Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

   Nr 10 (142) 16 października 2003

   Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.

Łk 11,47-54
XXV LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

ROK  RÓŻAŃCA  ŚWIĘTEGO
październik 2002 - październik 2003

LIST APOSTOLSKI  "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE"
Rozłożenie w czasie

   38. Różaniec można odmawiać codziennie w całości, i nie brak takich, którzy to czynią z godną pochwały wytrwałością. Wypełnia on w ten sposób modlitwą dni tak wielu dusz kontemplacyjnych albo towarzyszy osobom chorym czy w podeszłym wieku, które dysponują dużym zasobem czasu. Jest jednak oczywiste - i to tym bardziej, jeśli doda się nowy cykl mysteria lucis - że wielu wiernych będzie mogło odmawiać tylko jedną jego część według pewnego porządku tygodniowego. Ten rozkład prowadzi do nadania poszczególnym dniom tygodnia swoistego duchowego "kolorytu", podobnie jak liturgia nadaje go różnym okresom roku liturgicznego.

   Według obecnej praktyki poniedziałek i czwartek poświęca się "tajemnicom radosnym", wtorek i piątek "tajemnicom bolesnym", środę, sobotę i niedzielę "tajemnicom chwalebnym". Gdzie włączyć "tajemnice światła"? Zważywszy, że "tajemnice chwalebne" powtarza się przez dwa kolejne dni, w sobotę i w niedzielę, a sobota jest tradycyjnie dniem o silnym zabarwieniu maryjnym, wydaje się wskazane przenieść na sobotę drugie w ciągu tygodnia rozważanie "tajemnic radosnych", w których wyraźniejsza jest obecność Maryi. Czwartek pozostaje w ten sposób wolny właśnie na medytację "tajemnic światła".
   To wskazanie nie ma jednak ograniczać słusznej wolności medytacji osobistej i wspólnotowej, z uwzględnieniem potrzeb duchowych i duszpasterskich, a przede wszystkim dat liturgicznych, które mogą sugerować bardziej odpowiednie dostosowania. Sprawą naprawdę wielkiej wagi jest to, by różaniec był coraz bardziej pojmowany i przeżywany jako droga kontemplacji. Dzięki niej, jako uzupełnienie tego, co dokonuje się w liturgii, tydzień chrześcijanina, skoncentrowany na niedzieli, dniu zmartwychwstania, staje się drogą przez tajemnice życia Chrystusa, a On objawia się w życiu swych uczniów jako Pan czasu i historii.

Członek założyciel i pierwszy Prezes KIK w Katowicach prof. Henryk Mikołaj Górecki laureatem nagrody "Lux ex Silesia"

Nasz pierwszy Prezes, prof. Henryk Mikołaj Górecji został laureatem nagrody "Lux ex Silesia" ("Światło ze Śląska"). Fundatorem nagrody jest J.E. Ksiądz Arcybiskup dr Damian Zimoń, metropolita katowicki. Nagroda "Lux ex Silesia" przyznawana jest od dziewięciu lat osobom, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie walory moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę duchową Górnego Śląska. Prof. Henryk Mikołaj Górecki urodził się 6 XII 1933 r. w Czernicy k. Rybnika. Przez wiele lat był wykładowcą, a w 1975 r. został rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. W 1994 r. Uniwersytet Warszawski przyznał prof. Góreckiemu tytuł doktora honoris causa. Jest jednym z najpopularniejszych polskich kompozytorów w świecie.

   Serdecznie gratulujemy!

   Tajemnice radosne:

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
   Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
   Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga krzyżowa Pana Jezusa
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
   Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej.
                                               Różaniec, maj 2003

Z Watykanu

   Na ręce Antoniego Winiarskiego prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wpłynęły podziękowania za życzenia złożone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
 
