Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 9-10 (129-130) 16 września 2002

Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: "Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę". Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: "Panie, nie trudź się bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Łk 7,1-7
125. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie
od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Matka Boża ukazała się 160 razy Justynie Szafrańskiej i Barbarze Samulowskiej

25. rocznica zatwierdzenia widzeń przez Kościół
11 września 1977 roku biskup warmiński Józef Drzazga wydał dekret zatwierdzający kult objawień Matki Bożej

60. rocznica śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża
(Edyty Stein) Karmelitanki Bosej - Współpatronki Europy
9 sierpnia 1942 roku zmarła męczeńską śmiercią w komorze gazowej niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz
 

Dni Kultury Chrześcijańskiej

Dni Kultury Chrześcijańskiej naszego KIK w 2002 r. będą przebiegać w dniach od 16 do 27 października. Myślą przewodnią Dni są słowa świętego Augustyna: "Czuwajcie więc póki jest dzień: dzień jaśnieje, a Chrystus jest właśnie dniem" ...Podajemy niektóre spotkania programu Dni (w skrócie).

1/. 1.10 - 5.11. Jan Wolff 1902-1985 - wystawa w stulecie urodzin. Rysunek i malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie. Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, ul. Wita Stwosza 16, od wtorku do czwartku godz. 16.00 - 18.00, niedziela godz. 14.00 - 16.00.

2/. Środa 16.10. godz. 19.00
"Związki Ks. Ewalda Kasprzyka, twórcy <<Śląskiej Fatimy>> z Michałkowicami" - prelekcja ks. dr Henryka Olszara, kościół p.w. św. Michała Archanioła w Michałkowicach.

3/. Czwartek 17.10. godz. 17.00
"Są takie prawdy" - Związki Jana Pawła II z poezją Cypriana Kamila Norwida - program artystyczny oparty na twórczości Cypriana Kamila Norwida w wykonaniu Marii Przybylskiej aktorki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, ul. Wita Stwosza 16.

4/. Piątek 18.10. godz. 17.00
Wieczór autorski Czesława Ryszki połączony z promocją najnowszej jego książki "Jan Paweł II Wielki", sala KIK. Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2.

5/. Sobota 19.10. godz. 9.00
Pielgrzymka do Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu (ul. Kościelna) i pomnika ks. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach; w programie zwiedzanie kościoła (polichromia Włodzimierza Tetmajera) i złożenie kwiatów pod pomnikiem Kardynała. Przewodnik po katedrze: artysta plastyk mgr Tadeusz Kwaśnik. Zgłoszenia udziału do 11.10. br. w czasie dyżuru KIK i telefonicznie Marta Łabno 251 53 17. Wyjazd z pl. Emila. Szramka w Katowicach (transport koleżeński KIK).

6/. Niedziela 20.10. godz. 15.30
Koncert chóru Camerata Silesia. Kościół p.w. św. Anny w Katowicach-Janowie.

7/. Poniedziałek 21.10. godz. 19.00
"Dotyk nieba" - wieczór poetycki Stanisława Krzyżaniaka, recytuje autor; akompaniament Paweł Depta - gitara. Dom Katechetyczny przy parafii p.w. św. Michała Archanioła, Bytom - Sucha Góra.

8/. Poniedziałek 21.10. godz. 19.30
Koncert Chóru Kameralnego "Silesia Singers"; w programie: Carl Philipp Emanuel Bach "Magnificat". Dyrygent Jarosław Wolanin, słowo wiążące Roman Michalski. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Mariacki) w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2.

9/. Wtorek 22.10. godz. 17.00
"Czy państwa skandynawskie są krajami misyjnymi?" - Refleksje Antoniego Winiarskiego z pielgrzymki KIK do Skandynawii (przezrocza). Sala KIK. Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2.

10/. Środa 23.10. godz. 19.30
"Kultura nośnikiem ewangelizacji" - prelekcja ks. Marka Łuczaka - redaktora Gościa Niedzielnego. Sala parafii p.w. Matki Boskiej Piekarskiej, Tysiąclecie Górne.

11/. Czwartek 24.10. godz. 17.00
"Biblijne podstawy Duc in altum! w Novo Millennio Ineunte". Wykład ks. dr hab. Józefa Kozyry. Sala przy kościele p.w. św. Barbary w Chorzowie, ul. 3 Maja 18.

12/. Niedziela 27.10. godz. 9.00
Msza gregoriańska: Missa IX (Cum iubilo) oraz antyfony maryjne w wykonaniu Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis parafii św. Barbary w Chorzowie. Kościół p.w. św. Barbary w Chorzowie, ul. 3 Maja 18.

