Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

D  L  A  T  E  G  O

B i u l e t y n   K l u b u   I n t e l i g e n c j i   K a t o l i c k i e j   w   K a t o w i c a c h

 Nr 5 (113) 13 maja 2001

    "Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego."

Dz 14,18-22


20. ROCZNICA OCALENIA ŻYCIA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
13 maja 1981 R.P.

20. ROCZNICA ODEJŚCIA DO PANA PRYMASA TYSIĄCLECIA
28 maja 1981 R.P.

75 LAT NIEDZIELI TYGODNIKA KATOLICKIEGO
26 kwietnia 1926 R.P.

80. ROCZNICA III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
3 maja 1921 R.P. - rozpoczęcie powstania

210. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Rok 2001 - Rokiem Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Cytaty

    Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się.
    Słowo trzeba rodzić z przygotowanego serca, bo tylko w takim sercu jest wewnętrzna, istotowa prawda. A służyć Bogu to służyć Prawdzie.
    Dla narodu rozwijającego się normalnie największą radością i łaską jest rodzina.
    Chrześcijańska postawa jest postawą mocy, którą bierzemy nie z siebie, lecz z Boga. Nasza moc z Boga jest.
Kard. Stefan Wyszyński, Kalendarz Słowa Bożego 2001

 
10. rocznica Encykliki Centesimus annus (fragmenty encykliki)
    10. ... Encyklika Rerum novarum poddaje krytyce dwa systemy społeczno-ekonomiczne: socjalizm i liberalizm. Socjalizmowi poświęca cześć pierwszą, w której zostaje potwierdzone prawo do własności prywatnej. Liberalizmowi zaś nie poświęca specjalnego rozdziału, ale - co zasługuje na uwagę - przeprowadza jego krytykę, gdy podejmuje temat obowiązków Państwa. Nie może ono ograniczać się do "starania się o dobro części obywateli", to znaczy tych, którzy są bogaci i żyją w dobrobycie, a "zaniedbywać resztę", stanowiącą niewątpliwie przeważającą większość społeczeństwa; w przeciwnym razie zostaje naruszona zasada sprawiedliwości, która nakazuje oddać każdemu to, co mu się należy. ...
    15. ... Encyklika Rerum novarum przeciwstawia się upaństwowieniu środków produkcji, które uczyniłoby z każdego obywatela jeden z trybów machiny Państwa. Równie zdecydowanie poddaje krytyce koncepcję Państwa pozostawiającego dziedzinę gospodarki całkowicie poza zasięgiem swego zainteresowania i oddziaływania. ... W tej dziedzinie encyklika Rerum novarum wskazuje drogę właściwych reform, które przywróciłyby pracy jej godność wolnej działalności człowieka. Wymagają one przyjęcia odpowiedzialności przez społeczeństwo i Państwo, przede wszystkim w celu obrony pracownika przed widmem bezrobocia. ... Społeczeństwo i Państwo winny ponadto gwarantować taki poziom zarobków, by wystarczały one na utrzymania pracownika i jego rodziny, a także pozwalały na gromadzenie pewnych oszczędności. ...
    35. ...Przekonaliśmy się, że nie do przyjęcia jest twierdzenie, jakoby po klęsce socjalizmu realnego kapitalizm pozostał jedynym modelem organizacji gospodarczej. Należy obalić bariery i monopole, które wielu Narodom nie pozwalają na włączenie się w ogólny proces rozwoju i wszystkim - jednostkom i Narodom - zapewnić podstawowe warunki uczestnictwa w nim. ...
    40. Do obowiązków Państwa należy troska o ochronę i zabezpieczenie takich dóbr zbiorowych jak środowisko naturalne i środowisko ludzkie, których ochrony nie da się zapewnić przy pomocy zwykłych mechanizmów rynkowych. ...
    45. ... Broniąc własnej wolności, Kościół jednocześnie broni osoby ludzkiej, która ma bardziej słuchać Boga niż ludzi (por. Dz 5,29), rodziny, różnych społecznych organizacji i Narodów, bowiem im wszystkim przysługuje własny zakres autonomii i suwerenności.
    46. ... Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. ...
    62. ... W Rzymie, u św. Piotra, 1 maja 1991 roku, w dniu św. Józefa Rzemieślnika, w trzynastym roku mego pontyfikatu.
Jan Paweł II, papież

