Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

      Nr 1-2 (145-146) 11 lutego 2004

   Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha". Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: "I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala". Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: "Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym".  Mk 7,14-23

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2004 roku
Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju (fragmenty)

   (...) W rzeczywistości bowiem, dla chrześcijanina głoszenie pokoju jest zwiastowaniem Chrystusa, który jest "naszym pokojem" (Ef 2, 14) i przepowiadaniem Ewangelii, która jest "Ewangelią pokoju" (Ef 6, 15), jest wezwaniem skierowanym do wszystkich, aby byli tymi, "którzy wprowadzają pokój" (Mt 5, 9). (...)
   Co więcej, Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem. Powinien on być budowany na filarach wskazanych przez błogosławionego Jana XXIII w Encyklice "Pacem in terris", to znaczy na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. (...)
   Obok przepisów prawnych poszczególnych ludów stopniowo tworzył się inny zbiór norm, który został określony ius gentium (prawo narodów). Z upływem czasu ten zbiór był coraz lepiej precyzowany w świetle historycznych dziejów różnych narodów.
   Wraz z powstaniem nowoczesnych państw proces ten doznał wielkiego przyspieszenia. Od XVI wieku prawnicy, filozofowie i teolodzy podejmowali trud opracowywania różnych działów prawa międzynarodowego, zakorzeniając je w fundamentalnych postulatach prawa naturalnego. (...)
   Miłość jest również najwyższą i najszlachetniejszą formą relacji pomiędzy istnieniami ludzkimi. Niech więc to miłość ożywia każdy wymiar ludzkiego życia, rozszerzając się również na porządek międzynarodowy. Jedynie ludzkość, pośród której zapanuje "cywilizacja miłości", będzie mogła cieszyć się prawdziwym i trwałym pokojem. (...)
     Cały tekst Orędzia zamieszczony jest  w "Naszym Dzienniku" z 31 XII 2003 - 1 I 2004 s. 16-17, w "Niedzieli" z  4 I 2004, s. 8-9, a fragmenty w "Głosie" nr 1 z 2004 s. 11 i w "Gościu Niedzielnym" z 4 I 2004, s. 7.

Orędzie Prymasa Polski na Boże Narodzenie: Wielka i jedyna nadzieja - Chrystus (fragmenty)

   (...) Jak niegdyś w Egipcie, za czasów Mojżesza, kraj nawiedziły plagi, tak i my cierpimy doświadczając, jak złe zachowania społeczne rujnują moralną i narodową tkankę naszej wolności i demokracji. Jedna z plag to korupcja i afery.
   (...) Plagą jest także bezrobocie. Modlimy się za tych bezczynnie stojących i za ich rodziny, bo nikt ich nie najął do pracy, bo miejsca pracy zanikają. (...) Modląc się, składajmy życzenia: aferzystom - aby zaniechali tego procederu; bezrobotnym - aby znaleźli pracę; pijącym alkohol - aby weszli na drogę abstynencji. (...) Głos nr 1, 2004, s. 10

SPOTKANIE OPŁATKOWE

   Tegoroczne spotkanie opłatkowe odbyło się 4 stycznia 2004 r. w naszej nowej siedzibie. Jak zwykle rozpoczęło się Mszą św. W homilii ks. Arcybiskup Damian Zimoń kilkakrotnie nawiązał do Pisma Świętego, wspomniał błogosławionego ks. Emila Szramka i zachęcił nas (przypominając słowa Ojca Świętego o wypłynięciu na głębię) do nie lękania się dążeń do świętości. Ks. Arcybiskup dotknął też spraw społecznych zwracając uwagę na niesprawiedliwe traktowanie górnictwa przez energetykę, która płaci zbyt niskie ceny za węgiel.
   Modlitwę wiernych przygotował i odczytał Wojciech Sala:
   Maryja zawierzyła Bogu odpowiadając na głos Anioła "Niech mi się stanie według słowa Twego". Módlmy się za nasz Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, abyśmy z ufnością przyjmowali zadania powierzane nam przez Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
   Maryja niosła pomoc starej Elżbiecie. Módlmy się za nas chrześcijan, byśmy nie ustawali w niesieniu pomocy starym i chorym, biednym i cierpiącym, aby oni mogli rozpoznać w nas przychodzącego Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
   Jezus urodził się w ubogiej stajni w czasie spisu ludności. Módlmy się za polityków by poprzez swe decyzje służyli dobru powierzonych sobie społeczeństw, a nie wpędzali je w biedę. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
   Symeon przedstawił światu Mesjasza. Módlmy się za Księdza Arcybiskupa Damiana i księży kapelanów, by wytrwali w świadczeniu o Chrystusie wobec powierzonego sobie ludu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
   Słuchacze byli zdumieni bystrością umysłu i odpowiedziami dwunastoletniego Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. Módlmy się za Ojca świętego Jana Pawła II, aby jego nauczanie przynosiło owoc stokrotny. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
   Módlmy się za zmarłych księży kapelanów, członków Klubu, zmarłych z ich rodzin by dostąpili wiecznej szczęśliwości w Jezusie Chrystusie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
   Dalsza część spotkania odbyła się w sali na parterze. Wysłuchaliśmy pięknego koncertu kolęd w wykonaniu chóru Dei Patris. Potem nastąpiło wręczenie dyplomu członka honorowego KIK Ks. Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi. Prof. Henryk Górecki, również od ostatniego Walnego Zebrania członek honorowy naszego KIK, był nieobecny.