13/. Niedziela 27.10. godz. 11.15
Koncert oraz oprawa Mszy Świętej w wykonaniu chóru mieszanego "Dei Patris". Kościół p.w. św. Kazimierza (Garnizonowy), Katowice, ul. Marii Curie-Skłodowskiej .

Wszystkich Członków i sympatyków naszego KIK najserdeczniej zapraszamy do udziału w spotkaniach Dni. Ewentualne zmiany (ze względów organizacyjnych) zostaną podane w programie i na plakatach w październiku.

Zapraszamy również do udziału w Różańcu w intencji Jana Pawła II, który organizuje sekcja KIK w Michałkowicach w dniu 12.10. o godz. 17.00 w sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej w Piekarach Śląskich.

Marta Łabno


Nowa siedziba katowickiego KIK

Klub Inteligencji Katolickiej ma nową siedzibę w Nowym Domu Katechetycznym przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2, sala 13 II p. Dotychczasowa siedziba przy ul. Wita Stwosza 16 będzie wykorzystana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Dyżury będą we wtorki od godz. 16.30 do 17.30 oraz w piątki od godz. 18.00 do 19.00 w sali nr 8 na parterze. Ze względów bezpieczeństwa, drzwi wejściowe do Nowego Domu Katechetycznego będą zamykane 10 minut po rozpoczęciu się wykładu, spotkania lub imprezy. Dlatego prosimy o punktualne przybycie.

Program stypendialny Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

W 2002 r. został utworzony w warszawskim KIK własny Program Stypendialny. Program jest kierowany do osób poważnie myślących o swoim rozwoju i przyszłości, potrzebujących wsparcia finansowego w czasie swojego rozwoju szkolnego, studenckiego, w okresie badań naukowych lub programów szkoleniowych. Nie ma ograniczeń wiekowych. KIK zaprasza uczniów, studentów, doktorantów, jak również osoby w wieku dojrzałym potrzebujące pomocy finansowej dla prowadzonej przez siebie aktywności zawodowej.

Dokumenty szczegółowo określające warunki przyznania stypendiów, tryb składania i rozpatrywania wniosków są do wglądu u wiceprezes KIK Marty Łabno w Katowicach, tel. 251 53 17 oraz są dostępne na stronie internetowej warszawskiego Klubu, adres: http://www.kik.waw.pl pod hasłem stypendia.


Błonia Krakowskie 18 sierpnia 2002 roku

Nasz sprawdzian z wierności Krzyżowi Chrystusa

Jestem pod wielkim wrażeniem pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Przesłanie dla Narodu i świata, jakie pozostawił, napawa optymizmem, wskazuje drogę, którą należy wybrać, aby uratować ludzkość od zatracenia duchowego. Wartości chrześcijańskie i kultura śródziemnomorska są podstawowym ogniwem do kształtowania polskich pokoleń. Nie można się lękać swojej słabości, jeżeli jest się wiernym prawdzie objawionej Miłosierdziem Bożym.

Jak ważne stają się słowa Ojca Świętego, że hałaśliwa propaganda liberalizmu w masowych środkach przekazu, na świecie i w Polsce, wyrzuca Boga Stwórcę. Papież ostrzega Polaków przed prawem narzuconym przez liberalizm, który przyjmuje cywilizację śmierci. Pozorna wolność głoszona przez liberałów jest największym zniewoleniem drugiego człowieka pod przygotowany i określony dyktat krzykliwej propagandy wielkich koncernów światowych i europejskich, dla których liczy się tylko zysk, nie dobro człowieka.

(...) Trzymilionowy tłum ludzi krzyczał na krakowskich Błoniach: "Chcemy Cię słuchać, Ojcze Święty". Oby te słowa nie pozostawały bez odzewu. Niejeden raz zawiodły naszego Papieża. Wiara nie może być tylko osobistą, prywatną sprawą człowieka.

Ojciec Święty zwrócił szczególną uwagę na ludzi biednych, bezrobotnych, bezdomnych i wyraził troskę o nich. Obecna polityka decydentów prowadzi do jeszcze większej biedy. Likwiduje się zakłady pracy, sprzedaje się dobra narodowe i polską ziemię obcym państwom. (...) Wyrzuca się ludzi z mieszkań na bruk. Nie uwłaszcza się milionów Polaków, aby ten majątek pozostawić do dyspozycji wąskiej grupy decydentów partyjnych i obcych państw.

