Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

   Nr 12 (144) 25 grudnia 2003

 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocą nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: "Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił". Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.         Łk 2,8-16

 Drogim Czytelnikom, Członkom KIK i Sympatykom Klubu z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia, aby światło z Betlejemskiej stajenki napełniało Bożym pokojem i miłością Państwa serca, rodziny, miejsca pracy i całą Ojczyznę naszą. Życzymy wszelkich łask Bożych w nowym 2004 roku; aby nikt nie cierpiał z powodu głodu, samotności, niesprawiedliwości, bezrobocia; abyśmy umieli zawsze dawać świadectwo prawdzie i odpowiadać na Boże wezwania.
       Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

       Szanowni Państwo!
 Działalność naszego Klubu jest bardzo różnorodna. Zapraszamy ciekawych ludzi, którzy dzielą się z nami swą wiedzą i doświadczeniem. Szczególnie zapraszam do udziału w spotkaniach sekcji tematycznych - Nauki Społecznej Kościoła, Nauka-Wiara oraz Wiedzy Religijnej. Zachęcam także do uczestnictwa we Mszach św. pierwszopiątkowych, rekolekcjach oraz pielgrzymkach.
 Proszę również o przesyłanie spisanych wspomnień i zdjęć (normalnych do zwrotu lub zeskanowanych w formacie jpg). Na 25 lecie KIK chcemy wydać okolicznościową publikację.
Państwa składki umożliwiają działanie naszego Klubu, stąd prośba o tę formę troski materialnej.
       Antoni Winiarski - Prezes KIK
 

WALNE ZEBRANIE KIK W KATOWICACH
 W dniu 29 listopada 2003 r. w siedzibie KIK w Katowicach odbyło się Walne Zebranie naszego KIK. Zebrani jednomyślnie podjęli dwie uchwały dotyczące przyznania tytułu członka honorowego: Metropolicie Katowickiemu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi i światowej sławy kompozytorowi, pierwszemu prezesowi naszego KIK Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Następnie podjęto uchwałę o zmianach w statucie KIK, które mają umożliwić uzyskanie przez nasz KIK statusu organizacji pożytku publicznego. Zebrani uchwalili również oświadczenie dotyczące proponowanych przez przedstawicieli SLD i UP zmian ustawowych dotyczących ochrony życia człowieka i związków homoseksualnych.
Antoni Winiarski

OŚWIADCZENIE
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie projektu legalizacji aborcji i związków homoseksualnych

 Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zdecydowanie potępia ogłoszone przez niektórych polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy propozycje zmian ustawowych, których celem byłoby umożliwienie legalnego zabijania dzieci nienarodzonych (aborcji) na życzenie. Zwracamy uwagę, że nauka określa moment poczęcia, jako początek życia człowieka i dawno już nadszedł czas, aby całkowicie wyeliminować z polskiego prawa możliwość zabijania niektórych ludzi tylko dlatego, że dla innych są niewygodni i bezbronni.
 Przypominamy stwierdzenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z grudnia 1948 roku: "Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby" (art. 3). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w art. 38 stanowi: "Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia". Propozycja legalizacji zabijania dzieci nienarodzonych otwiera możliwość wywierania presji na kobiety brzemienne, aby zabiły swe poczęte dziecko. Zamiast pomocy tym, którzy zapewnią odpowiedni przyrost naturalny i możliwość utrzymania ludzi starszych, niektórzy politycy proponują jedynie wolność zabicia poczętego dziecka.
 Oczywiście pojęcie "każdy człowiek" obejmuje również osoby starsze, schorowane, cierpiące i byłoby zbrodnią (przypominającą praktyki okupanta hitlerowskiego) prawne sankcjonowanie eutanazji, czyli akceptowanie zabijania ludzi cierpiących, zamiast przyjścia im z odpowiednią pomocą, co przy obecnym stanie medycyny paliatywnej jest możliwe.
Potępiamy niezgodne z naturą propozycje zrównania związków homoseksualnych z małżeństwem. Propozycje te są atakiem na rodzinę, która stanowi podstawową wspólnotę społeczną - wobec tego jest to też pośrednio atak wymierzony w całe społeczeństwo, przeciw normalnemu jego funkcjonowaniu. Tylko rodzina oparta na trwałym związku kobiety i mężczyzny jest w stanie sprostać współczesnym wymaganiom społecznym przygotowując nowych obywateli. Zwracamy uwagę na sprzeczność tych propozycji z 18 art. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej".
Prezes                                              Przewodniczący
KIK w Katowicach                          Walnego Zebrania
Dr Antoni Winiarski                         Dr inż. Stanisław Waluś
                          Katowice 29 XI 2003 r.

