Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 Inne biuletyny Dlatego

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 11-12 (131-132) 8 grudnia 2002

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca". Łk 1, 26-33
 

    Dzięki "tak" wypowiedzianemu przez Maryję będziemy mogli przeżywać tajemnicę betlejemskiego żłóbka - miejsca przyjścia na świat Zbawiciela człowieka.

    Życzymy naszym Członkom i ich Rodzinom, Czytelnikom "Dlatego" i Sympatykom KIK, aby Słowo, które Ciałem się stało, zamieszkało w sercach, rodzinach, w miejscach pracy i wypoczynku, w całej Ojczyźnie naszej.

    Życzymy, aby w nadchodzącym 2003 roku obecne smutki i kłopoty przemieniły się w radość, której źródłem jest Boże Narodzenie, aby panowanie Syna Najwyższego nie miało granic zarówno w nas samych, jak i w całym świecie.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach


ROK RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
październik 2002 - październik 2003

16 X 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił
LIST APOSTOLSKI "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE"

    Tajemnice światła:

Chrzest Jezusa w Jordanie,
Objawienie Jezusa na weselu w Kanie,
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia,
Przemienienie na górze Tabor,
Ustanowienie Eucharystii.

Apel skarbnika

Bardzo proszę wszystkich członków o terminowe opłacanie składek i uzupełnienie zaległości. Zaległości składkowe stawiają pod znakiem zapytania możliwość wypełnienia zadań, do których powołaliśmy ponad 20 lat temu nasz Klub. Składki są bowiem podstawowym źródłem dochodu KIK i umożliwiają nam prowadzenie statutowej działalności. Cała działalność Klubu jest prowadzona społecznie.

Skarbnik
Jan Świtkowski
Katowice 29.XI.2002 r.
Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Z niepokojem obserwujemy postępującą eliminację katolickich audycji z programów Telewizji Polskiej, czego ostatnim przykładem było zdjęcie z anteny magazynu "Czasy", nadawanego w niedzielę w godzinach południowych. Nieliczne programy katolickie nadawane są w czasie, gdy większość ludzi jest w pracy (np. poniedziałek 8.00) lub wraca z pracy do domu (np. wtorek 15.35). Poza tym w godzinach największej oglądalności jest emitowanych wiele filmów oraz programów propagujących poglądy sprzeczne z etyką chrześcijańską.

W poniedziałek 25 listopada 2002 r. byliśmy świadkami eskalacji walki z Kościołem, toczonej za nasze pieniądze w mediach publicznych. Charakter emisji filmu "Imperium ojca Rydzyka" nawiązuje do najgorszych doświadczeń czasów minionych i pokazuje, że rzetelność już dawno przestała być cechą wielu dziennikarzy.

Domagamy się respektowania przez Telewizję Polską obowiązującego prawa oraz zaprzestania akcji mających na celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od tragicznej sytuacji kraju pod rządami koalicji SLD-UP.

    Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
    Dr Antoni Winiarski

 Nasz Klub Inteligencji Katolickiej ma nową siedzibę

5 listopada Metropolita Katowicki Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń poświęcił nową siedzibę Katowickiego KIK. Nowa siedziba naszego Klubu mieści się w Domu Katechetycznym parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariackiej) w Katowicach.

Przy wejściu do Domu Katechetycznego Księdza Arcybiskupa powitali przedstawiciele Zarządu Klubu z prezesem na czele oraz gospodarzem tego miejsca ks. proboszcz dr Andrzej Suchoń.

Członkowie Klubu wraz z zaproszonymi gośćmi zgromadzili się licznie w sali nr 13 będącej naszą siedzibą. Wśród zaproszonych gości byli Prezydent Katowic Piotr Uszok, Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic Wojciech Boroński, wiceprezydenci i radni Katowic oraz innych miast Śląskich, proboszcz parafii św. Anny w Katowicach-Janowie ks. Jan Klemens, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Adam Wierzbicki, Prezes KIK w Sosnowcu Jadwiga Hesse, Prezes KIK w Rudzie Śląskiej Marian Dąbrowski oraz Prezes Krainy Katowickiej Związku Górnośląskiego Józef Kocurek. Ksiądz Arcybiskup poświęcił nasz lokal oraz pobłogosławił pracy KIK-u w nowym roku działalności. Następnie w dużej sali konferencyjnej, która z trudnością pomieściła wszystkich przybyłych, prezes Klubu dr Antoni Winiarski powitał zebranych i krótko scharakteryzował działalność Klubu podkreślając, że KIK w praktyce realizuje naukę społeczną Kościoła. Prezes chóru "Dei Patris" Jan Mikos z osiedla Tysiąclecie Dolne (parafia pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych) wręczył Księdzu Arcybiskupowi pamiątkowy medal z okazji 10 lat istnienia chóru.

