Bożej Piekarskiej.
 Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka), Katowice pl. Ks. E. Szramka 2.

 Składki:
 Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego!
   O ile to możliwe, wpłaty prosimy wpłacać skarbnikowi, który dyżuruje w siedzibie KIK w ostatni piątek miesiąca (Jan Mikos, tel. 2544060 - wieczorem).
Nowy numer konta KIK w Katowicach:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Plac Ks. Emila Szramka 2, 40-014 Katowice
Rachunek Bankowy
w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709

Biblioteka KIK czynna w godzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html

E-mail: awini@us.edu.pl


Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13): we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redaguje: Stanisław Waluś (032-2381797, stanislaw.walus@polsl.pl). Nakład: 400.
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html