 NASZE ROCZNICE

 425 lat temu (6 XII 1578 r.) papież Grzegorz XIII bullą erekcyjną przekazał kard. Stanisławowi Hozjuszowi kościół przy Via Bothege Oscure w Rzymie dla obsługi polskich pielgrzymów.
 85. rocznica (27 XII 1918 r.) wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
 80 lat temu (19 XII 1923 r.) premierem został prof. Władysław Grabski.
 65. rocznica (4 XII 1938 r.) odejścia do Pana Józefa Teodorowicza, arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiańskiego. Oznaczał się głęboką pobożnością i żarliwą miłością do Ojczyzny.
 55. rocznica (10 XII 1948 r.) przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
 50 lat temu (8 XII 1953 r.) przed Obliczem Królowej Polski i Jasnogórskiej Matki Kościoła na Jasnej Górze zainicjowano Apel Jasnogórski.
 35 lat temu (10 XII 1968 r.) odszedł do Pana Tomasz Merton, trapista w amerykańskim opactwie Getsemani. W wieku 18 lat przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm. Autor miedzy innymi Nikt nie jest samotną wyspą.
 15. rocznica opublikowania adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II.
Zebrał Stanisław Waluś

NASZE KONTAKTY Z RODAKAMI MIESZKAJĄCYMI POZA KRAJEM

 W listopadzie br. przyłączyliśmy się do organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich Oddział w Katowicach wysyłki świątecznych darów dla Polaków mieszkających we Lwowie. Działalność ta ma swoją wieloletnią tradycję. Dwa razy do roku na Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy posyłamy skromne dowody pamięci dla Rodaków. Tym razem wysłaliśmy około 50 paczek z żywnością dla najbardziej potrzebujących, chorych, samotnych, wiekowych. Dla dwóch przedszkoli, do których chodzą polskie dzieci dodatkowo przekazaliśmy słodycze i zabawki, a szkoła "Elementarz" z Katowic-Ligoty dała podręczniki szkolne dla sześciolatków, przydatne w tamtejszym nauczaniu.
 Podajemy także informację o ukazaniu się bardzo cennej publikacji książkowej dotyczącej życia Kościoła Katolickiego i Polaków we Lwowie w okresie po II wojnie światowej. Tytuł książki: "Katedra obrządku łacińskiego we Lwowie i jej proboszcz ojciec Rafał Kiernicki OFM CONV w latach 1948-1991". Autorem jest ks. prof. Józef Krętosz. Wydawca: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rok 2003. Książka w cenie 20 zł jest w sprzedaży w księgarni św. Jacka w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17a. Serdecznie polecam.
 Marta Łabno
 
MOIM ZDANIEM
 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ została przyjęta i obwieszczona Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Moim zdaniem warto zapoznać się z całą jej treścią.
 Artykuł 23 (1) Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru miejsca pracy, do odpowiednich i zadawalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem. ...
 Rodzi się pytanie: dlaczego, skoro w Polsce miało być lepiej, jest gorzej? Moim zdaniem warto przeczytać artykuły: Czesława Ryszki pt. "Unijny neokolonializm" zamieszczony w Niedzieli z 16 XI 2003 r. str. 19, Jana Marii Jackowskiego pt. "W stronę półkolonii UE" w Tygodniku Solidarność z 28 XI 2003 r. str. 34 i Stanisława Michalkiewicza pt. "Ostatni rok niepodległości" w Źródle. Tygodniku Rodzin Katolickich z 2 XI 2003 r. str. 22.
Stanisław Waluś

PIELGRZYMKA
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach i Warmińskiego Klubu Katolików w Olsztynie
do Rzymu i San Giovanni Rotondo
W PODZIĘKOWANIU ZA 25 LAT PONTYFIKATU OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
6 - 13 luty 2004 r.