Ksiądz Arcybiskup w swoim wystąpieniu zapoznał nas z problemami Archidiecezji Katowickiej. Zwrócił uwagę na postępujące bezrobocie, problemy i zagrożenia związane z pracą w niedzielę oraz sposobami spędzania Dnia Pańskiego. Nawiązał również do postaci związanych z naszą archidiecezją - bł. ks. Emila Szramka i Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego oraz 50-tej rocznicy wypędzenia biskupów z diecezji. Wspomniał o rozważaniu możliwości przebudowy kopuły katedry zgodnie z pierwotnymi planami. Po II Wojnie Światowej ówczesne władze nakazały obniżenie wysokości budowanej katedry tak, aby nie była ona najwyższym budynkiem w mieście. Ks. Arcybiskup omówił pracę duszpasterską w archidiecezji i poinformował nas o stanie zaawansowania budowy budynku dla Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Właśnie dla potrzeb Wydziału Teologicznego zwolniliśmy nasze dotychczasowe pomieszczenia przy ul. Wita Stwosza 16. W dyskusji poruszono sprawy związane z ochroną zdrowia i funkcjonowaniem Radia eM. Spotkanie zakończono przy kawie i herbacie w sali Jana Pawła II.

Antoni Winiarski


W nowej siedzibie KIK

Dwa razy w tygodniu członkowie Zarządu Klubu dyżurują w sali nr 8 na parterze: we wtorki (16.30 - 17.30) i w piątki (17.00 - 18.00). W nowym lokalu (sala nr 13 na II piętrze) znalazła również miejsce nasza biblioteka licząca blisko 2.000 woluminów. Tu także spotykają się dwie nasze sekcje.

Sekcja Nauki Społecznej Kościoła pod przewodnictwem prof. dr hab. Wojciecha Świątkiewicza w pierwszy czwartek miesiąca, godz. 18.00.

Sekcja Wiedzy Religijnej - w każdą drugą środę miesiąca o godz. 17.00 ks. dr hab. Józef Kozyra, kapelan KIK, rozpoczyna spotkanie sekcji godziną pytań i odpowiedzi. Następnie, o godz. 18.00 jest krąg biblijny.

W październiku i listopadzie odbyło się w naszej nowej siedzibie wiele ciekawych spotkań, z których można wymienić: red. Michał Góra "Kościół katolicki wobec integracji europejskiej", Czesław Ryszka - wieczór autorski i prezentacja najnowszej książki "Jan Paweł II Wielki", Marta Łabno "Wybory samorządowe 2002 - ordynacja wyborcza", Antoni Winiarski "Czy państwa skandynawskie są krajami misyjnymi?", Sebastian Szymanek, Marcin Świerad "Działalność Zakonu Kawalerów Maltańskich w Polsce" oraz prof. Tadeusz W. Żerda (Texas, USA) "Problemy Polaka katolika w USA". W grudniu będziemy gościć Irenę Mierzwę "Forum Katolików Świeckich Erfurt 2002 - Europa wartości" oraz Stanisława Kowolika "O dziele księdza Adolfa Kolpinga".

W nowej siedzibie spotkali się również uczestnicy tegorocznej pielgrzymki KIK do Skandynawii.

Antoni Winiarski


Sekcja Nauka-Wiara

Przewodniczącym sekcji jest fizyk prof. dr hab. Andrzej Ślebarski. Spotkania odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00 w sali przy kościele O.O. Oblatów Maryi Niepokalanej w Katowicach-Koszutce. Spotkanie październikowe poświęcone było pamięci prof. Janusza Dietrycha, wieloletniego przewodniczącego sekcji. W listopadzie wysłuchaliśmy wykładu prof. A. Ślebarskiego o fluktuacjach w przyrodzie. Natomiast 10 grudnia o obserwacjach wczesnego wszechświata opowie prof. dr hab. Ryszard Mańka.

