Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 3-4 (135-136) 20 kwietnia 2003

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów". Dz 10,34-43.
Niech fakt sprzed dwóch tysięcy lat, że Jezus po swej męce i śmierci na krzyżu zmartwychwstał, będzie zawsze źródłem nadziei na nasze zmartwychwstanie i życie wieczne z Bogiem.
Niech każdy z nas, mocą Zmartwychwstałego przemienia się w człowieka wiary, nadziei i miłości, w świadka prawdy i w sługę Chrystusa, króla wszechświata.
Niech On pomoże nam w przezwyciężaniu wszelkiego grzechu, smutku serca i beznadziejności.
Z serdecznymi życzeniami paschalnymi łączymy staropolskie "Radosnego Alleluja"
Zarząd KIK w Katowicach

 
ROK RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
październik 2002 - październik 2003

LIST APOSTOLSKI "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE"
Modlitwa o pokój i za rodzinę

6. Pewne okoliczności historyczne sprawiają, że to przypomnienie o modlitwie różańcowej nabiera szczególnej aktualności. Pierwszą z nich jest pilna potrzeba wołania do Boga o dar pokoju. Różaniec nieraz wskazywali moi Poprzednicy i ja sam jako modlitwę o pokój. Na początku tysiąclecia, które rozpoczęło się przejmującymi grozą scenami zamachu z 11 września i w którym pojawiają się codziennie w tylu częściach świata nowe obrazy krwi i przemocy, ponowne odkrycie różańca oznacza zagłębienie się w kontemplowanie Tego, który "jest naszym pokojem", gdyż "obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość" (Ef 2,14). Odmawiając zatem różaniec, nie można nie czuć się wyraźnie zobowiązanym do służby sprawie pokoju, ze szczególnym odniesieniem do ziemi Jezusa, nadal tak doświadczanej, a tak bardzo drogiej sercu chrześcijan.
Równie pilna potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym punkcie krytycznym naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa coraz bardziej zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi w jej jedność, które budzą obawy o przyszłość tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa. Powrót do różańca w rodzinach chrześcijańskich ma być, w ramach szerzej zakrojonego duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym następstwom tego kryzysu znamiennego dla naszej epoki.

List od członka założyciela KIK w Katowicach

Na początku roku otrzymaliśmy list od Stanisława Kruszyńskiego, członka założyciela naszego KIK-u, który w wyniku stanu wojennego znalazł się na obczyźnie. Publikujemy fragmenty tego listu.

Drodzy Przyjaciele!
Z okazji minionych już świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy serdeczne życzenia pokoju, rozkwitu braterskiej miłości i nowej nadziei na triumf życia. Niech Boża Dziecina błogosławi Wam samym, całej rodzinie i umiłowanej ojczyźnie.
Spędziliśmy nasze tegoroczne święta jak zawsze z przyjaciółmi, tym razem z białoruskimi uciekinierami. Wkrótce sąd imigracyjny wyda wyrok w sprawie ich ewentualnego prawa do azylu w Holandii lub nakaże im powrót do Białorusi. Fort Europa broni się zawzięcie przed najazdem imigrantów-azylantów. W kontekście ich trosk nasze problemy uzyskują skromniejsze proporcje. Kościoły holenderskie otwarły niedawno symbolicznie na jedną noc drzwi i zaprosiły ludzi dobrej woli do uczestnictwa w czuwaniu nocnym na modlitwie o większą solidarność bogatego społeczeństwa z imigrantami. Głos wierzących jest jednak nie zawsze chętnie słuchany. Kościół jest obiektem zainteresowania, ale bywa też ofiarą nietolerancji i agresji mediów. W takiej atmosferze nie jest łatwo utrzymać wiarę. Uparta, niekiedy wręcz heroiczna, wiara Holendrów, stała się właśnie inspiracją mego powołania do diakonatu jako służby ludziom w potrzebie.
W sobotę 1 lutego 2003 r. o godz. 10.00 arcybiskup Utrechtu, kardynał Adrianus Simonis, wyświęci mnie w naszym kościele parafialnym w Ede na stałego diakona, dołączając mnie do grona 40 stałych diakonów już pracujących w archidiecezji. (...)
Bogumiła i Stanisław Kruszyński
E-mail: vertaalburo.polonia@planet.nl

Kardynał Simonis wypowiada modlitwę święcenia. Obok stoi dziekan Arnhem, Henk Janssen o.f.m., oraz diakon Aloys Wijngaards, przełożony studium diakonatu stałego archidiecezji Utrecht.

