Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 6-7 (138-139) 20 czerwca 2003

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Mt 6,19-24.
20. rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Katowicach

20 VI 1983 r.; LOTNISKO MUCHOWIEC, KATEDRA KATOWICKA

ROK RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

październik 2002 - październik 2003

LIST APOSTOLSKI  "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE" "Tajemnice światła!"

(...) Każda z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które już nadeszło w samej Osobie Jezusa. Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody – jako niewinny, który czyni siebie “grzechem” za nas (por. 2Kor 5,21) – otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (por. Mt 3,17 i par.), a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji. Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie (por. J 8,1-12), gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę. Tajemnicą światła jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia (por. Mk 1,15), odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością (por. Mk 2,3-13; Łk 7,47-48), dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie przez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania. Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest dalej przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor. Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali (por. Łk 9,35 i par.) i przygotowuje do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego. Tajemnicą światła jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze Swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając “aż do końca” świadectwo miłości do ludzi (J 13,50), dla których zbawienia złoży samego siebie w ofierze.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze KIK w Katowicach

10 maja 2003 r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze KIK w Katowicach. Mszę św. sprawował nasz kapelan ks. prof. dr hab. Józef Kozyra. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił prezes dr Antoni Winiarski. Honorowymi członkami KIK w Katowicach zostali: Marian Cwołek (przewodniczący sekcji w Zabrzu), Marta Łabno, Marianna Muża i Maria Strzelczyk (przewodnicząca sekcji w Bytomiu). Prezesem KIK na następna kadencję został wybrany Antoni Winiarski, a do Zarządu weszli: Zdzisław Czenczek, Andrzej Dawidowski, Jerzy Dolinkiewicz, Marta Łabno, Jan Mikos, Małgorzata Piechoczek, Rajmund Rał, Wojciech Sala, Andrzej Sznajder i Stanisław Waluś. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Jacek Chmieliński, Józef Dziemba, Halina Jaskólska, Henryk Knop i Marianna Muża.
Na zebraniu Zarządu KIK 15 maja 2003 r. wiceprezesami zostali wybrani Marta Łabno i Jerzy Dolinkiewicz, sekretarzem Andrzej Dawidowski, a skarbnikiem Jan Mikos.
Stanisław Waluś

XXIII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

W dniach 7-8 czerwca br. odbyła się w Częstochowie, na Jasnej Górze doroczna krajowa pielgrzymka Kików. Z naszego Klubu była koleżanka Ryszarda Chamułowa z sekcji siemianowickiej, grupa z sekcji bytomskiej i niżej podpisana z Zarządu Klubu. Mszę św. celebrował ks. Biskup Bronisław Dembowski, krajowy duszpasterz KIKów w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. W homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na ciążącą na wszystkich katolikach powinność spełniania obowiązków obywatelskich, od których nie można się uchylać. Rolę Kościoła określił w słowach: “Kościół ma służyć, ale Kościołem nie można się wysługiwać”. Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach prowadzona przez KIK w Siedlcach. Ogromny tłum pielgrzymów bardzo utrudniał właściwe skupienie się przy stacjach Męki Pańskiej.

Zjazd prezesów i przedstawicieli Kików miał miejsce po pielgrzymce. Tematem spotkania była działalność poszczególnych klubów. Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed KIKami jest konieczność dokonania zmian w statutach w związku z wejściem od 01.01.2004 Ustawy z dnia 24.04 br. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wymagane zmiany dotyczą przede wszystkim spraw finansowo-księgowych i pracy komisji rewizyjnych. Zaproponowano opracowanie projektu programu finansowego dla wszystkich KIKów. Projekt ma przygotować KIK Warszawski.

Dzień Papieski w tym roku przypada na 12 października, a hasłem wiodącym jest “Jan Paweł II Apostoł jedności”. Bogaty program dnia będzie omawiany na konferencji prasowej wyznaczonej przez Episkopat na dzień 12 czerwca br. W organizację dnia mają włączyć się poszczególne samorządy. Następny zjazd prezesów został wyznaczony na dni 18-19 października br. w KIK w Opolu. Na tym spotkanie zakończono.

