Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
z dnia 15 marca 2007 roku
w sprawie poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci

         Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w pełni popiera inicjatywę zmierzającą do poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Uważamy, że w obliczu zagrożeń ludzkiego życia przez zabijanie dzieci nie narodzonych, manipulacje genetyczne i eutanazję potrzebny jest wyraźny zapis konstytucyjny gwarantujący nienaruszalność życia ludzkiego na każdym etapie.

1. Połączenie się komórki rozrodczej żeńskiej z komórką rozrodczą męską daje początek nowemu organizmowi ludzkiemu i po pierwszym podziale utworzonej w ten sposób zygoty w każdej z powstałych komórek jest identyczny zapis genetyczny nowej istoty ludzkiej, różny od zapisu genetycznego matki i ojca.
2. Trzeci artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i obwieszczonej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 10 grudnia 1948 roku brzmi: "Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby".
3. Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński 27 grudnia 1959 r. w parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie powiedział: "Z człowiekiem, którego dzieje przerwano, spotkają się kiedyś na Łonie Ojca Niebieskiego wszyscy, którzy tego dokonali: matka, ojciec, lekarz czy lekarka, służba zdrowia czy minister, który takie zarządzenie wydał, i twórcy ustawy, która to dopuszcza".
4. W Unii Europejskiej nie jest wykonywana kara śmierci nawet na największych zbrodniarzach, więc logiczne jest, że tym bardziej nie może być przerwane żadne życie niewinne (dziecka poczętego, osoby chorej lub starej).
5. Świętość życia ludzkiego i konieczność jego ochrony ukazane są przez Ojca Świętego Jana Pawła II w encyklice Evangelium vitae. W punkcie 4 czytamy: "Prowadzi to do dramatycznych konsekwencji: choć samo zjawisko eliminacji wielu ludzkich istot poczętych lub bliskich już kresu życia jest niezwykle groźne i niepokojące, równie groźny i niepokojący jest fakt, że nawet ludzkie sumienie zostaje jak gdyby zaćmione przez oddziaływanie wielorakich uwarunkowań i z coraz większym trudem dostrzega różnicę między dobrem i złem w sprawach dotyczących fundamentalnej wartości ludzkiego życia".
6. W homilii podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: "(...) Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: "Nie będziesz zabijał!" (Wj 20, 13). (...) Z tego miejsca raz jeszcze powtarzam to, co powiedziałem w październiku ubiegłego roku: "naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem bez przyszłości"." (Kalisz, 4 VI 1997).

Prezes
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

dr Antoni Winiarski

E-mail: awini@us.edu.pl
Tel.: kom. 0508 290199, sł. 032 3591198, dom. 032 2557112

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego
40-954 Katowice, skr. poczt. 376,
E-mail:  kikkt@katowice.opoka.org.pl


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html