   SERKRETARIAT STANU
Watykan, 13 czerwca 2003 r.
   Szanowny Panie,
   Jego Świątobliwość Jan Paweł II z wdzięcznością przyjął wyrazy pamięci i życzenia przesłane z okazji 83.rocznicy Jego urodzin oraz 25-lecia Pontyfikatu.
   Nazajutrz po kanonizacji dwojga polskich błogosławionych: biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i matki Urszuli Ledóchowskiej, podczas spotkania z Rodakami na placu świętego Piotra, Ojciec Święty nawiązując do swojej pielgrzymki do Polski w 1999 roku, powiedział: <<Spotkanie z Polską i jej mieszkańcami (...) było wspólnym przeżywaniem w wierze prawdy, że Bóg jest miłością, że jest bogaty w miłosierdzie. Czy jest inne przesłanie, które niosłoby tyle nadziei współczesnemu światu i wszystkim ludziom początku trzeciego tysiąclecia? Nie wahałem się w miejscu szczególnego objawienia miłosiernego Chrystusa, w krakowskich Łagiewnikach, zawierzyć świat miłosierdziu Bożemu. Gorąco wierzę, że ten akt oddania spotka się z ufną odpowiedzią wszystkich wierzących na wszystkich kontynentach i przyniesie ich odnowę wewnętrzną oraz umocnienie w dziele budowania cywilizacji miłości>> (19.05.2003).
    Jego Świątobliwość zawierza Pana, Zarząd oraz Członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wstawiennictwu Świętego Józefa Sebastiana Pelczara oraz Świętej Urszuli Ledóchowskiej, którzy całym swoim życiem dawali świadectwu Bogu bogatemu w miłosierdzie, a na trud budowania cywilizacji miłości w życiu codziennym przesyła swe błogosławieństwo.
   Z wyrazami szacunku
   Arcybiskup Leonardo Sandri
   Substytut Sekretariatu Stanu
 

Encykliki Jana Pawła II


 
Redemptor hominis o Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka - 4 III 1979 r.
Dives in misericordia o Bożym miłosierdziu - 30 XI 1980 r.
Laborem exercens o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy Encykliki Rerum novarum) - 14 IX 1981 r.
Slavorum apostoli w 1100. rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego - 2 VI 1985 r.
Dominum et Vivificantem o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata - 18 V 1986 r.
Redemptoris Mater o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła - 25 III 1987 r.
Solicitudo rei socialis z okazji 20. rocznicy ogłoszenia Populorum progressio - 30 XII 1987 r.
Redemptoris missio o stałej aktualności posłania misyjnego (w 25. rocznicę soborowego Dekretu Ad gentes) - 7 XII 1990 r.
Centesimus annus w 100. rocznicę Encykliki Rerum novarum - 1 V 1991 r.
Veritatis splendor o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła - 6 VIII 1993 r.
Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego - 25 III 1995 r.
Ut unum sint o działalności ekumenicznej - 25 V 1995 r.
Fides et ratio o relacjach między wiarą a rozumem - 14 IX 1998 r.
Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu Kościoła - 17 IV 2003 r.

Adhortacje apostolskie Ojca Świętego

 
Catechesi tradenda o katechizacji w naszych czasach - 16 X 1979 r.
Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym - 22 XI 1981 r.
Redemptionis donum o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia - 25 III 1984 r.
Reconciliatio et paenitentia o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła - 2 XII 1984 r.
Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II - 30 XII 1988 r.
Redemptoris custos o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła - 15 VIII 1989 r.
Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie - 25 III 1992 r.
Ecclesia in Africa o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnyjnej u progu roku 2000 - 14 IX 1995 r.
Vita consecrata o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie - 25 III 1996 r.
Nowa nadzieja dla Libanu - 10 V 1997 r.
Ecclesia in America o spotkaniu z Jezusem Chrystusem żywym, drogą do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce - 22 I 1999 r.
Ecclesia in Asia o Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz Jego misji miłości i służby w Azji: "Aby mieli życie i mieli je w obfitości" (por. J 10, 10) - 6 XI 1999 r.
Ecclesia in Oceania o Jezusie Chrystusie i ludach Oceanii: kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego życiem - 22 XI 2001 r.
Ecclesia in Europa o Jezusie Chrystusie, który żyje Kościele jako źródło nadziei dla Europy - 28 VI 2003.
16 X 2003 r. zostanie opublikowana posynodalna Adhortacja apostolska o posłudze biskupów w Kościele.
L'Osservatore Romano 9/2003, S. 43
 

Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II

 
   Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne wydało bardzo wartościową pozycję pt. "Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II". Jest to praca zbiorowa kilkudziesięciu specjalistów w zakresie społecznej nauki Kościoła napisana pod redakcją ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego. Całość dzieła obejmuje około 120 haseł ujętych alfabetycznie.
   Kupiłem sobie tą książkę i po przeczytaniu treści wielu haseł gorąco ją Państwu polecam. Podaję namiary na wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN 26-606 Radom, ul. Wiejska 21, tel./fax (0*48) 366-56-23; 384-66-66, e-mail: polwen@polwen.pl, http://www.polwen.pl.
Stanisław Waluś
 
Ks. Stanisław Sierla były kapelan sekcji terenowej KIK w Siemianowicach Śląskich laureatem nagrody "Mater Verbi" 2003

   Nagroda jest przyznawana co roku przez Redaktora Naczelnego "Niedzieli" w kilku kategoriach. Ks. Stanisław Sierla znalazł się wśród współpracowników i przyjaciół "Niedzieli". W "Niedzieli" z 5 X 2003 r. na str. 9 zamieszczono następującą notkę: "Ks. Stanisław Sierla - autor pierwszego śpiewnika piosenki ewangelizacyjnej Śpiewajcie Panu pieśń nową, autor tekstów i muzyki, adaptacji i opracowań muzycznych oraz tłumacz piosenek. Autor tekstów w Niedzieli, m.in. na temat o. Aime Duvala i ostatnio cyklu: 100 haseł: Przysłowia i powiedzenia z Pisma Świętego."

