Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 1-2 (133-134) 2 lutego 2003

Wysłał więc do Macedonii dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji. W tym właśnie czasie powstał niemały rozruch z powodu drogi (Pana). Pewien złotnik, imieniem Demetriusz, dawał niemały zarobek rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy. Zebrał ich razem z innymi pracownikami tego rzemiosła i powiedział: "Mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi gadaniem, że ci, którzy są ręką uczynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko rzemiosło nasze upadnie, ale i świątynia wielkiej Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć: "Wielka Artemida Efeska!" Zamieszanie objęło całe miasto. Porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy Pawła, ruszono gromadnie do teatru. Gdy zaś Paweł chciał wmieszać się w tłum, uczniowie mu nie pozwolili. Dz 19,22-30
ROK RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
październik 2002 - październik 2003

LIST APOSTOLSKI "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE"

Tajemnice światła (fragment)

21. Przechodząc od dzieciństwa i życia w Nazarecie do życia publicznego Jezusa kontemplacja prowadzi nas do tajemnic, które ze specjalnego tytułu nazwać można "tajemnicami światła". W rzeczywistości całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest "światłością świata" (J 8, 12). Jednak ten wymiar wyłania się szczególnie w latach życia publicznego, kiedy głosi On Ewangelię Królestwa.

Pragnąc wskazać wspólnocie chrześcijańskiej pięć znamiennych - tajemnic "pełnych światłości" - tej fazy życia Chrystusa, uważam, że słusznie można by za nie uznać: 1. Jego chrzest w Jordanie; 2. objawienie siebie na weselu w Kanie; 3. głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; 4. przemienienie na górze Tabor; 5. ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO - 2 LUTEGO 2003

Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie, zwane też Świętem Oczyszczenia Maryi Panny, zawiera dwie tajemnice: ofiarowanie Jezusa w świątyni i oczyszczenie Maryi według przepisu Zakonu. Pierwotnie to święto miało charakter święta Pańskiego, stąd nazywano je: Przyjście Pana do świątyni. W liturgii rzymskiej nazywano je także świętem oczyszczenia Maryi. Ta też nazwa się przyjęła, dając świętu charakter Maryjny. Święcenie gromnic przed procesją weszło w zwyczaj w XI wieku. Stąd też to święto otrzymało ludową nazwę: Matka Boska Gromniczna.

Biskupi wybrali Radę Stałą Episkopatu

Biskupi zgromadzeni na 320. zebraniu plenarnym na Jasnej Górze wybrali Radę Stałą Episkopatu w odnowionym składzie. Do obecnej Rady Stałej wchodzą z urzędu członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu: kard. Józef Glemp - przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik - wiceprzewodniczący Konferencji i bp Piotr Libera - sekretarz generalny. Zostali wybrani: abp Tadeusz Gocłowski - metropolita gdański, abp Damian Zimoń - metropolita katowicki, abp Stanisław Gądecki - metropolita poznański, abp Alfons Nossol - biskup opolski, bp Kazimierz Ryczan - biskup kielecki, bp Sławoj Leszek Głódź - biskup polowy, bp Stanisław Wielgus - biskup płocki. W Radzie Stałej pozostał abp Henryk Muszyński, gdyż nie wygasła jego kadencja. Spośród dawnych członków Rady nie został wybrany metropolita lubelski abp Józef Życiński. W składzie nowej Rady nie ma także kard. Franciszka Macharskiego, który nie kandydował.

Gość Niedzielny, 8 XII 2002 r.

NASZE ROCZNICE

200. rocznica otwarcia pierwszej na ziemiach polskich szkoły górniczej w Tarnowskich Górach - 8 lutego 1803 r. z inicjatywy ks. Stanisław Staszica.
145. rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej Bernadecie Soubirous w Lourdes.
11 lutego 1858 r. Maryja przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie.
140. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W nocy z 21 na 22 stycznia 1863 r. w Warszawie wybuchło powstanie narodowe przeciw Rosji.
110. rocznica śmierci Teofila Lenartowicza - 3 lutego 1893 r.
90. rocznica śmierci Władysław Bełzy
29 stycznia 1913 r. Autor książki: "Katechizm polskiego dziecka i inne wiersze" .
10 lat miesięcznika "Wychowawca". Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Wychowawca" ukazuje się od 1 I 1993 r.
5 lat "Naszego Dziennika" - pierwszy numer ukazał się 29 I 1998 r., liczył 8 stron i kosztował 70 gr.

