Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

      Nr 5-6 (149-150) 16 maja 2004

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego Pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Kto mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. J 15, 18-21

Telegram Ojca Świętego

Czcigodny Ojciec Izydor Matuszewski
Generał Zakonu Ojców Paulinów
Częstochowa - Jasna Góra

W uroczystość Królowej Polski każdego roku myśli i modlitwy naszego Narodu spotykają się na Jasnej Górze Zwycięstwa. Przychodzimy do tego świętego miejsca Polaków, gdzie dusze doznają orzeźwienia, umacniają się serca, gdzie jak ze źródła od tylu pokoleń czerpiemy wciąż nowe siły i nadzieje. Czerpiemy z nieskończonych zasobów tajemnicy Chrystusowego Krzyża i Zmartwychwstania, do których przybliża nas Maryja.
"Oto Matka twoja" (J 19, 27). W tych zwięzłych słowach z Ewangelii św. Jana kryje się najgłębsza tajemnica dzisiejszej uroczystości. Stale przypominają nam one o szczególnej obecności Maryi w życiu Chrystusa i Kościoła. Te słowa mówią nam również o przedziwnej obecności Jasnogórskiej Matki i Królowej w życiu polskiego Narodu. Jej cudowny wizerunek stale nas wszystkich duchowo zespala i jednoczy. Tu, na Jasnej Górze, Matka Chrystusa i Matka Kościoła przypomina nieustannie o naszym powołaniu do świętości i do niej też prowadzi synów i córki polskiego Narodu oraz wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują z różnych stron świata.
Cieszę się, że w Jasnogórskim Sanktuarium Wielkiej Nadziei, na placu przed Szczytem, o tej drodze do świętości będą przypominać różańcowe tajemnice, również te z części bolesnej, dziś poświęcone. Jestem przekonany, że kontemplacja oblicza Chrystusa wraz z Maryją sprawi, że będziemy odważnie i wytrwale podążać Jego śladami.
Zawierzam macierzyńskiemu wstawiennictwu Pani Jasnogórskiej cały nasz Naród - Kościół na ziemi ojczystej wraz z jego pasterzami, ojców paulinów i pielgrzymów, dzieci, młodzież, rodziny i środowiska oraz to wszystko, co Polskę stanowi. Niech Maryja, Królowa Polski, swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga pomoże nam wytrwać w wierze Ojców, zachować polską i chrześcijańską tożsamość oraz wyprosi wszystkim odwagę potrzebną do dawania świadectwa Chrystusowi na drogach Europy.
Wszystkim Uczestnikom uroczystości z serca błogosławię:
"W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".
Jan Paweł II - papież
Watykan, 3 maja 2004 r.
Niedziela, 16 V 2004, str. 1. Podajemy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, ponieważ nie ma ich w dwóch tygodnikach katolickich, jakie KIK w Katowicach prenumeruje i udostępnia w naszej czytelni.

Rok 2001 - Rokiem ks. Jerzego Popiełuszki
Uchwała Komisji Krajowej nr 1/04 ws. Roku Księdza Jerzego Popiełuszki

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" ogłasza rok 2004 Rokiem Księdza Jerzego Popiełuszki. Niech ten czas, w którym przeżywać będziemy XX rocznicę Jego męczeńskiej śmierci, stanie się dla nas okresem szczególnej refleksji i powrotu do wartości, o których nauczał nas kapelan "Solidarności".
Niech wszystkie nasze działania, które podejmować będziemy w czasach tak trudnych dla świata pracy, oparte będą na apostolskim wezwaniu Sługi Bożego Księdza Jerzego Zło dobrem zwyciężaj.

Biuletyn Informacyjny KK nr 138, styczeń 2004
cytaty z homilii
W czasie niechlubnego dla całej ludzkości procesu Jezusa Chrystusa, Piłat postawił pytanie, które było, jest i ciągle będzie aktualne; "Co to jest prawda?".
Dla chrześcijanina odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Dał ją sam Chrystus, kiedy powiedział o sobie: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem...". Chrystus więc jest Prawdą. I wszystko, co On głosił, jest prawdą...
Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy... Nie jest łatwe dzisiaj, gdy w ostatnich dziesiątkach lat, urzędowo, w glebę domu ojczystego zasiewano ziarno kłamstwa i ateizmu, zasiewano ziarna laicystycznego światopoglądu, tego światopoglądu, który jest filisterskim produktem kapitalizmu i masonerii dziewiętnastego wieku. Zasiewano go w kraju, który od ponad tysiąca lat jest wrośnięty mocno w chrześcijaństwo...
Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy. Ale chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie upominać się dla siebie i dla innych. "Prawdziwie roztropnym i sprawiedliwym może być tylko człowiek mężny." (J.P.II)...
Niech na koniec będzie nam ostrzeżeniem świadomość, że Naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie mówiąc, że jest dobrze, gdy jest źle, gdy zadowala się tylko półprawdami.
Niech na co dzień towarzyszy nam świadomość, że żądając prawdy od innych, sami musimy żyć prawdą. Żądając sprawiedliwości, sami musimy być sprawiedliwi w stosunku do najbliższych. Żądając odwagi i męstwa, sami musimy być na co dzień mężni i odważni. Amen.
Maj 1984

Warszawa, dnia 21.04.2004 r.

