Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

 Nr 10-12 (118-120) 25 grudnia 2001

W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś spomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. ... Król wydał dekret dla całego państwa: Wszyscy mają być jednym narodem i niech każdy zarzuci swoje obyczaje”. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat. ... Wielu jednak spomiędzy Izraelitów postanowiło sobie i mocno się trzymało swego postanowienia, że nie będą jeść nieczystych pokarmów. Woleli raczej umrzeć, aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić święte przymierze. Oddali też swoje życie.

1 Mch 1,11-13.41-43.62-63
    Drodzy Czytelnicy naszego biuletynu i Członkowie naszego KIK-u; co rok świętujemy narodzenie Chrystusa i co rok na nowo puka On do drzwi naszych serc, rodzin, domów, zakładów pracy, organizacji ...
    Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2002 roku składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, radości, miłości, ludzkiej życzliwości, zdrowia, pokoju, rodzinnego ciepła, spełnienia marzeń, ... i wiary w to, że Jezus Chrystus nigdy nie zostawi nas samych, nawet w chwilach trudnych, jeśli tylko my pozwolimy Mu narodzić się w nas, jeśli Go zaprosimy do siebie i będziemy traktowali Go jako Pana i Króla naszego życia.
Zarząd Klubu
20 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Rok 2001 - Rokiem Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Cytaty
Nawet Bóg zapragnął dziecięctwa, macierzyńskich ramion, troskliwych i czułych dłoni Niepokalanej Poczętej. A ja miałbym uważać to pragnienie za słabość i za przegraną? A więc, z powrotem do Betlejem!

Kainów w Polsce być nie może. Polsce potrzebny jest każdy człowiek - od noworodka w kołysce do starca na rencie.

Kard. Stefan Wyszyński, Kalendarz Słowa Bożego 2001
*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

    Szanowny Pan dr ANTONI WINIARSKI
    Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

    Wszystkich Uczestników Uroczystości 20 – lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach pozdrawiam.
    20 – rocznica powstania KIK - u jest wspaniałą okazją do dziękczynienia Bogu i refleksji nad znaczeniem Klubu dla rozwoju i pogłębiania chrześcijaństwa w naszym regionie.
    Organizacja Klubu Inteligencji Katolickiej, przed 20 laty doczekała się sprzyjających okoliczności, gdyż szeroko pojęta solidarność w tym czasie objęła również kręgi inteligencji. Istniało także ogromne zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy religijnej. Dlatego też Klub Inteligencji Katolickiej organizował spotkania w formie wykładów i dyskusji. KIK przychodził z pomocą potrzebującym, włączał się w tworzenie katolickiego środowiska na różnych obszarach życia w naszym, górnośląskim regionie, zwracał uwagę na głębokie życie religijne i sakramentalne, na uczestnictwo we Mszy Świętej pierwszopiątkowej, rekolekcje, dni skupienia i wreszcie organizował pielgrzymki, tak piesze, jak i autokarowe, a nawet samolotowe i okrętowe, aby dotrzeć do Sanktuariów oraz innych ciekawych miejsc świata. Pielgrzymki te były okazją do przeżycia religijnego i pogłębienia wiary i wiedzy religijnej.
    Z okazji 20 – lecia działalności KIK-u w Katowicach życzę, by dalszym inicjatywom towarzyszyło nadal światło Ducha Parakleta oraz by Bóg obdarzał Was wszelkimi potrzebnymi łaskami.
    Niech ta apostolska działalność sprzyja także budowaniu szczęścia rodzinnego i społecznego.
    Polecając Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach opiece Matki Bożej, życzę Wam wszystkiego dobrego i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

    Szczęść Boże!

Katowice 10.10.2001 r.
    + Damian Zimoń
    Arcybiskup
    Metropolita Katowicki