Zebrał Stanislaw Waluś
Myślmy - myślenie nie boli i nic nie kosztuje!

Czeka nas ważne referendum

Kilka lat temu prof. dr hab. inż. Józef Ober z Politechniki powiedział mi, że słyszał od swojego kolegi, profesora z Niemiec, że w Polsce w przyszłości będą tylko stacje benzynowe i restauracje.
Czy to jest możliwe? Na szczęście nie jest tak, że najgorsze czarne prognozy zawsze się spełniają. Na początku dwudziestego wieku świat nie wysłuchał wezwań Matki Bożej z Fatimy i nasi rodzice oraz dziadkowie przeżyli straszną II wojnę światową.
Niemiec, Carl Bedermann, były doradca Unii Europejskiej ds. ochrony środowiska wzywał ostatnio Polaków do powiedzenia obecnie "nie" członkostwu Polski w Unii Europejskie. W czasie rozmowy zadał mi pytanie, jakie zadaje wielu Polakom: "Czy chcecie być naszymi pachołkami?"
Francuz, Bernard Margueritte, dziennikarz "Tygodnika Solidarność" i zwolennik członkostwa Polski w chrześcijańskiej Europie Ojczyzn przestrzegał od lat w swoich felietonach przed ateistycznymi tendencjami, jakie w coraz to większym stopniu mają miejsce w Unii Europejskiej.
Czytając regularnie cztery tygodniki i jeden dziennik, utwierdzam się w przekonaniu, że jako chrześcijanin będę głosował przeciwko włączeniu Polski do Unii Europejskiej, takiej jaka jest i na warunkach, których skutki już dotykają wiele milionów ludzi w Polsce.
Prof. dr hab. Stanisław Borkacki na spotkaniu w Dekanalnym Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach powiedział, że w Warszawie przed laty zapytał jednego z autorów "Raportu Rzymskiego" czy to jest prawda, że przewidziano w nim docelową liczbę Polaków na 15 milionów. Pan ten (nazwiska nie zapamiętałem) liczbę tę potwierdził. Kilka lat temu liczbę tę słyszałem w radiu z ust biskupa Kraszewskiego.
Zachęcam Państwa do wypowiedzi pisemnych na łamach "Dlatego" odnośnie członkostwa Polski w Unii Europejskiej; zarówno zwolenników, jak i przeciwników, aby nasi czytelnicy mogli poznać jak najlepiej prawdę i podjąć właściwą decyzję podczas referendum.

Stanisław Waluś

List otwarty do Pana Leszka Millera Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Środowiska stojące na fundamencie wartości chrześcijańskich, uczestniczące w życiu publicznym, przyjęły do wiadomości fakt przekazania Unii Europejskiej projektu deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającej zapisy dotyczące spraw o znaczeniu moralnym oraz odnoszące się do ochrony życia ludzkiego. Zwracamy się jednak do Pana Premiera o nadanie temu dokumentowi charakteru wielostronnego protokołu, zapisanego precyzyjnie i jednoznacznie.

Mając na uwadze powyższe przesłanki, zwracamy się o uwzględnienie w dokumencie, który stanowiłby część Traktatu Akcesyjnego, zapisu ustanawiającego nadrzędność ustawodawstwa RP w dziedzinie ochrony życia (w odniesieniu do artykułu 30, 38 i 39 Konstytucji RP oraz innych aktów prawnych, dotyczących ochrony życia ludzkiego od jego poczęcia), prawnego statusu małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny (w odniesieniu do artykułu 18 Konstytucji RP) oraz ochrony praw rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci (w odniesieniu do artykułu 48 Konstytucji RP), nad normami prawnymi Unii Europejskiej oraz po ewentualnym dokonaniu ich nowelizacji.