Oświadczenie Prezydium Episkopatu Polski

Równość kobiety i mężczyzny leży u podstaw godności osoby ludzkiej - obecnej w nauczaniu Kościoła. Równość nie oznacza jednak identyczności, w której zostałaby zagubiona różnica ról wzajemnie dopełniających się płci.
W związku z prowadzonymi w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pracami nad projektem ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn wyrażamy zaniepokojenie, że tego rodzaju ideologiczne inicjatywy zaprzątają czas i uwagę posłów w tak trudnym dla naszego kraju okresie.
Wobec utrzymującego się wysokiego bezrobocia, któremu towarzyszy redukcja świadczeń socjalnych, w sytuacji głębokiego kryzysu rolnictwa i załamania się publicznej służby zdrowia - forsowanie w parlamencie ustaw o charakterze demagogicznym, które rozmijają się z podstawowymi problemami i oczekiwaniami zdecydowanej większości obywateli - budzi uzasadniony niepokój i sprzeciw.
Zwracamy się więc do parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych o większą wrażliwość i skupienie uwagi na rozwiązywaniu kluczowych dla państwa i społeczeństwa problemów, budując tym samym w rodzinie narodów Europy obraz odpowiedzialnego myślenia obywatelskiego o najważniejszych sprawach kraju.
arcybiskup Józef Michalik,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
arcybiskup Stanisław Gądecki,
zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
biskup Piotr Libera,
sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski

Pełny tekst oświadczenia został zamieszczony w Naszym Dzienniku z 23 IV 2004, str. 2, w Niedzieli z 2 V 2004, str. 6 oraz w Źródle z 9 V 2004, str. 24.
Nasze, kikowskie rocznice
Wspomnienie o księdzu Oskarze Thomasie, pierwszym kapelanie naszego KIK

W tym roku - 29 lutego minęło 20 lat od śmierci nieodżałowanego księdza Oskara Thomasa. Był On współorganizatorem naszego KIK i jego pierwszym kapelanem. Możliwość założenia Klubu Inteligencji Katolickiej na Śląsku, w Katowicach ksiądz Oskar przyjął entuzjastycznie, jako jeden z dowodów zbliżającego się odrodzenia wolności Ojczyzny. Był czynnym, pełnym zapału uczestnikiem wszystkich ważniejszych działań podejmowanych przy tworzeniu organizacyjnych podstaw KIK. Szczególnie wspomagał nas w pracy nad ożywieniem życia intelektualnego środowiska polskiego i katolickiego.
"Przecież ja nigdy nie żyłem w wolnej, niepodległej Polsce..." To były Jego słowa. I Jego marzenie, aby tej Niepodległości doczekać. Niestety, umarł przedwcześnie - żył od 1940 do 1984 roku. Ale owoce jego pracy nie poszły na marne. Wielu z nas pamięta życie Księdza Oskara. Był i pozostał naszym wzorem.

PS. Gość Niedzielny w numerze z 29 lutego br. zamieścił serdecznie napisaną notkę o księdzu Oskarze wraz ze zdjęciem.

      Marta Łabno
Oświadczenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

W numerze wielkanocnym Naszego Dziennika z dnia 10-12.04.2004 nr 86 (1850) ukazała się rozmowa pt. "Ile kosztuje nieprawda?" z ks. prof. dr hab. Waldemarem Chrostowskim.
Nasz klub identyfikuje się z ocenami i wnioskami zawartymi w tym artykule o bogatej i głębokiej treści na temat obelg, pomówień i manipulacji wobec filmu "Pasja".
W odniesieniu do wzmianki w artykule o polskich Klubach Inteligencji Katolickiej stanowczo podkreślamy, iż nasz klub nie jest w jakikolwiek sposób związany ze środowiskiem "Tygodnika Powszechnego", jak też z laickim środowiskiem "Polityki", "Wprost" czy "Newsweeka".
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku

Nasz Dziennik, 27 IV 2004, str. 15
Europa Ducha, V Zjazd Gnieźnieński

W dniach 12-14 marca br. w Gnieźnie spotkały się organizacje i ruchy chrześcijańskie na V Zjeździe Gnieźnieńskim. Był to Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Chrześcijańskich organizowany przez Forum Świętego Wojciecha - organizację zajmującą się dyskusją na temat chrześcijańskiej odpowiedzialności w jednoczącej się Europie.

Zjazd nawiązuje do dwóch historycznych wydarzeń w Gnieźnie. Do Zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000 u grobu św. Wojciecha, gdzie spotkał się cesarz Otton III z późniejszym pierwszym królem Polski i który to zjazd był wprowadzeniem Polski do wspólnoty zachodnioeuropejskiej. Drugie wydarzenie historyczne, dokładnie w 1000 lat po śmierci św. Wojciecha, w roku 1997 - pielgrzymka Ojca Świętego do Gniezna, podczas której doszło do spotkania prezydentów 7 krajów europejskich. Kontynuując te tradycje, ruchy i stowarzyszenia chrześcijańskie postanowiły spotykać się w tym miejscu wokół debaty o problematyce europejskiej. Ubiegłoroczny Zjazd z myślą przewodnią "Quo vadis Europo" stawiał pytania o kształt zjednoczonej Europy, korzyści i straty wynikające z przystąpienia Polski i innych krajów środkowoeuropejskich do UE.

Obecny Zjazd jako hasło przewodnie przyjął: "Europa ducha. Chrześcijanie w procesie integracji europejskiej". Były referaty na forum ogólnym, dyskusje panelowe, obrady "okrągłego stołu" w 7 grupach tematycznych, spotkania modlitewne (ekumeniczna droga krzyżowa, różaniec z Ojcem Świętym młodych z 10 krajów przystępujących do Unii). Ekumeniczną drogę krzyżową składającą się z 9 stacji, ulicami Gniezna od kościoła garnizonowego do Katedry prowadzili przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, Kościoła katolickiego, prawosławnego, protestanckiego. Ekumeniczną modlitwę w Katedrze prowadziła wspólnota ekumeniczna z Taize. Zjazd zgromadził wybitnych przedstawicieli środowisk chrześcijańskich. Archimandryta Benedict Joannou, stały przedstawiciel Patriarchatu Konstantynopolitańskiego w Światowej Radzie Kościołów w Genewie, mówił o bogactwie chrześcijańskiego Wschodu.

Bp Władysław Blin z Witebska na Białorusi przedstawił sytuację rodziny w państwach byłego Związku Radzieckiego.
Marie-Helene Mathieu współzałożycielka ruchu "Wiara i Światło" mówiła o osobie słabej, osobie upośledzonej, jej wezwaniu do wspólnoty, w jaki sposób te osoby mogą przyczynić się do jedności Europy, którą właśnie budujemy.
Ojciec Laurent Fabre, założyciel wspólnoty Chemin Neuf (w 1971r.), postawił kilka bardzo istotnych pytań: 1) Maryja a jedność kościoła, 2) kwestia władzy, autorytetu w kościele, 3) uczta pańska. Były to pytania o stosunek poszczególnych wyznań chrześcijańskich do Maryi, Matki Bożej, stosunek do prymatu biskupa Rzymu, o rozumienie Mszy Świętej a szczególnie przeistoczenia.