Po święceniu diakon Stanisław Kruszyński wymienia pocałunek braterski z kardynałem Simonisem

Metropolita Katowicki laureatem XI edycji nagrody im. Wojciecha Korfantego

Juź po raz jedenasty Kapituła Nagrody imienia Wojciecha Korfantego przyznała nagrody honorowe i promocyjne. Nagrodę honorową otrzymali: Ks. Arcybiskup Damian Zimoń, zgłoszony przez Związek Górnośląski i katowicki Klub Inteligencji Katolickiej oraz dr n. med. Stanisław Sakiel zgłoszony przez Prezydenta Siemianowic Śl.
Nagrody promocyjne otrzymali: prof. Michał Kliś, dr Leon Korc, mgr Alojzy Lysko oraz Zespół Pieśni i Tańca "Mały Śląsk" z Radzionkowa.
Uroczystość wręczenia nagród w obecności członków rodziny Wojciecha Korfantego odbyła się 23 kwietnia w historycznej sali Sejmu Śląskiego.

W uzasadnieniu zgłoszenia Metropolity Katowickiego do nagrody honorowej czytamy:

Ks. Arcybiskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, doktor teologii, urodził się 25 października 1934 r. w Niedobczycach w rodzinie górniczej. 21 grudnia 1957 roku został wyświęcony na kapłana. Przed otrzymaniem sakry biskupiej był proboszczem w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, gdzie jednym z jego poprzedników był bł. ks. Emil Szramek. Po odejściu na emeryturę biskupa Herberta Bednorza w 1985 r., Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go ordynariuszem diecezji katowickiej. Od 25 marca 1992 r. jest arcybiskupem metropolitą katowickim. Ks. Arcybiskup Damian Zimoń jest członkiem Rady Stałej Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa. Ks. Arcybiskup Damian Zimoń jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

Swoją działalnością duszpasterską i społeczną Metropolita katowicki wpisuje się w tradycję Kościoła katolickiego na Śląsku, który zawsze był blisko życiowych i społecznych problemów mieszkańców naszego regionu. W homiliach często porusza tematykę społeczną, szczególną troską otaczając śląską rodzinę opartą na tradycyjnych wartościach. Wielokrotnie wypowiadał się przeciw handlowi w niedzielę oraz zwracał uwagę na godność ludzi pracy. 19 marca 2001 r. ogłosił list pasterski “Kościół katolicki na Śląsku wobec bezrobocia”, który jest ważnym dokumentem przedstawiającym naukę Kościoła na temat bezrobocia i prawa do pracy. Ks. Arcybiskup Damian Zimoń patronował wielu konferencjom naukowym i popularnonaukowym oraz imprezom artystycznym. Na uwagę zasługuje patronat nad sympozjami piekarskimi organizowanymi przed majową pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. Dzięki Jego staraniom został utworzony Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Śląskim. Działalność Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia stanowi cenny wkład do kultury Śląska.

Do Jego dorobku należy zaliczyć wydawnictwa książkowe, takie jak “Czas Zbawienia” (1992) – trzytomowe komentarze liturgiczne, “Drogą Kościoła jest człowiek” (1995) – wybór wypowiedzi Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia w kwestiach społecznych podczas Jego 10-letniej posługi biskupa katowickiego oraz “Ciągle tonę i chwytam Jezusa” (2003). Napisał także przedmowę do książki Edwarda Balawajdera “Wojciech Korfanty. Myśl katolicko-społeczna i działalność” (2001).

Antoni Winiarski
Droga Krzyżowa ulicami Katowic

Tradycyjnie w piątek przed Niedzielą Palmową mieszkańcy Katowic tłumnie przeszli od krzyża przed kopalnią “Wujek” do Pomnika Powstań Śląskich, zatrzymując się w wybranych miejscach – stacjach Drogi Krzyżowej. Rozważania przy drugiej Stacji poprowadził prezes KIK Antoni Winiarski. Na zakończenie Drogi Krzyżowej Metropolita Katowicki Ks. Arcybiskup Damian Zimoń wygłosił słowo i udzielił błogosławieństwa.