 
20 lat Tygodnika Solidarność  * * * Dochód nienarodowy (fragmenty)
    Patrząc na ewolucję kraju od upadku komunizmu, można zauważyć szereg sukcesów. Każdy o tym wie. Stwierdzamy również jednak kilka zasadniczych zjawisk bardzo groźnych, które blokują rozwój Polski na całe dziesięciolecia, i to niezależnie od tego, czy kraj będzie lub nie w Unii Europejskiej. Jest nie do pojęcia dla człowieka normalnego, jak władze polskie, jakiekolwiek by były w ostatnich latach, mogły dopuścić do wyprzedaży konsorcjom zagranicznym wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość. Inwestycje zagraniczne były i są konieczne, ale powinny być sterowane i kontrolowane. Tymczasem Polska, pod pozorem prywatyzacji, stała się po prostu kolonią wielkich korporacji.
    Wszelkie badania międzynarodowe potwierdzają, że przyszłość każdego kraju zależy w dużej mierze od stopnia inwestowania w edukację i ochronę zdrowia. Tymczasem Polska wydaje na studenta nie tylko kilkanaście razy mniej niż kraje rozwinięte, ale 6 razy mniej niż np. Czechy czy Węgry. Jest coraz więcej studentów, ale nauczyciele akademiccy dostają skandaliczne wynagrodzenia i uciekają z uczelni, gdzie zresztą nie ma nawet na zakup papieru czy na naprawę sprzętu.
    Tak samo upada piękna, utrzymana przez wieki, kultura polska. Banki przestały być polskie. Trzy czwarte z nich jest już w rękach kapitału zagranicznego. Konsekwencje są ogromne i będą długotrwałe: banki te nie będą wspierać inwestycji dobrych dla Polski, lecz jedynie inwestycje zapewniające na krótko największy zysk, oczywiście, dla ich najważniejszych klientów, wielkich korporacji międzynarodowych.
    Schemat latynoamerykański urzeczywistnił się: nowi magnaci nowej Targowicy na usługach kapitału zagranicznego, 15 proc. narodu żyje dobrze. Bezrobocie rośnie i bieda się szerzy na wsi, w małych miasteczkach, wśród ludzi sektora budżetowego.
    Mówi się o konieczności upadku setek tysięcy gospodarstw rodzinnych, o pozostawieniu swojemu losowi popegeerowskich farm. Będziemy mieli wielkie gospodarstwa, produkujące żyto, jak w Europie Zachodniej. Co za bzdura! Polska mogła skorzystać ze swojego "zacofania" i skierować te małe gospodarstwa rodzinne na drogę ekologicznej produkcji, możliwą tylko w małych, rodzinnych gospodarstwach właśnie, i stworzyć bardzo rentowną polską specjalizację w tej dziedzinie.
    Nie ulega wątpliwości, że dalej tak być nie może. Ludzie zaczynają się buntować i pragnąć czegoś innego. A programu nie trzeba szukać daleko: wystarczy powrócić do etosu Solidarności, zastosować w praktyce naukę Ojca Świętego, dla której cel jest jeden: afirmacja godności osoby ludzkiej, każdej osoby. Dlaczego ja, przybłąkany Francuz, tak twierdzę? Po prostu zależy mi na przyszłości kraju moich dzieci.
Bernard Margueritte, Tygodnik Solidarność 13 IV 2001 str. 5-6.

 
Myślmy - myślenie nie boli i nic nie kosztuje!

