Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h


Nr 6-7 (126-127) 10 czerwca 2002

Błogosławieni ubodzy w duchy, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem ono będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Mt 5,3-12

15. ROCZNICA BEATYFIKACJI KAROLINY KÓZKÓWNY
Tarnów 10 czerwca 1987

Ojciec Święty wzywa do modlitwy

    Chcę Wam powiedzieć wszystkim (...) nie ustawajcie w modlitwie! Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. "Nie samym chlebem żyje człowiek" (Mt 4,4) i nie samą doczesnością,... Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

Kalwaria Zebrzydowska, 7 VI 1979

    Nowe czasy, zbliżające się trzecie tysiąclecie, wymagać będą nadal waszego świadectwa. Staną przed wami nowe zadania.
    ... Potrzebne nam są specjalne momenty przeznaczone wyłącznie na modlitwę. Modlitwa jest niezbędna zarówno w życiu osobistym, jak i w apostolacie. Nie może być autentycznego świadectwa chrześcijańskiego bez modlitwy. Ona jest źródłem natchnienia, energii, odwagi w obliczu trudności i przeszkód; jest źródłem wytrwałości i umiejętności podejmowania inicjatywy z nowymi siłami.
    Życie modlitwy wyrasta z uczestniczenia w liturgii Kościoła. Aby ono mogło się ono rozwijać, potrzeba udziału we Mszy świętej, potrzeba korzystać z Sakramentu Pojednania.

Gorzów Wielkopolski, 2 VI 1997
Źródło Tygodnik Rodzin Katolickich, 2 VI 2002, str. 8.


APEL
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z 19 maja 2002 roku
do Chrześcijan w Polsce w sprawie świętowania niedzieli i dni świątecznych

    Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach zwraca się do wszystkich Chrześcijan o poszanowanie III przykazania Bożego: “Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.
    Wobec wielorakiego zagrożenia, jakie niesie ze sobą handlowanie w niedziele i święta, szczególnie w supermarketach i hipermarketach, Delegaci Walnego Zebrania Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach apelują o powstrzymanie się od zakupów w niedziele i święta zarówno ze względu na III przykazanie Boże, jak i drugie przykazanie miłości, gdyż pracownicy sklepów otwartych w niedziele i święta pozbawieni są prawa do wolnego dnia świątecznego.

APEL
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z 19 maja 2002 roku
do Parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę

    Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach zwraca się do Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie intensywnych prac legislacyjnych nad ustawą zakazującą handlowania w niedziele i święta we wszystkich sklepach z wyjątkiem małych, potrzebnych w celu dokonywania niezbędnych zakupów losowych.
    Uważamy, że handlowanie w supermarketach i hipermarketach narusza artykuł 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w którym znajduje się stwierdzenie “każdy człowiek ma prawo do wypoczynku...” oraz artykuł 9 Konkordatu – umowy miedzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, który zawiera słowa: “Wolne od pracy są niedziele i następujące dni świąteczne...”.

PROTEST

    Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej zebrani na Jasnej Górze w dniu 1 czerwca 2002 r. protestują przeciw zamierzonej dyskryminacji wielu organizacji pozarządowych, w tym katolickich, poprzez umieszczenie w projekcie z dnia 12.02.2002 r. ustawy "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w Art. 19 zapisu, że organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, której działalność określona w pkt 1 jest wyłączną działalnością organizacji.
    Domagamy się usunięcia z Art. 19 ust. 1 ptk 2. słowa "wyłączną".

    Art. 19.
1. Organizacją pożytku publicznego może być, z zastrzeżeniem art. 20, organizacja pozarządowa, jeżeli spełnia łącznie następujące wymagania:
1) prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa,
2) działalność, określona w pkt 1, jest wyłączną statutową działalnością organizacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, o której mowa w pkt 1, a także innych ważnych społecznie zadań - w sferze określonej w art. 4,

10 lat chóru "DEI PATRIS"

    Chór "DEI PATRIS" w okresie swojej działalności kulturalnej dał 276 koncertów, w tym 32 poza granicą Polski. Centralne uroczystości odbędą się 16 VI 2002 r. o godz. 12.30 w parafii na Osiedlu Tysiąclecie Dolne w Katowicach. W czasie uroczystości jubileuszowych zostanie poświęcony sztandar chóru. Jan Mikos