Jedna z grup zajmowała się prawdziwym i fałszywym feminizmem.

Dyskusje w grupie 6: "Chrześcijanin wobec rynku i bezrobocia" prowadził dr Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i w Tarnowie.

Dr Leo Andringa (były dyrektor Centralnego Banku Holandii) przedstawił swoje doświadczenie wyniesione z ruchu "Focolari" w tworzeniu miejsc pracy w wielu krajach świata, w tym m.in. Brazylii i na Filipinach. Stwierdził on, że celem firm nie jest tworzenie miejsc pracy, ale osiąganie zysku, również celem rządów nie jest tworzenie miejsc pracy, ale utrzymanie równowagi gospodarczej i inflacji. Organizacje pozarządowe mogą sobie postawić za cel właśnie tworzenie miejsc pracy. Ruch "Focolari" ma w tym dobre doświadczenie, zrealizowane pomysły, by osoba była w centrum i aby zysk był środkiem a nie celem. Założycielka ruchu "Focolari" w 1943 r. oficjalnie uznanego przez Stolicę Apostolską w 1964 roku - Chiara Lubich - wyjaśniała pragnienie realizacji testamentu Jezusa - "aby wszyscy byli jedno". (W Polsce ruch "Focolari" skupia ok. 4,5 tys. osób.)

W grupie 7 dyskutowano na temat: "Niepełnosprawni: ich misja wobec społeczeństwa i Kościoła". Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski, założyciel i prezes Fundacji Brata Alberta mówił o trudnościach w pozyskiwaniu środków finansowych dla niepełnosprawnych. Marie-Helene Mathieu, założycielka wspólnot "Wiara i Światło" wspomniała, że we Francji przedsiębiorcy mają obowiązek zatrudniać 6% niepełnosprawnych. Wolą oni jednak fundusze przeznaczone na to zatrudnienie przekazać organizacjom. Rozwiązuje to problemy finansowe. Piotr Pawłowski - założyciel i lider stowarzyszenia oraz miesięcznika "Integracja" - przedstawił problem barier architektonicznych z jakimi jeszcze stykają się niepełnosprawni w Polsce. Wiele zależy od rozwoju świadomości społeczeństwa.

Duże zainteresowanie wzbudził dekalog rynkowy chrześcijanina przedstawiony przez prof. Anielę Dylus z Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego. Potrzebę głębszej refleksji ogólnej, teoretycznej podkreślił kolejny uczestnik dyskusji redaktor Stefan Wilkanowicz, prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej "Znak", organizator tygodni społecznych na temat kultury pracy i bezrobocia.

Zjazd Gnieźnieński był wielkim świętem wspólnot i ruchów chrześcijańskich. Uczestnicy mieli możliwość spotkać się ze sobą, poznać i wysłuchać osoby, które zakładały wiele znaczących ruchów (jak Focolari, Wiara i Światło, Chemin Neuf). Zjazd uświadomił jakie zadania stoją przed ruchami w związku z procesem integracji. Są to zadania, w których nikt te ruchy nie może wyręczyć. Zadania, żeby Europa stała się Europą Ducha, a nie tylko wspólnotą gospodarczą.
W dyskusji panelowej pomiędzy kardynałem Miroslavem Vlkiem, arcybiskupem metropolitą Pragi, któremu przez 11 lat zabraniano sprawowania posługi kapłańskiej, abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem, metropolitą moskiewskim, kard. Karlem Lehmannem, przewodniczącym Konferencji Biskupów Niemiec, bp Josephem Homeyerem i abp Muszyńskim metropolitą Gnieźnieńskim, stawiano sobie pytanie czy Zachód zdradził Wschód w ciężkich czasach komunizmu, czy go opuścił, czy prawda jest - jak mówiono - że na Soborze Watykańskim II zajmowano się pierwszym światem i trzecim światem a pominięto drugi świat (kraje socjalistyczne). Jak twierdzi kardynał Miroslav Vlk Zachód nie opuścił Wschodu. "Gdy komuniści wiedzieli, że ktoś o nas wie na Zachodzie, to nam było łatwiej" powiedział Vlk. Abp Kondrusiewicz wspomniał o tych księżach Zachodu, którzy uczyli się języka rosyjskiego i którzy, gdy przybyli do Związku Radzieckiego, zapełnili więzienia i miejsca zesłań.

Kolejnym ważnym pytaniem jest to, co może Wschód dać Zachodowi, a Zachód Wschodowi. "Złota i srebra nie mamy - odpowiadał abp Kondrusiewicz - możemy dzielić się doświadczeniem prześladowania, które wyjałowiło tę ziemię chrześcijańską od 1000 lat, doświadczeniem homo sovieticus i męczenników. Gdy w Permie na Syberii ludzie byli pozbawieni kościoła przez 60 lat, modlili się nad mogiłą pierwszego kapłana, tu wyznawali nawet swoje grzechy, bo gdzie? Rodziny stały się domowym kościołem, uczono katechizmu bardzo prosto: pytanie-odpowiedź. W Permie też realizował się ekumenizm. Nad mogiłami z krzyżami katolickimi, prawosławnymi, protestanckimi, znakami muzułmańskimi i żydowskimi. Tu rodziły się pytania o sens podziałów w chrześcijaństwie."

Zjazd wykazał, ze Wschód i Zachód mogą się wzajemnie obdarowywać tworząc jedną Europę Ducha. Europa ta nie jest jednak dana nam raz na zawsze. Potrzebny jest stały wysiłek jej współtworzenia.
Zjazd był silnym przeżyciem społecznym, poznawczym, towarzyskim, wizualnym i duchowym. Spełniły się zamierzenia Organizatorów, wśród których Zofia Dietl była przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego. Wszystkim Organizatorom należą się serdeczne słowa uznania.