Państwo

    Czynnikami tworzącymi państwo są system władzy, terytorium i ludzie, a organizacja państwa jest konieczna dla rozwoju moralnego człowieka. Dlatego teoria państwa i jego działania należy do dziedziny etyki. N.Macchiavelli widział te sprawy inaczej, stawiając formę i skuteczność działania przed moralnością. Naczelnym zadaniem państwa jest dobro wspólne obywateli. Historia pokazuje, że państwa mające na celu zachowanie samej władzy, a nie dobra wspólnego, skazane są na zagładę. Każde państwo dysponuje przymusem prawnym, który jest wtedy uzasadniony, gdy realizuje dobro wspólne, a nie dobro niektórych grup społecznych, czy narodowych. Już S. Staszic uważał, że Polska powinna stać się państwem praworządnym i dbać o dobro wszystkich obywateli, a nie tylko szlachty.
    Państwo przekracza swoje uprawnienia, gdy nakazuje realizowanie tego, co nie jest dobrem wspólnym, co nie jest prawdą. Dochodzi wtedy do kłamliwego przedstawiania historii, zataja się niewygodne fakty, umożliwia się realizowanie zła. Obecnie zauważamy symptomy takiej sytuacji, a widocznym jej przejawem jest upadek moralności, korupcja, spadek bezpieczeństwa publicznego oraz pornografia wyzierająca ze stron kolorowych czasopism i szklanego okienka telewizora.
    Ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania państwa jest lojalność obywateli. Gdy rządzący nadużywają swej władzy i wydają prawa sprzeczne z nakazem prawa naturalnego “dobro czynić”, może nawet dojść do buntu. Żadna władza nie może bezkarnie występować przeciw temu prawu naturalnemu. Trafnie ujął to ks. prof. Mieczysław Krąpiec: “kto uderza w swoją rację bytu, pozbawia siebie bytu w danym zakresie”. Czy nasze prawo, stanowione przez Parlament, sprzyja czynieniu dobra wspólnego? Zastanówmy się.
Antoni Winiarski

 
Intencja II krucjaty modlitwy za Ojczyznę - maj 2001
    Za wszystkich sprawujących władzę w Polsce, aby w swoich działaniach nie dążyli do uzyskiwania własnych korzyści i panowania nad innymi, lecz starali się im służyć.
KIK Warszawa Informator klubowy marzec 2001, str. 5.

 
Ukraina oczekuje na Ojca Świętego
    ... Ukraina - wielkie terytorium (603,7 tys. km kwadratowych) z niemal 50 milionami mieszkańców - gorączkowo poszukuje potwierdzenia niezależnego istnienia przez światowe autorytety. Za taki uznaje niewątpliwie Jana Pawła II, który na dodatek wywodzi się z sąsiedniego, pobratymczego kraju, zna ich dzieje i bieżące bolączki. W ciągu minionych dziesięciu lat niezależności Ukraina poszukuje swej tożsamości narodowej i państwowej. W centrum i na wschodzie kraju ciągle niezabliźnioną raną jest w odczuciach mieszkańców wspomnienie wielkiego głodu w latach 1932-33, które to ludobójstwo pochłonęło miliony ofiar. W części zachodniej kraju ciągle żywe są bolesne wspomnienia o wywózkach całych rodzin w głąb byłego ZSRR, do więzień i łagrów, które zaczęły się w roku 1939, a ustały dopiero w 1951, kiedy to skończyła się w tej części kraju wojna domowa.

Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego liczy: 8403 parafie, 113 klasztorów, 7122 duchownych oraz 7407 świątyń.

Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego liczy: 2471 parafii, 17 klasztorów, 1978 duchownych i 1825 świątyń.

Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna liczy: 988 parafii, 2 klasztory, 502 duchownych i 661 świątyń.

Kościół greckokatolicki, zwany ostatnio Kościołem Bizantyjsko-Ukraińskim liczy: 3234 parafie, 78 klasztorów, 1976 duchownych i 2721 świątyń.

Kościół rzymskokatolicki liczy 770 parafii, 38 klasztorów, 408 duchownych oraz 678 świątyń i kaplic.

Leszek Wołosiuk, Posłaniec św. Antoniego z Padwy, marzec-kwiecień 2001, str. 30.