*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

XX lat KIK w Katowicach

    Każda rocznica pobudza do refleksji, do sięgnięcia pamięcią wstecz, do popatrzenia z dystansu na wydarzenia, które kiedyś były najważniejsze, a dziś są jednymi z wielu. Są jednak pewne kamienie milowe na przebytej drodze, które nie pokryła patyna czasu. Tak jak punkt “Zero" przed katedrą Notre Dame w Paryżu jest miejscem, skąd mierzy się odległości do najdalszych zakątków świata, tak dla nas początkiem jest list z 8 października 1980 r. adresowany do Jego Ekscelencji ks. dra Herberta Bednorza, w którym czytamy: “Działając w imieniu osób powodowanych wolą współpracy w rozwijania życia religijnego na Śląsku, mamy zaszczyt prosić Jego Ekscelencję o życzliwe wsparcie naszego zamiaru powołania Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach". Już dwa dni później 10 października 1980 r. na ręce Profesora Henryka Mikołaja Góreckiego wpłynęła odpowiedź, a w niej takie oto słowa: “Pragnę jeszcze raz wyrazić swoje pozytywne stanowisko odnośnie założenia Klubu Inteligencji Katolickiej. Proszę sprawę od strony praktycznej omówić z ks. B. Woźnicą i z nim także uzgadniać dalszy tok prac". 17 dni później założycielskie zebranie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjęło projekt statutu oraz wybrało władze Klubu. Zarząd natychmiast rozpoczął starania o rejestrację KIK uwieńczone sukcesem pół roku później. W trudnym czasie stanu wojennego członkowie Klubu organizowali pomoc dla osób internowanych i szykanowanych oraz ich rodzin. Duchową pomocą służył Klubowi ks. Oskar Tomasz. Jego śmierć napełniła smutkiem całą Klubową społeczność. Prezes Klubu prof. dr hab. Henryk Mikołaj Górecki poprosił ks. bpa Herberta Bednorza o wyznaczenie ks. prałata dra Stanisława Bistę na kapelana naszego Klubu, która to prośba została spełniona 30 maja 1983 r. Obecnie kapelanem Klubu jest ks. dr Józef Kozyra. Jesienią 1984 r. ks. bp Herbert Bednorz zachęcił KIK do zorganizowania Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pisząc “... liczę na to, że miejscowy KIK wniesie więcej cennych inicjatyw kulturalnych i kulturotwórczych, chrześcijańskich w region ciężkiej pracy jeszcze nie tak dawno nazywany pogardliwie przez wielu pustynią kultury”.
    Wielkim problemem dla Klubu od samego początku był brak odpowiedniego lokalu. Długoletnie starania zakończyły się 21 grudnia 1985 r. przydzieleniem Klubowi użytkowanego do dziś lokalu na I piętrze przy ul. Wita Stwosza 16. Przydzielony także został pokój w gmachu budynku probostwa katedry. Przy Klubie funkcjonowała biblioteka zawierająca 2000 woluminów. Ciężkie chmury zawisły nad Klubem, gdy 28 czerwca 1991 r. Kuria poprosiła o opuszczenie w ciągu miesiąca siedziby Klubu, tłumacząc to “... koniecznością rozwoju działalności “Gościa Niedzielnego””. Na szczęście decyzja ta została cofnięta i Klub mógł dalej prowadzić szeroko zakrojone prace na rzecz Kościoła lokalnego. Także i dzisiaj, odpowiedni własny lokal umożliwia wykorzystanie wielkiego potencjału intelektualnego naszych członków w pracy na rzecz Kościoła lokalnego. Działalność naszą opisał dr Henryk Dutkiewicz w artykule “Z dziejów KIK w Katowicach” zamieszczonym w materiałach IV Sympozjum Naukowego “Kościół Śląski wspólnotą misyjną”, które odbyło się w Piekarach Śląskich w 1995 r. Dr Henryk Dutkiewicz przypomina o próbie utworzenia KIKu w Katowicach na przełomie lat 1956 i 1957.
    Podstawowymi formami działalności były spotkania formacyjne, dyskusje panelowe, sympozja i konferencje, praca wychowawcza, rekolekcje, dni skupienia, spotkania modlitewne, koncerty, wieczory poetyckie, imprezy związane z regionalną kulturą Śląska, wycieczki, pielgrzymki, uroczystości rocznicowe, wydawanie biuletynu “Dlatego”, prowadzenie biblioteki, pomoc dla Rodaków na Wschodzie, wyrażanie opinii na aktualne tematy dotyczące zagadnień moralnych, społecznych, gospodarczych i politycznych, działania na rzecz rodziny oraz zapobiegające zjawiskom patologii społecznej. Wspieraliśmy także samorząd terytorialny i byliśmy czynnikiem integrującym społeczność lokalną. Byliśmy organizatorami lub współorganizatorami wielu imprez, takich jak Dni Kultury Chrześcijańskiej, Dzień Dziecka w ogrodach arcybiskupich oraz cyklu koncertów organowych w katedrze. Ta olbrzymia praca jest wykonywana w sekcjach terenowych, tematycznych oraz przez władze statutowe Klubu. Zaangażowanych w nią jest wielu członków naszego Klubu. Poprzez naszych przedstawicieli bierzemy też udział w Diecezjalnych Radach Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Radzie Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce oraz Pax Romana. Klub nasz nie prowadzi działalności gospodarczej. Otrzymujemy natomiast dotacje celowe od różnych sponsorów na wiele imprez i przedsięwzięć.
    W różnych okresach czasu dominowały różne kierunki i formy działalności. W pierwszym okresie szczególnie ważna była działalność formacyjna, organizacyjna i informacyjna. Był to okres, gdy wielu zarówno duchownych i świeckich podchodziło z dużą ostrożnością do inicjatyw laikatu. W 1989 roku Klub aktywnie włączył się w zachodzące przemiany społeczno-polityczne w Polsce. Katowicki KIK był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego w Katowicach. Zaangażowanie polityczne Klubu i jego członków scharakteryzował Antoni Winiarski w artykule “Kluby Inteligencji Katolickiej wobec polityki” zamieszczonym materiałach VIII Sympozjum Naukowego “Władza służbą społeczeństwu”, które miało miejsce w Piekarach Śląskich w 1999 r. W 1994 roku Klub zintensyfikował swoje zainteresowanie sprawami samorządu terytorialnego. Od 8 lat coraz wyraźniej w naszej działalności widoczne są pielgrzymki, zarówno te jednodniowe, do sanktuariów lokalnych, jak i te dalekie docierające aż nad Pacyfik. Podczas pielgrzymki codziennie odprawiana jest Msza św., odmawiamy Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i inne modlitwy, śpiewamy pieśni, odwiedzamy różne sanktuaria i miejsca kultu. Poznajemy też historię, kulturę i przyrodę odwiedzanych miejsc. Tak przygotowana pielgrzymka jest dla uczestników czasem poświęconym Bogu, czasem rekolekcji oraz publicznym świadectwem swojej wiary. Nie sposób nie wspomnieć o rekolekcjach, w których bierze udział liczna rzesza członków i sympatyków KIK. W ostatnich rekolekcjach KIK w Brennej we wrześniu b.r. wzięło udział około 100 osób. Stąd też płynie nasza wdzięczność dla księży poświęcających swój czas i dzielących się z nami swoją wiedzą i wiarą. Idąc z duchem czasu wykorzystujemy najnowsze środki przekazu informacji.
    Od 4 lat jesteśmy obecni w Internecie (), gdzie zamieszczone są informacje o Klubie, biuletyn oraz miesięczny program imprez i spotkań.
    Nowe czasy przynoszą nowe wyzwania. Staramy się im sprostać. Działamy w społeczeństwie, w którym wprawdzie żyje większość ludzi ochrzczonych, ale nie zawsze zgodnie z Bożymi przykazaniami. W wielu umysłach, szczególnie młodych ludzi, obecny jest model życia niezgodny z wartościami chrześcijańskimi, propagowany zarówno przez telewizję publiczną, jak i niektóre sieci komercyjne. Dlatego potrzebne jest zespolenie się zarówno laikatu, szczególnie tych osób, które zaangażowały się w działalność stowarzyszeń i ruchów katolickich, hierarchii Kościoła oraz mediów i dziennikarzy katolickich. Tylko wspólnie w przemyślany i zorganizowany sposób będziemy mogli przeciwdziałać działaniom powodujących wzrastające zobojętnienie polskiego społeczeństwa na sprawy religii i Kościoła. Pomocą będzie nam nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II.
    W czasie I pielgrzymki Klubów Inteligencji Katolickiej do Rzymu w 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do nas słowa, które nakreśliły program na kolejne lata. Przypomnę te słowa:
    “Wydaje się, że ruch Klubów Inteligencji Katolickiej ma i dziś do odegrania ważną misję na niektórych zwłaszcza obszarach chrześcijańskiej i obywatelskiej aktywności. Pragnę wspomnieć tylko niektóre: uczenie własnym przykładem uczestnictwa w życiu publicznym pojmowanego przede wszystkim jako służba człowiekowi; ukazywanie działalności politycznej, rozumianej jako chrześcijański obowiązek i troska o dobro wspólne, bez szukania osobistych korzyści. Ważne jest również kształtowanie umiejętnej publicznej obrony wartości chrześcijańskich w życiu społecznym. Doświadczenia, jakie ruch Klubów Inteligencji Katolickiej już posiada, mogą okazać się bardzo przydatne w prawdziwym dialogu z ludźmi poszukującymi sensu życia, czy też pomocne w dążeniu do zmiany nastawienia wobec religii i Kościoła u tych, którzy posiadają zbyt uproszczone wizje chrześcijaństwa.”
    Po 4 latach warto przeanalizować, co z tego programowego przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II zostało już wykonane, a co jest jeszcze przed nami. Jestem przekonany, że potrzebna jest w naszym Klubie dyskusja na ten temat i wyciągnięcie odpowiednich wniosków.
    Od rejestracji Klubu Inteligencji Katolickiej minęło już 20 lat. Z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji naszych statutowych celów, zarówno obecnym na tej sali, jak i nieobecnym, a również tym, którzy odeszli do Pana.

