Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

  Nr 8-9 (116-117) 26 sierpnia 2001

    Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Ga 4,4-7

180. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida 24 września 1821 we wsi Laskowo-Głuchy koło Radzymina

120. rocznica urodzin kardynała Augusta Hlonda 5 lipca 1881 w Brzeskowicach

100. rocznica urodzin Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3 sierpnia 1901 w Zuzeli nad Bugiem

100. rocznica poświęcenia krzyża na Giewoncie 19 sierpnia 1901

60. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego 14 sierpnia 1941 w bunkrze głodowym w obozie zagłady KL Auschwitz

60. rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku

50. rocznica śmierci ks. kardynała Adama Stefana księcia Sapiechy 23 lipca 1951

25. rocznica śmierci ks. Romana Kotlarza 18 VIII 1976 po wielokrotnym brutalnym pobiciu przez tzw. nieznanych sprawców

Rok 2001 - Rokiem Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Cytaty

Bohaterskie czyny Warszawy natchnienie swoje czerpały z żywej wiary - w obronie wolności, na świadectwo wobec narodów.

Istnieje w świadomości Narodu polskiego tajemnicza moc miłości do Matki Chrystusowej, Pani Jasnogórskiej. Naród zawsze skupiał przy Niej wszystkie swoje nadzieje.

Trzeba Ojczyznę naszą urządzić w duchu chrześcijańskiej sprawiedliwości i pokoju. Trzeba nią tak kierować, aby wszyscy Polacy czuli się w Ojczyźnie jak w swoim domu.

Nic nie pomogą najrozmaitsze zmiany ustrojowe, jeżeli się sumienia w Narodzie nie obudzą i jeżeli każdy człowiek nie zrozumie, że w nim właściwie buduje się wszystko.

Kard. Stefan Wyszyński, Kalendarz Słowa Bożego 2001

 
Biskupi o TN II
Abp Tadeusz Gocłowski: Niepokalanów kojarzy się nam z postacią św. Maksymiliana. Od pewnego czasu kojarzy się również z tym, o czym marzył św. Maksymilian - z telewizją Niepokalanów II. ... Dałby Pan Bóg, aby TN II zagościła wszędzie.

Kard. Henryk Gulbinowicz: Warto sięgać po treści prezentowane przez Telewizję Niepokalanów II, która przecież bazuje na wartościach chrześcijańskich. Bez nich nie da się dobrze przeżyć życia ...

Abp Józef Michalik: Telewidzom i twórcom Telewizji Niepokalanów II życzę, żeby znaleźli dużo życzliwych ludzi na tej drodze poszerzania dobra, wydobywania ideałów i pogłębiania wiary oraz budowania personalnej więzi z Chrystusem w Kościele, aby też czuli się odpowiedzialni za jasne wybory między dobrem a złem ... Szczęść Boże!

TV NIEPOKALANÓW II, Nr 6, str. 3 i 4.


Katowice, 07.08.2001r.
    Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera kandydaturę Pana Antoniego Winiarskiego na posła na Sejm RP z listy AWSP, z okręgu nr 31, w wyborach do Sejmu RP w dniu 23.09.2001r.
Pan Antoni Winiarski, długoletni Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach jest dobrze zorientowany w problemach Naszego Regionu i zaangażowany w ich rozwiązywanie. Jest człowiekiem honoru i wielkiej prawości.