 
Dyskryminacja TV Niepokalanów
    "KRRiT dyskryminuje naszą stację telewizyjną" - stwierdzili 28 marca br. na konferencji prasowej w Warszawie franciszkanie konwentualni. ... Prowincja franciszkanów w trwającym obecnie konkursie ubiega się o przyznanie dodatkowych częstotliwości w Szczecinie, Lublinie, Częstochowie, Białymstoku, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Suwałkach i Wałbrzychu. ... Zakonnicy podkreślają, że jeśli stacja nie otrzyma nowych częstotliwości, to "mielibyśmy do czynienia z pewną schizofrenią Rady (...), z jednej strony krytykuje ona takie programy, jak Big Brother czy Dwa Światy, a z drugiej uniemożliwia działalność stacji, która takich programów nie chce nadawać".
Niedziela, 8 IV 2001, str. 26.
    "Ostatnio na naszym rynku telewizyjnym pojawiły się dwa programy wprost gorszące. Ostrzegają nauczyciele, psychologowie; w radiu wypowiadają się na ten temat posłowie, wskazując na szkodliwość i niemoralność obu programów. Decydenci argumentują: "Ale mamy wielką oglądalność, ludzie chcą takich programów". A może wyobraźnia jest już chora, zatruta brutalnością i nieczystością... Zaciekawienie prawdą łatwo zinstrumentalizować "podglądactwem", które jest przekreśleniem dobrego smaku i prawa do intymności. Czy tylko dlatego, że program będzie miał wielką oglądalność, należy go wprowadzać i tolerować?"
Arcybiskup Jósef Michalik, Niedziela 8 IV 2001, str. 7.
Przed przydziałem 8 częstotliwości telewizyjnych sygnał TVN docierał do 35% polskich gospodarstw, polsatowskiej TV4 - do 25% i TV PULS ojców franciszkanów z Niepokalanowa - do 13,5%.
Głos. Tygodnik Katolicko-Narodowy, 7 IV 2001, str. 9.

 
2. rocznica beatyfikacji Ojca Pio
    2 maja 1999 r. w obecności 500 tys. wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra odbyła się uroczystość beatyfikacji Ojca Pio.
Powrót synów marnotrawnych

Nawrócenie komunisty

    Włoch Giowanni Bardazzi był kierownikiem komórki partii komunistycznej w swojej miejscowości. Niechętnie patrzył na religijność swojej żony. ... Chciał jak najszybciej się wyspowiadać. Jednak Ojciec Pio nie przyjął go od razu. Bartazzi zerwał ze swoim środowiskiem, przeprosił wszystkich, których wcześniej prześladował i dopiero wtedy pojednał się z Bogiem.

Nawrócenie masona

    Cesare Festa pełnił w masonerii jedną z najwyższych funkcji. Nie ukrywał, że jest zagorzałym przeciwnikiem Kościoła Katolickiego. ... Po tygodniu Cezare wrócił do Ojca Pio, który tym razem nakazał mu wyjazd do Lourdes. ... Festa przyznał się do wiary katolickiej i publicznie odciął się od współbraci z loży. Przedstawiciele loży masońskiej wykluczyli go ze swoich szeregów.
Nasza Arka Miesięcznik Rodzin Katolickich, nr 1, str. 14.

 
Przeciwko wyświetlaniu filmu "Dogma"
    W Niedzieli z 18 III 2001 r. str. 31 opublikowano fragmenty listu członków Klubu Inteligencji Katolickiej mieszkających w Gliwicach, którzy domagają się zaprzestania wyświetlania tego filmu w ich mieście.

Europejska droga krzyżowa w Katowicach

Europejska, bo Katowice leżą około 200 km na południe od środka Europy.
Europejska, bo nawiązuje do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ludzi tej ziemi.
Europejska, bo Jezus Chrystus jest Panem Europy i jest solidarny zarówno z tymi, którzy odrzucili normy społeczne (więźniowie), jak i tymi, których te normy odrzucają (bezdomni, bezrobotni).