Odszedł do Pana

22 lutego 2003 r. odszedł do Pana doc. dr inż. Bolesław Jarocki. Członkiem KIK-u był od grudnia 1988 r. Był członkiem Zespołu Doradców NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej. Za działalność związkową odznaczony został Medalem 15-lecia Oporu Społecznego na Śląsku oraz Złotym Medalem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". Był zaangażowany w działalność charytatywną oraz pomoc represjonowanym w stanie wojennym. Odszedł do Pana człowiek skromny, wielkiej dobroci, o dużym autorytecie moralnym, oddany bez reszty sprawom Ojczyzny.

Stanisław Waluś

Szanowni Państwo!

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc dla katolickiej parafii na Białorusi. Przesyłam Państwu tę prośbę, być może ktoś mógłby się włączyć.
Otóż polski ksiądz Franciszek Rudź z Białorusi (Czausy aż koło Mohylewa) buduje kaplicę w tej miejscowości. Odradzają się tam i polskość i katolicyzm, ale na tamtych terenach - bieda. Ksiądz Franciszek, mimo że urodzony na Białorusi (pochodzi z Grodna), świetnie włada językiem polskim i chętnie przyjechałby do Polski, aby głosić słowo Boże i pokwestować. W ubiegłym roku był w Opolu. Poszukujemy więc chętnych parafii, które zaprosiłyby go na tę akcję.
Dzieci z Czaus były na koloniach opolskiego KIK-u w ubiegłym roku na Górze Św. Anny.
Informacje szczegółowe, w tym adres i telefon księdza Franciszka, zainteresowani mogą uzyskać pod adresem:
Jadwiga Krzemińska
adres domowy: ul. Piotrkowska 10A/11, 45-305 Opole tel. (077) 455 25 22
do pracy: Politechnika Opolska, Uczelniany Ośrodek Informatyczny, tel. (077) 4006 344, 4006 203
opole@kik.opoka.org.pl
krzemu@po.opole.pl
Z wyrazami wdzięczności Szczęść Boże!

Jadwiga Krzemińska - wiceprezes KIK w Opolu


NASZE ROCZNICE

330 lat temu (20 marca 1673 r.) zmarł ks. Augustyn Kordecki, bohaterski obrońca Jasnej Góry.
155. rocznica przybycia Adama Mickiewicza do Rzymu w celu zorganizowania Legionu polskiego do walki z zaborcami - 10 kwietnia 1848 r.
140 lat temu (29 marca 1863 r.) zmarł Józef Lompa - nauczyciel w Lubczy (pow. Lubliniec), który całe życie poświęcił obronie polskiego ludu przed germanizacją.
110. rocznica utworzenia Ligi Narodowej (Roman Dmowski, Zygmunt Balicki, Jan Popławski i inni) - kwiecień 1893.
80 lat temu (25 marca 1923 r.) w Petersburgu sąd bolszewicki skazał na śmierć arcybiskupa Cieplaka i ks. prałata Budkiewicza, a innych 14 oskarżonych kapłanów na kary po 10 lat więzienia.
70. rocznica otwarcia linii kolejowej Śląsk-Bałtyk (Herby Nowe - Gdynia), czyli tak zwanej magistrali kolejowej - 1 marca 1933 r.
65. rocznica uchwalenia 5 prawd na kongresie w Berlinie przez Związek Polaków w Niemczech (Jesteśmy Polakami, Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci, Polak Polakowi bratem, Co dzień Polak Polakowi służy, Polska Matką naszą, Nie wolno mówić o Matce źle)
60. lat temu (13 marca 1943 r.) w Krakowie, na terenie dzielnicy Podgórze w ciągu dwóch dni Niemcy przeprowadzili likwidację żydowskiego getta.
60 lat temu (18 marca 1943 r.) niemieckie władze okupacyjne wprowadziły karę śmierci dla Polaków ukrywających Żydów lub udzielających im jakiejkolwiek pomocy.
60. rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej - 13 kwietnia 1943 r.
60. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - 19 kwietnia 1943 r.
40. rocznica Encykliki Pacem in Terris Papieża Jana XXIII - o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności - 11 kwietnia 1963 r.
35. rocznica odejścia do Pana Zofii Kossak - 9 kwietnia 1968 r. w Bielsku-Białej.
35 lat temu (11 kwietnia 1968 r.) od kuli amerykańskiego mordercy zginął Martin Luther King, murzyński działacz w obronie praw swoich rodaków.
25. rocznica śmierci Aleksandra Kamińskiego, wybitnego działacza harcerskiego w latach przedwojennych i w czasie okupacji. Był współtwórcą "Szarych Szeregów".