Zaproponowana forma zapisów, wprowadzona do treści Traktatu Akcesyjnego z Unią Europejską spełni oczekiwania dużej części społeczeństwa polskiego, które w referendum podejmie decyzję o ratyfikacji tego traktatu.

Andrzej Grajewski, z-ca red. nacz. "Gościa Niedzielnego"; Jan Szafraniec, senator RP; Adam Biela, senator RP; Piotr Andrzejewski, senator RP; Jarosław Sellin, członek KRRiT; Marcin Libicki, poseł na Sejm RP; prof. dr hab. n. med. Irena Jabłońska-Kaszewska; prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan; Ewa Tomaszewska, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Sejmu III kadencji; Dariusz Kłeczek, przewodniczący Komisji Rodziny Senatu IV kadencji; Antoni Szymański, przewodniczący Komisji Rodziny Sejmu II kadencji; Paweł Milcarek, filozof; o. Józef Joniec, prezes Stow. "Parafiada"; Ewa Kowalewska, prezes Forum Kobiet Polskich; Katarzyna Mazela, Forum Kobiet Polskich; Waldemar Budziński, psycholog; dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia; Konrad Szymański, publicysta; Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Miasta Łodzi; Waldemar Jaroszewicz, przewodniczący "Civitas Christiana" w Gdańsku; Tomasz Flaga, red. naczelny tygodnika "Droga"; Katarzyna Urban, sekretarz redakcji "Służba Życiu"; Adam Kisiel, red. nacz. tygodnika "Źródło"; dr med. Rafał Michalik; dr inż. Marian Mikołajek; dr inż. Jan Klawiter; Rafał Staniszewski, ekonomista.

Kwestia protokołu jest nadal otwarta. Dlatego prosimy o dalsze nadsyłanie poparcia dla tej inicjatywy osób i środowisk pod adresem: Premier RP, Leszek Miller, 00-583 Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. Podpis można złożyć również na internetowej stronie: www.hli.org.pl

"Źródło" 23 II 2003.

Pielgrzymka do Medjugorie

W dniach od 4 kwietnia do 13 kwietnia 2003 r. odbędzie się pielgrzymka połączona ze zwiedzaniem atrakcji turystyczno-religijnych na trasie przejazdu: Ołomuniec, Wiedeń (Msza św. na Kahlenbergu), Karlobag (wybrzeże Chorwacji), Medjugorie, ewentualny wyjazd do Dubrownika za dopłatą 5 euro, groty "Chorwackiego Lourdes" w Makarskiej, Split. Cena: bez nocnych przejazdów, z wyżywieniem; 500 zł + 100 euro, bez nocnych przejazdów i bez wyżywienia: 680 zł. Zgłoszenia: Jan Mikos tel (032) 254 40 60 - po 20.00 lub w siedzibie KIK w piątki godz. 17.00.

Pielgrzymka do Łagiewnik i Tyńca

Wyjazd autobusem w sobotę 26 kwietnia 2003 r. Koszt 25 zł. Zapisy i informacje w czasie dyżurów w lokalu KIK i telefonicznie: Jan Mikos tel. (032) 254 40 60 - po 20.00.

Pielgrzymka do Lwowa i na Huculszczyznę
W dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2003 r. Wyjazd z Katowic do Lwowa, zakwaterowanie u rodzin. 1 maja: zwiedzanie starówki, świątyń, dzielnic: ruskiej, ormiańskiej, żydowskiej, zwiedzanie cmentarza Łyczakowskiego i cmentarza Orląt Lwowskich, cerkiew św. Jura, panorama miasta i okolic ze wzgórza Wysokiego Zamku, zwiedzanie Teatru Opery, ewentualnie spektakl. 2 maja: wyjazd do Jaremcza, po drodze zwiedzanie Halicza, Stanisławowa, Nadwórnej. 3 maja: przejazd na Przełęcz Jabłoniecką, obejrzenie panoramy Howerli, bazar huculski, Worochta, powrót do Lwowa przez Kałusz, Morsztyn, Stryj. 4 maja: Msza św., powrót do Katowic. Koszt około 400 zł. Poleca się zabrać dodatkowo 40 hrywien na koszta zwiedzania i kieszonkowe. Zapisy podczas dyżurów w siedzibie KIK lub u Marty Łabno - tel. 251 53 17.