    W dniu 6 kwietnia A.D. 2001 obyło się tradycyjne już nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami Katowic; od krzyża - pomnika przed kopalnią Wujek do pomnika Powstań Śląskich. Uczestnicy nabożeństwa już nie szli jak kiedyś - chodnikami, ale ulicami, prowadzeni przez radio - wóz policyjny i kompanię honorową Policji - zwrócił na to uwagę proboszcz parafii Chrystusa Króla w Katowicach ks. Stanisław Puchała, który przewodniczył nabożeństwu. Za policją niesiony był krzyż, któremu towarzyszyli harcerze z pochodniami.
    Przy drugiej stacji rozważanie prowadził KIK w Katowicach: "Narodziny i śmierć. Dwa krańce życia, między którymi wiara, nadzieja i miłość mają mnie prowadzić do Tego, Który w geście przygarnięcia i miłości rozpostarł ręce na Krzyżu. Ta miłość Boga do człowieka ma mi być lekcją mego stosunku do świata - do tego, co mnie otacza - do drugiego człowieka. Źródło tej miłości leży u moich narodzin. W tym, co otrzymałem od Niego najcenniejszego - w rodzinie. Jest w niej i poprzez nią w całym ciągu pokoleń przekaz tradycji i wierności przyjętym zasadom i wierności Bogu. W niej - w rodzinie - uczymy się brać i zarazem dawać. Ona daje oparcie i wzór przez całe życie. Uczy jedności z drugimi, braterstwa i zrozumienia. A ta moja wiara, nadzieja i miłość niech mi pozwolą - daj Panie Jezu - proszę, - znaleźć kiedyś miejsce w Twoich ramionach. Wierzę w to w pełni nadziei i miłości tak, jak św. Paweł i powtarzam za Nim: z tych trzech - największa jest miłość."
    Rozmyślanie przed pałacem młodzieży prowadziło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Ze śpiewem pieśni "W krzyżu cierpienie" dochodziliśmy do aresztu przy ul. Mikołowskiej. I jak dobry przewodnik ks. Stanisław Puchała znowu objaśniał gdzie jesteśmy, że w tym miejscu dwukrotnie był więziony Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Wezwał do modlitwy za więźniów i zachęcił, aby więźniowie włączyli się do modlitwy. Rodzina Katyńska modliła się przy kościele garnizonowym, w pobliżu którego na skwerze powstanie pomnik katyński - objaśniał ks. Puchała.
    Prosiliśmy o wszystkie ważne dla człowieka sprawy: przy ósmej stacji o "świadomość odpowiedzialności za Ojczyznę", przy dziewiątej o "odpowiedzialność za słowo w mediach", dziękowaliśmy za "apostołów prawdy". W pobliżu dworca kolejowego rozważania dziesiątej stacji prowadzili klerycy Wyższego Seminarium Duchownego - modliliśmy się za bezdomnych. Przed teatrem Stanisława Wyspiańskiego rozważania prowadzili aktorzy: "... by byli wierni Twoim przykazaniom, ... naucz nas świętych swoich dróg i od niewiary strzeż nas Panie".
    "Tam, po lewej stronie jest pomnik harcerzy śląskich" - kontynuował objaśnianie geografii i historii Katowic ks. Stanisław Puchała. Rozmyślania w tym miejscu prowadzili harcerze. Stację trzynastą przeżywaliśmy przed Muzeum Śląskim, w którym jest wystawa poświęcona męczeństwu kapłanów śląskich w okresie okupacji niemieckiej i latach powojennych. Rozmyślania przygotowali nauczyciele z Bogucic, którzy w kilku zdaniach przypomnieli historię Śląska; odbudowa w 1922 r., wrzesień 1939 r., kiedy to ponownie obca dłoń sięgnęła po Katowice, ... i nie oddamy ziemi, skąd nasz ród, ... niedziela jest Boża i nasza, ... oto jesteśmy Ojczyzno, z wiarą nadzieją i miłością. ... abyśmy zawsze pozostali wierni nauce Chrystusa ... Pod Twoją obronę...
    Idąc rozważaliśmy tajemnice różańca. Przed stojącym między skrzydłami pomnika Powstań Śląskich krzyżem modliliśmy się: Zdrowaś Maryjo... Jezus, który był za nas cierniem ukoronowany. Święta Maryjo ... Stacja XIV; Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią ... nauka z krzyża jest największą nauką miłości, ... Panie, nasz naród przechodzi swoistą drogę krzyżową, ... władza jakby zapomniała o ludziach, ... aby wszyscy Polacy ze spokojem chleb jedli. Spraw, aby każdy przyjął Ciebie za Pana i Zbawiciela. Aby wszyscy poszli za Tobą ... Ojcze Nasz ...
    Po drodze do uczestników nabożeństwa dołączył ks. arcybiskup Damian Zimoń. Po zakończeniu nabożeństwa przemówił nasz arcypasterz: "Bracia i Siostry, 80 lat temu na Śląsku działy się wielkie rzeczy; plebiscyt i III Powstanie. ... Droga Młodzieży, jesteście przyszłością Narodu i Kościoła... myślę tutaj o człowieku naszej ziemi, o Wojciechu Korfantym. Jest nam jeszcze stale nieznany. Jego nauka, pisma są wydobyte ze społecznej nauki Kościoła - Wojciech Korfanty jest jednym z najlepszych w tamtych czasach znawcą społecznej nauki kościoła..." Na zakończenie ks. arcybiskup przypomniał, że Ojciec Święty woła o "globalizację solidarności" i udzielił błogosławieństwa krzyżem podarowanym przez biskupa z Iwanofrankowska (Stanisławowa) w Ukrainie. Śpiewem "Zbawienie przyszło przez krzyż ... i chodźmy zbawiać świat kolejny już wiek ..." zakończyliśmy katowicką drogę krzyżową.