   Serdecznie gratulujemy!
 

   Czesław Ryszka członek założyciel i członek pierwszego Zarządu KIK w Katowicach laureatem nagrody "Mater Verbi" 2003

   Czesław Ryszka otrzymał nagrodę jako jeden z autorów najpopularniejszych książek wydanych w serii Biblioteka "Niedzieli".

   Serdecznie gratulujemy!
 

Nie tylko w Katowicach

 
   Po październiku 1956 powstała koncepcja utworzenia KIKów przynajmniej w miastach wojewódzkich. Zebranie założycielskie odbyło się również w Katowicach. Wykład na temat odpowiedzialności każdego z nas za swój odcinek pracy wygłosił Antoni Gołubiew.
   Zebranie zgromadziło około 500 osób różnych zawodów. Wyłoniono kilkuosobowy tymczasowy zarząd, w skład którego m. in. weszły 2 czy 3 osoby z Sosnowca. Zarząd ten uczestniczył w siedzibie „Więzi” w Warszawie w spotkaniu ogólnopolskim przedstawicieli zarządów innych miast. Po zebraniu założycielskim w Katowicach usiłowano utworzyć również KIK w Sosnowcu. Niestety nie udało się doprowadzić do powstania KIK w Katowicach jak i w Sosnowcu wobec sprzeciwu ówczesnych władz.
Grażyna Ciesielska-Dziadkiewicz
 

NASZE ROCZNICE

 
750. rocznica (8 IX 1253 r.) kanonizacji biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa przez Ojca Świętego Innocentego IV.
590 lat temu (2 X 1413 r.) podpisano unię polsko-litewską w Horodle.
460 lat temu (18 IX 1543 r.) ukazało się drukiem pierwsze wydanie dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium.
190 lat temu (18 X 1813 r.) książę Józef Poniatowski zginął w nurtach Elstery w czasie bitwy pod Lipskiem.
115. rocznica (31 X 1888 r.) urodzin Andrzeja Małkowskiego - założyciela harcerstwa.
105 lat temu (1898 r.) małżonkowie Maria Skłodowska-Curie i Pierre Curie wykryli dwa nowe pierwiastki promieniotwórcze: polon i rad.
100 lat temu w październiku 1903 r. Maria Skłodowska-Curie i Pierre Curie (1/2) oraz Antoine Henri Becquerel (1/2) otrzymali nagrodę Nobla.
65 lat temu (5 X 1938 r.) w Łagiewnikach koło Krakowa odeszła do Pana siostra Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, kanonizowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
65. rocznica (10 IX 1938 r.) otwarcia w Warszawie Muzeum Archidiecezjalnego imienia księdza kardynała Aleksandra Kakowskiego.
60 lat temu (25 IX 1943 r.) w Warszawie gestapo aresztowało Zofię Kossak-Szczucką. Była działaczką tajnej organizacji katolickiej Front Odrodzenia Polski. Występowała m.in. w obronie Żydów. Została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
55 lat temu (22 X 1948 r.) zmarł w Warszawie kard. August Hlond Prymas Polski.
35 lat temu (8 IX 1968 r.) Ryszard Siwiec dokonał aktu samospalenia (jako protest wobec władz PRL) na Stadionie X-lecia w Warszawie.
30 lat temu (17 IX 1973 r.) w Scarsdail pod Nowym Jorkiem zmarł Oskar Józef Halecki wybitny polski historyk.
25. rocznica nagłej śmierci papieża Jana Pawła I. Na Stolicy Piotrowej zasiadał 33 dni.
25 lat temu (16 X 1978 r.) Kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II.
20 lat temu (5 X 1983 r.) Lech Wałęsa otrzymał nagrodę Nobla.

Rekolekcje KIK w Brennej

 


U stóp Naszej Matki – przed modlitwą różańcową – 21 września Roku Pańskiego 2003

 
   W dniach od 19 do 21 września byliśmy na rekolekcjach w Brennej. Spotkaliśmy się, aby być razem z Papieżem Janem Pawłem II na 25-lecie Jego Pontyfikatu, rozważając Jego encykliki. Rekolekcje prowadził ksiądz prałat Herbert Hlubek - kapelan sekcji terenowej w Gliwicach.
 