Ś. † p. ks. Marian Przydacz 23 marca 2002 r. odszedł do Pana

    Ks. Marian Przydacz urodził się 14 sierpnia 1937 roku w Kamieńsku koło Częstochowy. 19 czerwca 1960 r. w Opolu otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1966 - 72 był wikarym w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Prowadził ośrodek duszpasterstwa akademickiego przy tej parafii. Potem przez wiele lat był proboszczem w parafii św. Katarzyny w Rozkochowie koło Głogówka. Ostatnią parafią była parafia św. Mikołaja w Rudnie koło Gliwic. Mszy św. pogrzebowej w Rudnie przewodniczył ks. bp Gerard Kusz, który w homilii scharakteryzował drogę kapłańską ks. Mariana. Wzruszające było odczytanie przez ks. biskupa fragmentu wypracowania "Dlaczego chcę być księdzem?", jakie każdy kleryk pisał przed święceniami. Z dłuższego fragmentu chciałbym przytoczyć słowa: "... chcę przez pracę nad sobą zbliżyć się do Jezusa Chrystusa...” W kościele widać było zarówno wierność tradycji (odezwała się sygnaturka podczas podniesienia), jak i otwarcie na nowe możliwości (służące do Mszy św. ministrantki niczym nie ustępowały w służbie liturgicznej ministrantom). Po Mszy św. wierni zamówionymi autobusami i samochodami udali się do Sierakowa koło Lublińca, gdzie Mszy św. przewodniczył ks. biskup Jan Kopiec z Opola. Po Mszy św. pożegnaliśmy na parafialnym cmentarzu ks. Mariana - wolą Jego było spoczęcie w pobliżu grobu Rodziców.
        Piszę, gdyż odszedł do Pana jeden z tych kapłanów, którzy mieli istotny wpływ na moje życie. Do dziś pamiętam, jak pani Jakubowicz, u której mieszkałem jako student, powiedziała mi o spotkaniach studenckich. Odbywały się w kaplicy św. Jadwigi w piątki. Jako duszpasterz akademicki zaproponował mi, abym pojechał na Tydzień Eklezjologiczny na KUL. Ks. Marian dał mi dietę 200 zł i powiedział, że po powrocie zdam relację w DA w Gliwicach i w Pyskowicach. Uczestnictwo w Tygodniu Eklezjologicznym było dla mnie wielkim przeżyciem; do dziś pamiętam ostatnie słowa spektaklu teatralnego: "darmo wzięliście, darmo dawajcie". Pod wodzą ks. Mariana powstała piwniczka. W jednej z piwnic w domu parafialnym, w którym mieszkali księża odbiliśmy tynk odkrywając kamienną ścianę i ceglaną arkadę wspierającą kolebkowe sklepienie. Zawiesiliśmy odmalowany stary krzyż, jeden z rodziców zrobił kinkiety, opaliliśmy i pomalowaliśmy drewniane ławy i osłony kaloryferów. To był początek "klubu inteligencji katolickiej". To był klub, bo spotykaliśmy się razem, była herbata, andrzejki i przede wszystkim nauka piosenek religijnych ze śpiewnika ks. Stanisława Sierli, którą prowadziły Marysia i Danusia. Prawdziwe spotkania klubowe z inspiracji ks. Mariana odbywały się w środy - ktoś z nas przygotowywał pogadankę i wysłuchiwaliśmy jej siedząc koło zestawionych stołów. Potem rozmawialiśmy na przedstawiony temat. Spotkania te miały również charakter towarzyski. Pamiętam do dziś, że raz referowałem o sytuacji kościoła w Rumunii na podstawie artykułu z miesięcznika "Chrześcijanin w świecie". W okresie wakacyjnym ks. Marian prowadził obozy dla studentów (i absolwentów), regularnie zapraszał swoich wychowanków do siebie na parafię. Bogu dzięki za to, kim dla nas był ks. Marian Przydacz.

Stanisław Waluś

NASZA HISTORIA

    Ks. Alojzy Ficek urodził się 10 maja 17 90 r. w Dobrzeniu Wielkim koło Opola jako dziesiąte, z szesnaściorga, dziecko ubogiego rolnika Józefa i Marii z domu Sobich. Już w młodości przyjął ascetyczny styl życia. W Ziemięcicach koło Gliwic rozpoczął działalność kulturalno-oświatową, zakładał biblioteki, do których sprowadzał polskie książki z Krakowa. Od 1844 r. rozpoczął masowy ruch abstynencki. W 1851 r. papież Pius IX zatwierdził statut jego bractwa wstrzemięźliwości. Wspólnie z dwoma jezuitami wydawał gazetę "Tygodnik Katolicki".