Chór "Dei Patris".

Od lewej: Antoni Winiarski prezes KIK, Ks. Abp Damian Zimoń Metropolita Katowicki, Józef Kocurek wiceprezydent Katowic, Ks. Józef Kozyra kapelan Klubu.

Zdjęcia Piotr Urbanowicz
   Po zaintonowaniu "Podnieś rękę Boże Dziecię..." przez naszego kapelana ks. prof. Józefa Kozyrę dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia.
Stanisław Waluś


   Ks. Arcybiskup Damian Zimoń, Metropolita katowicki, doktor teologii, urodził się 25.X.1934 r. w Niedobczycach w rodzinie górniczej. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1957 roku. Przed otrzymaniem sakry biskupiej był proboszczem w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach. Po odejściu na emeryturę księdza biskupa Herberta Bednorza w 1985 r., Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Go ordynariuszem diecezji katowickiej. Od 25 marca 1992 r. jest arcybiskupem metropolitą katowickim. Ks. Arcybiskup Damian Zimoń jest członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa.
Swoją działalnością duszpasterską i społeczną Metropolita katowicki wpisuje się w tradycję Kościoła katolickiego na Śląsku, który zawsze był blisko życiowych i społecznych problemów mieszkańców naszego regionu. W homiliach często porusza tematykę społeczną, szczególną troską otaczając śląską rodzinę opartą na tradycyjnych wartościach. Wielokrotnie wypowiadał się przeciw handlowi w niedzielę, zwracał uwagę na godność ludzi pracy, na problemy bezrobocia. Ks. Arcybiskup Damian Zimoń patronował wielu konferencjom naukowym i popularnonaukowym oraz imprezom artystycznym. Dzięki Jego staraniom został utworzony Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Śląskim. Działalność Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia stanowi cenny wkład do kultury Śląska również poprzez wydawnictwa książkowe.
Ks. Arcybiskup Damian Zimoń jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach od 1985 r. Patronował wielu imprezom organizowanym przez Klub, m.in. Dniom Kultury Chrześcijańskiej. Otworzył ogrody Kurii Metropolitalnej dla dzieci w Dniu Dziecka. Ta wielka dziś impreza jest już od 11 lat współorganizowana przez nasz Klub. Metropolita katowicki na różnych płaszczyznach wspierał działalność Klubu. Zawsze możemy liczyć na Jego życzliwość i przychylność.

   Prof. Henryk Mikołaj Górecki urodził się 6.XII.1933 r. w Czernicy koło Rybnika w rodzinie, gdzie od pokoleń była tradycja domowego, amatorskiego muzykowania. W 1955 r. rozpoczął studia w klasie kompozycji Bolesława Szabelskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, gdzie pracuje od 1965 roku i której zostaje rektorem w latach 1975 - 1979. Już w 1957 r. w macierzystej uczelni miał miejsce jego pierwszy studencki koncert monograficzny. Rok później sukces na festiwalu "Warszawska Jesień". Takie dzieła jak "Muzyka Staropolska" (1969), kantata "Ad Matrem" (1971), II Symfonia "Kopernikowska" (1972) czy III Symfonia "Symfonia Pieśni Żałosnych" (1976), która w sposób szczególny przyczyniła się do uznania Kompozytora poza granicami naszego kraju - są milowymi krokami Jego twórczości. Nie sposób tu wymienić wszystkie znaczące dzieła Profesora, dlatego wspomnę tylko niektóre inspirowane pierwiastkiem religijnym - Psalm "Beatus vir" (1979) dla upamiętnienia męczeńskiej śmierci św. Stanisława, "Amen" (1975), Miserere (1981), Totus Tuus (1987), Przybądź Duchu Święty (1988) czy "Kantata o Świętym Wojciechu" (2000).
Utwory Profesora były wielokrotnie nagradzane zarówno w kraju, jak i zagranicą. Profesor Henryk Mikołaj Górecki jest doktorem honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Michigan, Uniwersytetu Victoria, Uniwersytetu w Montrealu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Z rąk Metropolity katowickiego otrzymał w tym roku prestiżową nagrodę "Lux ex Silesia".
Profesor Henryk Mikołaj Górecki był współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach i jego pierwszym prezesem w latach 1980 - 1984. W tych trudnych czasach jego autorytet przyczynił się do zarejestrowania Klubu i umożliwił działalność Klubową. Chociaż dziś mieszka na Podhalańskiej ziemi, sprawy Klubu ciągle są Mu bliskie.