Ojciec Święty wzywa do miłosierdzia i podawania pomocnej dłoni biednym w tym okresie transformacji. Czy człowiek bogaty będzie do tego zdolny, czy też będzie gromadził coraz to większy majątek i pogardzał biednymi. Ostatnia pielgrzymka w sposób prosty i zrozumiały dla każdego nakreśliła program postępowania i dała nadzieję Narodowi Polskiemu, że zostanie szczególnie wywyższony, jeśli pozostanie wierny prawdzie Krzyża Chrystusowego. W nadchodzących wyborach Polacy będą mieli okazję sprawdzić się z wierności Krzyżowi Chrystusowemu.

Katowicki KIK włączył się w ewangelizację przez pielgrzymowanie i organizowanie pielgrzymek. Na Krakowskie Błonia z naszego Klubu wyruszyło 150 osób w bardzo wczesnych godzinach rannych aby dojechać na czas i oddać hołd Papieżowi. Podczas oczekiwania w sektorach na przybycie Papieża nad głowami prawie trzymilionowego tłumu powiewało tysiące flag, sztandarów i transparentów. Nikt nie odczuwał trudów pielgrzymki. Zmęczeni byliśmy w drodze powrotnej do autokarów. Dzięki opiece Bożej dotarliśmy zdrowi do swoich domów.

Jan Mikos
Obszerne fragmenty powyższego tekstu zamieścił Nasz Dziennik w numerze z 2 września 2002 r.

Wybory samorządowe 27 października 2002

W lokalu wyborczym w zależności od tego gdzie mieszkamy, otrzymamy kilka zestawów list: Będzie to lista do Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego, lista do rady miasta lub listy do rady gminy i powiatu oraz lista na prezydenta, burmistrza lub wójta. Już przy kilku komitetach wyborczych będzie to kilkanaście list. W każdym zestawie trzeba wybrać jedną osobę i przy jej nazwisku postawić znak "x". Dobrze byłoby, gdyby wyborcy przed dniem wyborów zastanowili się kogo mają wybierać i na kogo w każdym z zestawów zamierzają oddać swój głos.

Kandydaci do władz samorządowych, członkowie KIK w Katowicach

KATOWICE

Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe i Piotr Uszok (http://www.uszok.katowice.pl/index.php)
w składzie: Andrzej Dawidowski, Tomasz Królikowski, Stanisław Krusz (pełnomocnik), Małgorzata Kudala, Edward Pabian, Edward Szczyrbowski, Adam Wierzbicki i Antoni Winiarski.
Kandydaci:
Wojciech Gosiewski - okręg nr 1 (Ligota, Panewniki, Piotrowice, Ochojec, Kostuchna, Podlesie, Zarzecze, Murcki)
Jan Adamski - okręg nr 2 (Dąbrówka Mała, Szopienice, Burowiec, Janów, Nikiszowiec, Giszowiec)
Wojciech Boroński i Józef Buszman - okręg nr 3 (Śródmieście, Paderewskiego, Muchowiec)
Jerzy Chmielewski i Jerzy Dolinkiewicz - okręg nr 4 (Os. Tysiąclecia, Dąb, Załęże, Brynów, Os. Witosa, Os. Zgrzebnioka, Załęska Hałda)

ZABRZE

Komitet Wyborczy Wyborców Rodziny Zabrzańskie w składzie: Krystyna Partuś, Krystyna Rożek-Lesiak i Andrzej Sanocki (przewodniczący).

BYTOM

Komitet Wyborczy Porozumienie dla Bytomia
Andrzej Sznajder kandyduje w okręgu nr 3 (Sucha Góra, Os. Stroszek, Os. Ziętka, część centrum).

ŁAZISKA GÓRNE

Komitet Wyborczy Dla Gminy i Powiatu
Gerda Hackiewicz i Jadwiga Nabożna kandydują w okręgu nr 1.

POWIAT MIKOŁOWSKI

Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelski Komitet Samorządowy Powiatu Mikołowskiego
Stefan Kalisz kandyduje w okręgu nr 2 (Łaziska Górne).

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Komitet Wyborczy Siemianowicki Ruch Samorządowy
Eugeniusz Depta kandyduje w okręgu nr 1 (Śródmieście)

Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa dla Siemianowic
Maria Dyla kandyduje w okręgu nr 3 (Os. Młodych, Chemik, Węzłowiec).

