Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

Nr 5 (125) 13 maja 2002

Rzekli uczniowie Jego: "Patrz! Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś". Odpowiedział im Jezus: "Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat". J 16,29-33
85. rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie

Oświadczenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach z bólem i trwogą obserwuje tragiczne wydarzenia w Ziemi Świętej. Klub Inteligencji Katolickiej wzywa wszystkie strony konfliktu do poszanowania ludzkiego życia oraz Miejsc Świętych drogich sercu każdego chrześcijanina.

Katowice, 12.04.2002
Dr Antoni Winiarski
Prezes KIK w Katowicach
 

KRZYŻ TRZECIEGO TYSIĄCLECIA NA WZGÓRZU "TRZY LIPKI" W BIELSKU-BIAŁEJ

Uroczystość poświęcenia krzyża odbyła się 20 kwietnia 2002 r. 40 metrowy krzyż to dar wdzięczności za X-lecie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. O godz. 16.00 została sprawowana Msza św. przy krzyżu. Ołtarz polowy pod plastikowym zadaszeniem był udekorowany flagami: Watykanu, Polski i Maryjną. Mszy św. koncelebrowanej z kilkudziesięcioma kapłanami przewodniczył Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy - ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra wojskowa w historycznych mundurach.

Ks. Biskup zwrócił uwagę na to, że zgromadziliśmy się aby świętować święto Podwyższenia Krzyża Świętego w mieście i w diecezji. Wyraził życzenie, aby promienie tego krzyża dotarły do każdego domu, do każdego serca, do ludzi ubogich, upośledzonych i bezrobotnych, do tych, którzy cieszą się obecnością bliskich i do osób samotnych. Ks. Biskup wyraził pragnienie, aby uroczystość, w której uczestniczyliśmy była gorącą modlitwą o pokój na świecie, a przede wszystkim w Ziemi Świętej.

Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy przypomniał historię związaną ze starym krzyżem. Stał on w miejscu, gdzie w 1654 roku toczyły się walki ze Szwedami. W okresie międzywojennym było to miejsce spacerów, były też pod tamtym krzyżem sprawowane Msze święte. W 1939 roku krzyż został przeniesiony na cmentarz przy kościele w Starym Bielsku, a lipy wycięte, aby nie były punktem odniesienia dla artylerii wroga. W październiku 1939 r. hitlerowcy wydali kartkę pocztową z tą górą i napisem, że mowa polska nie będzie już z tego miejsca słyszana.

Zwracając się do przybyłych Ks. Biskup powiedział, że z radością patrzy na obecnych duszpasterzy Kościoła ewangelickiego wyznania augsburskiego, poczty sztandarowe ze słowami "Bóg, Honor, Ojczyzna", kombatantów, których niewiele zostało i ludzi z gór - ze świątyni na Groniu Jana Pawła II. Po Komunii św. była chwila ciszy - jak cudnie zabrzmiał śpiew skowronka unoszącego się nad polami. Uroczystość zakończył śpiew hymnu "Boże coś Polskę". Opuszczając miejsce pod krzyżem śpiewaliśmy "Raduj się, nieba Królowo". Na cokole krzyża jest tablica z napisem przypominającym piątą pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski.

Stanisław Waluś

DRODZY RODACY!
NA WIELKIM WIRAŻU OJCZYSTEJ HISTORII, KIEDY DECYDUJE SIĘ PRZYSZŁY KSZTAŁT RZECZYPOSPOLITEJ, PAPIEŻ - WASZ RODAK NIE PRZESTAJE WAS PROSIĆ ABYŚCIE TO DZIEDZICTWO CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA NA NOWO Z WIARĄ I MIŁOŚCIĄ PRZYJĘLI.