 Kapelan: Ks. dr hab. Józef Kozyra. Codziennie Msza Święta. Świadczenia (A.T. AVE): transport autobusem komfortowym /barek, video/, noclegi w hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2, 3,- osobowych, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenia KL i NW oraz OC, opieka duchowa Kapłana, opieka pilota i przewodnika. Koszt: 460 zł (dla członków KIK i ich rodzin 10 zł zniżki) plus 200 euro (płatne po przekroczeniu granicy). Zgłoszenia w Katowicach: Antoni Winiarski, tel. 2557112 (godz. 20 - 22), 3591198, 0505 732793 lub w lokalu Klubu w godzinach dyżurów. Zgłoszenia w Olsztynie przyjmuje Jan Kumor, tel. 534 03 23.
 Trasa:
Katowice - Padwa - Pomposa - Rawenna- Loreto - San Giovanni Rotondo - Pietrelcina - Pompeje - Neapol - Monte Cassino - Gaeta - Nettuno - Rzym (audiencja generalna w środę) - Piza - Bolonia - Tarvisio - Ołomuniec - Katowice.

POZOSTAŁE PIELGRZYMKI

 Wszystkie pielgrzymki bez przejazdów nocnych. Zapisy na pielgrzymki do Włoch oraz na Cypr i do Grecji: Antoni Winiarski (255 71 12, 359 11 98, 0505 732 793, awini@us.edu.pl ) lub w lokalu Klubu.
 Zapisy na pozostałe pielgrzymki: Jan Mikos (254 40 60 po godz. 20), w lokalu Klubu lub w kancelarii parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na os. Tysiąclecie Dolne w Katowicach.
17.04.2004. Mogiła, Katedra Wawelska, Łagiewniki. Autokar, ubezpieczenie, przewodnik, koszt 25 zł.
   21 - 25.04.2004. UKRAINA: Lwów, Stanisławów, Stryj, Halicz. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 440 zł (czł. KIK 435 zł).
   1 - 9.05.2004. BOŚNIA I HERCEGOWINA, CHORWACJA, AUSTRIA: Medjugorie, Kahlenberg, Wiedeń, Tihalin, Makarska, Split, Ołomuniec. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 100 euro + 465 zł. (czł. KIK 460 zł).
   14 - 16.05.2004 - Sanktuaria: Zawada, Leżajsk, Kalwaria Pacławska, Tuchów. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 120 zł.
   Maj 2004 - Pielgrzymka KIK do Matki Bożej Boguckiej.
   25 - 29.05.2004. LITWA: Wilno, Troki, Kowno, Sejny. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt 85 euro + 240 zł. (czł. KIK 235 zł).
   5.06.2004. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej do Częstochowy.
   5 - 6.06.2004. Święty Krzyż, Kodeń, Ostrów Lubelski, Wąwolnica. Autokar, noclegi, śniadania, obiadokolacje, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt z wyżywieniem 130 zł, bez wyżywienia 95 zł.
12.06.2004. Góra Świętej Anny, Opole. Autokar, ubezpieczenie. Koszt 35 zł.
   19.06.2004. Płoki, Czerna, Trzebinia. Autokar, ubezpieczenie. Koszt 27 zł.
Lipiec 2004. CYPR, GRECJA: Cypr, Rodos, Kreta, Santorini, Patmos. Samolot, promy.
   28.08.2004. Rychwałd, Maków Podhalański, Ludźmierz. Autokar, ubezpieczenie. Koszt 40 zł.
   24 - 26.09.2004. Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Warmiński. Autokar, noclegi, ubezpieczenie, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad, kapłan. Koszt z wyżywieniem 195 zł, bez wyżywienia 145 zł.
   2 - 3.09.2004. Głogówek, Bardo Śląskie, Wambierzyce, Międzyrzecze, Kłodzko. Autokar, nocleg, obiadokolacja, śniadanie, obiad, ubezpieczenie, przewodnik, kapłan. Koszt z wyżywieniem 130 zł, bez wyżywienia 95 zł.