Marta Łabno

NASZE ROCZNICE

490 lat temu (28 V 1513 r.) w Krakowie w drukarni Floriana Unglera wydano pierwszą książkę w języku polskim. Był to Raj duszy Biernata z Lublina.
120 lat temu (23 V 1883 r.) w przytułku dla najuboższych emigrantów, w Zakładzie św. Kazimierza w Ivry pod Paryżem zmarł Cyprian Kamil Norwid.
100. rocznica (25 lipca 1903 r.) odkrycia promieniotwórczego pierwiastka radu przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie.
60. rocznica (30 V 1943 r.) rozstrzelania przez Niemców w gruzach getta warszawskiego ponad pół tysiąca polskich więźniów z Pawiaka.
60 lat temu (4 VII 1943 r.) w Gibraltarze zginął gen. Władysław Sikorski, premier rządu RP i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych.
55. rocznica (25 V 1948 r.) stracenia przez komunistów rotmistrza Witolda Pileckiego.
55. rocznica (21 VII 1948 r.) zlikwidowania nielicznych nie zlikwidowanych dotychczas organizacji młodzieżowych i powołanie komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej.
50. rocznica antykomunistycznego powstania w Berlinie (16-17 VI 1953 r.).
40 lat temu (3 VI 1963 r.) zmarł Ojciec Święty Jan XXIII, beatyfikowany w 2000 roku.
Zebrał Stanisław Waluś

MOIM ZDANIEM

Pożyteczne inicjatywy

Sekcja Nauki Społecznej Kościoła zorganizowała dwa spotkania ze stowarzyszeniami katolickimi. 8 maja 2003 roku spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Adamem Wierzbickim i 5 czerwca 2003 roku z Andrzejem Bytomskim z Civitas Christiana.

W dodatku gliwickim do biuletynu KIK członkowie naszego Klubu z Gliwic i z Zabrza znaleźli informację o sympozjum organizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej w dniu 17 maja 2003 r. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach na temat: “Rodzina chrześcijańska nadzieją jednoczącej się Europy” oraz o XII Gliwickim Kongresie Ludzi Pracy.

Sympozjum rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem ks. bpa Gerarda Kusza w Kościele Akademickim pw. Św. Michała Archanioła. Referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej – Uniwersytet Opolski: “Kryzys rodziny w Polsce i w Europie – cechy wspólne i różnice”, dr Maria Smereczyńska – Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich: “Rodzina podmiotem zainteresowania w polityce społecznej krajów Unii Europejskiej”, Czesław Ryszka – “Niedziela”: “Wartości duchowe rodziny chrześcijańskiej w zderzeniu z etyką permisywną i jej konsekwencjami”, mgr Bożena Boruta-Gojny - Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej “TOTU”: “Przewidywalne konsekwencje funkcjonowania społeczeństwa bez rodziny”.

W dniach 22 – 24 maja 2003 r. w Dekanalnym Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach odbył się XII Gliwicki Kongres Ludzi Pracy. Program obrad obejmował następujące referaty: prof. dr hab. Włodzimierza Bojarskiego: “Polska a Unie Europejskie - dawniej i dziś”, dra Carla Beddermanna: “W cieniu Unii Europejskiej – przestrogi i zachęty”, ks. prof. dr hab. Jerzego Bajdy: “Chrystus jako fundament i sens istnienia Polski”, Posła Antoniego Macierewicza: “Czy Polska ma alternatywę?”, ks. prof. dr Henryka Nowika “Podstawy odpowiedzialnego wyboru w referendum” i prof. dr hab. inż. Mirosława Dakowskiego “Polska a wojny o energię”. Kongres zakończyła Msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. koncelebrowana w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Kusche - Diecezjalnego Duszpasterza Ludzi Pracy.

Wysłuchałem z dużym zainteresowaniem wszystkich referatów wygłoszonych na sympozjum i ze względu na ograniczenia czasowe tylko referatu ks. prof. dr hab. Jerzego Bajdy. W tym miejscu chciałbym zachęcić Czytelników “Dlatego” do czytania, moim zdaniem, bardzo wartościowych artykułów ks. profesora ukazujących się w “Naszym Dzienniku”.

Przy okazji dzielę się z Państwem radosnymi wiadomościami nadanymi pod koniec dziennika Radia Watykańskiego 11 VI o godz. 16.15; o planowanym wznowieniu nadawania programu przez Telewizję PLUS oraz o powstaniu Telewizji TRWAM. Nareszcie chrześcijanie w Polsce będą mieli alternatywy do “konarów wyrastających z jednego drzewa”, jakimi są TVP, TVN, Polsat i TV Polonia.

Stanisław Waluś

NAJWIĘKSZE DZIEŁA PISARSKIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

Traktat o miłości Bożej i Filotea to dwa największe dzieła pisarskie św. Franciszka Salezego – klasyka literatury francuskiej, biskupa, kierownika sumień, Doktora Kościoła. Traktat ukazuje się w Polsce po raz pierwszy od XVIII wieku. Jest to urzekająca refleksja teologiczno-mistyczna mistrza życia duchowego na temat największego przymiotu Boga – miłości. Z kolei Filotea stanowi niezastąpiony przewodnik do świętości, zwłaszcza dla osób świeckich.