Do Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego

Jan Korzeniec kandyduje w okręgu wyborczym nr 2 (Katowice, Mysłowice, Tychy, powiaty: bieruńsko-lędziński i pszczyński) z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Samorządowa Województwa Śląskiego

Lucjan Machura kandyduje w okręgu wyborczym nr 4 (Bytom, Gliwice, powiaty: gliwicki, lubliniecki i tarnogórski) z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość)

Stanisław Waluś kandyduje w okręgu wyborczym nr 4 (Bytom, Gliwice, powiaty: gliwicki, lubliniecki i tarnogórski) z Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin.

"Wybory samorządowe 2002 - ordynacja wyborcza"
Marta Łabno

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 21 października o godz. 17.00 w sali KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2 (II p. s. 13).

Uroczystość poświęcenia Krzyża III Tysiąclecia na Hrobaczej Łące 21 września 2002

W sobotę 21 IX wyruszyły pielgrzymki z wielu parafii w kierunku Hrobaczej Łąki w Beskidzie Małym. Sprzed kościoła w Lipniku wyszliśmy o ósmej rano po krótkiej modlitwie, którą zakończyło wezwanie do św. Krzysztofa, patrona podróżujących. Pielgrzymce przewodził wikary ks. Jacek Kobiałka, który też poprowadził rozważania podczas odmawiania modlitwy różańcowej. Oprócz księdza w pielgrzymce uczestniczyła jedna siostra zakonna, 15 dzieci i młodzieży, 10 kobiet oraz 4 mężczyzn.

O 10.30 na szczycie Hrobaczej Łąki uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Kozach wykonali Misterium o Krzyżu. Krzyż poświęcił Ks. Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy, który przewodził Eucharystii i wygłosił homilię. Na początku homilii Ks. Biskup powitał pielgrzymów, poczty sztandarowe, górników, kombatantów i młodzież szkolną zwracając uwagę, że obecni nie ulękli się nocnej ulewy, chmur i mgły. Przepływająca z północy mgła była tak gęsta, że wierzchołek krzyża nie by? widoczny. Ks. Biskup Rakoczy powiedział pielgrzymom, że Krzyż przypomina nam cenę naszego zbawienia, że na naszej polskiej ziemi Krzyż ma długą, ponad tysiącletnią historię. W czasie dziejowych prób Naród szukał i znalazł siłę do powstania w Chrystusowym krzyżu. Nawiązując do święta św. Mateusza, autora pierwszej Ewangelii Kaznodzieja przypomniał Krzyż na Golgocie oraz ustawiony przed stu laty na Giewoncie; aby wyrażał wiarę w Polskę wolną i chrześcijańską. Biskup Tadeusz Rakoczy powiedział, że pomysł postawienia krzyża zrodził się u żołnierza AK, Andrzeja Klęczora 10 lat temu, a dziś ten Krzyż wpisuje się w 10-lecie Diecezji. Po refleksji na słowami św. Jana (wierzyć, kochać, dawać, sądzić, zbawić, umierać, mieć życie wieczne) Ks. Biskup nawiązał do wyborów samorządowych, od których będzie zależał kształt naszej małej ojczyzny. Wezwał, aby przewodnikiem dla nas było dobrze ukształtowane sumienie, abyśmy tego nurtu dobra dla każdego człowieka i całego Narodu nie roztrwonili. Dalej Ks. Biskup Powiedział: "niech słońce łaski z Krzyża wpłynie w nasze serca i w nasze działanie". Pod koniec homilii na chwilę słońce oświetliło Krzyż.

W czasie modlitwy wiernych śpiewaliśmy: "Naszą modlitwę w tym dniu, chciej wysłuchać o Panie". Potem wysłuchaliśmy przemówienia przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Krzyża, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do postawienia tego Krzyża. Po błogosławieństwie Ks. Biskupa Ordynariusza zaśpiewaliśmy "Boże coś Polskę" i wysłuchaliśmy koncertu orkiestry dętej. Na głazie obok Krzyża został umieszczony napis:
STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS - Krzyż stoi chociaż kręci się świat.