JAN PAWEŁ II
SKOCZÓW 22.05.1995

Z historii Palestyny

29.XI.1947. Zgromadzenie Ogólne ONZ podzieliło Palestynę na części żydowską, arabską oraz strefę międzynarodową obejmującą Jerozolimę.
14.V.1948. Dawid Ben Gurion stworzył Rząd Tymczasowy i proklamował powstanie państwa Izrael. Dawid Ben Gurion (1886-1973) pochodził z Płońska k. Warszawy, a jego nazwisko brzmiało Dawid Grün. Liga Państw Arabskich podjęła działania wojenne, mające na celu zniszczenie osiedli żydowskich w Palestynie. Armia izraelska odparła atak i przeszła do kontrofensywy. Po zaprzestaniu walk w 1949 r. okazało się, że z Palestyny uciekło 1,1 mln Arabów (zostało 160 tys.). Armia izraelska zniszczyła 144 osady arabskie (pozostało 96 osad).
14.V.1948. Wygaśnięcie mandatu Wielkiej Brytanii na opiekowanie się Palestyną.
10.X.1956. Izrael atakuje miasto Kalkila w Jordanii.
29.X.1956. Izrael atakuje Egipt. W ciągu 6 dni zajmuje strefę Gazy i półwysep Synaj, z którego wycofał się w 1957 r.
5.VI.1967. Izrael uderza na kraje arabskie po zamknięciu przez Egipcjan cieśniny Tiran (blokada portu Ejlat). Izrael zdobywa arabską część Jerozolimy, zachodni brzeg Jordanu, strefę Gazy, półwysep Synaj i Wzgórza Golan.
1968. El Fatah i OWP (Organizacja Wyzwolenia Palestyny) uchwalają Kartę Narodową w myśl której, jedyną drogą do wyzwolenia Palestyny jest walka zbrojna.
1969. Na czele OWP staje Jaser Arafat (Muhammad Abd ar-Rauf Arafat al-Qudwa al-Hussein, ur. w 1929 r.).
1987. I intifada – powstanie mające początkowo charakter pokojowego oporu.
XII.1988. Jaser Arafat oficjalnie wyrzeka się terroryzmu.
6.X.1973. Egipt i Syria atakują Izrael odnosząc początkowo sukcesy. Tydzień później do wojny włącza się Jordania. Kryzys paliwowy. 0,5 mln Arabów opuszcza tereny zajęte przez Izrael.
1978. Wkroczenie wojsk izraelskich do południowego Libanu.
1982. Oblężenie Bejrutu przez wojska izraelskie.
4.V.1994. Icchak Rabin i Jaser Arafat podpisują układ dot. strefy Gazy i Jerycha – początek Autonomii Palestyńskiej.
1994. Icchak Rabin, Szimon Peres i Jaser Arafat otrzymują Pokojową Nagrodę Nobla.
2000. II intifada.

“Już sam fakt istnienia Izraela – pisze Szymon Wiesenthal – nadał Żydom nową wartość na świecie. Obraz Izraela raz na zawsze zniweczył wizerunek, jakim od stuleci piętnowali nas nasi wrogowie. Państwo to dowiodło, że naród żydowski, jeśli nie prześladuje się go i nie ciemięży, jeśli nie narzuca mu się określonych zawodów i nie wyklucza innych, jeśli może się rozwijać w sposób naturalny w warunkach wolności, jest dumny i świadom siebie, podobnie jak inne narody. Okazało się, że Żydzi rodzą się nie tylko po to, aby stać się ofiarą prześladowań, a w najlepszym przypadku ocalić się dzięki swym zdolnościom i talentom. Oznacza to także, że również my możemy być winowajcami. Kto oczekuje od Żydów, że nigdy nie popełnią zbrodni wojennej, że nigdy nie będą prześladować ludzi, że nigdy nie będą zabijać, ten tym samym dowodzi, iż nadal nie uważa nas za równoprawnych z innymi narodami – jednakowo w dobrym i złym. Kto trzyma z nami, dopóki odgrywamy wyłącznie rolę ofiar, ten w inny sposób nadal pozostaje antysemitą”.