Z upoważnienia Zarządu Klubu
Andrzej Dawidowski - Sekretarz Klubu, Marta Łabno - Wiceprezes Klubu

 
Antoni Winiarski
Kandydat na Posła RP w Okręgu Wyborczym nr 31
Komitet Wyborczy "AWS PRAWICA"  lista nr 2, POZYCJA NR 8
    Życiorys
* Urodziłem się 20.08.1946 r. w Chorzowie
* Szkoła podstawowa nr 4 w Bytomiu
* Liceum ogólnokształcące nr II w Bytomiu
* 1963 r. – zwycięzca I Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej
* 1971 r. – Uniwersytet Śląski, mgr fizyki
* 1971 r. – małżeństwo z Anną Wantułą, 4 córki: 1972, 1974, 1976 i 1979
* 1971 r. – 1 semestr Seminarium Ochrony Przyrody w Warszawie
* 1984 r. – doktorat z fizyki, promotor prof. August Chełkowski
* 1996 r. – absolwent 3-letniego Studium Nauki Społecznej Kościoła
* Dorobek naukowy – 36 publikacji i ponad 50 komunikatów konferencyjnych, przeważnie o zasięgu międzynarodowym
* Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Próżniowego.
* Uczestniczyłem też w konferencjach Pax Romana w Asyżu (1997) i w Paryżu (UNESCO) (2000), Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Niemczech, nawiązaniu partnerstwa między Archidiecezją katowicką, a diecezją w Essen (Niemcy), zainicjowałem i prowadziłem jedną z sesji konferencji nt. globalizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (1999), uczestniczyłem i wygłaszałem wykłady na konferencjach o tematyce społecznej.
* Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski - bardzo dobra, niemiecki – dobra.
* Inne uprawnienia: przewodnik beskidzki, pilot wycieczek.

    Działalność społeczna:
I. Od 1964 r jestem w PTTK. Byłem przewodniczącym koła PTTK w Uniwersytecie Śląskim, członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK, sekretarzem studenckiego koła przewodników beskidzkich, członkiem Studenckiej Krajowej Rady Przewodnickiej.
II. Do 1990 r. byłem członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, pełniąc przez wiele lat funkcję sekretarza Oddziału w Katowicach.
III. 1980 r. – od początku do dzisiaj w NSZZ “Solidarność , obecnie jestem członkiem Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego.
IV. W 1981 r. byłem komisarzem wystawy nt. protestów robotniczych i wolnych związków zawodowych, redagowałem serwis informacji dla “Solidarności Uniwersyteckiej”.
V. Od 1980 r. jestem członkiem założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Po stanie wojennym byłem przewodniczącym nowoutworzonej sekcji KIK w Katowicach-Janowie, a następnie od 1993 r. prezesem KIK (już trzecią kadencję).
VI. Jestem członkiem Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. W latach 1996 – 1998 byłem współprzewodniczącym Rady, a 1997 r. przewodniczącym Rady. W 1997 r. zorganizowałem pierwszą ogólnopolską pielgrzymkę KIKów do Rzymu.
VII. W 1994 r. z mojej inicjatywy powstało Katowickie Porozumienie Samorządowe, które zwyciężyło wtedy w wyborach samorządowych i rządziło miastem najpierw wspólnie z Unią Wolności, a potem samodzielnie. Przez ten czas byłem przewodniczącym Rady KPS. W 1998 r. przyczyniłem się do sukcesu AWS w wyborach samorządowych.
VIII. W Ruchu Społecznym AWS jestem od powstania partii. Obecnie pełnię funkcję sekretarza Zarządu Regionalnego RS AWS Województwa Śląskiego. Jestem delegatem na Zgromadzenie Krajowe RS AWS.
IX. Byłem członkiem 5-osobowej delegacji RS AWS na XIX Kongres Europejskiej Partii Obywatelskiej w Berlinie (2001).
X. Byłem członkiem wojewódzkiego sztabu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz, szefem miejskiego sztabu wyborczego Mariana Krzaklewskiego w Katowicach. Brałem udział w organizacji kampanii wyborczych prezydenckich, do parlamentu i samorządowych począwszy od 1989 r.
XI. Zgodnie z nauką Ojca Świętego Jana Pawła II politykę rozumiem jako rozsądną troskę o dobro wspólne.
XII Chcę się przyczynić do tego, aby każdy czuł się bezpiecznie w domu i na ulicy, miał godne warunki życia i pracy oraz mógł uczyć się i rozwijać swoje umiejętności.
XIII. Zamierzam pracować nad stanowieniem takich praw, które zapewnią rozwój gospodarczy, zwiększenie miejsc pracy oraz będą preferowały ludzi żyjących uczciwie.
XIV. Moją kandydaturę na Posła popierają: KIK, Akcja Katolicka, Ruch Społeczny AWS, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Związek Górnośląski oraz NSZZ “Solidarność” UŚl.
XV. Zapraszam na moją stronę internetową: http://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/