Umiłujmy Chrystusa obecnego w Eucharystii

Te słowa wyjęte z listu pasterskiego Metropolity Katowickiego Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia na I niedzielę Adwentu 2002 roku będą naszą myślą przewodnią i zadaniem w nowym roku kościelnym. Umiłowanie Chrystusa oznacza odrzucenie pokusy egoizmu, troskę o tych, którzy potrzebują naszej pomocy, oznacza naśladowanie Boga bogatego w miłosierdzie.

ZRÓB ZAKUPY W SOBOTĘ
NIEDZIELA JEST BOŻA I NASZA

Tak zatytułowaliśmy płatne ogłoszenie, które zamieściliśmy w "Gościu Niedzielnym" z 3 listopada 2002 r. Poinformowaliśmy w nim o zmianie naszej siedziby.
 
 

Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce

W dniach 27-29 września 2002 r. w Gietrzwałdzie spotkali się prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej. W spotkaniu udział wzięli Jan Smółka (Tychy), Stanisław Waluś (Gliwice) i Antoni Winiarski (Katowice). Gietrzwałd słynie z objawień maryjnych (1877 r.), które są jedynymi zatwierdzonymi objawieniami maryjnymi w Polsce (1977 r.). W bazylice św. Piotra i Pawła i Narodzenia NMP znajduje się cenny i czczony obraz Pani Ziemi Warmińskiej.

W programie spotkania był krąg biblijny (tematy przygotowane przez dr Stanisławę Grabska), wykłady n.t. Warmii (prof. Stanisław Achremczyk, dr Jan Chłosta, ks. Jan Rosłan) oraz spotkanie z ks. bp. Jackiem Jezierskim. W części roboczej mówiono przede wszystkim o wyborach samorządowych, Radio Maryja, planowanym wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz przygotowaniach do Dnia Papieskiego i do pielgrzymki Klubów na Jasną Górę. Wspaniałą organizację spotkania zawdzięczamy gospodarzom - Warmińskiemu Klubowi Katolików, a przede wszystkim prezesowi Janowi Kumorowi.

Od 25 do 27 października 2002 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach odbyło się spotkanie SIIAEC (Sekretariat Inżynierów, Agronomów i Ekonomistów Pax Romana), w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji katolickich z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Włoch oraz Polski (5 osób, w tym prezes katowickiego KIK dr Antoni Winiarski). Do zorganizowania spotkania przyczynił się KIK krakowski oraz dr Bernard Sorich z sekcji opolskiego Klubu w Kędzierzynie-Koźlu.

Wysłuchaliśmy referatów Pawła Broszkowskiego (KIK Warszawa) o polskich KIKach oraz prof. Luisa Alberto Petita Herrery z Madrytu o prowadzeniu działalności gospodarczej w oparciu o chrześcijańskie zasady. Prelegent położył nacisk na pozaekonomiczne obowiązki ciążące na zakładzie pracy w odniesieniu do pracowników. Wiele spraw poruszonych podczas dyskusji dotyczyło Kościoła oraz ruchu klubowego w naszym kraju. Zastanawiano się również nad wykorzystaniem internetu dla celów SIIAEC.

Antoni Winiarski
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Od 18 listopada do 28 grudnia b.r. peregrynujące po świecie relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, doktora Kościoła i patronki misji, będą w Iraku. Były w podróży po Libanie i Egipcie, a na specjalne życzenie ordynariusza Bagdadu, abp. Jean Sleimana OCD, zdecydowano o zmianie trasy. Czynione są starania o peregrynację relikwii w Polsce w 2004 lub 2005 r. W roku 2005 przypadać będzie 400-lecie przybycia karmelitów bosych do Polski. Wspierajmy tę cenną inicjatywę. Obecnie w Domu Katechetycznym parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach mamy możliwość zobaczenia wystawy poświęconej św. Teresie i misjom.

