KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

 KRONIKI od 1998 r.

KRONIKA
***** 1998 *****


O ¦ W I A D C Z E N I E Prezydium Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w sprawie konfliktu zwi±zanego z krzyżem papieskim stoj±cym na Żwirowisku w pobliżu hitlerowskiego obozu zagłady w Owięcimiu
1. Przypominamy, ze 20 kwietnia 1998 Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach sprzeciwiło się stanowczo próbom usunięcia krzyża papieskiego stoj±cego na Żwirowisku. Walne Zebranie Delegatow w pełni solidaryzowało się ze słowami ks. Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski wypowiedzianymi 22 marca b.r. podczas kazania pasyjnego: "Lud polski został podniesiony na krzyż. Dlatego kocha ten krzyż, znak miłoci w cierpieniu, gdziekolwiek on jest: pod stoczni±, w Warszawie czy w Owięcimiu. W Owięcimiu krzyż stał i będzie stał".
2. Dziękujemy ks. Józefowi kardynałowi Glempowi Prymasowi Polski oraz Episkopatowi Polski za obronę krzyża w dotychczasowych owiadczeniach i wypowiedziach.
3. Zwracamy się z apelem do wszystkich stron zwi±zanych z zaistniał± sytuacj± aby w imię miłoci bliĽniego podporz±dkowały się zaleceniom Prymasa Polski i Episkopatu.
4. Apelujemy również do właciwych władz kocielnych, rz±dowych i samorz±dowych o jak najszybsze uzgodnienie decyzji w sprawie terenu wokół krzyża papieskiego.
Katowice, 4 wrzenia 1998 r.


2 - 16.07.1998. Pielgrzymka do Kanady i USA Organizator: Antoni Winiarski.


21 - 28.06.1998. Pielgrzymka do Medziugorje /Bo¶nia i Hercegowina/ Organizator: Antoni Winiarski. Touroperator AVE  http://www.ave.turystyka.pl/

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW KIK W KATOWICACH, 18.04.1998.
UCHWAŁY

1. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zwraca się do Ministra Sprawiedliwoci o doprowadzenie do respektowania prawa zakazuj±cego produkcji i rozpowszechniania pornografii, która deprawuje, niszczy wartoci rodzinne i sprzyja przemocy.
Maj±c na uwadze, że nowe prawo karne, które ma wej¶ć w życie 1 wrzesnia b.r. legalizuje pornografię, w tym umożliwia bezkarne wykorzystanie 15-letnich dzieci do jej produkcji, oczekujemy od Ministra Sprawiedliwoci wniesienia projektu jego nowelizacji.

2. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera zamiar przeprowadzenia reformy owiaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zwracamy się jednoczenie o uwzględnienie w nowych programach wychowania prorodzinnego i w takim kontekcie zagadnień płciowoci. Uważamy za niedopuszczaln±, bo wielce szkodliw±, edukację seksualn± w kształcie proponowanym przez poprzedniego Ministra Edukacji Narodowej Jerzego Wiatra. Mamy nadzieję, że wspólna praca MEN-u, nauczycieli, rodziców, Kocioła i społeczeństwa zaowocuje dobrym wychowaniem młodzieży.

3. Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach sprzeciwia się stanowczo próbom usunięcia krzyża stoj±cego na Żwirowisku obok obozu zagłady w Owięcimiu i w pełni solidaryzuje się ze słowami ks. kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski wypowiedzianymi 22 marca podczas kazania pasyjnego: "Lud polski został podniesiony na krzyż. Dlatego kocha ten krzyż, znak miłoci w cierpieniu, gdziekolwiek on jest: pod stoczni±, w Warszawie czy w Owięcimiu. W Owięcimiu krzyż stał i będzie stał".

Delegaci postanowili poczynić starania w celu spotkania się rodowiska Klubów Inteligencji Katolickiej z Ojcem ¦więtym Janem Pawłem II podczas jego najbliższej pielgrzymki do Polski.

Godno¶ć Członka Honorowego otrzymali: Ludwik Wardzichowski (sekcja KIK w Bytomiu), Ludwik Konopka (sekcja KIK w Bytomiu), Stanisław Krzyżaniak (sekcja KIK w Tychach), ks. Zbigniew Górecki (sekcja KIK w Bytomiu) oraz ks. Herbert Hlubek (sekcja KIK w Gliwicach).  
Bp.W.Skworc
W Duchu ¦więtym
INGRES KS. BISKUPA WIKTORA SKWORCA DO KATEDRY W TARNOWIE 
25 STYCZNIA 1988 

Ordynariusz diecezji tarnowskiej urodził się 19.05.1948 r. w Rudzie ¦l±skiej - Bielszowicach. ¦więcenia kapłańskie przyj±ł 19.04.1973 r. w Katowicach. W 1979 r. uzyskał stopień licencjata z teologii na ATK w Warszawie. Tam też w 1995 r. obronił pracę doktorsk± z historii Kocioła.Od 1975 do 1985 r. był sekretarzem ks. bpa katowickiego Herberta Bednorza. W katowickiej Kurii Metropolitalnej był notariuszem, kanclerzem a także wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej.W 1992 r. został Kapelanem Jego ¦wiatobliwoci. 13 grudnia 1997 został mianowany ordynariuszem tarnowskim, a więcenia biskupie otrzymał 6.01.1998 w Watykanie.
Ordynariusz Tarnowski Bp Wiktor Skworc

linia

Bliższe informacje o Klubie i jego działalnoci:
Antoni Winiarski (prezes) tel. dom. (032) 255 71 12, tel. sł. (032) 359 11 98. E-mail: awini@us.edu.pl
Andrzej Dawidowski (sekretarz) tel. dom. 206 51 49.Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://uranos.cto.us.edu.pl/~awini/index.html