Antoni Winiarski


OPŁATEK

   Od dzieciństwa Wigilia Bożego Narodzenia kojarzy nam się z dzieleniem się opłatkiem. W mojej rodzinnej tradycji był to opłatek posmarowany miodem. Skąd się wziął ten piękny zwyczaj? Nazwa opłatek pochodzi od łacińskiego słowa oblata, czyli ofiara. Dawniej używano także innej nazwy, dziś zapomnianej - brachiatellum, która wskazuje na dzielenie się z innymi. Używano również słów printe, od imprimere - wyciskać (postacie, symbole) oraz speculatius, od speculum - obraz.
   Już w początkach Kościoła dzielono się chlebem w postaci opłatka, lecz zwyczaj ten był związany z Eucharystią, a nie z wigilią Bożego Narodzenia. Błogosławiono chleby zwykle w czasie Mszy św. i dzielono się nimi. Pobłogosławione chleby zwano eulogiami. Przesyłali je sobie nawzajem biskupi oraz kapłani wiernym.
W IX w. dekrety synodów karolińskich zerwały z tą starożytną tradycją, gdyż obawiano się zatarcia w świadomości wiernych różnicy między chlebem pobłogosławionym, a konsekrowaną Hostią.
   Podczas dzielenia się opłatkiem składamy sobie życzenia zarówno dobra materialnego, jak i duchowego. Najstarsza wzmianka o dzieleniu się opłatkiem w Polsce w dzień wigilijny pochodzi z końca XVIII w. Dzisiaj jest to już wyłącznie polski zwyczaj, który rozwinął się w okresie zaborów. Pewien znany mi nauczyciel angielskiego - Amerykanin mieszkający w Filadelfii, na święta Bożego Narodzenia dostawał od polskich znajomych listy, w których znajdywał opłatki. Nie wiedział, co robić z tym cienkim białym kruchym waflem do czasu, gdy w Polsce został zaproszony na Wigilię.
   O tej pięknej tradycji, tak pisał Cyprian Kamil Norwid:
   "Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
   Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
   Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
   Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie".
   Pod koniec XIX wieku tradycja ta zaczęła przygasać, a w kręgach inteligenckich była nawet lekceważona. Po wojnie opłatkiem dzielono się w rodzinnym gronie. W parafiach, różne grupy parafialne organizowały spotkania bożonarodzeniowe połączone z łamaniem się opłatkiem.
   Obecnie spotkania bożonarodzeniowe urządzane są także w zakładach pracy i instytucjach. Bywa wtedy, że opłatkiem dzielą się ludzie, którzy nie są dla siebie życzliwi. Jeśli dzielenie się opłatkiem nie jest związane z rzeczywistym pojednaniem, to mamy do czynienia jedynie z pustym, zewnętrznym gestem.
   Łamiąc się dzisiaj opłatkiem, prośmy Boga Wszechmogącego o udzielenie wszystkich potrzebnych nam Łask.