Antoni Winiarski
Józef Buszman
Kandydat na Posła RP w Okręgu Wyborczym nr 31
Komitet Wyborczy "PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ" lista nr 5, POZYCJA NR 5

    Urodziłem się 22. września 1946 roku wKatowicach. Maturę i tytuł technika chemika uzyskałem w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w 1965 roku. Po studiach na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w 1973 roku rozpocząłem pracę jako informatyk w Instytucie Maszyn Matematycznych. Byłem autorem lub współautorem wielu systemów usprawniających zarządzanie w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, Hutmaszprojekcie, Bipromecie i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jestem członkiem NSZZ "Solidarność" od 1980 roku.
    W latach osiemdziesiątych byłem wykładowcą Katolickiej Nauki Społecznej w Chrześcijańskich Uniwersytetach Robotniczych. Jestem członkiem - założycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach i jego filii w dwunastu ościennych miastach, Związku Górnośląskiego i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Zainicjowałem powstanie biuletynu KIK "Dlatego". Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Informa-tycznego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Ligi Ochrony Przyrody i Przymierza Prawicy. W roku 1989 byłem współautorem programu wyborczego Komitetów Obywatelskich "Solidarność" i współorganizowałem wybory czerwcowe w województwie katowickim.
    Po wyborach zostałem głównym specjalistą w Kancelarii Senatu RP i poświęciłem się odrodzeniu samorządności. W 1990. roku zostałem radnym Rady Miejskiej w Katowicach, Przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie.
    Na życzenie Radia Archidiecezji "ARKA" w latach 1995-1996 zrealizowałem cykl audycji o etyce politycznej, kontynuowany obecnie w ramach nadrzędnej problematyki: "od wyuczonej bezradności do samorządowej zaradności".
    Obecnie jestem wiceprezydentem Katowic i podlegają mi między innymi Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Obsługi Urzędu.
Kandyduję do Sejmu RP by prawo i sprawiedliwość były normą oraz by dokończyć przemiany ustrojowe - zwłaszcza reformę samorządową, bo samorząd jako współnota mieszkańców to główny filar demokracji.
    TYLKO RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ

Józef Buszman
Odeszła do Pana
    26 czerwca odeszła do Pana Helena Zielińska - członek honorowy naszego Klubu. W związku z tym otrzymaliśmy list, którym dzielimy się z Państwem.

    Szanowni Państwo!
    Pragnę poinformować, że wieloletnia członkini Klubu w Gliwicach a moja Mamusia (Helena Zielińska, ul. Wilgi 22/7, 44-100 Gliwice) od 26 czerwca 2001 jest już w pełni szczęśliwa, razem z moim ojcem i siostrą, w co głęboko wierzę. Pan Bóg pozwolił jej dożyć 94 lat.
    Wiem, że wspólna modlitwa, spotkania wktórych uczestniczyła i ogólna atmosfera panująca wśród członków Klubu dostarczyły jej wiele wewnętrznego spokoju i radości.
    Z prośbą o wspomnienie o niej w modlitwie,