Ośrodek Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Brennej
 
   Najpierw skupiliśmy się nad pięcioma encyklikami, zastanawiając się, kim jest człowiek (Redemptor hominis - 1979, Slavorum apostoli - 1985, Veritatis splendor - 1993, Evangelium vitae - 1995, Fides et ratio - 1998).
   Z encyklik tych płynie bogactwo myśli. Człowiek to jedyny obraz i podobieństwo Boga. Życie ludzkie jest święte, a więc moje życie jest święte. Dlatego też, my chrześcijanie występujemy przeciw aborcji i eutanazji. Antropocentryzm łączy się z chrystocentryzmem. Ja siebie nie mogę zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus jako Syn Boży i Człowiek każdemu człowiekowi otworzył możliwość bycia Bogiem (będziecie jako bogowie - ST). Współczesność chce wyeliminować pojęcie grzechu. Chrystus przyszedł faktycznie i jest wśród nas. Muszę sobie ciągle stawiać pytanie, jak daleko jestem od ideału Chrystusa. Nasze sumienie musi być ciągle czujne. Muszę kształcić swoje sumienie. Jako człowiek jestem omylny. Poważnymi zagrożeniami dla człowieka są: pożądliwość ciała i oczu oraz pycha żywota.
   Kolejne 6 encyklik, to encykliki o wierze i chrześcijaństwie. Są to: Dives in misericordia - 1980, Dominum et Vivificantem - 1986, Redemptoris Mater - 1987, Redemptoris missio - 1990, Ut unum sint - 1995, Ecclesia de Eucharistia - 2003. Jesteśmy ludźmi, mamy kłopoty z rozeznaniem, dlatego Pan Bóg zesłał nam Ducha świętego. Powinniśmy też ciągle pamiętać, że Bóg bogaty jest w miłosierdzie. Eucharystia zaś jest źródłem naszej siły.
   Tematyka homilii poświęcona była również Papieżowi: 1) Karol Wojtyła - człowiek racjonalny, 2) Karol Wojtyła - człowiek woli, 3) Papież - człowiek serca.

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie ...

   Jan Paweł II jako człowiek woli wbrew ludzkim opiniom realizuje swoje posłannictwo bez względu na warunki. Rozum i wola kiełkują na podstawie wiary. Tym, co wpływa na życie człowieka jest wiara i rozum. Wiara i rozum wzajemnie się warunkują. Są tymi sprężynami, które kierują człowiekiem.

   Dalej rozważaliśmy encykliki o stosunku do świata, encykliki społeczne: Laborem exercens - 1981, Sollicitudo rei socialis - 1987, Centesimus annus - 1991. W encyklikach tych Papież mocno akcentuje prymat etyki i moralności nad ekonomią. Podkreśla wartość solidarności rozumianej jako mocną wolę zaangażowania na rzecz wspólnego dobra. Jako jednostka nie mamy siły przebicia, musimy się organizować.
   Przy tym temacie rozważaliśmy również wartość zapomnianych cnót, takich jak: usłużność, delikatność, wyrozumiałość, współczucie, wstydliwość, łagodność, wdzięczność, wierność.
Mirosława Pokwap


Przeszłość dla przyszłości


 
   Tak zatytułowano sesję z okazji 45-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w katedrze św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem J.E. Henryka Kardynała Gulbinowicza. Wykłady wygłosili O. Prowincjał Maciej Zięba OP i red. Stefan Wilkanowicz. Po zapowiedzianych wcześniej wypowiedziach ks. red. Adama Bonieckiego, red. Krzysztofa Kozłowskiego, red. Zbigniewa Nosowskiego i prof. Teresy Szostak głos zabrało wielu dyskutantów. W niedzielę 28 września uczestniczyliśmy w obradach Rady Porozumienia Klubów w Krzyżowej. Rada postanowiła zaproponować Wojciecha Salę do Rady Pożytku Publicznego. Po Mszy św. starym gotyckim kościółku, w drodze powrotnej do Wrocławia, zwiedziliśmy kościół pokoju w Świdnicy.
Antoni Winiarski


Stanisław Krzyżaniak: "Suita tatrzańska"

   Stanisław Krzyżaniak, członek honorowy naszego KIK opublikował tomik wierszy "Suita tatrzańska", który przesłał Ojcu Świętemu. Przedstawiamy dedykację, ostatni wiersz i treść pisma z Watykanu.