Antoni Winiarski, 4.01.2004 r.
"Prosiłem Cię Panie o siłę, abym mógł osiągnąć sukces - uczyniłeś mnie słabym, abym mógł nauczyć się posłuszeństwa.
Prosiłem Cię o zdrowie, żebym mógł dokonać wielkich rzeczy - uczyniłeś mnie kaleką, abym mógł czynić rzeczy lepsze.
Prosiłem Cię o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy - otrzymałem ubóstwo, aby być mądrym.
Prosiłem Cię o władzę, aby uzyskać poszanowanie wśród ludzi - uczyniłeś mnie słabym, abym odczuwał bardziej potrzebę Ciebie.
Prosiłem Cię o przyjaźń, abym nie był sam - dałeś mi serce do kochania wszystkich braci.
Nie otrzymałem nic z tego, o co prosiłem. Otrzymałem jednak wszystko to, czego oczekiwałem i potrzebowałem. Dzięki Ci, o PANIE!" (autor nieznany)
AKADEMICKIE REKOLEKCJE ADWENTOWE W GLIWICACH
   W dniach 15-17 grudnia odbyły się w katedrze gliwickiej adwentowe rekolekcje akademickie, prowadzone przez ojca Włodzimierza Zatorskiego - benedyktyna z Tyńca. Rekolekcjonista, jak sam powiedział, bardzo związany jest z Gliwicami i gliwicką Uczelnią, której studentem był przed laty.
   Kanwą dla rozważań ojca Włodzimierza były trzy ewangeliczne pieśni-kantyki, odmawiane codziennie przez duchownych (a także licznych świeckich wiernych) podczas Liturgii Godzin. Omawiając je rekolekcjonista zastanawiał się, jaka powinna być postawa człowieka wobec Boga.
   W dniu pierwszym przedmiotem rozważań była Pieśń Maryi (Magnificat), a zasadniczą myślą - pokora Maryi, otwierającej się całkowicie na działanie Boga w niej i przez nią. W postawie Maryi wielbiącej Boga, który obdarzył ją wielką łaską ("błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia") i radującej się z tego, nie ma fałszywej skromności. Maryja wie, że jej wywyższenie całkowicie zależy od Boga, który "wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy". Tylko człowiek, który się uniży i poddaje się woli Bożej, może ujrzeć Chwałę Bożą. Maryja jest w tym niedościgłym wzorem dla nas.
   W drugim dniu rozważana była Pieśń Zachariasza (Benedictus). Zachariasz, któremu po urodzeniu się syna i nadaniu mu imienia Jan, rozwiązał się język, błogosławił Boga. Jednak powodem błogosławieństwa nie była radość z powodu tych urodzin, ale radość ze spodziewanego już niedługo narodzenia się Jezusa-Mesjasza: "Błogosławiony Pan Bóg Izraela bo .... wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida" (sam Zachariasz, jako kapłan należał do pokolenia Lewiego).
   Zachariasz widzi szerzej. Jego osobista radość nie zasłania mu radości z powodu "serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają". W postawie Zachariasza istotne jest błogosławieństwo Bogu za Jego łaski, wdzięczność za realizację Jego obietnic wobec swojego ludu, dostrzeganie planów Bożych i, jak u Maryi, uniżenie (ważny jest "Najwyższy", którego prorokiem będzie Jan i któremu "pójdzie przygotować drogi").
   W ostatnim dniu przedmiotem refleksji był  Kantyk Symeona. Ten prawy i pobożny człowiek oczekiwał "pociechy Izraela",  a Duch Święty mu objawił, że nie umrze, aż zobaczy  Mesjasza Pańskiego. Gdy we wnoszonym do świątyni Dzieciątku Jezus rozpoznał Mesjasza prosi Boga o śmierć ("Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju"), w obliczu Życia (bo "moje oczy ujrzały Twoje zbawienie"). To znak dla niego, że śmierć nie jest końcem, lecz narodzinami do nowego, wiecznego Życia w szczęśliwości. Ta postawa Symeona jest również dla nas wzorem jak realistycznie patrzeć na nasze życie i obietnice życia wiecznego.
Michał Krompiec, Marek Smolik


Listy czytelników

   Tak zatytułowaliśmy jeden z działów w pierwszym numerze Biuletynu "Dlatego" z 29 września 1990 r. Kartka z podziękowaniami od ks. biskupa Stanisława Stefanka przysłana pod koniec ubiegłego roku była dla mnie inspiracją zebrania zapisanych głosów czytelników i do podzielenia się nimi z Czytelnikami biuletynu "Dlatego".
               Stanisław Waluś


 Dziękuję za wszystkie teksty wysyłane systematycznie do Ośrodka w Warszawie i do Łomży
Szczęść Boże
                         Stanisław Stefanek Tchr
29.10.03           Biskup Łomżyński

Szanowny Panie,
Dziękuję za zdjęcie, biuletyn i program Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Cieszę się, że w biuletynie cytowany jest już "Tygodnik Powszechny", którego jestem stałą i wierną czytelniczką od lat.
Uważam, że jest to czasopismo, które ze względu na głoszoną tolerancję, poszanowanie godności każdego człowieka, jest bliskie nauczaniu Jana Pawła II.
Z serdecznymi pozdrowieniami
5.11.03            Teresa Stareczek  [Zabrze]

Dnia 26 listopada 2003 roku w salce parafialnej przy kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża w Gliwicach odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Jerzym Robertem Nowakiem na temat "Zagrożenia dla Polski". Prelegent z niezwykłą głębią omówił aktualną sytuację społeczo-polityczną w kraju. Jako gorący patriota nakreślił w sposób udokumentowany zagrożenia zarówno ekonomiczne jak i moralno-religijne dla istnienia Polski i życia Polaków, które są wynikiem posunięć ostatnich tzw. pseudoelit społeczno-politycznych. Spotkanie to miało bardzo żywy przebieg, przy pełnym audytorium trwało 3,5 godziny.
14 XII 2003     Andrzej Judka [Gliwice]