Szczęść Boże!

Antoni Winiarski 14.10.2001 r.
*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

Nasze dwudziestolecie

    14 października 2001 r. odbyły się uroczystości poświęcone 20-leciu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Po złożeniu kwiatów pod tablicami zmarłych kapelanów KIK-u ks. Stanisława Bisty oraz ks. Oskara Thomasa i odmówieniu jednej tajemnicy różańca, którą prowadził w zastępstwie abpa Damiana Zimonia proboszcz parafii św. Anny w Katowicach-Janowie ks. Jan Klemens przeszliśmy do domu parafialnej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.
    Prezes KIK-u Antoni Winiarski przedstawił naszą dwudziestoletnią drogę (tekst powyżej). Następnie wiceprezes Związku Górnośląskiego Józef Sobczyk przeczytał list od prezesa Jerzego Śmiałka z życzeniami dla KIK z okazji XX-lecia i podzielił się refleksjami z Kongresu Związku Górnośląskiego. Kongres zaznaczył swą wierność wartościom chrześcijańskim i społeczeństwu obywatelskiemu.
    Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Adam Wierzbicki zadał pytanie: "Czy forma KIK jest dziś potrzebna?". Sam sobie odpowiedział twierdząco, zwracając uwagę na to, co zrobił KIK dotychczas oraz na otwartość KIK-u na inne stowarzyszenia katolickie: SRK i Związek Górnośląski. "Dziś odpowiadamy wszyscy za los Ojczyzny, za los rodziny" - powiedział prezes SRK. Zwrócił uwagę na to, że obchody zaczęły się w krypcie katedry Chrystusa króla, co da nam siłę do działania. Ze słowami "przynajmniej 200 lat" wręczył prezesowi KIK-u Antoniemu Winiarskiemu ogromny bukiet kwiatów.
    Przewodniczący Rady Miejskiej w Katowicach Wojciech Boroński zwrócił uwagę, że mówi jako członek KIK-u. Powiedział, że na 55 radnych jest 6 członków KIK-u - już trzecią kadencję, co świadczy o tym, jak solidna była weryfikacja przed pierwszymi wyborami samorządowymi.
    Wojciech Sala - prezes KIK-u w Chrzanowie przekazał najserdeczniejsze pozdrowienia z Chrzanowa i powiedział, że ceni sobie współpracę z naszym Prezesem, zarówno na forum Rady Porozumienia, jak i w internecie. Zakończył słowami: "niech prowadzi Matka Boża Piekarska, szczęść Boże".
    Ks. prałat Henryk Zganiacz powiedział, że jest jednym ze świadków powstania i rozwijania się KIK-u. Jako kapelan środowisk twórczych zwrócił uwagę na to, jak bardzo ważne było organizowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Dalej powiedział o dwóch ważnych sprawach: o nieustannej formacji; między innymi poprzez zwiedzanie miejsc które z wielu względów dla nas Polaków są bliskie oraz o potrzebie pracy charytatywnej i konieczności wzajemnej pomocy.
    Przedstawicielka KIK-u w Sosnowcu pod nieobecność prezesa odczytała życzenia dla KIK-u w Katowicach.
    Dr Henryk Dutkiewicz złożył serdeczne życzenia dla Klubu jako instytucji, dla wszystkich członków i dla Prezesa. Przypomniał, że w 1980 roku były trudne czasy, gdyż władza pilnowała, aby Klub się nie rozwijał w robotniczym środowisku Śląska. Dalej zwrócił uwagę na obecność Kazi Złotos, byłej skarbniczki Klubu oraz powiedział o comiesięcznych spotkaniach sekcji katolickiej nauki społecznej. Dr Henryk Dutkiewicz zakończył słowami: "aby ziarno zasiane w 1980 roku kiełkowało nadal".
    Po skromnym poczęstunku przeszliśmy do kościoła na Mszę Świętą. Chór Dei Patris odśpiewał przed Mszą Św. Gaude mater Polonia, Ubi caritas et amor i Santa Maryja. Z okazji 20-lecia KIK do koncelebry z miejscowym księdzem włączyli się: ks. Stanisław Noga, ks. Jan Klemens i ks. Henryk Zganiacz. Homilię wygłosił ks. proboszcz Jan Klemens kapelan sekcji KIK w Katowicach - Janowie.