Pamięci młodych Taterników
- uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Tychach,
którzy zginęli pod Rysami zasypani lawiną
w dniu 28 stycznia 2003 roku
   Fatima i Zakopane
   Pieśń na powitanie Ojca Świętego Jana Pawła II pod Tatrami
   (Chór - na melodię hymnu Sodalicji Mariańskiej "Błękitne rozwińmy sztandary...")
Przybywasz na Skalne Podhale
gdy sumień budzenia jest czas.
Ku Bożej śpiewamy dziś chwale
Pod krzyżem z Giewontu góralski trwa szczep,
Błogosław, o Chryste, Twój lud.
Przed ołtarz niesiemy powszedni nasz chleb,
krokusy i ciernie, nasz trud.
Na redyk ku Tertio Millenio
Ty, Biały Pasterzu nas wiedź!
Niech watry świątecznym płomieniom
dziś blasku przydaje gór pieśń!
Szlak Dobrej Nowiny prowadzi na szczyt,
podziwu nas czeka tam test.
Podpowiedz nam, Ojcze, jak trudny nasz byt
na szlaku nam ustrzec od łez.
 
   SEKRETARIAT STANU
   SEKCJA PIERWSZA - SPRAWY OGÓLNE
   Watykan, 9 czerwca 2003 r.
 
   Szanowny Panie,
   Jego Świątobliwość Jan Paweł II ze wzruszeniem i wdzięcznością przyjął dar w postaci autorskiego zbiorku poezji i zamieszczone w dedykacji życzliwe słowa.
   Nazajutrz po kanonizacji dwojga polskich błogosławionych: biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i matki Urszuli Ledóchowskiej, podczas spotkania z Rodakami na placu świętego Piotra, Ojciec Święty nawiązując do swojej pielgrzymki do polski w 1999 roku, powiedział: "Spotkanie z Polską i jej mieszkańcami (...) było wspólnym przeżywaniem w wierze prawdy, że Bóg jest miłością, że jest bogaty w miłosierdzie. Czy jest inne przesłanie, jakie niosłoby tyle nadziei współczesnemu światu i wszystkim ludziom początku trzeciego tysiąclecia? Nie wahałem się w tym miejscu szczególnego objawienia miłosiernego Chrystusa, w krakowskich Łagiewnikach, zawierzyć świat miłosierdziu Bożemu. Gorąco wierzę, że ten akt oddania spotka się z ufną odpowiedzią wierzących na wszystkich kontynentach i przyniesie ich odnowę wewnętrzną oraz umocnienie w dziele budowania cywilizacji miłości".
   Jego Świątobliwość zawierza Pana oraz Jego Bliskich wstawiennictwu Świętego Józefa Sebastiana Pelczara i Świętej Urszuli Ledóchowskiej, którzy całym swoim życiem dawali świadectwo Bogu bogatemu w miłosierdzie, a na trud budowania cywilizacji miłości w życiu codziennym błogosławi.
   Łączę wyrazy szacunku
   Mons. Gabriele Caccia
   Asesor
MOIM ZDANIEM

Przekażcie sobie znak pokoju

   W moim kościele podajemy sobie ręce. Gest ten jest skierowany ku drugiej OSOBIE, której często nie znam. Podając rękę, patrzę na osobę, której przekazuję znak pokoju. Jeśli w tym momencie nasze spojrzenia spotkają się, wiem, że nie było to tylko powielenie nakazanego rytuału, lecz rzeczywiste życzenie pokoju Bożego.
   Często jednak spotykam się z sytuacją, gdy w moim kierunku wędruje czyjaś ręka, a wzrok jej właściciela błąka się gdzieś po moich sąsiadach. Odczuwam wtedy pewien niedosyt i nutkę niezamierzonego lekceważenia mnie przez bliźniego. Nasuwa się porównanie z niestarannie wykonaną pracą. Może ta bylejakość podania ręki odzwierciedla bylejakość życia?
Podając rękę mówię „Pokój z Tobą”. W ten sposób kieruję te słowa ku konkretnej osobie. Uważam, że jest to lepsze niż słyszane ostatnio „Szczęść Boże”, które jest normalnym powitaniem, chociaż rzadko używanym. „Pokój z Tobą” bardziej oddaje sens tego, co się dzieje w tym momencie liturgii Mszy świętej. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski dopuszcza także dłuższą formułkę „Pokój Pański niech zawsze będzie z tobą” oraz zaleca odpowiedź „Amen”.
   W niektórych naszych kościołach spotykam się z formą kilkukrotnego skłonu w różnych kierunkach wraz z wypowiedzeniem słów „Pokój nam wszystkim”. Tę formę odczuwam jako akceptację anonimowości wielkiej parafii.
   W małych grupach, podczas Mszy świętej przekazywanie znaku pokoju jest czasem bardzo żywiołowe, połączone z obejmowaniem się, pocałunkiem. Moim zdaniem ważne jest, aby pamiętać, że nie witamy przyjaciółkę spotkaną na ulicy po długim okresie nie widzenia, lecz że uczestniczymy we Mszy świętej.
Antoni Winiarski