Niech Boże Dziecię obdarza hojnie swymi łaskami: radością, pokojem a w Nowym Roku - 04 niech błogosławi Panu Jego Rodzinie i Klubowi I. K., - któremu Pan jest wiernie oddany.
Dziękuję za biuletyny - i gorąco pozdrawiam.
2003 r.             W. Rataj  [Wrocław]

Odeszła do Pana

   18 grudnia 2003 r. odeszła do pana dr inż. Anna Skrzywan - Kosek. Do KIK-u należała od czerwca 1981 r. (deklaracja członkowska nr 548). Była jednym z członków założycieli NSZZ "Solidarność" w Politechnice Śląskiej i długoletnim członkiem Komisji Rewizyjnej. Została odznaczona Srebrnym Medalem 20-lecia "Solidarności" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".
   Annę pamiętam z okresu studiów jako Panią Doktor z laboratorium w 1969 r., uczestniczkę strajku w 1981 r. (i Mszy św. w sali wykładowej na drugim piętrze w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki), wymagającego ale i życzliwego dydaktyka, pracowitego redaktora Zeszytów Naukowych i osobę, która zawsze była gotowa służyć bezinteresowną pomocą.

      Stanisław Waluś


NASZE ROCZNICE

440 lat temu (7 lutego 1564 r.) wojska litewskie zadały klęskę wojskom rosyjskim pod Orszą.
160 lat temu (24 II 1844 r.) rozpoczęto budowę pierwszej linii kolejowej w Galicji, łączącej Kraków z Wiedniem.
130 lat temu (24 I 1874 r.) w Pratulinie na Podlasiu kozacy zamordowali 13 unitów. Są to: Wincenty Lewoniuk, Daniel Karmasz, Łukasz Bojko, Bartłomiej Osypiuk, Onufry Wasyluk, Filip Geryluk, Konstanty Bojko, Anicet Hryciuk, Ignacy Frańczuk, Jan Andrzejuk, Konstanty Łukaszuk, Maksym Hawryluk, Michał Wawryszuk. Zostali beatyfikowani 6 X 1996 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
115 rocznica (23 I 1889 r.) śmierci Ignacego Domeyki, filomaty i przyjaciela Mickiewicza. W uznaniu zasług rząd chilijski nadał mu honorowe obywatelstwo.
110 lat temu (8 I 1894 r.) w Zduńskiej Woli urodził się Rajmund Maria Kolbe. Beatyfikowany przez papieża Pawła VI 17 października 1971 r., kanonizowany 10 października 1982 r. przez Jana Pawła II.
100 lat temu (8 II 1904 r.) okręty japońskie zaatakowały flotę rosyjską w Port Artur - rozpoczęła się wojna rosyjsko-japońska.
85. rocznica (15 I 1919 r.) zaproszenia do Wersalu przez zwycięskie mocarstwa polskiej delegacji z Romanem Dmowskim i Ignacym Paderewskim na czele (celem udziału w dyskusji nad przyszłymi granicami odrodzonej Polski).
85 lat temu (16 I 1919 r.) u brzegów Sycylii, w katastrofie morskiej zginął twórca polskiego harcerstwa Andrzej Małkowski.
85 lat temu (29 I 1919 r.) w rejonie Skoczowa rozpoczęły się trzydniowe walki, w których polskie oddziały dowodzone przez płk. Franciszka Latinika powstrzymały czeską ofensywę.
85. rocznica (7 II 1919 r.) powołania Najwyższej Izby Kontroli.
80 lat temu (3 II 1924) zmarł prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, który był zwolennikiem odbudowy państwa polskiego.
65. rocznica (10 II 1939 r.) odejścia do Pana papieża Piusa XI, autora między innymi encyklik: "Divini Redemptoris promissio" (O bezbożnym komuniźmie) i "Mit brennender Sorge" (Ze szczególną troską - o antychrześcijańskim, rasistowskim charakterze narodowosocjalistycznego reżimu w hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej).
60 lat temu (29 I 1944 r.) partyzanci sowieccy i żydowscy dokonali masowej zbrodni na mieszkańcach polskiej wsi Koniuchy.
60. rocznica (1 II 1944 r.) akcji bojowej na dowódcę SS i policji na dystrykt warszawski gen. Franza Kutscherę, dokonanego w Warszawie przez żołnierzy z oddziału specjalnego Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.
60 lat temu (25 II 1944 r.) zgodnie z poleceniem generalnego gubernatora Hansa Franka specjalnym nadzorem policyjnym otoczono działalność duchowieństwa, zwłaszcza głoszone w kościołach kazania.
50. rocznica (28 I 1954 r.) śmierci prof. Eugeniusza Romera, uczonego geografa, twórcy nowoczesnej kartografii. Jego życie było stałym poszukiwaniem prawdy. Owocem tego było osiągnięcie przez niego pod koniec życia głębokiej religijności.
50 lat temu (19 I 1954 r.) w Krakowie zmarł Ludwik Solski, zaliczany do grona najwybitniejszych polskich aktorów.
40 lat temu (5 I 1964 r.) w Jerozolimie miało miejsce spotkanie papieża Pawła VI z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Atenagorasem, pierwsze od 1439 r.
25. rocznica śmierci (15 I 1979 r.) Olgi z Drahonowskich Małkowskiej - pierwszej Komendantki Skautek.
15. rocznica śmierci księdza Stanisława Suchowolca. W nocy z 29 na 30 stycznia 1989 r. na plebani kościoła Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku udusił się dwutlenkiem węgla w wyniku zbrodniczego podpalenia. Odprawiał Msze Święte w intencji Ojczyzny. Był przez pracowników SB inwigilowany i kilkakrotnie pobity.