Stanisław Waluś
*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

Na zebraniu założycielskim przed 20 laty było nas około 50 osób, natomiast wniosek o rejestrację KIK-u podpisały następujące osoby:
Henryk Mikołaj Górecki, Stanisław Kruszyński, Józef Buszman, Jan Karpeta, Anna Konopka, Henryk Dutkiewicz, Jerzy Kogut, Michał Sobczyk, Jan Hapeta, Jan Zatoński, Irena Mierzwa, Jerzy Dolinkiewicz, Janusz Czermiński, Jerzy Konieczny, Czesław Ryszka, Maciej Sablik, Michał Sablik, Jolanta Klensczyk, Zenon Klatka, Stanisław Waluś.

Pierwszy zarząd tworzyli:
Henryk Mikołaj Górecki, Janusz Dietrych, Józef Buszman, Stanisław Kruszyński, Anna Konopka, Henryk Dutkiewicz, Jan Karpeta, Jerzy Kogut, Jerzy Konieczny, Czesław Ryszka, Michał Sobczyk.

*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

XX-lecie KIK w Bytomiu

W dniu 17 listopada br. KIK w Bytomiu obchodził XX-lecie swojej działalności. Uroczystość była bardzo dobrze zorganizowana i pomyślana. W ramach uroczystości zorganizowano przy współudziale Katolickiego Ośrodka Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie prowadzonego przez Jezuitów panel na temat: "Rola Kościoła w integracji Europy". Wzięli w nim udział prowincjał dr Adam Żak TJ, prof. dr hab inż. Wilibald Winkler, mgr inż. J. Korpak, ks. dr W. Sokołowski TJ i inni. Tak panel jak i dyskusja, która wywiązała się wśród licznie przybyłych gości były bardzo ciekawe. Z uwagi na czekające nas referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wymiana informacji na ten temat jest szczególnie potrzebna. W następnym numerze biuletynu podamy obszerniejsze sprawozdanie z przedstawionych problemów. Trzeba jeszcze dodać słowa uznania dla organizatorów tego jubileuszu: sekcji terenowej KIK-u w Bytomiu i Ojców Jezuitów.

Marta Łabno
Uroczystości 20-lecia Klubów Inteligencji Katolickiej

    Wiele Klubów obchodziło 20-lecie swego powstania. Uczestniczyliśmy w kilku takich spotkaniach.

    22.09.2001 uroczystości 20-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Sosnowcu rozpoczęła Msza Św. w kościele p.w. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił J.E. Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Stanisław Nowak. Następnie udaliśmy się na wspólne śniadanie do budynku Liceum Katolickiego. W Oratorium w budynku Plebanii wysłuchaliśmy wykładu ks. prof. PAT dr hab. Jana Orzeszyny p.t. "Sumienie jako dar i zadanie" oraz wzięliśmy udział w dyskusji panelowej na temat: "Sumienie współczesnego człowieka" z udziałem mec. Grażyny Ciesielskiej – Dziadkiewicz, mgr Elżbiety Ryszki, dr n. med. Emiliana Kocota oraz dr Jana Majznera. Dyskusję poprowadził ks. dr Andrzej Cieślik. Na zakończenie prezes KIK Pani Jadwiga Hesse podziękowała wszystkim za przybycie.

   Tatrzański Klub Inteligencji Katolickiej w Zakopanem świętował swoje 20-lecie w dniach 19 – 21.10.2001 r. Zebranych w Księżówce powitał prezes TKIK dr Mieczysław Jarosławski. Wysłuchaliśmy przemówienia mec. Antoniego Romaszkana i referatów O. Macieja Zięby, ks. doc. Jacka Urbana oraz ks. inf. Zdzisława Króla. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II oraz na grobie Olgi Małkowskiej. Nawiedzenie Sanktuarium na Krzeptówkach, wyjazd na Bachledówkę oraz "Posiady" na Olczy były bardzo interesującymi punktami programu obchodów rocznicowych. W niedzielę obradowali prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski. Uroczystości zakończyła Msza Św. w kościele Najświętszej Rodziny w Zakopanem.

    Spotkanie z okazji 20-lecia KIK w Grudziądzuodbyło się w dniach 26-27.10.2001 r. w Domu Misyjnym księży werbistów w Laskowicach Pomorskich. W piątek Rektor Domu Misyjnego O. Feliks Poćwiardowski w interesujący sposób opowiedział o zaangażowaniu księży werbistów na Pomorzu. Oglądnęliśmy także film o ich działalności w dzielnicy slumsów w Buenos Aires w Argentynie. W sobotę wysłuchaliśmy przemówienia Pawła Kobylackiego Prezesa KIK w Grudziądzu oraz wystąpień zaproszonych gości reprezentujących Kluby w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni i Katowicach, przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji działających w Grudziądzu oraz miejscowych władz. Życzenia z okazji XX-lecia nadesłało kilkanaście Klubów. Następnie prelekcje wygłosili: Zofia Sołtys (KIK Grudziądz), prof. Ryszard Bender (KIK Lublin), prof. Aurelia Polańska (KIK Gdynia) oraz dr Antoni Winiarski (KIK Katowice). Po Mszy Świętej w kolegiacie św. Mikołaja w Grudziądzu w ratuszowej sali posiedzeń Rady Miasta odbyło się uroczyste wręczenie nagrody im ks. Janusza Pasierba Rektorowi KUL ks. prof. Andrzejowi Szostkowi.
 

   Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie obchodził swoje 20-lecie 10 listopada 2001 r. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele św. Mikołaja w Chrzanowie. Homilię wygłosił ks. Tadeusz Zaleski, a podczas Mszy Św. śpiewał chór "Canzona" pod dyr. Władysława Bialika. Po odczytaniu listu Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego oraz złożeniu życzeń przez gości, dr Antoni Winiarski (KIK Katowice) wygłosił referat "Chrześcijanin wobec globalizacji", a Pani Barbara Czałczyńska (KIK Kraków) podzieliła się wspomnieniami o Księciu Kardynale Stefanie Sapiesze i ks. profesorze Józefie Tischnerze. Po zwiedzeniu wystawy "20 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie" w Miejskiej Bibliotece Publicznej i wysłuchaniu przemówienia prezesa Wojciecha Sali wzięliśmy udział w otwarciu wystawy "Niepodległość. Drogi do wolności". Uroczystości uświetnił specjalnie na te okazje przygotowany program poetycko-muzyczny. Serwis internetowy Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce zaprezentował Jan Sala, po czym uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji panelowej "Rola stowarzyszeń w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego".

Antoni Winiarski
Migawki z Dni Kultury Chrześcijańskiej w roku 2001

    Tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej Naszego KIK-u przebiegały tradycyjnie w październiku. W zamiarze były poświęcone ks. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, w intencji Jego rychłej beatyfikacji. Poziom ogólny na pewno był wyrównany. Na szczególną uwagę zasługiwał spektakl teatralny p.t. "Zapiski więzienne Stefana kardynała Wyszyńskiego" w wykonaniu teatru "Studio K". Bardzo dobry był koncert Chóru Mieszanego "Dei Patris" i recytacja wierszowanej homilii ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego p.t. "Był świadkiem nadziei" poświęconej ks. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, którą recytował Roman Michalski aktor Teatru Stanisława Wyspiańskiego. Spotkania odbywały się w parafiach. Frekwencja była przeciętna, podobnie jak w roku ubiegłym. Brakuje informacji i nagłośnienia programu Dni.

Marta Łabno
    8 listopada 2001 r. Zarząd KIK-u w Katowicach uchwalił następujące stanowisko:

Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

    Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża oburzenie w związku z bulwersującą wystawą "Irreligia" w Brukseli, pokazem mody w Londynie oraz ukazaniem się artykułu "Osaczony Papież" w tygodniku "Wprost" z 12 listopada 2001.
    Solidaryzujemy się w pełni treścią protestu OO Paulinów z Jasnej Góry, gdyż fakty te urągają kulturze europejskiej i stanowią szyderstwo wobec wartości drogich chrześcijanom.

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Dr Antoni Winiarski

    Jednocześnie informuję, że wystąpiliśmy do organizatorów wystawy "Irreligia" o nie umieszczanie w katalogu wystawy reprodukcji prac obrażających uczucia religijne. Katalog ma się ukazać w grudniu b.r. Niepokoi nas także, że w programie wystawy był 7.10.2001 "Irreligia children's workshop" adresowany do dzieci w wieku od 6 do 13 lat.
    Szczęść Boże!
    Antoni Winiarski

*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

   OO Paulini z Jasnej Góry posłali list w odpowiedzi na nasz protest:

    Szanowny Pan Dr Antoni Winiarski
    Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

    Ojcowie i Bracia Paulini z Jasnej Góry wyrażają wdzięczność Panu Prezesowi i wszystkim członkom Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach za przyłączenie się do protestu wobec bezczeszczenia wizerunków Chrystusa, Matki Bożej i symboli religijnych. Jesteśmy wdzięczni za solidarność z nami i za wspólną troskę o to, co stanowi świętość dla nas - chrześcijan i Polaków. Opiece Matki Najświętszej polecamy Pana, a także wszystkich członków Klubu Inteligencji Katolickiej, modląc się za Jej wstawiennictwem o potrzebne łaski Boże. W załączeniu przesyłamy tłumaczenie protestu na język angielski.

    Przeor Jasnej Góry
    w zastępstwie O. Marian Lubelski,
    Podprzeor, Jasna Góra, 19 1istopada 2001

    Nasze stanowisko ukazało się w "Niedzieli" z 25 XI 2001 r, str. 14 obok protestów między innymi: Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi z Krakowa, Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke z Jarosławia, Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" i interpelacji posła na Sejm RP Witolda Tomczaka do Prezesa Rady Ministrów RP. W tygodniku "Głos" z 24 XI 2001 r. str. 3 ukazał się autoryzowany tekst homilii ks. Prymasa Józefa Glempa wygłoszonej podczas Mszy Św. w brukselskiej katedrze 18 listopada 2001 r. Podajemy fragment poświęcony tej wystawie:

    "Myślę o ostatniej wystawie "Irreligia", właśnie w Brukseli. Wywołała ona szereg publicznych protestów i oburzeń. Nie pierwszy to przypadek, że ludziom obrażonym i lekceważonym wmawia się, że się nie znają na sztuce. Jeżeli na plakacie ulicznym domaluje się jakiejś osobie wąsy, to poczytuje się to za wybryk chuligański. A jeżeli zrobi się to na czczonym obrazie, i wniesie do galerii, to wtedy staje się to sztuką, przy której oglądaniu należałoby "cmokać" z podziwu, a ten, który tak nie czyni, uważany jest za prostaka.

    Spotykamy się więc w takich przypadkach z lekceważeniem, z obrażaniem, z krzywdzeniem. To jest jakby tresura do tolerancji dla opcji silnego i wpływowego."

   Oświadczenie Episkopatu Polski ukazało się w naszym Dzienniku Dzienniku z 1-2 grudnia 2001, str. 1.

Oświadczenie Episkopatu Polski

    Nie znieważajmy świętości
    Biskupi, zgromadzeni na 315. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze, przyjęli z bólem nasilające się ostatnio oznaki lekceważenia i ośmieszania uczuć osób wierzących, zwłaszcza przez bluźniercze wystawy w kraju i za granicą.
    Kultura winna służyć kształtowaniu duchowej wrażliwości człowieka, tymczasem przez działania skandalistów staje się ona narzędziem znieważania wartości, uznawanych przez większość naszego społeczeństwa za najświętsze.
    Agresywny kicz, poszukujący taniej popularności, narusza podstawowe zasady tolerancji, rani i jątrzy w okresie, gdy tak bardzo potrzeba nam wzajemnego szacunku i zgodnego współdziałania. Nasza wspólna troska o kulturę narodu woła o solidarne współdziałanie wszystkich ludzi dobrej woli. Zechciejmy się przeciwstawić złu, przez które do społecznego przenika prymitywizm, zakłócając harmonię więzi międzyludzkich.
 

Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zgromadzeni na 315. Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski
Stanowisko Rady Porozumienia KIK

Rada Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce na zebraniu w Warszawie w dniu 1 XII 2001 r. po zapoznaniu się ze stanowiskiem KIK-u w Katowicach wyraziła swoje poparcie dla protestu Ojców Paulinów z Jasnej Góry w związku z wystawą "Irreligia" w Brukseli i pokazem mody w Londynie przygotowanym przez projektanta Arkadiusza Weremczuka.

Ryszarda Chamułowa
*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

    FEDERACJA ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE
    Lwów-Kijów, 10.07.2001 r.
    L.dz. 138/2001
    W. Sz. P. Marta Łabno
    Klub Inteligencji Katolickiej
    Katowice

    Wielce Szanowna Pani!

    Zawdzięczając uprzejmości Pana Tadeusza Peszka przyjęliśmy przekazane przez Państwo podczas pielgrzymki na Ukrainę, z zaznaczeniem rozdysponowania według naszego uznania, kwotę pieniężną oraz dary dla biednych dzieci.
    Mamy stały kontakt z naszymi polskimi ośrodkami na Ukrainie (134 pod naszą opieką) i operujemy dobrym rozeznaniem w sytuacji i zapotrzebowaniu Polaków tam mieszkających.
    Przekazaliśmy pieniądze nauczycielce w Mościskach (Ziemia lwowska), która bierze czynny udział w budownictwie polskiej szkoły, sercem i duszą zaangażowana w sprawy polskie w/w regionu. Dobrze jest nam znany trudny stan materialny rodziny Teresy Teterycz. Od maja br. nie otrzymała żadnego wynagrodzenia. Dlatego też ofiarowana przez Państwo kwota została przekazana danej osobie.
    Słodycze i dary rozdajemy dla biednych dzieci w teren z zaznaczeniem Ofiarodawcy (pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej z Polski).
    Miło nam, że pamiętacie Państwo o nas.

    Z wyrazami najgłębszego szacunku i uznania
    Emilia Chmielowa
    Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
    Członek Prezydium Rady Polonii Świata

*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

Libella Spółka z o.o.

    Libella Spółka z o.o., powołana została w 1957 roku. Właścicielami firmy są: Stowarzyszenie "Więź", Kluby Inteligencji Katolickiej z Warszawy, Poznania i Lublina oraz Polski Związek Katolicko-Społeczny. Już ponad 40 lat Libella uczestniczy aktywnie w życiu gospodarczym kraju, umiejętnie dostosowując swe struktury produkcji i handlu do zmieniających się warunków rynkowych. Obecnie działają zakłady produkcyjno-handlowe o profilach: chemii gospodarczej, spożywczym, mechanicznym, elektronicznym i wyposażenia wnętrz. W 1993 roku Libella rozpoczęła współpracę w zakresie produkcji i dystrybucji drzwi do zabudowy szaf wnękowych i garderób z kanadyjską firmą Stanley.

    Warszawski KIK przeznacza cześć zysków na pomoc innym Klubom. Dystrybucją środków zajmuje się komisja finansowa Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.

adres w internecie: http://www.libella.com.pl/
Libella Sp. z o.o.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 80/98

P.S. Przypomina mi się drugie przykazanie miłości, III i IV przykazanie Dekalogu. Jeżeli będziemy kupować obce produkty w obcych "marketach i schop-ach" (handlujących również w niedzielę) nie myśląc o naszych bliźnich (bezrobotnych, zwalnianych z likwidowanych zakładów pracy) to czy mamy prawo nazywać się katolicką inteligencją? Jeśli już nie ze względu na przykazania Boże i naukę Kościoła, to może z pobudki czysto egoistycznej kupujmy produkty Libelli, aby nasz KIK nadal mógł otrzymywać dotacje.

Stanisław Waluś
*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

20. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 XII 1981 - 22 VII 1983

Bajka? Nie bajka?
/Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was ... Mt-5,11/

Usiadła wrona na czole wyniosłej jodły.
Wrzaskliwą zjawę z dala złe moce przywiodły.
Spojrzała władczo,
wydała okrzyk zwycięstwa.
Chce przeraźliwym wrzaskiem
nadrabiać brak męstwa.
Prawda!
Godny podziwu jest ten tupet wrony!
Chociaż nikt na jej głowę nie włożył korony
chce władać
i mężnego naśladować orła,
lecz pozostanie tylko wrzaskliwa, upiorna.
Nędzną jest w swojej roli,
żałosną artystką.
Udaje,
że to jodła zawdzięcza jej wszystko:
swój byt, wysmukłą piękność,
trwałą zieleń, wdzięki,
siłę w walce z wichrami,
przetrwanie udręki.
Wielka dobrodziejka stojącej cicho jodły!
A jodła ani drgnie!
Szeptem odmawia modły
wzniesionymi ku niebu gałązkami ramion,
których najsroższe nawet burze nie połamią.
Pogrążona w zadumie nie dostrzega wrony,
obojętny jej bowiem ów gość nieproszony.
Nic nie zmąci jej myśli,
powagi, spokoju.
Wszak tyle chmur już przeszło,
tyle ptasich rojów
tu się zatrzymało i poszło,
jak ty pójdziesz.
Wyrokom przeznaczenia
nikt nie ujdzie!
Nie twoje tutaj miejsce.
Nie czujesz się pewna.
Krzyczysz więc na mym czole wystraszona,
gniewna.
Ja rosnę z ziemi,
trwam korzeniami w jej sercu.
Zniosę niecne zniewagi tchórzów i szyderców.
A ty, wędrowna chmuro,
co rzucasz cień smutku
na me złociste czoło
jesteś tylko krótką
igraszką wichrów.
Trzeba pokornie cię ścierpieć!
Wiem, że z zatrutych źródeł
ten swój tupet czerpiesz.
Wykraczesz swą pieśń nudną,
bezduszną, ubogą.
I odpłyniesz,
a wrzaski nic ci nie pomogą.
Cóż zdołasz zdziałać krzykiem?
Ja tu pozostanę,
by trwać w skupieniu
na dni me przyszłe, nieznane,
by budować swoją cierpliwością,
piąć się wzwyż,
przetrwać wichry i naloty.
Może kiedyś krzyż
z mego pomiaru wyrzeźbi jakiś artysta?
I trwać będę dalej sto lat,
dwieście lub trzysta?
Słońca mi nie przysłonisz,
nie zachwycisz sobą.
Celu drogi nie zmienisz.
Nie służę dwom bogom
i dlatego cało przejdę przez ten smutny czas.
Był las - nie było was.
Nie będzie was - będzie las!