Zjazd był równie bardzo ważnym wydarzeniem dla ruchu Klubów - w Forum św. Wojciecha zrzeszone są między innymi Kluby Inteligencji Katolickiej z Krakowa, Warszawy i Łodzi, Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "Znak", Towarzystwo "Więź". Na Kongresie były delegacje Klubów z Chrzanowa, Katowic, Krakowa, Krotoszyna, Torunia, Warszawy i Zakopanego. Szkoda, że materiały o swojej działalności wystawiły tylko dwa Kluby z Warszawy i Chrzanowa.

Spotkanie w KIK 1 kwietnia 2004 r. było świetną okazją do podsumowania Zjazdu. Swoje relacje przedstawili uczestnicy kongresu Rajmund Rał oraz Anna i Wojciech Salowie podczas spotkania Sekcji Nauki Społecznej Kościoła.

Wojciech Sala
Spotkanie z pierwszym prezesem KIK Prof. Henrykiem Mikołajem Góreckim

Na zebraniu zarządu KIK 13 maja 2004 prof. Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu został wręczony dyplom Członka Honorowego. Profesor w bardzo żywy sposób dzielił się z nami wieloma swoimi przemyśleniami. Został poproszony przez Gibsona do napisania muzyki do filmu "Pasja", ale ze względu na brak czasu odmówił. Powiedział nam, że dobrze zrobił, bo ten film mu nie odpowiada. Zachęcił uczestników spotkania do wypowiedzi na temat filmu i od przedstawicieli trzech pokoleń usłyszał tylko pozytywne oceny i odczucia.

Zdjęcie: Piotr Urbanowicz

Telewizję Profesor określił jako instruktaż bandytyzmu; "od kreskówek dla niemowlaków do filmów dla dorosłych". Nawiązując do parady homoseksualistów w Krakowie powiedział: ile jest daltonistów na świecie, ale żaden fizyk nie powiedział, że są dwie orientacje odróżniania kolorów... Jest tylko jedna orientacja seksualna na tej ziemi... Mogę tylko pożałować tego człowieka".
Wspominając tych, co mówią o prawach obywatela zapytał: "a gdzie są obowiązki?"

Stanisław Waluś
Głosowania w Sejmie i w Senacie - w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.
Życie ocalone

Socjalistyczna deputowana do Rady Europy z Finlandii, pani Halonan, usiłowała przeforsować pod nazwą "wolny wybór macierzyństwa" dokument gwarantujący możliwość zabijania dzieci nie narodzonych. Do jego zatwierdzenia potrzebne były 2/3 głosów. 10 maja odbyło się w Strasburgu posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poświęcone przyjęciu owego dokumentu. W wyniku głosowania poprzedzonego debatą, w której najbardziej zdecydowany protest wyraził poseł Marcin Libicki, Rada Europy odrzuciła projekt p. Halonan - 74 głosy były za przyjęciem, 56 - przeciw i 2 wstrzymujące się. Z delegacji polskiej za przyjęciem dokumentu głosowali deputowani Iwiński, Cimoszewicz i Łuczak, przeciwko - Bender, Draus, Grześkowiak, Libicki i Moczulski. Wstrzymali się od głosu Kozłowski i Wielowieyski.

   Gość Niedzielny 23 V 1993 r. str. 3
W Głosie z 23 VI 2001 jest tablica z oceną ugrupowań na podstawie następujących kryteriów: Unia Europejska, Własność, Interes narodowy, Dekomunizacja, Bezrobocie, Rolnictwo, Oświata, Wychowanie, Kościół, Prawo do życia. W wyniku oceny (oczywiście subiektywnej redakcji - ale według mnie zgodnej z Ewangelią i nauką społeczną Kościoła) przedstawiono podsumowanie: LPR - wyraźnie dodatnia, AWS-prawica - dodatnia, PiS - trochę mniej dodatnia, PSL - trochę ujemna, UW i PO wyraźnie tak samo ujemna, SLD - jeszcze bardziej ujemna.

Za postawieniem Bolesława Sulika, byłego przewodniczącego KRRiT przed Trybunałem Stanu głosowało 149 posłów AWS i mniejszych kół prawicowych, przeciw było 237 posłów z SLD, PSL, UW, SKL (Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe).

Nasz Dziennik 12-13 V 2001.
Przeciwko ograniczeniu handlu w niedziele głosowało 135 z SLD (cały klub), 52 z UW (większość), 8 z PSL. Za ograniczeniem pracy w niedziele 165 z AWS, 16 z PSL, wszyscy z prawicowych kół parlamentarnych i nikt z Unii Wolności.
Tygodnik Solidarność 18 II 2000 str. 3.
... po wyborze Aleksandra Łuczaka na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. ... Oprócz posłów SLD i PSL na Łuczaka swój głos oddała dziwna koalicja - są w niej posłowie AWS i UW, tworzący dziś Platformę Obywatelską...
Tygodnik Solidarność 27 IV 2001 r. str. 9
Głosowanie w sprawie uchwały o dyskryminacji Radia Maryja. AWS, PSL i koła prawicowe - za. Przeciw SLD i UW. Jedynie Marian Cycoń z UW głosował za przyjęciem uchwały, czyli jak AWS.
Nasz Dziennik 1 II 2001
Komuniści, lewica i liberałowie uznają Boże nakazy świętowania niedzieli i innych dni świątecznych za szkodliwy przesąd. 28 marca 2001 r. SLD, PPS i UW usiłowały odrzucić ograniczający niedzielną pracę projekt nowelizacji Kodeksu Pracy.
Głos 7 IV 2001, str. 8
Element antyspołeczny w parlamencie