Dzieła te, w nowym tłumaczeniu, wydały Siostry Wizytki w Krakowie. Można je nabyć w cenie: Traktat – 48 zł, Filotea – 20 zł w miękkiej oprawie i 27 zł w twardej oprawie. Zamówienia z doliczeniem opłaty pocztowej prosimy składać pod adresem: Klasztor Sióstr Wizytek, ul. Krowoderska 16, 31-142 Kraków, tel. (*12) 632-16-28, fax: 631-86-20, e-mail: siostry@wizytki.pl

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na uroczyste nabożeństwo i koncert z okazji 20. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na Śląsku. Nabożeństwo i koncert, w trakcie którego usłyszymy kompozycje Wojciecha Kilara: “Angelus”, “Victoria”, “Exodus” w wykonaniu chórów: Rezonans con Tutti, Bel Canto, Fermata i Chóru Katedry Chrystusa Króla oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka, odbędzie się 19 czerwca 2003 r. o godz. 17.30 na polanie u zbiegu ulicy Francuskiej i głównej alei parkowej na Muchowcu, a w razie niepogody w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Z wyrazami szacunku,
Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok
VII Festiwal
Muzyka Organowa w Katowickiej Katedrze
15 czerwca 2003 r. – Mirosław Pietkiewicz.
13 lipca 2003 r. – Marek Kudlicki.
Koncert Mariacki
31 VIII 2003 r. o godz. 19.30 w Kościele Mariackim wystąpi Śląska Orkiestra Kameralna. Dyrygował będzie Jan Wincenty Hawel.

Rekolekcje KIK w Brennej

Rekolekcje odbędą się od 19 do 21 września 2003 r. Zapisy: Zofia Adamska tel. 7076573 i w lokalu KIK w czasie dyżurów.

Pielgrzymka do Kalisza, Gniezna i Lichenia

Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 5 do 7 września 2003 r. Koszt 130 zł (noclegi, wyżywienie, przejazd, ubezpieczenie). Zgłoszenia: Jan Mikos tel. (032) 254 40 60 - po 20.00.

Pielgrzymka do Miechowa, Mogiły i Łagiewnik

Pielgrzymka odbędzie się 28 września 2003 r. Koszt 30 zł (przejazd, ubezpieczenie). Zgłoszenia: Jan Mikos tel. (032) 254 40 60 - po 20.00.

Pielgrzymka do Zatoru, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony

Pielgrzymka odbędzie się 12 października 2003 r. Koszt 30 zł. (przejazd, ubezpieczenie). Zgłoszenia: Jan Mikos tel. (032) 254 40 60 - po 20.00.

12.07. - 26.07.2003. Tunezja, Sycylia, Wyspy Liparyjskie (Włochy).

Trasa: Samolot z Katowic do Sousse (Tunezja). Tunis, Bulla Regia, Dougga, Kartagina, Tunis. Nocny prom (kabiny) do Trapani na Sycylii, Segesta, Alcalmo, Monreale, Palermo, Cefalu, Tindari, Milazzo. Statkiem na Wyspy Liparyjskie (Vulcano, Lipari, Stromboli). Milazzo, Mesyna, Etna (wycieczka piesza po zboczach wulkanu), Syrakuzy, Noto, Ragusa, Gela, Villa Imperiale, Agrigento, Sciacca, Selinunte, Trapani. Prom do Tunisu. Kairouan, Sbeitla, Gafsa, Tozeur, Chebikha, Mides, Tamerza, Nefta przez Wielki Szot, Kebili, Douz, Matmata, Gabes, El Jem, Sousse. Powrót samolotem do Katowic.
Koszt 5530 zł. Noclegi w hotelach w pok. 2-os., śniadania, obiadokolacje, samolot, statek, promy, wstępy do muzeów w Tunezji, ubezpieczenie NW, KL, OC. Kapelan: ks. dr hab. Józef Kozyra. Zapisy: Antoni Winiarski (2557112, 0505 732793).

Biblioteka KIK

Czynna we wtorki i piątki w czasie dyżurów. Zapraszamy do korzystania.

Składki: Od stycznia 2002 r. składki wynoszą: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11
W każdy ostatni piątek miesiąca podczas dyżuru skarbnik przyjmuje składki członkowskie.
E-mail awini@us.edu.pl
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach - Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2, sala 13 II p. we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html