A.Czubiński, W.Olszewski, Historia Powszechna 1939-1994, Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1996, str. 218.

“Dziennik Zachodni” sięgnął bruku

Zbliżające się wybory samorządowe aktywizują niektórych dziennikarzy do włączenia się w swoisty sposób do kampanii wyborczej. Cztery lata temu pewne artykuły w “Dzienniku Zachodnim” były wymierzone przeciw osobom sprawującym władzę w Katowicach z ramienia Katowickiego Porozumienia Samorządowego. Uciekano się wtedy do podawania nieprawdziwych informacji. N.p. zamieszczono fotografię okazałej willi, podając, że jest to willa ówczesnego Prezydenta Katowic, podczas gdy była to fotografia willi sąsiada Prezydenta.

W tym roku, artykuły szkalujące osoby publiczne podpisane są pseudonimem Heksa. Roi się w nich od nieścisłości, fałszywej interpretacji faktów, jak również od nieprawdziwych danych. Sprostowania nie są umieszczane zgodnie z obowiązującym prawem prasowym. Redakcja ingeruje w dostarczone teksty, wypaczając ich przesłanie. W jednym z artykułów Heksy podano nieprawdziwe informacje o naszym Klubie Inteligencji Katolickiej. “Dziennik Zachodni” wydawany jest przez “Polskapresse” sp. z o.o. Nie sądzę, aby ta skandaliczna sytuacja była nieznana Wydawcy i udziałowcom “Polskapresse”, gdyż sprawa szkalowania znanych osób stała się już zbyt głośna. Nasuwa się więc pytanie, jakie cele stawia sobie Wydawca, dopuszczając do pojawiania się takich artykułów?

Antoni Winiarski

NASZA HISTORIA

Ks. Norbert Bończyk urodził się 6 czerwca 1837 r. w Miechowicach koło Bytomia jako syn Walentego - sztygara kopalni węgla kamiennego "Maria" w Miechowicach - i Anny z Łukaszczyków. Studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim powiązał z uczęszczaniem na wykłady z zakresu filologii słowiańskiej. 25 III 1871 r. założył w Rozbarku pierwszą polską katolicką organizację młodzieżową. Dorobek pisarski ks. Bończyka obejmuje kilka pozycji, wśród których najważniejsze to poematy: Stary kościół miechowicki (1879) oraz Góra Chełmska (1886).

Ks. Józef Czempiel (błogosławiony) urodził się 21 września 1883 r. w Józefce koło Piekar. Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktywny działacz plebiscytowy w Żędowicach, prezes tamtejszego polskiego towarzystwa śpiewaczego "Cecylia" i amatorskiego zespołu teatralnego. W propagandzie antyalkoholowej wykorzystał środki audiowizualne (przeźrocza, filmy, audycje Radia Katowice). Aresztowany 13 kwietnia 1940 r. przez gestapo został zesłany do Dachau i prawdo-podobnie zagazowany w Mathausen 9 maja 1942 r.

Myślmy - myślenie nie boli i nic nie kosztuje!
III przykazanie Boże: "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił".

"Za komuny" podczas pielgrzymek mężczyzn do Piekar słuchaliśmy kardynała Zagrzebia Franjo Kuharicia i krzyczeliśmy "Niedziela jest Boża i nasza" - przeciw pracy w niedzielę. A co robimy dziś w wolnej Polsce?

W książce ks. Mieczysława Malińskiego "Kazania najkrótsze" (ZNAK, Kraków 2001) na stronie 169 można przeczytać: "W którąś niedzielę ekspedientka w supermarkecie zwariowała - tak przynajmniej niektórzy to określili. Przerwała obsługiwanie klientów i zaczęła krzyczeć: "Ludzie, czyście chrześcijanie?! W niedzielę robić zakupy? Jeszcze rozumiem: chleb czy mleko, bo zapomniał! Ale tapczany, kołdry, froterki?! A do tego ciągniecie ze sobą umęczone dzieci! Mówicie, że dla was to przyjemność. Ale czy nie zdajecie sobie sprawy, że dla nas to udręczenie?! My przez was nie mamy niedziel!""