Jan Paweł II - Program dla Polski

Staraniem Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK ukazała się bardzo ciekawa dość nietypowa publikacja zatytułowana tak jak tytuł tej notki. Jest to pakiet 13 sztywnych kartonów, z których każdy zawiera wybór fotografii i cytatów z tekstów Jana Pawła II na temat spraw ważnych dla Kościoła w Polsce i nas wszystkich. Oto przykładowe tematy: Dialog i współdziałanie, Polska i Europa, Do rodziców, Do wychowawców, Do młodzieży, Do odpowiedzialnych za nasze państwo, Do organizacji społecznych i wolontariuszy. Na jednym z kartonów wydrukowano piękną modlitwę Jana Pawła II wypowiedzianą w Kalwarii

Zebrzydowskiej. Do kartonów dołączono plakat omawiający zawartość całego pakietu. Komplet umieszczono w estetycznej plastikowej teczce.
Koszt kompletu - 10zł. Zamówienia przyjmujemy w siedzibie Klubu w godzinach dyżurów.

Sprawozdanie z przebiegu Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowanych przez KIK w Katowicach

Dni Kultury Chrześcijańskiej przebiegały w tym roku w dniach od 16 do 27 października 2002 r. Myślą przewodnią Dni były słowa św. Augustyna: "Czuwajcie więc póki jest dzień, dzień jaśnieje a Chrystus jest właśnie dniem". Patronat honorowy nad Dniami objęli Metropolita Arcybiskup Katowicki Damian Zimoń i Prezydent Katowic Piotr Uszok. W ramach Dni była otwarta w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach wystawa malarstwa Jerzego Wolfa w stulecie urodzin malarza. Aranżację wystawy przygotował Franciszek Kłak. Wystawa była przygotowana profesjonalnie i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W dniu 17.12.2002 r. odbył się w Muzeum Archidiecezjalnym program artystyczny pt. "Są takie prawdy" oparty na twórczości Cypriana Kamila Norwida i obrazujący związki Jana Pawła II z twórczością tego wielkiego poety. Program prezentowała Maria Przybylska, aktorka teatrów krakowskich. Artystka wyjątkowo pięknie, z wielką wrażliwością na słowa poezji przedstawiła fragmenty twórczości Norwida, szczególnie tej, która niesie wartości ogólnoludzkie i narodowe. Piękne wnętrze Muzeum Archidiecezjalnego podniosło przeżycia estetyczne licznie przybyłych widzów.

W dniu 18.10.2002 r. gościliśmy redaktora tygodnika "Niedziela", Czesława Ryszkę. Jego wieczór autorski i prezentacja najnowszej książki "Jan Paweł II Wielki", zgromadził kilkadziesiąt osób. Wieczór był wyrazem hołdu dla Jana Pawła II w 24 rocznicę Jego wyboru na Papieża.

Dla uczczenia pamięci ks. Kardynała Augusta Hlonda zorganizowano krótką pielgrzymkę do Jego pomnika w Mysłowicach. Tam modlono się o rychłą beatyfikację Kardynała i złożono kwiaty. W czasie pielgrzymki zwiedzono bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu, która jest bardzo ciekawym obiektem sakralnym.

Prelekcje kol. Antoniego Winiarskiego pt. "Czy państwa skandynawskie są krajami misyjnymi", ks. Marka Łuczaka pt. "Kultura nośnikiem ewangelizacji" i wykład ks. prof. Józefa Kozyry pt. "Biblijne podstawy Duc in altum! w Novo Millennio Ineunte" były bardzo ciekawe. Wieczór poetycki kol. Stanisława Krzyżaniaka w Bytomiu - Suchej Górze z akompaniamentem Pawła Depty na gitarze zgromadził wielu słuchaczy. Koncerty cieszyły się, jak zawsze powodzeniem. Dni zakończył koncert i oprawa Mszy św. wykonane przez chór mieszany "Dei Patris" 27.10 w kościele pw. Świętego Kazimierza - Garnizonowy.

Pytanie, czy warto organizować dni kultury chrześcijańskiej otrzyma chyba odpowiedź pozytywną. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, Roku Jubileuszu Ojca Świętego, będzie można znowu je przygotować. Marta Łabno

Pielgrzymka do Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu i pomnika ks. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

W sobotę, 19 października br. odbyła się planowana od dawna pielgrzymka do Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu. Byliśmy gośćmi Sosnowieckiego KIK. Po bazylice oprowadzał nas artysta plastyk mgr Tadeusz Kwaśnik, który bardzo ciekawie przedstawiał nam malowidła stanowiące wystrój świątyni, pomalowanej jak "skrzynia krakowska". Świątynia została wzniesiona w latach 1893-1898. Każdy fragment wystroju jest godzien uwagi zarówno na treść teologiczną, artystów, którzy go wykonali jak i kontekst historyczny. Dzieła te powstawały w okresie zaborów, więc artyści starali się "przemycić" jak najwięcej treści patriotycznych.