Pielgrzymka do Lichenia

W dniach od 6 do 8 czerwca 2003 r. Wyjazd z Katowic o 7.00. Koszt 130 zł. Zgłoszenia: Jan Mikos tel (032) 254 40 60 - po 20.00 lub w siedzibie KIK w piątki godz. 17.00.

Pielgrzymka do Wilna i Rygi

W dniach od 15 do 22 czerwca 2003 r. Trasa: Katowice, Gietrzwałd, Troki, Wilno, Szawle, Góra Krzyży, Szydłowiec, Cytowiany, Ryga, Lipawa, Palanga, Kłajpeda, Kowno, Wigry, Katowice. Organizacja: A.T. "AVE". Pilot: Antoni Winiarski. Świadczenia: noclegi w hotelach lub Domach Pielgrzyma w pokojach 2, 3-osobowych, śniadania, obiadokolacje, komfortowy autokar, ubezpieczenie KL i NW oraz OC na rzecz klienta. Wstępy do muzeum płacą uczestnicy. Codzienna Msza św. Koszt: 315 euro - płatne w złotówkach. Zapisy w lokalu Klubu lub u Marty Łabno (tel. 2515317). Bliższe informacje: Marta Łabno i Antoni Winiarski - tel. 2557112, 3591198, 0505 732793.

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne dla inteligencji odbędą się od 30 marca (niedziela) do 1 kwietnia (wtorek) w kościele p.w. św. Kazimierza (garnizonowym) w Katowicach, ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Rekolekcje będzie głosił ks. dr Andrzej Suchoń. Niedziela: 19.00 - konferencja, 19.30 - Msza św. z homilią. Poniedziałek i wtorek: 17.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty i pojednania, 17.30 - konferencja, 18.00 - Msza św.

Rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach

4-6 kwietnia 2003 r. u OO. Jezuitów. Zapisy: Zofia Adamska tel. 7076573

MINĄŁ TYDZIEŃ

Ważne przypomnienie

16 stycznia 2003 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała dokument dotyczący udziału katolików w życiu politycznym, pt. Nowa doktryna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym. Warto go przeczytać, bo może zainspirować nasze myślenie społeczne i pomóc w ukształtowaniu "sumienia politycznego", którym chrześcijanin powinien się kierować w swoich wyborach, głosowaniach i w swojej wizji świata.

Na szczęście nie brak ludzi (dawniej i dziś), którzy przeszli tę drogę ofiarnie i godnie. Św. Tomasz Morus powtarzał zasadę, którą Kościół promuje i dzisiaj, że "nie wolno oddzielać człowieka od Boga ani polityki od moralności". Watykański dokument przypomina, że jeśli Kościół i katolicy godzą się na pluralizm kulturowy i polityczny, to odrzucają pluralizm "pojmowany w sensie moralnego relatywizmu", uważając, że wielości partii nie wolno mylić z jakimś bezkrytycznym pluralizmem w wyborze moralnych zasad oraz istotnych wartości".

Mamy więc przypomnienie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, które może się przydać podczas przystępowania do urn wyborczych przed referendum unijnym. ...

abp Józef Michalik, Niedziela 2 II 2003.

Zaproszenie

Zapraszamy na wykład prezesa KIK Antoniego Winiarskiego "Udział i postawa katolików świeckich w życiu politycznym - nota doktrynalna Kongregacji Nauki Wiary". Wykład odbędzie się we wtorek 11 marca 2003 r. o godz. 17.30 w lokalu Klubu.

Uchwała Zarządu KIK w Katowicach z dnia 9 stycznia 2003 r.

Zwalnia się z obowiązku płacenia składek członkowskich osoby, które ukończyły 80 rok życia oraz członków honorowych KIK.

Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11
E-mail awini@us.edu.pl
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach - Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2, sala 13 II p. we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html