Czy jako katolik nie powinienem bojkotować tych sklepów, w których prowadzony jest handel w niedzielę?

"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

31 III 2002 r. - niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, godz. 8.40. Na przystanku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach stoi bagażówka oznaczona wielkimi literami PUS i pan zamiata. Czyżby stare wracało? - zamiast komunistycznych niedzielnych czynów partyjnych liberalistyczna praca w niedzielę?

    "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

Prymas Polski kard. Józef Glemp, otwierając 30 sierpnia 2001 roku na KUL Duszpasterskie Wykłady Akademickie powiedział: "Niedziela jest dniem pracy dla niewolników, którzy muszą pracować. Zmuszał do tego okupant w czasie wojny i władze PRL w śląskich kopalniach. Episkopat wtedy protestował, bronił człowieka przed niewolniczą pracą w niedzielę, ponieważ wolna niedziela jest znakiem wolności człowieka".
Kościoły katolicki i ewangelicko-augsburski w Słowacji zaprotestowały przeciwko pracy supermarketów w niedzielę. Biskupi obu Kościołów wystosowali do swoich wiernych listy pasterskie, które zostały odczytane w świątyniach 20 stycznia 2002 r.

        "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

Artykuł 9 Konkordatu - umowy między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, brzmi: "Wolne od pracy są niedziele i następujące dni świąteczne: ..."
Praktyka zatrudniania w niedziele i święta stosowana na szeroką skalę przez sieci supermarketów przyjmuje formę współczesnego niewolnictwa. Nieprawdą jest, to co środowiska liberalne z przyczyn ekonomicznych i ideologicznych próbują imputować, że zatrudnienie na takich warunkach stanowi "dobrowolny wybór" zatrudnionego. Ciężka sytuacja ekonomiczna w sytuacji skandalicznie rosnącego bezrobocia i wyzbywania się majątku narodowego zmusza członków wielu rodzin do pracy na każdych warunkach, nawet gdy są to warunki nieludzkie.

            "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

Warto przypomnieć, jak głosowali polscy posłowie ubiegłej kadencji w sprawie handlu w niedzielę. SLD: 126 za, 6 przeciw; AWS: 3 za, 105 przeciw; UW: 32 za, 4 przeciw; PSL: 6 za, 12 przeciw; PiS: 2 za, 13 przeciw, SKL: 4 za, 7 przeciw, ROP: 0 za, 3 przeciw; PO: 6 za, 1 przeciw. Za możliwością handlu w niedzielę głosowali między innymi: Hall Aleksander, Frasyniuk Władysław, Kaczyński Jarosław, Kracik Stanisław, Markiewicz Marek, Nowina-Konopka Piotr, Potocki Andrzej, Rokita Jan, Suchocka Hanna i Wielowieyski Andrzej.

                "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

Senat wprowadził poprawkę do ustawy kodeks pracy (Sejm ją zatwierdził) polegającą na tym, że w niedzielę i święta nie mogłyby pracować duże sklepy i placówki usługowe zatrudniające powyżej 5 pracowników. Mniejsze sklepy mogłyby działać dla zaspokojenia codziennych potrzeb ludności. Wiele krajów europejskich, m. in. Niemcy i Wielka Brytania, w swoim ustawodawstwie mają zakazane prowadzenie handlu w niedzielę przez sklepy o dużej powierzchni. Prezydent ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę zawetował.