Zebrał Stanisław Waluś

MOIM ZDANIEM
Rozum i sumienie - moje refleksje przed referendum

O wejściu Polski do Unii Europejskiej mówi się od kilku już lat. Jest to wydarzenie o zbyt doniosłych konsekwencjach, więc słusznie zdecydowano, aby Polacy wypowiedzieli się w tej sprawie w ogólnonarodowym referendum. Ci z nas, którzy chcą, żeby ich głos nie był przypadkowy, od dłuższego lub krótszego czasu zastanawiają się jak głosować?

Ja nie należę do tych, którzy wejście do struktur unijnych widzą wyłącznie jako zło; nie należę również do tych, którzy widzą w tym dobro. Słucham, czytam i rozmawiam o Unii chcąc zebrać jak najwięcej argumentów, które kładę na szale wagi mojej wyobraźni. Raz przeważają argumenty za, innym razem przeciw i tak na zmianę. Rozumując w ten sposób nie wiem, czy dokonałabym dobrego wyboru? Ale oprócz rozumu istnieje wiara. "Fides et ratio" podpowiedział nam tak niedawno Jan Paweł II.

Rozstrzygnijcie to w swoim sumieniu powiedzieli nam Polscy Biskupi.

Przywołałam do mojej pamięci pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski z roku 1997, w czasie której spotykając się w Gnieźnie z prezydentami Europy Środkowej i Wschodniej podpowiadał nam jak powinno wyglądać zjednoczenie Europy. Przypomnijmy Jego słowa. "Runął mur dzielący Europę. W pięćdziesiąt lat po rozpoczęciu drugiej wojny światowej (...) Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, mur, który przebiega przez ludzkie serca? (...) Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jest jeszcze daleka. (...) Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w sercach, nie runie bez nawrotu ku Ewangelii. Bez Chrystusa nie można bowiem budować trwałej jedności. Nie można tego robić odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy." (Gniezno, 3 czerwca 1997).

A tymczasem Unia Europejska odrzuca Boga i wartości chrześcijańskie. Propozycje, żeby wprowadzić invocatio Dei do ustanawianej konstytucji unijnej nie zostały przyjęte. Dlatego idąc do referendum mam wybór: nie lub tak strukturom tworzonym przez ludzi, ale bez Boga. Już przecież przez około 50 lat istnieliśmy w układach bez Boga choć nieco odmiennych od Unii Europejskiej, ale i podobnych pod względem dominacji. Nie mam zaufania do organizacji odrzucających Boga, które stanowić mogą prawo niezgodne z dekalogiem. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale III zatytułowanym "Źródła prawa" w artykule 91 czytamy o pierwszeństwie umowy między-narodowej nad ustawami RP. Zacytuję tylko punkt 3. "Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami."

Niektórzy z nas, Polaków, marzą o polepszeniu bytu. Mam co do tego wątpliwości, bo nie szybko go polepszymy, a przecież największym Dobrem jest Bóg. Inni mówią - zostaniemy zepchnięci do zaścianka Europy. Któż może przewidzieć co najbliższa i dalsza przyszłość przyniesie, nawet w strukturach Unii możemy pozostać zaściankiem.

A Pismo Święte nam podpowiada - cóż przyjdzie człowiekowi choćby cały świat posiadł, a na duszy swojej szkodę poniósł.

Trudne to będzie referendum. Ja już zdecydowałam jak zagłosuję. Ciekawe Kogo lub Co wybiorą Polacy?