Stanisław Krzyżaniak
/Adaptacja zapisu z dnia 17 stycznia 1954 roku z "Zapisków więziennych" ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Polski i Jego pamięci poświęcona/
*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

Myślmy - myślenie nie boli i nic nie kosztuje!
10 lat Radia Maryja w Polsce

    7 XII 1991 r. rozpoczęło nadawanie Radio Maryja w Toruniu znajdując wielu wiernych słuchaczy, ale i przeciwników; głównie wśród tych, którzy tej rozgłośni nie słuchają. Zastanawiałem się, czy to tylko wyraz nietolerancji, czy tak głęboko homo sowietikus jest w wielu z nas, że to co odmienne, nie pasujące do dotychczasowych wzorów jest trudne do przyjęcia? A może, podobnie jak z ks. Jerzym Popiełuszko, który dawał spokojnie świadectwo prawdzie?
    Jak stałem się słuchaczem tej rozgłośni? Na początku lat dziewięćdziesiątych zastanawiano się w Gliwicach nad programem radia Puls, jednej z pierwszych rozgłośni katolickich w Polsce. W Słowie Dzienniku Katolickim codziennie podawany był program Radia Maryja w Toruniu i czytając ten program pomyślałem sobie, że to jest właśnie dobry wzór programu katolickiej rozgłośni. Wystarczy pewne rzeczy zaadaptować do warunków miejscowych i program jest gotowy.
    Dzięki przestrojeniu radioodbiornika mogłem słuchać Radio Maryja z Torunia na częstotliwości Archidiecezji Katowickiej. Część czasu antenowego zajmowało diecezjalne radio Arka. Według mnie jest to najlepszy model katolickiego radia; lokalna audycja diecezjalna na antenie ogólnopolskiej. Ten model od lat funkcjonuje w diecezji Bielsko-Żywieckiej. Niestety Arka włączyła się w Radio Puls i to już nie ta muzyka, nie te audycje ...
    Zastanawiałem się dlaczego preferuję właśnie to radio, gdyż w okresie PRL-u słuchałem Wolnej Europy, Waszyngtonu, BBC, ... i Lubliany. Czy tylko pociągający dla mnie jest brak reklam, transmisje z pielgrzymek i Mszy Św. z uroczystości, w których nie mogę uczestniczyć?
    Do tego, aby docenić program Radia Maryja byłem przygotowywany od lat przez przede wszystkim przez dwie osoby: Halinę Bortnowską i ks. Herberta Hlubka. Halina ucząc nas praktycznie pracy w małych grupach nauczyła nas, że każdy jest ważny, nie tylko prelegent, specjalista, ale każdy może wnieść coś wartościowego do rozmowy, do wytworzenia czegoś wartościowego. Często słuchając rozmów niedokończonych w Radiu Maryja przypominam sobie Halinę i to czego żeśmy się nauczyli: wsłuchiwania się w drugiego, tolerancji, mozolnego dochodzenia do prawdy. Ks. Herbert uczył nas ascezy, mówił czym jest hierarchia wartości, zachęcał do czytania i myślenia. Dzięki patriotyzmowi i wierności tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej Polski przekazywanym w Radiu Maryja przypomniałem sobie, że Dziadek mówił mi coś o ks. Stojałowskim, Mama o Ignacym Paderewskim, a Tata o Towarzystwie Szkół Ludowych... Dzięki tej rozgłośni mogę wysłuchać wartościowych felietonów, katechez, włączyć się w liturgię godzin, różaniec ... wysłuchać życzeń z okazji Bożego Narodzenia przekazywanych przez kilkudziesięciu biskupów... W tym miejscu chciałbym jeszcze podziękować ks. Marianowi Przydaczowi, ks. Stanisławowi Sierli, ks. Stanisławowi Biście, ks. Wojciechowi Zygmuntowi, ks. Stanisławowi Holonie, ks. Józefowi Danchowi i ks. Stanisławowi Puchale. Zakończę te refleksje rocznicowe słowami Ojca Świętego Jana Pawła II: "Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio i nazywa się Radio Maryja."

Stanisław Waluś


*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

Rozważania różańcowe

Tajemnice Radosne

I Zwiastowanie N.M.P.
Chwila radości ..., czy będzie trwała wiecznie? Fiat według słowa Twego.
II Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję
Dzielić radość z Kimś, kto został obdarowany podobnie jak ja.
Fiat według słowa Twego.
III Narodzenie Jezusa Chrystusa w Betlejem
Radość narodzenia i ból z niemożności godnego przyjęcia, ale są pasterze ...,
czy tylko oni? ...
Fiat według słowa Twego.
IV Ofiarowanie Dzieciątka Jezus Bogu Ojcu
w Świątyni
Ofiarowanie Bogu Tego co najcenniejsze - daru Jego samego i ból wywołany słowami starca Symeona
i radosne błogosławieństwo prorokini Anny.
Fiat według słowa Twego.
V Odnalezienie przez Maryję i Józefa, Jezusa w Świątyni
Trzy dni bez Jezusa ..., szukają, odnajdują ...
Jego słowa: "czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do mego Ojca?" Ból ...
i radosne należy do Ojca ...
Fiat według słowa Twego.

