Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

    Nr 7-8-9 (151-152-153)  1 września 2004

* WKŁADKA * 50-lecie kapłaństwa ks. Stanisława Sierli i 50-lecie kapłaństwa ks. Herberta Hlubka*

50-lecie kapłaństwa ks. Stanisława Sierli - Katowice - 13 czerwca 2004 r.


1. Przybywają goście


2. Msza św. w Krypcie


3. Julek przy organach


4. Składanie życzeń


5. Powiedz Szefie gdzieś Ty był


6. Jubileusz piękny masz, już 50 lat!


7. Szef z gitarą - jak za dawnych lat


8. Teresa czyta nasze świadectwa

Zdjęcia: 1,2,3,5,6,7,8 - Wojtek Sala, 4 - Staszek Waluś

50-lecie kapłaństwa ks. Herberta Hlubka

Gliwice - 23 czerwca 2004 r.


1. Homilia ks. Herberta


2. Składanie życzeń

Kubalonka, Na psinie - 26¸27 czerwca 2004 r.


3. Msza święta w kościele na Kubalonce


4. Gra i śpiewa kapela Wałasi


5. Jubilat na „tronie”, gospodarz Tadziu Legierski w miejscowym stroju, weteran Emilian Kocot


6. Audiencja Szefa dla młodszych absolwentów DA


7. W sobotę po 21.00 gra i śpiewa młodzież


8. Wykład Ojca Włodka Zatorskiego w niedzielę

Zdjęcia: 2 - Wojtek Sala, 1,3,4,5,6,7,8 - Staszek Waluś

Biuletyn Nr 151-153Składki: Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Rachunek Bankowy: Górnośląski Bank Gospodarczy S.A., I/O Katowice, 64 1560 1108 0000 9060 0004 3851
W każdy ostatni piątek miesiąca podczas dyżuru skarbnik przyjmuje składki członkowskie.
Biblioteka KIK czynna wgodzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html

E-mail: awini@us.edu.pl


Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13) we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 400. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html