Zebrał Stanisław Waluś
MOIM ZDANIEM
   1. Warto odwiedzić księgarnię "Antyk"
   27 listopada 2003 r. po załatwieniu sprawy służbowej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym idąc na dworzec wstąpiłem do księgarni "Antyk" znajdującej się w podziemiach kościoła pw. Wszystkich Świętych (wejście od ul. Świętokrzyskiej). Długo przeglądałem wiele interesujących i wartościowych książek i czasopism. Ograniczone zasoby finansowe i pojemność mieszkania spowodowały, że kupiłem tylko: Kalendarz Słowa Bożego (werbistów) na 2004 r., książeczkę ks. Józefa Kryszyńskiego "Antysemityzm, Antyjudaizm, Antypolonizm" wydaną przez Dom Wydawniczy "Ostoja", i po jednym egzemplarzu czasopism: "Arcana" i "Cywilizacja". W "Arcanach" między innymi jest ciekawy artykuł wieloletniego redaktora "Tygodnika Powszechnego" Marka Skwarnickiego pt. "Katolicyzm otwarty", a w "Cywilizacji" ks. biskupa Stanisława Wielgusa "Kościół katolicki dziś".
   2. Warto przeczytać dwa listy do Ks. Prymasa
W "Rzeczpospolitej" nr 281 z 3.12.2003 r. na str. 2 został zamieszczony list otwarty do Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski podpisany miedzy innymi przez kilku członków dwóch KIK-ów. W liście tym jest następujące zdanie: "W ten głęboki smutek Kościoła wpisuje się nasze zasmucenie obecnością książek zawierających antysemickie przesłanie oraz szerzących nienawiść w podziemiach kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie."
   W "Niedzieli" z 11 stycznia 2004 r. na str. 11 jest zamieszczony wywiad z ks. inf. Zdzisławem Królem - proboszczem warszawskiej parafii Wszystkich Świętych. Przytoczę tu fragment tego wywiadu: "Przeciwko "Antykowi" toczyło się postępowanie prokuratorskie. Byłem za tym, aby przestępstwo, gdy zostanie stwierdzone, było ukarane. Oświadczyłem to prokuraturze w korespondencji, którą prowadziłem. Zakończono śledztwo, stwierdzając, że nie ma znamion przestępstwa. Więcej - zaznaczono, że Księgarnia prowadzi działalność patriotyczną. Mam taką opinię prokuratury."
   W nawiązaniu do wymienionego wyżej listu w "Naszej Polsce" z 9 grudnia 2003 r. został opublikowany "List otwarty do JE Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski" podpisany między innymi przez członka trzeciego KIK-u. Przytoczę tu dwa fragmenty z tego listu: "Z oburzeniem reagujemy na oszczercze oskarżenia wysunięte przeciwko Księdzu Prymasowi oraz licznym innym hierarchom i księżom katolickim w paszkwilanckiej książce Zamiast procesu. Bardzo niepokoi nas narastająca fala wybryków antypolskich, szkalowania Kościoła i bluźnierstw. ... Apelujemy do Księdza Prymasa, by stanowczo przeciwstawił się godzącej w księgarnię "Antyk" nowej próbie drastycznego zamachu na wolność słowa." Pod tym listem podpisało się jeszcze wiele osób i między innymi dwóch członków czwartego KIK-u ("Nasza Polska" z 16 XII 2003 r. i z 13 I 2004 r.).
   3. O co chodzi?
   Warto przeczytać list o. prof. J. Zbudniewka
   Moim zdaniem warto z uwagą przeczytać list ojca prof. Janusza Zbudniewka OSPE (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) do "Rzeczypospolitej" opublikowany w tygodnikach katolickich. Przytoczę jedno zdanie z tego listu: "Nikt nie zmusza nikogo, by ją odwiedzał i nabywał w niej wolną prasę i książki, które ukazują inne bolesne fakty naszej przeszłości i teraźniejszości, ostatnio zacierane i fałszowane w związku z prawie całkowitym zawłaszczeniem polskiej prasy przez obcy narodowym interesom kapitał, a także przez środowiska, które nie darzą sympatią naszej narodowej przeszłości, by nie powiedzieć: zniesławiają ją." Moim zdaniem warto przeczytać te trzy listy i inne, jakie się ukazały w tygodnikach.
Stanisław Waluś