MOIM ZDANIEM

Czytajmy wartościowe tygodniki

   Okres wakacji umożliwia sięgnięcie po dobrą prasę i zamysł nad tym co warto czytać.
   Warto tu zadać sobie trzy pytania:
- o czym pisze dany tygodnik?
- o czym nie pisze dany tygodnik?
- jak pisze o problemie, wydarzeniu, osobie?
   17 sierpnia odbyła się pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich. Kupiłem więc "Gościa Niedzielnego" i w numerze z 24 sierpnia na stronie 19 znalazłem relację liczącą 29 słów. Dalej od Piekar niż Katowice jest Kraków. W "Tygodniku Powszechnym" z 24 sierpnia na str. 2 jest relacja licząca 154 słowa, natomiast w tygodniku "Źródło" z 31 sierpnia pielgrzymce poświęcono 66 słów. Czyli im redakcja jest dalej od miejsca wydarzenia, tym więcej informacji. Sięgnąłem więc po "Niedzielę". Relacja w numerze z dnia 31 sierpnia na str. 6 liczy 223 słowa. Pozostały mi jeszcze wydawane w Warszawie tygodniki: "Głos", "Nasza Polska" i "Tygodnik Solidarność" oraz wydawany w Poznaniu "Przewodnik Katolicki". Relacja o pielgrzymce do Piekar Śląskich zamieszczona w "Naszej Polsce" z 26 sierpnia (str. 16) liczy 109 słów, natomiast relacja w "Głosie" z 23 sierpnia (str. 3) liczy 261 słów. W "Tygodniku Solidarność" i "Przewodniku Katolickim" nie było żadnej wzmianki.
   Ucieszyłem się relacją ze zlotu przewodniczek i skautów Europy "EUROJAM 2003", która została zamieszczona w tym samym numerze "Gościa Niedzielnego" aż na trzech stronach. "Niedziela" z 17 sierpnia poświęciła temu wydarzeniu cała stronę, a w "Żródle" z 24 sierpnia są dwie krótkie relacje - na str. 28 i 29. Moja Żona, oglądająca po kilka wiadomości w TV dziennie nie mogła sobie przypomnieć, czy coś pokazano z tego zlotu. Moim zdaniem nie wiele się zmieniło w TV od czasów PRL.
   Na telewizję uskarża się Jan Maria Jackowski w "Tygodniku Solidarność" z 25 lipca: "Największe wydarzenie rycerskie w Polsce, a także w Europie, to Dni Grunwaldu organizowane dorocznie od 1996 r. w rocznicę słynnej bitwy. (...)    Charakterystyczne, że w telewizjach prawie wcale nie było relacji z Pól Grunwaldzkich. O wiele więcej czasu antenowego zostało poświęcone berlińskiej Lowe Parade, a przecież Dni Grunwaldu to unikalna i największa w świecie tego typu impreza (...)".
   Dobrze, że wróciła telewizja "NIEPOKALANÓW PLUS" i nadaje już telewizja "TRWAM".
   Moim zdaniem warto przeczytać wartościowe artykuły na temat "Centrum Wypędzonych" w Tygodniku Powszechnym z 17 sierpnia (Marka Edelmana) i w "Tygodniku Solidarność" z 25 lipca (Teresy Kuczyńskiej). Rzeczowo o "Przystanku Woodstock" Jerzego Owsiaka pisze Piotr Semka w Tygodniku Solidarność" z 15 sierpnia i Andrzej Poraj w "Naszej Polsce" z 12 sierpnia. "Niedziela" z 17 sierpnia zamieściła - moim zdaniem - bardzo trafne stanowisko w sprawie incydentu w Żarach przyjęte przez Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. O rocznicy sierpnia pod nadtytułem "MOIM ZDANIEM" napisał krótko, ale bardzo treściwie Andrzej Grajewski w "Gościu Niedzielnym" z 31 sierpnia. Szkoda, że felietonów autorstwa panów Andrzejów (Grajewskiego i Babuchowskiego) nie ma w każdym "Gościu Niedzielnym" – zawsze z uwagą je czytałem.
   Moim zdaniem, po tym wakacyjnym przeglądzie tygodników można wysunąć dwa zasadnicze wnioski:
1) w każdej katolickiej rodzinie powinien być czytany co najmniej jeden z wymienionych wyżej tygodników.
2) kupując regularnie określony tygodnik powinienem zadać sobie pytanie: "czy regularne czytanie danego tygodnika przybliża mnie do Boga, czyni bardziej wrażliwym na ludzkie potrzeby i bardziej zaangażowanym na rzecz rodziny, społeczności lokalnej, całej Ojczyzny i Kościoła?"
Stanisław Waluś


MOIM ZDANIEM

Do czego zmierza Rządowy Program na rzecz Kobiet?

