KIK Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

PRZEMÓWIENIE  OJCA  ¦WIĘTEGO

DO CZŁONKÓW KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

W CZASIE PIELGRZYMKI KLUBÓW DNIA 6. LUTEGO 1997

Serdecznie witam przybyłych z Polski przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej. Cieszę się z tego spotkania i z waszej obecnoci w Rzymie. Bardzo was proszę, abycie pozdrowili również tych wszystkich, którzy pozostali w Kraju i nie mog± być z nami tu obecni.

Okazj± do naszego spotkania jest między innymi obchodzone niedawno, bo na jesieni ubiegłego roku, czterdziestolecie istnienia ruchu katolików wieckich w Polsce zrzeszonego w Klubach Inteligencji Katolickiej. Jak wiemy powstał on po wydarzeniach paĽdziernikowych 1956 roku, napotykaj±c na drodze swojego rozwoju i działalnoci liczne przeszkody ze strony komunistycznego systemu. Do pamiętnego Sierpnia 1980 roku było obecnych w Polsce pięć zaledwie Klubów: w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu. Na przestrzeni swego pierwszego ćwierćwiecza Kluby Inteligencji Katolickiej w Polsce brały aktywny udział w życiu Kocioła poprzez upowszechnianie dorobku Soboru Watykańskiego II, społecznego nauczania Kocioła, a także organizowanie i popieranie dzieł charytatywnych. Chciałbym także zwrócić uwagę na działalno¶ć formacyjn±, urz±dzanie prelekcji, spotkań, działalno¶ć wydawnicz±, jak również zaangażowanie w sprawy polskiej rodziny. Pragnę podkrelić także wkład Klubów Inteligencji Katolickiej w życie kulturalne oraz społeczne Kraju.

Te bogate, często naznaczone trudnymi zmaganiami dowiadczenia zdobyte w przeszłoci winny stanowić zachętę i cenny punkt odniesienia dla współczesnych wysiłków, jakie podejmujecie już w warunkach odzyskanej wolnoci. Wydaje się, że ruch Klubów Inteligencji Katolickiej ma i dzisiaj do odegrania ważn± misję na niektórych zwłaszcza obszarach chrzecijańskiej i obywatelskiej aktywnoci. Pragnę wspomnieć tylko niektóre: uczenie własnym przykładem uczestnictwa w życiu publicznym pojmowanego przede wszystkim jako służba człowiekowi; ukazywanie działalnoci politycznej, rozumianej jako chrzecijański obowi±zek i troska o dobro wspólne, bez szukania osobistych korzyci. Ważne jest również kształtowanie umiejętnej publicznej obrony wartoci chrzecijańskich w życiu społecznym. Dowiadczenia, jakie ruch Klubów Inteligencji Katolickiej już posiada, mog± okazać się bardzo przydatne w prawdziwym dialogu z ludĽmi poszukuj±cymi sensu życia, czy też pomocne w d±żeniu do zmiany nastawień wobec religii i Kocioła u tych, którzy posiadaj± zbyt uproszczone wizje chrzecijaństwa.

Moi drodzy, natchnieniem dla waszej działalnoci na przyszło¶ć niech będzie zawsze nauka Kocioła, zwłaszcza dokumenty Soboru Watykańskiego II, takie jak Konstytucja dogmatyczna Lumen gentiun, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, Dekret o apostolstwie wieckich Apostolicum actuositatem, czy też Adhortacja Apostolska Christifideles laici.

Przed Kociołem stoi dzisiaj wielka misja nowej ewangelizacji. W tym ewangelizacyjnym zrywie nie może zabrakn±ć katolików wieckich, którzy maj± tu swoje okrelone miejsce. Zadaniem waszym jest: "uwięcanie wiata na kształt zaczynu, od wewn±trz niejako ... Jestecie powołani do tego, aby czynić obecnym i aktywnym Kociół w takich miejscach i w takich okolicznociach, gdzie jedynie przy waszej pomocy może stać się sol± ziemi" (por. LG, 31.33). W obliczu zbliżaj±cego się Jubileuszu 2000 Roku te wyzwania nabieraj± szczególnego znaczenia. Sprostać im można tylko poprzez osobiste wiadectwo każdego z was. Dlatego życzę Klubom Inteligencji Katolickiej w Polsce, aby troszcz±c się o formację duchow± i intelektualn± swych członków, powiększały szeregi o autentycznych wiadków wiary i dojrzałych obywateli, których tak bardzo potrzebuje Kociół i nasz Kraj.

Błogosławię wam tu obecnym i wszystkim członkom Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce.

Jan Paweł II Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html