WARTO PRZECZYTAĆ

   Proszę Czytelników naszego biuletynu "Dlatego" o przysyłanie informacji o przeczytanych wartościowych książkach z podaniem pełnych danych bibliograficznych oraz danych o możliwości zakupu, wypożyczenia. Zamieszczenie takiej informacji w biuletynie będzie naszą formą dzielenia się. Informacja nie powinna być zbyt długa.

                 Stanisław Waluś
PIELGRZYMKI

   Wszystkie pielgrzymki bez przejazdów nocnych. Zapisy na pielgrzymkę na Elbę, Sardynię i Korsykę: Antoni Winiarski (255 71 12, 359 11 98, 0505 732 793, awini@us.edu.pl lub w lokalu Klubu.
   Zapisy na pozostałe pielgrzymki: Jan Mikos (254 40 60 po godz. 20), w lokalu Klubu lub w kancelarii parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na os. Tysiąclecie Dolne w Katowicach.
   17.04.2004. Mogiła, Katedra Wawelska, Łagiewniki, autokar, ubezpieczenie, przewodnik, koszt 25 zł.
   21 - 25.04.2004. UKRAINA:  Lwów, Stanisławów, Stryj, Halicz. Autokar, noclegi, sniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 440 zł (czł. KIK 435 zł.).
   1 - 9.05.2004. BOŚNIA I HERCEGOWINA, CHORWACJA, AUSTRIA: Medjugorie, Kahlenberg, Wiedeń, Tihalin, Makarska, Split, Ołomuniec. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 100 euro + 465 zł. (czł. KIK 460 zł.).
   14 - 16.05.2004 - Sanktuaria: Zawada, Leżajsk, Kalwaria Pacławska, Tuchów. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 120 zł.
   Maj 2004 - Pielgrzymka KIK do Matki Bożej Boguckiej.  Szczegóły w DODATKU
   25 - 29.05.2004. LITWA: Wilno, Troki, Kowno, Sejny. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 85 euro + 240 zł. (czł. KIK 235 zł.).
   5.06.2004. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej do Częstochowy.
   5 - 6.06.2004. Święty Krzyż, Kodeń, Ostrów Lubelski, Wąwolnica.  Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt z wyżywieniem 130 zł, bez wyżywienia 95 zł.
   12.06.2004. Góra Świętej Anny, Opole. Autokar, ubezpieczenie. Koszt 35 zł.
   19.06.2004. Płoki, Czerna, Trzebinia. Autokar, ubezpieczenie. Koszt 27 zł.
   Lipiec 2004. Elba, Sarynia, Korsyka. Szczegóły w DODATKU
   28.08.2004. Rychwałd, Maków Podhalański, Ludźmierz. Autokar, ubezpieczenie. Koszt 40 zł.
   24 - 26.09.2004. Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Warmiński. Autokar, noclegi, ubezpieczenie, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad, kapłan. Koszt z wyżywieniem 195 zł, bez wyżywienia 145 zł.
   2 - 3.09.2004. Głogówek, Bardo Śląskie, Wambierzyce, Międzyrzecze, Kłodzko. Autokar, nocleg, obiadokolacja, śniadanie, obiad, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt z wyżywieniem 130 zł, bez wyżywienia 95  zł.

REKOLEKCJE KIK U OO JEZUITÓW W CZECHOWICACH

   Od 19 do 21 marca 2004 r. Zapisy przyjmuje Zofia Adamska, tel. (32) 7076573

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA INTELIGENCJI
21.03 - 23.03.2004
Ojciec dr Lucjusz Wójtowicz OFM
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Katowicach
DUCHOWOŚĆ FRANCISZKAŃSKA W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

21.03 - niedziela
19.30 - Msza św. z homilią
22.03 - poniedziałek
17.00 - nabożeństwo pokutne, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do sakramentu pojednania i pokuty
17.30 - konferencja
18.00 - Msza Św. z homilią
23.03 - wtorek
17.00 - Różaniec Św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do sakramentu pojednania i pokuty
17.30 - konferencja
18.00 - Msza Św. z homilią i zakończenie rekolekcji
Katowice, Kościół Garnizonowy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20