   Forum Kobiet Polskich zrzeszające 56 organizacji kobiecych wyraziło poważne zaniepokojenie sytuacją kobiet w Polsce z powodu bezrobocia, kryzysu w służbie zdrowia i wycofania przez Rząd pomocy dla kobiet - matek. W punkcie 6 stanowiska podpisanego przez Prezes Ewę Kowalewską, Wiceprezes Barbarę Adamczyk i Sekretarz Annę Lisiewicz można przeczytać, że przyjęty przez Rząd dokument "Zobowiązuje Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do wprowadzenia do szkół kontrowersyjnej edukacji seksualnej i rozdawania środków antykoncepcyjnych młodzieży bez zgody rodziców ...".

   Forum opracowało szczegółową opinię na ten temat, którą można otrzymać pocztą elektroniczną: hli@hli.org.pl lub przeczytać w internecie: http://www.hli.org.pl/
   W imieniu 136 organizacji prorodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Ochrony Życia został wystosowany apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o wycofanie się z programu uderzającego w rodzinę i interesy większości kobiet w Polsce.
   Moim zdaniem Rządowi RP, a w szczególności autorom "Krajowego Programu Działań na rzecz Kobiet" warto zadedykować do rozważenia fragment Słowa Bożego (Mk 9, 42).
Stanisław Waluś
 

* * *

   W numerze 37 "Głosu Tygodnika Katolicko-Narodowego" zamieszczono na stronie 14 poświęconej homoseksualizmowi felieton Antoniego Winiarskiego "Małżeństwo?" - jako przedruk z "Dlatego" - biuletynu KIK w Katowicach nr 8-9, 26 sierpnia 2003.

 

DUCH PIELGRZYMEK


 
   Pielgrzymki organizowane przez KIK dają wiele wrażeń duchowych. Największym przeżyciem pośród organizowanych pielgrzymek było Medjugorie. Oprócz wielkiego ducha modlitwy wszystkich tam obecnych, jest jeszcze coś, co przenika całe wnętrze człowieka: obecność Matki Bożej i Jej błogosławieństwo. Matka Boża, która według wizjonerów codziennie tam się ukazuje, woła: "pojednajcie się, zawrzyjcie pokój z Bogiem i między sobą". Można to osiągnąć przez modlitwę, post i pokutę (spowiedź, Msza św., Komunia św.). Każdy pielgrzym, który tam przebywa, odkrywa, że zło tkwi w nim samym i musi zawrzeć najpierw pokój sam ze sobą, to jest z własnym sumieniem. Musi wszystkie winy, urazy przebaczyć i pojednać się z winowajcą; wtedy dopiero osiągnie wewnętrzny pokój, który będzie promieniował na innych. Medjugorie w tym pomaga, świadczą o tym tysiące nawróconych, uzdrowionych na ciele i duchu. Matka Boża Pokoju, która tak siebie nazwała przy pierwszych objawieniach wizjonerom. Powiedziała, że są to jej ostatnie objawienia w dziejach świata. Należy je traktować jako ostatnie wezwanie do nawrócenia i pokuty. Głos z nieba przypomina nam to co jest napisane w Ewangeliach.
   W czasie objawienia, które rozpoczyna się codziennie o godz. 18.40 na pamiątkę pierwszego objawienia 24 VI 1981 roku trwa około dwie minuty. W tym czasie przerywa się nabożeństwo różańcowe w kościele i jest zupełna cisza, każdy obecny łączy się duchowo z Matką Bożą na Górze Objawień. Na zakończenie objawień Matka Boża pozostawi znak widzialny dla wszystkich, którzy przyjadą do Medjugorie, ale i tak nie wszyscy uwierzą. Inni przejdą obojętnie, tak jak było za czasów nauczania Jezusa Chrystusa. Objawieniom Matki Bożej w Medjugorie towarzyszy wiele znaków widzialnych dla wszystkich; taniec słońca jak w Fatimie, znikający krzyż, słup ognia, krzyż zmieniający kolor. Matka Boża zapowiada jeszcze wiele innych znaków tam i w innych miejscach kuli ziemskiej.
   Dla wierzących znaki widzialne nie są ważne, bo już uwierzyli w ewangelię Jezusa Chrystusa i że Matka Boża rzeczywiście przyszła z Nieba jako osoba cielesna, bo wizjonerzy mogą ją dotknąć jak normalną ziemską osobę. Matka Boża przypomina nam o nawróceniu się w kierunku ewangelii, przez modlitwę, post, pokutę. Medjugorie to dalszy ciąg Fatimy, przez które zatriumfuje serce Maryi i ona zetrze głowę szatana, który obecnie jest bardzo silny i usidlił każdą dziedzinę życia człowieka. Zmienić dzieje świata i człowieka może tylko interwencja z Nieba, którą już obserwujemy w Medjugorie.
Jan Mikos