Przykładem może być obraz przedstawiający pokłon trzech królów, na którym Matka Boska z Dzieciątkiem przypomina Matkę Boską z Jasnej Góry, a postacie przypominają królów polskich: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego. Neobarokowy ołtarz główny jest kopią ołtarza z kościoła Bożego Ciała w Krakowie. W centrum ołtarza znajduje się malowidło przedstawiające wstępującą do nieba Matkę Bożą, wykonane przez Włodzimierza Tetmajera w 1905 roku. Na sklepieniu nawy głównej w miejscu przecięcia z transeptem znajduje się obraz koronacji Najświętszej Maryi Panny wykonany w stylu Młodej Polski. Przewodnik zwrócił nam uwagę, że postać Ducha Świętego jest stylizowana na orła - godło Polski będącej wówczas pod zaborami. W świątyni jest jeszcze wiele miejsc wartych zatrzymania się (choćby przepiękna ambona czy kopia rzeźby św. Piotra z Bazyliki Watykańskiej), więc jedynie mogę Państwa zachęcić do pielgrzymowania do tak ciekawego miejsca i położonego tak blisko.

W sosnowieckiej katedrze.

Potem pojechaliśmy do Mysłowic, aby przed pomnikiem ks. Kardynała Augusta Hlonda złożyć wiązankę kwiatów i odmówić modlitwę. Na pomniku znajduje się kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu 14 czerwca 1999 r. oraz tak aktualne dzisiaj słowa Prymasa Polski:

ŻYCZĘ POLSCE
BY WIELKIEJ ODBUDOWY
DOKONAŁA
BEZ PRZYMUSÓW I WSTRZĄSÓW
W SWOBODZIE I JEDNOŚCI
W ŚWIETLE CHRYSTUSOWYCH
WSKAZAŃ I W NIESŁABNĄCYM
PORYWIE WSPÓLNEGO CZYNU
KS. KARD. A. HLOND

Wypowiedzi o Matce Bożej na podstawie odręcznych zapisków Prymasa Augusta Hlonda:

Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Maryja obroni Naród od zagłady zupełnej. Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich,

17 XI 2002 s. 18.
MODLITWA

Ojcze Przedwieczny! Ty obdarzyłeś Swojego Sługę, Augusta Kardynała Hlonda pierwszego Biskupa Katowickiego, a potem Prymasa Polski, szczególnym umiłowaniem Kościoła i Ojczyzny. Spraw, aby w obecnych trudnych czasach Kościół zajaśniał światłem oświecającym kręte i niepewne drogi człowiecze. Naucz nas, za przykładem Twego Sługi Augusta, miłować ziemską ojczyznę jako nasze wielkie i wspólne dobro.

Spełniły się prorocze słowa Prymasa Hlonda "Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie zwycięstwem Niepokalanej Dziewicy". Niech to proroctwo dopełnia się teraz w życiu moralnym całego narodu i każdego z nas.

Spraw także, aby wierny Twój Sługa August Hlond dostąpił łaski wyniesienia na ołtarze ku chwale Twojego Majestatu, na pożytek świętego Ludu Bożego. Prosimy o to, za wstawiennictwem Maryi przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Wierni, którzy przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ks. Kard. Augusta Hlonda otrzymali szczególne łaski niech powiadomią o nich:

TOWARZYSTWO CHRYSTUSOWE
ul. Panny Maryi 4, 61-120 Poznań

Stanisław Waluś


NASZA HISTORIA

W obecnym numerze "Dlatego" kończy się cykl przedstawiający wybrane sylwetki duchowieństwa śląskiego. Z 133 przedstawionych w książce "O duszę polską" wydanej przez Muzeum Historii Katowic wybrałem 18 duszpasterzy, w tym błogosławionych ks. Józefa Czempiela i ks. Emila Szramka, a także sługę Bożego kard. Augusta Hlonda. Stanisław Waluś