 Dyżury radnych

   Wiceprezes Zarządu KIK, Jerzy Dolinkiewicz - radny Rady Miejskiej w Katowicach - dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 19.15 - 20.00 w salce Sekcji KIK na Tysiącleciu Górnym - Katowice ul. Ułańska 13, Parafia pw. Matki Bożej Piekarskiej.
   Radny Rady Miejskiej w Katowicach - Wojciech Boroński, dyżuruje w sprawach społecznych Miasta Katowice w każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka), Katowice pl. Ks. E. Szramka 2.

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy przez Papieża Jana Pawła II na rok 2004

   Luty: Ogólna: Aby pokojowe współżycie między chrześcijanami, żydami i muzułmanami w Ziemi Świętej stało się rzeczywistością. Misyjna: Aby w Oceanii zatroszczono się o powołania kapłańskie i zakonne  w służbie ewangelizacji w Kościele lokalnym.
   Marzec: Ogólna: Aby poszanowanie ziemi, kultury, tradycji i praw ludów tubylczych przyczyniło się do osiągnięcia harmonii pomiędzy nimi a ludnością, wśród której żyją. Misyjna: Aby w Afryce, dzięki wielorakości charyzmatów, pogłębiła się współpraca zgromadzeń misyjnych z Kościołami lokalnymi.

Intencje II Krucjaty za Ojczyznę
   Luty - o nowe powołania zakonne i kapłańskie w Kościele polskim.
   Marzec - aby Wielki Post stał się czasem nawrócenia i spotkania z miłosierną miłością Boga dla każdego z nas oraz naszych rodzin.


Składki: Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11
W każdy ostatni piątek miesiąca podczas dyżuru skarbnik przyjmuje składki członkowskie.
Biblioteka KIK czynna we wtorki i piątki w czasie dyżurów.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html

E-mail: awini@us.edu.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach (pl. Ks. Emila Szramka 2/13) we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 400. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
     DODATEK DO BIULETYNU

   * Wskutek zmian w kursowaniu promów na Cypr, rezygnujemy z wyjazdu na Cypr, Kretę i Rodos. Od 8 do 23 lipca będziemy pielgrzymować na Elbę, Sardynie i Korsykę. 
   Zobaczymy nuragi, megality liczące tysiące lat, zabytki z czasów rzymskich, a nawet katalońskie miasto! Podziwiać będziemy wspaniałą przyrodę, fantastyczne kształty i kolory skał, dzikie wąwozy i urwiska nurzające się w morzu. Modlić będziemy się w katedrach, nawiedzać sanktuaria, które są wyrazem lokalnej pobożności i śladem Bożej opieki nad grzesznymi ludźmi. Codziennie będziemy uczestniczyć we Mszy św. Zatrzymamy się też w kaplicy pieśni "Cicha noc". 
   Trasa: Katowice, Elba, Civitavecchia, Cagliari (Sardynia), Oristano, Alghero, Sassari, Bonifacio (Korsyka), Ajaccio, Porto, Calvi, Bastia, Livorno, Piza, Bolzano, Gross Glockner (lodowiec), Salzburg - Oberndorf, St. Florian, Katowice. 
   Świadczenia: Autokar, promy, noclegi, śniadania, ciepłe kolacje, ubezpieczenie, opieka pilota i przewodnika.
   Koszt pielgrzymki: 950 euro. 
   Zapisy od piątku 20 lutego - podczas dyżurów w lokalu Klubu (wtorki 16.30 - 17.30 oraz piątki 17.00 - 18.00), telefonicznie: tel. dom 255 71 12, tel. służb. 359 1198 lub pocztą elektroniczną: awini@us.edu.pl. Pierwsza wpłata w wysokości 300 zł w ciągu tygodnia od dnia zapisu. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 4 czerwca.

   ** 5 marca na ekrany polskich kin wejdzie film Mela Gibsona "Pasja" opowiadający o ostatnich 12 godzinach życia Jezusa Chrystusa. W czwartek, 25 marca 2004 o godz. 17.00 ks. Edmund Fórmanowski poprowadzi dyskusję n.t. filmu "Pasja". 

   *** Pielgrzymka ruchów i stowarzyszeń katolickich do Matki Bożej Boguckiej organizowana przez nasz Klub odbędzie się w sobotę 22 maja 2004.

   **** 5 czerwca 2004 będzie pielgrzymka KIKów na Jasną Górę. 

***** 11 lutego 2004 pielgrzymka KIK Katowice i Warmińskiego Klubu Katolików została przyjęta przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
 


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html