    Ks. bp Arkadiusz Marian Lisiecki urodził się 12 stycznia 1880 r. w Poznaniu jako syn Romana, malarza, i Barbary z Kolendowskich. Przewodniczył wielu towarzystwom i organizacjom, np. Towarzystwu Czytelni Ludowych. Był redaktorem naczelnym wielu czasopism. W 1917 r. został wybrany na posła do Sejmu Pruskiego z ziemi średzkiej. W 1926 r. został mianowany biskupem śląskim. Z jego inicjatywy nastąpiło scalenie organizacji charytatywnych w "Caritas". Zainicjował ruch rekolekcyjny w Kokoszycach.

    Ks. Karol Kulisz duchowny Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Urodził się 12 czerwca 1873 r. w Dzięgielowie koło Cieszyna jako syn Adama, rolnika i robotnika, oraz Anny z domu Hławiczka. Pracował w Towarzystwie Ewangelickim Oświaty Ludowej w Cieszynie oraz w Kole Polaków Teologów Ewangelickich. W 1913 r. założył w Ligotce dom dla starców i ludzi niedołężnych Betezda. Aresztowany 23 września 1939 r. przez gestapo za działalność narodową zginął w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie 8 maja 1940 r.

Myślmy - myślenie nie boli i nic nie kosztuje!
BEZROBOCIE

    "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Mt 25,40

    Bezrobocie jest jednym z najbardziej dokuczliwie odczuwanych negatywnych następstw przekształceń demokratyzującego się państwa. Przemiany na rynku pracy wywołują sytuację tzw. rozłąk zarobkowych i wywierają niekorzystny wpływ na kształtowanie się życia w rodzinie. Oprócz obniżenia dochodów i poziomu życia rodziny, bezrobocie wzmaga niepokój o jutro, wywołuje stres u członków rodziny, potęguje konflikty,... Pod względem bezrobocia Polska znalazła się na jednym z czołowych miejsc w Europie. Proces tworzenia nowych miejsc pracy zdecydowanie nie nadąża za redukowaniem starych - w niektórych regionach co czwarty dorosły Polak pozostaje bez pracy. Szczególnie niepokojące jest bezrobocie wśród młodzieży. Około dwóch milionów ludzi żyje w warunkach skrajnego ubóstwa.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Pallotinum 2001.

    Artykuł 23: (1) Każdy człowiek ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru miejsca pracy, do odpowiednich i zadawalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta i obwieszczona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku.

    Nowoczesna, rodzima i sprawnie zarządzana polska gospodarka jest nadal obiektem naszych westchnień. A bez niej bezrobocie będzie nam towarzyszyć do ostatnich naszych dni.... Ale bierność polskich przywódców oraz niezmienny i niezrozumiały brak polityki gospodarczej III Rzeczypospolitej woła wręcz o skargę do nieba.

Maciej Łętowski, Tygodnik Solidarność 12 IV 2002 r.

    W coraz to nowych regionach Polski robotnicy protestują przeciwko likwidacji zakładów pracy. Likwidacji będącej pokłosiem złodziejskiej prywatyzacji, nie mającej nic wspólnego z polskim interesem narodowym i budowaniem naszego potencjału wytwórczego. Prywatyzacji dokonywanej przez liberalne rządy SLD, UW i AWS na zlecenie ich brukselskich protektorów. ... "Solidarność" musi sobie uświadomić, że trwające protesty to obrona polskich miejsc pracy polskich rodzin, obrona Polski...

Piotr Jakucki, Nasza Polska 11 VI 2002 r.

    76 proc. polskiej bankowości jest w obcych rękach.... Marna to satysfakcja, kiedy się okazuje, że ostrzeżenia pod adresem rządu w tej sprawie między innymi z naszych łamów, kwalifikowane wówczas jako oszołomstwo czy nacjonalistyczne odchylenie, dziś się sprawdzają.... przejmując system bankowy kraju, przejmuje się kontrolę nad jego gospodarką.... tylko 10 proc. niemieckiej bankowości jest w zagranicznych rękach.