Ryszarda Chamułowa


Integracja Polski z Unią Europejską – spotkanie panelowe

Blaski i cienie integracji przedstawią uczestnicy panelu: redaktor Michał Góra ("Gość Niedzielny"), poseł na Sejm RP dr hab. Jan Rzymełka (PO) oraz dr inż. Stanisław Waluś (b. radny Sejmiku Samorządowego). KIK i Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego zapraszają w czwartek 15 maja 2003 r. na godz. 17.00 do siedziby Klubu w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2.

Rekolekcje KIK w Brennej od 19 do 21 września 2003 r.

Pielgrzymka do Fatimy i Lourdes

6 maja do 22 maja. Koszt 2500 zł. Dwa przejazdy nocne. Noclegi w hotelach. Śniadania, obiadokolacje, autokar. Zapisy: Jan Mikos (032) 254 40 60.

Pielgrzymka KIK, Stowarzyszeń i Ruchów Katolickich do Matki Bożej Boguckiej

7 czerwca 2003 r. Wyjście z katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

XXIII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

7 czerwca 2003 r. godz. 9.30 - Msza św. koncelebrowana przez Kapelanów KIK w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem ks. bpa Bronisława Dembowskiego, ordynariusza włocławskiego.
godz. 11.30 - 13.30 - Aula Jana Pawła II:
Sztuka jak modlitwa - refleksja Stanisława Markowskiego, artysty fotografika,
Tryptyk Rzymski Jana Pawła II (fragmenty) – w wykonaniu Marii Przybylskiej, aktorki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
godz. 13.45 - Modlitwa i złożenie kwiatów przed pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
godz. 14.00 - Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich.

Pielgrzymka do Medjugorie

W dniach od 20 czerwca do 29 czerwca 2003 r. odbędzie się pielgrzymka połączona ze zwiedzaniem atrakcji turystyczno-religijnych na trasie przejazdu: Katowice, Ołomuniec, Wiedeń, Medjugorie, Dubrownik, groty "Chorwackiego Lourdes" w Makarskiej, Split. Noclegi w hotelach i pensjonatach, śniadania, obiadokolacje, autokar. Cena z wyżywieniem 500 zł + 100 euro. Zgłoszenia: Jan Mikos tel. (032) 254 40 60 - po 20.00 lub w siedzibie KIK w piątki godz. 17.00.

Pielgrzymka do Wilna i Rygi

W dniach od 15 do 22 czerwca 2003 r. Trasa: Katowice, Gietrzwałd, Wilno, Troki, Cytowiany, Szydłowiec, Szawle (Góra Krzyży), Ryga, Lipawa, Palanga, Kłajpeda, Kowno, Katowice. Koszt: 315 euro. Świadczenia: noclegi w hotelach w pokojach 2-osobowych, śniadania, obiadokolacje, autokar. Bliższe informacje: Antoni Winiarski (2557112, 0505 732793). Zapisy: Marta Łabno (tel. 2515317).

Pielgrzymka do Tunezji i na Sycylię

12 lipca - 26 lipca 2003. Trasa: Samolot z Katowic do Sousse (Tunezja), Tunbis, Bulla Regia, Dougg, Sbeitla, Gafsa, Tozeur, Chebikha, Mides, Tamerza, Nefta przez Wielki Szot, Kebili, Matmata, El Jem, Sousse, Kairouan, Tunis. Nocny prom do Trapani na Sycylii, Segesta, Alcamo, Monreale, Palermo, Cefalu, Gibilmanna, Tindari, Milazzo. Statkiem na Wyspy Liparyjskie (Vulcano, Lipari, Stromboli). Milazzo, Messina, wąwóz Alcantara, Etna, Catania, Syrakuzy, Noto, Modica, Ragusa, Piazza Armerina, Morgantina, Villa Imperiale, Agrigento, Eraclea Minoa, Sciacca, Selinunte, Trapani. Prom do Tunisu. Tunis, Kartagina, Sousse. Powrót samolotem do Katowic. Koszt 1250 euro. Noclegi w hotelach w pokojach 2-osobowych, śniadania, obiadokolacje, samolot, statek, promy, wstępy do muzeów w Tunezji, ubezpieczenie NW, KL, OC.

Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11
E-mail awini@us.edu.pl
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach - Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2, sala 13 II p. we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html