NSZZ "Solidarność" zebrał ponad 650 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która miała przywrócić zasiłki i świadczenia przedemerytalne do stanu z 2001 roku. Głosami SLD, UP, SDPL, PO, FKP, SKL i Samoobrony parlament przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, która ogranicza ich dostępność i zmniejsza ich wysokość.
Z Województwa Śląskiego za rządowym projektem głosowało w Sejmie 24 posłów SLD-UP, 6 posłów SDPL, 10 posłów PO (Grzegorz Dolniak, Andrzej Gałażewski, Edward Maniura, Andrzej Markowiak, Piotr Mateja, Jan Rzymełka, Krystyna Szumilas, Tomasz Tomczykiewicz, Eugeniusz Wycisło, Rafał Zagórny), z FKP dwóch posłów (Michał Figlus i Tomasz Mamiński), z Samoobrony Andrzej Grzesik i niezależny: Stanisław Dulias. W Senacie za rządowym projektem głosowało 5 senatorów z SLD-UP oraz dwóch z Bloku Senat 2001: Kazimierz Kutz i Zbigniew Religa.
Informacja z ulotki opracowanej w maju 2004 r. przez NSZZ "Solidarność" - Region Śląsko-Dąbrowski
Za pozbawieniem prawa do życia
dzieci nie narodzonych
            Za  Przeciw Wstrzym.
SLD    149      3         0
UP        35      0         1
UW       27    25        9
PSL      24    53       21
KPN      1     11         1
BBWR   1       8         0

Źródło, 26/1994, str. 11


Głosowanie w sprawie odrzucenia weta prezydenta Kwaśniewskiego do ustawy ograniczającej pornografię

Klub, Koło  Za odrzuc. Przeciw Wstrz.się Nie głosowali
AWS                172            1            2               14
SLD                     0        156            0                 5
UW                      6          40            4                 9
PSL                    21            0            0                 5
Poroz.Polskie      7            0            0                  0
ROP-PC              2            0            0                  2
KPN-O               3            0            0                  2
Przeciw odrzuceniu weta Prezydenta z UW głosowali między innymi: Balcerowicz Leszek, Frasyniuk Władysław, Król Jan, Krzyżanowska Olga, Lewandowski Piotr, Piskorski Paweł, Potocki Andrzej, Rzymełka Jan, Wielowieyski Andrzej. Za odrzuceniem weta: Cycoń Marian, Fedorowicz Czesław, Godzik Jerzy, Kracik Stanisław, Pilniakowski Stanisław, Syryjczyk Tadeusz. Wstrzymał się między innymi Mazowiecki Tadeusz.
Z Koła Porozumienie Polskie za odrzuceniem weta Prezydenta głosowali: Grabowski Mariusz Krzysztof, Krutul Piotr, Łopuszański Jan, Nowina-Konopka Halina, Olszewski Mariusz, Sobecka Anna, Tomczak Witold.
Jak głosowali senatorowie w sprawie pornografii? Za zakazem pornografii większość senatorów (... K. Czuba, A. Grześkowiak ...) Przeciw: ... Ryszard Jarzembowski (SLD), ... Krzysztof Kutz (UW),... Wstrzymali się: Wiesław Chrzanowski (AWS-ZChN), ... Krzysztof Kozłowski (UW), Janusz Okrzesik (UW), Krzysztof Piesiewicz (AWS), Zbigniew Romaszewski (ROP), H. Stokłosa (niez.), Edmund Wittbrodt (AWS).
Za odrzuceniem projektu o reformie rolnej i gospodarstwie rodzinnym opowiedzieli się przed tygodniem wszyscy, uczestniczący w głosowaniu posłowie SLD i UW oraz 43 posłów AWS. Za projektem głosowało większość posłów AWS, Naszego Koła, ROP, KPN-Ojczyzna, PSL.

Nasz Dziennik 15 VII 1999, str. 1


Sejm uchwalił ustawę o ochronie języka polskiego, nie popartą przez posłów UW i SLD...

Tygodnik Solidarność 30 lipca 1999 r. str. 3


Przez dwa lata funkcjonowania koalicji AWS-UW wszystkie wróble na dachu parlamentarnym ćwierkały o doskonałych kontaktach wicepremiera Leszka Balcerowicza z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. ...Unia ... uderzyła AWS poprzez, wspólne z SLD, zagłosowanie przeciwko wprowadzeniu wszystkich wolnych sobót i czterdziestogodzinnego tygodnia pracy.

 Tygodnik AWS 19 grudnia 1999 str. 36
Za odrzuceniem projektu ustawy dekomunizacyjnej

AWS (1 poseł) - Hall Aleksander, UW (37 posłów) - Balcerowicz Leszek, ... Geremek Bronisław, Kuroń Jacek, ... Mazowiecki Tadeusz, ... Wielowieyski Andrzej, ... PSL (15 posłów), SLD - (161) - wszyscy za odrzuceniem projektu ustawy.
Wstrzymali się od głosu: AWS (2 posłów) - Adamczyk Franciszek, Płażyński Maciej, UW (9 posłów), PSL (10 posłów)

Źródło 46/1999 str. 30


Z Kwaśniewskim przeciw Prokuratorii

172 posłów AWS, PSL, ROP, KPN-OP i Naszego Koła głosowało wczoraj za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o Prokuratorii Generalnej. Liczba ta nie wystarczyła, by prezydenckie weto zostało odrzucone. Stanowisko prezydenta poparła nieformalna "koalicja" SLD-UW oraz premier Jerzy Buzek, Henryk Goryszewski, Janusz Steinhoff, Franciszka Cegielska oraz Jacek Janiszewski.

Nasz Dziennik, 5 marca 1999 str. 1
Dane zebrał Stanisław Waluś - maj 2004
Nasze kontakty z Rodakami mieszkającymi poza Krajem

Tradycyjnie już podajemy wiadomości z naszych, kikowskich kontaktów z Rodakami mieszkającymi poza obecnymi granicami Polski.
I tak, w kwietniu br., przed Świętem Zmartwychwstania Pańskiego przygotowaliśmy i wysłali razem z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich skromną, świąteczną pomoc dla Polaków mieszkających we Lwowie. Było to około 60 paczek z żywnością z przeznaczeniem dla rodzin żyjących w bardzo trudnych warunkach materialnych, rodzin wielodzietnych, a także osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku. Pomoc kierujemy także na działalność Sióstr Józefitek, które opiekują się chorymi, leżącymi w mieszkaniach własnych.
Oprócz żywności wysłaliśmy trochę odzieży dla dzieci i dorosłych, zabawki i słodycze dla dwóch polskich przedszkoli we Lwowie i podręczniki szkolne do nauczania początkowego w języku polskim. Kilka paczek z książkami z klasycznej literatury polskiej wysłaliśmy dla licznego środowiska polskiego mieszkającego w Skale Podolskiej nad Zbruczem.
W naszej akcji pomaga nam stale Szkoła "Elementarz" z Katowic-Ligoty (podręczniki szkolne) i osoby prywatne składające drobne dary. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać za dar serca.