Stanisław Waluś

 
MIESZKANIE NA WŁASNOŚĆ
    15 marca 2001 roku rozpoczęły działalność punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych przeniesieniem prawa własności mieszkań spółdzielczych na siebie oraz sposobem postępowania przy wykupie mieszkań lokatorskich, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 4 z 23 stycznia 2001 poz. 27).
    Gliwice - Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe przy kościele OO. Redemptorystów p.w. Krzyża Świętego, sala przy ul. Daszyńskiego 4, czynne we wtorki w godz. 9.30-11.00.
    Tychy - Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (przy kościele św. Krzysztofa), czynne w piątek i w niedzielę w godz. 9.00-19.00.
Nasz Dziennik, 30 IV - 1 V 2001, str. 10-11.

 PIELGRZYMKA KIK DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOGUCKIEJ 20.05.2001 A.D.
    Organizatorami pielgrzymki są KIK w Katowicach, Kraina Katowicka Związku Górnośląskiego i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej. Wyjście sprzed lokalu Klubu o godz. 15.00. Msza św. w kościele św. Szczepana w Bogucicach o godz. 18.00.

XXI PIELGRZYMKA KIK NA JASNĄ GÓRĘ

    Pielgrzymka odbędzie się 9 czerwca. Program: godz. 10.00 - Msza św. koncelebrowana przez Kapelanów KIK w Auli Jana Pawła II pod przewodnictwem biskupa Antoniego Długosza (Częstochowa), godz. 11.30 - 13.30 - Wykłady w Auli Jana Pawła II, godz. 13.45 - Modlitwa i złożenie kwiatów przed pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 14.00 - Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich (prowadzi KIK Kielce), godz. 15.00 - Nabożeństwo w kaplicy Matki Bożej kończące Pielgrzymkę.

    WRZEŚNIOWE REKOLEKCJE WYJAZDOWE ODBĘDĄ SIĘ WYJĄTKOWO W BRENNEJ A NIE W KOKOSZYCACH - ZE WZGLĘDU NA REMONT DOMU REKOLEKCYJNEGO. TERMIN 28 - 30 WRZEŚNIA 2001 R. REKOLEKCJE BĘDZIE PROWADZIŁ KS. HERBERT HLUBEK.

Składki: Od osoby pracującej 2 zł miesięcznie, od osoby niepracującej - 1 zł, wpisowe 2 zł.
Konto: Górnośląski Bank Gospodarczy SA I/O Katowice 15601108-4734-2700-11

Biblioteka klubowa: Czynna w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 16-17. Serdecznie zapraszamy.

Informacje o KIK w internecie: index.html
Informacje o Radzie Porozumienia KIK w internecie:  http://porozumienie.kik.opoka.org.pl/

    Dyżur w siedzibie Klubu w Katowicach (ul. Wita Stwosza 16, Katowice): we wtorek od godz. 16 do 17, w piątek od godz. 17 do 18.
    Redagują: Marta Łabno, Stanisław Waluś. Nakład: 350.
    Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html