Ks. Konstanty Damrot urodził się 14 września 1841 r. w Lublińcu jako dziewiąte z jedenaściorga dzieci Konstantego, rolnika i kościelnego, oraz Karoliny z domu Jutzner. W 1865 r. został członkiem Polskiego Towarzystwa Górnoślązaków. Po święceniach kapłańskich pracował jako wikary w Opolu, potem objął stanowisko wykładowcy języka polskiego w nauczycielskim seminarium w Pilchowicach. Pozostawił bogatą spuściznę literacką, w tym zbiory wierszy "Wianek z Górnego Śląska" (1867) oraz "Z niwy śląskiej" (1894).

Ks. bp Józef Gawlina urodził się 18 listopada 1892 r. w Strzybniku koło Raciborza. Syn Franciszka - właściciela gospodarstwa rolnego - i Joanny z domu Banaś. W 1921 r. Ukończył Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego i otrzymał święcenia kapłańskie. Został wikarym w Dębieńsku, w 1922 r. - w Tychach. 25 września 1924 r. został redaktorem "Gościa Niedzielnego". Zwalczał zjadliwą kampanię niemiecką przeciwko ks. Augustowi Hlondowi. Od 1927 r. studiował dziennikarstwo w Warszawie. Został kierownikiem Biura Prasowego Episkopatu przekształcając je w Katolicką Agencję Prasową. Był organizatorem Zjazdu Katolickiego w 40. rocznicę ukazania się encykliki "Rerum nowarrum". Od lipca 1931 r. został biskupem polowym Wojska Polskiego. W 1954 r. został dyrektorem generalnym Światowej Federacji Sodalicji Mariańskiej. W Polsce jego rękopisy i druki znajdowały się na indeksie władz politycznych. Członek Komisji Soboru Watykańskiego II do Spraw Diecezji i Parafii.

Ks. Bolesław Kominek urodził się 23 grudnia 1903 r. w Radlinie. Syn Franciszka, górnika i rolnika, oraz Katarzyny z Kozielskich. Wychowywał się w patriotycznej rodzinie polskiej. W czasie nauki w gimnazjum w Rybniku za zgodą przychylnego Polakom dyrektora szkoły dr. Münzera, urządzał tajne wycieczki do Polski: Krakowa, Warszawy, Gniezna. Po ukończeniu w 1927 r. Śląskiego Seminarium Duchownego i święceniach kapłańskich, został oddelegowany na studia do Paryża, gdzie spotkał się z ks. Stefanem Wyszyńskim. Studia zakończył doktoratem z filozofii obronionym w Wyższej Szkole Społecznej w Paryżu. Powołany 13 X 1939 r. do Referatu Duszpasterstwa Kurii przygotowywał grunt pod nielegalną, antyhitlerowską akcję charytatywną, obejmującą także więźniów Auschswitz, a także Żydów i Ślązaków pozostających bez środków do życia poza diecezją. Od 10 listopada 1944 r. został dziekanem okręgu śląskiego AK. W 1945 r. został Administratorem Śląska Opolskiego. Wygnany w 1952 r. do Krakowa. W 1973 r. wyniesiony został do godności kardynała.

Ks. Antoni Stabik urodził się 13 czerwca 1807 r. w Mikołowie. Syn Augustyna i Katarzyny z Drozdów. Ukończył gimnazjum w Gliwicach, potem teologię w Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1833 r., po czym podjął pracę duszpasterską w Pilchowicach, Mikołowie i Łące koło Pszczyny. Twórca polskiego kalendarza katolickiego wydawanego w Gliwicach od 1846 r. Autor kilku książek o tematyce podróżniczej. Zmarł 3 września 1887 r. w Michałkowicach.

Ks. Stanisław Stojałowski urodził się 14 maja 1845 r. w Zniesieniu koło Lwowa jako syn Juliusza, właściciela ziemskiego i Ludwiki z Glaennapów. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1870 r. Od 1891 r. działał na terenie Cieszyna, założył Towarzystwo Macierzy Katolickiej, sprowadził do miasta siostry Felicjanki, które zajęły się tworzeniem ochronek. Zorganizował pierwszą pielgrzymkę Ślązaków do Ziemi Świętej. Od 1900 r. działał na terenie Bielska. Zmarł 23 listopada w Krakowie.

W katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej znajduje się tablica następującej treści:

Przed tym obrazem modlił się w latach 1897-1910
ks. STANISŁAW STOJAŁOWSKI
twórca chrześcijańskiego ruchu robotniczego
wydawca książek i czasopism katolickich
wybitny działacz narodowy

Szerząc kult Maryi Jasnogórskiej
budził ducha polskiego
oraz walczył o godność ludzi pracy Bielsko-Biała 4 VI 1988 r.

Myślmy myślenie nie boli i nic nie kosztuje!

84. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Jak co roku obchody Święta Niepodległości w Gliwicach rozpoczęły się Mszą św. w Katedrze św. Piotra i Pawła. Proboszcz parafii katedralnej ks. Konrad Kołodziej powitał przedstawicieli samorządu, kompanię honorową Wojska Polskiego, Akademicki Zespół Muzyczny, duszpasterzy gliwickich i ks. Biskupa Gerarda Kusza, który przewodniczył Najświętszej Ofierze i wygłosił homilię.

Na początek uroczystości AZM zaśpiewał "Gaude Mater Polonia". We wprowadzeniu do aktu pokuty ks. Biskup wezwał do przepraszania za grzechy i zaniedbania, szczególnie te przeciw miłości Ojczyzny. Na początku homilii ks. Biskup Gerard Kusz zwrócił się do wszystkich, dla których Ojczyzna jest Matką i przypomniał słowa Ojca Świętego o dziedzictwie, które ma na imię Polska. Ks. Biskup powiedział, że ogarniamy pamięcią tych, którzy dla Ojczyzny poświęcili życie, i tych którzy pracowali przy stole konferencyjnym; Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa i wielu innych. Obecnie wezwaniem jest laicyzacja, postępująca sekularyzacja, bezrobocie. Dalej powiedział, że chcemy, aby Europa była zjednoczona, aby tak jak kiedyś przed wiekami nie było podziału na Wschód i Zachód. Europa przestaje być centrum świata; widać to w polityce, gdy Ameryka i Rosja potrafią się porozumieć ponad Europą. Ks. Biskup powiedział, że współczesnym wezwaniom mogą sprostać tylko ludzie prawego sumienia i przypomniał określenie Ojca Świętego, które padło podczas piątej pielgrzymki do diecezji bielsko-żywieckiej. Nawiązując do rozważania Ojca Świętego podczas audiencji 30 X br. ks. Biskup przedstawił 6 obowiązków moralnych:

1) Sprawiedliwe postępowanie, czyli życie zgodne z przykazaniami Bożymi. 2) Sprawiedliwe mówienie o drugich. 3) Odrzucenie bezprawnych zysków. 4) Potępienie korupcji. 5) Odrzucenie elementów przemocy. 6) Nie uczestniczenie w czynach złych.

Człowiek sprawiedliwy to właśnie ten, który przestrzega tych zasad - kontynuował ks. Biskup i potem nawiązał do przypowieści o mądrych i głupich pannach. Zwrócił uwagę na coś uderzającego w tej przypowieści; Pismo święte zawsze chwali tych, którzy dzielą się z innymi, a tu mówi co innego. Panny mądre nie dzielą się, bo by im i drugim pannom zabrakło. Są wartości, których nie da się sprzedać i kupić, takie jak mądrość, sprawiedliwość, miłość, miłość Ojczyzny. Pod koniec Mszy św. zaśpiewaliśmy "Boże coś Polskę" i wielu z nas udało się pod pomnik Józefa Piłsudskiego na dalszą część uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Stanisław Waluś.


Nasze plany w 2003 r.

* Msze św. pierwszopiątkowe w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla) z udziałem członków Klubu: 7.II., 7.III., 4.IV., 6.VI., 3.X., 7.XI. i 5.XII. 2003 r.

* 5 stycznia godz. 15.00 - opłatek w siedzibie KIK z Ks. Arcybiskupem Damianem Zimoniem.

* 4.04 - 13.04.2003. Pielgrzymka do Medżugorje. Trasa: Ołomuniec, Wiedeń, Split i Dubrownik. Bez nocnych przejazdów. Koszt 900 zł z wyżywieniem. Wpłaty do końca lutego. Zgłoszenia u Jana Mikosa (2544060 - po godz. 20.00).