Marta Łabno


Nasza pielgrzymka: Mogiła, Katedra Wawelska, Łagiewniki

W sobotę 17 kwietnia pielgrzymi z KIK w Katowicach udali się na kolejną pielgrzymkę. Pierwszym celem było Sanktuarium Krzyża Świętego Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile. Bazylika cysterska słynie z cudownej figury Jezusa Ukrzyżowanego, która znajduje się w bocznym ołtarzu. Po ucałowaniu relikwii Krzyża Świętego, w modlitewnym skupieniu, na kolanach obchodziliśmy ołtarz. W miejscu tym modlili się polscy królowie; między innymi: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i św. Jadwiga Królowa. 9 czerwca 1979 roku sanktuarium nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Potem pojechaliśmy na Wawel. Wchodząc do Katedry Wawelskiej zwróciłem uwagę na napis: "Katedra to Dom Boży, skarb Ojczyzny". Ze szczególną czcią modliłem się przed srebrną trumną z doczesnymi szczątkami św. Stanisława - mojego patrona.
Potem pojechaliśmy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Na ścianie bazyliki są umieszczone początkowe słowa "Aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu" Jana Pawła II z 17 sierpnia 2002 r.

W Sanktuarium mieliśmy czas na indywidualne zwiedzanie, obiad i modlitwę. Wspólnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego i potem w koncelebrowanej Mszy św., która stanowiła zwieńczenie naszej pielgrzymki.

Stanisław Waluś


Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Amen.
Jan Paweł II

NASZE ROCZNICE

570 lat temu (1 czerwca 1434 r.) w Gródku Jagiellońskim (k. Lwowa) zmarł król Polski i wielki książę litewski Władysław Jagiełło.
525 lat temu (19 maja 1489 r.) w Krakowie zmarł ks. Jan Długosz, arcybiskup nominat lwowski.
500 lat temu (5 maja 1504 r.) w Krakowie urodził się Stanisław Hozjusz. Z ramienia papieża Piusa IV przewodniczył obradom Soboru Trydenckiego.
380 lat temu (20 czerwca 1624 r.) hetman Stanisław Koniecpolski w bitwie pod Martynowem (k. Halicza) rozgromił wojska tatarskie i wyzwolił tysiące ludzi (kobiet, dzieci i mężczyzn) zagarniętych wcześniej w jasyr.
310 lat temu (15 czerwca 1794 r.) wojska pruskie wspierające Rosjan w walce z powstaniem kościuszkowskim wkroczyły do Krakowa i podstępnie zajęły Wawel.
110 lat temu (28 maja 1894 r.) we Lwowie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy Panoramy Racławickiej, której twórcami byli malarze Jan Styka i Wojciech Kossak.
65 lat temu (25 maja 1939 r.) zmarł światowej sławy polski uczony, filolog i historyk sztuki Aleksander Brückner.
60 lat temu (18 maja 1944 r.) po zaciekłych walkach oddziały polskie II Korpusu gen. Andersa zdobyły wzgórze i klasztor Monte Cassino, otwierając sprzymierzonym drogę do Rzymu.
60 lat temu (27 maja 1944 r.) w Krakowie przy ulicy Botanicznej Niemcy rozstrzelali 40 Polaków w odwecie za zabicie 2 niemieckich policjantów, którzy usiłowali aresztować partyzantów AK.
60 lat temu (4 czerwca 1944 r.) w obozie koncentracyjnym Auschwitz zmarł Bronisław Czech, słynny zawodnik narciarski, olimpijczyk, uzdolniony artysta (rzeźbił i malował).
55 lat temu (18 maja 1949 r.) zmarł ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin, wybitny teolog i filozof katolicki, były rektor KUL.
30 lat temu (2 czerwca 1974 r.) dekretem Kongregacji do spraw Nauczania Katolickiego został ustanowiony Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie.
25 lat temu (2 czerwca 1979 r.) rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny.

MOIM ZDANIEM

Zbliża się 13 czerwca br. dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przed wieloma z nas staje pytanie, czy pójść do głosowania i na kogo głosować. Nie mam wątpliwości, będę głosować.
Uzasadniam to następująco:
Polska jest członkiem Unii. Wierzę, że daje to nam szansę rozwoju. Nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim będą współdecydowali o dalszym rozwoju. Nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim będą współdecydowali o dalszym kształcie Europy. Obecnie nasz czynny udział w debatach Parlamentu jest szczególnie ważny i potrzebny. Powstała nowa inicjatywa dyplomatyczna wpisania do preambuły konstytucji Unii odesłania do dziedzictwa chrześcijańskiego. Apel tej treści podjęło ze wspólnej inicjatywy Polski i Włoch siedem krajów: Polska, Włochy, Czechy, Portugalia, Słowacja, Malta, Litwa. Zaznaczono, że dla sygnatariuszy Apelu odniesienie do dziedzictwa chrześcijańskiego jest "priorytetem", gdyż jest zgodne z prawdą historyczną. Polska powinna i ma w tej jednej z najważniejszych spraw, rolę wiodącą. Spełnić ją można tylko przez swoich członków w Parlamencie Unii.
Na kogo głosować? Będę głosować na kandydata, który, w moim przekonaniu, autentycznie działa w życiu zgodnie z nauką Ewangelii.