Stanisław Waluś


Szlakiem św. Olafa

Skandynawia przyjęła nas ciepło. Obawy, że nasze kurtki i swetry nie wystarczą, okazały się płonne. Jedynie na północnym cyplu Europy - przylądku Nordkapp - przydało się wszystko, co wzięliśmy ze sobą. Wiatr hulający nad 300-metrową skałą opadającą pionowo w morze przynosił i rozwiewał deszczowe chmury dając też szansę tęczy, która pojawiła się aż dwa razy. Nasza pielgrzymkowa trasa przebiegała przez miejsca związane z patronem Danii św. Kanutem i Norwegii św. Olafem. W Helsinkach nawiedziliśmy katedrę św. Henryka, patrona Finlandii, a w Szwecji wspominaliśmy św. Brygidę patronkę tego kraju. Reformacja dokonała w krajach skandynawskich ogromnych zniszczeń, zarówno moralnych, jak i materialnych. Dziś odrodzony Kościół katolicki liczy 0,5 mln wiernych, a biskupi rezydują we wszystkich stolicach państw skandynawskich. Spotkaliśmy się z Prezesem Związku Polaków w Norwegii Jerzym Jankowskim (na zdjęciu w środku, w białej koszuli, obok naszego kapelana ks. dr hab. Józefa Kozyry). Spotkania z Poloniązawsze wzbogacają naszą wiedzę o krajach, przez które pielgrzymujemy, szczególnie, gdy tak jak to w Oslo, przebiegają w miłej atmosferze. Wielkim przeżyciem, była msza św., którą odprawiliśmy w starym romańskim kościele w Alstad. Kościół jest protestancki, na odprawienie mszy św. dostaliśmy zgodę. Była to pierwsza msza św. w tym kościele od ponad 400 lat. Norwegia, to przepiękne fiordy, wodospady, a także położony za kołem polarnym archipelag Lofotów, krajobrazowo przypominający Tatry zanurzone w morzu. Więcej o naszej pielgrzymce zorganizowanej przy pomocy A.T. "AVE" z Katowic opowiem na spotkaniu w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Antoni Winiarski
NASZA HISTORIA

Prymas Polski, ks. August Hlond urodził się 5 czerwca 1881 r. w Brzęczkowicach jako syn Jana, kolejarza, i Marii z Imielów. W 1896 r. wstąpił do zakonu ojców Salezjanów w Valsalice koło Turynu. Święcenia kapłańskie przyjął w Oświęcimiu w 1905 roku. W 1922 roku został przez papieża Piusa XI mianowany Administratorem Apostolskim Górnego Śląska. W 1923 r. wprowadził język polski do administracji kościelnej mianując na kanclerza kurii ks. Emila Szramka. Po konkordacie polsko-watykańskim, 10 listopada 1925 r., został biskupem Diecezji Śląskiej, od 1926 r. pełnił obowiązki Prymasa Polski. Był członkiem 2 Kongregacji Papieskich: do Spraw Kościołów Wschodnich oraz do Spraw Soborowych. W 1944 r. został aresztowany przez gestapo i nakłaniany do kolaboracji z Niemcami. Propozycje te zdecydowanie odrzucł i został internowany do jednego z niemieckich klasztorów. Dnia 20 lipca 1945 r. powrócił do Poznania. Powołał Administratorów Apostolskich Ziem Zachodnich w 5 miastach: we Wrocławiu, w Opolu, w Gdańsku, w Gorzowie Wielkopolskim i w Olsztynie. Zmarł 22 października 1948 r. w Warszawie.

Sobota 19.10., godz. 9.00

Pielgrzymka do Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu i pomnika ks. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Zgłoszenia udziału do 11.10. br. w czasie dyżuru KIK i telefonicznie Marta Łabno 251 53 17. Wyjazd z pl. Ks. Emila. Szramka w Katowicach (transport koleżeński KIK). Serdecznie zapraszamy do udziału.

Spotkania sekcji tematycznych

Sekcja Nauka-Wiara, sala przy kościele OO Oblatów NMP, Katowice-Koszutka, drugi wtorek miesiąca, godz. 18. Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Ślebarski.

Sekcja Nauki Społecznej Kościoła, sala KIK w nowej siedzibie Klubu, pierwszy czwartek miesiąca, godz. 18. Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

Sekcja Wiedzy Religijnej -Krąg Biblijny, sala KIK w Nowej siedzibie Klubu, druga środa miesiąca, godz. 17. Prowadzi ks. dr hab. Józef Kozyra.

W pierwszy piątek miesiąca spotykamy się o godz. 19 na Mszy Św. w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach).

Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 gr, wpisowe - 5 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11
Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/
Informacje o KIK w internecie: index.html
Dyżury w siedzibie Klubu w Katowicach - Nowy Dom Katechetyczny przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, pl. Ks. Emila Szramka 2, sala 13 II p. we wtorki od godz. 16.30 do 17.30, w piątki od godz. 17.00 do 18.00.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html