Tajemnice Bolesne

I Modlitwa Pana Jezusa przed męką
w Ogrodzie Oliwnym
Krwią się pocił, Serce zamarło, nie rozumiem tego ...
i to bolesne trwanie ...
Fiat według słowa Twego.
II Biczowanie Zbawiciela
Nie rozumiem, buntuję się
i to bolesne trwanie ...
Fiat według słowa Twego.
III Cierniem ukoronowanie Zbawiciela
Jeszcze bardziej nie rozumiem ...
i to bolesne trwanie ...
Fiat według słowa Twego.
IV Droga krzyżowa Zbawiciela
Już wiem, biorą Krzyż ...
na drodze Weronika, Szymon z Cyreny, płaczące niewiasty ...
i bezmyślność żołnierzy ...
i to bolesne trwanie ...
Fiat według słowa Twego.

Tajemnice Chwalebne

I Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Czy to możliwe? ... Kto to zrozumie?
ale bolesne trwanie owoc wydaje -
radosne, pełne uwielbienia -
Fiat według słowa Twego.
II Wniebowstąpienie Zbawiciela
Smutek, ale pełen nadziei ...
i radosne trwanie ...
Fiat według słowa Twego.
III Zesłanie Ducha Świętego na Maryję
Apostołów
Wytrwałość oczekiwania wsparta pełnym zaufaniem.
Fiat według słowa Twego
rodzi moje fiat Boże ...
IV Wniebowzięcie NMP
Tajemnica wzięcia Cię do siebie,
ziemskiego świadka, najdoskonalszego.
Fiat według słowa Twego.
Oddaję moje fiat Maryjo Tobie.
V Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi, aniołów i ludzi.
Króluje Fiat w niebie.
Przez moje ... nasze fiat będzie uwielbione
Słowo Wcielone w niebie i na ziemi
Amen.

F.P.
*       *      *     *    *   *  * * *  *   *    *     *      *       *

OPŁATEK KIK

5 stycznia 2002 r. spotkamy się na opłatku KIK z udziałem Księdza Biskupa GERARDA BERNACKIEGO. Msza Św. o godz. 16.00 w kościele OO. Oblatów w Katowicach (Koszutka) ul. Misjonarzy Oblatów M. N. 12. Po Mszy Św. spotkanie w Domu Parafialnym.

REKOLEKCJE DLA INTELIGENCJI

Od 17 do 19 lutego 2002 r. rekolekcje dla inteligencji w kościele p.w. św. Kazimierza (garnizonowym) w Katowicach ul. Marii Curie-Skłodowskiej będzie głosił Ksiądz Biskup dr GERARD KUSZ.

REKOLEKCJE W CZECHOWICACH

Od 22 do 24 marca 2002 r. odbędą się rekolekcje KIK u OO. Jezuitów w Czechowicach. Zapisy: Zofia Adamska tel. 707 65 73 lub w lokalu Klubu.

PIELGRZYMKA KIK DO GŁOGÓWKA I PRUDNIKA

20 kwietnia 2002 R. odbędzie się pielgrzymka KIK do Głogówka i Prudnika. Zapisy Jan Mikos tel. 254 40 60 lub w lokalu Klubu.

PIELGRZYMKA KIK DO MATKI BOŻEJ BOGUCKIEJ.

19 maja 2002 r. - piesza pielgrzymka KIK do Matki Bożej Boguckiej. Wyjście sprzed lokalu Klubu o godz. 15.00.

PIELGRZYMKA KIK DO SOSNOWCA I JĘDRZEJOWA

15 czerwca 2002 r. - pielgrzymka KIK do Sosnowca i Jędrzejowa. 8.00 - Msza Św. w katedrze. Zapisy Marta Łabno tel. 251-53-17 lub w lokalu Klubu.

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KIK-ÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Ogólnopolska pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę odbędzie się w czerwcu 2002 r.

PIELGRZYMKA KIK DO SKANDYNAWII

Lipiec 2002 r. - 20-dniowa pielgrzymka KIK do Skandynawii: Odense - Kopenhaga - Malmo - Oslo - Bergen - Trondheim - Lofoty - Narvik - Tromso - Nordkap - Oulu - Lahti - Helsinki - Sztokholm. Zapisy: Antoni Winiarski tel. 255 71 12 lub w lokalu Klubu.

PIELGRZYMKA CHÓRU DEI PATRIS I KIK

14 - 24 września 2002 r. - pielgrzymka Chóru Dei Patris i KIK - Sanktuaria Europy. Zapisy Jan Mikos tel. 254 40 60.

Rekolekcje KIK w Brennej

20 - 22 września, zapisy we wrześniu 2002 r.

Październik 2002 r. - Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Grudzień 2002 r. - Adwentowy Dzień Skupienia dla inteligencji w kościele garnizonowym w Katowicach.

    INFORMACJA

    Przychylając się do uchwały Walnego Zebrania Delegatów KIK o nadaniu jednej z ulic lub placów w Katowicach imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, władze miasta zmieniły nazwę ulicy M. Kasprzaka w dzielnicy Koszutka na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

    INFORMACJA

    Fundacja Misyjno Charytatywna im. Bł. Józefa z Szantungu oraz Księża Werbiści zapraszają grupy oraz indywidualne osoby do Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Krynicy Morskiej. Można tam nawet spędzić urlop. Adres: 82-120 Krynica Morska, Gdańska 141, tel./fax 055 2476044.

Składki:
Od stycznia 2002 r. zgodnie z uchwałą Zarządu KIK 8 XI 2001 r. składki od 1.1.2002 r. będą wynosiły: od osoby pracującej 3 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł 50 groszy, wpisowe - 5 zł.
Dotychczasowa wysokość składek od 01 VII 1996 r. wynosiła 2 zł, 1 zł i wpisowe 2 zł. Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11

Informacja o Radzie Porozumienia KIK w internecie: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

Informacje o KIK w internecie: index.html

Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18.
Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś.
Nakład: 700. Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html