Marta Łabno
MOIM ZDANIEM

Trzeba wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego Apel biskupów polskich o odpowiedzialność za przyszłość Polski i Europy w obliczu wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej
(fragment)
Na koniec zwracamy się do wszystkich wiernych, jak też do wszystkich ludzi dobrej woli z gorącym apelem i zachętą, by w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę i jej godne miejsce w jednoczącej się Europie wzięli udział w zbliżających się wyborach naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Apelujemy nie tylko o sam udział, ale także o wybranie takich przedstawicieli Narodu, którzy będą umieli działać dla dobra Polski, Europy a także Kościoła.
Obecność chrześcijan - katolików, obecność ludzi o wysokich walorach moralnych i intelektualnych w tym ważnym gremium jest szczególnie ważna dziś, gdy istnieją silne tendencje do eliminowania wartości chrześcijańskich z życia narodów europejskich. ("L'Osservatore Romano", 5/2004, s. 56-57.)
Na stronach 6 i 7 niniejszego biuletynu przedstawiam jak głosowały ugrupowania polityczne i poszczególni posłowie oraz senatorowie. Moim zdaniem ze względu na wierność wartościom chrześcijańskim, polskim i społecznym ugrupowania polityczne można podzielić na trzy grupy: 1) ocena zdecydowanie negatywna: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy; 2) ocena negatywna: Kongres Liberalno-Demokratyczny, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Samoobrona, Unia Wolności; 3) ocena pozytywna: Akcja Wyborcza Solidarność, Liga Polskich Rodzin, Polska Racja Stanu, Porozumienie Polskie, Prawo i Sprawiedliwość, Przymierze dla Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Ruch Odbudowy Polski.
Moim zdaniem warto głosować na kandydata komitetu wyborczego, który ma szanse przekroczenia progu wyborczego.
Jako katolik, Polak i członek NSZZ "Solidarność" widzę możliwość wyboru tylko między LPR i PiS. Na podstawie dotychczasowego rozeznania będę głosował na Rajmunda Pollaka z LPR (ostatnie, 10 miejsce na liście), radnego Sejmiku Śląskiego (najbardziej aktywnego w obecnej kadencji), członka Prezydium MOZ NSZZ "Solidarność" w Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej. Rajmund Pollak ma tytuł mgr inż. mechanika, ukończył studia podyplomowe na AE we Wrocławiu z zakresu handlu zagranicznego, zna biegle język francuski i niemiecki, jest członkiem Akcji Katolickiej, urodził się w 1953 r. w Bielsku Białej, całe życie bezpartyjny, mieszkaniec Województwa Śląskiego.

        Stanisław Waluś
MOIM ZDANIEM
Światowy system bankowy - nowa forma totalitaryzmu?

Źródła obecnej władzy banków:
1. Dawniej wynagrodzenie za płacę wypłacano w gotówce i żaden bank nie miał wglądu do wysokości naszych dochodów, a pracownik nie musiał tracić czasu na chodzenie do banku (bankomatu).
2. Dawniej płaciliśmy za telefon, prąd, gaz, mieszkanie itd. gotówką bez żadnej prowizji.
3. Banki posiadają wiedzę o naszych wydatkach, bo każdy przelew z naszego konta musi przejść przez bank.
4. Wprowadzone karty elektroniczne stanowią źródło informacji na temat naszego przemieszczania się (zakup biletu, opłata za pokój w hotelu).
5. Banki udzielając pożyczek w zamian za wejście na hipotekę wiedzą jakie mamy kłopoty finansowe.
6. Konta w banku mogą być zablokowane (np. w wyniku awarii) i wypłata jest niemożliwa (co miało miejsce np. w Argentynie).
7. Banki decydują o losie wielu naszych miejsc pracy, bo gdy na przykład nie udzielą kredytu na zakup surowców i komponentów, to przedsiębiorstwo może ogłosić upadłość.
Dawniej w celu uzyskania danych o osobie angażowano tajne służby, dziś mogą być wykorzystane operacje dokonane za pomocą karty bankomatowej.

Rajmund Pollak
WARTO PRZECZYTAĆ

Ks. Zdzisław J. Peszkowski: "Pamięć Golgoty Wschodu"
Kilka fragmentów tego bardzo ważnego historycznego dokumentu:
I tak toczy się koło historii, pędzone często siłą różnie nazywanych, ciągle odnawiających się nienawiści, poruszane chorymi systemami filozoficznymi i politycznymi, kierowane przez opętanych wodzów i ich zwolenników. Toczy się miażdżąc ludzi i całe narody... Dlaczego? - Czy nie dzieje się tak, ponieważ ludzie i narody tak łatwo i szybko zapominają. W całej nowożytnej historii ludzkości tylko dwa przykłady przeczą tej regule. Są nimi pamięć Kościoła o jego męczennikach i pamięć Żydów o holocauście narodu wybranego, narodu tułaczy...
Zbrodnie powinny być nazwane, zbrodniarze ukarani, lecz wina za przestępstwa nie może ciążyć w nieskończoność na nowych pokoleniach...
Jak ważna jest pamięć historii, uczy nas świadomość holocaustu. Używając wszelkich możliwych środków kształtowania opinii, nieustannie pobudzając zanikającą pamięć świata, Żydzi doprowadzili do sytuacji, kiedy niemal oczywistością staje się żywa pamięć o ich losie...
Trzeba było też niebawem wysłać na Polskę bolszewickie hordy, bo komunizm chciał wtargnąć do serca Europy. Trzeba było miliony Ukraińców wymorzyć głodem na najbardziej żyznych ziemiach, po to tylko, by spełniły się rozkazy "Ojca Narodów". Trzeba było wreszcie, kosztem wielu narodów, budować krwiożercze imperium Związku Radzieckiego...
Golgocie Zachodu, żywej pamięci Holocaustu Żydów, dorównać musi intensywnością pamięć Golgoty Wschodu. To jedno z największych wyzwań dla pokolenia Polaków, które jeszcze pamięta.

Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo, Warszawa 2000, ul. Dziekania 1, 00-279 Warszawa, tel./fax 8316151.
Stanisław Waluś
Do przemyślenia

"My w Finlandii jesteśmy przeciwni takiemu procesowi integracji, w którym jedzenie, produkty spożywcze są wożone z jednego końca Europy na drugi". Ulla Klîtzner, Nasz Dziennik 2 III 1999,
"Kupując polskie towary, pomagamy naszej gospodarce i chronimy miejsca pracy". Życie Warszawy, 24-25 IV 2004,
"W polskich sklepach kupujesz swój kraj ratujesz" - napis, jaki widziałem na ciężarówce w Gliwicach 24. II 2004.