pozostaje z poważaniem córka - E.Król
Wrześniowe rekolekcje wyjazdowe
    Rekolekcje odbędą się wyjątkowo w Brennej ze względu na remont domu rekolekcyjnego w Kokoszycach. Termin 28 - 30 września 2001 r. Rekolekcje będzie prowadził ks. Herbert Hlubek.
    Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Formacji i Spotkań Archidiecezji Katowickiej w Brennej, ul. Leśników 38. Dojazd do przystanku PKS "Ośrodek Zdrowia". Z przystanku należy się nieco wrócić, przejść rzekę Brennicę i dalej iść w górę. Na dole jest tablica: "Ośrodek Formacji i Spotkań ...".
    Rekolekcje zaczynają się o godz. 18.00, koszt pobytu 70 zł. Zapisy od 4 września w lokalu KIK w godzinach dyżurów i u Zofii Adamskiej tel. 7076573.
    Istnieje możliwość dojazdu z Katowic (plac św. Andrzeja) do Brennej i po rekolekcjach z Brennej do Katowic autobusem. Wyjazd o 16.00. Koszt przejazdu w obydwie strony 25 zł. Zapisy u Zofii Adamskiej tel. 7076573.

Pielgrzymka KIK do Prudnika

    W roku poświęconym Prymasowi Tysiąclecia, w sobotę 13 października 2001 r. organizujemy pielgrzymkę do miejsca Jego uwięzienia w Prudniku. Trasa: Katowice, Bytom (przystanek dla zabrania pielgrzymów), Gliwice (przystanek dla zabrania pielgrzymów), Głogówek, Prudnik, Wierzbięcice, Gliwice, Bytom, Katowice. Koszt 30 zł. Zgłoszenia do Marty Łabno tel. 251-53-17.

Spektakl "Zapiski Więzienne"

    W sobotę 13 października 2001 r. o godz. 16.00 w sali Domu Parafialnego parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach odbędzie się spektakl "Zapiski Więzienne" kard. Stefana Wyszyńskiego w wykonaniu Teatru Studio K.1

Program uroczystości 20-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicachw ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej
Niedziela 14 października 2001 r.

14.00 Modlitwa i złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w Kościele Akademickim.
14.30 Spotkanie w Domu Parafialnym parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska. Wystąpienie Prezesa KIK i zaproszonych gości.
16.00 Msza św. w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Wystąpi chór "Dei Patris".
17.15 Spektakl "Zapiski Więzienne" kard. Stefana Wyszyńskiego w wykonaniu Teatru Studio K sala w Domu Parafialnym parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
    Serdecznie zapraszamy
Zarząd KIK
Myślmy - myślenie nie boli i nic nie kosztuje!