REKOLEKCJE

 Tradycyjnie w Wielkim Poście zapraszamy do Kościoła Garnizonowego na rekolekcje dla inteligencji.
 Rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach będą od 19 do 21.03.2004.
 Rekolekcje KIK w Brennej będą od 17 do 19 .09.2004. Poprowadzi je ks. Herbert Hlubek.
 Zapisy do Czechowic i Brennej przyjmuje Zofia Adamska tel. 707 6573.

SEKCJE TERENOWE

1. Bytom. Spotkania w sali przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Pułaskiego 9.
2. Gliwice. Spotkania w kaplicy św. Jadwigi przy kościele pw. Wszystkich Świętych, ul. Kościelna 6.
3. Katowice - Janów. Spotkania w domu katechetycznym przy kościele pw. św. Anny, pl. Wyzwolenia.
4. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne). Spotkania w sali przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.
5. Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Górne). Spotkania w sali przy kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej.
6. Łaziska Górne. Spotkania w domu parafialnym przy kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej.
7. Siemianowice Śląskie. Spotkania w domu parafialnym przy kościele pw. św. Michała w Michałkowicach, ul. Kościelna 1.
8. Sucha Góra (Bytom). Spotkania w sali parafii św. Michała Archanioła.
9. Tychy. Spotkania w sali przy kościele pw. św. Krzysztofa, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego.
10. Zabrze. Spotkania w domu parafialnym przy kościele pw. św. Anny, ul. ks. F. Pieruszki 1.

SEKCJE TEMATYCZNE

 Spotkania w siedzibie KIK w Katowicach:
Sekcja Kultury - Marta Łabno.
Sekcja Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny - ks. dr hab. Józef Kozyra - druga środa miesiąca, godz. 17.00 pytania i odpowiedzi, 18.00 Krąg Biblijny: 7.I., 11 II., 10 III., 14 IV., 12 V. i 9 VI.
Sekcja Nauki Społecznej Kościoła - prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - pierwszy czwartek miesiąca, godz. 18.00: 5 II, 4 III, 1 IV, 6 V. i 3 VI. (w styczniu nie będzie spotkania).
 Spotkania w sali O.O. Oblatów, Katowice - Koszutka: Sekcja Nauka-Wiara - prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - drugi wtorek miesiąca, godz. 18.00: 13 I. (prof. A. Ślebarski "Odkrycie a wynalazek"), 9 II., 9 III, 13 IV, 11 V i 8 VI.
 Msze św. pierwszopiątkowe KIK sprawowane wspólnie z Duszpasterstwem Akademickim w Kościele Akademickim (Krypta Katedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach) o godz. 19.00.

OPŁATEK KIK

 Nasze coroczne spotkanie opłatkowe rozpocznie się Mszą św. w niedzielę 4 stycznia 2004 r. o godz. 16.00 w siedzibie KIK. Podczas spotkania nadane zostanie członkostwo honorowe Ks. Abp. Damianowi Zimoniowi i Prof. Mikołajowi Henrykowi Góreckiemu.

W INTERNECIE

 Diakon Stanisław Kruszyński, członek założyciel naszego KIK, pełniący posługę w Holandii przesłał nam link z audycjami Radia Watykańskiego, poświeconymi duszpasterstwu migrantów i duszpasterstwu w Holandii:
http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/wypowiedzi.php

DYŻURY RADNYCH
Rady Miejskiej w Katowicach w sprawach społecznych Miasta Katowice

 Jerzy Dolinkiewicz - w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 19.15 - 20.00 w salce Sekcji KIK na Tysiącleciu Górnym - Katowice ul. Ułańska 13, Parafia pw. Matki Bożej Piekarskiej.
 Wojciech Boroński - w każdy drugi piątek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 w siedzibie KIK.


Składki: Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11
W każdy ostatni piątek miesiąca podczas dyżuru skarbnik przyjmuje składki członkowskie.
Biblioteka KIK czynna we wtorki i piątki w czasie dyżurów.  Biblioteka liczy około 2000 tomów. W czytelni można poczytać Tygodnik Powszechny, Powściągliwość i Pracę, Przegląd Powszechny, Teraz, W Drodze, Więź oraz Znak.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html

E-mail: awini@us.edu.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach - Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2, sala 13 II p. we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 700. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html