      Stanisław Waluś
XII Gliwicki Kongres Ludzi Pracy

Kongres zorganizowany przez Dekanalne Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Gliwicach odbył się w dniach 5-8 maja 2004 r. W tym roku obrady odbywały się w Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Pawła II przy gliwickiej Katedrze. W środę, na rozpoczęcie kongresu w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. była sprawowana w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny koncelebrowana Msza Św. pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Frankowskiego. Z uwagą wysłuchałem dotyczącej ważnych spraw homilii. Po Mszy Św. odbyło się krótkie spotkanie z ks. Biskupem w salce. Głęboko utkwiła mi w pamięci uwaga dotycząca oddziaływania telewizji na odbiorcę - urabiania widza, w którym rozbudza się pewne upodobania, zainteresowania i buduje hierarchię wartości. Niestety są to wartości dalekie od wartości chrześcijańskich i patriotycznych.
W czwartek poseł Jerzy Czerwiński z szeroką znajomością przedmiotu przedstawił temat: "Projekt konstytucji europejskiej zagrożeniem dla państwa narodowego". Potem prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak żywo mówił o "Zagrożeniach i szansach dla Polski i polskości". W piątek prof. dr hab. Julian Sokołowski, prof. dr hab. Jacek Zimny i prof. dr hab. Ryszard Kozłowski przedstawili temat: "Geotermia - szansą przyspieszonego rozwoju gospodarczego Polski". W sobotę sędzia Sądu Najwyższego Bronisław Czech przedstawił temat: "Rejestrowane związki partnerskie - czy zagrożenie dla małżeństwa i rodziny", a poseł Antoni Maciarewicz: "System polityczny UE, a polityczna tradycja narodu Polskiego".

   Stanisław Waluś
Pielgrzymki

 Na wszystkie pielgrzymki zapraszamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków KIK. Zapisy: w godzinach dyżurów oraz telefonicznie u Jana Mikosa (2544060) i Antoniego Winiarskiego (2557112, 359 1198 - Elba, Korsyka, Sardynia).

5.06.2004. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej do Częstochowy.  9.30 - Msza św. koncelebrowana przez Kapelanów KIK w Kaplicy Matki Bożej. 11.30 - 13.30 - Aula Jana Pawła II - wykład wygłosi prof. Andrzej Zoll, 13.45 - modlitwa i złożenie kwiatów przed pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 14.00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
12.06.2004. Góra Św. Anny, Opole. Koszt 35 zł.
19.06.2004. Płoki, Czerna, Trzebinia. Koszt 27 zł.
8 - 23.07.2004. Elba, Sardynia, Korsyka. Koszt: 950 euro.
28.08.2004. Rychwałd, Maków Podhalański, Ludźmierz. Koszt 40 zł.
24 - 26.09.2004. Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Warmiński. Koszt 195 zł, bez wyżywienia 145 zł.
2 - 3.10.2004. Głogówek, Bardo Śląskie, Wambierzyce, Międzygórze, Kłodzko. Koszt 130 zł, bez wyżywienia 95 zł.

REKOLEKCJE

Rekolekcje KIK w Brennej od 17 do 19 września 2004 r. poprowadzi ks. HERBERT HLUBEK. Zapisy przyjmuje Zofia Adamska, tel. (32) 707 6573.

Dyskusja panelowa na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego
3 czerwca 2004 - czwartek - godz. 17.00

Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2.
W panelu wezmą udział przedstawiciele następujących komitetów wyborczych:
Liga Polskich Rodzin,
Narodowy Komitet Wyborców,
Platforma Obywatelska,
Prawo i Sprawiedliwość.

Spotkania

Wtorek 8.06.2004. Dr Antoni Winiarski - "Zjawiska przyrody w Biblii". Wykład na spotkaniu Sekcji Nauka-Wiara. Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.

Środa 9.06.2004. Ks. dr hab. Józef Kozyra, kapelan KIK. Godz. 17.00 - pytania i odpowiedzi. Godz.18.00 Krąg Biblijny "List św. Pawła do Rzymian". Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2/13.

 Dyżury radnych

Wiceprezes Zarządu KIK, Jerzy Dolinkiewicz - radny Rady Miejskiej w Katowicach - dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 19.15 - 20.00 w salce Sekcji KIK na Tysiącleciu Górnym - Katowice ul. Ułańska 13, Parafia pw. Matki Bożej Piekarskiej.
Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK w Katowicach.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Papieża Jana Pawła II na rok 2004

Maj: Ogólna: Aby rodzina, oparta na małżeństwie zawartym miedzy mężczyzną i kobietą, była uznawana za podstawową komórkę społeczeństwa. Misyjna: Aby dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Eucharystia była dla katolików sercem i duszą działalności misyjnej.
Czerwiec: Ogólna: Aby chrześcijanie byli świadomi swej odpowiedzialności za świadectwo o miłości Boga do każdego człowieka i całej ludzkości. Misyjna: Aby w krajach azjatyckich wzrastało poszanowanie wolności religijnej - podstawowego prawa człowieka.

Intencje II Krucjaty Modlitwy za Ojczyznę

Maj: Aby władze rządowe i samorządowe oraz pracodawcy bardziej zdecydowanie poszukiwali nowych rozwiązań problemu bezrobocia w Polsce.
Czerwiec: Aby kultura polska odnalazła swoje miejsce we Wspólnocie Europejskiej.Składki: Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Rachunek Bankowy: Górnośląski Bank Gospodarczy S.A., I/O Katowice, 64 1560 1108 0000 9060 0004 3851
W każdy ostatni piątek miesiąca podczas dyżuru skarbnik przyjmuje składki członkowskie.
Biblioteka KIK czynna wgodzinach dyżurów. Zapraszamy.

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html

E-mail: awini@us.edu.pl


Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13) we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 400. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html