                    "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

Artykuł 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka brzmi następująco: "Każdy człowiek ma prawo do wypoczynku, włączając w to rozsądne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy". Ojciec Adam Schulz, rzecznik Episkopatu Polski, powiedział, że weto prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego umożliwiające handlowanie w niedzielę "jest sprzeczne z Dekalogiem i wielowiekową tradycją naszego Narodu". Biskupi w liście wystosowanym do prezydenta zwrócili uwagę na rolę niedzieli jako dnia wolnego od pracy i przypomnieli, że jest to prawo, które przysługuje wszystkim ludziom. Biskupi podkreślili, niedziela to nie tylko odpoczynek, lecz także rozwój życia rodzinnego, uczestnictwo w kulturze, tworzenie wspólnot lokalnych.

                        "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

Sprawie świętowania niedzieli poświęcone też są dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego (Pallottinum 2001). Str. 74: "Jednym z elementów zagrażających harmonijnemu rozwojowi człowieka jest wynikające z laicyzacji życia społecznego powszechne łamanie przykazania dotyczącego świętowania Dnia Pańskiego. O poważnej desakralizacji niedzieli świadczy organizowanie i podejmowanie w tym dniu dodatkowej pracy zarobkowej, wykonywanie ciężkich prac w gospodarstwach rodzinnych, dokonywanie zakupów w supermarketach czy na giełdach samochodowych."
Str. 78: "Niedziela jako dobro kulturowe wymaga ochrony prawnej. Synod zwraca się do parlamentarzystów i władz samorządowych o podjęcie stosownych inicjatyw w tej sprawie. "Niedziela jest Boża i nasza" - pod tym hasłem zmagano się o wolną od pracy niedzielę w poprzednim systemie społeczno-politycznym. Hasło to także dzisiaj powinno pomagać w zachowaniu świątecznego charakteru niedzieli."

Stanisław Waluś

Pielgrzymka członków Klubu Inteligencji Katolickiej, Krainy Katowickiej Związku Górnośląskiego oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej do sanktuarium Matki Bożej Boguckiej

19 V 2002 r. Wyjście sprzed lokalu Klubu o 15.00. 17.00 - Msza św. oraz Nabożeństwo Maryjne w kościele św. Szczepana w Bogucicach. Po nabożeństwie spotkanie w siedzibie Koła Związku Górnośląskiego - Katowice Bugucice.

Kongres Słowa Bożego 7 - 8 czerwiec 2002

Kościół NMP Matki Kościoła - Gliwice Sikornik. Piątek - 16.00 - 20.00, Sobota - 10.00 - 18.30.

Pielgrzymka ruchów, oaz, stowarzyszeń katolickich

15 VI 2002 r. 10.00 Msza św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach

Pielgrzymka KIK do Sosnowca i Jędrzejowa

15 VI 2002 r. Zapisy: Marta Łabno tel. 2515317 lub w lokalu Klubu.

Pielgrzymka KIK do Skandynawii

7-26 lipca 2002 r. Zapisy: Antoni Winiarski tel. 2557112, 3591198 lub w lokalu Klubu.

XXII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

Coroczna pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę odbędzie się w sobotę 1 czerwca 2002 r.
9.30 Msza Św. celebrowana przez Kapelanów KIK w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka metropolity częstochowskiego.
11.30 - 13.30 - Aula Jana Pawła II: Wykład ks. dra Ireneusza Skubisia - redaktora naczelnego "Niedzieli"; W poszukiwaniu nadziei;
Są takie Prawdy - program artystyczny oparty na twórczości Cypriana Kamila Norwida w wykonaniu Marii Przybylskiej, aktorki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
13.45 - Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomni-kiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
14.00 Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich (prowadzi KIK Rzeszów).
Możliwość dojazdu autobusem. 6.45 z Katowic, 7.15 z Bytomia. Cena wynosi 25 zł. Wpłaty przy zapisie w siedzibie KIK w Katowicach w czasie dyżurów.

Składki: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 groszy, wpisowe - 5 zł.

Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

Informacje o KIK w internecie: index.html

Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 350. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html