* 4.04. - 6.04.2003. Rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach. Zapisy u Zofii Adamskiej (7076573).

* Wielki Post. Rekolekcje wielkopostne dla inteligencji w Kościele Garnizonowym (św. Kazimierza) w Katowicach.

* 30.04 - 4.05.2003. Pielgrzymka KIK na Ukrainę.
Trasa: Katowice, Lwów, Zagórze, Halicz, Stanisławów, Jaremcza, Worochta, Drohobycz, Sambor, Lwów, Katowice. Zapisy od 5 stycznia (opłatek) w siedzibie KIK w godzinach dyżurów lub u Marty Łabno (2515317).

* 18.05.2003. Pielgrzymka KIK, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Związku Górnośląskiego do Matki Bożej Boguckiej. Wyjście sprzed siedziby KIK.

* 6 - 8.06.2003. Licheń.

* 14.06.2003. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę.

* 15 - 22.06.2003. Pielgrzymka KIK do Wilna i Rygi.
KOSZT: 315 Euro (A.T. AVE).
Trasa: Katowice - Gietrzwałd - Wilno - Troki - Cytowiany - Szydłowiec - Szawle - Ryga - Lipawa - Palanga - Kłapejda - Kowno - Katowice.
Zapisy od 5 stycznia w siedzibie KIK w godzinach dyżurów lub u Marty Łabno (2515317).

* 10 - 26.07.2003. Pielgrzymka KIK do Tunezji i na Sycylię.
KOSZT: 1200 Euro (A.T. AVE).
Trasa: Samolot do Tunisu - Bulla Regia - Dougga - Sbeitla - Gafsa - Tozeur - Chebikha - Mides - Tamerza - Nefta - przez Wielki Szot - Kebili - Matmata - El Jem - Sousse - Kairouan - Tunis. Nocny prom do Trapani - Segesta - Alcamo - Monreale - Palermo - Cefalu - Gibilmanna - Tindari - Milazzo. Statkiem na Wyspy Liparyjskie (Vulcano, Lipari i Stromboli). Milazzo - Messina - Wąwóz Alcantara - Etna - Catania - Syrakuzy - Noto - Modica - Ragusa - Piazza Armerina - Morgantina - Villa Imperiale - Agrigento - Eraclea Minoa - Sciacca - Selinunte - Trapani. Prom nocny do Tunisu. Tunis - Kartagina. Powrót samolotem do kraju.
Zapisy od 10 stycznia 2003 w siedzibie Klubu lub u Antoniego Winiarskiego (0505 732793, 2557112).

* Październik 2003. Dni Kultury Chrześcijańskiej.

* 19 - 21.X.2003. Rekolekcje KIK w Brennej. Zapisy we wrześniu w siedzibie Klubu lub u Zofii Adamskiej (7076573).

* Adwent. Adwentowy Dzień Skupienia dla inteligencji. Kościół Garnizonowy św. Kazimierza w Katowicach.

Uwaga: koszt pielgrzymek organizowanych we współpracy z A.T. AVE obejmuje noclegi w pok. 2, 3 os., śniadania, obiadokolacje, autokar, samolot, prom, statek, ubezpieczenie NW i KL, opieka pilota i przewodnika. Wstępy do muzeów płacą uczestnicy. Koszt i trasa mogą ulec niewielkiej zmianie.

Międzynarodowy Serwis Ewangelizacyjny - Bezpłatna Gazeta Religijna

W internecie powstaje Międzynarodowy Serwis Ewangelizacyjny, któremu patronuje Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej. Serwis będzie redagowany w 24 językach. Obecnie jest już ponad 2 000 osób zarejestrowanych w serwisie, prawie 300 tłumaczy, kilkunastu informatyków, prawie 90 redaktorów, a ponad 20 wydawnictw ofiarowało bezpłatnie swe teksty. Zarząd Klubu zachęca członków Klubu do oferowania pomocy serwisowi w charakterze tłumaczy lub redaktorów. Pytania i zgłoszenia proszę kierować na adres awini@us.edu.pl. (Prezes KIK). Adres internetowy serwisu:  http://www.religia.pl/.

Odsprzedam Encyklopedię Katolicką (2661358).

Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach - Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2, sala 13 II p. we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 700. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html