Wybory do Parlamentu RP - 23 IX 2001

    Tym razem są możliwości wyboru! To już kolejne wybory w wolnej Polsce. O liderach poszczególnych partii, wielu kandydatach na posłów i senatorów można by dużo napisać. Dostępne są głosowania w Sejmie i w Senacie w wielu ważnych dla Polski i rodziny sprawach.
    Przytoczę tylko wyniki głosowania dotyczące dozwolenia na pracę w niedzielę w handlu. Niezgodnie z III Przykazaniem Bożym i art. 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w głosowaniu 23 VIII 2001. z Sojuszu Lewicy Demokratycznej głosowało 93%, z Unii Wolności 86%, z Platformy Obywatelskiej - 75%, z Polskiego Stronnictwa Ludowego - 33%, z Prawa i Sprawiedliwości - 13%, z Akcji Wyborczej Solidarność - 3%, z Porozumienia Polskiego - 0%, z Ruchu Odbudowy Polski - 0% i z Alternatywy głosowało 0%.
    Uważam na podstawie wyników wielu głosowań w Sejmie, że świadome głosowanie przez chrześcijanina na kandydatki i kandydatów koalicji wyborczej Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy jest grzechem. Sądzę, że chrześcijanin nie powinien głosować również na kandydatki i kandydatów Unii Wolności i Platformy Obywatelskiej. Po przeczytaniu odpowiedzi na pytania zadane w jednym z tygodników katolickich przedstawicielom czterech komitetów wyborczych (AWSP, LPR, PSL i PiS) upewniłem się w przekonaniu, że chrześcijanie i Polacy mają w czym wybierać - spośród kandydatów trzech następujących komitetów wyborczych:
    1) Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (koalicja w skład której wchodzą Ruch Społeczny AWS, Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów i Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe - wymagany próg wyborczy 8%). Członkowie NSZZ Solidarność umieszczeni są na listach AWSP i popierani przez RS AWS.
    2) Liga Polskich Rodzin (na listach tego komitetu są członkowie Porozumienia Polskiego, Ruchu Odbudowy Polski, NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, Młodzieży Wszechpolskiej, Stowarzeszeń Rodzin Katolickich, Ruchu Katolicko-Narodowego, Stowarzyszenia Kolejarzy Katolickich , ... - wymagany próg wyborczy 5%),
    3) Prawo i Sprawiedliwość (na listach tego komitetu jest też wielu kandydatów, którzy reprezentują wartości chrześcijańskie - wymagany próg wyborczy 5%).
W okręgu wyborczym do Sejmu nr 31 (zsiedzibą w Katowicach) kandyduje nasz były prezes Józef Buszman (życiorys w biuletynie) z listy nr 5 "Prawo i Sprawiedliwość", natomiast w tym samym okręgu z listy nr 2 "Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy" kandyduje nasz obecny prezes Antoni Winiarski (życiorys w biuletynie), któremu Zarząd naszego KIK-u udzielił poparcia (tekst w biuletynie). Antoni Winiarski posiada również poparcie Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Związku Górnośląskiego i NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego.
    W okręgu wyborczym nr 29 (z siedzibą w Gliwicach) z listy nr 10 "Liga Polskich Rodzin" kandyduje Marek Teska, technik górnik, bezpartyjny, ojciec trojga dzieci, którego nieraz widziałem na różnych spotkaniach w naszej parafii - Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach.
    Spośród kandydatów na senatorów szczególnie godni polecenia są: w okręgu wyborczym do Senatu nr 30 (z siedzibą w Katowicach) prof. Wilibald Winkler, Wojewoda Katowicki, były rektor Politechniki Śląskiej, w okręgu wyborczym do Senatu nr 28 (z siedzibą w Gliwicach) prof. Bolesław Pochopień, rektor Politechniki Śląskiej i w okręgu wyborczym do Senatu nr 29 (z siedzibą w Rybniku) prof. Grzegorz Opala, Minister Zdrowia.
    Nie wierzmy sondażom przedwyborczym, jakie zwykle słyszymy i widzimy w "telewizorni". W jedynych prawyborach w Bystrzycy Kłodzkiej (następnych planowanych już nie było!) koalicja SLD-UP miała 33%, Prawo i Sprawiedliwość - 9%, a Liga Polskich Rodzin - 7%.
    Ze względu na w miarę stały elektorat SLD-UP szansą na jak najsłabszy wynik wyborczy tej koalicji jest udział katolików w wyborach i głosowanie na tych, dla których Dekalog jest najważniejszym prawem. Gorąco zachęcam do zastosowania w czasie wyborów wskazówek zawartych w Słowie Pasterskim Rady Stałej Episkopatu Polski z 26 sierpnia RP 2001.
Stanisław Wal
Dni Kultury Chrześcijańskiej 13 - 20 X 2001
    Dni Kultury zakończone zostaną 20 X o 17.15 modlitwą różańcową w intencji beatyfikacji sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Różaniec prowadziła będzie sekcja KIK z Michałkowic w Bazylice NMP w Piekarach.

Płyta dla powodzian

    Caritas przygotowuje wydanie 50 tys. sztuk płyt kompaktowych zatytułowanych "Do Ciebie, Polsko". Całkowity dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony dla powodzian. Wydawcą płyty jest Caritas Ordynariatu Wojska Polskiego.
 


Składki: Od osoby pracującej 2 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł, wpisowe 2 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11

Informacje o KIK w internecie: index.html

    Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18.
    Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 350.
    Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html