Zapowiedzi pielgrzymek na 2004 rok

   Luty:
6 do 13, Rzym, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo. Bliższe informacje: Antoni Wniarski (2557112, 0505 732793).
   Kwiecień:
17 - Mogiła, Katedra Wawelska, Łagiewniki, koszt 25 zł.
21 do 25 - Lwów, Stanisławów, Stryj, Halicz - bez nocnych przejazdów, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, przewodnik, opieka duchowa kapłana. Koszt 400 zł.
   Maj:
1 do 9 - Medjugorie, Kahlenberg, Wiedeń, Tihalin, Makarska, Split, Ołomuniec - bez nocnych przejazdów, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, przewodnik, opieka duchowa kapłana. Koszt 100 euro + 460 złotych.
14 do 16 - Sanktuaria: Zawada, Leżajsk, Kalwaria Pacławska, Tuchów - przejazd, zakwaterowanie, pokoje 3-osobowe z łazienkami, ubezpieczenie. Koszt 120 zł.
25 do 29 - Sejny, Wilno, Troki, Kowno - bez nocnych przejazdów, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, przewodnik, opieka duchowa kapłana. Koszt 85 euro + 200 złotych.
   Czerwiec:
5 do 6 - Święty Krzyż, Kodeń, Ostrów Lubelski, Wąwolnica - koszt z wyżywieniem 130 zł, bez wyżywienia 95 zł.
12 - Góra Świętej Anny, Opole - koszt 35 zł.
19 - Płoki, Czerna, Trzebinia - koszt 27 zł.
   Sierpień:
28 - Rychwałd, Maków Podhalański, Ludźmierz - koszt 40 zł.
   Wrzesień:
24 do 26 - Gietrzwałd, Święta Lipka, Stoczek Warmiński - noclegi, przejazd, wyżywienie, przewodnik, opieka kapłana - koszt z wyżywieniem 195 zł, bez wyżywienia 145 zł.
   Październik:
2 do 3 - Głogówek, Bardo Śląskie, Wambierzyce, Międzyrzecze, Kłodzko - koszt z wyżywieniem 130 zł, bez wyżywienia 95  zł.
   Zgłoszenia w Kancelarii Parafialnej Dolne Osiedle 1000-lecia, telefonicznie 2544060 - po 20-tej, Jan Mikos i w siedzibie KIK w czasie dyżurów.
 
FESTIWAL MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE
   Organizatorzy: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, KIK w Katowicach, Katowicki Gość Niedzielny, Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach.
   Kierownictwo artystyczne cyklu prof. Julian Gembalski, przygotowanie organów: Jan Wyleżoł, Mieczsław Klonowski.
  Niedziela 19 X 2003 r. -Agnieszka Walczy
Heinrich Scheidemann - Christ in Todesbanden
Georg Böhm - Christ in Todesbanden
Dieterich Buxtehude - Praeludium in E
Johann Sebastian Bach - Christ in Todesbanden
Olivier Messiaen - Medytacja VIII z cyklu Méditations sur le Mystére de la Sainte Trinité
Jean Langlais Suite Médiévale.
 
Trzeci Dzień Papieski - 12 października 2003
Kościół Katedralny św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach
 
9 X (czwartek)  godz. 17.00 Msza Święta w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II i poświęcenie Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II. 18.00 Wykład ks. prof. dr hab. Stanisława Rabieja "Osoba w nauczaniu Jana Pawła II" w Auli Głównej Centrum.
11 X (sobota) godz. 17.00 Uroczyste Nieszpory Papieskie.
12 X (niedziela)  godz. 18.30 Uroczysty Koncert - Misterium pt. "Pod Znakiem Miłosierdzia"
Organizator: "Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia". Główni partnerzy: Kluby Inteligencji Katolickiej, Związek Harcerstwa Polskiego, Akcja Katolicka, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE, Ruch Światło - Życie.


DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
  W tym roku odbędą się w dniach 16 - 26 października - program zostanie podany na oddzielnych plakatach.

Składki: Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11
W każdy ostatni piątek miesiąca podczas dyżuru skarbnik przyjmuje składki członkowskie.
Biblioteka KIK czynna we wtorki i piątki w czasie dyżurów.  Biblioteka liczy około 2000 tomów. W czytelni można poczytać Tygodnik Powszechny, Powściągliwość i Pracę, Przegląd Powszechny, Teraz, W Drodze, Więź oraz Znak.
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html

E-mail: awini@us.edu.pl
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach - Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2, sala 13 II p. we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 500. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html