Teresa Kuczyńska, Tygodnik Solidarność, 17 V 2002 r.

    Bezrobocie przybrało cechy długotrwałego i złożonego zjawiska. Ludzie bezrobotni są zmęczeni; oczekują pracy, a nie obietnic bez pokrycia i słów pocieszenia. Utrata wiary we własne siły i długi okres bezczynności zawodowej kształtują postawę roszczeniową. Jest to również egzamin dla tych, którzy pracę mają.

Arcybiskup Damian Zimoń - Piekary 26 V 2002 r.

    Przez cztery lata liczna grupa posłów AWS-u walczyła o powołanie silnego koncernu Polski Cukier SA, do którego miały wejść wszystkie nie sprzedane dotąd polskie cukrownie.... sprawa zakończy się tym samym, co minister W. Kaczmarek zrobił już z przemysłem tytoniowym: doprowadzi się do tego, że produkcja cukru w Polsce będzie kontrolowana przez zagraniczne koncerny, przez co - jak w przemyśle tytoniowym - tysiące rolników uprawniających buraki splajtuje.... Podobnie SLD sprzedało polskie banki. Najpierw za 2 miliardy państwowych pieniędzy je dokapitalizowano, a potem sprzedano za 4 miliardy. Gdyby je pozostawiono w polskich rękach, w ciągu roku przyniosłyby one podobnej wysokości utarg dla budżetu państwa. Ale widać, zachodni właściciel jest lepszy od państwowego. Tego typu szkodliwe działania dotyczą wyprzedaży bodaj wszystkich dobrych zakładów, stoczni, cementowni, elektrowni..., niezależnie od tego, jaka ekipa rządziła.

Czesław Ryszka, Niedziela 19 V 2002 r.

    To człowiek ma kierować ekonomią, bo gdy ekonomia rządzi, to człowiek traci wolność.

Prymas Polski, Nowe Miasto Lubawskie, 9 VI 2002 r.

    "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Mt 25,40

    Na koniec kilka pytań i trzy propozycje. Czy prawa rynku są ponad prawami człowieka i przykazaniami Bożymi? Czy muszę kupić samochód wyprodukowany za granicą Polski przyczyniając się do większego bezrobocia w kraju? Czy zgodzę się (wzorem jednego z przedsiębiorstw w Kanadzie, gdzie załoga na wniosek doradcy ekonomicznego, Polaka, prof. Stanisława Boguszewskiego zgodziła się na skrócenie czasu pracy i zarobków) na podzielenie się czasem pracy i dochodami, aby inni współpracownicy nie byli zwolnieni z pracy? Czy obecne postępowanie z Polską nie przypomina kolonizacji w XIX wieku? Czy przymusowe komunistyczne pełne zatrudnienie musimy zamienić na liberalistyczne podporządkowanie człowieka prawom wolnego rynku? Czy nie cofamy się do okresu utrzymywania przez kapitał rezerwowej armii pracy i "idąc na zachód" nie zbliżamy się do współczesnej Argentyny? Czy zasady społecznej nauki Kościoła i chrystianizm są już nieaktualne?
    Gorąco polecam Państwu książkę metropolity katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia pt. "Pochylmy się nad bezrobociem", która została wydana w Wydawnictwie św. Jacka w Katowicach. Krótkie omówienie tej książki zawarte jest w Gościu Niedzielnym z 9 czerwca 2002 r. (str. 42).

    Jako inteligencja katolicka powinniśmy się zapoznać z "Listem Episkopatu Polski na temat bezrobocia" wydanym np. w serii "Zeszyty Niedzieli" - nr 25.

       W związku z oczekiwaniem na przyjazd Ojca świętego Jana Pawła II do Ojczyzny przeczytajmy, jako list do nas jedną z Jego encyklik, np. "Centesimus annus".

Stanisław Waluś

Pielgrzymka KIK do Krakowa

    18 VIII 2002 r. - Msza Św. z Janem Pawłem II na Błoniach Krakowskich.
    Ze względu na ograniczoną liczbę kart wstępu w sektorze KIK prosimy o szybkie zgłoszenia.
    Zapisy przyjmuje Jan Mikos tel. 2544060 po godz. 20.00 lub w lokalu Klubu.
 


Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 groszy, wpisowe - 5 zł.

Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

Informacje o KIK w internecie: index.html

Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html